thầy thuốc như mẹ hiền

21 190 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:41

Lớp 5/4 Giáo viên: Ngũn Thị Thu Mai Thø hai ngµy th¸ng 12 n¨m 2011 Tập đọc Kiểm tra cũ HS1: Đọc tồn trả lời câu hỏi: Tìm những hình ảnh so sánh nói lên vẻ đẹp ngơi nhà? HS2: Đọc tồn trả lời câu hỏi: Tìm những hình ảnh nhân hóa làm cho ngơi nhà được miêu tả sớng đợng, gần gũi HS3: Đọc tồn nêu nội dung thơ Thø hai ngµy th¸ng 12 n¨m 2011 Tập đọc: Thầy thuốc mẹ hiền H¶i Th­ỵng L·n ¤ng lµ mét thÇy thc giµu lßng nh©n ¸i, kh«ng mµng danh lỵi Cã lÇn, mét ng­ßi thun chµi cã ®øa nhá bÞ bƯnh ®Ëu nỈng, nh­ng nhµ nghÌo kh«ng cã tiỊn ch÷a L·n ¤ng biÕt tin bÌn ®Õn th¨m Gi÷a mïa hÌ nãng nùc, ch¸u bÐ n»m chiÕc thun nhá hĐp, ng­êi ®Çy mơn mđ, mïi h«i bèc lªn nång nỈc Nh­ng L·n ¤ng kh«ng ng¹i khỉ ¤ng ©n cÇn ch¨m sãc ®øa bÐ st mét th¸ng trêi vµ ch÷a khái bƯnh cho nã Khi tõ gi· nhµ thun chµi, «ng ch¼ng nh÷ng kh«ng lÊy tiỊn mµ cßn cho thªm g¹o, cđi Mét lÇn kh¸c, cã ng­êi phơ n÷ ®­ỵc «ng cho thc vµ gi¶m bƯnh Nh­ng råi bƯnh t¸i ph¸t, ng­êi chång ®Õn xin ®¬n thc míi Lóc Êy, trêi ®· khuya nªn L·n ¤ng hĐn h«m sau ®Õn kh¸m kÜ míi cho thc H«m sau «ng ®Õn th× ®­ỵc tin ng­êi chång ®· lÊy thc kh¸c, nh­ng kh«ng cøu ®­ỵc vỵ L·n ¤ng rÊt hèi hËn ¤ng ghi sỉ thc cđa m×nh: “XÐt vỊ viƯc th× ng­êi bƯnh chÕt tay thÇy thc kh¸c, song vỊ t×nh th× t«i nh­ m¾c ph¶i téi giÕt ng­êi Cµng nghÜ cµng hèi hËn.” Lµ thÇy thc nỉi tiÕng, L·n ¤ng nhiỊu lÇn ®c vua chóa vêi vµo cung ch÷a bƯnh vµ ®­ợc tiÕn cư vµo chøc ngù y, song «ng ®· khÐo chèi tõ St ®êi, L·n ¤ng kh«ng v­¬ng vµo vßng danh lỵi ¤ng cã hai c©u th¬ tá chÝ cđa m×nh: C«ng danh tr­íc m¾t tr«i nh­ n­íc Nh©n nghÜa lßng ch¼ng ®ỉi ph­¬ng Theo Trần Phương Hạnh Thầy thuốc mẹ hiền H¶i Th­ỵng L·n ¤ng lµ mét thÇy thc giµu lßng nh©n ¸i, kh«ng mµng danh lỵi Cã lÇn, mét ng­ßi thun chµi cã ®øa nhá bÞ bƯnh ®Ëu nỈng, nh­ng nhµ nghÌo kh«ng cã tiỊn ch÷a L·n ¤ng biÕt tin bÌn ®Õn th¨m Gi÷a mïa hÌ nãng nùc, ch¸u bÐ n»m chiÕc thun nhá hĐp, ng­êi ®Çy mơn mđ, mïi h«i bèc lªn nång nỈc Nh­ng L·n ¤ngvẫn kh«ng ng¹i khỉ ¤ng ©n cÇn ch¨m sãc ®øa bÐ st mét th¸ng trêi vµ ch÷a khái bƯnh cho nã Khi tõ gi· nhµ thun chµi, «ng ch¼ng nh÷ng kh«ng lÊy tiỊn mµ cßn cho thªm g¹o, cđi Mét lÇn kh¸c, cã ng­êi phơ n÷ ®­ỵc «ng cho thc vµ gi¶m bƯnh Nh­ng råi bƯnh t¸i ph¸t, ng­êi chång ®Õn xin ®¬n thc míi Lóc Êy, trêi ®· khuya nªn L·n ¤ng hĐn h«m sau ®Õn kh¸m kÜ míi cho thc H«m sau «ng ®Õn th× ®­ỵc tin ng­êi chång ®· lÊy thc kh¸c, nh­ng kh«ng cøu ®­ỵc vỵ L·n ¤ng rÊt hèi hËn ¤ng ghi sỉ thc cđa m×nh: “ XÐt vỊ viƯc th× ng­êi bƯnh chÕt tay thÇy thc kh¸c, song vỊ t×nh th× t«i nh­ m¾c ph¶i téi giÕt ng­êi Cµng nghÜ cµng hèi hËn.” Lµ thÇy thc nỉi tiÕng, L·n ¤ng nhiỊu lÇn ®ưỵc vua chóa vêi vµo cung ch÷a bƯnh vµ ®­ợc tiÕn cư vµo chøc ngù y, song «ng ®· khÐo chèi tõ St ®êi, L·n ¤ng kh«ng v­¬ng vµo vßng danh lỵi ¤ng cã hai c©u th¬ tá chÝ cđa m×nh: C«ng danh tr­íc m¾t tr«i nh­ n­íc Nh©n nghÜa lßng ch¼ng ®ỉi ph­¬ng Thø hai ngµy th¸ng 12 n¨m 2011 Tập đọc: Luyện đọc Từ ngữ mụn mủ nồng nặc từ giã gi õ tái phát Hải Thượng Lãn Ông Tìm hiểu Ý Thầy thuốc mẹ hiền H¶i Th­ỵng L·n ¤ng lµ mét thÇy thc giµu lßng nh©n ¸i, kh«ng mµng danh lỵi Cã lÇn, mét ng­ßi thun chµi cã ®øa nhá bÞ bƯnh ®Ëu nỈng, nh­ng nhµ nghÌo kh«ng cã tiỊn ch÷a L·n ¤ng biÕt tin bÌn ®Õn th¨m Gi÷a mïa hÌ nãng nùc, ch¸u bÐ n»m chiÕc thun nhá hĐp, ng­êi ®Çy mơn mđ, mïi h«i bèc lªn nång nỈc Nh­ng L·n ¤ngvẫn kh«ng ng¹i khỉ ¤ng ©n cÇn ch¨m sãc ®øa bÐ st mét th¸ng trêi vµ ch÷a khái bƯnh cho nã Khi tõ gi· nhµ thun chµi, «ng ch¼ng nh÷ng kh«ng lÊy tiỊn mµ cßn cho thªm g¹o, cđi Mét lÇn kh¸c, cã ng­êi phơ n÷ ®­ỵc «ng cho thc vµ gi¶m bƯnh Nh­ng råi bƯnh t¸i ph¸t, ng­êi chång ®Õn xin ®¬n thc míi Lóc Êy, trêi ®· khuya nªn L·n ¤ng hĐn h«m sau ®Õn kh¸m kÜ míi cho thc H«m sau «ng ®Õn th× ®­ỵc tin ng­êi chång ®· lÊy thc kh¸c, nh­ng kh«ng cøu ®­ỵc vỵ L·n ¤ng rÊt hèi hËn ¤ng ghi sỉ thc cđa m×nh: “ XÐt vỊ viƯc th× ng­êi bƯnh chÕt tay thÇy thc kh¸c, song vỊ t×nh th× t«i nh­ m¾c ph¶i téi giÕt ng­êi Cµng nghÜ cµng hèi hËn.” Lµ thÇy thc nỉi tiÕng, L·n ¤ng nhiỊu lÇn ®ưỵc vua chóa vêi vµo cung ch÷a bƯnh vµ ®­ợc tiÕn cư vµo chøc ngù y, song «ng ®· khÐo chèi tõ St ®êi, L·n ¤ng kh«ng v­¬ng vµo vßng danh lỵi ¤ng cã hai c©u th¬ tá chÝ cđa m×nh: C«ng danh tr­íc m¾t tr«i nh­ n­íc Nh©n nghÜa lßng ch¼ng ®ỉi ph­¬ng Thø hai ngµy th¸ng 12 n¨m 2011 Tập đọc: Đọc từ chú giải : - Hải Thượng Lãn Ơng - danh lợi - tái phát - ngự y Thầy thuốc mẹ hiền H¶i Th­ỵng L·n ¤ng lµ mét thÇy thc giµu lßng nh©n ¸i, kh«ng mµng danh lỵi Cã lÇn, mét ng­ßi thun chµi cã ®øa nhá bÞ bƯnh ®Ëu nỈng, nh­ng nhµ nghÌo kh«ng cã tiỊn ch÷a L·n ¤ng biÕt tin bÌn ®Õn th¨m Gi÷a mïa hÌ nãng nùc, ch¸u bÐ n»m chiÕc thun nhá hĐp, ng­êi ®Çy mơn mđ, mïi h«i bèc lªn nång nỈc Nh­ng L·n ¤ngvẫn kh«ng ng¹i khỉ ¤ng ©n cÇn ch¨m sãc ®øa bÐ st mét th¸ng trêi vµ ch÷a khái bƯnh cho nã Khi tõ gi· nhµ thun chµi, «ng ch¼ng nh÷ng kh«ng lÊy tiỊn mµ cßn cho thªm g¹o, cđi Mét lÇn kh¸c, cã ng­êi phơ n÷ ®­ỵc «ng cho thc vµ gi¶m bƯnh Nh­ng råi bƯnh t¸i ph¸t, ng­êi chång ®Õn xin ®¬n thc míi Lóc Êy, trêi ®· khuya nªn L·n ¤ng hĐn h«m sau ®Õn kh¸m kÜ míi cho thc H«m sau «ng ®Õn th× ®­ỵc tin ng­êi chång ®· lÊy thc kh¸c, nh­ng kh«ng cøu ®­ỵc vỵ L·n ¤ng rÊt hèi hËn ¤ng ghi sỉ thc cđa m×nh: “ XÐt vỊ viƯc th× ng­êi bƯnh chÕt tay thÇy thc kh¸c, song vỊ t×nh th× t«i nh­ m¾c ph¶i téi giÕt ng­êi Cµng nghÜ cµng hèi hËn.” Lµ thÇy thc nỉi tiÕng, L·n ¤ng nhiỊu lÇn ®ưỵc vua chóa vêi vµo cung ch÷a bƯnh vµ ®­ợc tiÕn cư vµo chøc ngù y, song «ng ®· khÐo chèi tõ St ®êi, L·n ¤ng kh«ng v­¬ng vµo vßng danh lỵi ¤ng cã hai c©u th¬ tá chÝ cđa m×nh: C«ng danh tr­íc m¾t tr«i nh­ n­íc Nh©n nghÜa lßng ch¼ng ®ỉi ph­¬ng Thø hai ngµy th¸ng 12 n¨m 2011 Tập đọc: Khi đọc các Lụ em chú đọcc với giọng kể n ýđọ nhẹ nhàng, điềm tĩnh, đọc rõ từng câu, nhó m từng chữ Khi đọc các em chú ý đọc với giọng kể nhẹ nhàng, điềm tĩnh, đọc rõ từng câu, từng chữ Tìm hiểu Thø hai ngµy th¸ng 12 n¨m 2011 Tập đọc: Đọc phần và trả lời câu hỏi 1.Hải Thượng Lãn Ông thầy thuốc nào? Lãn Ôâng thầy thuốc giàu lòng nhân không màng danh lợi -> Chính tên hiệu của ơng cho ta biết điều đó "Lãn ơng" nghĩa "ơng lười", ngụ ý lười biếng, chán ghét cơng danh, tự giải phóng khỏi ràng buộc danh lợi, quyền thế, tự nghiên cứu y học, thực chí hướng mà u thích gắn bó Hải Thượng hai chữ tỉnh (Hải Dương) tên phủ (Thượng Hồng), chữ Bầu thượng q mẹ nơi Hải Thượng Lãn Ơng lâu nhất, từ năm 26 tuổi đến Thø hai ngµy th¸ng 12 n¨m 2011 Tập đọc: Tìm hiểu Đọc phần và trả lời câu hỏi 1.Hải Thượng Lãn Ông thầy thuốc nào? Tìm chi tiết nói lên lòng nhân Lãn ơng việc ơng chữa bệnh cho người thuyền chài? Lãn ơng nghe người thuyền chài bị bệnh đậu nặng, tự tìm đến thăm Ơng tận tụy chăm sóc người bệnh suốt tháng trời, khơng ngại khổ, ngại bẩn Ơng khơng khơng lấy tiền mà cho họ gạo, củi Ý 1: Tấm lòng nhân ái, tận tình cứu giúp người bệnh Hải Thượng Lãn Ơng Tìm hiểu Thø hai ngµy th¸ng 12 n¨m 2011 Tập đọc: Đọc phần và trả lời câu hỏi Vì Lãn Ơng hới hận trước cái chết của người phụ nữ ? cho rằng mình có trách nhiệm trước cái chết của Ơng người phụ nữ này khơng trực tiếp gây ra, bởi ơng đã ngại trời khuya khơng khám bệnh khiến người nhà bệnh nhân tìm đến mợt thầy th́c khác Sự hới hận này chứng tỏ Lãn Ơng là người thầy th́c thế nào? Ý 2: Lãn Ơng là người thầy th́c có lương tâm và trách nhiệm Tìm hiểu Thø hai ngµy th¸ng 12 n¨m 2011 Tập đọc: Đọc phần và trả lời câu hỏi Vì nói Lãn Ơng người khơng màng danh lợi? Ơng tiến cử vào chức ngự y khéo chối từ Ơng khơng lấy danh lợi làm mục đích phấn đấu Tiến cử : Giới thiệu người tài giỏi để người sử dụng Em hiểu nợi dung hai câu thơ ći bài thế nào? Cơng danh chắng đáng coi trọng; tấm lòng nhân nghĩa mới đáng quý, khơng thể đởi thay Ý 3: Lãn Ơng khơng màng danh lợi Thø hai ngµy th¸ng 12 n¨m 2011 Tập đọc: Luyện đọc Từ ngữ mụn mủ nồng nặc từ giã gi õ tái phát Hải Thượng Lãn Ông Tìm hiểu Ý - Lãn ơng Ý 1: Tấm lòng nhân ái, tận tình cứu giúp người bệnh Hải Thượng -đậu mùa Lãn Ơng - tiến cử Ý 2: Lãn Ơng là người thầy th́c có lương tâm và trách nhiệm Ý 3: Lãn Ơng khơng màng danh lợi Nội dung: Ca ngợi tài năng, lòng nhân hậu nhân cách cao thượng Hải Thượng Lãn Ơng Thø hai ngµy th¸ng 12 n¨m 2011 Tập đọc: H¶i Th­ỵng L·n ¤ng lµ mét thÇy thc giµu lßng nh©n ¸i, kh«ng mµng danh lỵi Cã lÇn, mét ng­ßi thun chµi cã ®øa nhá bÞ bƯnh ®Ëu nỈng, nh­ng nhµ nghÌo kh«ng cã tiỊn ch÷a L·n ¤ng biÕt tin bÌn ®Õn th¨m Gi÷a mïa hÌ nãng nùc, ch¸u bÐ n»m chiÕc thun nhá hĐp, ng­êi ®Çy mơn mđ, mïi h«i bèc lªn nång nỈc Nh­ng L·n ¤ng kh«ng ng¹i khỉ ¤ng ©n cÇn ch¨m sãc ®øa bÐ st mét th¸ng trêi vµ ch÷a khái bƯnh cho nã Khi tõ gi· nhµ thun chµi, «ng ch¼ng nh÷ng kh«ng lÊy tiỊn mµ cßn cho thªm g¹o,cđi Thø hai ngµy th¸ng 12 n¨m 2011 Tập đọc: Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ơng Lê Hữu Trác xã Sơn Trung, Hương Sơn (Hà Tĩnh) Thø hai ngµy th¸ng 12 n¨m 2011 Tập đọc: Dặn dò: - Về nhà lụn đọc bài, trả lời câu hỏi - Ch̉n bị bài sau: Thầy cúng bệnh viện [...]...Tìm hiểu bài Thø hai ngµy 5 th¸ng 12 n¨m 2011 Tập đọc: Đọc phần 1 và trả lời câu hỏi 1.Hải Thượng Lãn Ông là thầy thuốc như thế nào? Lãn Ôâng là thầy thuốc giàu lòng nhân ái không màng danh lợi -> Chính tên hiệu của ơng cho ta biết điều đó "Lãn ơng" nghĩa là "ơng lười", ngụ ý lười biếng, chán ghét cơng danh, tự giải phóng... gắn bó Hải Thượng do hai chữ đầu tiên tỉnh (Hải Dương) và tên phủ (Thượng Hồng), nhưng cũng có thể do chữ Bầu thượng là q mẹ và là nơi Hải Thượng Lãn Ơng ở lâu nhất, từ năm 26 tuổi đến khi mất Thø hai ngµy 5 th¸ng 12 n¨m 2011 Tập đọc: Tìm hiểu bài Đọc phần 1 và trả lời câu hỏi 1.Hải Thượng Lãn Ông là thầy thuốc như thế nào? 2 Tìm những chi tiết nói lên lòng nhân ái của Lãn ơng trong việc ơng... lời câu hỏi 3 Vì sao có thể nói Lãn Ơng là một người khơng màng danh lợi? Ơng được tiến cử vào chức ngự y nhưng đã khéo chối từ Ơng khơng lấy danh lợi làm mục đích phấn đấu Tiến cử : Giới thiệu người tài giỏi để người trên sử dụng 4 Em hiểu nợi dung hai câu thơ ći bài như thế nào? Cơng danh chắng đáng coi trọng; tấm lòng nhân nghĩa mới đáng quý, khơng thể đởi thay
- Xem thêm -

Xem thêm: thầy thuốc như mẹ hiền , thầy thuốc như mẹ hiền , thầy thuốc như mẹ hiền , Suốt đời, Lãn Ông không vương vào vòng danh lợi. Ông có hai câu thơ tỏ chí của mình: Công danh trước mắt trôi như nước Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay