bài toán dân số

37 235 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:44

KiĨm tra bµi cò Ngêi hót thc l¸ kh¸c ngêi ng r ỵu ë chç nµo? A Hót thc l¸ cã thÕ l¨n ®ïng chÕt B Hót thc l¸ cã thĨ bÞ say bª bÕt C Kh«ng l¨n ®ïng chÕt, kh«ng say bª bÕt D Kh«ng mÊt qu¸ nhiỊu tiỊn ®Ĩ mua V× hót thc l¸ c¹nh mét ngêi phơ n÷ cã thai l¹i lµ mét téi ¸c? A V× thai nhi bÞ ¶nh hëng kh«ng tèt B Thai nhi bÞ nhiƠm ®éc, mĐ ®Ỵ non, sinh ®· suy u C V× thai nhi sÏ bÞ ng¹t khãi thc D V× ngêi mĐ bÞ khãi thc g©y nghiƯn TiÕt 4949 TiÕt V¨n b¶n V¨n b¶n: I.TiÕp xóc víi v¨n b¶n @ Th¸i An Th¸i An §äc I.TiTiÕp xóc víi v¨n b¶n 2.I.Chó thÝch * T¸c 1.§äc: phÈm: - TrÝch tõ: B¸o Gi¸o Dơc vµ thêi ®¹i chđ nhËt sè 28/1995 Tim.- Tªn ®Çy ®đ: Bµi to¸n d©n sè ®ỵc ®Ỉt tõ thêi cỉ ®¹i * Tõ khã: ( Sgk131) Bè- cơc Th¸i An * ThĨ lo¹i: V¨n b¶n nhËt dơng - B¸o dơc vµ Thêi ®¹i Chđ nhËt, sè 28,1995) (VÊn Gi¸o ®Ị gia t¨ng d©n sè vµ gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ị) * PTB§: - LËp–ln + Tù sù §äc Chó thÝch: * Bè cơc: phÇn + P1.”§Çu”s¸ng m¾t ra” : Nªu vÊn ®Ị a §äc: + P2.”TiÕp”bµn cê” Lµm râ vÊn ®Ị + P3.”TiÕp”bµn cê” Lêi kªu b Chó thÝch: (SGK – 131) I.TiÕp TiÕt xóc 49 víi v¨n b¶n §äc V¨n b¶n: 2.T×m hiĨu chó thÝch Bè cơc II.T×m hiĨu v¨n b¶n Th¸i An TiÕp xóc víi v¨n b¶n I.1.I.TiNªu vÊn ®Ị 1.§äc: Bµi to¸n d©n sè Tim - Th¸i An C¸ch n¨m b¶y ngµn n¨m MÊy chơc n¨m tríc Tõ thêi cỉ ®¹i - B¸o Gi¸o dơc vµ Thêi ®¹i Chđ nhËt, sè 28,1995) Kh«ng tin S¸ng m¾t §äc – Chó thÝch: -> C¸ch lËp ln ph¶n ®Ị a §äc: -> Nªu lªn vÊn ®Ị rÊt râ rµng, gi¶n dÞ, hÊp dÉn b Chó thÝch: (SGK – 131) TiÕt 49 V¨n b¶n: @ iÕp xóc víi v¨n b¶n T×m hiĨu v¨n b¶n Nªu vÊn ®Ị Bµi to¸n d©n sè Th¸i An tõ thùc tÕ C©u chun Kinh th¸nh cê – 64 « víi v¨n I.TiTiÕp xóc b¶n I.Bµn - Tr¸i ®Êt lóc ®Çu - hai 1.§äc: ngêi ( A ®am – E va) Tim KÕt qu¶ Cha ®đ sè thãc ®Ĩ lÊy ®ỵc c« g¸i.- Th¸i An Níc - §Õn 1995 – 5,63 tØ ng 1.Ru-an-®a êi) 2.Tan-da-ni-a TØ lƯ sinh cđa phơ n÷ 8,1 6,7 Ma-®a-gat6,6 - B¸o Gi¸o dơc vµ Thêi ®¹i Chđ nhËt, sè 28,1995) xca PTB§: Tù sù -> G©y PTB§: Tù sù kÕt hỵp Nª-pan §äc – Chó thÝch: høng thó, kh¬i gỵi liƯn t víi sè liƯu chøng minh Ên ®é ëng cho ngêi ®äc vÊn ®Ị mét c¸ch khÐo 6.ViƯt Nam a §äc: lÐo NhÊn m¹nh vÊn ®Ị gia t¨ng d©n sè thÕ giíi b Chó thÝch: (SGK – 131) 6,3 4,5 3,7 ii TiÕp xóc víi v¨n b¶n §äc Chó thÝch Bè cơc II T×m hiĨu v¨n b¶n 1.Nªu vÊn ®Ị Bµi to¸n d©n sè Thêi cỉ ®¹i Kh«ng tin C¸ch n¨m b¶y ngµn n¨m MÊy chơc n¨m > < S¸ng m¾t → C¸ch lËp ln t¬ng ph¶n → Nªu vÊn ®Ị râ rµng, gi¶n dÞ, hÊp dÉn I Tieeps Tieeps Bµn cêkÐn – 64 chun rĨ« Bµi to¸n d©n sè C©u C©u chun Kinh th¸nh tõ thùc tÕ Thèng kª tØ lƯ sinh ( 5/9/1994) - Tr¸i ®Êt lóc ®Çu - hai ngêi ( A ®am – E va) - Mét h¹t thãc - « thø nhÊt Níc -§Ỉt hai h¹t thãc - « thø hai - §Õn 1995 – 5,63 tØ ng êi) - Sè thãc - « s¸u t 1.Ru-an-®a ( Phđ kÝn mỈt ®Êt) KÕt qu¶ Cha ®đ sè thãc ®Ĩ lÊy ®ỵc c« g¸i -> PTB§: Tù sù -> G©y høng thó, kh¬i gỵi liƯn t ëng cho ngêi ®äc -> TØ lƯ sinh cđa phơ n÷ 8,1 2.Tan-da-ni-a 6,7 Ma-®a-gat-xca 6,6 Nª-pan 6,3 Ên ®é 4,5 PTB§: Tù sù kÕt 3,7 hỵp víi sè liƯu chøng 6.ViƯt Nam minh vÊn ®Ị mét c¸ch -> Sè liƯu thèng kª rÊt râ khÐo lÐo rµng->kÕt ln phÊn ®Êu => NhÊn m¹nh vÊn ®Ị gia t¨ng d©n sè thÕ mçi gia ®×nh cã 1-2 lµ giíi ®ang diƠn rÊt nhanh chãng rÊt khã kh¨n @ b Tèc ®é gia t¨ng d©n sè lµ hÕt søc nhanh chãng: *) C©u chun kÐn rĨ: - Sè h¹t thãc bµn cê t¨ng theo cÊp sè nh©n  Sè h¹t thãc phđ kÝn bỊ mỈt Tr¸i ®Êt  Sù bïng nỉ vµ gia t¨ng d©n sè trªn thÕ giíi lµ hÕt søc nhanh chãng *) Thùc tÕ vỊ kh¶ n¨ng sinh cđa phơ n÷: TØ lƯ sinh cđa phơ n÷ mét sè níc STT Níc TØ lƯ sinh/phơ n÷ Ru-an-®a 8,1 Tan-da-ni-a 6,7 Ma-®a-gat-xca 6,6 Nª-pan 6,3 Ên ®é 4,5 ViƯt Nam 3,7 *) HËu qu¶ cđa sù bïng nỉ d©n sè: - D©n sè t¨ng cao  K×m h·m sù ph¸t triĨn cđa x· héi  NghÌo ®ãi, bƯnh tËt, l¹c hËu c Kªu gäi, khun c¸o loµi ngêi cÇn h¹n chÕ sù bïng nỉ vµ gia t¨ng d©n sè: - Con ngêi mn tån t¹i ph¶i biÕt ®iỊu chØnh vµ h¹n chÕ gia t¨ng d©n sè Th¶o ln: ? Theo em ®êng nµo lµ ®êng tèt nhÊt ®Ĩ h¹n chÕ sù gia t¨ng d©n sè? V× sao? Tr¶ lêi: - §Èy m¹nh gi¸o dơc lµ ®êng tèt nhÊt ®Ĩ h¹n chÕ sù bïng nỉ vµ gia t¨ng d©n sè bëi lÏ nã gióp mäi ngêi hiĨu nguy c¬ mµ bïng nỉ vµ gia t¨ng d©n sè ®em l¹i III Tỉng kÕt: Néi dung: NÕu kh«ng h¹n chÕ sù gia t¨ng d©n sè th× ngêi sÏ tù lµm h¹i chÝnh m×nh NghƯ tht: Lập luận chặt chẽ, giản dị, dễ hiểu qua yếu tố tự sự, số liƯu vµ hình tượng Ghi nhí: (SGK – 132) §Êt ®ai kh«ng sinh thªm, ngêi ngµy l¹i cµng nhiỊu lªn gÊp béi NÕu kh«ng h¹n chÕ sù gia t¨ng d©n sè th× ngêi sÏ tù lµm h¹i chÝnh m×nh Tõ c©u chun mét bµi to¸n cỉ vỊ cÊp sè nh©n, t¸c gi¶ ®· ®a c¸c sè bc ngêi ®äc ph¶i liªn tëng vµ suy ngÉm vỊ sù gia t¨ng d©n sè ®¸ng lo ng¹i cđa thÕ giíi, nhÊt lµ ë nh÷ng níc chËm ph¸t triĨn ý nµo kh«ng ®óng vỊ chđ ®Ị bao trïm ®ỵc ®Ỉt v¨n b¶n nµy? A B C D ThÕ giíi ®ang ®øng tr íc nguy c¬ bïng nỉ vµ gia t¨ng d©n sè qu¸ nhanh Bïng nỉ vµ gia t¨ng d©n sè qu¸ nhanh lµ mét hiĨm häa cÇn b¸o ®éng Khèng chÕ ® ỵc sù bïng nỉ d©n sè lµ ® êng “tån t¹i hay kh«ng tån t¹i ” cđa chÝnh loµinhiỊu ng êi.®Ĩ cã thªm nhiỊu CÇn ®Ỵ lao ®éng cho ®Êt n íc ? Nguyªn nh©n chÝnh cđa sù gia t¨ng d©n sè lµ g× ? Do kh¶ n¨ng sinh cđa phơ n÷ A thùc tÕ lµ rÊt lín B Do nhiỊu ng êi - nhÊt lµ ng êi phơ n÷ ch a ® ỵc h ëng qun lỵi gi¸o C dơc Do kh«ng cã biƯn ph¸p kÕ ho¹ch hãa ®×nh.tÕ thÊp kÐm D Dogiakinh ? ý nµo nãi ®óng nhÊt vỊ hËu qu¶ cđa sù gia t¨ng d©n sè? A B C D ¶nh h ëng rÊt lín ®Õn sù tån t¹i hay kh«ng tån t¹i cđa chÝnh loµi ng êi.kinh tÕ thÕ giíi bÞ gi¶m sót NỊn MÊt ỉn ®Þnh vỊ chÝnh trÞ trªn toµn cÇu NỊn gi¸o dơc cđa c¸c n íc cßn nghÌo nµn, l¹c hËu Theo em thùc tÕ, ®©u lµ ® êng tèt nhÊt ®Ĩ h¹n chÕ sù gia t¨ng d©n sè ? A B C D §Èy m¹nh sù ph¸t triĨn kinh tÕ cđa c¸c qc gia, c¸c ch©u lơc §Èy m¹nh sù ph¸t triĨn gi¸o dơc, nhÊt lµ gi¸o dơc ®èi víi phơ n÷ T¹o nªn sù ỉn ®Þnh vỊ chÝnh trÞ cđa c¸c qc gia, ch©u lơc §Èy m¹nh sù ph¸t triĨn v¨n hãa, x· héi cđa c¸c qc gia, ch©u lơc ý nµo nãi ®óng nhÊt néi dung phÇn kÕt cđa v¨n b¶n ? Sù bÊt b×nh cđa t¸c gi¶ tr íc sù gia A t¨ng d©n sè qu¸ nhanh B T¸c gi¶ cho r»ng mét thêi gian n÷a, chç ë cđa mçi ng êi chØ b»ng diƯn tÝch cđa mét h¹t thãc T¸c gi¶ ® a nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ĩ h¹n C chÕ sù gia t¨ng d©n sè thÕ giíi Lêi kªu gäi loµi ng êi cÇn h¹n chÕ sù D gia t¨ng d©n sè ? V¨n b¶n ®ỵc viÕt theo ph¬ng thøc biĨu ®¹t chÝnh nµo ? A LËp ln kÕt hỵp víi thut minh B LËp ln kÕt hỵp víi tù sù C LËp ln kÕt hỵp víi miªu t¶ DLËp ln kÕt hỵp víi biĨu c¶m Híng dÉn häc bµi ë nhµ vµ chn bÞ cho néi dung bµi sau: - Häc bµi theo néi dung bµi häc vµ néi dung ghi nhí, xem l¹i toµn bé néi dung bµi häc - Lµm hoµn thµnh c¸c bµi tËp phÇn lun tËp vµo vë - T×m hiĨu vỊ t×nh h×nh gia t¨ng d©n sè còng nh hËu qu¶ cđa viƯc gia t¨ng d©n sè ë ®Þa ph¬ng em - Chn bÞ tèt néi dung bµi “Ch­¬ng­tr×nh­ ®Þa­ph­¬ng”­(PhÇn­V¨n) Back Thèng kª vµ dù b¸o sù ph¸t triĨn cđa d©n sè thÕ giíi tõ n¨m 1950  2050 Thèng kª vµ dù b¸o sù ph¸t triĨn cđa d©n sè thÕ giíi tõ n¨m 1950  2050 - Tõ n¨m 1950 ®Õn 2000: D©n sè thÕ giíi t¨ng 3.525.063.609 ngêi (Ba tØ n¨m tr¨m hai l¨m triƯu kh«ng tr¨m s¸u ba ngh×n s¸u tr¨m linh chÝn ng êi) - Dù kiÕn tõ 2000 ®Õn 2050: D©n sè thÕ giíi sÏ t¨ng kho¶ng 3.024.064.147 ngêi (Ba tØ kh«ng tr¨m hai triƯu kh«ng tr¨m s¸u t ngh×n mét tr¨m b¶y ngêi) *) C©u chun kÐn rĨ: BÀI TOÁN CỔ BÀI TOÁN DÂN SỐ - Khởi điểm: hạt thóc - Chỉ có hai người (A-đam Ê-va) - Số thóc tăng theo cấp số - Năm 1995: Dân số trái đất: 5,63 tỉ nhân  phủ khắp bề mặt  Xấp xỉ ô thứ 30 bàn cờ trái đất  Tưởng mà lại - Năm 2015: tỉ người  ô thứ 31 bàn cờ nhiều  Đưa số cụ thể, so sánh làm bật vấn đề trọng tâm: Gia tăng dân số nhanh chóng [...]... - Liên hợp quốc, FAO) - Dân số thế giới năm 2000: 6.080.141.683 ngời - Dân số thế giới năm 2003: 6.320.815.650 ngời Biểu đồ gia tăng dân số của Việt Nam (Từ năm 1961 đến năm 2003) - Từ năm 2000 đến 9 - 2003 (45 tháng) số dân trên thế giới đã tăng: 240.673.967 ngời - Số dân đó gấp khoảng ~ 3 lần số dân Việt Nam hiện nay - Từ số liệu trên, có thể tính đợc tốc độ gia tăng dân số mỗi ngày, mỗi giờ: + Mỗi... quả của sự bùng nổ dân số: Thảo luận nhóm: Dựa vào số liệu về sự gia tăng dân số thế giới đã nêu trong phần Đọc thêm, hãy tính từ năm 2000 đến tháng 9 - 2003 xem số ngời trên thế giới đã tăng bao nhiêu và gấp khoảng bao nhiêu lần dân số của Việt Nam hiện nay? Thống kê và dự báo sự phát triển của dân số thế giới từ năm 1950 2050 - Dân số Việt Nam hiện nay khoảng 83 triệu ngời (số liệu của Tổ chức... luận: ? Theo em, dân số tăng nhanh sẽ có tác động nh thế nào đến sự phát triển của xã hội? *) Những hậu quả của sự bùng nổ dân số: Kinh tế kém phát triển Bùng nổ dân số Nghèo nàn, lạc hậu Dân trí thấp Dân số tăng cao kìm hãm sự phát triển của xã hội nghèo đói, bệnh tật, lạc hậu Một số hình ảnh minh họa về hậu quả của sự bùng nổ dân số: Nghèo đói Đất chật, ngời đông Chất lợng cuộc sống thấp Thất học,... học bài ở nhà và chuẩn bị cho nội dung bài sau: - Học bài theo nội dung bài học và nội dung ghi nhớ, xem lại toàn bộ nội dung bài học - Làm hoàn thành các bài tập trong phần luyện tập vào vở - Tìm hiểu về tình hình gia tăng dân số cũng nh hậu quả của việc gia tăng dân số ở địa phơng em - Chuẩn bị tốt nội dung bài Chươngưtrìnhư địaưphươngư(PhầnưVăn) Back Thống kê và dự báo sự phát triển của dân số thế... hiệu để kìm hãm sự bùng nổ dân số *) Hậu quả của sự bùng nổ dân số: - Dân số tăng cao Kìm hãm sự phát triển của xã hội Nghèo đói, bệnh tật, lạc hậu c Kêu gọi, khuyến cáo loài ngời cần hạn chế sự bùng nổ và gia tăng dân số: - Con ngời muốn tồn tại phải biết điều chỉnh và hạn chế gia tăng dân số Thảo luận: ? Theo em con đờng nào là con đờng tốt nhất để hạn chế sự gia tăng dân số? Vì sao? Trả lời: - Đẩy... chính mình Từ câu chuyện một bài toán cổ về cấp số nhân, tác giả đã đa ra các con số buộc ngời đọc phải liên tởng và suy ngẫm về sự gia tăng dân số đáng lo ngại của thế giới, nhất là ở những nớc chậm phát triển ý nào không đúng về chủ đề bao trùm đợc đặt ra trong văn bản này? A B C D Thế giới đang đứng tr ớc nguy cơ bùng nổ và gia tăng dân số quá nhanh Bùng nổ và gia tăng dân số quá nhanh là một hiểm... gia tăng dân số bởi lẽ nó giúp mọi ngời hiểu ra nguy cơ mà bùng nổ và gia tăng dân số đem lại III Tổng kết: 1 Nội dung: Nếu không hạn chế sự gia tăng dân số thì con ngời sẽ tự làm hại chính mình 2 Nghệ thuật: Lp lun cht ch, gin d, d hiu qua yu t t s, s liệu và hỡnh tng 3 Ghi nhớ: (SGK 132) Đất đai không sinh thêm, con ngời ngày lại càng nhiều lên gấp bội Nếu không hạn chế sự gia tăng dân số thì con... nhất nội dung phần kết của văn bản ? Sự bất bình của tác giả tr ớc sự gia A tăng dân số quá nhanh B Tác giả cho rằng trong một thời gian nữa, chỗ ở của mỗi con ng ời chỉ bằng diện tích của một hạt thóc Tác giả đ a ra những giải pháp để hạn C chế sự gia tăng dân số thế giới Lời kêu gọi loài ng ời cần hạn chế sự D gia tăng dân số ? Văn bản đợc viết theo phơng thức biểu đạt chính nào ? A Lập luận kết hợp... dự báo sự phát triển của dân số thế giới từ năm 1950 2050 Thống kê và dự báo sự phát triển của dân số thế giới từ năm 1950 2050 - Từ năm 1950 đến 2000: Dân số thế giới tăng 3.525.063.609 ngời (Ba tỉ năm trăm hai lăm triệu không trăm sáu ba nghìn sáu trăm linh chín ng ời) - Dự kiến từ 2000 đến 2050: Dân số thế giới sẽ tăng khoảng 3.024.064.147 ngời (Ba tỉ không trăm hai bốn triệu không trăm sáu t nghìn... Dogiakinh ? ý nào nói đúng nhất về hậu quả của sự gia tăng dân số? A B C D ảnh h ởng rất lớn đến sự tồn tại hay không tồn tại của chính loài ng ời.kinh tế thế giới bị giảm sút Nền Mất ổn định về chính trị trên toàn cầu Nền giáo dục của các n ớc còn nghèo nàn, lạc hậu Theo em trong thực tế, đâu là con đ ờng tốt nhất để hạn chế sự gia tăng dân số ? A B C D Đẩy mạnh sự phát triển kinh tế của các quốc gia,
- Xem thêm -

Xem thêm: bài toán dân số , bài toán dân số , bài toán dân số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay