căn bậc ba

22 203 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:45

PHềNG GIO DC VIT TRè TRNG THCS VN lANG Kim tra bi c: ? Nờu nh ngha cn bc hai ca mt s khụng õm Vi a > 0, a = mi s cú my cn bc hai ? */ nh ngha: Cn bc hai ca mi s a khụng õm l mt s x cho x2 = a +/Vi a > 0, cú ỳng hai cn bc hai l - a v a +/ Vi a = 0, cú nht mt cn bc hai l chớnh s Cho hỡnh vuụng cú S = 16 Tỡm di cnh x ca hỡnh vuụng ó cho? x=? S = 16 Vx= ? x = 16 = Vy bit th tớch ca hỡnh lp phng ta cú th tớnh c di cỏc cnh ca hỡnh lp phng ú khụng ? tr li cho ny chỳng ta cựng nghiờn cu ni dung bi hụm nay: CN BC BA Cho hỡnh vuụng cú S = 16 Tỡm di cnh x ca hỡnh vuụng ó cho? x=? S = 16 Vx= ? x = 16 = Vy bit th tớch ca hỡnh lp phng ta cú th tớnh c di cỏc cnh ca hỡnh lp phng ú khụng ? tr li cho ny chỳng ta cựng nghiờn cu ni dung bi hụm nay: CN BC BA Ti t 16 CN BC BA I/Khỏi nim cn bc ba Bi toỏn : Mt ngi th cn lm mt cỏi thựng hỡnh lp phng cha c ỳng 64 lớt nc ? Hi ngi th ú phi chn di cnh ca thựng l bao nhiờu ờximet ? V=64 x=? Gi x l di cnh ca chic thựng hỡnh lp phng ó cho v V l th tớch ca hỡnh lp phng Th tớch ca hỡnh lp phng l V= x3 ? Hóy nờu cụng thc tớnh th tớch ca hỡnh lp phng? ? Theo bi cho thỡ th tớch ó cho bng bao nhiờu? ? Khi ú X3= ? Theo bi ta cú X3= 64 tớnh xNhm = (vỡ 43 x= =64? )Vỡ ? T 43 = 64, ngi ta gi l cn bc ba ca 64 Vỡ 43 = ?Vy s64 tha nờn 4món c iu gikin l cn gỡ m bc ta bali ca gi644 hay l cn 64 bc cú cn ba bc 64? ca ba l nhcn ngha ?*/Vy bc: ba ca mt s a l gỡ ? Cn bc ba ca mt s a l mt s x, cho: x3 = a */Vớ 1: -ngha Cn bc vỡ 53125; = 125 ? T d nh trờnba tỡmca cn125 bclba5 ca v -125 ? - Cn bc ba ca l vỡ 03=0 - Cn bc ba ca -125 l -5,vỡ (-5)3 = -125 -Mi ? T kt s aqu > 0;trong a = 0;a vớ d < 01thỡ chou nhn cú xột duyvi nhtmt mtscn a bt bckbanh a > 0; a = hay a< thỡ mi s a cú bao nhiờu cn bc ba? Theo bi ta cú X3= 64 tớnh xNhm = (vỡ 43 x= =64? )Vỡ ? T 43 = 64, ngi ta gi l cn bc ba ca 64 Vỡ 43 = ?Vy s64 tha nờn 4món c iu gikin l cn gỡ m bc ta bali ca gi644 hay l cn 64 bc cú cn ba bc 64? ca ba l nhcn ngha ?*/Vy bc: ba ca mt s a l gỡ ? Cn bc ba ca mt s a l mt s x, cho: x3 = a */Vớ 1: -ngha Cn bc vỡ 53125; = 125 ? T d nh trờnba tỡmca cn125 bclba5 ca v -125 ? - Cn bc ba ca l vỡ 03=0 - Cn bc ba ca -125 l -5,vỡ (-5)3 = -125 -Mi ? T kt s aqu > 0;trong a = 0;a vớ d < 01thỡ chou nhn cú xột duyvi nhtmt mtscn a bt bckbanh a > 0; a = hay a< thỡ mi s a cú bao nhiờu cn bc ba? ? Nghiờn cu sỏch giỏo khoa v cho bit cn bc ba c kớ hiu nh th no ? S khai cn - Cn bc ba ca s a c kớ hiu: a Ch s ly cn ?-Cn Tỡmbc cnba bc ba8 ca ? Vit = 2kớ hiu? ca l 8.Kớ hiu:bng 3 = ? c biu s my m 3? 3 din3 bng a = a = a (Với a R ) 3 */Chỳ ý : 3 = mà = 3 Giải mẫu : a, 27 = = 3 3 c , = =30 ? T ì m bậc ba số sau : ( ) Nê n ta 1có : 12 = d, =3 ữ = b, 64 = (4)3 = a, 27 125 5 ?b,-64 */ Qua Nhn ktxột: qu ca bi ?1 em cú nhn xột gỡ v cn bc ba ca +/ cỏc bc ba ca Cnsbc dng ba ca l s 0dng v cn bc ba ca s õm ? c, Cn 0s dng? +/ Cn bc ba ca s l s bc ba ca s õm l s õm +/ Cn d, 125 ? Vy gia cn bc hai v cn bc ba cú gỡ khỏc nhau? Cn bc hai Cn bc ba - Ch cú s khụng õm mi cú cn bc hai - Mi s u cú cn bc ba - S dng cú hai cn bc hai l hai s i S cú mt cn bc hai - Kí hiệu : a - Bt k s no cng ch cú nht mt cn bc ba - Kí hiệu : a */ in phn cũn thiu vo ch trng c dng thc ỳng: */ Tớnh cht ca phộp khai phng a < b a, Với a ; b a, b R : a < b b (Với a 0, b ) b, a.b = a a a c, = ( với a 0, b > ) b b Tng t hóy thnh cỏccỏc ng thc sau: ??*/õy l cht cỏc ng thc nờu tớnh cht ca phộp toỏn no ? Tớnh cahon cn bc balờn 3 a b a, a < b < a b b, a.b = 3 a a c, Với b 0, ta có : = b b Bài tập : tính chất bậc ba t ì m 16 ? ?á p dụng 3 3 16 = 8.2 = = 2 */ in phn cũn thiu vo ch trng c dng thc ỳng: */ Tớnh cht ca phộp khai phng a < b a, Với a ; b a, b R : a < b b (Với a 0, b ) b, a.b = a a a c, = ( với a 0, b > ) b b Tng t hóy thnh cỏccỏc ng thc sau: ??*/õy l cht cỏc ng thc nờu tớnh cht ca phộp toỏn no ? Tớnh cahon cn bc balờn 3 a b a, a < b < a b b, a.b = 3 a a c, Với b 0, ta có : = b b Bài tập : tính chất bậc ba t ì m 16 ? ?á p dụng 3 3 16 = 8.2 = = 2 3 ?*/Vớ So sánh ? =cht Da vo cỏc trờn ta cú th so Ta7tớnh có 8, mà >chỳng d 2: 3 sỏnh,tớnh toỏn v nê nbin > i cỏc biu thc cha cn bc ba tng Vậy : >t3 7nh i vi cn ba */Vớ d 3: Ta cú 83a 5a = a 5a = 2a 5a = 3a ? Rút gọn3 83a 5a ?3 3 Hoặc : 8a 5a = ? Cách : 3 ( 2a ) 5a = 2a 5a = 3a Cách ? Ngoi cỏch ny chỳng ta cũn cú cỏch no khỏc ? 3 1728 : 64 = 1728 : 64 = 1728 : 64 3 33 3 cách3? ? Tính 1728 : 64 theo=hai 27 = = = ( 12 ) : = 12 : = 69a,(sgk ?Bi Sotp sánh : T36) 123 ? Gii Ta có : = 53 = 125 Mà 125 > 123 => > 123 Bi 68a, ( sgk T36) Tớnh : 27 + 125 Giải 27 + 125 = 33 23 + 53 = +5 = 69a,(sgk ?Bi Sotp sánh : T36) 123 ? Gii Ta có : = 53 = 125 Mà 125 > 123 => > 123 Bi 68a, ( sgk T36) Tớnh : 27 + 125 Giải 27 + 125 = 33 23 + 53 = +5 = Tit 15 CN BC BA I Khỏi nim cn bc ba */nh ngha: Cn bc ba ca mt s a l mt s x cho : x3 = a * / Kí hiệu bậc ba số a a */ Nhn xột: +/ Mi s cú nht cn bc ba +/ Cn bc ba ca s dng l s dng +/ Cn bc ba ca s l s +/ Cn bc ba ca s õm l s õm II / Tính chất bậc ba : a, a < b a < b b, a.b = a b a a c, Với b 0, ta có : = b b ? Tính : 512 ? Shift - = ? Tính : 512 ? Shift - = */ Tỡm cn bc ba ca mt s bng bng lp phng ?Tìm N 344,5 103 ? 4,6 103,16 13 19 7,0 344,5 3 344,5 = 7,01 103 = 4,69 0,002 = 4,688 Hoc: 103 = 4,69 0,003 = 4,687 */ Tỡm cn bc ba ca mt s bng bng lp phng ?Tìm N 344,5 103 ? 4,6 103,16 13 19 7,0 344,5 3 344,5 = 7,01 103 = 4,69 0,002 = 4,688 Hoc: 103 = 4,69 0,003 = 4,687 */ Hng dn hc nh - Nm chc nh ngha,kớ hiu, nhn xột v cỏc tớnh cht ca cn bc ba - Tit sau ụn chng I - Tr li cõu hi phn ụn chng I - Xem li cỏc cụng thc bin i cn thc - Lm nt cỏc bi cũn li bi hụm nay, bi 70, 71, 72 trang 40 SGK v 96, 97, 98trang 18 SBT */ Hng dn hc nh - Nm chc nh ngha,kớ hiu, nhn xột v cỏc tớnh cht ca cn bc ba - Tit sau ụn chng I - Tr li cõu hi phn ụn chng I - Xem li cỏc cụng thc bin i cn thc - Lm nt cỏc bi cũn li bi hụm nay, bi 70, 71, 72 trang 40 SGK v 96, 97, 98trang 18 SBT Cỏm n s hp tỏc ca cỏc thy cụ v cỏc em [...]... Giải 27 3 8 + 3 125 = 3 33 3 23 + 3 53 = 3 2 +5 = 6 3 Tit 15 CN BC BA I Khỏi nim cn bc ba */nh ngha: Cn bc ba ca mt s a l mt s x sao cho : x3 = a * / Kí hiệu căn bậc ba của số a là 3 a */ Nhn xột: +/ Mi s cú duy nht 1 cn bc ba +/ Cn bc ba ca s dng l s dng +/ Cn bc ba ca s 0 l s 0 +/ Cn bc ba ca s õm l s õm II / Tính chất của căn bậc ba : a, a < b 3 a < 3 b b, 3 a.b = 3 a 3 b 3 a a 3 c, Với b 0, ta... no ? Tớnh cahon cn bc balờn 3 3 a b a, a < b < 3 a b b, a.b = 3 3 3 a a c, Với b 0, ta có : 3 = 3 b b Bài tập : tính chất về căn bậc ba t ì m 3 16 ? ?á p dụng 3 3 3 3 3 16 = 8.2 = 8 2 = 2 2 3 3 ?*/Vớ So sánh 2 và ? 2 =cht Da vo cỏc trờn ta cú th so Ta7tớnh có 8, mà 8 >chỳng 7 d 2: 3 3 sỏnh,tớnh toỏn v nê nbin 8 > i 7 cỏc biu thc cha cn bc ba tng Vậy : 2 >t3 7nh i vi cn ba */Vớ d 3: Ta cú 83a... 0, ta có : = 3 b b ? Tính : 3 512 ? Shift 3 5 1 - 2 = 8 ? Tính : 3 512 ? Shift 3 5 1 - 2 = 8 */ Tỡm cn bc ba ca mt s bng bng lp phng ?Tìm N 3 344,5 và 1 0 3 103 ? 9 1 2 3 4,6 103,16 13 19 7,0 344,5 3 3 344,5 = 7,01 103 = 4,69 0,002 = 4,688 Hoc: 3 103 = 4,69 0,003 = 4,687 */ Tỡm cn bc ba ca mt s bng bng lp phng ?Tìm N 3 344,5 và 1 0 3 103 ? 9 1 2 3 4,6 103,16 13 19 7,0 344,5 3 3 344,5... dn hc nh - Nm chc nh ngha,kớ hiu, nhn xột v cỏc tớnh cht ca cn bc ba - Tit sau ụn tp chng I - Tr li 5 cõu hi trong phn ụn tp chng I - Xem li cỏc cụng thc bin i cn thc - Lm nt cỏc bi tp cũn li trong bi hụm nay, bi 70, 71, 72 trang 40 SGK v 96, 97, 98trang 18 SBT */ Hng dn hc nh - Nm chc nh ngha,kớ hiu, nhn xột v cỏc tớnh cht ca cn bc ba - Tit sau ụn tp chng I - Tr li 5 cõu hi trong phn ụn tp chng I
- Xem thêm -

Xem thêm: căn bậc ba , căn bậc ba , căn bậc ba

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay