quan hệ từ

23 187 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:41

1 Kiểm tra cũ Đặt câu có sử dụng đại từ xưng hô đại từ xưng hô I NHẬN XÉT Trong ví dụ đây, từ in đậm dùng để làm ? a) Bạn Thủy lớp em ngoan ngoãn chăm b) Tiếng hót họa mi hay c) Hùng không to béo Dũng Nhưng Hùng khỏe Dũng THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI - Những từ in đậm nối từ ngữ hay câu với nhau? - Những từ in đậm thể mối quan hệ từ ngữ đó, câu đó? Câu Tác dụng nối từ in đậm a) Bạn Thủy lớp em ngoan ngoãn và: nối “ngoan ngoãn” chăm với “chăm chỉ” b) Tiếng hót họa mi hay của: nối “tiếng hót ” với “họa mi” c) Hùng không to béo Dũng như: nối “không to béo” với “Dũng” nhưng: nối câu với Nhưng Hùng khỏe Dũng Tác dụng từ in đậm Câu: a) Bạn Thủy lớp em ngoan ngoãn và: nối “ngoan ngoãn” với “chăm chỉ” chăm biểu thị quan hệ song song b) Tiếng hót họa mi hay của: nối “tiếng hót” với “họa mi” biểu thị quan hệ sở hữu c) Hùng không to béo Dũng như: nối “không to béo” với “Dũng” biểu thị quan hệ so sánh Nhưng Hùng khỏe Dũng nhưng: nối câu đoạn văn biểu thị quan hệ tương phản Quan hệ từ từ nối từ ngữ câu, nhằm thể mối quan hệ từ ngữ câu với Các quan hệ từ thường gặp là: và, với, hay, hoặc, nhưng, mà, thì, của, ở, tại, bằng, như, để, về, … I NHẬN XÉT Quan hệ ý câu sau biểu cặp từ nào? a) Nếu rừng bị chặt phá xơ xác mặt đất ngày thưa vắng bóng chim Câu a) Nếu rừng bị chặt phá xơ xác mặt đất ngày thưa vắng bóng chim Cặp từ … Nếu … Biểu thị quan hệ … Giả thiết-kết Điều kiện-kết I NHẬN XÉT Đọc câu sau: b) Tuy mảnh vườn ban công nhà Thu thật nhỏ bé bầy chim thường rủ hội tụ - Hãy cặp QHT câu này? - Cặp QHT biểu diễn mối quan hệ ý câu? (mảnh vườn nhỏ bé – bầy chim rủ tụ hội) Câu a) Nếu rừng bị chặt phá xơ xác mặt đất ngày thưa vắng bóng chim Cặp từ … Nếu … b) Tuy mảnh vườn ban công Tuy … nhà Thu thật nhỏ bé bầy chim thường rủ hội tụ Biểu thị quan hệ … Giả thiết-kết Điều kiện-kết Tương phản Thảo luận nhóm Đặt câu có sử dụng cặp quan hệ từ mối quan hệ mà cặp quan hệ từ biểu diễn Nhiều khi, từ ngữ câu nối với cặp quan hệ từ Các cặp quan hệ từ thường gặp là: - Vì nên ; nên ; nhờ mà (biểu thị quan hệ: nguyên nhân - kết quả) - Nếu ; (biểu thị quan hệ: giả thiết - kết quả, điều kiện - kết quả) - Tuy ;mặc dù (biểu thị quan hệ: tương phản) - Không mà ; không mà (biểu thị quan hệ: tăng tiến) II GHI NHỚ Quan hệ từ từ nối từ ngữ câu, nhằm thể mối quan hệ từ ngữ câu với nhau: Các quan hệ từ thường gặp: và, với, hay, hoặc, nhưng, mà, thì, của, ở, tại, bằng, như, để, về, Nhiều khi, từ ngữ câu nối với cặp quan hệ từ Các cặp quan hệ từ thường gặp là: - Vì nên ; nên ; nhờ mà (biểu thị quan hệ: nguyên nhân - kết quả) - Nếu ; (biểu thị quan hệ giả thiết - kết quả, điều kiện - kết quả) - Tuy ;mặc dù (biểu thị quan hệ tương phản) - Không mà ; không mà (biểu thị quan hệ tăng tiến) III LUYỆN TẬP Tìm quan hệ từ câu sau nêu rõ tác dụng chúng: a) Chim, Mây, Nước Hoa cho tiếng hót kì diệu Hoạ Mi làm cho tất bừng tỉnh giấc Võ Quảng b) Những hạt mưa to nặng bắt đầu rơi xuống ném đá, nghe rào rào Nguyễn Thị Ngọc Tú c) Bé Thu khoái ban công ngồi với ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng loài Theo Vân Long III LUYỆN TẬP Tìm quan hệ từ câu sau nêu rõ tác dụng chúng: a) Chim, Mây, Nước Hoa cho tiếng hót kì diệu Hoạ Mi làm cho tất bừng tỉnh giấc Võ Quảng nối “Chim, Mây, Nước” với “Hoa” thể mối quan hệ song song nối “tiếng hót kì diệu” với “Hoạ Mi” thể mối quan hệ sở hữu III LUYỆN TẬP Tìm quan hệ từ câu sau nêu rõ tác dụng chúng: b) Những hạt mưa to nặng bắt đầu rơi xuống ném đá, nghe rào rào Nguyễn Thị Ngọc Tú nối “to” với “nặng” thể mối quan hệ song song nối “rơi xuống” với “ai ném đá” thể mối quan hệ so sánh III LUYỆN TẬP Tìm quan hệ từ câu sau nêu rõ tác dụng chúng: c) Bé Thu khoái ban công ngồi với ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng loài Theo Vân Long với nối “ngồi” với “ông nội” thể mối quan hệ liên hợp nối “giảng” với “từng loài cây” thể mối quan hệ diễn giải III LUYỆN TẬP Tìm cặp quan hệ từ câu sau cho biết chúng biểu thị quan hệ phận câu ? a) Vì người tích cực trồng nên quê hương em có nhiều cánh rừng xanh mát b) Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn bạn Hoàng học giỏi III LUYỆN TẬP Tìm cặp quan hệ từ câu sau cho biết chúng biểu thị quan hệ phận câu ? Câu Tác dụng cặp QHT Vì … nên a) Vì người tích cực trồng nên quê hương em có (biểu thị quan hệ nhiều cánh rừng xanh mát nguyên nhân - kết quả) b) Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn bạn Hoàng học giỏi Tuy … (biểu thị quan hệ tương phản) III LUYỆN TẬP Đặt câu với quan hệ từ: và, nhưng, trường mầm non Bé học xe đạp Bạn An học 3 khuya Bình ngồi học Tuy giỏi môn toán Nam không4những giỏi văn mà II GHI NHỚ Quan hệ từ từ nối từ ngữ câu, nhằm thể mối quan hệ từ ngữ câu với nhau: Các quan hệ từ thường gặp: và, với, hay, hoặc, nhưng, mà, thì, của, ở, tại, bằng, như, để, về, Nhiều khi, từ ngữ câu nối với cặp quan hệ từ Các cặp quan hệ từ thường gặp là: - Vì nên ; nên ; nhờ mà (biểu thị quan hệ: nguyên nhân - kết quả) - Nếu ; (biểu thị quan hệ giả thiết - kết quả, điều kiện - kết quả) - Tuy ;mặc dù (biểu thị quan hệ tương phản) - Không mà ; không mà (biểu thị quan hệ tăng tiến) [...]... thị quan hệ: tăng tiến) II GHI NHỚ 1 Quan hệ từ là từ nối các từ ngữ hoặc các câu, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu ấy với nhau: Các quan hệ từ thường gặp: và, với, hay, hoặc, nhưng, mà, thì, của, ở, tại, bằng, như, để, về, 2 Nhiều khi, từ ngữ trong câu được nối với nhau bằng một cặp quan hệ từ Các cặp quan hệ từ thường gặp là: - Vì nên ; do nên ; nhờ mà (biểu thị quan hệ: ... câu có sử dụng cặp quan hệ từ và chỉ ra mối quan hệ mà cặp quan hệ từ đó biểu diễn Nhiều khi, từ ngữ trong câu được nối với nhau bằng một cặp quan hệ từ Các cặp quan hệ từ thường gặp là: - Vì nên ; do nên ; nhờ mà (biểu thị quan hệ: nguyên nhân - kết quả) - Nếu thì ; hễ thì (biểu thị quan hệ: giả thiết - kết quả, điều kiện - kết quả) - Tuy nhưng ;mặc dù nhưng (biểu thị quan hệ: tương phản)... văn mà II GHI NHỚ 1 Quan hệ từ là từ nối các từ ngữ hoặc các câu, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu ấy với nhau: Các quan hệ từ thường gặp: và, với, hay, hoặc, nhưng, mà, thì, của, ở, tại, bằng, như, để, về, 2 Nhiều khi, từ ngữ trong câu được nối với nhau bằng một cặp quan hệ từ Các cặp quan hệ từ thường gặp là: - Vì nên ; do nên ; nhờ mà (biểu thị quan hệ: nguyên nhân -... thể hiện mối quan hệ song song như nối “rơi xuống” với “ai ném đá” thể hiện mối quan hệ so sánh III LUYỆN TẬP 1 Tìm quan hệ từ trong mỗi câu sau và nêu rõ tác dụng của chúng: c) Bé Thu rất khoái ra ban công ngồi với ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng về từng loài cây Theo Vân Long với nối “ngồi” với “ông nội” thể hiện mối quan hệ liên hợp về nối “giảng” với “từng loài cây” thể hiện mối quan hệ diễn giải... rỉ giảng về từng loài cây Theo Vân Long III LUYỆN TẬP 1 Tìm quan hệ từ trong mỗi câu sau và nêu rõ tác dụng của chúng: a) Chim, Mây, Nước và Hoa đều cho rằng tiếng hót kì diệu của Hoạ Mi đã làm cho tất cả bừng tỉnh giấc Võ Quảng và nối “Chim, Mây, Nước” với “Hoa” thể hiện mối quan hệ song song của nối “tiếng hót kì diệu” với “Hoạ Mi” thể hiện mối quan hệ sở hữu III LUYỆN TẬP 1 Tìm quan hệ từ trong mỗi... quan hệ diễn giải III LUYỆN TẬP 2 Tìm cặp quan hệ từ ở mỗi câu sau và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì giữa các bộ phận của câu ? a) Vì mọi người tích cực trồng cây nên quê hương em có nhiều cánh rừng xanh mát b) Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bạn Hoàng vẫn luôn học giỏi III LUYỆN TẬP 2 Tìm cặp quan hệ từ ở mỗi câu sau và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì giữa các bộ phận của câu ? Câu Tác... nên ; do nên ; nhờ mà (biểu thị quan hệ: nguyên nhân - kết quả) - Nếu thì ; hễ thì (biểu thị quan hệ giả thiết - kết quả, điều kiện - kết quả) - Tuy nhưng ;mặc dù nhưng (biểu thị quan hệ tương phản) - Không những mà ; không chỉ mà (biểu thị quan hệ tăng tiến) III LUYỆN TẬP 1 Tìm quan hệ từ trong mỗi câu sau và nêu rõ tác dụng của chúng: a) Chim, Mây, Nước và Hoa đều cho rằng tiếng hót... Câu Tác dụng của cặp QHT Vì … nên a) Vì mọi người tích cực trồng cây nên quê hương em có (biểu thị quan hệ nhiều cánh rừng xanh mát nguyên nhân - kết quả) b) Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bạn Hoàng vẫn luôn học giỏi Tuy … nhưng (biểu thị quan hệ tương phản) III LUYỆN TẬP 3 Đặt câu với mỗi quan hệ từ: và, nhưng, của nhưng của và 1 trường mầm non 1 Bé học ở 2 xe đạp 2 Bạn An đi học bằng 3 3 đã... từ thường gặp là: - Vì nên ; do nên ; nhờ mà (biểu thị quan hệ: nguyên nhân - kết quả) - Nếu thì ; hễ thì (biểu thị quan hệ giả thiết - kết quả, điều kiện - kết quả) - Tuy nhưng ;mặc dù nhưng (biểu thị quan hệ tương phản) - Không những mà ; không chỉ mà (biểu thị quan hệ tăng tiến)
- Xem thêm -

Xem thêm: quan hệ từ , quan hệ từ , quan hệ từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay