danh từ chung, danh từ riêng

22 153 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:40

Kiểm tra cũ: Danh từ ? Cho ví dụ? Tìm danh từ người hai câu thơ sau: Vua Hùng sáng săn Trưa tròn bóng nắng nghỉ chân chốn Danh từ người: vua, Hùng Luyện từ câu: Danh từ chung danh từ riêng I/ Nhận xét: Tìm từ có nghĩa sau: a) Dòng nước chảy tương đối lớn, có thuyền bè lại b) Dòng sông lớn chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta c) Người đứng đầu nhà nước phong kiến d) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập nhà Lê nước ta Thảo luận nhóm Luyện từ câu: Danh từ chung danh từ riêng I/ Nhận xét: Tìm từ có nghĩa sau: a) Dòng nước chảy tương đối lớn, có thuyền bè lại sông b) Dòng sông lớn chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta Cửu Long c) Người đứng đầu nhà nước phong kiến vua d) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập nhà Lê nước ta Lê Lợi I/ Nhận xét: Tìm từ có nghĩa sau: a) Dòng nước chảy tương đối lớn, có thuyền bè lại sông b) Dòng sông lớn chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta Cửu Long c) Người đứng đầu nhà nước phong kiến vua d) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập nhà Lê nước ta Lê Lợi sông, Cửu Long, vua, Lê Lợi : danh từ I - Nhận xét Nghĩa từ tìm tập khác nào? - So sánh a với b sông Cửu Long - So sánh c với d vua Lê Lợi a, sông: tên chung dòng nước chảy tương đối lớn DT b, Cửu Long: tên riêng sông chung c, vua: tên chung người So sánh criêng với d DT đứng đầu nhà nước phong kiến d, Lê Lợi: tên riêng vị vua Kết luận Danh từ chung tên loại vật Danh từ riêng tên riêng vật I - Nhận xét Cách viết từ có khác ? sông không viết hoa - So sánh a với b Cửu Long vua viết hoa không viết hoa - So sánh c với d Lê Lợi viết hoa Ghi nhớ: 1.Danh từ chung tên loại vật 2.Danh từ riêng tên riêng vật Danh từ riêng luôn viết hoa Cho ví dụ Danh từ chung danh từ riêng III – Luyện tập Tìm danh từ chung danh từ riêng đoạn văn sau: Chúng / đứng / / núi / Chung / Nhìn / sang / trái / / dòng / sông / Lam / uốn khúc / theo / dãy / núi / Thiên Nhẫn / Mặt / sông / hắt / ánh / nắng / chiếu / thành / / đường / quanh co / trắng xoá / Nhìn / sang/ phải / / dãy / núi / Trác / nối liền / với / dãy / núi / Đại Huệ / xa xa / Trước / mặt / /, / hai / dãy / núi / / nhà / Bác Hồ / Theo HOÀI THANH THANH TỊNH III – Luyện tập Thảo luận nhóm Tìm danh từ chung danh từ riêng đoạn văn : Danh từ chung núi, dòng, sông, dãy, mặt, ánh, nắng, đường, nhà, trái, phải, giữa, trước Danh từ riêng Chung, Lam, Thiên Nhẫn, Trác, Đại Huệ, Bác Hồ Bài 2: Viết họ tên bạn nam, bạn nữ lớp em Họ tên bạn danh từ chung hay danh từ riêng? Vì sao? Củng cố: Trò chơi: “Tiếp sức” Luật chơi : - Chọn đội, đội bạn - Tìm nhanh danh từ chung, danh từ riêng có học Tiếng Việt, Lịch sử, Địa lí học Kính chúc thầy, cô giáo mạnh khỏe % Chúc em học tốt! [...]... sánh a với b Cửu Long vua viết hoa không viết hoa - So sánh c với d Lê Lợi viết hoa Ghi nhớ: 1 .Danh từ chung là tên của một loại sự vật 2 .Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật Danh từ riêng luôn luôn được viết hoa Cho ví dụ về Danh từ chung và danh từ riêng III – Luyện tập 1 Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau: Chúng tôi / đứng / trên / núi / Chung / Nhìn / sang / trái / là /... THANH TỊNH III – Luyện tập Thảo luận nhóm 4 1 Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn : Danh từ chung núi, dòng, sông, dãy, mặt, ánh, nắng, đường, nhà, trái, phải, giữa, trước Danh từ riêng Chung, Lam, Thiên Nhẫn, Trác, Đại Huệ, Bác Hồ Bài 2: Viết họ và tên 3 bạn nam, 3 bạn nữ trong lớp em Họ và tên các bạn ấy là danh từ chung hay danh từ riêng? Vì sao? Củng cố: Trò chơi: “Tiếp sức” Luật... tên chung chỉ những dòng nước chảy tương đối lớn DT b, Cửu Long: tên riêng của một con sông chung c, vua: tên chung chỉ người So sánh criêng với d DT đứng đầu nhà nước phong kiến d, Lê Lợi: tên riêng của một vị vua Kết luận Danh từ chung là tên của một loại sự vật Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật I - Nhận xét 3 Cách viết các từ trên có gì khác nhau ? sông không viết hoa - So sánh a với b Cửu... bạn nam, 3 bạn nữ trong lớp em Họ và tên các bạn ấy là danh từ chung hay danh từ riêng? Vì sao? Củng cố: Trò chơi: “Tiếp sức” Luật chơi : - Chọn 2 đội, mỗi đội 5 bạn - Tìm nhanh và đúng các danh từ chung, danh từ riêng có trong các bài học Tiếng Việt, Lịch sử, Địa lí đã học Kính chúc các thầy, cô giáo mạnh khỏe % Chúc các em học tốt!
- Xem thêm -

Xem thêm: danh từ chung, danh từ riêng , danh từ chung, danh từ riêng , danh từ chung, danh từ riêng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay