thủy khí động lực học

21 228 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:45

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Cơng nghệ Giáo viên: Trần Thế Trân Khoa Cơ khí Động lực Ghi nhớ • • • • • • Thời gian học: Tiết 1,2 ngày thứ tư thứ sáu u cầu: - Đế n - Ghi chép đầ y đủ - Học làm trướ c đế n lớp Khơng trật tự lớp,để điện thoại chế độ rung • Giữ vệ sinh chung Mơn học: Cơng nghệ khí nén thủy lực ứng dụng • • • • • Thời lượ ng: 30 tiết=28 tiết LT+2 tiết KT Nội dung gồm chươ ng: Ffluid power = Hydraulic power + Pneumatic -Hydraulic power:Truyền độ ng thuỷ lực -Pneumatic : Truyền độ ng khí nén • Phần 1: Kỹ thuật khí nén đạ i cươ ng • Chươ ng 1: Khái niệm quy luật truyền độ ng khí nén.(8 tiết) • Chươ ng 2: Hệ thống truyền độ ng khí nén.(9 tiết) • Phần 2: Thủy lực • Chươ ng 3: Khái niệm quy luật truyền độ ng thủy lực.(6 tiết) • Chươ ng 4: Cấu tạo hệ thống truyền độ ng thủy lực.(7 tiết) Chương 1: Khái niệm quy luật truyền động khí nén • 1.1.Khơng khí khí nén • Khơng khí:khơng khí • Chất khí khơng màu, khơng mùi, khơng vị mà sinh vật thở, phần gồm có khí ni-tơ khí o-xy hỗn hợp • Tiếng Anh :Khí: air Truyền độ ng khí nén: Pneumatic Sơ qua khơng khí • Khí Trái Đấ t lớp chất khí bao quanh hành tinh Trái Đấ t đượ c giữ lại lực hấp dẫn Trái Đấ t Nó gồm có nitơ (78,1% theo thể tích) ơxy (20,9%), với lượ ng nhỏ agon (0,9%), điơxít cacbon (dao độ ng, khoảng 0,035%), nướ c số chất khí khác Bầu khí bảo vệ sống Trái Đấ t cách hấp thụ xạ tia cực tím mặt trời tạo thay đổ i nhiệt độ ngày đêm • Bầu khí khơng có ranh giới rõ ràng với khoảng khơng vũ trụ mật độ khơng khí bầu khí giảm dần theo độ cao Ba phần tư khối lượ ng khí nằm khoảng 11 km đầ u tiên bề mặt hành tinh Tại Mỹ, ngườ i lên tới độ cao 50 dặm (80,5 km) đượ c coi nhà du hành vũ trụ Độ cao 120 km (75 dặm hay 400.000 ft) coi ranh giới hiệu ứng khí nhận thấy đượ c quay trở lại Đường Cacman, độ cao 100 km (62 dặm), đượ c sử dụng ranh giới khí Trái Đất khoảng khơng vũ trụ Khơng khí 1.1.Những ưu nhược điểm truyền động khí nén • • • • • • • • • • • • +/ Cã kh¶ trun lỵng ®i xa, bëi ®é nhít ®éng häc cđa khÝ nÐn nhá vµ tỉn thÊt ¸p st trªn ®êng dÉn nhá +/ Do kh¶ chÞu nÐn (®µn håi) lín cđa kh«ng khÝ, nªn cã thĨ trÝch chøa khÝ nÐn rÊt thn lỵi Vì vËy cã kh¶ n¨ng øng dơng ®Ĩ thµnh lËp mét tr¹m trÝch chøa khÝ nÐn +/ Kh«ng khÝ dïng ®Ĩ nÐn, hÇu cã sè lưỵng kh«ng giíi h¹n vµ cã thĨ th¶i ngưỵc trë l¹i bÇu khÝ qun +/ HƯ thèng khÝ nÐn s¹ch sÏ, dï cho cã sù rß rØ kh«ng khÝ nÐn ë hƯ thèng èng dÉn, ®ã kh«ng tån t¹i mèi ®e däa bÞ nhiƠm bÈn +/ Chi phÝ nhá ®Ĩ thiÕt lËp mét hƯ thèng trun ®éng b»ng khÝ nÐn, bëi phÇn lín c¸c xÝ nghiƯp, nhµ m¸y ®· cã s¼n ®ưêng dÉn khÝ nÐn +/ HƯ thèng phßng ngõa qu¸ ¸p st giíi h¹n ®ưỵc ®¶m b¶o, nªn tÝnh nguy hiĨm cđa qu¸ trình sư dơng hƯ thèng trun ®éng b»ng khÝ nÐn thÊp +/ C¸c thµnh phÇn vËn hµnh hƯ thèng (c¬ cÊu dÉn ®éng, van, ) cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n vµ gi¸ thµnh kh«ng ®¾t +/ C¸c van khÝ nÐn phï hỵp mét c¸ch lý tưëng ®èi víi c¸c chøc vËn hµnh logic, vµ ®ã ®ưỵc sư dơng ®Ĩ ®iỊu khiĨn trình tù phøc t¹p vµ c¸c mãc phøc hỵp Nhưỵc ®iĨm +/ Lùc ®Ĩ trun t¶i träng ®Õn c¬ cÊu chÊp hµnh thÊp +/ Khi t¶i träng hƯ thèng thay ®ỉi, vËn tèc trun còng thay ®ỉi theo, bëi kh¶ ®µn håi cđa khÝ nÐn lín (Kh«ng thĨ thùc hiƯn ®ưỵc chun ®éng th¼ng hc quay ®Ịu) +/ Dßng khÝ tho¸t ë ®ưêng dÉn g©y nªn tiÕng ån 1.1.1.Đặc tính,tính chất khơng khí • * Đặ c tính: • - Số lượ ng: coi vơ tận • - Vận chuyển: dễ dàng thơng qua đườ ng ống,khơng cần hồi • - Lưu trữ:trong bình chứa tạo cho máy nén khơng hoạt độ ng liên tục • - Nhiệt độ : khơng khí nén bị thay đổ i theo nhiệt độ • - Sạch, khơng gây bẩn • - Trang thiết bị n giản,giá thành thấp • - Vận tốc lưu thơng tốc độ cao 1,2 5m/s 1.1.1.Đặc tính,tính chất khơng khí • -Các tính chất:Tính nén được,tính lỏng đàn hồi • p suất khí quyển: pa = 1013 mbar, 0oc,ở mực nước biển -Chân không tuyệt đối -p suất tương đối 1.1.2.Các đại lượng vật lý đơn vị đo • Đại lượng vật lý thể mặt đị nh lượ ng chất vật lý đo lườ ng vật thể hay tượng tự nhiên, khối lượ ng, trọng lượng, thể tích , vận tốc, lực, v.v Khi đo đạ c đạ i lượ ng, giá trị đo đượ c số theo sau đơn vị đo (còn gọi thứ ngun đạ i lượ ng đó) Định luật Boyle-Mariotte phát biểu sau: với lượng khí n khơng đổi nhiệt độ T khơng đổi tích số áp suất p thể tích V số n = const, T = const → pV = const Lượng khí khơng đổi có nhiệt độ trạng thái p1V1 = p2V2 Đây trường hợp đặt biệt phương trình khí lý tưởng pV = nRT Định luật Gay-Lussac(Khi giữ áp suất khơng đổi) Định luật Charles hay Định luật Gay-Lussac định luật quan trọng chất khí sử dụng nhiều chương nhiệt động hóa lý ngành hố học Định luật lấy tên theo Joseph Louis Gay-Lussac, phát biểu sau: Với lượng khí n khơng đổi áp suất p khơng đổi tỉ số thể tích V nhiệt độ T khơng đổi hay thể tích nhiệt độ tỉ lệ thuận trực tiếp với n = const, p = const → V/T = const, V = const.T Lượng khí khơng đổi áp suất trạng thái V1/T1 = V2/T2 hay V1T2 = V2T1 Đây trường hợp đặt biệt phương trình khí lý tưởng pV = nRT Dinh luat Gay-lussac – với lượng khí n khơng đổi thể tích V khơng đổi tỉ số áp suất p nhiệt độ T khơng đổi • n = const, V = const → p/T = const Lượ ng khí khơng đổ i thể tích trạng thái p1/T1 = p2/T2 hay p1T2 = p2T1 Với lượng khí n khơng đổi áp suất p khơng đổi tỉ số thể tích V nhiệt độ T khơng đổi hay thể tích nhiệt độ tỉ lệ thuận trực tiếp với n = const, p = const → V/T = const, V = const.T Lượng khí khơng đổi áp suất trạng thái V1/T1 = V2/T2 hay V1T2 = V2T1 [...]... Đây là 1 trường hợp đặt biệt của phương trình khí lý tưởng pV = nRT Định luật Gay-Lussac(Khi giữ áp suất không đổi) Định luật Charles hay Định luật Gay-Lussac là một định luật quan trọng về các chất khí được sử dụng nhiều trong chương nhiệt động và hóa lý của ngành hoá học Định luật lấy tên theo Joseph Louis Gay-Lussac, được phát biểu như sau: Với lượng khí n không đổi ở áp suất p không đổi thì tỉ... const, p = const → V/T = const, V = const.T Lượng khí không đổi cùng áp suất ở trạng thái 1 và 2 thì V1/T1 = V2/T2 hay V1T2 = V2T1 Đây là trường hợp đặt biệt của phương trình khí lý tưởng pV = nRT Dinh luat Gay-lussac – với lượng khí n không đổi ở thể tích V không đổi thì tỉ số giữa áp suất p và nhiệt độ T không đổi • n = const, V = const → p/T = const Lượ ng khí không đổ i cùng thể tích ở trạng thái 1... trọng lượng, thể tích , vận tốc, lực, v.v Khi đo đạ c một đạ i lượ ng, giá trị đo đượ c là một con số theo sau bởi một đơn vị đo (còn gọi là thứ nguyên của đạ i lượ ng đó) Định luật Boyle-Mariotte được phát biểu như sau: với 1 lượng khí n không đổi ở nhiệt độ T không đổi thì tích số giữa áp suất p và thể tích V của nó là 1 hằng số n = const, T = const → pV = const Lượng khí không đổi có cùng nhiệt độ... const Lượ ng khí không đổ i cùng thể tích ở trạng thái 1 và 2 thì p1/T1 = p2/T2 hay p1T2 = p2T1 Với lượng khí n không đổi ở áp suất p không đổi thì tỉ số giữa thể tích V và nhiệt độ T không đổi hay thể tích và nhiệt độ tỉ lệ thuận trực tiếp với nhau n = const, p = const → V/T = const, V = const.T Lượng khí không đổi cùng áp suất ở trạng thái 1 và 2 thì V1/T1 = V2/T2 hay V1T2 = V2T1
- Xem thêm -

Xem thêm: thủy khí động lực học, thủy khí động lực học, thủy khí động lực học, Sơ qua về khơng khí, Định luật Gay-Lussac(Khi giữ áp suất khơng đổi)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay