mở rộng vốn từ từ ngữ về cây cối

16 155 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:06

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu dự tiết chuyên đề Tiếng Việt lớp TrườngưTiểuưhọcưTrungưTự Giáoưviên:ưTônưThuưTrà Lớp:ư2C Thứ sáu ngày 28 tháng năm 2008 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ cối Bài 1: Kể tên loài mà em biết theo nhóm a, Cây lơng thực, thực phẩm b, Cây ăn c, Cây lấy gỗ d, Cây bóng mát e, Cây hoa Mỗi loại có Quanh ta đặc điểm, hình dáng, ích có muôn vàn loài lợi, câynhau khác Hãy đoán tên ! Tôi tên là: đa tía tô lim chò Thứ sáu ngày 28 tháng năm 2008 Luyện từ câu Từ ngữ cối Đặt trả lời câu hỏi: Để làm ? Mở rộng vốn từ: Bài 2: Dựa vào kết tập 1, hỏi - đáp theo mẫu sau Ngư Ngư ờờiưtaưtrồngưcâyưcam iưtaưtrồngưcâyưcamưđểưlàmưgì? để làm gì?? để ăn Hình ảnh loài ngời tàn phá cây: đốt rừng, chặt Hình ảnh loài ngời bảo vệ cây: Bác Hồ, kiểm lâm, trẻ em tham gia trồng rừng Thứ sáu ngày 28 tháng năm 2008 Luyện từ câu Từ ngữ cối Đặt trả lời câu hỏi: Để làm ? Mở rộng vốn từ: Dấu chấm, dấu phẩy Bài 3: Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống? , ChiềuưquaưưưưưưưLanưnhậnưđư ợcưthưưbốưưưưưưưTrongưthư ,ưbốưdặnư dòưhaiưchịưemưLanưrấtưnhiềuưđiều.ưNhưngưLanưnhớưnhấtưlờiưbốư Conưnhớưchămưbónưcâyưcamưởưđầu dặnưriêngưemưởưcuốiưthưư:ưConưnhớưchămưbónưcâyưcamưởưđầuưvư ờnư đểưkhiưbốưvềưưưưưưưbốưconưmìnhưcóưcamưngọtưănưnhéư!ư vư ờnưđểưkhiưbốưvề , bốưconưmìnhưcóưcamưngọtưănưnhéư! [...]... từ và câu Từ ngữ về cây cối Đặt và trả lời câu hỏi: Để làm gì ? Mở rộng vốn từ: Bài 2: Dựa vào kết quả bài tập 1, hỏi - đáp theo mẫu sau Ngư Ngư ờờiưtaưtrồng cây cam iưtaưtrồng cây camưđểưlàmưgì? để làm gì?? để ăn quả Hình ảnh về loài ngời đang tàn phá cây: đốt rừng, chặt cây Hình ảnh về loài ngời bảo vệ cây: Bác Hồ, chú kiểm lâm, trẻ em tham gia trồng rừng Thứ sáu ngày 28 tháng 3 năm 2008 Luyện từ. .. Luyện từ và câu Từ ngữ về cây cối Đặt và trả lời câu hỏi: Để làm gì ? Mở rộng vốn từ: Dấu chấm, dấu phẩy Bài 3: Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống? , ChiềuưquaưưưưưưưLanưnhậnưđư ợcưthưưbốưưưưưưưTrongưthư ,ưbốưdặnư dòưhaiưchịưemưLanưrấtưnhiềuưđiều.ưNhưngưLanưnhớưnhấtưlờiưbốư Conưnhớưchămưbón cây camưởưđầu dặnưriêngưemưởưcuốiưthưư:ưConưnhớưchămưbón cây camưởưđầuưvư ờnư đểưkhiưbố về ưưưưưưbốưconưmìnhưcóưcamưngọtưănưnhéư!ư... dòưhaiưchịưemưLanưrấtưnhiềuưđiều.ưNhưngưLanưnhớưnhấtưlờiưbốư Conưnhớưchămưbón cây camưởưđầu dặnưriêngưemưởưcuốiưthưư:ưConưnhớưchămưbón cây camưởưđầuưvư ờnư đểưkhiưbố về ưưưưưưbốưconưmìnhưcóưcamưngọtưănưnhéư!ư vư ờnưđểưkhiưbố về , bốưconưmìnhưcóưcamưngọtưănưnhéư!
- Xem thêm -

Xem thêm: mở rộng vốn từ từ ngữ về cây cối , mở rộng vốn từ từ ngữ về cây cối , mở rộng vốn từ từ ngữ về cây cối

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay