Bài giảng sinh học 8 vệ sinh tiêu hóa thao giảng tham khảo (1)

14 237 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:06

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: đặc điểm cấu tạo ruột non giúp đảm nhiệm tốt vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng? Sự hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu diễn ruột non: -Niêm mạc ruột có nhiều nếp gấp với lơng ruột lơng cực nhỏ có tác dụng làm tăng diện tích tiếp xúc -Hệ mao mạch máu mạch bạch huyết phân bố dày đặc tới lơng ruột -Ruột dài 2,8 -3m: diện tích bề mặt 400- 500m2 Câu 2: Điều hồ nồng độ chất dinh dưỡng máu Câu 2: gan đảm nhiệm vai trò q trình tiêu ổn định hóa thể người - Khử chất độc bị lọt vào chất dinh dưỡng Ti ế t 29: VỆ SINH TIÊU HỐ I CÁC TÁC NHÂN CĨ HẠI CHO HỆ TIÊU HĨA Hãy nghiên cứu thơng tin mục I sgk/97 Em kể tên tác nhân gây hại cho hệ tiêu hóa? Các tác nhân: vi sinh vật gây bệnh, giun sán, chất độc thức ăn, đồ uống, ăn khơng cách I Các tác nhân có hại cho hệ tiêu hóa Vi sinh vật Giun sán Khẩu phần ăn khơng hợp lí Ăn ́ng khơng đúng cách I Các tác nhân có hại cho hệ tiêu hóa Vi sinh vật Các tác nhân gây ảnh hưởng đến quan nào? Mức độ ảnh hưởng nào? nhânvàtrên EmNgồi thảo luậntác nhóm hồn em biết thêm thành bảng 30-1: cáccác táctác nhân nhân hệ khác? gây hại cho tiêu hóa Giun sán Khẩu phần ăn khơng hợp lí Bảng 30.1- Các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hóa Tác nhân Các sinh vật Vi khuẩn Giun, sán Chế Ăn uống khơng độ ăn cách uống Khẩu phần ăn khơng hợp lý Cơ quan hoạt động bị ảnh hưởng Mức độ ảnh hưởng Tác nhân Bảng 30.1- Các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hóa Cơ quan hoạt Mức độ ảnh hưởng động bị ảnh hưởng Răng Các sinh vật Vi khuẩn Dạ dày Giun, sán Tạo nên mơi trường axit làm hỏng men Bị viêm lt Ruột Bị viêm lt Các tuyến tiêu hóa Bị viêm Ruột Bị viêm lt Các tuyến tiêu hóa Gây tắc ống dẫn mật Chế Ăn uống Cơ quan tiêu hóa khơng độ Hoạt động tiêu hóa ăn cách Hoạt động hấp thụ uống Khẩu Các quan tiêu hóa phần ăn khơng Hoạt động tiêu hóa hợp lý Hoạt động hấp thụ Có thể bị viêm Kém hiệu Kém hiệu Dạ dày ruột bị mệt mỏi, gan bị xơ Bị rối loạn hiệu Bị rối loạn hiệu Tiết 29: VỆ SINH TIÊU HÓA I Các tác nhân có hại cho hệ tiêu hóa - Có nhiều tác nhận gây hại cho hệ tiêu hóa: Các vi sinh vật gây bệnh, chất độc hại thức ăn, ăn uống khơng cách, gian sán… Tiết 29 : VỆ SINH TIÊU HÓA I Các tác nhân có hại cho hệ tiêu hóa - Có nhiều tác nhận gây hại cho hệ tiêu hóa: Các vi sinh vật gây bệnh, chất độc hại thức ăn, ăn uống khơng cách, gian sán… II Các biện pháp bảo vệ hệ̣ tiêu hóa khỏi tác nhân có hại đảm bảo sự tiêu hóa có hiệu quả Em nghiên cứu thơng tin thảo luận trả lời câu hỏi sau ? Trả lời câu hỏi sau: Thế vệ sinh miệng cách? - Đánh sau ăn trước ngủ bàn chải mềm thuốc đánh có chứa Canxi (Ca) Flo (F) Chải cách học cấp I Thế ăn uống hợp vệ sinh? Ăn uống hợp vệ sinh gồm: - Ăn chín, uống sơi - Rau sống, trái tươi cần phải rửa trước ăn - Khơng ăn thức ăn bị thiu - Khơng để ruồi, nhặng…đậu vào thức ăn Tại ăn uống cách lại giúp cho tiêu hóa đạt hiệu quả? - Ăn chậm, nhai kĩ giúp thức ăn nghiền nhỏ hơn, dễ thấm dịch tiêu hóa nên tiêu hóa hiệu - Ăn giờ, bữa tiết dịch tiêu hóa thuận lợi hơn, số lượng chất lượng dịch tiêu hóa cao tiêu hóa hiệu - Ăn thức ăn hợp vị ăn bầu khơng khí vui vẻ giúp tiết dịch tiêu hóa tốt nên tiêu hóa hiệu - Sau ăn cần có thời gian nghỉ ngơi giúp cho hoạt động tiết dịch tiêu hóa hoạt động co bóp dày ruột tập trung nên tiêu hóa hiệu Tiết 29: VỆ SINH TIÊU HÓA I Các tác nhân có hại cho hệ tiêu hóa - Có nhiều tác nhận gây hại cho hệ tiêu hóa: Các vi sinh vật gây bệnh, chất độc hại thức ăn, ăn uống khơng cách, gian sán… II Các biện pháp bảo vệ̣ hệ tiêu hóa khỏi tác nhân có hại đảm bảo sự tiêu hóa có hiệu quả - Ăn uống hợp vệ sinh - Có phần ăn hợp lý - Ăn uống cách như: ăn chậm, nhai kĩ, tránh phân tán tư tưởng ăn - Sau khí ăn cần nghỉ ngơi hợp lý, vệ sinh miệng HÕ 10 71t giê R U é T K H G A R U é T B ¹ C H H T H ¶ I Tõ ch×a kho¸ N § N G U P O N é C §éi 1: 812345670 §éi 2: 812345670 I µ Y Õ T H ¢ N H Ư ª a U T OI ª UI H O T ¸ H Từ khoá có9 9chữ chữcá cái:i:Đây Đây là là mợquan t đườ hệ cơncó quan cơđiề thể có vai Câu có g hấ chứ p c thụ , vậ n chủ u hoà n Câu có chữ cá i : Đây là mợ t chứ c mà gan đả m Câu 6: hoạ t đợ n g diễ n ở ṛ t già có có chữ cá i : Đây là mợ t quan ớ n g tiêu hoá quan chủ ́ u củ a hệ tiêu hoá trò biế n đở i cthứ c ăn thàndầ hu cávà c gchấ t dinh dưỡ nn g đượ c hấ pkhử thụ đợ vàocó nờ cá c n g vitamin đợ cá tan chấ t dinh dưỡ n 70% lipit má u ở đị n h và c nhiệ m cá c chấ t đượ c hấ p thụ và vậ n chủ n theo sự co bóchủ pncủ acucá hậuthể mơn phớ iđượ hợ pdưỡ ingoà cá thà nh ng vai trò ́ làc hấ nướ cpvà i phân mám u và thả ivai cá chấ t khơng thụ c vớ n mơi trườ đả nhậ trò pởthụ cá chấ chấ t thả dinh g c icơ bụ ng đườ ng máu H­íng dÉn häc bµi ë nhµ:  Häc kü bµi §äc t hµnh: t×m r­íc bµi h i Ĩ u 26 thùc ho¹t ®én n­ g cđa en íc bät z im  tr¶ l êi c¸c c© u hái SG K  kỴ b ¶ng 26.1 vµ 26.2 vµ o vë KÝnh Chóc c¸c thÇy c« gi¸o Søc kh- h¹nh [...]... pd ingoa ca tha nh ng vai tro yờ lac hõ n cpva i phõn mam u va tha ivai ca chõ t khụng thu c v ra n mụi tr a nhõ tro pthu ca chõ chõ t tha dinh g c ic bu ng ng mau Hướng dẫn học bài ở nhà: Học kỹ bài 2 9 Đọc t hành: tìm rước bài h i ể u 26 thực hoạt độn trong nư g của en ớc bọt z im trả l ời các câ u hỏi SG K kẻ b ảng 26.1 và 26.2 và o vở Kính Chúc các thầy cô giáo Sức khoẻ- hạnh phúc ... sinh - Cú khu phn n hp lý - n ung ỳng cỏch nh: n chm, nhai k, trỏnh phõn tỏn t tng trong khi n - Sau khớ n cn ngh ngi hp lý, v sinh rng ming 1 2 3 4 5 6 Hế 10 8 9 6 4 5 3 2 71t giờ R U ộ T K H ử G A R U ộ T B ạ C H H T H ả I Từ chìa khoá N Đ N G U P O N ộ C Đội 1: 81 2345670 Đội 2: 81 2345670 I à Y ế T H  N H ệ ê a U T OI ê UI H O T á H T khoa co9 9ch chca cai:i:õy õy la la con mụquan t hờ cnco quan trong...Tieỏt 29: VE SINH TIEU HOA I Cỏc tỏc nhõn cú hi cho h tiờu húa - Cú nhiu tỏc nhn cú th gõy hi cho h tiờu húa: Cỏc vi sinh vt gõy bnh, cỏc cht c hi trong thc n, n ung khụng ỳng cỏch, gian san II Cỏc biờn phỏp bao v h tiờu húa khoi cỏc tỏc nhõn cú hai v am bao s tiờu húa cú hiờu qua - n ung hp v sinh - Cú khu phn n hp lý - n ung ỳng cỏch nh: n chm, nhai k,... T khoa co9 9ch chca cai:i:õy õy la la con mụquan t hờ cnco quan trong ciờ thờ co vai Cõu 3 5 co 3 c g hõ ch p c thu nng , võ n chuyờ u hoa n Cõu 2 co 6 ch ca i : õy la mụ t ch c nng ma gan a m Cõu 6: 8 hoa t ụ n g diờ n ra ruụ t gia co 4 co 7 ch ca i : õy la mụ t c quan trong ụ n g tiờu hoa 1 c quan chu yờ u cu a hờ tiờu hoa tro biờ n ụ i cth c n thandõ hu cava c gchõ t dinh d nn g c hõ pkh thu ụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng sinh học 8 vệ sinh tiêu hóa thao giảng tham khảo (1) , Bài giảng sinh học 8 vệ sinh tiêu hóa thao giảng tham khảo (1) , Bài giảng sinh học 8 vệ sinh tiêu hóa thao giảng tham khảo (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay