học vần bài 38

13 156 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:02

Bài 37: ôn tập 1-đọc Gió từ tay mẹ ay ru bé ngủ say thay cho gió trời ưa - trưa trưa oi ả oi oi 2- Viết tay - say - thay trời Chúc mừng Học vần Bài 38 eo ` meo mèo ao sao kéo trái đào leo trèo chào cờ kéo trái đào leo trèo chào cờ Bài 38 eo ao mèo mèo kéo trái đào leo trèo chào cờ eo ao mèo Chúc mừng mướp con lông cú mèo lười tam thể kêu đỏ ông đếm cờ chòm biển sáng hôm chổi vàng Trò chơi Tổ 1,3 : ghép từ có vần eo Tổ 2,4 : ghép từ có vần ao Bài 38 eo ao mèo mèo kéo trái đào leo trèo chào cờ Quan sát tranh sách giáo khoa trang (78) để học tốt tiết [...]...Bµi 38 eo ao mÌo sao chó mÌo ng«i sao c¸i kÐo tr¸i ®µo leo trÌo chµo cê Quan s¸t tranh trong s¸ch gi¸o khoa trang (78) ®Ó häc tèt tiÕt 2
- Xem thêm -

Xem thêm: học vần bài 38 , học vần bài 38 , học vần bài 38

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay