toantun 7 tiet34

14 171 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:42

Thỏng Thỏng10 10nm nm2014 2014 ? Nờu cu to ca s thp phõn? - Vit cỏc hn s sau thnh s thp phõn: 45 225 82 = 82,45 810 = 810,225 100 1000 Thửự naờm ngaứy thaựng 10 naờm 2014 (Tit 34) Thửự naờm ngaứy thaựng 10 naờm 2014 Toỏn: Hng ca s thp phõn c, vit s thp phõn a) S thp phõn Hng Quan h gia cỏc n v ca hai hng lin Trm Chc n v , Phn Phn Phn mi trm nghỡn Mi n v ca mt hng bng 10 n v ca hng thp hn lin sau Mi n v ca mt hng bng (hay 0,1) 10 n v ca hng cao hn lin trc Thửự naờm ngaứy thaựng 10 naờm 2014 Toỏn: Hng ca s thp phõn c, vit s thp phõn b) S thp phõn Hng Trm Chc n v - Trong , Phn Phn Phn mi trm nghỡn s thp phõn 375,406: Phn nguyờn gm cú: trm, chc, n v Phn thp phõn gm cú: phn mi, phn trm, phn nghỡn S thp phõn 375,406 c l: ba trm by mi lm phy bn trm linh sỏu Thửự naờm ngaứy thaựng 10 naờm 2014 Toỏn: Hng ca s thp phõn c, vit s thp phõn c) S thp phõn Hng n v - Trong , Phn Phn Phn Phn chc mi trm nghỡn nghỡn s thp phõn 0,1985: Phn nguyờn gm cú: n v Phn thp phõn gm cú: phn mi, phn trm, phn nghỡn, phn chc nghỡn S thp phõn 0,1985 c l: khụng phy mt nghỡn chớn trm tỏm mi lm Mun c mt s thp phõn, ta c ln lt t hng cao n hng thp: trc ht c phn nguyờn, c du phy, sau ú c phn thp phõn Mun vit mt s thp phõn, ta vit ln lt t hng cao n hng thp: trc ht vit phn nguyờn, vit du phy, sau ú vit phn thp phõn Thửự naờm ngaứy thaựng 10 naờm 2014 Toỏn: Hng ca s thp phõn c, vit s thp phõn Bi 1: c s thp phõn; nờu phn nguyờn, phn thp phõn v giỏ tr theo v trớ ca mi ch s tng hng a) 2,35 b) 301,80 c) 1942,54 d) 0,032 c) 1942,54 cl: l:Khụng Mt nghỡn chớn trm bnbami hai d) 0,032 c phy khụng trm mi hai b) 301,80 c l : Ba trm linh mt phy tỏm mi a) 2,35 cmi l: Hai phy nm bnphy ba mi lm Phn trm, Phn nguyờn nguyờn gm gm:cú: n v chc, n v Phn gm cú:82phn n v Phn nguyờn gm: nghỡn, trm, chc, n v thpnguyờn phõn gm cú: mi, phn trm Phn thp phõn gm: phn mi, phn trm, Phn thp thpphõn phõn gm: gm cú: phn mi, nmtrm phn Phn phn mi, phn phn nghỡn trm Thửự naờm ngaứy thaựng 10 naờm 2014 Toỏn: Hng ca s thp phõn c, vit s thp phõn Bi 2: Vit s thp phõn: a) Nm n v, chớn phn mi: 5,9 b) Hai mi bn n v, mt phn mi, tỏm phn trm: 24,18 c) Nm mi lm n v, nm phn mi, nm phn trm, nm phn nghỡn: 55,555 d) Hai nghỡn khụng trm linh hai n v, tỏm phn trm: e) Khụng n v, mt phn nghỡn: 0,001 2002,08 Thửự naờm ngaứy thaựng 10 naờm 2014 Toỏn: Hng ca s thp phõn c, vit s thp phõn Bi 3: Vit cỏc s thp phõn sau thnh hn s cú cha phõn s thp phõn (theo mu): 3,5 = 6,33 = 10 18,05 = 18 100 33 100 217,908 = 217 908 1000 Phn nguyờn ca s thp phõn gm cú nhng hng no? Phn thp phõn ca s thp phõn gm cú nhng hng no? Nờu cỏch c, vit s thp phõn - ễn li bi va hc - Chun b bi sau: Luyn [...]... naờm ngaứy 9 thaựng 10 naờm 2014 Toỏn: Hng ca s thp phõn c, vit s thp phõn Bi 3: Vit cỏc s thp phõn sau thnh hn s cú cha phõn s thp phõn (theo mu): 5 3,5 = 6,33 = 6 10 18,05 = 18 3 5 100 33 100 2 17, 908 = 2 17 908 1000 Phn nguyờn ca s thp phõn gm cú nhng hng no? Phn thp phõn ca s thp phõn gm cú nhng hng no? Nờu cỏch c, vit s thp phõn - ễn li bi va hc - Chun b bi sau: Luyn tp
- Xem thêm -

Xem thêm: toantun 7 tiet34 , toantun 7 tiet34 , toantun 7 tiet34

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay