trừ đi một số toán lớp 2

12 156 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:24

Thứ hai ngày tháng 12 năm 2008 Kiểm tra cũ Tính nhẩm 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = Thứ hai ngày tháng 12 năm 2008 Toán 14 trừ số 14 - Bài toán Có: 14 que tính Bớt đi: que tính Còn lại: que tính? Thứ hai ngày tháng 12 năm 2008 Toán 14 trừ số 14 - 14 - =6 - 14 14 - = 14 - = 14 - = 14 - = 14 - = Thứ hai ngày tháng 12 năm 2008 Toán 14 trừ số 14 - 14 - = - 14 14 - = 14 - = 14 - = 14 - = 14 - = Thứ hai ngày tháng 12 năm 2008 Toán 14 trừ số 14 - Tính nhẩm a) + =14 + =14 + = 14 + =14 + =14 14 - = 14 - = 14 - = 14 - =10 14 - = 14 - = 14 -10= b) 14 - - 2= 14 - - 5= 14 - - 1= 14 - = 14 - = 14 - = Thứ hai ngày tháng 12 năm 2008 Toán 14 trừ số 14 - Tính: 14 14 - 14 7 - 14 - 14 Thứ hai ngày tháng 12 năm 2008 Toán 14 trừ số 14 - Đặt tính tính hiệu, biết số bị trừ số trừ là: a) 14 a) 14 b) 14 Bài giải b) 14 7 c) 12 c) 12 Một cửa hàng có 14 quạt điện, bán quạt điện Hỏi cửa hàng lại quạt điện ? Tóm tắt Có: 14 quạt điện Bán: quạt điện Còn lại: quạt điện? Bài giải Cửa hàng lại số quạt điện là: 14 - = ( quạt điện ) Đáp số: quạt điện Thứ hai ngày tháng 12 năm 2008 Toán 14 trừ số 14 - 14 - = 14 - = 14 - = 14 - = 14 - = Thứ hai ngày tháng 12 năm 2008 Toán 14 trừ số 14 - -Học thuộc lòng bảng tính 14 trừ số -Ghi nhớ cách đặt tính thực phép trừ 14 trừ số [...]...Thứ hai ngày 1 tháng 12 năm 20 08 Toán 14 trừ đi một số 14 - 8 -Học thuộc lòng bảng tính 14 trừ đi một số -Ghi nhớ cách đặt tính thực hiện phép trừ 14 trừ đi một số
- Xem thêm -

Xem thêm: trừ đi một số toán lớp 2 , trừ đi một số toán lớp 2 , trừ đi một số toán lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay