cấu tạo bên trong của trái đất

28 212 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:08

? Theo em, người ta nghiên cứu cấu tạo Nhắc lại dài bán bên củađộTrái kính cách Trái Đất nào?Đất? Mục đích việc nghiên cứu gì? 6370 km CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT: Quan sát hình 26, cho biết Trái Đất có lớp? Tên gọi lớp gì? Vỏ Trái Đất Lớp trung gian Lõi Trái Đất ? Hãy quan sát hình bên hình 26 bảng trang 32 SGK, trình bày đặc điểm cấu tạo bên Trái Đất? Hoạt động nhóm: Nhóm 1: Lớp vỏ; Nhóm 2: Lớp trung gian; Nhóm 3: Lớp lõi Lớp Độ dày Trạng thái Nhiệt độ Vỏ Trái Đất – 70km Rắn Tối đa 1.0000C Lớp Trung gian Gần 3.000km Quánh dẻo đến lỏng 1.500 – 4.7000C Lõi Trên 3.000km Lỏng ngoài, Khoảng 5.0000C rắn CẤU TẠO CỦA LỚP VỎ TRÁI ĐẤT: Quan sát hình nội dung mục SGK xác định: Vị trí lớp vỏ Lớp - Đặc vỏđiểm: Trái Đất Lớpchiếm rấtbao mỏng, nhiêu chỉthể chiếm tích 1% khối thể tích lượng 0,5 so với % Trái- Đất? Vịbộ trí: LàTrái lớp đá rắn ngồi Trái Đất tồn khối lượng Trái Đất? Đất Là nơi tồn thành phần tự nhiên khơng khí, nước, ? Quan sát hình thực tế, cho biết: Lớp vỏ sinh vật… Trái Đất có vai trò tự nhiên Quan ảnh cho biết: vỏđộng Trái Đất xã có hội vai lồi trò -?Lớp vỏsát Trái Đất sau, nơi sinh sống,lớp hoạt người người Con người chủ nhân hành tinh mang sống sinh vật tiến hố mn lồi Do người phải thấy trách nhiệm mình, giữ gìn bảo vệ mơi trường để Trái Đất đẹp giàu sức sống ? Quan sát sơ đồ sau kết hợp nội dung SGK, cho biết mảng xơ vào hình thành dạng địa hình Hai mảng xơ vào nhau: Hình thành núi cao Đồng thời sinh núi lửa động đất MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NÚI LỬA, ĐỘNG ĐẤT Hoạt động nhóm: PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: Nhóm * Quan sát hình 27 SGK, xác định địa mảng xơ vào nhau, địa mảng tách xa nhau: Xơ vào a) Mảng Thái Bình Dương mảng Âu - Á b) Mảng Ấn Độ mảng Âu - Á c) Mảng Ấn Độ mảng Nam Cực d) Mảng Phi mảng Nam Mĩ e) Mảng Bắc Mĩ mảng Thái Bình Dương g) Mảng Âu – Á mảng Phi Tách xa Hoạt động nhóm: PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: Nhóm * Quan sát hình 27 SGK, cho biết: a) Phía Tây địa mảng Âu – Á tách xa với địa mảng nào? Bắc Mỹ ……………………………………………………………………… b) Phía Nam địa mảng Âu – Á xơ vào địa mảng nào? Mảng Phi mảng Ấn Độ ……………………………………………………………………… c) Phía Đơng địa mảng Âu – Á xơ vào địa mảng nào? Bắc Mỹ mảng Thái Bình Dương ……………………………………………………………………… Cũng cố đánh giá: Lớp vỏ Cấu tạo bên Trái đất Lớp trung gian C A Lớp lõi Câu 1: Quan sát hình bên em nối cho vị trí lớp Trái Đất B Lớp vỏ A Lớp trung gian B Lớp lõi C Vỏ Trái Đất nơi quan trọng, vì: A Có cấu tạo rắn chắc, nơi sinh vật người tồn B Là nơi hoạt động xã hội lồi người C Có lục địa, có đảo đại dương, có đất để người phát triển trồng trọt chăn ni D Nơi tồn thành phần tự nhiên khác như: khơng khí, nước, sinh vật… Và nơi sinh sống, hoạt động xã hội lồi người §¸p ¸n §¸p ¸n: D Các địa mảng có đặc điểm: A Cố định di chuyển chậm B Khơng cố định khơng di chuyển C Khơng cố định di chuyển chậm D Cố định di chuyển nhanh §¸p ¸n §¸p ¸n: C - Học bài, làm tập 1, 2, SGK BT Bài tập tập đồ - Chuẩn bị cho thực hành: + Tập xác định lục địa đại dương Trái Đất + Nghiên cứu câu hỏi tập nhà ĐỈNH EVEREST DÃY HYMALAYA Sự dịch chuyển mảng Ấn Độ phía lục địa Á – Âu kết chuyển dịch: Himalaya – nhà giới Hướng dẫn nhà Lớp vỏ Trái Đất: km (ở đại dương)→70 km (ở lục địa) Cấu tạo gồm tầng : + Tầng đá trầm tích khơng liên tục, dày từ 0- 15 km +Tầng đá gra-nit + Tầng đá ba dan - Căn vào khác thành phần cấu tạo, độ dày…vỏ TĐ có kiểu: + Vỏ lục địa: có độ dày lớn cấu tạo đủ tầng + Vỏ đại dương: có độ dày nhỏ thường khơng có tầng gra-nit Lớp trung gian (bao manti): lớp vỏ đến độ sâu 2900km - Cấu tạo gồm tầng: + Manti trên: độ sâu từ lớp vỏ → 700km, có dòng đối lưu vận chuyển vật chất liên tục, nơi chứa tâm động đất lò mác ma + Manti dưới: từ độ sâu 700km → 2900km Nhân: dày khoảng 3000km - Thành phần chủ yếu kim loại nặng Fe, Ni - Cấu tạo gồm: + Nhân ngồi từ độ sâu 2900km → 5100km, vật chất trạng thái lỏng + Nhân từ độ sâu 5100km → 6370km, vật chất trạng thái rắn, thành phần hóa học gồm kim loại nặng Fe, Ni [...]... biết: a) Phía Tây của địa mảng Âu – Á tách xa với địa mảng nào? Bắc Mỹ ……………………………………………………………………… b) Phía Nam của địa mảng Âu – Á xô vào những địa mảng nào? Mảng Phi và mảng Ấn Độ ……………………………………………………………………… c) Phía Đông của địa mảng Âu – Á xô vào những địa mảng nào? Bắc Mỹ và mảng Thái Bình Dương ……………………………………………………………………… Cũng cố và đánh giá: Lớp vỏ Cấu tạo bên trong của Trái đất Lớp trung gian... trong của Trái đất Lớp trung gian C A Lớp lõi Câu 1: Quan sát hình bên em hãy nối cho đúng vị trí các lớp của Trái Đất B Lớp vỏ A Lớp trung gian B Lớp lõi C Vỏ Trái Đất là nơi rất quan trọng, vì: A Có cấu tạo rắn chắc, là nơi các sinh vật và con người tồn tại B Là nơi hoạt động của xã hội loài người C Có lục địa, có đảo và các đại dương, có đất để con người phát triển trồng trọt chăn nuôi D Nơi tồn tại... dịch chuyển của mảng Ấn Độ về phía lục địa Á – Âu và kết quả của sự chuyển dịch: Himalaya – nóc nhà thế giới Hướng dẫn về nhà Lớp vỏ Trái Đất: 5 km (ở đại dương)→70 km (ở lục địa) Cấu tạo gồm 3 tầng : + Tầng đá trầm tích không liên tục, dày từ 0- 15 km +Tầng đá gra-nit + Tầng đá ba dan - Căn cứ vào sự khác nhau về thành phần cấu tạo, độ dày…vỏ TĐ có 2 kiểu: + Vỏ lục địa: có độ dày lớn hơn cấu tạo đủ 3... hoạt động của xã hội loài người §¸p ¸n §¸p ¸n: D Các địa mảng có đặc điểm: A Cố định và di chuyển chậm B Không cố định và không di chuyển C Không cố định và di chuyển chậm D Cố định và di chuyển nhanh §¸p ¸n §¸p ¸n: C - Học bài, làm các bài tập 1, 2, 3 SGK trong vở BT Bài tập trong tập bản đồ - Chuẩn bị cho bài thực hành: + Tập xác định các lục địa và đại dương trên Trái Đất + Nghiên cứu câu hỏi trong. .. đến độ sâu 2900km - Cấu tạo gồm 2 tầng: + Manti trên: độ sâu từ lớp vỏ → 700km, có những dòng đối lưu vận chuyển vật chất liên tục, là nơi chứa các tâm động đất và lò mác ma + Manti dưới: từ độ sâu 700km → 2900km Nhân: dày khoảng trên 3000km - Thành phần chủ yếu là kim loại nặng như Fe, Ni - Cấu tạo gồm: + Nhân ngoài từ độ sâu 2900km → 5100km, vật chất ở trạng thái lỏng + Nhân trong từ độ sâu 5100km... Quan sát sơ đồ sau và kết hợp nội dung SGK, cho biết nếu 2 mảng xô vào nhau sẽ hình thành dạng địa hình gì Hai mảng xô vào nhau: Hình thành núi cao Đồng thời sinh ra núi lửa và động đất MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NÚI LỬA, ĐỘNG ĐẤT Hoạt động nhóm: PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: Nhóm 1 * Quan sát hình 27 SGK, hãy xác định các địa mảng xô vào nhau, các địa mảng tách xa nhau: Xô vào nhau a) Mảng Thái Bình Dương và mảng Âu...Vá Tr¸i §Êt ®îc cÊu t¹o do mét sè ®Þa m¶ng n»m kÒ nhau 2 cách tiếp xúc: Cácbiết mảng có thể tách ragồm xa nhau hoặc xô vào ?Có Quan sát hình 27 cho lớp vỏ Trái Đất có mấy địa mảng ? Có mấy cách tiếp xúc giữa các địa mảng Đó là những cách nào? nhau chính Chỉ ra các địa mảng đó - Quan sát sơ đồ sau và kết hợp nội dung SGK, cho biết nếu 2 mảng tách xa nhau sẽ
- Xem thêm -

Xem thêm: cấu tạo bên trong của trái đất , cấu tạo bên trong của trái đất , cấu tạo bên trong của trái đất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay