Triết học Mác lênin

9 179 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:32

Triết học MácleninKhái niệm sản xuất hàng hoáHai điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoáCâu 1: Hai điều kiện của SX hàng hóaSX hàng hóa là kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm được sản xuất ra để trao đổi hoặc mua bán trên thị trườngSX hàng hóa chỉ ra đời, khi có đủ 2 điều kiện sau đây: Câu 1: Hai điều kiện SX hàng hóa SX hàng hóa kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm sản xuất để trao đổi mua bán thị trường SX hàng hóa đời, có đủ điều kiện sau đây: • Thứ nhất, phân công lao động XH: Phân công lao động XH phân chia lao động XH cách tự phát thành ngành, nghề khác Phân công lao động XH phát triển, sx trao đổi hàng hóa mở rộng hơn, đa dạng hơn, tạo chuyên môn hóa lao động, dẫn đến chuyên môn hóa SX Phân công lao động xã hội làm cho việc trao đổi sản phẩm trở thành tất yếu: ngành người sản xuất vài thứ, nhu cầu sống lại đòi hỏi có nhiều loại khác Vì họ cần trao đổi với Như vậy: phân công lao động tiền đề,là sở sản xuất hàng hoá Tuy nhiên, phân công lao động XH điều kiện cần chưa đủ, vậy, muốn SX hàng hóa đời tồn phải có điều kiện thứ hai • Thứ hai, tách biệt tương đối mặt kinh tế người sản xuất: Sự tách biệt tương đối mặt kinh tế người sản xuất tức người sản xuất trở thành chủ thể có độc lập định với Do sản phẩm làm thuộc quyền sở hữu chủ thể kinh tế, người muốn tiêu dùng sản phẩm lao động người khác cần phải thông qua trao đổi, mua bán hàng hoá Hai điều kiện cho thấy, phân công lao động xã hội làm cho người sản xuất phụ thuộc vào nhau, tách biệt tương đối mặt kinh tế người sản xuất lại chia rẽ họ, làm cho họ độc lập với Đây mâu thuẫn Mâu thuẫn giải thông qua trao đổi, mua bán sản phẩm Đó hai điều kiện cần đủ sản xuất hàng hóa Cả hai điều kiện không thiếu điều nào, thiếu hai điều kiện sản xuất hàng hóa Thiếu hai điều kiện sản xuất hàng hoá đời tồn Câu 2: Hàng hóa hai thuộc tính chúng Hàng hóa sản phẩm lao động, thỏa mãn nhu cầu định người thông qua trao đôi, mua bán Qua khái niệm, ta thấy: - - Hàng hóa sản phẩm lao động, sản phẩm không lao động tạo ra, cần thiết cho người như: nước, không khí hàng hóa Hàng hóa phải qua trao đổi mua bán, sản xuất để tiêu dung người nông dân sản xuất thóc để ăn, dệt vải để mặc sản phẩm hàng hóa  Hai thuộc tính hàng hóa Trong hình thái kinh tế - xã hội khác nhau, sản xuất hàng hóa có chất khác nhau, vật phẩm sản xuất mang hình thái hàng hóa có hai thuộc tính giá trị sử dụng giá trị - Giá trị sử dụng Giá trị sử dụng công dụng vật phẩm thỏa mãn nhu cầu người Ví dụ: Giá trị sử dụng cơm để ăn, áo để mặc, máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu để sản xuất Và vật có nhiều thuộc tính tự nhiên khác nhau, có nhiều giá trị sử dụng hay công dụng khác nhau: gạo dùng nấu cơm, gạo dùng làm nguyên liệu ngành rượu, bia hay chế biến cồn y tế… Giá trị sử dụng hay công dụng hàng hóa thuộc tính tự nhiên vật thể hàng hóa định Với ý nghĩa vậy, giá trị sử dụng phạm trù vĩnh viễn Một vật muốn trở thành hàng hóa giá trị sử dụng phải vật sản xuất để bán, để trao đổi, có nghĩa vật phải có giá trị trao đổi Trong kinh tế hàng hóa, giá trị sử dụng vật mang giá trị trao đổi - Giá trị hàng hóa Muốn hiểu giá trị hàng hóa phải từ giá trị trao đổi C.Mác viết: "Giá trị trao đổi trước hết biểu quan hệ số lượng, tỷ lệ theo giá trị sử dụng loại trao đổi với giá trị sử dụng loại khác" Ví dụ: mét vải = 10 kg thóc Khi hai hàng hóa khác vải thóc trao đổi với nhau, phải có sở chung đó: Cái chung giá trị sử dụng, khác giá trị sử dụng chúng điều kiện cần thiết trao đổi Song, chung phải nằm hai hàng hóa Nếu gạt giá trị sử dụng sản phẩm sang bên, chúng có chung: chúng sản phẩm lao động Để sản xuất vải thóc, nguời thợ thủ công người nông dân phải hao phí lao động để sản xuất chúng Hao phí lao động sở chung để so sánh vải với thóc, để trao đổi chúng với Vì vậy, ngta trao đổi hàng hóa cho chẳng qua trao đổi lao động ần dấu hàng hóa Như vậy, giá trị hàng hóa lao động XH người SX hàng hóa kết tinh hàng hóa Còn giá trị trao đổi mà đề cập chẳng qua hình thức biểu bên giá trị, giá trị nội dung, sở giá trị trao đổi Đồng thời, giá trị biểu mối quan hệ người sản xuất hàng hóa Cũng vậy, giá trị phạm trù lịch sử, tồn kinh tế hàng hóa Câu 3: Lượng giá trị hàng hóa yếu tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa Giá trị hàng hóa xét mặt chất mặt lượng: Chất giá trị hàng hóa lao động trừu tượng người sản xuất hàng hóa kết tinh hàng hóa Vậy, lượng giá trị hàng hóa lượng lao động hao phí để sản xuất hàng hóa quyểt định Giá trị hàng hóa lao động xã hội, lao động trừu tượng người sản xuất hàng hóa kết tinh hàng hóa Vậy, lượng giá trị hàng hóa đo lượng lao động tiêu hao để sản xuất hàng hóa Lượng lao động tiêu hao tính thời gian lao động Lượng giá trị hàng hóa mức hao phí lao động cá biệt hay thời gian lao động cá biệt quy định, mà đo thời gian lao động xã hội cần thiết Thời gian lao động xã hội cần thiết thời gian lao động cần để sản xuất hàng hóa điều kiện sản xuất bình thường xã hội với trình độ trang thiết bị trung bình, với trình độ thành thạo trung bình cường độ lao động trung bình xã hội Chỉ có lượng lao động xã hội cần thiết, hay thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hóa, định đại lượng giá trị hàng hóa • Những yếu tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa Tất yếu tố ảnh hưởng tới thời gian lao động xã hội cần thiết ảnh hưởng tới lượng giá trị hàng hóa Chúng ta xem xét ba yếu tố bản: suất lao động, cường độ lao động mức độ giản đơn hay phức tạp lao động - Năng suất lao động lực sản xuất lao động Nó tính số lượng sản phẩm sản xuất đơn vị thời gian lượng thời gian lao động hao phí để sản xuất đơn vị sản phẩm Năng suất lao động tăng lên có nghĩa thời gian lao động, khối lượng hàng hóa sản xuất tăng lên làm cho thời gian lao động cần thiết để sản xuất đơn vị hàng hóa giảm xuống Do đó, suất lao động tăng lên giá trị đơn vị hàng hóa giảm xuống ngược lại • - Giá trị hàng hóa tỷ lệ nghịch với suất lao động Năng suất lao động lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Trình độ khéo léo (thành thạo) trung bình người công nhân Mức độ phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ Mức độ ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất Trình độ tổ chức quản lý Quy mô hiệu suất tư liệu sản xuất Các điều kiện tự nhiên Muốn tăng suất lao động phải hoàn thiện yếu tố -Cường độ lao động đại lượng mức độ hao phí sức lao động đơn vị thời gian Nó cho thấy mức độ khẩn trương, nặng nhọc hay căng thẳng lao động Cường độ lao động tăng lên tức mức hao phí sức bắp, thần kinh đơn vị thời gian tăng lên, mức độ khẩn trương, nặng nhọc hay căng thẳng lao động tăng lên Nếu cường độ lao động tăng lên số lượng (hoặc khối lượng) hàng hóa sản xuất tăng lên sức hao phí lao động tăng lên tương ứng, giá trị đơn vị hàng hóa không đổi Tăng cường độ lao động thực chất kéo dài thời gian lao động hao phí lao động đơn vị sản phẩm không đổi Tăng suất lao động tăng cường độ lao động giống dẫn đến lượng sản phẩm sản xuất đơn vị thời gian tăng lên Nhưng chúng khác tăng suất lao động làm cho lượng sản phẩm (hàng hóa) sản xuất đơn vị thời gian tăng lên, làm cho giá trị đơn vị hàng hóa giảm xuống.Tăng suất lao động phụ thuộc nhiều vào máy móc, kỹ thuật, đó, gần yếu tố có "sức sản xuất" vô hạn, tăng cường độ lao động, làm cho lượng sản phẩm sản xuất tăng lên đơn vị thời gian, giá trị đơn vị hàng hóa không đổi Tăng cường độ lao động phụ thuộc nhiều vào thể chất tinh thần người lao động, đó, yếu tố "sức sản xuất" có giới hạn định vậy, tăng suất lao động có ý nghĩa tích cực phát triển kinh tế - Mức độ phức tạp lao động ảnh hưởng định đến lượng giá trị hàng hóa Theo mức độ phức tạp lao động, chia lao động thành lao động giản đơn lao động phức tạp Lao động giản đơn lao động mà người lao động bình thường không cần phải trải qua đào tạo thực Lao động phức tạp lao động đòi hỏi phải đào tạo, huấn luyện tiến hành Trong thời gian, lao động phức tạp tạo nhiều giá trị lao động giản đơn Lao động phức tạp thực chất lao động giản đơn nhân lên Trong trình trao đổi hàng hóa, lao động phức tạp quy lao động đơn giản trung bình, điều quy đổi cách tự phát sau lưng hoạt động sản xuất hàng hóa, hình thành hệ số định thể thị trường Câu 4: Quy luật giá trị Quy luật giá trị quy luật kinh tế sản xuất trao đổi hàng hóa, đâu có SX trao đổi hàng hóa có tồn phát huy tác dụng quy luật giá trị • Nội dung QLGT - QLGT yêu cầu: SX trao đổi hàng hóa phải dựa sở hao phí lao động XH cần thiết   Đối với SX hàng hóa thực theo hao phí lao động xã hội cần thiết, nghĩa cần tiết kiệm lao động nhằm: hàng hóa giá trị phải nhỏ thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hóa đó, tức giá thị trường hàng hóa Đối với trao đổi phải tuân theo nguyên tắc ngang giá, nghĩa phải đảm bảo bù đắp chi phí chí người sản xuất đảm bảo có lãi để tái sản xuất mở rộng -Sự vận động QLGT thông qua vận động giá hàng hóa -Giá hình thức biểu tiền giá trị, nên giá phụ thuộc vào giá trị -Trên thị trường, giá trị, giá phụ thuộc vào nhân tố khác như: cạnh tranh, cung - cầu, sức mua đồng tiền Sự tác động nhân tố làm cho giá hàng hoá thị trường tách rời giá trị lên xuống xoay quanh trục giá trị Sự vận động giá thị trường hàng hoá xoay quanh trục giá trị chế hoạt động quy luật giá trị Thông qua vận động giá thị trường mà quy luật giá trị phát huy tác dụng  - Tác động quy luật giá trị Thứ nhất, điều tiết sản xuất lưu thông hàng hoá  Điều tiết sản xuất tức điều hoà, phân bổ yếu tố sản xuất ngành, lĩnh vực kinh tế Tác lộng quy luật giá trị thông qua biến động giá hàng hoá thị trường tác động quy luật cung - cầu • • • Nếu cung nhỏ cầu, giá lớn giá trị, nghĩa hàng hóa sản xuất có lãi, bán chạy Giá cao giá trị kích thích mở rộng đẩy mạnh sản xuất để tăng cung; ngược lại cầu giảm giá tăng Nếu cung lớn cầu, sản phẩm sản xuất nhiều so với nhu cầu, giá thấp giá trị, hàng hóa khó bán, sản xuất lãi Thực tế đó, tự người sản xuất định ngừng giảm sản xuất; ngược lại, giá giảm kích thích tăng cầu, tự nhân tố làm cho cung tăng Cung cầu tạm thời cân bằng; giá trùng hợp với giá trị Bề mặt kinh tế người ta thường gọi “bão hòa”  Tuy nhiên kinh tế luôn vận động, quan hệ giá cung cầu thường xuyên biến động liên tục  Điều tiết lưu thông quy luật giá trị thông qua diễn biến giá thị trường Sự biến động giá thị trường có tác dụng thu hút luồng hàng từ nơi giá thấp đến nơi giá cao, làm cho lưu thông hàng hoá thông suốt Như vậy, biến động giả thị trường rõ biến động kinh tế, mà có tác động điều tiết kinh tế hàng hoá Thứ hai, kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, tăng suất lao động, thúc đẩy lực lượng sản xuất xã hội phát triển • Trong kinh tế hàng hoá, người sản xuất hàng hoá tự định hoạt động sản xuất kinh doanh Nhưng điều kiện sản xuất khác nên hao phí lao động cá biệt người khác nhau, người sản xuất có hao phí lao động cá biệt nhỏ hao phí lao động xã hội hàng hoá có lợi thu lãi cao Và ngược lại Để giành lợi cạnh tranh, họ phải hạ thấp hao phí lao động cá biệt cho hao phí lao động xã hội cần thiết Muốn vậy, họ phải tìm cách cải tiến kỹ thuật, cải tiến tổ chức quản lý, thực tiết kiệm chặt chẽ, tăng suất lao động Sự cạnh tranh liệt thúc đẩy trình diễn mạnh mẽ hơn, mang tính xã hội Kết lực lượng sản xuất xã hội thúc đẩy phát triển mạnh mẽ - Thứ ba, thực lựa chọn tự nhiên phân hoá người sản xuất thành người giàu, người nghèo Quá trình cạnh tranh theo đuổi giá trị tất yếu dẫn đến kết là: người có điều kiện sản xuất thuận lợi, có trình độ, kiến thức cao, trang bị kỹ thuật tốt nên có hao phí lao động cá biệt thấp hao phí lao động xã hội cần thiết, nhờ phát tài, giàu lên nhanh chóng Họ mua sắm thêm tư liệu sản xuất, mở rộng sản xuất kinh doanh Ngược lại người điều kiện thuận lợi gặp rủi ro kinh doanh nên bị thua lỗ, phá sản trở thành nghèo khó Câu 5: Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư Giá trị thặng dư phần giá trị dư giá trị sức lao động, công nhân làm thuê tạo bị nhà tư chiếm đoạt Mục đích nhà tư sản xuất giá trị thặng dư tối đa, vậy, nhà tư dung nhiều phương pháp để tăng tỉ xuất khối lượng giá trị thặng dư Khái quát có phương pháp để đạt mục đích sản xuất gtri thặng dư tuyệt đối sản xuất giá trị thặng dư tương đối a) Sản xuất gtri thặng dư tuyệt đối Giá trị thặng dư tuyệt đối giá trị thặng dư tạo kéo dài thời gian lao động vượt thời gian lao động tất yếu, xuất lao động XH, gtri sức lao động thời gian lao động tất yếu không thay đổi – Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối: Bất nhà tư muốn kéo dài ngày công lao động công nhân, việc kéo dài vượt qua giới hạn sinh lý công nhân Bởi vì, người công nhân cần có thời gian ăn, ngủ, nghỉ ngơi, giải trí để phục hồi sức khỏe Do vậy, việc kéo dài thời gian lao động gặp phản kháng gay gắt giai cấp công nhân đòi giảm làm + Khi độ dài ngày lao động kéo dài thêm, lợi nhuận mình, nhà tư lại tìm cách tăng cường độ lao động người công nhân Vì tăng cường độ lao động có nghĩa chi phí nhiều sức lao động khoảng thời gian định Nên tăng cường độ lao động thực chất tương tự kéo dài ngày lao động Vì vậy, kéo dài thời gian lao động hay tăng cường độ lao động để sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối – Phương pháp chủ yếu áp dụng thời kỳ đầu sản xuất tư bản, với việc phổ biến sử dụng lao động thủ công suất lao động thấp b) Giá trị thặng dư tương đối Giá trị thặng dư tương đối giá trị thặng dư tạo rút ngắn thời gian lao động tất yếu cách nâng cao suất lao động ngành sản xuất tư liệu sinh hoạt để hạ thấp giá trị sức lao động, nhờ tăng thời gian lao động thặng dư lên điều kiện độ dài ngày lao động, cường độ lao động cũ – Điểm mấu chốt phương pháp phải hạ thấp giá trị sức lao động Điều đồng nghĩa với giảm giá trị tư liệu sinh hoạt dịch vụ cần thiết cho công nhân Muốn phải tăng suất lao động xã hội ngành sản xuất tư liệu tiêu dùng ngành sản xuất tư liệu sản xuất để trang bị cho ngành sản xuất tư liệu tiêu dùng – Phương pháp sử dụng rộng rãi giai đoạn chủ nghĩa tư phát triển lúc đầu số nhà tư làm điều kiện khoa học, kỹ thuật chưa cho phép Khi đó, nhà tư tăng suất lao động nên thu giá trị thặng dư siêu ngạch Khi nhà tư cải tiến kỹ thuật, giá trị thặng dư siêu ngạch không Tất thu giá trị thặng dư tương đối Do giá trị thặng dư siêu ngạch biến tướng giá trị thặng dư tương đối Câu 6: Bản chất tiền công Các hình thức tiền công Tiền công danh nghĩa tiền công thực tế • Bản chất tiền công Tiền công biểu tiền giá trị hàng hóa sức lao động, giá hàng hóa sức lao động Tuy vậy, dễ có lầm tưởng, xã hội tư bản, tiền công giá lao động Bởi vì: thứ nhất, nhà tư trả tiền công cho công nhân sau công nhân lao động để sản xuất hàng hóa; thứ hai, tiền công trả theo thời gian lao động (giờ, ngày, tuần, tháng), theo số lượng hàng hóa sản xuất Cái mà nhà tư mua công nhân lao động, mà sức lao động Tiền công giá trị hay giá lao động, mà giá trị hay giá hàng hóa sức lao động • Các hình thức tiền công Tiền công có hình thức tiền công tính theo thời gian tiền công tính theo sản phẩm Tiền công tính theo thời gian hình thức tiền công tính theo thời gian lao động công nhân dài hay ngắn (giờ, ngày, tuần, tháng) Tiền công tính theo sản phẩm hình thức tiền công tính theo số lượng sản phẩm làm ra, số lượng công việc hoàn thành thời gian định Mỗi sản phẩm trả công theo đơn giá định, gọi đơn giá tiền công Để quy định đơn giá tiền công, người ta lấy tiền công trung bình ngày công nhân chia cho số lượng sản phẩm công nhân sản xuất ngày lao động bình thường Tiền công tính theo sản phẩm, mặt, giúp cho nhà tư việc quản lý, giám sát trình lao động công nhân dễ dàng hơn; mặt khác, kích thích công nhân lao động tích cực, khẩn trương tạo nhiều sản phẩm để thu lượng tiền công cao • Tiền công danh nghĩa tiền công thực tế Tiền công danh nghĩa số tiền mà người công nhân nhận bán sức lao động cho nhà tư Tiền công thực tế tiền công biểu số lượng hàng hóa tư liệu tiêu dùng dịch vụ mà người công nhân mua tiền công danh nghĩa Tiền công danh nghĩa giá hàng hóa sức lao động; tăng lên hay giảm xuống tuỳ theo biến động quan hệ cung – cầu hàng hóa sức lao động thị trường Tiền công giá sức lao động nên vận động gắn liền với biến đổi giá trị sức lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Triết học Mác lênin, Triết học Mác lênin, Triết học Mác lênin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay