DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN

11 299 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:28

1.Thuyết điện li a) Sự phân li và sự tái hợp:Sự phân li: là hiện tượng khi muối, axit, bazơ được hòa tan vào nước, các phân tử của chúng dễ dàng tách ra thành các ion trái dấu. Ví dụ: Sự tái hợp: là hiện tượng sau khi phân li, trong khi chuyển động nhiệt hỗn loạn một số ion dương có thể kết hợp lại với ion âm khi va chạm để trở thành phân tử trung hòa. Ví dụ: Chú ý: Với cùng một điều kiện thì quá trình phân li và quá trình tái hợp là cân bằng nhau. Do vậy trong dung dịch điện phân luôn tồn tại các hạt mang điện tự do là ion dương và ion âm. Số lượng phân tử bị phân li phụ thuộc vào nhiệt độ và nồng độ của dung dịch.b) Nội dung thuyết điện li: Trong dung dịch, các hợp chất hóa học như axit, bazơ và muối bị phân li (một phần hoặc toàn bộ) thành các nguyên tử (hoặc nhóm nguyên tử tích điện) gọi là ion. Ion có thể chuyển động tự do trong dung dịch và trở thành hạt tải điện. Chú ý: Hạt tải điện trong dung dịch điện phân là các ion dương và ion âm tự do. Axit phân li thành ion âm (gốc axit) và ion dương H+. Ví dụ: Bazơ phân li thành ion âm (OH) và ion dương (kim loại)+. Ví dụ: Muối phân li thành ion âm (gốc axit) và ion dương (kim loại)+. Ví dụ: 2.Chất điện phân hiện tượng điện phâna) Chất điện phân: Các dung dịch axit, bazơ, muối và các muối nóng chảy có khả năng dẫn điện tốt gọi là chất điện phân.b) Hiện tượng điện phân: Là hiện tượng xảy ra ở các điện cực khi điện phân chất điện phân.3.Bản chất dòng điện trong chất điện phân a) Bản chất: Dòng điện trong chất điện phân là dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm ngược chiều điện trường. Ion dương chạy về phía catôt gọi là cation. Ion âm chạy về phía anôt nên gọi là anion.b) Đặc điểm: Dòng điện qua bình điện phân tuân theo đúng định luật Ôm. Vì mật độ các ion trong chất điện phân thường nhỏ hơn mật độ electron tự do trong kim loại. Khối lượng và kích thước của ion lớn hơn khối lượng và kích thước của electron nên tốc độ chuyển động có hướng của chúng nhỏ hơn. Môi trường dung dịch lại rất mất trật tự nên cản trở mạch chuyển động của các ion => Chất điện phân không dẫn điện tốt bằng kim loại. Dòng điện trong chất điện phân không chỉ tải điện lượng mà còn tải cả vật chất (theo nghĩa hẹp) đi theo. Tới điện cực chỉ có electron có thể đi tiếp, còn lượng vật chất đọng lại ở điện cực, gây ra hiện tượng điện phân. 4.Các hiện tượng diễn ra ở điện cực THẦY SAN: ĐT 0964 889 884 DẠNG BÀI TOÁN VỀ DÕNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN I TÓM TẮT LÝ THUYẾT – CÔNG THỨC CẦN NHỚ Thuyết điện li a) Sự phân li tái hợp:  Sự phân li: tƣợng muối, axit, bazơ đƣợc hòa tan vào nƣớc, phân tử chúng dễ dàng tách thành ion trái dấu Ví dụ: NaCl  Na + + (Cl) Sự tái hợp: tƣợng sau phân li, chuyển động nhiệt hỗn loạn số ion dƣơng kết hợp lại với ion âm va chạm để trở thành phân tử trung hòa Ví dụ: Na + + (Cl)-  NaCl * Chú ý: - Với điều kiện trình phân li trình tái hợp cân Do dung dịch điện phân tồn hạt mang điện tự ion dƣơng ion âm - Số lƣợng phân tử bị phân li phụ thuộc vào nhiệt độ nồng độ dung dịch b) Nội dung thuyết điện li: - Trong dung dịch, hợp chất hóa học nhƣ axit, bazơ muối bị phân li (một phần toàn bộ) thành nguyên tử (hoặc nhóm nguyên tử tích điện) gọi ion - Ion chuyển động tự dung dịch trở thành hạt tải điện * Chú ý: Hạt tải điện dung dịch điện phân ion dƣơng ion âm tự - Axit phân li thành ion âm (gốc axit)- ion dƣơng H+ Ví dụ: H2SO4  2H+ + (SO4)2- Bazơ phân li thành ion âm (OH)- ion dƣơng (kim loại)+ Ví dụ: NaOH  Na + + (OH)- Muối phân li thành ion âm (gốc axit)- ion dƣơng (kim loại)+ Ví dụ: NaCl  Na + + (Cl)2 Chất điện phân - tượng điện phân a) Chất điện phân: Các dung dịch axit, bazơ, muối muối nóng chảy có khả dẫn điện tốt gọi chất điện phân b) Hiện tượng điện phân: Là tƣợng xảy điện cực điện phân chất điện phân Bản chất dòng điện chất điện phân a) Bản chất: Dòng điện chất điện phân dòng dịch chuyển có hướng ion dương theo chiều điện trường ion âm ngược chiều điện trường - Ion dƣơng chạy phía catôt gọi cation - Ion âm chạy phía anôt nên gọi anion b) Đặc điểm: - Dòng điện qua bình điện phân tuân theo định luật Ôm - Vì mật độ ion chất điện phân thƣờng nhỏ mật độ electron tự kim loại Khối lƣợng kích thƣớc ion lớn khối lƣợng kích thƣớc electron nên tốc độ chuyển động có hƣớng chúng nhỏ Môi trƣờng dung dịch lại trật tự nên cản trở mạch chuyển động ion => Chất điện phân không dẫn điện tốt kim loại - Dòng điện chất điện phân không tải điện lượng mà tải vật chất (theo nghĩa hẹp) theo Tới điện cực có electron tiếp, lƣợng vật chất đọng lại điện cực, gây tượng điện phân Các tượng diễn điện cực NHẬN DẠY KÈM, DẠY NHÓM, BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, ÔN THI ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO LỚP 10, 11, 12 THẦY SAN: ĐT 0964 889 884 a) Phản ứng phụ: Là phản ứng hóa học thứ cấp xuất có tƣợng điện phân - Các ion âm dịch chuyển đến anôt, nhƣờng êlectron cho anôt, ion dƣơng đến catôt nhận êlectron từ catôt để trở thành phần tử trung hòa - Các phân tử trung hoà vừa tạo bám vào điện cực, bay khỏi dung dịch dƣới dạng khí; Chúng tác dụng với điện cực dung môi, gây phản ứng hoá học b) Hiện tượng dương cực tan: Là tƣợng dƣơng cực bị hòa tan điện phân dung dịch muối kim loại mà anôt làm kim loại muối Các định luật Farađây a) Định luật Farađây thứ nhất: Khối lƣợng vật chất đƣợc giải phóng điện cực bình điện phân tỉ lệ thuận với điện lƣợng chạy qua bình m = kq = k.I.t A b) Định luật Farađây thứ hai: Đƣơng lƣợng điện hóa k nguyên tố tỉ lệ với đƣơng lƣợng gam n chất A Hệ số tỉ lệ gọi số Farađây k = F n F A A Kết hợp hai biểu thức ta có biểu thức định luật Farađây: m = I.t = q (g) F n F n * Trong đó: m : khối lƣợng chất đƣợc giải phóng điện cực (g); F : số Farađây; F ≈ 96500 (C/mol); A : khối lƣợng mol nguyên tử chất đƣợc giải phóng (g/mol), tính công thức Farađây I : cƣờng độ dòng điện qua bình điện phân (A); t : thời gian điện phân (s); n: hóa trị chất giải phóng điện cực; q : điện lƣợng dịch chuyển qua bình điện phân (C) Các công thức liên quan tới tượng điện phân A A  Khối lƣợng chất đƣợc giải phóng khỏi điện cực: m = I.t = q (g) F n F n m.F.n  Cƣờng độ dòng điện chạy qua bình điện phân: I = (A) A.t m.F.n  Điện lƣợng q di chuyển qua bình điện phân: q = I.t  (C) A m.F.n  Thời gian điện phân: t = (s) A.I  Khối lƣợng chất bám vào điện cực: m = D.V = D.Sd (kg) d2  Diện tích hình tròn: S = πR  π  Thể tích hình trụ: V = S.h (m3) d - d truoc m = sau  Bề dày lớp mạ (lớp vật chất phủ lên bề mặt điện cực làm catốt): d = (m) S.D  Công dòng điện để thực điện phân: A = q.U = UIt (J) * Trong đó: U : hiệu điện hai điện cực (V); h : chiều cao hình trụ (m) k : đƣơng lƣợng điện hóa chất đƣợc giải phóng điện cực (g/C) D : khối lƣợng riêng chất đƣợc giải phóng điện cực (kg/m3) Thể tích khí thu điện cực NHẬN DẠY KÈM, DẠY NHÓM, BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, ÔN THI ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO LỚP 10, 11, 12 THẦY SAN: ĐT 0964 889 884 a) Thể tích khối lượng khí (H2 O2) thu điện cực điều kiện bất kì: m Áp dụng phƣơng trình Menđêlêép: p.V = R.T = n.R.T μ m R.T R.T = n - Thể tích: V = μ p p pV - Khối lƣợng : m = μ RT b) Thể tích khối lượng khí (H2 O2) thu điện cực điều kiện tiêu chuẩn (t = 0oC; p = 1atm) mO mO VO - Thể tích ôxi: VO2 = V = 22, (lít) ; khối lƣợng ôxi: mO2 = μ O2 μ O2 32 22, - Thể tích hiđrô: VH2 = mH2 μ H2 V = mH2 22, (lít) ; khối lƣợng hiđrô: mH2 = VH2 22, μ H2 * Trong đó: p : áp suất khí thu đƣợc ở điện cực (Pa); m : khối lƣợng khí thu đƣợc, tính theo công thức Farađây (g); μ : khối lƣợng mol phân tử khí thoát điện cực (g/mol); tính phƣơng trình Menđêlêép V : thể tích khí thu đƣợc (m3); R : số khí; R = 8,31 (J/mol.K) ; T : nhiệt độ khí T = t + 273 (K) ; * Đổi: 1m = 10-6m; 1mm = 10-3m; 1cm = 10-2m; 1cm2 = 10-4m2; 1mm2 = 10-6m2 1g = 10-3kg; 1atm = 1,013.105 Pa ; 1m3 = 103 lít; lít = 1000ml * Chú ý: A : khối lƣợng mol nguyên tử chất đƣợc giải phóng (g/mol), tính công thức Farađây μ : khối lƣợng mol phân tử khí thoát điện cực (g/mol); Ví dụ: Khí oxi O2 A = 16 (g/mol); μ = 32 (g/mol) Ứng dụng tượng điện phân a) Luyện kim: Ngƣời ta dựa vào tƣợng cực dƣơng tan để tinh chế kim loại, điều chế kim loại b) Mạ điện: - Là dùng phƣơng pháp điện phân để phủ lớp kim loại lên đồ vật kim loại khác - Vật cần đƣợc mạ dùng làm cực âm, kim loại dùng để mạ làm cực dƣơng, chất điện phân dung dịch muối kim loại dùng để mạ c) Đúc điện: - Khuôn vật định đúc sáp ong hay chất khác dễ nặn, quét lên khuôn lớp than chì (graphit) mỏng để bề mặt khuôn trở thành dẫn điện - Khuôn đƣợc dùng để làm cực âm, cực dƣơng kim loại mà ta muốn đúc dung dịch điện phân muối kim loại - Khi đặt hiệu điện vào hai điện cực đó, kim loại kết thành lớp khuôn đúc, dày hay mỏng tuỳ thuộc vào thời gian điện phân => Tách lớp kim loại khỏi khuôn đƣợc vật cần đúc II BÀI TẬP Câu 1: Điện phân dung dịch CuSO4 với cực dƣơng làm đồng Cƣờng độ dòng điện chay qua bình điện phân 5A, thời gian điện phân 30 phút Tìm khối lƣợng đồng bám vào catốt ĐS: m = 2,98 g Câu 2: Một bình điện phân chứa dung dịch Bạc nitrat có đƣơng lƣợng điện hóa 1,118.10-6kg/C Cho dòng điện có điện lƣợng 480C qua khối lƣợng chất đƣợc giải phóng điện cực là: ĐS: m = 0,53664g NHẬN DẠY KÈM, DẠY NHÓM, BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, ÔN THI ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO LỚP 10, 11, 12 THẦY SAN: ĐT 0964 889 884 Câu 3: Một bình điện phân chứa dung dịch AgNO3 có điện trở 2,5  , anốt bạc, hiệu điện đặt vào cực bình 10V Sau 16 phút giây, khối lƣợng Ag bám vào catốt bao nhiêu? Biết khối lƣợng mol nguyên tử Ag A = 108g/mol ĐS: m = 4,32 g Câu 4: Một bình điện phân chứa dung dịch Niken với hai điện cực Niken Đƣơng lƣợng điện hóa Niken k = 0,3g/C Khi cho dòng điện cƣờng độ 5A chạy qua bình thời gian Tính khối lƣợng Niken bám vào catốt bao nhiêu? ĐS: m = 5,4 kg Câu 5: Cho dòng điện chạy qua bình điện phân chứa dung dịch CuSO4, có anôt Cu Biết đƣơng lƣợng hóa đồng k = 3,3.10-7 kg/C Để catôt xuất 0,33kg đồng, điện lƣợng chuyển qua bình phải bao nhiêu? ĐS: q = 106C Câu 6: Muốn mạ đồng cho sắt có diện tích tổng cộng 200cm2, ngƣời ta dùng sắt làm catốt bình điện phân đựng dung dịch đồng sunfat anốt đồng nguyên chất, cho dòng điện có cƣờng độ 10A chạy qua thời gian 40 phút 50 giây Tìm bề dày lớp đồng bám mặt sắt Cho biết khối lƣợng riêng đồng D = 8,9.103kg/m3, A = 64g/mol ĐS: 1,8.10-4 m Câu 7: Một kim loại đƣợc đem mạ Niken phƣơng pháp điện phân Tính chiều dày lớp Niken bám kim loại sau điện phân 30 phút Biết diện tích bề mặt kim loại 40cm2, cƣờng độ dòng điện qua bình điện phân 2A, Niken có khối lƣợng riêng D = 8,9.103kg/m3, A = 58g/mol, n = Coi nhƣ Niken bám lên mặt kim loại ĐS: 0,03mm Câu 8: Một bình điện phân đựng dung dịch muối đồng sunfat (CuSO4) với hai điện cực đồng Cho dòng điện chiều chạy qua bình điện phân thời gian 30 phút thấy khối lƣợng catôt tăng thêm 1,143g Cho khối lƣợng mol nguyên tử đồng 63,5g/mol Cƣờng độ dòng điện qua bình điện phân bao nhiêu? ĐS: 1,93 A Câu 9: Cho dòng điện không đổi chạy qua bình điện phân đựng dung dịch AgNO3 với anôt bạc Trong thời gian giờ, có 27g bạc đƣợc giải phóng catôt Cho A = 108g/mol; n = Cƣờng độ dòng điện chạy qua bình điện phân ĐS: 6,7A Câu 10:Mạ Ni cho bề mặt kim loại có diện tích 40cm2 điện phân Biết Ni = 58, hóa trị 2, D = 8,9.103kg/m3 Sau 30 phút bề dày lớp Ni 0,03mm Dòng điện qua bình điện phân có cƣờng độ: ĐS: 2A Câu 11:Chiều dày lớp niken phủ lên kim loại d = 0,1mm sau điện phân Diện tích mặt phủ kim loại 60cm2 Xác định cƣờng độ dòng điện chạy qua bình điện phân Cho biết niken có khối lƣợng riêng D = 8,9.103kg/m3, A = 58g/mol n = ĐS: 4,94 A Câu 12:Một bình điện phân chứa dung dịch đồng sunfat với hai điện cực đồng Khi cho dòng điện không đổi 1,93A chạy qua bình khoảng thời gian, thấy khối lƣợng catod tăng thêm 1,143g Khối lƣợng mol nguyên tử đồng A = 63,5g/mol Lấy số Faraday F = 96500C/mol Tính thời gian điện phân ĐS: 1800 s Câu 13:Một vật kim loại mạ niken có diện tích bề mặt S = 120 cm2 Dòng điện chạy qua bình điện phân có cƣờng độ 0,3 A Thời gian mạ Cho A = 58,7; n = Khối lƣợng riêng niken D = 8,8.103 kg/m3 Bề dày lớp mạ bao nhiêu? ĐS: 15,6.10-3 m Câu 14:Khi điện phân dung dịch muối ăn nƣớc ngƣời ta thu đƣợc khí hiđrô vào bình thể tích V = lít Hãy tính công thực dòng điện điện phân, biết hđt đặt vào cực bình U = 50V, áp NHẬN DẠY KÈM, DẠY NHÓM, BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, ÔN THI ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO LỚP 10, 11, 12 THẦY SAN: ĐT 0964 889 884 suất khí hiđrô bình p = 1,3at nhiệt độ khí hiđrô 270C; NA = 6,022.1023/mol; 1at = 105 Pa ĐS: 5,09.105 J Câu 15:Tính khối lƣợng đồng lấy đƣợc trình điện phân biết điện tiêu thụ W = 5kwh Hiệu điện cực 10V Hiệu suất 75%; đƣơng lƣợng điện hoá Cu k = 3,3.10-7 kg/C ĐS: 445 g Câu 16:Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3 với cực dƣơng làm bạc đƣợc nối với hai đầu nguồn điện có suất điện động   18V điện trở r = Ω Biết sau 16 phút giây có lƣợng m = 2,16 g bạc bám vào cực âm Hãy tìm điện trở bình điện phân ĐS: Ω Câu 17: Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3 với cực dƣơng làm bạc đƣợc nối với hai đầu nguồn điện có suất điện động 18V điện trở r = 2Ω Biết sau 16 phút giây có lƣợng m = 2,16g bạc bám vào cực âm Hãy tìm điện trở bình điện phân ĐS: Ω Câu 18:Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, cƣờng độ dòng điện chạy qua bình điện phân I = 1A Cho AAg=108g/mol, nAg= Lƣợng Ag bám vào catốt thời gian 16 phút giây là: A 1,08 mg B 1,08 g C 0,54 g D 1,08 kg Câu 19:Cho dòng điện chạy qua bình điện phân chứa dung dịch CuSO4, có anôt Cu Biết đƣơng lƣợng hóa đồng k = 3,3.10-7 kg/C Để catôt xuất 0,33kg đồng, điện tích chuyển qua bình phải bằng: A 105 C B 106 C C 5.106 C D 107 C Câu 20: Điện phân dung dịch H2SO4 có kết sau H2O bị phân tích thành H2 O2 Sau 32 phút thể tích khí O2 thu đƣợc dòng điện có cƣờng độ 2,5A chạy qua bình, trình làm điều kiện tiêu chuẩn: A 112cm3 B 224 cm3 C 280 cm3 D 310cm3 Câu 21:Một quai đồng hồ đƣợc mạ Ni có diện tích S = 120cm2 với dòng điện mạ I = 0,3A thời gian Hỏi độ dày lớp mạ phủ quai đồng hồ? biết khối lƣợng mol nguyên tử Ni A = 58,7g/mol, n = khối lƣợng riêng 8,8.103 kg/m3 A 15,6mm B 15,6cm C 15,6m D 14,6m Câu 22:Khi điện phân dung dịch muối ăn nƣớc, ngƣời ta thu đƣợc khí hiđrô catôt Khí thu đƣợc tích 2lít nhiệt độ 270C, áp suất p = 1atm Hiệu điện hai cực bình điện phân 100 V Tính công dòng điện điện phân Cho biết số khí lí tƣởng R = 8,31J/mol.K A 0,0155 MJ B 156,4 kJ C 1,55 kJ D 1,564 MJ THÔNG BÁO Hiện soạn xong tài liệu dạy thêm vật lý 10, 11, 12 với đầy đủ nội dung (lý thuyết, công thức, phƣơng pháp giải, tập tự luận, tập trắc nghiệm đầy đủ đáp án) với chuyên đề dạng sau Các bạn sinh viên trƣờng, giáo viên thời gian soạn tài liệu để luyện thi, dạy thêm mà muốn sử dụng tài liệu dƣới dạng WORD liên hệ với theo số 0964 889 884 Cam kết tài liệu chuẩn, hay, độc đáo, đầy đủ tất kiến thức chƣơng trình THPT Đây tài liệu thân soạn thảo, đánh máy, sƣu tầm để dạy luyện thi, nghĩ giúp ích cho bạn nhiều trình giảng dạy NHẬN DẠY KÈM, DẠY NHÓM, BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, ÔN THI ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO LỚP 10, 11, 12 THẦY SAN: ĐT 0964 889 884 Bạn có nhu cầu mua tài liệu để dạy thêm luyện thi liên hệ với để đƣợc tƣ vấn, giải đáp có đƣợc tài liệu sớm Cảm ơn bạn dành thời gian để đọc thông tin! LỚP 10 CHUYÊN ĐỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU DẠNG ĐẠI CƢƠNG VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU DẠNG LẬP PHƢƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG, THỜI ĐIỂM VÀ VỊ TRÍ GẶP NHAU CỦA CÁC VẬT DẠNG GIẢI TOÁN BẰNG ĐỒ THỊ, THỜI ĐIỂM VÀ VỊ TRÍ GẶP NHAU CỦA CÁC VẬT DẠNG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG NHANH DẦN ĐỀU DẠNG LẬP PHƢƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG, THỜI ĐIỂM VÀ VỊ TRÍ GẶP NHAU CỦA CÁC VẬT DẠNG GIẢI TOÁN BẰNG ĐỒ THỊ, THỜI ĐIỂM VÀ VỊ TRÍ GẶP NHAU CỦA CÁC VẬT CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU DẠNG SỰ RƠI TỰ DO DẠNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT BỊ NÉM THẲNG ĐỨNG DẠNG CHUYỂN ĐỘNG TRÕN ĐỀU DẠNG 10 TÍNH TƢƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG, CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC CHƯ NG ĐỘNG L C HỌC CHẤT ĐIỂM DẠNG TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH LỰC DẠNG BÀI TẬP VỀ CÁC ĐỊNH LUẬT NIUTƠN DẠNG BÀI TẬP VỀ LỰC HẤP DẪN DẠNG BÀI TẬP VỀ LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÕ XO ĐỊNH LUẬT HÖC DẠNG BÀI TẬP VỀ LỰC MA SÁT DẠNG BÀI TẬP VỀ LỰC HƢỚNG TÂM DẠNG BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG DẠNG BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM XIÊN DẠNG BÀI TẬP VỀ VẬT CHUYỂN ĐỘNG TRÊN MẶT PHẲNG NGHIÊNG DẠNG 10 CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT CHUYÊN ĐỀ CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN DẠNG CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ BA LỰC KHÔNG SONG SONG DẠNG CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH DẠNG QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG DẠNG CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ DẠNG CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA VẬT RẮN DẠNG NGẪU LỰC NHẬN DẠY KÈM, DẠY NHÓM, BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, ÔN THI ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO LỚP 10, 11, 12 THẦY SAN: ĐT 0964 889 884 CHƯ NG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN DẠNG ĐỘNG LƢỢNG ĐỘ BIẾN THIÊN ĐỘNG LƢỢNG DẠNG ÁP DỤNG ĐLBT ĐL VÀO CHUYỂN ĐỘNG BẰNG PHẢN LỰC DẠNG ÁP DỤNG ĐLBT ĐL VÀO BÀI TOÁN ĐẠN NỔ DẠNG BÀI TẬP VỀ CÔNG - CÔNG SUẤT DẠNG BÀI TẬP VỀ ĐỘNG NĂNG DẠNG ÁP DỤNG ĐLBT ĐL VÀO BÀI TOÁN VA CHẠM DẠNG BÀI TẬP VỀ THẾ NĂNG DẠNG CƠ NĂNG – ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG CHUYÊN ĐỀ CHẤT KHÍ DẠNG CẤU TẠO CHẤT, THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ DẠNG BÀI TẬP VỀ QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT DẠNG BÀI TOÁN VỀ QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH DẠNG BÀI TẬP VỀ QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP DẠNG BÀI TẬP VỀ PHƢƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƢỞNG DẠNG GIẢI TOÁN BẰNG ĐỒ THỊ DẠNG BÀI TẬP NÂNG CAO CHUYÊN ĐỀ C S NHIỆT ĐỘNG L C HỌC DẠNG NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG DẠNG BÀI TẬP VỀ CÁC NGUYÊN LÍ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHƯ NG CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG S CHUYỂN THỂ DẠNG CHẤT RẮN KẾT TINH - CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH DẠNG BIẾN DẠNG CƠ CỦA VẬT RẮN DẠNG SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN DẠNG CÁC HIỆN TƢỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG DẠNG SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT DẠNG ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ LỚP 11 CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG- SAN LÀM DẠNG ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG DẠNG THUYẾT ÊLÊCTRÔN NHẬN DẠY KÈM, DẠY NHÓM, BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, ÔN THI ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO LỚP 10, 11, 12 THẦY SAN: ĐT 0964 889 884 DẠNG L C TỔNG HỢP TÁC DỤNG LÊN MỘT ĐIỆN TÍCH DẠNG CÂN BẰNG CỦA ĐIỆN TÍCH DẠNG ĐIỆN TRƯỜNG DO ĐIỆN TÍCH ĐIỂM GÂY RA L C ĐIỆN DẠNG ĐIỆN TRƯỜNG TỔNG HỢP TẠI MỘT ĐIỂM DẠNG ĐIỆN TRƯỜNG TỔNG HỢP TRIỆT TIÊU DẠNG ĐIỆN TRƯỜNG C C ĐẠI TẠI MỘT ĐIỂM DẠNG CÔNG CỦA L C ĐIỆN ĐIỆN THẾ, HIỆU ĐIỆN THẾ DẠNG 10 ĐIỆN DUNG, ĐIỆN TÍCH, HIỆU ĐIỆN THẾ CỦA TỤ ĐIỆN DẠNG 11 GHÉP CÁC TỤ ĐIỆN CHƯA TÍCH ĐIỆN DẠNG 12 GHÉP CÁC TỤ ĐÃ TÍCH ĐIỆN ĐIỆN LƯỢNG DI CHUYỂN QUA MỘT ĐOẠN MẠCH DẠNG 13 HIỆU ĐIỆN THẾ GIỚI HẠN CỦA TỤ ĐIỆN DẠNG 14 NĂNG LƯỢNG CỦA TỤ ĐIỆN DẠNG 15 CHUYỂN ĐỘNG CỦA ÊLÊCTRÔN TRONG VÙNG CÓ ĐIỆN TRƯỜNG CHUYÊN ĐỀ DÕNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI DẠNG ĐẠI CƯ NG VỀ DÕNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI, NGUỒN ĐIỆN DẠNG ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH ĐIỆN TR R DẠNG ĐIỆN NĂNG, CÔNG SUẤT, HIỆU SUẤT CỦA NGUỒN ĐIỆN DẠNG CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA NGUỒN ĐIỆN DẠNG ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH DẠNG MẮC CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ DẠNG ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI CÁC LOẠI MẠCH ĐIỆN DẠNG ĐỊNH LUẬT KIẾCSỐP ĐỐI VỚI MẠCH ĐIỆN PHỨC TẠP DẠNG MẠCH CẦU CÂN BẰNG VÀ KHÔNG CÂN BẰNG DẠNG 10 MẠCH ĐIỆN CHỨA NGUỒN VÀ TỤ ĐIỆN CHUYÊN ĐỀ DÕNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG DẠNG DÕNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI DẠNG DÕNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN DẠNG DÕNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ DẠNG DÕNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG DẠNG DÕNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN CHUYÊN ĐỀ TỪ TRƯỜNG DẠNG TỪ TRƯỜNG CỦA DÕNG ĐIỆN THẲNG DẠNG TỪ TRƯỜNG CỦA DÕNG ĐIỆN TRÕN VÀ ỐNG DÂY DẠNG L C TỪ TÁC DỤNG LÊN DÂY DẪN MANG DÕNG ĐIỆN DẠNG KHUNG DÂY CÓ DÕNG ĐIỆN ĐẶT TRONG TỪ TRƯỜNG DẠNG L C LOREN X DẠNG TỪ TRƯỜNG TRÁI ĐẤT CHUYÊN ĐỀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ DẠNG BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH TỪ THÔNG QUA MỘT MẶT KÍN DẠNG BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG VÀ CHIỀU DÕNG ĐIỆN CẢM ỨNG TRONG MẠCH ĐIỆN KÍN DẠNG BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG VÀ CHIỀU DÕNG ĐIỆN CẢM ỨNG TRONG ĐOẠN DÂY DẪN CHUYỂN ĐỘNG DẠNG HIỆN TƯỢNG T CẢM VÀ NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG NHẬN DẠY KÈM, DẠY NHÓM, BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, ÔN THI ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO LỚP 10, 11, 12 THẦY SAN: ĐT 0964 889 884 DẠNG BÀI TẬP VỀ DÕNG ĐIỆN FUCÔ CHUYÊN ĐỀ HIỆN TƯỢNG KHÖC XẠ - PHẢN XẠ TOÀN PHẦN ÁNH SÁNG DẠNG BÀI TẬP VỀ KHÖC XẠ ÁNH SÁNG DẠNG BÀI TẬP VỀ S PHẢN XẠ ÁNH SÁNG DẠNG BÀI TẬP VỀ LƯỠNG CHẤT PHẲNG, BẢN MẶT SONG SONG DẠNG BÀI TẬP VỀ BẢN MẶT SONG SONG CHUYÊN ĐỀ MẮT, CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC DẠNG LĂNG KÍNH DẠNG ĐẠI CƯ NG VỀ THẤU KÍNH DẠNG XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, ĐỘ LỚN CỦA VẬT VÀ ẢNH DẠNG DỜI VẬT HOẶC THẤU KÍNH THEO PHƯ NG CỦA TRỤC CHÍNH DẠNG TOÁN VẼ VỚI THẤU KÍNH DẠNG HỆ HAI THẤU KÍNH GHÉP ĐỒNG TRỤC DẠNG CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH SỬA DẠNG KÍNH LÖP DẠNG KÍNH HIỂN VI DẠNG 10 KÍNH THIÊN VĂN LỚP 12 CHUYÊN ĐỀ CON LẮC LÕ XO DẠNG ĐẠI CƯ NG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÕA, CON LẮC LÕ XO DẠNG L C HỒI PHỤC VÀ L C ĐÀN HỒI DẠNG CON LẮC LÕ XO CÓ KHỐI LƯỢNG, ĐỘ CỨNG THAY ĐỔI DẠNG LẬP PHƯ NG TRÌNH DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC LÕ XO DẠNG NĂNG LƯỢNG CỦA CON LẮC LÕ XO DẠNG XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ, THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN, QUÃNG ĐƯỜNG, TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH, SỐ LẦN VẬT ĐI QUA VỊ TRÍ X0 DẠNG BÀI TOÁN VỀ TỔNG HỢP DAO ĐỘNG DẠNG BÀI TOÁN VỀ DAO ĐỘNG TẮT DẦN, DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC DẠNG BÀI TOÁN VA CHẠM – GIỮ LÕ XO DẠNG 10 TÌM ĐIỀU KIỆN VỀ BIÊN ĐỘ A, KHỐI LƯỢNG M, HỆ SỐ MA SÁT, VẬN TỐC V DẠNG 11 CON LẮC LÕ XO TRONG HỆ QUY CHIẾU KHÔNG QUÁN TÍNH CON LẮC QUAY CON LẮC ĐỨT DÂY NỐI DẠNG 12 CON LẮC LÕ XO ĐẶT TRONG ĐIỆN TRƯỜNG CHUYÊN ĐỀ 2: CON LẮC Đ N DẠNG ĐẠI CƯ NG VỀ CON LẮC Đ N DẠNG VẬN TỐC, L C CĂNG, NĂNG LƯỢNG CON LẮC Đ N CON LẮC VƯỚNG ĐINH NHẬN DẠY KÈM, DẠY NHÓM, BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, ÔN THI ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO LỚP 10, 11, 12 THẦY SAN: ĐT 0964 889 884 DẠNG DAO ĐỘNG TẮT DẦN, DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC, DAO ĐỘNG DUY TRÌ VÀ S CỘNG HƯ NG CỦA CON LẮC Đ N DẠNG BIẾN THIÊN CHU KÌ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC Đ N DO THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ CAO DẠNG CON LẮC Đ N CHỊU TÁC DỤNG CỦA L C PHỤ KHÔNG ĐỔI DẠNG BÀI TOÁN VA CHẠM, DÂY TREO CON LẮC BỊ ĐỨT CHUYÊN ĐỀ SÓNG C VÀ SÓNG ÂM DẠNG ĐẠI CƯ NG VỀ SÓNG C DẠNG GIAO THOA VỚI NGUỒN CÙNG PHA DẠNG GIAO THOA VỚI NGUỒN NGƯỢC PHA DẠNG GIAO THOA VỚI NGUỒN VUÔNG PHA DẠNG GIAO THOA VỚI NGUỒN CÓ ĐỘ LỆCH PHA BẤT KÌ DẠNG SỐ ĐIỂM C C ĐẠI, C C TIỂU, CÙNG PHA, NGƯỢC PHA TRÊN HÌNH GIỚI HẠN TÍNH KHOẢNG CÁCH DẠNG BÀI TẬP VỀ SÓNG DỪNG DẠNG SÓNG ÂM VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG VẬT LÍ CỦA ÂM DẠNG CÁC ĐẶC TRƯNG SINH LÍ CỦA ÂM CHUYÊN ĐỀ DÕNG ĐIỆN XOAY CHIỀU DẠNG ĐẠI CƯ NG VỀ DÕNG ĐIỆN XOAY CHIỀU DẠNG MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CÓ PHẦN TỬ DẠNG MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CÓ PHẦN TỬ DẠNG MẠCH RLC MẮC NỐI TIẾP DẠNG BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT, HỆ SỐ CÔNG SUẤT DẠNG GIẢI BÀI TOÁN BẰNG GIẢN ĐỒ VECT DẠNG BÀI TOÁN VỀ R, L, C HOẶC ω THAY ĐỔI DẠNG BÀI TẬP VỀ HỘP KÍN DẠNG MÁY PHÁT ĐIỆN VÀ ĐỘNG C ĐIỆN DẠNG 10 TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG - MÁY BIẾN ÁP CHUYÊN ĐỀ DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ DẠNG ĐẠI CƯ NG VỀ MẠCH DAO ĐỘNG DẠNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TỪ TRONG MẠCH DAO ĐỘNG DẠNG BÀI TẬP VỀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG DẠNG BÀI TẬP THU - PHÁT SÓNG ĐIỆN TỪ TỤ XOAY CHUYÊN ĐỀ SÓNG ÁNH SÁNG DẠNG 1: BÀI TOÁN VỀ TÁN SẮC ÁNH SÁNG DẠNG MÁY QUANG PHỔ - CÁC LOẠI QUANG PHỔ DẠNG GIAO THOA ÁNH SÁNG DẠNG TÌM SỐ VÂN SÁNG, TỐI QUAN SÁT ĐƯỢC TRÊN MÀN DẠNG GIAO THOA VỚI NHIỀU BỨC XẠ CHO VÂN SÁNG, TỐI TRÙNG NHAU NHẬN DẠY KÈM, DẠY NHÓM, BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, ÔN THI ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO LỚP 10, 11, 12 10 THẦY SAN: ĐT 0964 889 884 DẠNG GIAO THOA VỚI ÁNH SÁNG TRẮNG DẠNG TIA HỒNG NGOẠI, TIA TỬ NGOẠI DẠNG S DỊCH CHUYỂN CỦA HỆ VÂN GIAO THOA CHUYÊN ĐỀ LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG DẠNG ĐẠI CƯ NG VỀ LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG DẠNG DÕNG QUANG ĐIỆN BÃO HOÀ, HIỆU ĐIỆN THẾ HÃM HIỆU SUẤT LƯỢNG TỬ DẠNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA ÊLECTRÔN TRONG ĐIỆN TRƯỜNG VÀ TỪ TRƯỜNG DẠNG 4: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG HIỆN TƯỢNG QUANG VÀ PHÁT QUANG DẠNG TIA R NGHEN (TIA X) DẠNG MẪU NGUYÊN TỬ BO QUANG PHỔ CỦA NGUYÊN TỬ HIĐRÔ DẠNG S LƯỢC VỀ LAZE CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ DẠNG ĐẠI CƯ NG VỀ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ DẠNG ĐỘ HỤT KHỐI, NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN DẠNG PHẢN ỨNG HẠT NHÂN NĂNG LƯỢNG PHẢN ỨNG HẠT NHÂN DẠNG PHÓNG XẠ T NHIÊN DẠNG PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH – NĂNG LƯỢNG PHÂN HẠCH DẠNG PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH - NĂNG LƯỢNG NHIỆT HẠCH DẠNG PHẢN ỨNG HẠT NHÂN NÂNG CAO NHẬN DẠY KÈM, DẠY NHÓM, BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, ÔN THI ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO LỚP 10, 11, 12 11 [...]... DẠNG 8 S DỊCH CHUYỂN CỦA HỆ VÂN GIAO THOA CHUYÊN ĐỀ 7 LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG DẠNG 1 ĐẠI CƯ NG VỀ LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG DẠNG 2 DÕNG QUANG ĐIỆN BÃO HOÀ, HIỆU ĐIỆN THẾ HÃM HIỆU SUẤT LƯỢNG TỬ DẠNG 3 CHUYỂN ĐỘNG CỦA ÊLECTRÔN TRONG ĐIỆN TRƯỜNG VÀ TỪ TRƯỜNG DẠNG 4: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG HIỆN TƯỢNG QUANG VÀ PHÁT QUANG DẠNG 5 TIA R NGHEN (TIA X) DẠNG 6 MẪU NGUYÊN TỬ BO QUANG PHỔ CỦA NGUYÊN TỬ HIĐRÔ DẠNG 7 S LƯỢC... KẾT CỦA HẠT NHÂN DẠNG 3 PHẢN ỨNG HẠT NHÂN NĂNG LƯỢNG PHẢN ỨNG HẠT NHÂN DẠNG 4 PHÓNG XẠ T NHIÊN DẠNG 5 PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH – NĂNG LƯỢNG PHÂN HẠCH DẠNG 6 PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH - NĂNG LƯỢNG NHIỆT HẠCH DẠNG 7 PHẢN ỨNG HẠT NHÂN NÂNG CAO NHẬN DẠY KÈM, DẠY NHÓM, BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, ÔN THI ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO LỚP 10, 11, 12 11
- Xem thêm -

Xem thêm: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN, DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN, DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay