chuyện gấu con chia của

51 199 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:02

KÌm theo hình ¶nh minh ho¹ NhiÒu lµ….lµ….? ThÕ muèn mÑ h¸i cho bao nhiªu qu¶ t¸o nµo? [...]... 2 5 10 5 10 con ra chợ mua quà nhớ đếm cho đủ ngời kẻo mua thiếu đấyđấy! 3 4 1 2 Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gỡ? Trong câu chuyện có nhân vật nào nhng ? 1 2 6 Nhà gấu có cây gỡ? gấu con muốn mẹ háI cho bao nhiêu quả táo? Khi gấu con muốn mẹ hái cho mỡnh thật nhiều táo Gấu mẹ khuyên gấu con điều gỡ ? Gấu con vâng lời mẹ và tỡm đếm nhà ai để học đếm? Ngày đầu tiên Gấu con đã đếm đợc đ... đếm? Ngày đầu tiên Gấu con đã đếm đợc đ ợc đếm mấy? 1 Nhng ngày tiếp theo gấu con biết đếm đến mấy ? 5, 10 Khi gấu con đi chợ mẹ đã đa gi cho gấu con? Vỡ sao gấu con lại thiếu phần quà của mỡnh ? Cui cựng b m gu lm gỡ ? Cỏc con thy bn gu l ngi nh th no? Qua câu chuyện các con đã học đ ợc điều gỡ? Giỏo dc tr: mun b m vui thỡ cỏc con phi chm ngoan, hc gii, võng li thy cụ võng li B m,
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyện gấu con chia của , chuyện gấu con chia của , chuyện gấu con chia của

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay