bai tap trac nghiem marketing can ban 3861

17 595 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:45

Bài tập trắc nghiệm Marketing I Câu hỏi lựa chọn: Chọn phương án trả lời Trong yếu tố sau đây, yếu tố tác nhân môi trường ảnh hưởng đến hành vi mua người tiêu dùng? a Kinh tế b Văn hoá c Chính trị d Khuyến mại – Đáp án e Không câu Gia đình, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp… ví dụ nhóm: a Thứ cấp b Sơ cấp c Tham khảo trực tiếp d (b) © – Đáp án e (b) (a) Một khách hàng có ý định mua xe máy A lại nhận thông tin từ người bạn dịch vụ bảo dưỡng hãng không tốt Thông tin là: a Một loại nhiễu thông điệp b Một yếu tố cản trở định mua hàng – Đáp án c Một yếu tố cân nhắc trước sử dụng d Thông tin thứ cấp Khi cá nhân cố gắng điều chỉnh thông tin thu nhận theo ý nghĩ trình nhận thức là: a Bảo lưu có chọn lọc b Tri giác có chọn lọc c Bóp méo có chọn lọc – Đáp án d Lĩnh hội có chọn lọc Khái niệm “động cơ” hiểu là: a Hành vi mang tính định hướng b Nhu cầu có khả toán c Nhu cầu trở nên thiết buộc người phải hành động để thoả mãn nhu cầu – Đáp án d Tác nhân kích thích môi trường 6 Một khách hàng không hài lòng với sản phẩm mà họ mua sử dụng; trạng thái cao không hài lòng biểu hiẹn thái độ sau đây? a Tìm kiếm sản phẩm khác thay cho sản phẩm vừa mua lần mua b Không mua lại tất sản phẩm khác doanh nghiệp c Tẩy chay truyền tin không tốt sản phẩm – Đáp án d Phàn nàn với Ban lãnh đạo doanh nghiệp e Viết thư gọi điện theo đường dây nóng cho doanh nghiệp Theo lý thuyết Maslow, nhu cầu người xếp theo thứ bậc nào? a Sinh lý, an toàn, tôn trọng, cá nhân, tự hoàn thiện b An toàn, sinh lý, tự hoàn thiện, tôn trọng, cá nhân c Sinh lý, an toàn, xã hội, tôn trọng, tự hoàn thiện – Đáp án d Không câu Một người mà định tác động đến định cuối người khác gọi là: a Người định b Người ảnh hưởng – Đáp án c Người khởi xướng d Người mua sắm Tập hợp quan điểm theo niềm tin khách hàng nhãn hiệu sản phẩm gọi là: a Các thuộc tính bật b Các chức hữu ích c Các giá trị tiêu dùng d Hình ảnh nhãn hiệu – Đáp án 10 Theo định nghĩa, ………của người thể qua quan tâm, hành động, quan điểm nhân tố xung quanh a Nhân cách b Tâm lý c Quan niệm thân d Niềm tin e Lối sống – Đáp án 11 Hành vi mua tổ chức khác với hành vi mua người tiêu dùng chỗ: a Các tổ chức mua nhiều loại sản phẩm b Các tổ chức mua có nhiều người tham gia vào trình mua c Những hợp đồng, bảng báo giá … thường không nhiều hành vi mua người tiêu dùng – Đáp án d Người tiêu dùng người chuyên nghiệp 12 Hai khách hàng có động vào cửa hàng lại có lựa chọn khác nhãn hiệu sản phẩm, họ có khác về: a Sự ý b Nhận thức – Đáp án c Thái độ niềm tin d Không câu e Tất 13 Trong giai đoạn tìm kiếm thông tin, người tiêu dùng thường nhận thông tin từ nguồn thông tin…… nhiều nhất, nguồn thông tin … lại có vai trò quan trọng cho hành động mua a Cá nhân/ Đại chúng b Thương mại/ Đại chúng c Thương mại/ Cá nhân – Đáp án d Đại chúng/ Thương mại 14 Ảnh hưởng người vợ người chồng định mua hàng: a Phụ thuộc vào việc người có thu nhập cao b Thường c Thường thay đổi tuỳ theo sản phẩm – Đáp án d Thường theo ý người vợ họ người mua hàng e Thường theo ý người chồng người vợ không làm 15 Trong câu sau đây, câu không so sánh khác việc mua hàng doanh nghiệp việc mua hàng người tiêu dùng cuối cùng? a Số lượng người mua b Quan hệ lâu dài gắn bó khách hàng nhà cung cấp c Vấn đề thương lượng quan trọng – Đáp án d Mang tính rủi ro phức tạp II Các câu sau hay sai? Hành vi mua người tiêu dùng hành động “trao tiền – nhận hàng” Nếu người bán phóng đại tính sản phẩm người tiêu dùng kỳ vọng nhiều vào sản phẩm, sử dụng sản phẩm mức độ thoả mãn họ tăng lên Một khác biệt người mua doanh nghiệp người mua người tiêu dùng doanh nghiệp mua sắm thường dựa vào lý trí nhiều – Đúng Người tiêu dùng không thiết phải trải qua đầy đủ bước trình mua hàng – Đúng Người sử dụng sản phẩm người khởi xướng nhu cầu sản phẩm Quá trình mua hàng người tiêu dùng kết thúc hành động mua hàng họ Nghề nghiệp người có ảnh hưởng đến tính chất sản phẩm mà người lựa chọn – Đúng Các yếu tố tâm lý ảnh hưởng sâu rộng đến tính chất sản phẩm mà người lựa chọn Freud cho phần lớn người ý thức yếu tố tâm lý tạo nên hành vi họ – Đúng 10 Do mua hàng doanh nghiệp thường dựa vào lý trí nhiều việc mua hàng họ rủi ro 11 Nhóm tham khảo sơ cấp nhóm mà người tiêu dùng giao tiếp thường xuyên nhóm thứ cấp – Đúng I Câu hỏi lựa chọn: Chọn phương án trả lời Trong yếu tố sau đây, yếu tố tác nhân môi trường ảnh hưởng đến hành vi mua người tiêu dùng? a Kinh tế b Văn hoá c Chính trị d Khuyến mại – Đáp án e Không câu Gia đình, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp… ví dụ nhóm: a Thứ cấp b Sơ cấp c Tham khảo trực tiếp d (b) © – Đáp án e (b) (a) Một khách hàng có ý định mua xe máy A lại nhận thông tin từ người bạn dịch vụ bảo dưỡng hãng không tốt Thông tin là: a Một loại nhiễu thông điệp b Một yếu tố cản trở định mua hàng – Đáp án c Một yếu tố cân nhắc trước sử dụng d Thông tin thứ cấp Khi cá nhân cố gắng điều chỉnh thông tin thu nhận theo ý nghĩ trình nhận thức là: a Bảo lưu có chọn lọc b Tri giác có chọn lọc c Bóp méo có chọn lọc – Đáp án d Lĩnh hội có chọn lọc Khái niệm “động cơ” hiểu là: a Hành vi mang tính định hướng b Nhu cầu có khả toán c Nhu cầu trở nên thiết buộc người phải hành động để thoả mãn nhu cầu – Đáp án d Tác nhân kích thích môi trường Một khách hàng không hài lòng với sản phẩm mà họ mua sử dụng; trạng thái cao không hài lòng biểu hiẹn thái độ sau đây? a Tìm kiếm sản phẩm khác thay cho sản phẩm vừa mua lần mua b Không mua lại tất sản phẩm khác doanh nghiệp c Tẩy chay truyền tin không tốt sản phẩm – Đáp án d Phàn nàn với Ban lãnh đạo doanh nghiệp e Viết thư gọi điện theo đường dây nóng cho doanh nghiệp Theo lý thuyết Maslow, nhu cầu người xếp theo thứ bậc nào? a Sinh lý, an toàn, tôn trọng, cá nhân, tự hoàn thiện b An toàn, sinh lý, tự hoàn thiện, tôn trọng, cá nhân c Sinh lý, an toàn, xã hội, tôn trọng, tự hoàn thiện – Đáp án d Không câu Một người mà định tác động đến định cuối người khác gọi là: a Người định b Người ảnh hưởng – Đáp án c Người khởi xướng d Người mua sắm Tập hợp quan điểm theo niềm tin khách hàng nhãn hiệu sản phẩm gọi là: a Các thuộc tính bật b Các chức hữu ích c Các giá trị tiêu dùng d Hình ảnh nhãn hiệu – Đáp án 10 Theo định nghĩa, ………của người thể qua quan tâm, hành động, quan điểm nhân tố xung quanh a Nhân cách b Tâm lý c Quan niệm thân d Niềm tin e Lối sống – Đáp án 11 Hành vi mua tổ chức khác với hành vi mua người tiêu dùng chỗ: a Các tổ chức mua nhiều loại sản phẩm b Các tổ chức mua có nhiều người tham gia vào trình mua c Những hợp đồng, bảng báo giá … thường không nhiều hành vi mua người tiêu dùng – Đáp án d Người tiêu dùng người chuyên nghiệp 12 Hai khách hàng có động vào cửa hàng lại có lựa chọn khác nhãn hiệu sản phẩm, họ có khác về: a Sự ý b Nhận thức – Đáp án c Thái độ niềm tin d Không câu e Tất 13 Trong giai đoạn tìm kiếm thông tin, người tiêu dùng thường nhận thông tin từ nguồn thông tin…… nhiều nhất, nguồn thông tin … lại có vai trò quan trọng cho hành động mua a Cá nhân/ Đại chúng b Thương mại/ Đại chúng c Thương mại/ Cá nhân – Đáp án d Đại chúng/ Thương mại 14 Ảnh hưởng người vợ người chồng định mua hàng: a Phụ thuộc vào việc người có thu nhập cao b Thường c Thường thay đổi tuỳ theo sản phẩm – Đáp án d Thường theo ý người vợ họ người mua hàng e Thường theo ý người chồng người vợ không làm 15 Trong câu sau đây, câu không so sánh khác việc mua hàng doanh nghiệp việc mua hàng người tiêu dùng cuối cùng? a Số lượng người mua b Quan hệ lâu dài gắn bó khách hàng nhà cung cấp c Vấn đề thương lượng quan trọng – Đáp án d Mang tính rủi ro phức tạp II Các câu sau hay sai? Hành vi mua người tiêu dùng hành động “trao tiền – nhận hàng” Nếu người bán phóng đại tính sản phẩm người tiêu dùng kỳ vọng nhiều vào sản phẩm, sử dụng sản phẩm mức độ thoả mãn họ tăng lên Một khác biệt người mua doanh nghiệp người mua người tiêu dùng doanh nghiệp mua sắm thường dựa vào lý trí nhiều – Đúng Người tiêu dùng không thiết phải trải qua đầy đủ bước trình mua hàng – Đúng Người sử dụng sản phẩm người khởi xướng nhu cầu sản phẩm Quá trình mua hàng người tiêu dùng kết thúc hành động mua hàng họ Nghề nghiệp người có ảnh hưởng đến tính chất sản phẩm mà người lựa chọn – Đúng Các yếu tố tâm lý ảnh hưởng sâu rộng đến tính chất sản phẩm mà người lựa chọn Freud cho phần lớn người ý thức yếu tố tâm lý tạo nên hành vi họ – Đúng 10 Do mua hàng doanh nghiệp thường dựa vào lý trí nhiều việc mua hàng họ rủi ro 11 Nhóm tham khảo sơ cấp nhóm mà người tiêu dùng giao tiếp thường xuyên nhóm thứ cấp – Đúng [...]... sản phẩm khác thay thế cho sản phẩm vừa mua trong lần mua kế tiếp b Không mua lại tất cả các sản phẩm khác của doanh nghiệp đó c Tẩy chay và truyền tin không tốt về sản phẩm đó – Đáp án d Phàn nàn với Ban lãnh đạo doanh nghiệp e Viết thư hoặc gọi điện theo đường dây nóng cho doanh nghiệp 7 Theo lý thuyết của Maslow, nhu cầu của con người được sắp xếp theo thứ bậc nào? a Sinh lý, an toàn, được tôn trọng,
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap trac nghiem marketing can ban 3861, bai tap trac nghiem marketing can ban 3861, bai tap trac nghiem marketing can ban 3861

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay