1299419235708 unit 6 lets talk p1

21 165 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:00

Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ViÖt Tr× Tr­êng­TiÓu­häc­tiªn­c¸t Let’s­go Book­1B Catch a ball throw a ball a puzzle Jump rope Play with a yo - yo Draw a picture Play the piano hit a ball catch a ball play with a yo - yo throw a ball draw a picture a puzzle jump rope play the piano hit a ball The lucky game How’s the weather ? Let’s play It’s sunny Ok Monday, November 12th 2007 Unit 6: Let’s sing (Period 1) sunny Monday, November 12th 2007 Unit 6: Let’s sing (Period 1) rainy Monday, November 12th 2007 Unit 6: Let’s sing (Period 1) windy Monday, November 12th 2007 Unit 6: Let’s sing (Period 1) cloudy Monday, November 12th 2007 Unit 6: Let’s sing (Period 1) snowy How’s the weather ? It’s sunny It’s rainy It’s windy It’s cloudy It’s snowy Monday, November 12th 2007 Unit 6: Let’s sing (Period 1) Monday, November 12th 2007 Unit 6: Let’s sing (Period 1) s n o w y c l o u d y w i n d y s u n n y r a i n y How’s the weather ? It’s sunny Monday, November 12th 2007 Unit 6: Let’s sing (Period 1) Rainy : cã ma Windy : cã giã Cloudy: cã m©y Snowy: cã tuyÕt - How’s the weather ? - It’s rainy [...]... 2007 Unit 6: Let’s sing (Period 1) sunny Monday, November 12th 2007 Unit 6: Let’s sing (Period 1) rainy Monday, November 12th 2007 Unit 6: Let’s sing (Period 1) windy Monday, November 12th 2007 Unit 6: Let’s sing (Period 1) cloudy Monday, November 12th 2007 Unit 6: Let’s sing (Period 1) snowy How’s the weather ? It’s sunny It’s rainy It’s windy It’s cloudy It’s snowy Monday, November 12th 2007 Unit 6: ... It’s rainy It’s windy It’s cloudy It’s snowy Monday, November 12th 2007 Unit 6: Let’s sing (Period 1) Monday, November 12th 2007 Unit 6: Let’s sing (Period 1) s n o w y c l o u d y w i n d y s u n n y r a i n y How’s the weather ? It’s sunny Monday, November 12th 2007 Unit 6: Let’s sing (Period 1) Rainy : cã ma Windy : cã giã Cloudy: cã m©y Snowy: cã tuyÕt - How’s the weather ? - It’s rainy
- Xem thêm -

Xem thêm: 1299419235708 unit 6 lets talk p1 , 1299419235708 unit 6 lets talk p1 , 1299419235708 unit 6 lets talk p1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay