Tổ chức Hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt Nam

190 154 0
  • Loading ...
1/190 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỒ MỸ HẠNH TỔ CHỨC HỆ THỐNG THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MAY VIỆT NAM Chuyên ngành Mã số : Kế toán (Kế toán, kiểm toán phân tích) : 62340301 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Minh Phương TS Lưu ðức Tuyên Hà Nội, 2013 iii MỤC LỤC LỜI MỞ ðẦU .1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 1.1 Tổng quan công trình nghiên cứu nước 1.2 Tổng quan công trình nghiên cứu nước .11 1.3 Phương pháp nghiên cứu Luận án .16 1.3.1 Phương pháp thu thập thông tin 16 1.3.2 Hệ thống liệu thu thập 17 1.3.3 Phương pháp tổng hợp, phân tích liệu .20 KẾT LUẬN CHƯƠNG .22 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 23 2.1 Khái quát tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất .23 2.1.1 Khái niệm chi phí, quản trị chi phí tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất 23 2.1.2 Vai trò nhân tố ảnh hưởng ñến tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp .34 2.2 Nội dung tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí 38 2.2.1 Tổ chức HTTT dự toán chi phí 39 2.2.2 Tổ chức HTTT chi phí thực 44 2.2.3 Tổ chức HTTT kiểm soát chi phí phân tích chi phí ñể ñịnh .56 2.2.4 Tổ chức máy kế toán quản trị chi phí .64 2.2.5 ðặc ñiểm tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp may .67 2.2.6 Kinh nghiệm tổ chức HTTT kế toán quản trị chi phí số nước giới học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam 72 KẾT LUẬN CHƯƠNG .79 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MAY VIỆT NAM 80 3.1 Những ñặc trưng ngành may Việt Nam 80 3.1.1 Lịch sử hình thành xu phát triển ngành may Việt Nam 80 3.1.2 ðặc ñiểm tổ chức sản xuất tổ chức quản lý doanh nghiệp may .84 3.1.3 ðặc ñiểm tổ chức máy kế toán 88 3.2 Thực trạng tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí iv doanh nghiệp may Việt Nam 89 3.2.1 Khái quát nhu cầu thông tin kế toán quản trị chi phí nhà quản trị doanh nghiệp may qua thời kỳ .89 3.2.2 ðặc ñiểm tổ chức hạch toán chi phí sản xuất 93 3.2.3 Phân loại chi phí doanh nghiệp may 94 3.2.4 Tổ chức hệ thống thông tin dự toán chi phí 95 3.2.5 Tổ chức hệ thống thông tin chi phí thực 99 3.2.6 Tổ chức hệ thống thông tin kiểm soát chi phí ñịnh .104 3.3 ðánh giá công tác tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp may 106 3.3.1 Những mặt ñạt ñược 107 3.3.2 Những mặt tồn nguyên nhân 108 KẾT LUẬN CHƯƠNG 115 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MAY VIỆT NAM 116 4.1 Sự cần thiết phải tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp may Việt Nam 116 4.2 Yêu cầu việc tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp may 118 4.3 Kiến nghị giải pháp Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp may .120 4.3.1 Nhận diện chi phí phục vụ yêu cầu quản trị doanh nghiệp 120 4.3.2 Các giải pháp tổ chức hệ thống thông tin dự toán chi phí 123 4.3.3 Các giải pháp Tổ chức hệ thống thông tin chi phí thực .135 4.3.4 Các giải pháp Tổ chức hệ thống thông tin kiểm soát chi phí ñịnh 138 4.3.5 Hoàn thiện Bộ máy kế toán quản trị chi phí 143 4.4 ðiều kiện thực giải pháp 145 4.4.1 Về phía Nhà nước 145 4.4.2 Về phía doanh nghiệp may 146 KẾT LUẬN CHƯƠNG 148 KẾT LUẬN .149 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC 156 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT SXKD Sản xuất kinh doanh CðKT Cân ñối kế toán KQKD Kết kinh doanh KTQT Kế toán quản trị QTDN Quản trị doanh nghiệp HTTT Hệ thống thông tin NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp NCTT Nhân công trực tiếp SXC Sản xuất chung QLDN Quản lý doanh nghiệp CP Chi phí TSCð Tài sản cố ñịnh SPDD Sản phẩm dở dang LN Lợi nhuận CMT Cắt, may làm OEM Sản xuất thiết bị ODM Sản xuất theo thiết kế nguyên vi DANH MỤC SƠ ðỒ, HÌNH, BẢNG BIỂU SƠ ðỒ Sơ ñồ 2.1 Vai trò liên kết HTTT kế toán tổ chức doanh nghiệp 30 Sơ ñồ 2.2 Hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí .32 Sơ ñồ 2.3 Tổ chức Hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí .33 Sơ ñồ 2.4 Trình tự lập dự toán chi phí từ sở 43 Sơ ñồ 2.5 Dự toán chi phí tổng thể hệ thống dự toán SXKD 44 Sơ ñồ 2.6 Trình tự thực trình hạch toán chi phí theo ñơn hàng .48 Sơ ñồ 2.7 Trình tự thực trình hạch toán chi phí theo trình sản xuất 49 Sơ ñồ 2.8 Chi phí mục tiêu chu kỳ sống sản phẩm .54 Sơ ñồ 2.9 Phân tích biến ñộng chi phí 57 Sơ ñồ 3.1 Quy trình công nghệ sản xuất may 85 Sơ ñồ 3.2 Tổ chức sản xuất lắp ráp/ gia công 85 Sơ ñồ 3.3 Tổ chức sản xuất theo ñơn ñặt hàng 86 Sơ ñồ 3.4 Tổ chức sản xuất theo thiết kế 86 Sơ ñồ 3.5 Tổ chức Bộ máy quản lý doanh nghiệp may 88 Sơ ñồ 3.6 Tổ chức Bộ máy kế toán doanh nghiệp may 88 Sơ ñồ 3.7 Quy trình hạch toán chi phí theo ñơn hàng 93 Sơ ñồ 3.8 Quy trình hạch toán chi phí theo trình 94 Sơ ñồ 3.9 Quy trình tổ chức thu nhận thông tin ban ñầu DN may .100 Sơ ñồ 4.1 Mô hình lập dự toán từ lên 129 Sơ ñồ 4.2 Mối quan hệ thông tin phận HTTT dự toán 130 Sơ ñồ 4.3 Quy trình sản xuất sản phẩm may mặc 132 Sơ ñồ 4.4 Các trung tâm chi phí thuộc khối sản xuất 140 Sơ ñồ 4.5 Kết hợp công việc KTTC KTTQ 145 Sơ ñồ 4.6 Sắp xếp phận KTQT theo chức 145 vii HÌNH Hình 3.1 ðánh giá mức ñộ khó khăn DN quy mô lớn phân loại chi phí 95 Hình 3.2 ðánh giá mức ñộ khó khăn DN quy mô VVN phân loại chi phí 95 BẢNG Bảng 3.1 Kim ngạch Xuất Dệt may Việt Nam từ 2005-2012 81 Bảng 3.2 Kim ngạch Nhập NPL so với kim ngạch Xuất Dệt may Việt Nam từ 2005-2012 83 Bảng 3.3 ðịnh mức chi phí nguyên phụ liệu 96 Bảng 3.4 Bảng giá thành ñịnh mức 97 Bảng 3.5 Bảng tổng hợp dự toán chi phí sản xuất 99 Bảng 3.6 Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung 102 Bảng 3.7 Báo cáo chênh lệch chi phí sản xuất 105 Bảng 4.1 Phân loại chi phí theo mức ñộ hoạt ñộng .121 Bảng 4.2 Bảng tổng hợp ñịnh mức chi phí 125 Bảng 4.3 Dự toán linh hoạt 128 Bảng 4.4 Phân tích chi phí thực tế .128 Bảng 4.5 Hệ thống ñịnh mức chi phí 133 Bảng 4.6 Báo cáo kết kinh doanh theo phận .141 Bảng 4.7 Báo cáo chi phí sản xuất 142 LỜI MỞ ðẦU Sự cần thiết nghiên cứu Trong kinh tế thị trường, ñể quản lý có hiệu hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, thông tin quan trọng nhà quản trị cần có thông tin chi phí Sản xuất kinh doanh chế thị trường doanh nghiệp không xác ñịnh xác làm chủ chi phí kinh doanh lẽ chi phí kinh doanh sở việc lựa chọn phương án kinh doanh hiệu quả, lựa chọn mô hình sản xuất tối ưu, xác ñịnh giới hạn việc trả lương trả thưởng có hiệu Hơn nữa, tính toán kiểm soát ñược chi phí thực tế phát sinh phận, cá nhân giúp nhà quản trị doanh nghiệp ñánh giá xác hiệu hoạt ñộng phận, cá nhân doanh nghiệp nhằm ñánh giá xác việc tiết kiệm hay lãng phí phận làm sở xây dựng sách khuyến khích thưởng phạt vật chất thích ñáng Tuy nhiên, hệ thống kế toán chi phí doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp may nói riêng tập trung vào việc thiết lập thông tin kế toán tài phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính, chưa trọng ñến việc cung cấp thông tin phục vụ cho quản trị doanh nghiệp Dệt may ñược coi ngành trọng ñiểm công nghiệp Việt Nam thời kỳ ñẩy mạnh công nghiệp hóa, ñại hóa ñó doanh nghiệp may ñóng vai trò chủ lực Số lượng doanh nghiệp Dệt chiếm tỷ trọng 15% ñóng góp chưa ñến 5% giá trị xuất toàn ngành dệt may Ngành dệt may Việt Nam ñang ñược xem lĩnh vực mũi nhọn kinh tế ñất nước với lợi riêng biệt ngành thu hút ñược nhiều lao ñộng, có ñiều kiện mở rộng thị trường nước xuất nước Theo số liệu từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam, kim ngạch xuất năm 2012 ñối với hàng dệt may xơ sợi dệt loại ñạt 17,2 tỷ USD, tăng 8,5% so với 2011 mục tiêu ñến năm 2015 kim ngạch xuất ñạt 19 tỷ USD thu hút 2.500.000 lao ñộng, năm 2020 ñạt từ 25-27 tỷ USD Với vai trò quan trọng to lớn ngành dệt may ñối với kinh tế ñất nước việc bảo ñảm cho doanh nghiệp may tăng trưởng phát triển bền vững hoàn cảnh kinh tế giới có nhiều biến ñộng cần thiết, toàn giới ñang lâm vào khủng hoảng suy thoái kinh tế Hoạt ñộng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp may Việt Nam ñang tập trung theo hai phương thức chủ yếu (i) gia công (CMT) (ii) sản xuất thiết bị OEM/FOB ñó gia công hình thức hợp ñồng phụ mà doanh nghiệp may ñược cung cấp toàn từ khâu thiết kế ñến nguyên phụ liệu thực khâu sản xuất; phương thức OEM/FOB hình thức tập trung vào quy trình sản xuất có nghĩa doanh nghiệp may có khả thiết kế, mua toán nguyên phụ liệu, sản xuất hoàn tất ñóng gói ñể giao hàng tận ñiểm bán lẻ nhiên doanh nghiệp may Việt Nam chủ yếu sản xuất theo quy cách thiết kế khách hàng nhiều trường hợp sử dụng nguyên phụ liệu người mua ñịnh Hai phương thức sản xuất ñều ñang gặp phải khó khăn lớn không chủ ñộng ñược kế hoạch sản xuất phụ thuộc vào ñơn ñặt hàng kim ngạch xuất lớn doanh thu thực tế từ hoạt ñộng thấp dẫn ñến lợi nhuận thấp, chí số doanh nghiệp có lợi nhuận âm Ngoài phương thức sản xuất theo thiết kế nguyên gói ODM ñã ñược thực bước thành công doanh nghiệp may lớn May 10, May Việt Tiến, Nhà Bè Bên cạnh ñó, từ gia nhập WTO, ngành may ñang phải ñối mặt với nhiều thách thức lớn, phải cạnh tranh ngang với cường quốc xuất lớn Trung Quốc, Ấn ðộ (cạnh tranh giá cả) Hàn Quốc, Nhật Bản (cạnh tranh mẫu mã, thiết kế) Áp lực cạnh tranh buộc doanh nghiệp may Việt nam phải có chiến lược phát triển, quản lý tốt chi phí giảm giá thành sản xuất, ñầu tư vào máy móc thiết bị nâng cao chất lượng sản phẩm hiệu sản xuất kinh doanh Trong bối cảnh ñó, nhu cầu thông tin kế toán quản trị nhà quản trị lớn, ñặc biệt hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí giữ vai trò quan trọng việc thực mục tiêu chiến lược doanh nghiệp, bao gồm việc cung cấp phân tích thông tin chi phí ñể ñịnh ñầu tư, cung cấp thông tin ñể hỗ trợ cho việc sản xuất sản phẩm với chi phí thấp, ñảm bảo chất lượng sản phẩm, giao hàng ñúng thời gian quy ñịnh Hiện nay, công tác tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp may ñang gặp nhiều khó khăn, khả phối hợp phận, hệ thống doanh nghiệp ñể tổ chức thu thập ñầy ñủ liệu ñầu vào, xử lý cung cấp thông tin chi phí nhiều hạn chế Với hệ thống kế toán quản trị chi phí nay, doanh nghiệp may khó ñứng vững môi trường cạnh tranh khu vực giới ðể tổ chức ñược hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí nhằm ñáp ứng tốt cho yêu cầu quản trị doanh nghiệp công việc phức tạp, ñòi hỏi nỗ lực từ nhiều phía như: từ nhu cầu thông tin kế toán quản trị chi phí nhà quản trị, việc phối hợp phận doanh nghiệp ñến việc tổ chức máy kế toán phần hành công việc kế toán quản trị chi phí ñể ñáp ứng tốt nhu cầu thông tin chi phí cho quản trị doanh nghiệp nhà quản lý cấp doanh nghiệp Do vậy, việc nghiên cứu ñặc ñiểm nội dung hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí sở ñó tổ chức ñược hệ thống thông tin doanh nghiệp may Việt Nam việc làm cần thiết giai ñoạn Xuất phát từ lý nêu trên, lựa chọn ñề tài “Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp may Việt Nam.” làm ñề tài luận án nghiên cứu tiến sĩ Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí công cụ hữu ích giúp nhà quản trị doanh nghiệp kiểm soát chi phí Mục tiêu nghiên cứu Luận án nghiên cứu thực trạng HTTT KTQT chi phí ñã ñược tổ chức doanh nghiệp may Việt Nam nào? Từ ñó ñề xuất giải pháp tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp may nhằm khai thác lợi ích hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí ñối với công tác quản trị doanh nghiệp Câu hỏi nghiên cứu ðể ñạt ñược mục tiêu nghiên cứu Luận án, Luận án cần phân tích vấn ñề liên quan ñến HTTT KTQT chi phí doanh nghiệp may nhằm trả lời câu hỏi sau: Nhu cầu thông tin kế toán quản trị nói chung thông tin kế toán quản trị chi phí nhà quản trị doanh nghiệp may Việt Nam mức ñộ thỏa mãn họ ñối với thông tin kế toán chi phí cung cấp nào? Có nhân tố ảnh hưởng tới HTTT KTQT chi phí doanh nghiệp may? Việc tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp may ñang thực mức ñộ nào? Từ kết ñánh giá thực trạng tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp may ñưa giải pháp ñể tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp may nhằm khai thác lợi ích hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí ñối với công tác quản trị doanh nghiệp? ðối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 ðối tượng nghiên cứu Luận án nghiên cứu hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp may Việt Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu Hiện nay, tỷ lệ DN may có quy mô nhỏ chiếm chưa ñến 20% số lượng DN may Việt Nam, HTTT KTQT chi phí khó thực DN nhỏ ñòi hỏi khả ñầu tư tài chính, nguồn nhân lực Vì vậy, phạm vi nghiên cứu ñược thực doanh nghiệp may có quy mô lớn quy mô vừa Cách phân loại DN theo quy mô phụ thuộc vào tiêu thức sau (theo Nghị ñịnh 56/2009/Nð-CP Chính phủ): + Số lượng lao ñộng DN, bình quân theo năm + Quy mô vốn DN (tương ñương tổng tài sản ñược xác ñịnh Bảng Cân ñối kế toán DN) Trong ñó tổng nguồn vốn tiêu chí ưu tiên so với số lượng lao ñộng DN Những ñóng góp Luận án ñề xuất nghiên cứu Luận án có ñóng góp tính lý luận tính thực tiễn Về mặt lý luận, dựa sở lý thuyết hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp, luận án ñã nghiên cứu ñồng ba mảng nội dung hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí 170 10 11 12 13 Cách phân loại chi phí DN Khó khăn gặp phải phân loại chi phí DN quy mô lớn Khó khăn gặp phải phân loại chi phí DN quy mô vừa nhỏ Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán liên quan ñến chi phí Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản chi phí Theo nội dung kinh tế 20/20 100% Kết cấu chi phí giá thành 20/20 100% ðịnh phí, biến phí 3/20 15% Chi phí kiểm soát ñược, không kiểm soát ñược 0 Chi phí sản xuất, sản xuất 20/20 100% Chi phí trực tiếp, gián tiếp 0 Khác 0 DN chưa có quy ñịnh nhận diện chi phí phục vụ yêu cầu QTDN 7/8 87,5% Trên chứng từ chi phí thông tin phân loại 1/8 12,5% Hạn chế nhân viên kế toán 0 Không theo dõi ñược theo tiêu thức ñã phân loại 0 Không cần thiết 0 DN chưa có quy ñịnh nhận diện chi phí phục vụ yêu cầu QTDN 1/12 8,3% Trên chứng từ chi phí thông tin phân loại 3/12 25% Hạn chế nhân viên kế toán 0 Không theo dõi ñược theo tiêu thức ñã phân loại 0 Không cần thiết 8/12 66,7% Chỉ sử dụng mẫu chứng từ chế ñộ kế toán văn pháp luật khác ban hành 20/20 100% Có bổ sung mẫu chứng từ tự thiết kế cho phù hợp công tác quản trị chi phí 0 Không sử dụng tài khoản chi tiết 0 171 14 15 16 17 18 19 20 Chi tiết ñến tài khoản cấp 6/20 30% Chi tiết ñến tài khoản cấp 14/20 75% Theo CP thực tế 20/20 100% Theo CP thực tế kết hợp CP ước tính 0 Theo CP dự toán 0 7/20 35% 0 Kích thích người lao ñộng tiết kiệm chi phí 4/20 20% Tính giá thành ñịnh mức 20/20 100% 0% 12/20 60% 8/20 40% Thông tin không ñầy ñủ Khó khăn gặp phải tiến hành xây dựng ñịnh ða dạng sản phẩm, chủng mức dự toán chi phí? loại 20/20 100% 7/20 35% Hạn chế khả nhân viên 3/20 15% Theo ñơn hàng 15/20 75% Theo trình sản xuất: 5/20 25% 0% 20/20 100% Chi phí NVL trực tiếp 30% Chi phí nhân công trực tiếp 11 55% 3/20 15% 0 20/20 100% 0 20/20 100% 0 10/20 50% Mô hình kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Sử dụng ñịnh mức hao phí Lập dự toán Kiểm soát chi phí thực tế Bộ phận chịu trách Bộ phận kế hoạch nhiệm xây dựng Bộ phận kỹ thuật dự toán ñịnh mức chi Bộ phận kế toán` phí ðặc ñiểm tổ chức hạch toán chi phí sản xuất Áp dụng phương pháp xác ñịnh chi phí theo mô hình quản lý chi phí ñại Tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung Có Không Khác 21 22 23 Xác ñịnh trách nhiệm liên quan ñến chi phí Tổ chức phân tích chi phí Mức ñộ ñáp ứng thông tin chi phí Có Không: Có Không: Tốt ðạt yêu cầu 172 phận kế toán cung cấp - Tính kịp thời 24 25 26 27 28 29 30 Chưa ñạt yêu cầu 10/20 50% Tốt 2/20 10% ðạt yêu cầu 9/20 45% Chưa ñạt yêu cầu 11/20 55% Tốt 20/20 100% ðạt yêu cầu 0 Chưa ñạt yêu cầu 0 ðược ñào tạo KTQT 2/20 10% Chưa ñược ñào tạo KTQT 18/20 90% Thành thạo 17/20 85% Chưa thành thạo 3/20 15% Có sử dụng máy vi tính 20/20 100% Có sử dụng phần mềm kế toán 18/20 90% Sử dụng PMKT cho công tác kế toán chi phí, giá thành 10 50% Chi phí ñầu tư cao 20/20 100% Khả khai thác chưa tốt 13/20 65% 0% ðầu tư chi phí xây dựng HTTT 20/20 100% Xây dựng ñịnh mức chi phí Khó khăn mà DN gặp phải tổ chức HTTT Theo dõi chi tiết chi phí theo cách phân loại phục vụ KTQT chi phí QTDN 5/20 40% 14/20 70% 3/20 15% Mức ñộ ñáp ứng thông tin chi phí phận kế toán cung cấp - Tính hữu ích Mức ñộ ñáp ứng thông tin chi phí phận kế toán cung cấp - Về ñộ tin cậy thông tin Trình ñộ chuyên môn nhân viên kế toán chi phí Trình ñộ tin học nhân viên kế toán chi phí Tình hình sử dụng công nghệ thông tin công tác kế toán ðiều khiến DN băn khoăn ñầu tư cho hệ thống kế toán quản trị chi phí? Chưa có nhu cầu Trình ñộ nhân viên vận hành hệ thống 173 PHỤ LỤC PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TT Tiêu thức phân loại Loại chi phí Theo chức hoạt - Chi phí sản xuất ñộng Mục ñích thông tin thu nhận Cung cấp thông tin ñể xây dựng - Chi phí sản ñịnh mức chi phí, cung cấp thông xuất tin phục vụ tính giá thành sản xuất sản phẩm Cung cấp thông tin cho việc lập BCTC Theo mối quan hệ với - Chi phí sản phẩm Cung cấp thông tin chi phí Báo cáo tài mối quan hệ với lợi nhuận ñược tạo - Chi phí thời kỳ kỳ Theo mối quan hệ với - Chi phí trực tiếp Dễ dàng tập hợp thông tin chi phí sử ñối tượng chịu phí dụng cho việc ñịnh Quyết - Chi phí gián tiếp ñịnh xác chi phí phát sinh tập hợp trực tiếp ñược nhiều Theo mối quan hệ với - ðịnh phí Xây dựng mô hình CVP khối lượng hoạt ñộng ñịnh ngắn hạn - Biến phí - Chi phí hỗn hợp Theo mức ñộ kiểm soát - Chi phí kiểm soát Cung cấp thông tin ñể ñánh giá nhà quản lý ñược thành người quản lý, hạn - Chi phí không kiểm chế bị ñộng việc huy ñộng soát ñược nguồn lực Theo ảnh hưởng tới - Chi phí chênh lệch Cung cấp thông tin thích hợp ñể lựa việc ñịnh cho - Chi phí chìm chọn phương án hoạt ñộng tương - Chi phí hội lai 174 PHỤ LỤC MỐI QUAN HỆ THÔNG TIN KINH TẾ GIỮA PHÒNG KẾ TOÁN VỚI CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG Phòng chức Loại thông tin - ðịnh mức dự trữ hàng hóa - Kế hoạch cung ứng hàng hóa - Kế hoạch tiêu thụ - Thị phần doanh nghiệp Phòng kinh doanh - Chính sách bán hàng - Tình hình vận tải doanh nghiệp - Các nghiên cứu khảo sát giá - Quy trình công nghệ sản xuất Phòng kế - ðịnh mức lượng vật tư tiêu hao Phòng kỹ thuật toán - Các ñịnh mức kỹ thuật khác - Hiện trạng MMTB - Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật Phòng vật tư - ðịnh mức dự trữ vật tư - Tình hình tồn kho vật tư Phòng nhân - Kế hoạch lao ñộng, tiền lương - Tình hình tăng giảm số lượng lao ñộng - Các ñịnh mức lao ñộng, ñơn giá lương - Chế ñộ trả lương, thưởng áp dụng Bộ phận KCS - Tiêu chuẩn ñịnh mức chất lượng - Dự toán chi phí KCS Các phân xưởng - Tình hình sử dụng yếu tố sản xuất 175 PHỤ LỤC 04 Chu trình luân chuyển chi phí theo ñơn hàng TK CP SX dở dang ðơn hàng TK Nguyên vật liệu SD ñầu kỳ Mua kỳ SD ðK CP NVL TT CP NC TT CP SXC SDCK Xuất NVL Xuất NVL phụ Hoàn tất nhập kho TK CP nhân công CP nhân công phát sinh CP nhân công trực tiếp CP nhân công gián tiếp TK CP SX dở dang ðơn hàng SD ðK CP NVL TT CP NC TT CP SXC SDCK TK CP SXC CP SXC thực tế phát sinh Hoàn tất nhập kho CP SXC phân bổ TP Thành phẩm TK Giá vốn hàng bán TK CP gián tiếp khác CP phát sinh SD ðầu kỳ Nhập kho Thành phẩm Xuất giao cho khách hàng Giá vốn hàng bán 176 PHỤ LỤC 05 Chu trình luân chuyển chi phí theo trình sản xuất TK CP SX dở dang BPSX TK Nguyên vật liệu SD ðK SD ñầu kỳ Mua kỳ Xuất NVL CP NVL TT Xuất NVL phụ CP NC TT Hoàn tất chuyển BPSX CP SXC SDCK TK CP nhân công CP nhân công phát sinh CP nhân công trực tiếp CP nhân công gián tiếp TK CP SX dở dang BPSX SD ðK CP chuyển ñến CP NVL TT TK CP SXC Hoàn tất nhập kho CP NC TT CP SXC CP SXC thực tế phát sinh CP SXC phân bổ TP Thành phẩm TK Giá vốn hàng bán TK CP gián tiếp khác CP phát sinh SD ðầu kỳ Nhập kho Thành phẩm Xuất giao cho khách hàng Giá vốn hàng bán 177 PHỤ LỤC 06 PHIẾU CHI PHÍ THEO ðƠN HÀNG ðơn hàng: Khách hàng Ngày bắt ñầu Ngày kết thúc CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP Chứng từ Mã Vật tư Ngày nhận Số lượng ðơn giá Thành tiền Số ngày ðơn giá Thành tiền Thành tiền Tổng cộng CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP Chứng từ Họ tên nhân viên công Tổng cộng CHI PHÍ SX CHUNG Loại Cp Cơ sở phân Mức phân ðơn giá bổ bổ phân bổ Tổng cộng TỔNG CỘNG CHI PHÍ CHO ðƠN HÀNG Ngày Kế toán trưởng tháng Người lập năm 178 PHỤ LỤC 07 BÁO CÁO SẢN XUẤT (Phương pháp bình quân) Chỉ tiêu Tổng số Khối lượng tương ñương CP NVLTT CP NCTT CP SXC I Khối lượng hoàn thành tương ñương - Khối lượng hoàn thành - Khối lượng dở dang cuối kỳ + CP NVL TT + CP NCTT + CP SXC Cộng II Thông tin chi phí - Chi phí dở dang ñầu kỳ - Chi phí phát sinh kỳ Tổng cộng chi phí Giá thành sản phẩm hoàn thành kỳ - Chi phí dở dang cuối kỳ + CP NVL TT + CP NCTT + CP SXC Ngày Kế toán trưởng PHỤ LỤC 08 tháng năm Người lập BÁO CÁO SẢN XUẤT (Phương pháp FIFO) Khối lượng tương ñương Chỉ tiêu Tổng số CP NVLTT CP NCTT CP SXC I Khối lượng hoàn thành tương ñương - Khối lượng dở dang ñầu kỳ - Khối lượng sản xuất kỳ - Khối lượng dở dang cuối kỳ Sản lượng tương ñương II Thông tin chi phí - Chi phí dở dang ñầu kỳ - Chi phí phát sinh kỳ + Giá trị chi phí chuyển ñến + Giá trị CP thêm vào kỳ Tổng cộng chi phí Chi phí cho ñơn vị tương ñương - Chi phí dở dang cuối kỳ + CP NVL TT + CP NCTT + CP SXC Giá thành SPHT kỳ Ngày Kế toán trưởng tháng năm Người lập 179 PHỤ LỤC Công ty… PHIẾU XUẤT KHO THEO ðỊNH MỨC Ngày….tháng….năm… Số: Bộ phận sử dụng:……………………… ðơn hàng:…………………… TT Tên vật tư Mã ðVT Tổng ñịnh Tỷ lệ Số lượng số mức ñược hao hụt thực xuất duyệt ðơn giá Thành tiền Cộng Người nhận Thủ kho Kế toán Thủ trưởng ñơn vị PHỤ LỤC 10 Công ty: PHIẾU THEO DÕI LAO ðỘNG ðỐI VỚI CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP Ngày tháng ðơn ñặt hàng Mã SP Lệnh SX Kết sản xuất ðịnh mức Trong ñó Tổng thời số SP SP SP hỏng hoàn Trong Ngoài gian thành ðM ðM SP Thời gian thực tế quy chuẩn 10 Xác nhận 11 PHỤ LỤC 11 Công ty BẢNG ðỊNH MỨC HAO PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP Tên sản phẩm: TT Tên vật liệu Vải Vải lót Chỉ may Thẻ ðơn vị tính Lượng tiêu hao Ghi 180 PHỤ LỤC 12 Công ty BẢNG ðỊNH MỨC HAO PHÍ LAO ðỘNG TRỰC TIẾP Tên sản phẩm: TT Tên công ñoạn Cắt áo Kiểm phôi, dán số Thêu thân trước Vắt sổ ñáp cổ Hệ số sản ðịnh mức lượng phẩm SP quy chuẩn Lượng Lð 5=3*4 PHỤ LỤC 13 Công ty PHIẾU ðỊNH MỨC CHI PHÍ ðƠN VỊ SẢN PHẨM Tên sản phẩm; Mã sản phẩm: ðơn ñặt hàng: Khoản mục CP CP NVL TT ðịnh mức lượng CP NCTT Biến phí SXC ðịnh phí SXC Phân bổ theo công lao ñộng TT Biến phí bán hàng, Phân bổ theo công QLDN lao ñộng TT ðịnh phí bán hàng, Phân bổ theo công QLDN lao ñộng TT ðịnh mức giá CP ñịnh mức 181 PHỤ LỤC 14 Công ty BÁO CÁO PHÂN TÍCH BIẾN ðỘNG CHI PHÍ NVLTT Tên SP: Số lượng sản phẩm: P Mã SP: Mã Lệnh sản xuất( ñơn ñặt hàng): ðơn vị tính: ñồng Tên NVL ðịnh mức (1sp) Thực (1sp) Tổng CP vật liệu sử dụng cho P sản phẩm Biến ñộng Thực hiện/ Kế Thực Tổng cộng 8=4*5* P 9=8-6 Lượn g Giá Lượn g Giá Kế hoạch 6=2*3 *P Lượng TH *Giá ðM 7=4*P*3 hoạch Lượng Giá 10=7-6 11=8-7 Vải may Vải may lót Cúc Dựng Cộng (-) Phế liệu thu hồi Tổng cộng CP NVLTT GT PHỤ LỤC 15 Công ty BÁO CÁO PHÂN TÍCH BIẾN ðỘNG CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP Tháng Tên SP: Số lượng sản phẩm: P Mã SP: Mã Lệnh sản xuất( ñơn ñặt hàng): ðơn vị tính: ñồng Tên NVL Cắt phá Cắt gọt May tay May cổ Tổng cộng CP NCTT GT ðịnh mức (1sp) Thực (1sp) Tổng CP nhân công TT cho P sản phẩm Lượn g Giá Lượn g Giá Kế hoạch 6=2*3 *P Lượng TH *Giá ðM 7=4*P*3 Biến ñộng Thực hiện/ Kế Thực Tổng cộng 8=4*5* P 9=8-6 hoạch Lượng Giá 10=7-6 11=8-7 182 PHỤ LỤC 16 BÁO CÁO PHÂN TÍCH BIẾN ðỘNG BIẾN PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Tháng Tên SP: Số lượng sản phẩm: P Mã SP: Mã Lệnh sản xuất( ñơn ñặt hàng): ðơn vị tính: ñồng ðịnh mức (1sp) Tên NVL Thực (1sp) Tổng CP nhân công TT cho P sản phẩm Lượn g Giá Lượn g Giá Kế hoạch 6=2*3 *P Lượng TH *Giá ðM 7=4*P*3 Biến ñộng Thực hiện/ Kế Thực Tổng cộng 8=4*5* P 9=8-6 hoạch Lượng Giá 10=7-6 11=8-7 Biến phí SXC giai ñoạn cắt Biến phí SXC giai ñoạn may Biến phí SXC giai ñoạn hoàn thiện Tổng cộng biến phí SXC GT PHỤ LỤC 17 Công ty BÁO CÁO PHÂN TÍCH BIẾN ðỘNG ðỊNH PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Tháng ðơn vị tính: ñồng Yếu tố chi phí Kế hoạch Thực Chênh lệch TH/KH Tổng số Tỷ lệ (%) Chi phí nhân viên phân xưởng Chi phí vật liệu phân xưởng Chi phí dụng cụ phân xưởng Cộng PHỤ LỤC 18 Công ty BÁO CÁO PHÂN TÍCH BIẾN ðỘNG ðỊNH PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Tháng Bộ phận dự toán: ðơn vị tính: ñồng Yếu tố chi phí Chi phí nhân viên quản lý Chi phí vật liệu quản lý Chi phí dụng cụ quản lý Cộng Kế hoạch Thực Chênh lệch TH/KH Tổng số Tỷ lệ (%) 183 PHỤ LỤC 19 Công ty Trung tâm chi phí: BÁO CÁO CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN BIẾN ðỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT Tháng: Chỉ tiêu Biến ñộng Nguyên nhân I Biến ñộng chi phí NVL TT Biến ñộng lượng Biến ñộng giá II Biến ñộng chi phí NC TT Biến ñộng lượng Biến ñộng giá - Lương - Các khoản trích theo lương - Các khoản phụ cấp III Biến ñộng chi phí SXC Biến phí SXC ðịnh phí SXC Cộng I+II+III PHỤ LỤC 20 Công ty… BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH THEO SẢN PHẨM Tháng… SP A SP B Chỉ tiêu ñơn vị % ñơn vị % Doanh thu Chi phí biến ñổi -CP NVLTT - CP NCTT - Biến phí SXC - Biến phí bán hàng - Biến phí QLDN Lãi biến phí Chi phí cố ñịnh sản phẩm LN phận sản phẩm ðinh phí chung phân bổ Lợi nhuận … 184 PHỤ LỤC 21 Công ty… BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH THEO ðƠN HÀNG Tháng… ðơn hàng A ðơn hàng B Chỉ tiêu Số tiền % Số tiền % … Doanh thu Chi phí biến ñổi -CP NVLTT - CP NCTT - Biến phí SXC - Biến phí bán hàng - Biến phí QLDN Lãi biến phí Chi phí cố ñịnh ñơn hàng LN phận ñơn hàng ðinh phí chung phân bổ Lợi nhuận PHỤ LỤC 22 Công ty… BÁO CÁO CHI PHÍ SẢN XUẤT Cho Phương án Tự sản xuất Phương án Mua Chi tiết: …… Chỉ tiêu Tự sản xuất Mua Chi phí NVLTT Chi phí NCTT Chi phí ñiện, nước Lương nhân viên gián tiếp, quản lý … Cộng PHỤ LỤC 23 Công ty: Bộ phận: Chỉ tiêu BẢNG PHÂN TÍCH THÔNG TIN THÍCH HỢP Phương án gốc Phương án thay (1) (2) Thông tin thích hợp (3) = (2) – (1) Doanh thu Chi phí 2.1 Biến phí 2.2 ðịnh phí bắt buộc 2.3 ðịnh phí tuỳ ý 2.4 Chi phí hội Kết so sánh Trong ñó, doanh thu ghi (+), chi phí ghi (-); so sánh tăng thu nhập giảm chi phí ghi (+), tăng chi phí giảm thu nhập ghi (-) Kết so sánh lớn không (>0), chọn phương án thay ngược lại
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức Hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt Nam, Tổ chức Hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt Nam, Tổ chức Hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay