Nghiên cứu chất lượng đào tạo công nhân kỹ thuật trong công nghiệp điện lực Việt Nam

310 192 0
  • Loading ...
1/310 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:51

đhktqd B GIO DC V O TO TRNG I HC KINH T QUC DN đoàn đức tiến ON C TIN LUậN áN TIếN Sỹ kinh doanh quản lý NGHIấN CU CHT LNG O TO CễNG NHN K THUT TRONG CễNG NGHIP IN LC VIT NAM LUN N TIN S KINH DOANH V QUN Lí Hà NộI - 2012 H NI-2012 B GIO DC V O TO TRNG I HC KINH T QUC DN ON C TIN NGHIấN CU CHT LNG O TO CễNG NHN K THUT TRONG CễNG NGHIP IN LC VIT NAM CHUYấN NGNH: QUN TR KINH DOANH (CễNG NGHIP V XY DNG) LUN N TIN S KINH DOANH V QUN Lí NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS NGễ KIM THANH TS DNG èNH GIM H NI-2012 ii MC LC LI CAM OAN i DANH MC TI LIU THAM KHO iv CC CH VIT TT v DANH MC S vi DANH MC BNG vii DANH MC BIU ix LI M U CHNG 1: C S Lí LUN V THC TIN V O TO CễNG NHN K THUT .14 1.1 MT S KHI NIM C BN 14 1.1.1 Cht lng v cht lng o to 14 1.1.2 Cụng nhõn k thut 17 1.1.3 o to v o to cụng nhõn k thut 20 1.1.4 Chng trỡnh o to .24 1.1.5 Cỏc hỡnh thc o to 25 1.1.6 Qun lý o to v qun lý cht lng o to .27 1.2 CC NHN T NH HNG N CHT LNG O TO CễNG NHN K THUT NGNH IN 34 1.2.1 Cỏc nhõn t bờn ngoi .34 1.2.2 Cỏc nhõn t bờn .45 1.2.3 Nhng c trng ca ngnh in nh hng n cht lng o to cụng nhõn k thut .51 1.2.4 Cỏc tiờu phn ỏnh cht lng cụng nhõn k thut cụng nghip in lc.55 1.3 CC Mễ HèNH NH GI V TIấU CH NH GI CHT LNG O TO CễNG NHN K THUT 56 1.3.1 Cỏc mụ hỡnh ỏnh giỏ cht lng o to cụng nhõn k thut .56 1.3.2 Tiờu ỏnh giỏ cht lng o to cụng nhõn k thut 61 1.4 KINH NGHIM CA MT S NC TRấN TH GII V O TO CễNG NHN K THUT V BI HC CHO VIT NAM .63 1.4.1 Kinh nghim ca mt s nc trờn th gii 63 1.4.2 Bi hc kinh nghim cho Vit Nam 67 iii CHNG 2: THC TRNG CHT LNG O TO CễNG NHN K THUT CễNG NGHIP IN LC CA TP ON IN LC VIT NAM 72 2.1 TNG QUAN V CễNG TC O TO CễNG NHN K THUT CA TP ON IN LC VIT NAM 72 2.1.1 Cụng tỏc t chc o to 72 2.1.2 Quy trỡnh m cỏc lp o to, bi dng .74 2.2 NH GI THC TRNG CễNG TC O TO CễNG NHN K THUT CA CC TRNG THUC TP ON IN LC VIT NAM 76 2.2.1 Thc trng v qun lý o to ca cỏc trng 77 2.2.2 Thc trng v i ng giỏo viờn ging dy 80 2.2.3 Thc trng v chng trỡnh, giỏo trỡnh ging dy 83 2.2.4 Thc trng v c s, vt cht ging dy v thc hnh ngh 84 2.2.5 Thc trng v cụng tỏc tuyn sinh o to cụng nhõn k thut 87 2.2.6 Thc trng v cht lng cụng nhõn k thut trng 88 2.3 KHO ST, NH GI CHT LNG CHNG TRèNH O TO CễNG NHN K THUT TI CC DOANH NGHIP THUC TP ON IN LC VIT NAM 89 2.3.1 Kt qu kho sỏt cp (phn ng) 90 2.3.2 Kt qu kho sỏt cp (kin thc) 124 2.3.3 Kt qu kho sỏt ỏnh giỏ cp (k nng) 131 2.3.4 Kt qu kho sỏt ỏnh giỏ mc (kt qu) 141 2.4 NHNG NGUYấN NHN C BN TC NG N KT QU IU TRA, KHO ST 145 CHNG 3: GII PHP NNG CAO CHT LNG O TO CễNG NHN K THUT CễNG NGHIP IN LC VIT NAM 149 3.1 TNG QUAN V O TO CễNG NHN K THUT CA VIT NAM 149 3.1.1 Quan im ca ng v Nh nc Vit Nam v o to cụng nhõn k thut 149 3.1.2 Tng quan v h thng dy ngh Vit Nam 151 3.1.3 Cụng tỏc o to cụng nhõn k thut Vit Nam 155 3.2 CHIN LC PHT TRIN CA TP ON IN LC VIT NAM N 2020 159 iv 3.2.1 Mc tiờu phỏt trin ca Tp on in lc Vit Nam 159 3.2.2 nh hng phỏt trin ca Tp on in lc Vit Nam n nm 2020 161 3.3 NHNG KHể KHN, THCH THC TRONG O TO CễNG NHN K THUT CễNG NGHIP IN LC 166 3.3.1 V ỏp ng nhu cu o to t phớa cỏc n v sn xut 166 3.3.2 V c hc viờn tham gia v thi gian t chc cỏc khoỏ o to 167 3.3.3 V cht lng ging viờn tham gia o to 167 3.3.4 V trỡnh i ng cỏn b qun lý o to 168 3.3.5 V phng tin, c s vt cht, k thut cho o to 168 3.3.6 V tiờu chun k nng ngh cp bc th cụng nhõn k thut .168 3.3.7 V t chc o to cụng nhõn k thut ti cỏc tng Cụng ty thuc Tp on in lc Vit Nam 169 3.3.8 Quan im v yu t m bo cht lng o to cụng nhõn k thut cụng nghip in lc 170 3.4 CC GII PHP NNG CAO CHT LNG O TO CễNG NHN K THUT CA TP ON IN LC VIT NAM .172 3.4.1 Nhúm gii phỏp v chớnh sỏch, th ch cho Tp on in lc Vit Nam 172 3.4.2 Nhúm gii phỏp qun lý cho Tp on in lc Vit Nam v cỏc tng Cụng ty 179 3.4.3 Nhúm gii phỏp nõng cao cht lng o to cho cỏc c s o to thuc Tp on in lc Vit Nam 188 3.5 MT S KIN NGH .196 3.5.1 i vi Quc hi v Chớnh ph 196 3.5.2 i vi cỏc c quan qun lý nh nc (B Cụng Thng, B Lao ng Thng binh & Xó hi, Tng cc Dy ngh) 196 3.5.3 i vi Tp on in lc Vit Nam 197 KT LUN 199 DANH MC MT S CễNG TRèNH CA TC GI V THAM GIA THC HIN .0 DANH MC TI LIU THAM KHO .0 DANH MC MT S CễNG TRèNH CA TC GI V THAM GIA THC HIN DANH MC TI LIU THAM KHO v CC CH VIT TT Vit tt Xin c l GD Giỏo dc H i hc C Cao ng CNH- HH Cụng nghip húa - Hin i húa CNKT CN in lc Cụng nhõn k thut cụng nghip in lc CNTB Ch ngha t bn CST C s o to DN Doanh nghip GDKT&DN Giỏo dc k thut & Dy ngh HSTN Hc sinh tt nghip HSSV Hc sinh, sinh viờn KCN- KCX Khu cụng nghip, khu ch xut N- L- N Nụng, Lõm, Ng nghip TCDN Tng cc Dy ngh THCN Trung hc chuyờn nghip THPT Trung hc ph thụng EVN Tp on in lc Vit Nam WTO T chc Thng mi th gii GDP Tng thu nhp quc dõn ADB Ngõn hng Phỏt trin chõu TPT o to phỏt trin NNL Ngun nhõn lc TC&NS T chc v nhõn s vi DANH MC S S 1.1 Minh phm vi lao ng CNKT 19 S 1.2 Chu trỡnh qun lý o to .28 S 1.3 Cỏc yu t m bo cht lng o to cỏc trng 48 S 1.4 Mụ hỡnh nhõn t nh hng n cht lng o to CNKTCN in lc EVN 50 S 1.5 Mụ hỡnh ỏnh giỏ cht lng o to CNKT cụng nghip in lc .61 S 2.1 S t chc o to ca Tp on in lc Vit Nam 73 S 2.2 Mụ hỡnh t chc qun lý cỏc trng o to ca EVN 78 vii DANH MC BNG Bng 2.1: Phõn b ging viờn tham gia o to ca cỏc trng thuc EVN theo trỡnh chuyờn mụn v theo trng 81 Bng 2.2: Phõn b i tng tr li phng theo cp thớch hc v theo ngh91 Bng 2.3: Phõn b i tng tr li phng theo cp hi lũng vi ni dung khúa hc 92 Bng 2.4: Phõn b i tng tr li phng theo cp liờn quan n cụng vic ca khúa hc 93 Bng 2.5: Phõn b i tng tr li phng theo cp hi lũng vi khõu t chc hu cn ca khúa hc 96 Bng 2.6: Phõn b i tng tr li phng theo cp hi lũng vi cỏc phng tin trỡnh by .96 Bng 2.7: Phõn b i tng tr li phng theo cp hi lũng vi cỏc thit b/ mụ hỡnh phc v hc 97 Bng 2.8: Phõn b i tng tr li phng theo cp hi lũng vi v ti liu o to .97 Bng 2.9: Phõn b i tng tr li phng theo cp hi lũng vi v a im t chc lp hc 98 Bng 2.10: Phõn b i tng tr li phng theo cp hi lũng v quy mụ lp hc .98 Bng 2.11: Phõn b i tng tr li phng theo cp hi lũng vi thi im t chc lp hc 99 Bng 2.12: Phõn b i tng tr li phng theo cp hi lũng vi v bi thuyt ging trờn lp .102 Bng 2.13: Phõn b i tng tr li phng theo cp hi lũng v phn hng dn thc hnh 103 Bng 2.14: Phõn b i tng tr li phng theo cp hi lũng v thi lng dnh cho lý thuyt 103 Bng 2.15: Phõn b i tng tr li phng theo cp hi lũng v thi lng dnh cho thc hnh 104 Bng 2.16: Phõn b i tng tr li phng theo cp hi lũng v phng phỏp o to 104 Bng 2.17: Phõn b i tng tr li phng theo cp hi lũng vi khụng khớ ca lp hc 105 viii Bng 2.18: Phõn b i tng tr li phng theo cp hi lũng v vic t c mc tiờu ca khúa hc 105 Bng 2.19: Phõn b i tng tr li phng theo cp hi lũng v kin thc ca ging viờn 107 Bng 2.20: Phõn b i tng tr li phng theo cp hi lũng v kinh nghim thc t ca ging viờn 108 Bng 2.21: Phõn b i tng tr li phng theo cp hi lũng v k nng thc hnh ca ging viờn .109 Bng 2.22: Phõn b i tng tr li phng theo cp hi lũng v kh nng truyn t ca ging viờn 109 Bng 2.23: Phõn b i tng tr li phng theo cp hi lũng v kh nng qun lý lp hc ca ging viờn 110 Bng 2.24: Phõn b i tng tr li phng theo cp hi lũng v kh nng iu phi cỏc hot ng lp ca ging viờn 111 Bng 2.25: Phõn b i tng iu tra theo mc thay i kin thc trc v sau o to .125 Bng 2.26: Phõn b i tng tr li phng v s phự hp ca hỡnh thc kim tra 126 Bng 2.27: Phõn b i tng iu tra theo ý kin ỏnh giỏ mc phự hp ca ni dung kim tra 127 Bng 2.28: Phõn b i tng tr li phng v mc phự hp ca thi im kim tra 127 Bng 2.29: Phõn b i tng tr li phng v mc phự hp ca thi lng kim tra 128 Bng 2.30: Phõn b i tng tr li phng v mc cụng bng ca kt qu kim tra 129 Bng 2.31: Phõn b i tng iu tra theo mc thay i k nng 131 Bng 2.32: Phõn b i tng iu tra 133 theo mc thay i k nng v theo lp 133 Bng 2.33: Mc thay i tn sut s dng trc v sau o to .134 Bng 2.34: Mc thay i v ngun lc h tr trc v sau o to 136 Bng 2.35: Phõn b i tng iu tra theo lp v theo im trung bỡnh ỏnh giỏ142 tỏc ng ca o to vo hot ng sn xut kinh doanh .142 Bng 3.1: Quy mụ tuyn sinh o to ngh tng hng nm so vi nm 2006 152 ix DANH MC BIU Biu 2.1: im trung bỡnh v mc hi lũng ca hc viờn i vi khúa hc 95 Biu 2.2: im trung bỡnh ỏnh giỏ mc hi lũng v khõu t chc v hu cn lp hc 101 Biu 2.3: im trung bỡnh ỏnh giỏ tng hp mc hi lũng v lp hc .106 Biu 2.4: Phõn b i tng phng theo loi lp hc v theo im trung bỡnh ỏnh giỏ tng quan mc hi lũng v ging viờn ca hc viờn 111 Biu 2.5: Phõn b i tng iu tra theo ỏnh giỏ chung v mc hi lũng ca hc viờn 112 Biu 2.6: Phõn b i tng iu tra theo mc hi lũng v theo lp 113 Biu 2.7: Phõn b i tng iu tra theo mc hi lũng v theo tiờu ỏng giỏ 114 Biu 2.8: Phõn b i tng iu tra theo im trung bỡnh hi lũng vic ỏnh giỏ cp hai m rng v theo lp 129 Biu 2.9: im trung bỡnh v mc thay i k nng ca hc viờn trc v sau o to .132 Biu 2.10: Biu ch mc thay i v tn sut s dng sau o to 134 Biu 2.11: Mc thay i ca ngi hc cú kốm cp hng dn ti ch trc v sau o to .135 Biu 2.12: Biu ch mc thay i v ngun lc h tr 136 Biu 2.13: Mi liờn h gia kin thc thu c v mc hi lũng ca hc viờn phõn theo lp 137 Biu 2.14: Mi liờn h gia mc thay i kin thc v thay i k nng ca hc viờn 138 Biu 2.15: Mi liờn h gia mc thay i k nng v tn xut s dng 139 Biu 2.16: Mi liờn h gia o to ti ch v mc thay i k nng 139 Biu 2.17: Mi liờn h gia thay i k nng v thay i ngun lc h tr .140 Biu 2.18: th ỏnh giỏ v hiu qu o to theo tỏc ng ca o to vo hot ng sn xut kinh doanh 143 Biu 2.19: Mc tỏc ng ca o to n kt qu sn xut kinh doanh .144 Ph lc 3.1 PHN 2: CC CU HI NH GI QU TRèNH O TO: (Hóy khoanh trũn vo cõu tr li la chn ỳng nht) Cõu 1: Xin ễng (B) cho bit ó qua h o to CNKT no? H S cp ngh; H o to Cụng nhõn k thut; H o to Trung cp ngh; H o to Cao ng ngh; Khỏc (ghi c th); Cõu 2: Thi gian tham gia khúa o to? Di thỏng; Trờn thỏng; 24 thỏng; 36 thỏng; Khỏc (ghi rừ thi gian o to): Cõu 3: ễng (b) cho rng thi gian khúa o to l cú phự hp khụng? Rt phự hp; Phự hp; Cha phự hp; bỡnh thng; Khụng phự hp; Rt khụng phự hp; Cõu 4: ễng (b) cho rng thi gian hng dn lý thuyt v thc hnh ca khúa o to l cú phự hp khụng? Rt phự hp; Phự hp; Cha phự hp; bỡnh thng; Khụng phự hp; Rt khụng phự hp; Cõu 5: ễng (b) cho bit ni ó o to ngh cho ễng (b)? C s o to ngh; Trng CNKT ngh; Trng Trung cp ngh; Trng Cao ng ngh; Khỏc (ghi rừ): Cõu 6: ễng ( b) cho bit a im o to ngh cú phự hp vi chng trỡnh khúa hc khụng? Rt phự hp ; Phự hp; Cha phự hp; bỡnh thng; Khụng phự hp; Rt khụng phự hp; Cõu 7: Thi gian kt thỳc khúa o to: Thỏng .nm 2010; Thỏng .nm 2009; Khỏc (ghi rừ): Ph lc 3.1 Cõu 8: ỏnh giỏ v Chng trỡnh o to ễng (b) ó c tham d cú phự hp vi nhu cu cụng vic khụng? Rt phự hp; Phự hp; Cha phự hp; bỡnh thng; Khụng phự hp; Rt khụng phự hp; Cõu 9: ỏnh giỏ v Ni dung o to ễng (b) ó c tham d cú phự hp vi nhu cu cụng vic khụng? Rt phự hp; Phự hp; Cha phự hp; bỡnh thng; Khụng phự hp; Rt khụng phự hp; Cõu 10: ỏnh giỏ v mc cn thit ca Chng trỡnh o to ễng (b) ó c tham d cú cn thit cho cụng vic khụng? Rt cn thit; Cn thit; Bỡnh thng; Khụng cn thit; Rt khụng cn thit; Cõu 11: ỏnh giỏ v mc liờn quan ca Chng trỡnh o to ễng (b) ó c tham d cú liờn quan n cụng vic ang lm khụng? Rt liờn quan; Liờn quan; Bỡnh thng; Khụng liờn quan; Rt khụng liờn quan; Cõu 12: ỏnh giỏ v vic gn kt ca Chng trỡnh o to ễng (b) ó c tham d vi thc t sn xut kinh doanh ti n v , doanh nghp? Rt gn lin vi thc t; Gn lin; Bỡnh thng; Khụng gn lin; Rt khụng gn vi thc t; Cõu 12: ỏnh giỏ mc chi tit c th ca bi ging Chng trỡnh o to ễng (b) ó c tham gia? Rt chi tit, c th; Chi tit, c th; Bỡnh thng; Khụng chi tiờt, c th; 10 Rt khụng; Ph lc 3.1 PHN 3: CC CU HI NH GI CHT LNG C S VT CHT PHC V O TO (Hóy khoanh trũn vo cõu tr li la chn ỳng nht) Cõu 13: ễng (b) hóy cho bit mc trang b phc v bi ging, phũng hc cú phự hp vi Chng trỡnh o to khụng? Rt y , phự hp; y phự hp; Bỡnh thng; Khụng y , phự hp; Rt khụng; Cõu 15: ỏnh giỏ c s o to ễng (b ) ó hc cú y v mụi trng, trang thit b thc tp, thc hnh ngh khụng? Rt y ; y ; Bỡnh thng; Khụng y ; Rt khụng; Cõu 16: ỏnh giỏ c s o to ễng (b ) ó hc v mc trang b an ton cho thc tp, thc hnh ngh? Rt m bo an ton; An ton; Bỡnh thng; Khụng an ton; Rt khụng; Cõu 17: ỏnh giỏ c s o to ễng (b ) ó hc v mc trang b dung c cho hc thc tp, thc hnh ngh? Rt y ; y ; Bỡnh thng; Thiu y ; Rt thiu; Cõu 18: ỏnh giỏ v trang b Dng c, vt t, thit b, phng tin cho thc tp, thc hnh ngh mi sỏt vi thc t sn xut ti doanh nghip? Rt mi, hin i; Mi; Bỡnh thng; C; Rt c; Ph lc 3.1 PHN 4: CC CU HI NH GI CHT LNG GING VIấN (Hóy khoanh trũn vo cõu tr li la chn ỳng nht) Cõu 19: ễng (b) ỏnh giỏ nh th no v kin thc, chuyờn mụn ca ging viờn? Rt y , hon thin, uyờn thõm; Uyờn thõm; Bỡnh thng; Khụng tt; Rt khụng tt; Cõu 20: ễng (b) ỏnh giỏ nh th no v k nng truyn t v hng dn thc hnh ca ging viờn? Rt tt; Tt; Bỡnh thng; Khụng tt; Rt ti; Cõu 21: ễng (b) ỏnh giỏ nh th no v kinh nghim thc t ngh nghip ca ging viờn? Rt nhiu kinh nghim; Cú kinh nghim; Bỡnh thng; t cú kinh nghim; Rt ti; Cõu 22: ỏnh giỏ k nng, k xo tay ngh ca ging viờn hng dn thc hnh ngh; Rt thun thc; Thun thc; Bỡnh thng; Kộm; Rt kộm; Cõu 23: Trong quỏ trỡnh hng dn thc hnh ngh ging viờn cú hng dn v sa cha cỏc li sai phm ca hc viờn khụng? Luụn luụn sa cha, un nn thng xuyờn; Cú ging gii, sa cha; Bỡnh thng; Khụng thng xuyờn; Khụng bao gi; Cõu 24: ễng (b) ỏnh giỏ v mc iu phi v qun lý lp hc ca ging viờn? Rt tt; Tt; Bỡnh thng; Khụng tt; Rt ti; Cõu 24: ễng (b) ỏnh giỏ v mc phự hp ca vic phõn b thi gian cho Lý thuyt v thc hnh ca ging viờn? Rt phự hp; Phự hp; Cha phự hp; bỡnh thng; Ph lc 3.1 Khụng phự hp; Rt khụng phự hp; Cõu 25: ễng (b) ỏnh giỏ v phng phỏp ging dy ca ging viờn? Ch dy lý thuyt, khụng cú thc hnh; Hng dn trờn mụ hỡnh; khụng thc hnh; Hng dn lý thuyt, sau ú thc hnh; Va hng dn lý thuyt, va thc hnh; hc viờn khụng lm th; Hng dn lý thuyt, giỏo viờn thc hnh, hng dn hc sinh lm theo; Cõu 26: ễng (b) ỏnh giỏ nh th no v phng phỏp ging dy ca ging viờn? Rt phự hp; Phự hp; Cha phự hp; bỡnh thng; Khụng phự hp; Rt khụng phự hp; Cõu 27: ễng (b) ỏnh giỏ nh th no v qui mụ lp hc (s ngi tham gia)? Rt phự hp; Phự hp; Cha phự hp; bỡnh thng; Khụng phự hp; Rt khụng phự hp; PHN 5: CC CU HI NH GI CHT LNG HC VIấN (Hóy khoanh trũn vo cõu tr li la chn ỳng nht) Cõu 28: Trc c c i hc ễng (b) cú hiu bit gỡ v kin thc, tay ngh ca Chng trỡnh o to khụng? Rt hiu bit; Hiu bit; Bỡnh thng; Khụng hiu bit; Rt khụng; Cõu 29: Trc i hc ễng (b) cú quan tõm nghiờn cu n ni dung o to khụng? Rt quan tõm; Quan tõm; Bỡnh thng; Khụng quan tõm; Rt khụng quan tõm; Cõu 30: Trc o to, c s o to cú chỳ trng kim tra ỏnh giỏ kin thc v k nng thc hnh u vo theo mc tiờu khúa hc khụng? Rt chỳ trng; Chỳ trng Bỡnh thng; Khụng chỳ trng; Rt khụng chỳ trng; Cõu 31: Sau kt thỳc khúa hc, c s o to cú chỳ trng kim tra ỏnh giỏ kin thc v k nng thc hnh theo mc tiờu khúa hc khụng? Ph lc 3.1 Rt chỳ trng; Chỳ trng Bỡnh thng; Khụng chỳ trng; Rt khụng chỳ trng; Cõu 32: ễng b ỏnh giỏ mc khỏch quan, cụng bng ỏnh giỏ kin thc, k nng tay ngh ca hc viờn tham gia khúa o to? Rt khỏch quan, cụng bng; Khỏch quan, cụng bng; Bỡnh thng; Khụng Cụng bng; Rt khụng khỏch quan, cụng bng; Cõu 33: ễng (b) t kt qu thi, kim tra ỏnh giỏ cui khúa hc nh th no? t kt qu sut sc; Gii, Khỏ; Trung bỡnh; Yu; Rt yu; PHN 6: CC CU HI NH GI HIU QU CA CHNG TRèNH O TO (Hóy khoanh trũn vo cõu tr li la chn ỳng nht) Cõu 34: ễng (b) t ỏnh giỏ kin thc ca mỡnh sau khúa hc? c nõng lờn rt nhiu; c nõng lờn; Bỡnh thng; Khụng nõng lờn; Tt lựi i; Cõu 35: ễng (b) t ỏnh giỏ k nng ca mỡnh sau khúa hc? c nõng lờn rt nhiu; c nõng lờn; Bỡnh thng; Khụng nõng lờn; Tt lựi i; Cõu 36: ễng (b) t ỏnh giỏ hiu bit, ng dng ca mỡnh sau khúa hc vo cụng vic? ng dng vo cụng vic rt nhiu; ng dng c; Bỡnh thng; Khụng ng dng; Khụng th ng dng; Cõu 37: ễng (b) t ỏnh giỏ sau tham d khúa hc, nng sut lao ng cú c nõng lờn khụng? c nõng lờn rt nhiu; c nõng lờn; Bỡnh thng; Khụng nõng lờn; Tt lựi i; Ph lc 3.1 Cõu 38: ễng (b) t ỏnh giỏ sau tham d khúa hc, cú c b trớ v trớ lm vic phự hp khụng? Rt phự hp; Phự hp; Cha phự hp; bỡnh thng; Khụng phự hp; Rt khụng phự hp; Cõu 39: ễng (b) cú kin ngh cn phi ci tin v chng trỡnh o to khụng? V thi gian: V a im: V Ni dung chng trỡnh: V ging viờn: C s vt cht: Xin chõn trng cm n ễng (b) ó tham gia! Ph lc 3.1 HNG DN PHNG VN SU V CHT LNG O TO CA TRNG O TO CễNG NHN K THUT CễNG NGHIP IN LC VIT NAM Biu B: Bng hi phng chuyờn sõu (Tiờu ỏnh giỏ cht lng o to CNKT) Gn kt o to vi nhu cu thc tin em li li ớch cho c doanh nghip v cỏc c s o to Thụng qua phiu cõu hi ny, Nhúm nghiờn cu mong mun nhn c ý kin ca Quý v v cỏc liờn quan n cht lng o to cụng nhõn k thut (CNKT) ca trng, c s o to CNKT CN in lc, nhm xut chớnh sỏch giỳp nõng cao cht lng o to v xõy dng cỏc chng trỡnh o to v bi dng phự hp Chỳng tụi ỏnh giỏ cao s hp tỏc ca Quý v vic tr li nhng cõu hi di õy Chỳng tụi tụn trng v cam kt bo mt cỏc thụng tin nhn c t Quý v Xin cm n s hp tỏc ca Quý v! PHN 1: THễNG TIN NH DANH (Hóy in thụng tin v ỏnh V vo ụ la chn) I Thụng tin cỏ nhõn: Nam S nm cụng tỏc: Trỡnh : Chuyờn mụn: Ni cụng tỏc: Hc vn: K s, C nhõn ; Thc S; N ; tui: H tờn: Tin s; Khỏc (ghi rừ): Chc danh: Nh qun lý o to; Chuyờn viờn o to; Giỏo Viờn; Khỏc (ghi rừ): S lng nhõn viờn qun lý trc tip nu cú: II Thụng tin khoỏ hc: Tờn khoỏ hc: a im hc: Ging viờn (chuyờn trỏch/bỏn chuyờn trỏch): Thi gian o to: T . n Ph lc 3.1 PHN 2: CU HI PHNG VN I VI NH QUN Lí V GIO VIấN Thụng tin v o to cụng nhõn k thut: Xin ễng (b) cho bit cỏc ngh o to CNKT hng nm gm nhng ngh gỡ? Xin ễng (b) cho bit cỏc khúa o to CNKT hng nm gm nhng khúa gỡ? Mc ớch ca cỏc khúa o to; Hỡnh thc o to nh th no; Hỡnh thc gi i o to ti Nh trng; Hỡnh thc t o to ti Doanh nghip; Phng phỏp xõy dng chng trỡnh o to CNKT ntn? ỏnh giỏ v vic t chc o to, cht lng o to: Nu l hỡnh thc gi i o to ti Nh trng thỡ ễng (b) cho nhn xột v: - C s vt cht ; - Thit b, dng c, phng tin phc v o to; - i ng ging viờn ; - Chng trỡnh; - Ni dung o to; Nu l hỡnh thc va hc va lm, o to gn vi doanh nghip, t chc o to ti Doanh nghip thỡ ễng (b) cho nhn xột v: - C s vt cht; - Thit b, dng c, phng tin phc v o to; - i ng ging viờn; - Chng trỡnh; - Ni dung o to; Vic lp k hoch o to c da trờn nhng tiờu no? Vic ỏnh giỏ kim tra kin thc, tay ngh ca hc viờn da trờn tiờu chun k nng no ? - Tiờu chun ca Doanh nghip? - Tiờu chun k nng ngh quc gia? Phng phỏp ỏnh giỏ kim tra kin thc, tay ngh ca hc viờn da trờn tiờu chun k nng no ? - Phng phỏp so sỏnh chun? - Phng phỏp theo quỏ trỡnh : P - D- A C? Nhng cn ci tin nõng cao cht lng o to CNKT: Lp k hoch; Xõy dng Chng trỡnh; i mi b cc chng trỡnh : thi gian dy Lý thuyt Thc hnh Ni dung o to; Phng phỏp o to; ỏnh giỏ trc, sau o to u t C s vt cht Nhng cn i mi tỏc ng n cht lng o to CNKT: V cht lng tuyn sinh u vo; V thu nhp cho CNKT; V nõng lng ca ngi lao ng sau o to; B trớ cụng vic phự hp; S dng lao ng Ph lc 3.2 BNG TNG HP KT QU KHO ST, IU TRA CễNG TC O TO CNKT CC TRNG NGH THUC EVN Trờn c s cỏc tiờu ti chng 1, tỏc gi lp phiu kho sỏt, phng vn, iu tra ly s liu ỏnh giỏ cht lng o to CNKT ca cỏc trng o to ngh thuc EVN Tỏc gi ó tin hnh kho sỏt ly s liu ti Tp on in lc Vit nam (EVN) v kho sỏt trng o to CNKT CN in lc thuc EVN; nghiờn cu, kho sỏt cỏc v: - Cht lng qun lý o to ngh ti Nh trng; - Cụng tỏc tuyn sinh o to cụng nhõn k thut ca cỏc trng; - i ng ging viờn dy ngh ca cỏc trng; - Chng trỡnh v giỏo trỡnh o to CNKT ca trng; - u t cho c s vt cht, phng tin thit b dy hc, thc hnh ca trng; - u t ti chớnh cho cỏc hot ng ca Nh trng Cỏc s liu iu tra, kho sỏt c tng hp ti cỏc bng sau: Bng 01 K hoch - nhu cu ch tiờu o to CNKT CN in lc ca EVN; Bng 02 Qui mụ, ngh o to ca cỏc trng o to CNKT thuc EVN; Bng 03-A Tng hp kt qu thc hin cụng tỏc dy ngh ca cỏc trng thuc EVN (theo trng); Bng 03-B.Tng hp bỏo cỏo kt qu o to CNKT ca cỏc trng thuc EVN (theo ngh); Bng 04.Tng hp u t ti chớnh ca d ỏn "Tng cng nng lc o to ngh" dnh cho cỏc trng; Bng 05.Tng hp bỏo cỏo ti chớnh ca cỏc trng thuc EVN; Bng 06-A Cht lng cỏn b, ging viờn, nhõn viờn cỏc trng o to CNKT ca EVN; Bng 06-B Tng hp s lng hc viờn qui i t chun ca cỏc trng thuc EVN so vi thc t; Ph lc Hỡnh 1: H thng giỏo dc v o to Vit Nam Giỏo dc hn lõm Giỏo dc i hc - Tin s Thc s i hc Cao ng Giỏo dc chuyờn nghip - Giỏo dc Ph thụng - Dy ngh (CNKT) Trung hc ph thụng Trung hc c s Tiu hc Giỏo dc Mm non - Mu giỏo - Nh tr Trung cp chuyờn nghip - i hc (cú dy ngh); Cao ng ngh; Trng Trung cp ngh; Trung tõm dy ngh; C s dy ngh - Cỏc c s o to cú o to ngh Cỏc c s Hng nghip Ngun: Cỏc tỏc gi - Da trờn Lut giỏo dc (2005) v Lut dy ngh (2006) Phu lc Hỡnh 2: H thng o to ngh (CNKT) Vit Nam Trỡnh Cao ng C s o to Trng cao ng, trng cao ng ngh, trng i hc cú dy ngh Thi gian 1-2 nm 2-3 nm Trung cp S cp Trng trung cp ngh, trng trung hc chuyờn nghip, trng cao ng, trng cao ng ngh,v trng i hc cú dy ngh 1-2 nm Trung tõm o to ngh, trng trung hc chuyờn nghip, trng trung cp ngh, trng cao ng, trng cao ng ngh, v trng i hc cú dy ngh thỏng nm 3-4 nm i tng o to ngh (CNKT) Tt nghip trung hc chuyờn nghip hoc trung cp ngh Tt nghip trung hc c s Tt nghip trung hc c s Tt nghip trung hc ph thụng Thanh niờn, cụng nhõn cha lnh ngh Bng cp Bng tt nghip cao ng B ch qun B Giỏo dc v o to, B Cụng thng, B lao ng thng binh v Xó hi Bng tt nghip trung hc chuyờn nghip/ trung cp ngh Chng ch Ngun: Cỏc tỏc gi Junichi-Mori (UNIDO), Nguyn th Xuõn Thỳy (VDF)- da trờn Lt dy ngh (2006) Ph lc Hỡnh 3: Mụ hỡnh t chc o to v phỏt trin ngun nhõn lc ca EVN Mụ hỡnh o to: 1.1 Mụ hỡnh o to ca EVN Tng Giỏm c Tp on Ban T chc & o to Nhõn s Tp on Tng Cụng ty in lc Cụng ty TNHH TV Khi cỏc trng : i hc in lc; Cao ng ngh Bc ; Trung; Nam 1.2 Mụ hỡnh o to ti cỏc Tng Cụng ty thuc EVN Tng Giỏm c Ban T chc & o to Nhõn s Tng C ty Phũng T chc lao ng cỏc Cụng ty trc thuc Phũng T chc lao ng cỏc Cụng ty trc thuc Phũng T chc lao ng cỏc Cụng ty trc thuc Ph lc Mụ hỡnh o to phỏt trin CNKT ti doanh nghip ca EVN: Chc danh (hc hm, hc v) Cỏc tiờu chun cht lng o to Cú Cú Cú Khụng cú, tiờu chun k nng ngh Professor (giỏo s) Expert (chuyờn gia) Staff; agent (Nhõn viờn) Cụng nhõn (CNKT) Quỏ trỡnh hc Tin s Thc s Nghiờn cu Sau i hc K s; c nhõn; Bc th 1-5 (1-7) i hc Tt nghip o to ngh S ủ 5: S ủ t chc ủo to ca Tp ủon in lc Vit Nam BAN TNG HP BAN KIM SOT HI NG QUN TR TNG GIM C PHể TG SX NGUN PHể TG SX LI PHể TG KINH DOANH PHể TG KINH T T.CHNH PHể TG QLXD PHể TG XD LI PHể TG T & PT NGUN PHể TG DA NMT SN LA Ban K thut ngun ủin Ban Kinh doanh & ủin nụng thụn Ban T chc & Nhõn s Ban Qun lý xõy dng Vn phũng Ban Hp tỏc quc t Ban K thut li ủin Ban CPH & chng khoỏn Ban K hoch Ban Kinh t d toỏn Ban Ti chớnh K toỏn Ban Thm ủnh Ban K thut an ton & BHL Ban Th trng ủin Ban Thanh tra Bo v & phỏp ch Ban Vt t XNK Ban quan h cng ủng Ban Qun lý ủu thu Ban KHCNMT Ban Vin thụng & CNTT 1.Nh mỏy nhit ủin Ph Li 2.Nh mỏy nhit ủin Uụng Bớ 3.Nh mỏy nhit ủin Ninh Bỡnh Nh mỏy nhit ủin Th c Nh mỏy nhit ủin Cn Th Nh mỏy nhit ủin Phỳ M Nh mỏy nhit ủin B Ra Nh mỏy thu ủin Ho Bỡnh Nh mỏy thu ủin Thỏc B 10 Nh mỏy thu ủin Vnh Sn Sụng Hinh 11 Nh mỏy thu ủinTr An 12 Nh mỏy thu ủin Thỏc M 13 Nh mỏy thu ủin a Nhim Hm Thun - a Mi 14 Nh mỏy thu ủin IALY Ban Thi ủua tuyờn truyn 1.Tcty M Bc 2.Tcty Mtrung 3.TCty M nam 4.TCtylc TP H Ni 5.TCty L TP H Chớ Minh 6.Cty in lc Hi Phũng 7.Cty in lc ng Nai 8.Cty TNHH Thnh Viờn in lc Ninh Bỡnh 1.BQLDA cỏc CT ủin Bc 2.BQLDA cỏc CT ủin Trung 3.BQLDA cỏc CT ủin Nam 4.BQLDA NM thu ủin Sn La 5.BQLDA thu ủin BQLDA thu ủin 7.BQLDA thu ủin 8.BQLDA thu ủin 9.BQLDA thu ủin 10.BQLDA thu ủin 11.BQLDAnhit ủin 12.BQLDAnhit ủin 13 BQLDA trung tõm ủiu hnh v thụng tin viờn thụng ngnh ủin lc VN Cty T Xõy dng ủin Cty T Xõy dng ủin Cty T Xõy dng ủin Cty T Xõy dng ủin Tng truyn ti 1.Cụng ty Truyn ti ủin Cụng ty Truyn ti ủin Cụng ty Truyn ti ủin 4.Cụng ty Truyn ti ủin Vin Nng Lng Trung tõm ủiu ủ h thng ủin Quc gia Ngun: Tp ủon ủin lc Vit nam, nm 2009 Cty sn xut thit b ủin Cty C ủin Th c Cụng ty Thụng tin Vin thụng in lc Trng i hc in lc Trng C ủin Trng C ủin Trng C ngh in Cụng ty Thụng tin v dch v ngnh ủin Trung tõm cụng ngh thụng tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chất lượng đào tạo công nhân kỹ thuật trong công nghiệp điện lực Việt Nam, Nghiên cứu chất lượng đào tạo công nhân kỹ thuật trong công nghiệp điện lực Việt Nam, Nghiên cứu chất lượng đào tạo công nhân kỹ thuật trong công nghiệp điện lực Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay