cây cỏ nước nam

14 162 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:34

Giỏo viờn: V Th Thanh Tuyt Trng TH Kim c Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2008 Kể chuyện Cây cỏ nước Nam Th t ngy 22 thỏng 10 nm 2008 K chuyn Cõy c nc nam Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2008 Kể chuyện Cây cỏ nước Nam Sâm nam, đinh lăng, cam thảo nam Trưởng tràng: người đứng đầu nhóm học trò học thầy thời xưa Dược sơn: núi thuốc Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2008 Kể chuyện Cây cỏ nước Nam Dựa vào lời kể cô giáo tranh vẽ đây, kể lại đoạn câu chuyện Tranh 1: Tu Tnh ging gii cho hc trũ v cõy c nc Nam Tranh 2: Quõn dõn nh Trn luyn chun b chng quõn Nguyờn Tranh 3: Nh Nguyờn cm bỏn thuc men cho nc ta Tranh 4: Quõn dõn nh Trn chun b thuc men cho cuc chin u Tranh5: Cõy c nc Nam gúp phn lm cho binh s thờm kho mnh Tranh6: Tu Tnh v hc trũ phỏt trin cõy thuc Nam Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2008 Kể chuyện Cây cỏ nước Nam K li ton b cõu chuyn Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2008 Kể chuyện Cây cỏ nước Nam Trao i vi cỏc bn lp ý ngha ca cõu chuyn Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2008 Kể chuyện Cây cỏ nước Nam í ngha: Khuyờn ngi ta yờu quý thiờn nhiờn; hiu giỏ tr v bit trõn trng tng ngn c, lỏ cõy [...]... trò phát triển cây thuốc Nam Thø t­ ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2008 KÓ chuyÖn C©y cá n­íc Nam 2 Kể lại toàn bộ câu chuyện Thø t­ ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2008 KÓ chuyÖn C©y cá n­íc Nam 3 Trao đổi với các bạn trong lớp ý nghĩa của câu chuyện Thø t­ ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2008 KÓ chuyÖn C©y cá n­íc Nam Ý nghĩa: Khuyên người ta yêu quý thiên nhiên; hiểu giá trị và biết trân trọng từng ngọn cỏ, lá cây
- Xem thêm -

Xem thêm: cây cỏ nước nam , cây cỏ nước nam , cây cỏ nước nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay