Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

272 146 0
  • Loading ...
1/272 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:44

áo dục đà o t ạo Bộ gi giá đào Trường Đại học kinh tế quốc dân TRầN thị thu PHONG Hoàn thiện phân tích hiệu kinh doanh công ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán việt nam ên ng ành: kế to án (K ế to án, Ki ểm to án Ph ân tích) Chuy Chuyê ngà toá (Kế toá Kiể toá Phâ Mã số: 62.34.30.01 ườ ng dẫn khoa học: Ng Ngườ ườii hướ ướng 1: GS.ts nguy nguyễễn văn công ạm th 2: pgs.ts ph phạ thịị bích chi Hà nội, năm 2012 MC LC TRANG PH BèA PH LI CAM OAN VI T TT DANH MC CH CH VI U, TH DANH MC S ,, BNG BI BI TH U M U 11 NG 1: C S Lí LU N V PH N TCH HI U QU KINH CH CH NG LU PH HI QU P 16 DOANH TRONG CC DOANH NGHI NGHI 16 ng hi 16 1.1 Hi Hiu qu qu kinh doanh v h th thng ch ch ti tiờờu o l ng hiu qu qu kinh doanh doanh 16 1.1.1 Hiu qu kinh doanh v ý ngha ca vic phõn tớch hiu qu kinh doanh 16 1.1.2 H thng ch tiờu o lng hiu qu kinh doanh 22 26 1.2 Ph Phõõn tớch hi hiu qu qu kinh doanh cỏc doanh nghi nghip 26 1.2.1 Xỏc nh ni dung v ch tiờu phõn tớch hiu qu kinh doanh 26 1.2.2 Xỏc nh phng phỏp phõn tớch hiu qu kinh doanh 34 1.2.3 T chc phõn tớch hiu qu kinh doanh 43 1.3 cc im ph phõõn tớch hi hiu qu qu kinh doanh cỏc cụng ty c ph phn ni niờờm yt tr trờờn ng ch ng kho 45 th th tr tr ng ch khoỏỏn 45 1.3.1 c im ca cụng ty c phn niờm yt cú nh hng n phõn tớch hiu qu kinh doanh 45 1.3.2 c im phõn tớch hiu qu kinh doanh cỏc cụng ty c phn niờm yt trờn th trng chng khoỏn 47 1.4 Kinh nghi nghim ph phõõn tớch hi hiu qu qu kinh doanh cỏc CTCP ti cỏc n cc tr trờờn i v bi hc kinh nghi 49 th th gi gi nghim cho Vi Vit Nam Nam .49 1.4.1 Kinh nghim phõn tớch hiu qu kinh doanh cỏc cụng ty c phn niờm yt ti mt s nc trờn th gii 49 1.4.2 Bi hc kinh nghim v phõn tớch hiu qu kinh doanh cho cỏc cụng ty c phn niờm yt ti Vit Nam 59 N CH NG 61 KT LU LU CH NG .61 CH NG 2: TH C TR NG PH N TCH HI U QU KINH DOANH CH NG TH TR PH HI QU TRONG CC CễNG TY C PH N NI ấM YT TR ấN TH NG PH NIấ TRấ TH TR TR NG NG KHO N VI T NAM 62 CH CH KHO VI NAM ng ch ng kho 2.1 Tng quan v h th thng cụng ty c ph phn ni niờờm yt tr trờờn th th tr tr ng ch khoỏỏn Vi Vit Nam 62 2.1.1 Lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca th trng chng khoỏn Vit Nam 62 2.1.2 Tỡnh hỡnh phỏt trin ca cỏc cụng ty niờm yt trờn th trng chng khoỏn Vit Nam 67 2.1.3 c im t chc qun lý ca cỏc cụng ty c phn niờm yt trờn TTCK Vit Nam 71 c t ph 2.2 Tỡnh hỡnh th th phõõn tớch hi hiu qu qu kinh doanh cỏc cụng ty c ph phn ni niờờm ng ch ng kho ỏn Vi 73 yt tr trờờn th th tr tr ng ch khoỏ Vit Nam Nam 2.2.1 Thc trng ni dung v ch tiờu phõn tớch hiu qu kinh doanh 73 2.2.2 Thc trng phng phỏp phõn tớch hiu qu kinh doanh 88 2.2.3 Thc trng t chc phõn tớch hiu qu kinh doanh 90 2.2.4 Kinh nghim phõn tớch HQKD ca cỏc cụng ty niờm yt ti cỏc cụng ty chng khoỏn 93 nh gi c tr 2.3 ỏ ỏnh giỏỏ th th trng ph phõõn tớch hi hiu qu qu kinh doanh cỏc cụng ty c ph phn ng ch ng kho 97 ni niờờm yt tr trờờn th th tr tr ng ch khoỏỏn Vi Vit Nam Nam .97 2.3.1 V ni dung v ch tiờu phõn tớch 97 2.3.2 V phng phỏp phõn tớch 101 2.3.3 V t chc phõn tớch 101 NG 3: QUAN IM, NGUY ấN TC V GI I PH P HO N CH CH NG NGUYấ GI PH HO N PH N TCH HI U QU KINH DOANH TRONG CC CễNG THI THI PH HI QU N NI ấM YT TR ấN TH NG CH NG KHO N TY C PH PH NIấ TRấ TH TR TR NG CH KHO T NAM 105 VI VI NAM 105 3.1 S cn thi thit, quan im v nguy nguyờờn tc ho hon thi thin ph phõõn tớch hi hiu qu qu kinh doanh ng ch ng kho 105 cỏc cụng ty c ph phn ni niờờm yt tr trờờn th th tr tr ng ch khoỏỏn Vi Vit Nam Nam 105 3.1.1 S cn thit phi hon thin phõn tớch hiu qu kinh doanh .105 3.1.2 Quan im hon thin 107 3.1.3 Nguyờn tc hon thin 108 3.2 Cỏc gi gii ph phỏỏp ho hon thi thin ph phõõn tớch hi hiu qu qu kinh doanh cỏc cụng ty c ng ch ng kho 110 ph phn ni niờờm yt tr trờờn th th tr tr ng ch khoỏỏn Vi Vit Nam Nam .110 3.2.1 Xõy dng v la chn ni dung v h thng ch tiờu phõn tớch hiu qu kinh doanh 110 3.2.2 Hon thin cỏch thc dng phng phỏp phõn tớch 124 3.2.3 Hon thin qui trỡnh t chc phõn tớch 133 c hi 141 3.3 iu ki kin th th hin cỏc gi gii ph phỏỏp 141 3.3.1 V phớa U ban Chng khoỏn Nh nc .141 3.3.2 V phớa cỏc cụng ty niờm yt 142 N CH NG 144 KT LU LU CH NG .144 N 145 KT LU LU 146 DANH MC CC CễNG TR TRèèNH CễNG B CA TC GI GI U THAM KH O 147 TI LI LI KH PH LC 152 DANH MC CH VI T T T CH VI Ký hi hiu Di Din gi gii BQ Bỡnh quõn CTCP Cụng ty c phn DN Doanh nghip DT Doanh thu DTT Doanh thu thun GDCK Giao dch chng khoỏn GVHB Giỏ hng bỏn HKD Hot ng kinh doanh HNX S Giao dch chng khoỏn H Ni HOSE S Giao dch chng khoỏn Thnh ph H Chớ Minh HQKD Hiu qu kinh doanh HTK Hng tn kho LN Li nhun TS Ti sn TSC Ti sn c nh TSL Ti sn lu ng TTCK Th trng chng khoỏn TTGD Trung tõm GDCK UBCKNN y ban Chng khoỏn Nh nc VCSH Vn ch s hu U, TH DANH MC S ,, BNG BI BI TH S S 2.1: T chc b mỏy qun lý ca CTCP niờm yt trờn TTCK Vit Nam 72 S 3.1: Qui trỡnh t chc phõn tớch HQKD 140 U BNG BI BI BNG 2.1: Quy mụ cụng ty niờm yt trờn th trung chng khoỏn Vit Nam giai on 2000-2005 63 BNG 2.2: Quy mụ cụng ty niờm yt trờn TTCK Vit Nam giai on 20062010 65 BNG 2.3: S lng cỏc cụng ty niờm yt theo ngnh ti sn HOSE v HNX tớnh n ht thỏng 10/2010 68 BNG 2.4: Cỏc ch tiờu phn ỏnh HQKD ch yu trỡnh by bn cỏo bch 74 BNG 2.5: Kt qu kho sỏt thc t v t trng cỏc ch tiờu c cỏc cụng ty s dng phõn tớch nng lc hot ng 76 BNG 2.6: Ch tiờu phn ỏnh nng lc hot ng ca CTCP xuyờn Thỏi Bỡnh Dng (mó chng khoỏn PAN) .76 BNG 2.7: Ch tiờu phn ỏnh nng lc hot ng ca CTCP Hong Anh Gia lai (mó chng khoỏn HAL) 77 BNG 2.8: Ch tiờu phõn tớch nng lc hot ng ca CTCP Cụng ngh CMC 77 BNG 2.9: Ch tiờu phõn tớch nng lc hot ng ca CTCP Dc Hu Giang 78 BNG 2.10: So sỏnh ch tiờu phn ỏnh vũng quay HTK .80 ca Cụng ty Cao su ng Phỳ theo cỏch tớnh 80 BNG 2.11: Kt qu kho sỏt thc t v t trng cỏc ch tiờu c cỏc cụng ty s dng phõn tớch kh nng sinh li 82 BNG 2.12: Cỏc ch tiờu phn ỏnh kh nng sinh li ca CTCP Khu Cụng nghip Tõn To 83 BNG 2.13: Ch tiờu phn ỏnh kh nng sinh li ca CTCP Phỏt trin ụ th Kinh Bc 83 BNG 2.14: So sỏnh cỏc ch tiờu phn ỏnh kh nng sinh li ca Cụng ty Dc phm Hu Giang theo cỏch tớnh 84 BNG 2.15: Phõn tớch kh nng sinh li ca CTCP ễ tụ TMT 85 BNG 2.16: Phõn tớch kh nng sinh li ca CTCP Dc phm Traphaco trờn bỏo cỏo thng niờn nm 2009 .85 BNG 2.17: Kt qu kho sỏt thc t v t trng cỏc ch tiờu cụng ty s dng phõn tớch hiu qu sinh li ca c phiu cụng ty .87 BNG 2.18: Kt qu kho sỏt thc t v t trng cỏc phng phỏp phõn tớch HQKD c cỏc CTCP niờm yt s dng .88 BNG 2.19: Kt qu kho sỏt thc t v t trng khong thi gian thc hin so sỏnh HQKD cỏc CTCP niờm yt 89 BNG 2.20: Kt qu kho sỏt thc t v t trng i tng thc hin phõn tớch HQKD cỏc CTCP niờm yt 90 BNG 2.21: Kt qu kho sỏt thc t v t trng ngun s liu s dng phõn tớch HQKD cỏc CTCP niờm yt 91 BNG 2.22: Kt qu kho sỏt thc t v t trng cỏc cụng ty thc hin gii trỡnh thụng tin phõn tớch HQKD cỏc bỏo cỏo 92 BNG 2.23: So sỏnh kt qu tớnh toỏn ch tiờu ROA, ROE nm 2009 ca Cụng ty Dc Hu Giang ti cỏc cụng ty chng khoỏn: .96 BNG 3.1: H thng ch tiờu phõn tớch HQKD ti CTCP niờm yt .123 BNG 3.2: Bng so sỏnh tc tng trng nh gc v nng lc hot ng 125 BNG 3.3: Bng so sỏnh tc tng trng liờn hon v nng lc hot ng 126 BNG 3.4: Bng ỏnh giỏ khỏi quỏt HQKD so vi cỏc DN khỏc cựng ngnh BNG 3.5: Bng phõn tớch s vũng quay ca HTK 130 BNG 3.6: Bng phõn tớch kh nng sinh li ca tng ti sn 133 BNG 3.7: Phõn loi mc tiờu v ni dung phõn tớch theo i tng s dng thụng tin 134 U TH TH, BI BI BIU 2.1: Quy mụ ca cỏc cụng ty niờm yt trờn TTCK giai on 2000-2005 63 BIU 2.2: Quy mụ ca cỏc cụng ty niờm yt trờn TTCK giai on 2000-2005 65 BIU 2.3: T trng cụng ty niờm yt tng s cụng ty phỏt hnh chng khoỏn 69 BIU 2.4: C cu cỏc cụng ty niờm yt theo ngnh kinh doanh 70 BIU 2.5: C cu cụng ty niờm yt theo mc hoỏ 70 BIU 3.1: Xu hng tng trng v nng lc hot ng ca tng ti sn v hng tn kho 126 BIU 3.2: So sỏnh ch tiờu ROA ca cụng ty vi cỏc cụng ty khỏc v so vi TB ca ngnh kinh doanh (dng dũng) 128 BIU 3.3: So sỏnh ch tiờu ROA ca cụng ty vi cỏc cụng ty khỏc v so vi TB ca ngnh kinh doanh (dng ct) 128 M U U Tớnh cp thi thit ca ti nghi nghiờờn cu Th trng chng khoỏn (TTCK) Vit Nam ngy cng úng vai trũ quan trng s phỏt trin ca ngnh ti chớnh nc ta S i ca TTCK gúp phn hon thin c cu th trng ti chớnh v to mt kờnh huy ng di hn cho u t phỏt trin, gúp phn y mnh cụng nghip húa v hin i húa t nc So vi thi im mi i vo hot ng (thỏng nm 2000), TTCK ch cú cụng ty niờm yt thỡ n nay, s lng cỏc cụng ty niờm yt trờn c sn H Ni v Thnh ph H Chớ Minh ó hn 600 cụng ty S phỏt trin ca th trng ph thuc vo nhiu yu t, ú hiu qu kinh doanh (HQKD) ca cỏc cụng ty niờm yt l mt nhng yu t quan trng thu hỳt cỏc nh u t tham gia vo th trng Nhng thụng tin v HQKD ca cỏc cụng ty luụn chim c s quan tõm ca ụng o cỏc nh qun lý v cỏc nh u t, tr thnh cu ni quan trng gia cỏc nh u t v doanh nghip (DN) Tuy nhiờn, ti cỏc cụng ty c phn (CTCP) niờm yt trờn TTCK Vit Nam, nhn thc v phõn tớch HQKD, c bit l thụng tin cụng b v HQKD cha c coi trng ỳng mc Vic phõn tớch v cụng b thụng tin liờn quan n HQKD mang nng tớnh hỡnh thc, i phú m cha thc s phn ỏnh ỳng HQKD ca cỏc cụng ty Chớnh vỡ vy thi gian lm nghiờn cu sinh, tỏc gi ó chn ti Ho Hon thi thin ph phõõn tớch hi hiu qu qu kinh doanh cỏc cụng ty c ph phn ng ch ng kho ni niờờm yt tr trờờn th th tr tr ng ch khoỏỏn Vi Vit Nam Nam lm ti nghiờn cu cho lun ỏn tin s ca mỡnh Xột v mt lý lun, phõn tớch HQKD l mt nhng ni dung quan trng phõn tớch kinh doanh ca DN, cung cp nhng thụng tin quan trng v hiu qu s dng cỏc ngun lc ca DN, nng lc hot ng cng nh kh nng sinh li ca DN Thụng tin v HQKD chớnh xỏc l cn c tin cy, hu ớch cho ngi s dng ỏnh giỏ ỳng n v th v xu hng phỏt trin ca DN Tuy nhiờn, thc t hin cú khỏ nhiu quan im, nhiu cỏch tip cn v ỏnh giỏ khỏc v HQKD, c bit l HQKD v phõn tớch HQKD ca cỏc cụng ty niờm yt trờn TTCK Vic nghiờn cu hon thin phõn tớch HQKD ca cỏc cụng ty niờm yt c v t chc phõn tớch, phng phỏp, ni dung phõn tớch l ht sc cn thit Xột v mt thc tin, nhng thụng tin v HQKD ca cỏc cụng ty niờm yt cú ý ngha quan trng khụng ch vi TTCK m cũn rt quan trng i vi bn thõn cỏc cụng ty niờm yt v cỏc nh u t + Vi TTCK: TTCK phỏt trin mt cỏch n nh v bn vng cn phi cú nhng hng hoỏ vi cht lng tt Cht lng hng hoỏ trờn TTCK c th hin qua HQKD ca chớnh cỏc cụng ty niờm yt Tuy nhiờn, dự cho th trng cú hng hoỏ tt nhng nhng thụng tin v cỏc hng hoỏ ú khụng c cung cp minh bch, rừ rng cng khụng th gõy dng c nim tin cho nh u t Chớnh vỡ vy, mt thụng tin v HQKD ca cỏc cụng ty niờm yt c cụng b rừ rng, minh bch v c phõn tớch, ỏnh giỏ khỏch quan s thu hỳt c nhiu nh u t quan tõm; t ú, to nim tin cho nh u t tham gia th trng, gúp phn phỏt trin TTCK bn vng + Vi cỏc cụng ty niờm yt: cú th ginh thng li, tn ti v phỏt trin mụi trng kinh t cnh tranh, cỏc cụng ty niờm yt trờn TTCK phi th hin c ng cp v v th ca mỡnh Mun vy, cụng ty khụng th b qua yu t HQKD Khụng mt nh u t no quan tõm n cụng ty m cụng ty ú ang lm n thua l, kt qu kinh doanh gim sỳt V ngc li, mt cụng ty kinh doanh cú hiu qu s thu hỳt c s quan tõm ca nh u t iu ny ó dn n mt thc trng ỏng bun l nhiu cụng ty tu tin vic cung cp thụng tin v HQKD, cụng b thụng tin gi to v HQKD lm cho thụng tin v HQKD thiu minh bch v chớnh xỏc Bi vy, vic phõn tớch HQKD cú ý ngha ht sc thit thc vi cỏc cụng ty niờm yt, nú l cụng c cụng ty cụng b nhng thụng tin v kt qu kinh doanh, v nng lc hot ng, nng lc qun lý, kh nng sinh li ca DN n nh u t Mt khỏc, nhng thụng tin v HQKD cũn giỳp DN truyn ti c nhng thụng ip v chin lc kinh doanh, v xu th phỏt trin, v tc v nhp iu tng trng ca DN Nhng thụng tin ny gúp phn xõy dng v tụn vinh hỡnh nh DN, phỏt trin thng hiu cng nh gia tng giỏ tr ca DN, th hin v th ca DN trờn th trng, gúp phn tng cng v cng c nim tin ca cỏc nh u t vo DN + Vi cỏc nh u t: Khi TTCK phỏt trin, hng hoỏ ca th trng a dng v phong phỳ, cỏc nh u t s cú nhiu phng ỏn la chn S phỏt trin ca TTCK mt mt em li nhiu c hi cho nh u t, mt khỏc cng t nh u t trc thỏch thc ũi hi h phi cú kin thc v ht sc khụn ngoan vic la chn hng hoỏ Phõn tớch HQKD l mt nhng cụng c giỳp nh u t la chn c hng hoỏ tt Tuy nhiờn, khụng phi nh u t no cng cú kin thc phõn tớch sõu rng t phõn tớch, ỏnh giỏ HQKD ca cỏc cụng ty niờm yt Do vy, cỏc thụng tin phõn tớch HQKD m cỏc cụng ty niờm yt cung cp s rt hu ớch cho nh u t, giỳp h cú th ỏnh giỏ c hiu qu s dng u t vo DN, kh nng thu li t khon u t ú TTCK Vit Nam ó i vo hot ng hn 10 nm, khong thi gian ngn ngi nhng cú rt nhiu thng trm, th trng cú nhng lỳc phỏt trin quỏ núng nhng ri li suy thoỏi v ht sc m m Cú rt nhiu yu t tỏc ng, nh hng n s phỏt trin ca TTCK Vit Nam thi gian qua nhng mt nhng c nhc n rt nhiu ú l s thiu minh bch thụng tin ca th trng TTCK i vo n nh v ỳng bn cht, khc phc c mt trỏi ca th trng, ũi hi phi nõng cao tớnh minh bch v thụng tin liờn quan n cỏc DN niờm yt ú cú thụng tin v HQKD ca DN - phi c cao Vỡ vy, vic hng cỏc cụng ty niờm yt n vic chun húa cỏc thụng tin núi chung v thụng tin v HQKD ca DN núi riờng cú ý ngha rt quan trng Tng quan nghi nghiờờn cu HQKD l mt phm trự kinh t gn lin vi nn sn xut hng húa, DN tin hnh sn xut kinh doanh luụn mong mun thu c li ớch cao nht, t c hiu qu cao nht Tuy nhiờn, HQKD l mt phm trự kinh t phc tp, hiu chớnh xỏc v HQKD v dng vo thc tin l mt khụng n gin Cỏc nh kinh t cng nh cỏc nh phõn tớch cng ó dnh nhiu cụng sc nghiờn cu bn cht ca KHUYN CO S DNG Tt c nhng thụng tin nờu bỏo cỏo ny ó c xem xột cn trng, nhiờn Cụng ty C phn Chng khoỏn Bo Vit (BVSC) khụng chu bt k mt trỏch nhim no i vi tớnh chớnh xỏc ca nhng thụng tin c cp n bỏo cỏo ny Cỏc quan im, nhn nh, ỏnh giỏ bỏo cỏo ny l quan im cỏ nhõn ca cỏc chuyờn viờn phõn tớch m khụng i din cho quan im ca BVSC Bỏo cỏo ch nhm mc tiờu cung cp thụng tin m khụng hm ý khuyờn ngui c mua, bỏn hay nm gi chng khoỏn Ngi c ch nờn s dng bỏo cỏo phõn tớch ny nh mt ngun thụng tin tham kho BVSC cú th cú nhng hot ng hp tỏc kinh doanh vi cỏc i tng c cp n bỏo cỏo ny Ngi c cn lu ý rng BVSC cú th cú nhng xung t li ớch i vi cỏc nh u t thc hin bỏo cỏo phõn tớch ny B PHN PHN TCH V T VN U T Cụng ty C phn Chng khoỏn Bo Vit a ch tr s chớnh: Lờ Thỏi T, qun Hon Kim, H Ni Chi nhỏnh: 233 ng Khi, qun 1, Tp H Chớ Minh in thoi: (844) 928 8080 Fax: (844) 928 9888 in thoi: (848) 914 6888 Fax: (848) 914 7999 61 Ph lc 09: B CU HI KHO ST V PHN TCH HIU QU KINH DOANH CA CC CễNG TY C PHN NIấM YT TRấN TH TRNG CHNG KHON (Dựng cho nh ủu t ) -(Cỏc thụng tin bn ủiu tra ny s ch phc v ủ tng hp cho mc ủớch nghiờn cu, khụng ph bin Nhng mc ủỏnh du * l nhng mc tu chn m ngi tr li cú th khụng cn ghi) H v tờn*: Tui: Trỡnh ủ: a ch: Anh (ch) ủó tham gia ủu t trờn th trng chng khoỏn ủc bao lõu? Di nm T nm ủn nm Trờn nm Vn ủu t trung bỡnh ca Anh/ch l bao nhiờu? Di 500 triu ủng T 500 triu ủng ủn 01 t ủng Trờn 01 t ủng Anh/ch ủu t vo loi c phiu no? C phiu ủó niờm yt C phiu OTC C hai loi trờn Anh/ch nhn thy c phiu niờm yt cú u ủim gỡ so vi c phiu OTC? Thụng tin rừ rng hn/An ton hn Thanh khon tt hn Lý khỏc Khi quyt ủnh ủu t c phiu no anh ch thng da trờn thụng tin no? Tỡnh hỡnh kinh doanh ca doanh nghip Giỏ c phiu/lch s tr c tc v chia thng Lý khỏc 10 Thụng tin v cụng ty thng ủc anh/ ch thu thp t ủõu? Do cụng ty cung cp/website ca cụng ty Qua bỏo giy/bỏo ủin t Ngun khỏc 11 Anh/ch thng tin hnh phõn tớch thụng tin nh th no? T phõn tớch Tham kho cỏc chuyờn gia/cỏc nh ủu t khỏc Khỏc 12 Chin lc v thi gian ủu t ca anh/ch l gỡ? u t di hn u t ngn hn Tu thi ủim/loi c phiu 13 ỏnh giỏ hiu qu kinh doanh ca mt doanh nghip anh ch thng quan tõm ủn ch tiờu no? Vũng quay hng tn kho H s DTT/Tng ti sn T sut sinh li trờn tng ti sn (ROA) T sut sinh li ca ch s hu (ROE) T sut sinh li ca doanh thu (ROS) Thu nhp trờn mi c phiu (EPS) Khỏc Tt c cỏc ch tiờu trờn 14 Anh/ch ly s liu ủõu ủ tớnh cỏc ch tiờu hiu qu kinhdoanh? Bỏo cỏo ti chớnh ca cụng ty Chuyờn gia cung cp Khỏc 15 Thi gian tin hnh phõn tớch thỏng nm Trờn nm 16 Phng phỏp no ủc anh (ch ) s dng ủ phõn tớch HQKD So sỏnh Loi tr Dupont Kt hp 17 Anh ch cú so sỏnh s liu phõn tớch vi cụng ty khỏc cựng ngnh, cựng lnh vc khụng Cú Khụng 18 Anh, ch ủỏnh giỏ v tỡnh hỡnh cung cp thụng tin HQKD ca cụng ty niờm yt cho nh ủu t y ủ Cha ủy ủ 19 Theo anh, cụng ty niờm yt cn phi lm gỡ ủ cung cp thụng tin HQKD minh bch hn cho nh ủu t a bỏo cỏo phõn tớch HQKD Cung cp s liu c th hn B sung thờm ch tiờu phõn tớch 20 Anh, ch cú mong mun gỡ v phớa cỏc c quan chc nng ủ thụng tin HQKD ca cụng ty niờm yt cung cp ủc tt hn Qun lý thng nht vic cung co thụng tin HQKD Khụng cn qun lý vic cung cp thụng tin HQKD Xin chõn thnh cm n! Ph lc s 10: Thngkờ kt qu ủiu tra nh ủu t Tng s phiu phỏt ra: 100 phiu S phiu thu v: 52 phiu Trỡnh ủ ủi hc: 80% Trờn ủi hc: 15% Khỏc: 5% Cõu hi Ni dung Thi gian ủu t SL T l Vn ủu t Trung bỡnh SL T l Loi c phiu ủu t SL T l C phiu niờm yt cú u ủim gỡ SL T l 10 Quytủnh ủu t da trờn SL T l Ngun thu thp thụng tin SL T l 11 Cỏch tin hnh phõn tớch thụng tin SL T l 12 Chin lc ủu t SL T l Ch tiờu s dng ủỏnh giỏ hiu qu kinhdoanh SL T l 13 Phng ỏn Phng ỏn Phng ỏn Di nm 10 19.23% Di 500 tr 11.54% C phiu niờm yt 40 76.92% T 1-3 nm 15 28.85% T 500tr - 1000tr 26 50.00% C phiu OTC 9.62% Trờn nm 27 51.92% Trờn 1.000 tr 20 38.46% C hai loi 13.46% Thụng tin rừ rng v an ton 45 86.54% Thanh khon tt 42 80.77% Lý khỏc 13.46% Tỡnh hỡnh kinh doanh 47 90.38% Cụng ty cung cp 50 96.15% Giỏ c phiu/ 35 67.31% Bỏo 45 86.54% Lý khỏc 9.62% Ngun khỏc 12 23.08% T phõn tớch 40 76.92% Tham kho 25 48.08% Khỏc 35 67.31% Di hn 11.54% Ngn hn 16 30.77% Tu loi c phiu 30 57.69% Vũng quya hng tn kho DTT/Tng ti sn 10 20% 10% ROA 13.46% Phng ỏn Phng ỏn Phng ỏn ROE 17 32.69% EPS 52 100.00% Khỏc 40 80.00% 14 15 17 18 19 20 Cn c tớnh SL T l Thi gian phõn tớch SL T l Phng phỏp phõn tớch SL T l So sỏnh vi cụng ty khỏc SL T l ỏnh giỏ v tỡnh hỡnh cung cp thụng tin SL T l Yờu cu v phớa cụng ty Niờm yt SL T l Yờu cu v phớa cỏc c quan chc nng SL T l Bỏo cỏo ti chớnh 30 60.00% thỏng 40 76.92% So sỏnh 45 86.54% Cú 43 82.69% Chuyờn gia cung cp 18 37.00% nm 10 19.23% Loi tr 0.00% Khụng 17.31% y ủ 0.00% Khụng ủy ủ 52 100.00% a bỏo cỏo phõn tớch 40 76.92% Cung cp thờm s liu 9.62% Qun lý thng nht TTCC 50 96.15% Khụng qun lý TTCC 3.85% Khỏc 3.00% Trờn nm 3.85% Dupont 13.46% Thờm ch tiờu p/a HQKD 28 53.85% Kt hp Ph lc 11: H S PHN TCH HIU QU KINH DOANH TI CễNG TY C PHN VNG BC PH NHUN (PNJ) Ch tiờu Nm 2009 (ủng) Nm 2008 (ủng) T l tng trng 2009/2008 (%) K hoch tng trng (%) Tng doanh thu 221.031.957.115 153.124.256.308 44,35% 20% Li nhun trc thu 175.673.674.021 122.127.164.787 43,84% 23,36% Li nhun sau thu 274.720.370.552 166.510.163.484 64,99% 30,50% Li nhun trc thu hp nht 219.831.879.486 131.863.822.863 66,71% 34,72% Li nhun sau thu hp nht 204.491.513.039 125.563.575.821 62,86% - 19,13% 13,29% - T sut li nhun sau thu /Vn ch s hu T sut li nhun sau thu/ Tng ti sn 10,13% 8,88% - - (Ngun: Phũng TC-KT Cụng ty C phn Vng Bc Phỳ Nhun) Phụ lục số12 H S Phân tích khả sinh lời công ty Cổ phần nhựa Thiếu niên tiền phong Năm 2008 * Khả sinh lời: - Lợi nhuận/ Vốn điều lệ: 154.407 trđ/ 216.689 trđ = - Lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu:154.407 trđ/ 409.804 trđ = - Lợi nhuận/ Tổng tài sản: 154.407 trđ/ 734.349 trđ = - Lợi nhuận/ Doanh thu: 154.407 trđ/ 1.097.379 trđ = 71,25 % 37,67 % 21,02 % 14,07 % * Phân tích Hệ số phù hợp khu vực kinh doanh: - Qua số tài chính, đặc biệt số đo lờng khả toán, cho thấy Công ty hoạt động sở lực tài ổn định, vững Hầu hết số mức tốt, nh số Khả toán ngắn hạn cho thấy năm 2008, đồng nợ ngắn hạn Công ty đợc đảm bảo toán 1,67 đồng tài sản lu động - Để có đợc lực tài vững nh phân tích trên, phần xuất phát từ tích chất ngành nghề sản xuất Công ty ngành nghề có khả sinh lời cao so với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp khác, nhng yếu tố có tính chất định khả quản lý tài Ban L nh đạo Công ty Trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh, Ban L nh đạo Công ty trọng khâu tiết kiệm hợp lý chi phí để nâng cao hiệu sản xuất, sở Công ty có điều kiện nâng cao vốn chủ sở hữu, giảm khoản vay ngân hàng - Mặc dù ngành sản xuất có khả sinh lời cao nhng tiềm ẩn rủi ro nguyên nhân nguyên liệu đầu vào phụ thuộc vào biến động giá dầu mỏ giới mặt hàng nhạy cảm liên tục biến động mạnh trọng thời kỳ trị giới không ổn định Đồng thời tính chất công nghệ không phức tạp nên tính cạnh tranh thị trờng gay gắt Nhận thức đợc vấn đề trên, nên Công ty đ giảm dần số vay nợ chủ động tài nên có điều kiện chớp đợc hội kinh doanh có kế hoạch dự trữ nguyên liệu hợp lý yếu tố quan trọng tăng khả nâng cao lợi nhuận Công ty (Nguồn: Phòng KT, Công ty Cổ phần Nhựa Tiền Phong) Ph lc 13 Phõn tớch hiu qu kinh doanh ti Cụng ty C phn Kinh Bc Ti thi ủim 31/12/2009 Tng doanh thu ca doanh nghip ủt 1.410 1410 t ủng, bng 154% so vi nm 2008, 174% so vi k hoch Tng li nhun sau thu ca Li nhun Doanh thu cụng ty m ủt 649 t ủng bng 231% so vi nm 2008, bng 205 % so vi k hoch 918 649 Trong ủú, doanh thu thun v bỏn hng v dch v ủt 1.050 t ủng, chim 74% so vi tng doanh thu Doanh thu t hot ủng kinh 281 doanh chớnh bao gm doanh thu t vic bỏn nh xng ủt 628 t ủng, chim 60% so vi doanh thu thun, doanh thu t hot ủng cho thuờ ủt ủt 414 t ủng, chim 39 % 2008 so vi doanh thu thun 2009 S d cú s ủt bin v hot ủng kinh doanh nh xng l vỡ nh ủu t quay tr li ủu Doanh thu khỏc 1% t, h phi mua luụn nh xng ủ sm ủi vo hot ủng sn xut Doanh thu thuờ ủt 29% Doanh thu ti chớnh 25% Phn doanh thu v li nhun cũn li l hot ủng ủu t ti chớnh Cụng ty m, ủt 359 t ủng, chim 25% tng doanh thu Hot ủng ny chuyn nhng ton b s lng Doanh thu bỏn nh xng 45% c phn ti hai ngõn hng Navibank, Westernbank v mt s cụng ty liờn kt khỏc, nhm mc ủớch huy ủng ủ ủu t vo cỏc d ỏn trng ủim nm 2010 n v: t ủng Ch tiờu Doanh thu thun bỏn hng v dch v - Doanh thu v hot ủng cho thuờ ủt - Doanh thu v hot ủng bỏn nh xng Doanh thu hot ủng ti chớnh Thu nhp khỏc Tng doanh thu Tng li nhun sau thu ca Cụng ty m Lói c bn trờn c phiu (ủng) C tc v c phiu thng 2009 2008 1.050 861 414 Thay ủi 122% 310 628 133% 356 - 56,5 529% 1,3 0,5 145% 1410 918 154% 649 280 231% 3.725 2.799 133% 50% 50% KBC Nn tng cho s phỏt trin bn vng (Ngun: Phũng KH-TC, Cụng ty C phn Kinh Bc) - Ph lc s 14: H S PHN TCH HIU QU KINH DOANH TI CễNG TY C PHN TP ON CễNG NGH CMC Stt Ch tiờu Nm 2007 Nm 2008 30/09/2009 Vũng quay tng ti sn (DT thun/Tng TS) 1,14 1,20 1,58* Vũng quay TSC (DT thun /TSC) 55,09 15,14 11,46* Vũng quay lu ủng (DT thun/TSL) 1,18 1,50 2,12* Vũng quay cỏc khon phi thu (DT thun/ Phi thu) 2,45 3,24 4,14* 8,12% 5,56% 2,07% Ch tiờu v nng lc hot ủng Ch tiờu v kh nng sinh li H s LN trc thu / DT thun (%) H s LN sau thu / DT thun (%) 6,53% 4,34% 1,77% H s LN sau thu / Tng ti sn (%) 7,46% 5,21% 2,79%* H s LN gp/ DT thun (%) 17,16% 15,93% 13,03% 7,97% 5,57% 2,20% Thu nhp bỡnh quõn trờn mi c phn (EPS)(vnủ/c phn) 3.246 2.564 - Giỏ tr s sỏch ca c phn (vnủ/c phn) 19.381 10.571 - H s LN t hot ủng SXKD / DT thun (%) Ch tiờu liờn quan ủn c phn (Ngun: BCTC Kim toỏn CMC nm 2007, 2008 v Bỏo cỏo quyt toỏn 9Thỏng/ 2009) V nng lc hot ủng: Nm 2008, tc ủ vũng quay Vn lu ủng ca Cụng ty ủó cú s gia tng ủỏng k so vi nm 2007 Nu nh nm 2007, vũng quay Vn lu ủng ca Cụng ty l 1,18 ln, tng ủng vi thi gian luõn chuyn khong 305 ngy thỡ ủn nm 2008, vũng quay Vn lu ủng tng lờn mc 1,50 ln, tng ủng vi thi gian luõn chuyn ch cũn khong 240 ngy V kh nng sinh li: Nm 2008 cú s st t l li nhun trờn doanh thu ca Cụng ty so vi nm 2007 Do giai ủon ny Cụng ty ủang cú nhiu d ỏn quỏ trỡnh ủu t nh cỏc d ỏn vin thụng, d ỏn h tng k thut cha to li nhun k Hn na, Nm 2008 CMC tham gia mnh vo lnh vc phõn phi, t trng phõn phi tng lờn, v t l lói/doanh thu thp hn lnh vc dch v Do vy t l lói/doanh thu ton ủon cú gim xung T l ny s cú s ci thin cỏc d ỏn ủu t hon tt v to li nhun t nm 2010 T l sinh li trờn doanh thu thi ủim thỏng gim so vi cỏc nm trc l ủc thự v v ngnh ICT ủc bit l lnh vc tớch hp v phn mm, cỏc d ỏn thng ủc nghim thu, quyt toỏn v ghi nhn doanh thu nhiu vo quý IV, vy kt qu kinh doanh cỏc quý ủu nm thng thp hn cỏc quý cui nm Bờn cnh ủú, Nm 2009, tỡnh hỡnh suy gim kinh t, cỏc mt hng ICT, ủc bit l phn cng, cú xu hng gim giỏ ủ ủy nhanh tc ủ lu truyn hng húa, vy mc lói gp cú s suy gim T l kh nng sinh li theo kt qu doanh thu v li nhun d kin ủt ủc ca nm 2009 nh sau: Ch tiờu v kh nng sinh li Nm 2009 (d kin) H s LN trc thu / DT thun (%) 4.92% H s LN sau thu / DT thun (%) 3.86% H s LN sau thu / Tng ti sn (%) 6.80% H s LN gp/ DT thun (%) 14.92% H s LN t hot ủng SXKD / DT thun (%) 4.87% (Ngun: CTCP Tp ủon CMC) Ph lc s 15: H S PHN TCH HIU QU KINH DOANH TI CễNG TY C PHN XI MNG BT SN (BTS) Ch tiờu phn ỏnh kh nng sinh li 31/12/2008 31/12/2007 8,7% 9,5% 2,49% 4,3% 9,3% 9,8% 11,5% 11,2% T sut li nhun sau thu trờn doanh thu (%) T sut li nhun sau thu trờn tng ti sn (%) (ROA) T sut li nhun sau thu trờn ch s hu (%) (ROE) T sut li nhun sau thu trờn ủiu l Cỏc ch tiờu v kh nng toỏn Nm 2008 Tng (+) gim (-) Ln 1,802 1,366 -0,436 Kh nng toỏn nhanh Ln 0,163 0,146 -0,017 Kh nng toỏn n ngn hn Ln 0,973 0,146 -0,827 Vũng quay tng ti sn Ln 0,477 0,366 -0,111 Vũng quay VL Ln 1,810 0,819 -0,991 Vũng quay HTK Ln 2,478 1,081 -1,397 Vũng quay cỏc khon phi thu (K thu tin BQ) Ln 4,711 5,402 0,691 Vũng quay cỏc khon phi tr (K tr tin bỡnh quõn) Ln 2,885 0,546 -2,339 Ch tiờu VT Kh nng toỏn hin thi Nm 2007 ỏnh giỏ v mụt s ch tiờu ủt ủc nm 2008 so vi nm 2007 - V sn xut: + Sn xut Clinker ủt: 1.280.875 tn/1.265.547 tn, tng 15.328 tn, bng 101,2% so vi nm 2007 + Sn xut xi mng bt: 1.345.237 tn/1.368.589 tn, gim 23.352 tn, bng 98,3% so vi nm 2007 + Sn xut xi mng bao: 1.205.087 tn/1.135.610 tn, tng 69.477 tn, bng 106,1% so vi nm 2007 - V tiờu th: + Tng sn lng tiờu th ủt: 1.692.010 tn/1.629.707 tn, tng 62.303 tn, bng 103,8% so vi nm 2007 - V li nhun: + Li nhun trc thu ủt: 121,4 t ủng/101,0 t ủng, tng 20,4 t ủng, bng 120,2% so vi nm 2007 (Ngun: Phũng TC-KT Cụng ty C phn Xi mng Bỳt Sn) Ph lc s 16: H S PHN TCH HIU QU KINH DOANH TI CễNG TY C PHN C PHN VI SI MAY MC MIN BC (TET) STT VT Nm 2007 Nm Nm 2008 2009 Vũng 11,44 9,18 6,22 Ln 1,8 1,04 0,65 H s LNST/DTT % 8,91 8,39 15,56 H s LNST/Vn ch s hu % 31,33 14,93 12,6 H s LNST /Tng ti sn % 16,01 8,74 10,17 H s Li nhun t hot ủng kinh doanh/DTT % 4,08 7,81 15,28 Ch tiờu Ch tiờu v nng lc hot ủng Vũng quay hng tn kho: Giỏ hng bỏn/ HTK bỡnh quõn Doanh thu thun/Tng ti sn Ch tiờu v kh nng sinh li (Ngun: BCTC ủó kim toỏn nm 2007, 2008, BCTC nm 2009 Cụng ty t lp) Nhúm cỏc ch tiờu nng lc hot ủng: giỏ tr cỏc ch tiờu nng lc hot ủng ca Cụng ty tng ủi tt, cho thy nng lc hot ủng ca cụng ty l khỏ Vũng quay hng tn kho ca Cụng ty hai nm, nm 2007 v 2008 tng ủi cao, cho bit tc ủ vũng quay hng húa l nhanh, ủng thi cng cho thy tc ủ kinh doanh ca doanh nghip cao, doanh nghip ủó tn dng ủc tt cỏc chi phớ c hi vic qun lý hng tn kho, ủm bo hng hoỏ, thnh phm luụn ủỏp ng ủc nhu cu th trng, ủng thi va ủm bo hng hoỏ mua v, thnh phm lm ủc tiờu th kp thi nhanh chúng Tuy nhiờn vũng quay hng tn kho ủó b gim qua cỏc nm, nm 2007 l 11,44 vũng thỡ sang nm 2008 ch cũn 9,18 vũng, nm 2009 vũng quay hng tn kho ca Cụng ty gim xung 6,22 vũng Ch tiờu Doanh thu thun/Tng ti sn ca doanh nghip cng b gim ủỏng k, t 1,8 ln nm 2007 ch cũn 1,04 ln nm 2008, nm 2009 l 0,69 ln S st gim ny l ch s hu, tng ti sn ca Cụng ty tng lờn nm Cụng ty ủó dựng ủ nõng cp hai kho bói: tng kho c Giang, tng kho Lc Trung v thc hin cỏc d ỏn ủu t Hai d ỏn nõng cp kho cui nm 2008 hon thnh, v ủu nm 2009 mi vo s dng vỡ th hot ủng kinh doanh t hai kho ny b nh hng v tng doanh thu, li nhun thu ủc t hot ủng kinh doanh nm 2008 b gim sỳt Hn na nm 2008 l nm kinh t th gii v Vit Nam b khng hong, hot ủng kinh doanh ca tt c cỏc ngnh ủu gim sỳt, Cụng ty cng khụng nm ngoi trng hp ủú Nm 2009 nn kinh t ủó ủc phc hi, nhng khú khn thi k hu khng hong tn ti, nhiờn nm 2009 li nhun kinh doanh ca Cụng ty cng ủó tng lờn ủỏng k, nhng tng ti sn Cụng ty nm cng ủc chỳ trng ủu t v tng nhanh Vỡ vy, hai ch tiờu ny ca Cụng ty nm 2009 v 2008 b gim so vi nm 2007 Tuy nhiờn, cỏc d ỏn nõng cp ủó ủc hon thnh v ủi vo hot ủng nm 2009 v nn kinh t th gii, Vit Nam kh quan hn thỡ hn hiu qu hot ủng ca cụng ty s tng lờn ủú cỏc ch tiờu v nng lc hot ủng ca Cụng ty s ủc ci thin hn na Nhúm cỏc ch tiờu v kh nng sinh li: Nm 2008, phn ln cỏc ch tiờu thuc nhúm cỏc ch tiờu v kh nng sinh li st gim so vi nm 2007 Do nh hng ca cuc khng hong ti chớnh, suy thoỏi kinh t ton cu dn ủn doanh thu gim, li nhun gim, ch s hu v tng ti sn tng lờn nm ủc s dng cho ủu t ủó khin cho cỏc ch s ny cựng gim Tuy nhiờn s st gim ny khụng thc s phn ỏnh s ủi xung ca kt qu hot ủng kinh doanh ca Cụng ty Nm 2009, hai d ỏn nõng cp tng kho c Giang v tng kho Lc Trung bt ủu ủi vo hot ủng v nn kinh t Th gii v Vit Nam cng ủang cú nhng du hiu phc hi rừ rt nờn cỏc ch tiờu ny cng ủó ủc ci thin hn rt nhiu so vi nm 2008 Trong nm 2008, ủng doanh thu thun cú 8,39 ủng li nhun sau thu v 7,81 ủng li nhun t hot ủng kinh doanh v ủng ti sn ủc s dng vo hot ủng kinh doanh to 8,74 ủng li nhun sau thu Nhng ủn nm 2009, ủng doanh thu thun cú 15,56 ủng li nhun sau thu v 15,28 ủng li nhun t hot ủng kinh doanh v ủng ti sn ủc s dng cho hot ủng sn xut kinh doanh to 10,17 ủng li nhun sau thu Trong nhúm ch tiờu v kh nng sinh li thỡ ch cú ch tiờu li nhun sau thu trờn Vn ch s hu l gim l ủn ủu thỏng 10 ch s hu ca Cụng ty tng thờm 10 t ủng chuyn ủi trỏi phiu chuyn ủi iu ny cho thy, nhng nm ti nn kinh t th gii v Vit Nam thc s vt qua khú khn, lc quan hn v phỏt trin mnh tr li v cỏc d ỏn ca Cụng ty ủc trin khai s hn kh nng hot ủng kinh doanh ca cụng ty tt hn nhiu (Ngun: Cụng ty C phn Vi Si May Mc Min Bc)
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay