ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu KHOA học

4 194 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:44

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHƯƠNG I: Quan điểm hệ thống – cấu trúc nghiên cứu khoa học (NCKH): Mọi vật tượng có vận động, có hệ thống => NCKH phải có hệ thống Cần quan điểm vì: - Quan điểm hệ thống – cấu trúc: vạch đường nghiên cứu đối tượng sở phân tích đối tượng thành phận để nghiên cứu cách sâu sắc nhằm tìm tính hệ thống, tìm tính toàn vẹn đối tượng, tìm mối quan hệ nhân tố hệ thống hệ thống với môi trường - Quan điểm hệ thống – cấu trúc: công cụ phương pháp luận giúp người nghiên cứu khám phá đối tượng phức tạp để tạo sản phẩm khoa học có cấu trúc logic, chặt chẽ - Khi vận dụng Quan điểm hệ thống – cấu trúc NCKH cần thực yêu cầu sau: + Khi nghiên cứu đối tượng cần phân tích đối tượng làm phận để xem xét cách cụ thể, sâu sắc + Cần xác định thành tố hay hạt nhân hệ thống thứ bậc cấu trúc toàn vẹn tác động chi phối thành tố hạt nhân thành tố khác hệ thống + Nghiên cứu đối tượng môi trường, hoàn cảnh phát triển cụ thể để thấy tác động qua lại đối tượng với môi trường đặc biệt xác định điều kiện thuận lợi cho phát triển đối tượng + Kết nghiên cứu phải trình bày cách rõ ràng, khúc chiết theo hệ thống chặt chẽ có tính logic cao Quan điểm lịch sử - logic NCKH thể hiện: - Nó quan điểm hướng dẫn tiến trình tìm tòi, sáng tạo NCKH - Mọi vật có nguồn gốc phát sinh trình phát triển nên nghiên cứu cần xem xét đối tượng cách toàn diện suốt trình phát sinh phát triển để tìm quy luật tất yếu đối tượng tức nghiên cứu theo quan điểm lịch sử - Nghien cứu đối tượng theo phương pháp tiếp cận lịc sử có nghĩa nghiên cứu đối tượng trình vận động, nghiên cứu theo quan điểm lịch sử logic cho ta thấy toàn cảnh xuất hiện, diễn biến, kết thúc đối tượng để phát quy luật tất yếu phát triển đối tượng - Các tài liệu lịch sử có chức vô quan trọng nghiên cứu khoa học + Nó sở để xây dựng giả thuyết chứng minh giả thuyết + Là sở để minh họa, chứng minh cho luận điểm, lý thuyết khoa học + Là sở để đánh giá kết luận, chân lí khoa học kiện có thật lịch sử Quan điểm thực tiễn NCKH Nghiên cứu khoa học cần quan điểm thực tiễn vì: - Nghiên cứu khoa học đòi hỏi người nghiên cứu trình nghiên cứu phải bám sát thực tiễn, phục vụ thực tiễn, nghiên cứu phải liền với ứng dụng - Thực quan điểm cần ý: + phát vấn đề chất, thời mâu thuẫn, khó khăn cản trở thực tiễn lựa chọn số vấn đề cộm, cấp thiết để làm đề tài nghiên cứu + Phải phân tích sâu sắc vấn đề thực tiễn để tìm bố cục chúng, thông tin từ thực tiễn giúp ta minh họa, chứng minh cho lí thuyết giáo dục khái quát tạo thành quy luật giáo dục, thành nguyên lý giáo dục + Phải bám sát thực tiễn giáo dục làm cho lí luận thực tiễn gắn bó với nhau, tổ chức nghiên cứu thực nghiệm lý thuyết khoa học giáo dục để kiểm nghiệm lý thuyết ứng dụng vào thực tiễn + Làm cho lý luận thực tiễn gắn bó với nhau, cho thực tiễn kiểm tra lí luận, lí luận soi sáng cho hoạt động thực tiễn, lí luận thực tiễn phải song hành, lí luận có giá trị soi sáng thực tiễn, cải tạo thực tiễn CHƯƠNG II A Hệ thống nhóm phương pháp nghiên cứu khoa học: 1.0.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận nhóm phương pháp thu thập thông tin khoa học qua đọc sách, báo tài liệu nhằm mục đích tìm chọn khái niệm, tư tưởng sở lí luận đề tài hay gọi phương pháp nghiên cứu tài liệu 1.0.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 1.0.3 Nhóm phương pháp xử lí số liệu: nhóm phương pháp sử dụng công thức toán học, lập bảng biểu so sánh B Một số phương pháp nghiên cứu khoa học thực tiễn: Phương pháp quan sát: 1.1 Định nghĩa: - Là hoạt động tổ chức đặc biệt có mục đích, kế hoạch, phương tiện để tri giác đối tượng lựa chọn điển hình nhằm phát dấu hiệu đặc trưng quy luật phát triển đối tượng 1.2 Phân loại: Có nhiều loại quan sát khác nhau: • Quan sát có chọn lọc quan sát toàn bộ: + Quan sát có chọn lọc thu hẹp phạm vi quan sát vào mặt hay loại biểu đối tượng nghiên cứu + Quan sát toàn quan sát mặt biểu đối tượng • Quan sát ngắn hạn quan sát dài hạn: • Quan sát tự nhiên quan sát có bố trí: + Quan sát tự nhiên: quan sát bố trí đặt từ trước, tác động vào đối tượng quan sát + Quan sát có bố trí: quan sát dựa vào hiểu biết đối tượng để kế hoạch tỉ mỉ, bố trí phương tiện riêng nhằm thu thập kiện đầy đủ khía cạnh • Quan sát phát quan sát kiểm nghiệm: + Quan sát phát hiện: thực để thu thập tài liệu định hướng để đưa giả thuyết + Quan sát kiểm nghiệm thực nhằm xác minh giả thuyết 1.3 Các bước thực tiến trình quan sát: - Đặt mục đích nghiên cứu: xác định đối tượng quan sát( điều cần quan sát biểu thông số hay tiêu chí nào), xác định kiểu quan sát (quan sát toàn diện hay quan sát phận) - Lập kế hoạch quan sát: xác định thời gian, địa điểm, số lượng người quan sát, người quan sát, phương tiện quan sát… - Tiến hành quan sát: theo dõi, phát thuộc tính đối tượng, diễn biến, ảnh hưởng từ tác động bên đến đối tượng - Ghi lại liệu: ghi lại diễn biến, biểu đối tượng cách ghi theo mẫu in sẵn, kí hiệu, ghi âm, chụp ảnh - Xử lí tài liệu: tài liệu quan sát phong phú mang nặng tính chất cảm tính nên cần xử lí thận trọng cách phân tích, tổng hợp, phân loại hệ thống hóa thống kê toán học cho ta thông tin cô đọng, khái quát đáng tin cậy tài liệu thu thập đc 1.4 Những mặt mạnh hạn chế phương pháp: - Ưu điểm: Đơn giản, không tốn lắm, thu thập tài liệu trực tiếp từ đối tượng nghiên cứu Hạn chế: can thiệp vào diễn biến tự nhiên đối tượng, tượng nghiên cứu, mang tính thụ động , làm thay đổi, tăng nhanh hay chậm lại lặp lại tượng nghiên cứu Phương pháp điều tra: 2.1 Đinh nghĩa: phương pháp nghiên cứu người nghiên cứu sử dụng số câu hỏi loạt đặt cho số người nhằm thu thập ý kiến chủ quan họ vấn đề 2.2 Phân loại: Phương pháp điều tra chia làm loại: + Điều tra viết câu hỏi mở hình thức mà người điều tra tự viết ý kiến theo yêu cầu câu hỏi + Điều tra viết câu hỏi đóng hình thức câu hỏi cho sẵn phương án trả lời Người điều tra việc lựa chọn số phương án để trả lời cách đánh dấu (+), (x), khoanh tròn… Lưu ý: Câu hỏi viết phiếu dùng để hỏi nhiều người 2.3 Yêu cầu sử dụng phương pháp: - Nội dung câu hỏi rõ ràng, biểu đạt xác - Câu hỏi nêu người hiểu hướng dẫn trình tự, cách thức trả lời phiếu phải rõ ràng, tỉ mỉ, cụ thể… - Trên phiếu điều tra xếp xen kẽ câu hỏi đóng, câu hỏi mở 2.4 Ưu điểm hạn chế phương pháp: - Ưu điểm: thu thập tài liệu với số lượng lớn thời gian ngắn Phương tiện đơn giản, không tốn - Hạn chế: Người hỏi không nói thật nhờ Khối lượng tài liệu lớn nên khó xử lý, tổng hợp Kết điều tra mang tính định lượng Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động 3.1 Định nghĩa: phương pháp thu thập kiện cách phân tích sản phẩm vật chất hoạt động tâm lí Lưu ý: Sử dụng phương pháp nhà nghiên cứu không tiếp xúc trực tiếp với người nghiên cứu mà tiếp xúc với sản phẩm vật chất họ tạo - Khi phân tích sản phẩm hoạt động: người nghiên cứu nhận thấy số dặc điểm nhân cách họ thái độ người hành động, trình độ phát triển trí tuệ, cảm giác vận động… họ phản ánh sản phẩm hoạt động họ 3.2 Ưu, nhược điểm: - Ưu điểm: + Nhà nghiên cứu bố trí sản phẩm vật chất hữu hoạt động tâm lý + Có thể lặp lại nhiều lần, so sánh kết thu thời gian khác hay điều kiện, hoạt động khác người - Nhược điểm: + Không phải lúc đánh giá tâm lý người nghiên cứu thông qua sản phẩm hoạt động + Nghiên cứu sản phẩm hoạt động nên biết kết cuối trình đến sản phẩm 3.3 Yêu cầu: - Phải nghiên cứu sản phẩm điển hình, đặc trưng người nghiên cứu - Phải biết sản phẩm người nghiên cứu tạo hoàn cảnh - Nghiên cứu nhiều sản phẩm giống khác hoạt động sản phẩm hoạt động đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu KHOA học, ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu KHOA học, ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu KHOA học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay