CẢM NGHĨ TRONG đêm THANH TĨNH

21 190 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:45

Kiểm tra cũ Hãy điền vào dịch thơ Tương Như Nắng rọi Hương Lơ khói tía bay Xa trơng dòng thác trước sơng … bay…bay thẳng xuống ba ngàn thước Nước… Tưởng dải Ngân Hà tuột … …khỏi mây A Xa - bay - tuột B Ta- bay- tuột C Ta – tn – tuột D Ta – bay – lạc TiÕt 37 TÜnh d¹ tø- LÝ B¹ch Tiết 37: Văn CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH I Tiếp xúc văn Đọc TÜnh /yªn tÜnh/ Sµng tiỊn d¹ /®ªm/ /c¶m nghÜ/ minh /gi­êng/ /tr­íc/ / s¸ng/ Nghi thÞ ngut quang, / tr¨ng/ / ¸nh s¸ng/ ®Þa th­ỵng s­¬ng / ngì/ / lµ / / ®Êt/ / trªn / Cư tø ®Çu / s­¬ng/ väng minh ngut, /cÊt, ngÈng/ /®Çu/ /tr«ng/ /s¸ng/ /tr¨ng/ §ª ®Çu t­ cè h­¬ng /cói/ /®Çu/ /nghÜ, nhí/ /cò/ /lµng, quª/ Tiết 37: Văn CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH I Tiếp xúc văn Đọc TÜnh /yªn tÜnh/ Sµng tiỊn d¹ /®ªm/ /c¶m nghÜ/ minh /gi­êng/ /tr­íc/ / s¸ng/ Nghi thÞ ngut quang, / tr¨ng/ / ¸nh s¸ng/ ®Þa th­ỵng s­¬ng / ngì/ / lµ / / ®Êt/ / trªn / Cư tø ®Çu / s­¬ng/ väng minh ngut, /cÊt, ngÈng/ /®Çu/ /tr«ng/ /s¸ng/ /tr¨ng/ §ª ®Çu t­ cè h­¬ng /cói/ /®Çu/ /nghÜ, nhí/ /cò/ /lµng, quª/ Tiết 37: Văn CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH I Tiếp xúc văn Đọc Tìm hiểu thích * Tác giả: - Được mệnh danh “ Tiên thơ” - Để lại cho đời nghìn thơ với nhiều đề tài khác - Hình ảnh thơ tươi sáng kì vĩ; ngơn ngữ thơ điêu luyện, giản dị, có sức hút * Tác phẩm: - Sáng tác hồn cảnh xa q - Trăng có vị trí quan trọng thơ ơng LÍ BẠCH (701-762) Tiết 40: Văn THẦY BĨI XEM VOI Mộ Lí Bạch Thanh Sơn- huyện Đương Đồ Tiết 37: Văn CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH I Tiếp xúc văn Bố cục : * Thể thơ: cổ thể Tơng gi¸ hoµn kinh s­ (Ngò ng«n) §o¹t s¸o Ch­¬ng D­¬ng ®é t b CÇm Hå Hµm Tư quan b t Th¸i b×nh tu trÝ lùc b t V¹n cỉ thư giang san t b TÜnh d¹ tø (Cỉ thĨ) Sµng tiỊn minh ngut quang b t Nghi thÞ ®Þa th­ỵng s­¬ng t t Cư ®Çu väng minh ngut b b §ª ®Çu t­ cè h­¬ng b t Tiết 37: Văn CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH I Tiếp xúc văn Đọc Tìm hiểu thích * Tác giả: * Tác phẩm: Bố cục: * Thể thơ: cổ thể Một thể thơ câu thường có chữ, song khơng bị quy tắc chặt chẽ niêm, luật đối ràng buộc LÍ BẠCH (701-762) Tiết 37: Văn CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH I Tiếp xúc văn II Tìm hiểu văn Hai câu đầu Sàng tiền minh nguyệt quang Nghi thị địa thượng sương (Đầu giường ánh trăng rọi Ngỡ mặt đất phủ sương) *Sàng: vị trí -> Nằm giường tư => Ánh trăng sáng q khiến tác giả khơng ngủ *Nghi: tưởng là, ngỡ -> Liên tưởng độc đáo, lời thơ đẹp => Trăng trải thảm xuống khơng gian tưởng sương sa mặt đất => Bức tranh đêm trăng thu đẹp, gợi nhiều tâm Tiết 37: Văn CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH I Tiếp xúc văn II Tìm hiểu văn Hai câu đầu Sàng tiền minh nguyệt quang Nghi thị địa thượng sương (Đầu giường ánh trăng rọi Ngỡ mặt đất phủ sương) *Sàng: vị trí -> Nằm giường tư => Ánh trăng sáng q khiến tác giả khơng ngủ *Nghi: tưởng là, ngỡ -> Liên tưởng độc đáo, lời thơ đẹp => Trăng trải thảm xuống khơng gian tưởng sương sa mặt đất => Bức tranh đêm trăng thu đẹp, gợi nhiều tâm Tiết 37: Văn CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH I Tiếp xúc văn II Tìm hiểu văn Hai câu cuối Cử đầu vọng minh nguyệt Đê đầu tư cố hương ( Ngẩng đầu nhìn trăng sáng Cúi đầu nhớ cố hương ) Cử đầu( ngẩng đầu) Đê đầu( cúi đầu) -Phóng tầm mắt xa, - Nhìn xuống thu lên cao để hòa nhập vào, khỏi cảnh vật với thiên nhiên tươi để tưởng nhớ đẹp Tiết 37: Văn CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH I Tiếp xúc văn II Tìm hiểu văn Hai câu cuối Cử đầu vọng minh nguyệt ĐT DT ĐT VN Đê đầu tư ĐT DT ĐT TT DT BN cố hương TT DT BN VN Cử đầu( ngẩng đầu) Cử đầu( ngẩng đầu) vọng minh nguyệt tư cố hương ( nhìn trăng sáng) ( nhớ cố hương) -> Nghệ thuật đối tạo cân đối, tăng nhạc tính; hình ảnh thơ đúc, lời ý nhiều ⇒Ngắm nhìn ánh trăng sáng nơi đất khách khiến nhà thơ nhớ q hương- nhớ ánh trăng q Tiết 37: Văn CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH I Tiếp xúc văn II Tìm hiểu văn Hai câu cuối Cử đầu vọng minh nguyệt ĐT DT ĐT VN Đê đầu tư ĐT DT ĐT TT DT BN cố hương TT DT BN VN Cử đầu( ngẩng đầu) Cử đầu( ngẩng đầu) vọng minh nguyệt tư cố hương ( nhìn trăng sáng) ( nhớ cố hương) -> Nghệ thuật đối tạo cân đối, tăng nhạc tính; hình ảnh thơ đúc, lời ý nhiều ⇒Ngắm nhìn ánh trăng sáng nơi đất khách khiến nhà thơ nhớ q hương- nhớ ánh trăng q Tiết 37.Văn CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH I Tiếp xúc văn II Tìm hiểu văn Hai câu đầu Hai câu cuối III Tổng kết, ghi nhớ Tổng kết * Nghệ thuật: - Ngắn gọn, hàm súc; hình ảnh thơ đẹp - Ngơn ngữ điêu luyện, tự nhiên - Nghệ thuật đối tạo cân đối tăng nhạc tính cho câu thơ * Nội dung: - Tình u q hương sâu nặng tác giả đêm trăng tĩnh Ghi nhớ( Sgk- 124) Tiết 37- Văn CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH I Tiếp xúc văn II Tìm hiểu văn Hai câu thơ đầu Hai câu thơ cuối III Tổng kết, ghi nhớ Tổng kết Ghi nhớ: ( Sgk- 124) IV Luyện tập Bµi 1:Chän c©u tr¶ lêi ®óng b»ng c¸ch khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu tiªn: Chđ ®Ị cđa bµi th¬ lµ: A §¨ng s¬n øc h÷u (lªn nói nhí b¹n) B Väng ngut hoµi h­¬ng (tr«ng tr¨ng nhí quª) C S¬n thđy h÷u t×nh (non n­íc h÷u t×nh) D Tøc c¶nh sinh t×nh (tr­íc c¶nh sinh t×nh) Tiết 37- Văn CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH I Tiếp xúc văn II Tìm hiểu văn III Tổng kết, ghi nhớ IV Luyện tập Bài tập Có người dịch Tĩnh tứ thành hai câu thơ sau: Đêm thu trăng sáng sương Lí Bạch ngắm cảnh nhớ thương q nhà ? Dựa vào điều phân tích em nhận xét hai dịch ấy: + Cái được: Hai câu nêu tương đối đủ ý tình cảm nhà thơ: ánh trăng thu sáng khiến tác giả nhớ q nhà + Cái khác: Phần phiên âm: (1) Tác giả khơng dùng phép so sánh- sương xuất ý nghĩ( nhìn trăng tưởng sương) (2) Bài thơ ẩn chủ dịch thơ dịch hẳn chủ ngữ (3) Bài thơ Lí Bạch có bốn động từ( cử, vọng, đê, tư) thơ dịch ba( trăng sáng, ngắm, nhớ) Dặn dò : - Học thuộc lòng phần phiên âm dịch thơ + Đọc tài liệu viết thơ - Thử dịch thơ theo thể thơ lục bát - Soạn văn “ Ngẫu nhiên viết nhân buổi q” theo câu hỏi sách giáo khoa Dặn dò : - Học thuộc lòng phần phiên âm dịch thơ + Đọc tài liệu viết thơ - Thử dịch thơ theo thể thơ lục bát - Soạn văn “ Ngẫu nhiên viết nhân buổi q” theo câu hỏi sách giáo khoa [...]... CM NGH TRONG ấM THANH TNH I Tip xỳc vn bn II Tỡm hiu vn bn 1 Hai cõu u Sng tin minh nguyt quang Nghi th a thng sng (u ging ỏnh trng ri Ng mt t ph sng) *Sng: v trớ -> Nm trờn ging t th => nh trng sỏng quỏ khin tỏc gi khụng ng c *Nghi: tng l, ng l -> Liờn tng c ỏo, li th p => Trng tri thm xung khụng gian tng l sng sa mt t => Bc tranh ờm trng thu p, gi nhiu tõm s Tit 37: Vn bn CM NGH TRONG ấM THANH TNH... ờm trng thu p, gi nhiu tõm s Tit 37: Vn bn CM NGH TRONG ấM THANH TNH I Tip xỳc vn bn II Tỡm hiu vn bn 1 Hai cõu cui C u vng minh nguyt ờ u t c hng ( Ngng u nhỡn trng sỏng Cỳi u nh c hng ) C u( ngng u) ờ u( cỳi u) -Phúng tm mt ra xa, - Nhỡn xung thu mỡnh lờn cao hũa nhp vo, thoỏt khi cnh vt vi thiờn nhiờn ti tng nh p Tit 37: Vn bn CM NGH TRONG ấM THANH TNH I Tip xỳc vn bn II Tỡm hiu vn bn 1 Hai cõu... CM NGH TRONG ấM THANH TNH I Tip xỳc vn bn II Tỡm hiu vn bn 1 Hai cõu cui C u vng minh nguyt T DT T VN ờ u t T DT T TT DT BN c hng TT DT BN VN C u( ngng u) C u( ngng u) vng minh nguyt t c hng ( nhỡn trng sỏng) ( nh c hng) -> Ngh thut i to s cõn i, tng nhc tớnh; hỡnh nh th cụ ỳc, li ớt ý nhiu Ngm nhỡn ỏnh trng sỏng ni t khỏch khin nh th nh quờ hng- nh ỏnh trng quờ Tit 37.Vn bn CM NGH TRONG ấM THANH. .. thut: - Ngn gn, hm sỳc; hỡnh nh th p - Ngụn ng iờu luyn, t nhiờn - Ngh thut i to s cõn i v tng nhc tớnh cho cõu th * Ni dung: - Tỡnh yờu quờ hng sõu nng ca tỏc gi trong ờm trng thanh tnh 2 Ghi nh( Sgk- 124) Tit 37- Vn bn CM NGH TRONG ấM THANH TNH I Tip xỳc vn bn II Tỡm hiu vn bn 1 Hai cõu th u 2 Hai cõu th cui III Tng kt, ghi nh 1 Tng kt 2 Ghi nh: ( Sgk- 124) IV Luyn tp 1 Bài 1:Chọn câu trả lời đúng... thơ là: A Đăng sơn ức hữu (lên núi nhớ bạn) B Vọng nguyệt hoài hương (trông trăng nhớ quê) C Sơn thủy hữu tình (non nước hữu tình) D Tức cảnh sinh tình (trước cảnh sinh tình) Tit 37- Vn bn CM NGH TRONG ấM THANH TNH I Tip xỳc vn bn II Tỡm hiu vn bn III Tng kt, ghi nh IV Luyn tp 2 Bi tp 2 Cú ngi dch Tnh d t thnh hai cõu th nh sau: ờm thu trng sỏng nh sng Lớ Bch ngm cnh nh thng quờ nh ? Da vo nhng iu... nhn xột v hai bn dch y: + Cỏi c: Hai cõu nờu c tng i ý v tỡnh cm ca nh th: vn l ỏnh trng thu sỏng khin tỏc gi nh v quờ nh + Cỏi khỏc: Phn phiờn õm: (1) Tỏc gi khụng dựng phộp so sỏnh- sng ch xut hin trong ý ngh( nhỡn trng tng l sng) (2) Bi th n ch cũn bn dch th dch hn ch ng (3) Bi th ca Lớ Bch cú bn ng t( c, vng, ờ, t) cũn th dch ch cũn ba( trng sỏng, ngm, nh) Dn dũ : - Hc thuc lũng phn phiờn õm v
- Xem thêm -

Xem thêm: CẢM NGHĨ TRONG đêm THANH TĨNH , CẢM NGHĨ TRONG đêm THANH TĨNH , CẢM NGHĨ TRONG đêm THANH TĨNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay