ôn tập các tiếng có âm c và ch ở cuối

16 157 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:02

Trường Tiểu Học Khương Thượng Giáo viên Trần Thị Minh Châu Bài Giảng Tiếng Việt: VẦN CÓ ÂM Ở CUỐI ÔN TẬP CÁC C VÀ ÂM CH a c ac th¸c n­íc a c ch ă ăc â âc o oc ô ôc u uc ưc iê iêc uô ươ uôc ươc a ac ach ê êch i ich ch ach chóc mõng Ých lîi §i ®Õn n¬i nµo Lêi chµo ®i tr­íc Lêi chµo dÉn b­íc Ch¼ng sî l¹c nhµ Lêi chµo kÕt b¹n Con ®­êng bít xa E §i ®Õn n¬i nµo Lêi chµo ®i tr­íc Lêi chµo dÉn b­íc Ch¼ng sî l¹c nhµ Lêi chµo kÕt b¹n Con ®­êng bít xa E §i ®Õn n¬i nµo Lêi chµo ®i tr­íc Lêi chµo dÉn b­íc Ch¼ng sî l¹c nhµ Lêi chµo kÕt b¹n Con ®­êng bít xa E §i ®Õn n¬i nµo Lêi chµo ®i tr­íc Lêi chµo dÉn b­íc Ch¼ng sî l¹c nhµ Lêi chµo kÕt b¹n Con ®­êng bít xa E §i ®Õn / n¬i nµo Lêi chµo /®i tr­íc Lêi chµo / dÉn b­íc Ch¼ng sî/ l¹c nhµ Lêi chµo /kÕt b¹n Con ®­êng / bít xa E Truyện cổ tích : ANH CHÀNG NGỐC VÀ CON NGỖNG VÀNG TRUYỆN : Anh chàng Ngốc ngỗng vàng ý nghÜa c©u truyÖn : Nhờ sống tốt bụng, chàng Ngốc gặp điều tốt đẹp, lấy công chúa làm vợ [...]... TRUYỆN : Anh ch ng Ng c và con ngỗng vàng ý nghÜa c u truyÖn : Nhờ sống tốt bụng, ch ng Ng c đã gặp đư c điều tốt đẹp, đư c lấy c ng ch a làm vợ
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập các tiếng có âm c và ch ở cuối , ôn tập các tiếng có âm c và ch ở cuối , ôn tập các tiếng có âm c và ch ở cuối

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay