hình elip, hình tròn5

21 157 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:40

Cõu hi 1: Hóy ch cụng c no di õy dựng v hỡnh ch nht? Cõu hi 2: Hóy nờu cỏc kiu v hỡnh ch nht ? Tr li: Cú kiu v hỡnh ch nht: Kiu v ng biờn Kiu v ng biờn v tụ mu bờn Kiu v ch tụ mu bờn Cỏc em quan sỏt v nhn xột hỡnh dng ca cỏc hỡnh sau : - QU BểNG QU TRNG Bi : V hỡnh e-lớp, hỡnh trũn Hỡnh e-lớp Hỡnh trũn Bi : V HèNH E-LIP, HèNH TRềN Công cụ vẽ hình elíp Hộp công cụ chọn kiểu vẽ Bi : V HèNH E-LIP, HèNH TRềN Cõu hi Em hóy nhc li cỏc bc v hỡnh ch nht ? ỏp ỏn: Cỏc bc thc hin: - Bc 1: Chn cụng c hp cụng c - Bc 2: Chn mt kiu hỡnh ch nht phn di hp cụng c - Bc 3: Kộo th chut t im bt u theo hng chộo n im kt thỳc Bi : V HèNH E-LIP, HèNH TRềN Tho lun nhúm Cõu hi: Da vo cỏc bc v hỡnh ch nht tỡm cỏc bc v hỡnh e-lip ? Bi : V HèNH E-LIP, HèNH TRềN Các bớc thực hiện: Bướcư1: Chọn công cụ hp cụng c Bướcư2: Nháy chuột để chọn kiểu vẽ hình elíp phía dới hộp công cụ (hỡnh 46 ) Bướcư3: Kéo thả chuột theo hớng chéo tới Hình 46 đợc hình em muốn thả nút chuột ưChỳ ý: Để vẽ hình tròn em giữ thêm phím SHIFT kộo th chut bc Bi : V HèNH E-LIP, HèNH TRềN Kiểu Chỉ vẽ đờng biên Vẽ đờng biên tô màu bên Kết HèNH 48 ( sgk ) Ch tô màu bên Bi : V hỡnh e-lớp, hỡnh trũn V hỡnh e-lớp, hỡnh trũn Chỳ ý : Chỳ ý 1: Trc chn cụng c , em cú th: - Chn cụng c ri chn nột v ( Hỡnh 47 ) - Chn mu v cho ng biờn v mu nn tụ mu phn bờn Hỡnh 47 Chỳ ý 2: - v hỡnh trũn, em nhn gi phớm Shift kộo th chut bc - Chỳ ý th nỳt chut trc th phớm Shift Bi 1: Sử dụng công cụ elíp để vẽ hỡnh minh Hệ Mặt Trời Quỹ đạo Hành tinh Hng dn Để vẽ quỹ đạo em chọn công cụ gì? V em chn tinh kiuem v chọn th my? 2.- Khi vẽ hành kiểu vẽ thứ mấy? SHIFT - Và phải giữ thêm phím vẽ? V hỡnh t chn: TRề CH I GI I ễ S Em hóy chn mt ụ s bt k v tr li theo yờu cu ca cõu hi bng cỏch l chn cõu tr li ỳng nht Chn cõu tr li ỳng nht Cõu 1: Cú my kiu v hỡnh elip? A B C Chn cõu tr li ỳng nht Cõu 2: Nhn gi phớm no v c hỡnh trũn ? A B Ctrl Capslock C Delete D Shift Chn cõu tr li ỳng nht Cõu 3: Cụng c v hỡnh trũn? A B C Chn cõu tr li ỳng nht Cõu 4: Cú my bc v hỡnh elip? A B C
- Xem thêm -

Xem thêm: hình elip, hình tròn5 , hình elip, hình tròn5 , hình elip, hình tròn5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay