luyện từ và câu ai thế nào

17 181 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:40

Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 Luyện từ câu: Ô n tập từ đặc điểm Ô n tập câu: Ai nào? Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ôn tập từ đặc điểm - Ôn tập câu: Ai nào? Bài 1:Tìm từ đặc điểm câu thơ sau: Em vẽ làng xóm Tre xanh, lúa xanh Sông máng lợn quanh Một dòng xanh mát Trời mây bát ngát Xanh ngắt mùa thu Định Hải Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ôn tập từ đặc điểm - Ôn tập câu: Ai nào? Bài 1:Tìm từ đặc điểm câu thơ sau: Em vẽ làng xóm Tre xanh, lúa xanh Sông máng lợn quanh Một dòng xanh mát Trời mây bát ngát Xanh ngắt mùa thu Định Hải Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ôn tập từ đặc điểm - Ôn tập câu: Ai nào? Bài 1:Tìm từ đặc điểm câu thơ sau: Em vẽ làng xóm Tre xanh, lúa xanh Sông máng lợn quanh Một dòng xanh mát Trời mây bát ngát Xanh ngắt mùa thu Định Hải Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ôn tập từ đặc điểm - Ôn tập câu: Ai nào? Bài 1:Tìm từ đặc điểm câu thơ sau: Em vẽ làng xóm Tre xanh, lúa xanh Sông máng lợn quanh Một dòng xanh mát Trời mây bát ngát Xanh ngắt mùa thu Định Hải Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ôn tập từ đặc điểm - Ôn tập câu: Ai nào? Bài 1:Tìm từ đặc điểm câu thơ sau: Em vẽ làng xóm Tre xanh, lúa xanh Sông máng lợn quanh Một dòng xanh mát Trời mây bát ngát Xanh ngắt mùa thu Định Hải Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ôn tập từ đặc điểm - Ôn tập câu: Ai nào? Bài2:Trong câu thơ sau, vật đợc so sánh với đặc điểm nào? a) Tiếng suối nh tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa Hồ Chí Minh b) Rồi đến chị thơng Rồi đến em thảo Ông hiền nh hạt gạo Bà hiền nh suối Trúc Thông c) Cam Xã Đoài mọng nớc Giọt vàng nh mật ong Phạm Tiến Duật Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ôn tập từ đặc điểm - Ôn tập câu: Ai nào? Bài2:Trong câu thơ sau, vật đợc so sánh với đặc điểm nào? Sự vật A So sánh đặc điểm gì? Sự vật B Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ôn tập từ đặc điểm - Ôn tập câu: Ai nào? Bài2:Trong câu thơ sau, vật đợc so sánh với đặc điểm nào? Sự vật A a) Tiếng suối So sánh đặc điểm gì? Sự vật B Tiếng hát Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ôn tập từ đặc điểm - Ôn tập câu: Ai nào? Bài2:Trong câu thơ sau, vật đợc so sánh với đặc điểm nào? Sự vật A a) Tiếng suối So sánh đặc điểm gì? Trong Sự vật B Tiếng hát Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ôn tập từ đặc điểm - Ôn tập câu: Ai nào? Bài2:Trong câu thơ sau, vật đợc so sánh với đặc điểm nào? Sự vật A a) Tiếng suối b) Ông So sánh đặc điểm gì? Trong Sự vật B Tiếng hát Hạt gạo Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ôn tập từ đặc điểm - Ôn tập câu: Ai nào? Bài2:Trong câu thơ sau, vật đợc so sánh với đặc điểm nào? Sự vật A a) Tiếng suối b) Ông Bà So sánh đặc điểm gì? Sự vật B Trong Tiếng hát Hiền Hạt gạo Suối Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ôn tập từ đặc điểm - Ôn tập câu: Ai nào? Bài2:Trong câu thơ sau, vật đợc so sánh với đặc điểm nào? Sự vật A a) Tiếng suối b) Ông Bà So sánh đặc điểm gì? Sự vật B Trong Tiếng hát Hiền Hiền Hạt gạo Suối Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ôn tập từ đặc điểm - Ôn tập câu: Ai nào? Bài2:Trong câu thơ sau, vật đợc so sánh với đặc điểm nào? Sự vật A a) Tiếng suối b) Ông Bà c) Giọt nớc (Cam Xã Đoài) So sánh đặc điểm gì? Sự vật B Trong Tiếng hát Hiền Hiền Hạt gạo Suối Mật ong Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ôn tập từ đặc điểm - Ôn tập câu: Ai nào? Bài 2:Trong câu thơ sau, vật đợc so sánh với đặc điểm nào? Sự vật A So sánh đặc điểm gì? Sự vật B Trong Tiếng hát b) Ông Bà Hiền Hiền Hạt gạo Suối c) Giọt nớc (Cam Xã Đoài) Vàng Mật ong a) Tiếng suối Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ôn tập từ đặc điểm - Ôn tập câu: Ai nào? Bài 3:Tìm phận câu: -Trả lời câu hỏi Ai (con , gì)? -Trả lời câu hỏi Thế nào? a) Anh Kim Đồng nhanh trí dũng cảm b) Nhng hạt sớng sớm long lanh nh bóng đèn pha lê c) Chợ hoa đờng Nguyễn Huệ đông nghịt ngời Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ôn tập từ đặc điểm - Ôn tập câu: Ai nào? Bài 3: a) Anh Kim Đồng / nhanh trí dũng cảm Ai? nào? b) Những hạt sớng sớm / long lanh nh bóng Ai? nào? đèn pha lê c) Chợ hoa đờng Nguyễn Huệ /đông nghịt ngời Ai? nào? [...]... 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ và câu Ôn tập về từ chỉ đặc điểm - Ôn tập câu: Ai thế nào? Bài2:Trong những câu thơ sau, các sự vật đợc so sánh với nhau về những đặc điểm nào? Sự vật A a) Tiếng suối b) Ông So sánh về đặc điểm gì? Trong Sự vật B Tiếng hát Hạt gạo Thứ 2 ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ và câu Ôn tập về từ chỉ đặc điểm - Ôn tập câu: Ai thế nào? Bài2:Trong những câu thơ sau, các sự vật... 2005 : Luyện từ và câu Ôn tập về từ chỉ đặc điểm - Ôn tập câu: Ai thế nào? Bài2:Trong những câu thơ sau, các sự vật đợc so sánh với nhau về những đặc điểm nào? Sự vật A a) Tiếng suối b) Ông Bà c) Giọt nớc (Cam Xã Đoài) So sánh về đặc điểm gì? Sự vật B Trong Tiếng hát Hiền Hiền Hạt gạo Suối trong Mật ong Thứ 2 ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ và câu Ôn tập về từ chỉ đặc điểm - Ôn tập câu: Ai thế nào? ... lời câu hỏi Thế nào? a) Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm b) Nhng hạt sớng sớm long lanh nh những bóng đèn pha lê c) Chợ hoa trên đờng Nguyễn Huệ đông nghịt ngời Thứ 2 ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ và câu Ôn tập về từ chỉ đặc điểm - Ôn tập câu: Ai thế nào? Bài 3: a) Anh Kim Đồng / rất nhanh trí và dũng cảm Ai? thế nào? b) Những hạt sớng sớm / long lanh nh những bóng Ai? thế nào? đèn pha... những câu thơ sau, các sự vật đợc so sánh với nhau về những đặc điểm nào? Sự vật A So sánh về đặc điểm gì? Sự vật B Trong Tiếng hát b) Ông Bà Hiền Hiền Hạt gạo Suối trong c) Giọt nớc (Cam Xã Đoài) Vàng Mật ong a) Tiếng suối Thứ 2 ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ và câu Ôn tập về từ chỉ đặc điểm - Ôn tập câu: Ai thế nào? Bài 3:Tìm bộ phận của câu: -Trả lời câu hỏi Ai (con gì , cái gì)? -Trả lời câu. .. sau, các sự vật đợc so sánh với nhau về những đặc điểm nào? Sự vật A a) Tiếng suối b) Ông Bà So sánh về đặc điểm gì? Sự vật B Trong Tiếng hát Hiền Hạt gạo Suối trong Thứ 2 ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ và câu Ôn tập về từ chỉ đặc điểm - Ôn tập câu: Ai thế nào? Bài2:Trong những câu thơ sau, các sự vật đợc so sánh với nhau về những đặc điểm nào? Sự vật A a) Tiếng suối b) Ông Bà So sánh về đặc điểm... Ai thế nào? Bài 3: a) Anh Kim Đồng / rất nhanh trí và dũng cảm Ai? thế nào? b) Những hạt sớng sớm / long lanh nh những bóng Ai? thế nào? đèn pha lê c) Chợ hoa trên đờng Nguyễn Huệ /đông nghịt ngời Ai? thế nào?
- Xem thêm -

Xem thêm: luyện từ và câu ai thế nào , luyện từ và câu ai thế nào , luyện từ và câu ai thế nào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay