tiết 19 làm bài tập lịch sử

37 128 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:44

LỊCH SỬ Tiết19- Làm bài tập lịch sử Phần I: Chọn câu trả lời đúng Tiết19- Làm bài tập lịch sử Câu Câu 1: 1: Sau Sau chiến chiến thắng thắng Bạch Bạch Đằng, Đằng, năm năm 939 939 Ngơ Ngơ Quyền Quyền lên lên ngơi ngơi gì? gì? A Ngơi Vua B Ngơi Hồng đế C Ngơi Hồng Thượng Tiết19- Làm bài tập lịch sử Câu Câu 2: 2: Ngơ Ngơ Quyền Quyền quyết định định bỏ bỏ chức chức gì của phong phong kiến kiến phương phương Bắc Bắc ?? A Chức Thừa tướng B Chức tiết độ sứ C Chức đại quan Tiết19- Làm bài tập lịch sử Câu Câu 3: 3: Sau Sau khi Ngơ Ngơ Quyền Quyền và Ngơ Ngơ Xương Xương Văn Văn chết, chết, đất đất nước nước ta ta rơi rơi vào vào tình tình trạng trạng gì ?? A Mất chủ quyền B Loạn sứ qn C “Loạn 12 sứ qn” Tiết19- Làm bài tập lịch sử Câu Câu 4: 4: Ai Ai là người người đã dẹp dẹp “Loạn “Loạn 12 12 Sứ Sứ qn”? qn”? A Lê Hồn B Đinh Cơng Trứ C Đinh Bộ Lĩnh Tiết19- Làm bài tập lịch sử Câu Câu 5: 5: Sau Sau khi dẹp dẹp “Loạn “Loạn 12 12 sứ sứ qn” qn” Đinh Đinh Bộ Bộ Lĩnh Lĩnh lên lên ngơi ngơi gì ?? A Ngơi Vua B Ngơi Hồng đế C Ngơi Hồng thượng Tiết19- Làm bài tập lịch sử Câu Câu 6: 6: Ai Ai là người người lãnh lãnh đạo đạo cuộc kháng kháng chiến chiến chống chống Tống Tống lần lần thứ thứ nhất năm năm 981? 981? A Hầu Nhân Bảo B Lê Hồn C Đinh Tiên Hồng Tiết19- Làm bài tập lịch sử Câu Câu 7: 7: Ai Ai là người người lãnh lãnh đạo đạo cuộc kháng kháng chiến chiến chống chống Tống Tống lần lần hai hai 1075 1075 1077? 1077? A Lý Kế Ngun B Lý Thường Kiệt C Lý Khánh Văn Tiết19- Làm bài tập lịch sử Câu Câu 8: 8: Lý Lý Cơng Cơng Uẩn Uẩn đã dời dời đơ về Thăng Thăng Long Long vào vào năm năm bao bao nhiêu? nhiêu? A Năm 1009 B Năm 1010 C Năm 1100 \ Ho¹t Ho¹t ®éng ®éng nhãm nhãm T ổ 1-2 : ChÝnh qun trung ­¬ng T ổ : ChÝnh qun ®Þa ph­¬ng Tiết19- Làm bài tập lịch sử Địa ph ương Trung ương VUA C¶ n­íc cã 24 lé - phđ Quan ®¹i thÇn Hun Quan v¨n Quan vâ H­¬ng, x· Tiết19- Làm bài tập lịch sử Nh Đinh Ti ền Lê Trung ương VUA Địa phương C¶ n­íc Nh lý Trung ương VUA 10 lé Th¸I s­ ®¹i s­ Quan văn Quan vâ 24 lé - phđ Quan Phđ ch©u Địa phương C¶ n­íc Hun ®¹i thÇn Quan văn Quan vâ H­¬ng x· Tiết19- Làm bài tập lịch sử a Lộ - Phủ b Các quan võ c Huyện d Các quan văn e Vua( quan đạithần) f Hương - xã Hương - xã 6 Tì m hiĨu SGK+ QS ¶nh t­ liƯu - ChÝnh s¸ch ngơ binh ­ n«ng - Qu©n: bé – thủ - Vò khÝ: gi¸o m¸c, ®ao, kiÕm… Qu©n ®éi thêi Lý ®­ỵc tỉ chøc nh­ thÕ nµo? Em cã nhËn xÐt gì vỊ tỉ chøc qu©n ®éi vµ vò khÝ cđa nhµ Lý ? Cấm quân Quân đòa phương Thuỷ binh Kỵ binh Bøc tranh sè 1: Khuª Văn C¸c (Văn MiÕu) Bøc Tranh sè 2: ĐỊn Đ« - thê vÞ vua nhµ Lý (Đì nh B¶ng – Tõ S¬n – B¾c Ninh) Bøc tranh sè 3: Chïa Mét cét (chïa Diªn Hùu) Bøc tranh sè 4: T­ỵng phËt A di ®µ (chïa PhËt tÝch – Tiªn Du – B¾c Ninh) Bøc tranh sè 5: Hì nh t­ỵng rång thêi Lý C©u8: 2:Qc 7:VÞ Phßng hiƯu tun n­íc nỉitaNinh tiÕng ®­ỵc chèng ®ỉi vµo qu©n nth­¬ng ămx©m 1054? l­ỵc Tèng ntrong ă1010? m 1077? C©u 5:C¶ng biĨn – Mét ®Þa ®iĨm ngo¹i quan träng thêi Lý? 6: Ng«i chïa ë h­ëng B¾c cã qu¶ chu«ng nỈng gÇn 3ntÊn? C©u s­ 1:Niªn cã ¶nh lín ®Õn triỊu Lý? C©u hiƯu cđa Lý C«ng n lªn ng«i ăm C©u 4: Mét c«ng trình bµn tay ng­êi thỵ thđ c«ng Đ¹i ViƯt dùng nªn rÊt nỉi tiÕng ë Hµ Néi? C©u 3:Ng­êi thay vua Lý Th¸nh T«ng n¾m qun nhiÕp chÝnh n ăm 1069? C©u 9: VÞ vua ci cïng cđa triỊu nhµ Lý? t h u Ë n t h i ª ¹ ª i n v p i h Ư i t û l a ¸ o t h i ª n n g u ® y t h ¸ p b © t n n n r g h ® ï u ¹ å n y n n g Ư h q t i ª u h o µ c h n ï h v v a ­ ¹ l ý c h n u a n T I G N H T N g N L X G A a N t h n O g l H o n g n n g
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 19 làm bài tập lịch sử, tiết 19 làm bài tập lịch sử, tiết 19 làm bài tập lịch sử, Phần I: Chọn câu trả lời đúng., Phần II: Bài tập lập bảng thống kê theo năm và sự kiện tương ứng, Phần III Nhận biết, và tìm hiểu lịch sử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay