tiết 68 luyện tập

12 169 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:23

1 57 28 29 98 19 79 - 76 28 48 Thứ ngày tháng 12 năm 2010 Tiết 68: LUYỆN TẬP Thứ ngày tháng 12 năm 2010 Tiết 68: LUYỆN TẬP Bµi1 (68): TÝnh nhÈm 15 - 6= 16 - 7= 17 - 8= 18 - 9= 14 - 8= 15 - 7= 16 - 9= 13 - 6= 15 - 8= 14 - 6= 17 - 9= 13 - 7= 15 - 9= 16 - 8= 14 - 5= 13 - 9= Thứ ngày tháng 12 năm 2010 Tiết 68: LUYỆN TẬP Bµi2 (68): TÝnh nhÈm 15 - - = 16 - - = 15 - 16 - =9 =7 Thứ ngày tháng 12 năm 2010 Tiết 68: LUYỆN TẬP Bµi3 (68): ®Æt tÝnh råi tÝnh 35 - = 28 35 28 81 - = 72 72 - 36 = 36 50 - 17 = 33 81 72 36 50 17 72 36 33 Thứ ngày tháng 12 năm 2010 Tiết 68: LUYỆN TẬP Bài4 (68): Mẹ vắt 50l sữa bò, chị vắt mẹ 18l sữa bò Hỏi chị vắt lít sữa bò? Tóm tắt: Mẹ vắt : 50 lít sữa bò Mẹ Chị vắt mẹ : 18 lít sữa bò Chị vắt 50l 18l Chị : … lít sữa bò ? ?l Bài giải: Số lít sữa bò chị vắt là: 50 - 18 = 32 ( l ) ĐÁP SỐ: 32 lít sữa bò Thứ ngày tháng 12 năm 2010 Tiết 68: LUYỆN TẬP Bµi5 (68): XÕp hình tam gi¸c thµnh hình c¸nh qu¹t [...]...Thứ 4 ngày 1 tháng 12 năm 2010 Tiết 68: LUYỆN TẬP Bµi5 (68) : XÕp 4 hình tam gi¸c thµnh hình c¸nh qu¹t
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 68 luyện tập , tiết 68 luyện tập , tiết 68 luyện tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay