Đề Cương Thảo Luận TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

56 640 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:28

Họ và tên: Môn học :TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Lớp : CÂU HỎI THẢO LUẬN CÂU HỎI Câu 1: Phân tích khái TRẢ LỜI A CHỦ ĐỀ : Khái niệm Nguồn gốc TTHCM; TTHCM độc lập dân niệm tộc gắn liền với CNXH TTHCM? Vì B TRỌNG TÂM: Các vấn đề TTHCM; Độc lập dân tộc, gắn liền với độc lập dân tộc CNXH nội dung cốt lõi TTHCM việc vận dụng ĐCSVN tình hình gắn CNXH dung liền với là nội C GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ cốt lõi Khái niệm tư tưởng HCM TTHCM? Hiện * Định nghĩa: "Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, kết vận dụng ĐCSVN đã vận phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa dụng những nội phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân dung này loại Đó tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người; thế nào? Liên hệ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh bản thân đồng thời đại; sức mạnh nhân dân, khối đại đoàn kết dân tộc; quyền làm chủ chí? nhân dân, xây dựng Nhà nước thật dân, dân, dân; quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; phát triển kinh tế văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân; đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; chăm lo bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau; xây dựng Đảng sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa người lãnh đạo, vừa người đầy tớ thật trung thành nhân dân…Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho đấu tranh nhân dân ta giành thắng lợi, tài sản tinh thần to lớn Đảng dân tộc ta” * Giá trị khái niệm: - Bản chất cách mạng khoa học thể ba tính chất: hệ thống; toàn diện sâu sắc; - Cống hiến Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ nghĩa Mác - Lênin ý nghĩa nguồn gốc khách quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh - Thể qua chín nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh - Tầm quan trọng tư tưởng Hồ Chí Minh nghiệp cách mạng Đảng nhân dân ta Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là nội dung cốt lõi TTHCM.Bởi vì: a Tính tất yếu ĐLDT gắn liền với CNXH cách mạng Việt Nam * Đòi hỏi khách quan cách mạng Việt Nam từ đầu kỷ XX - Chính sách xâm lược thống trị tàn bạo thực dân Pháp nhân dân dân tộc Việt Nam - Nhân dân Việt Nam muốn sống, không đường khác đường làm cách mạng - Sự thất bại phong trào yêu nước Việt Nam theo mô hình độc lập dân tộc gắn với phong kiến, độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa tư cho thấy yêu cầu khách quan việc lựa chọn đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội * Kinh nghiệm cách mạng giới - Tổng kết kinh nghiệm cách mạng điển hình giới rút học cho cách mạng Việt Nam; Tác phẩm “Đường cách mệnh” giới thiệu tính chất, nội dung cách mạng điển hình giới: Cách mạng Mỹ 1776, cách mạng Pháp 1789, cách mạng Nga 1917 Từ phân tích tính chất, nội dung cách mạng Mỹ, Pháp, Nguyễn Ái Quốc đến kết luận mang tính so sánh với tiến tình vận động lịch sử: Mặc dầu có ý nghĩa to lớn tiến trình phát triển nhân loại, cách mạng cách mạng “không đến nơi”, “không triệt để” Trong quan niệm Người, có cách mạng tháng Mười Nga cách mạng triệt để - Nguyễn Ái Quốc nghiên cứu cách mạng vô sản: muốn cứu nước giải phóng dân tộc, theo đường Cách mạng tháng Mười Nga, vừa giải phóng nhân dân lao động, vừa giải phóng dân tộc bị áp - Việc phân tích cách mạng điển hình giới, đối chiếu với nhu cầu khách quan cách mạng Việt Nam: Độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, Nguyễn Ái Quốc rút học lớn: Dân tộc ta phải theo đường cách mạng tháng Mười Nga, tức theo đường cách mạng vô sản, đường ĐLDT gắn liền với CNXH * Chủ nghĩa Mác - Lênin soi đường cho cách mạng Việt Nam - Nguyễn Ái Quốc từ người yêu nước trở thành người cộng sản - Nguyễn Ái Quốc nghiên cứu lý luận cách mạng vô sản chủ nghĩa Mác Lênin b Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh ĐLDT gắn liền với CNXH * Tư tưởng Hồ Chí Minh ĐLDT, cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc: quyền dân tộc độc lập thật gắn với quyền dân tộc tự tôn trọng quyền dân tộc độc lập, quyền dân tộc tự nước cộng đồng quốc tế - Tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam: + Phải theo đường cách mạng vô sản + Phải tiến hành bạo lực cách mạng quần chúng + Phải chủ động giành thắng lợi trước cách mạng vô sản quốc + Phải định hướng lên chủ nghĩa xã hội từ đầu * Tư tưởng Hồ Chí Minh CNXH đường lên CNXH Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội: Là chế độ nhân dân lao động làm chủ; xã hội dân giàu, nước mạnh, văn minh, hạnh phúc; xã hội dân chủ, công bằng; dân tộc nước bình đẳng, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau; đoàn kết, hữu nghị, bình đẳng với dân tộc giới Là xã hội có kinh tế phát triển cao, lực lượng sản xuất đại, khoa học, kỹ thuật tiên tiến, chế độ công hữu Là xã hội có nhà nước dân, dân, dân Là xã hội công bằng, làm nhiều hưởng nhiều, làm hưởng ít, không làm không hưởng; nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân; người sống có văn hóa, có đạo đức - Tư tưởng Hồ Chí Minh đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam: Việt Nam tất yếu lên chủ nghĩa xã hội Chủ nghĩa xã hội nghiệp toàn dân Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Mục tiêu, phương hướng: tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội Biện pháp, cách thức, bước đi: tiến dần bước vững lên chủ nghĩa xã hội Thường xuyên đổi mới, chỉnh đốn đảng cầm quyền nhân tố định thắng lợi chủ nghĩa xã hội * Mối quan hệ ĐLDT với CNXH Việt Nam tư tưởng Hồ Chí Minh - Độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội: Độc lập dân tộc điều kiện tiên để mở đường lên chủ nghĩa xã hội Trong đấu tranh để giải phóng dân tộc, phải định hướng lên chủ nghĩa xã hội - Chủ nghĩa xã hội với độc lập dân tộc: Đi lên chủ nghĩa xã hội tất yếu khách quan sau giành độc lập dân tộc Xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công điều kiện định thắng lợi cuối cách mạng Việt Nam bảo vệ vững lâu dài độc lập dân tộc phải xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc trưng Việt Nam * Những điều kiện cho ĐLDT gắn liền với CNXH chủ nghĩa xã hội Việt Nam Xác lập, giữ vững phát huy vai trò lãnh đạo Đảng Thiết lập mối liên minh công - nông - trí thức làm tảng xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc Có nhà nước dân, dân, dân Thường xuyên gắn bó cách mạng Việt Nam với cách mạng giới Việc vận dụng TTHCM ĐLDT gắn liền với CNXH ĐCSVN a Đổi tiếp tục đường cách mạng ĐLDT gắn liền với CNXH b Điều kiện độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội c Nhiệm vụ chiến lược cách mạng Việt Nam thời kỳ đổi Sự kiên định mục tiêu ĐLDT gắn liền với CNXH tiếp tục Đảng ta thấu suốt thực sáng tạo điều kiện đất nước thống nhất, hòa bình, nước lên CNXH Đây thời kỳ cách mạng Việt Nam Thời kỳ tiến hành công đổi mới, CNH - HĐH, tạo biến đổi chất lĩnh vực đời sống xã hội, nhằm thực thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng mà Đảng xác định: đổi phải thực thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng thành công CNXH đôi với bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam XHCN Đó thực ĐLDT gắn liền với CNXH điều kiện lịch sử Để thực điều đó, Đảng ta đề mục tiêu cho thời kỳ này: phải xây dựng tảng sở vật chất CNXH, phấn đấu đến năm 2020, nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại; với kiến trúc thượng tầng (chính trị, tư tưởng, văn hóa,…) phù hợp Đại hội XI Đảng đề Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; xác định phát triển KTTT định hướng XHCN với nhiều thành phần kinh tế; đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo Tích cực hoàn thiện thể chế KTTT, cấu lại kinh tế gắn với đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nhanh, bền vững; thực ba khâu đột phá chiến lược: hoàn thiện thể chế kinh tế, phát triển nguồn nhân lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng Cùng với đó, trọng tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phát triển văn hóa… kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ trình thực Hiện nay, tình hình giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế diễn sâu rộng Điều đó, tác động nhiều chiều đến nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc nhân dân ta Bên cạnh đó, lực thù địch tiếp tục tăng cường hoạt động chống phá tất lĩnh vực, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo Đảng chế độ XHCN nước ta Những yếu tố bên trong, bên tồn đan xen, vừa tạo hội, vừa làm phát sinh thách thức Trong nội bộ, tệ quan liêu, tham nhũng, suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống mầm mống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xem thường Vì thế, hết, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải kiên định mục tiêu ĐLDT gắn với CNXH, thường xuyên nêu cao cảnh giác, chủ động ứng phó có hiệu với tình huống, bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân chế độ XHCN… Quán triệt toàn Đảng, toàn quân toàn dân nắm vững, thấu suốt nội hàm ĐLDT CNXH điều kiện Đây vấn đề quan trọng, làm sở để xác định nội dung bước phù hợp ĐLDT phải nhận thức cách triệt để, toàn diện tất lĩnh vực đời sống xã hội Trong đó, vấn đề tiên quyết, giữ vững độc lập, tự chủ đường lối trị Đảng, bảo đảm đường lên CNXH dân tộc ta không bị lệ thuộc vào lực Đường lối phải sở trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng cách sáng tạo vào thực tiễn Việt Nam trở thành tảng tư tưởng toàn xã hội Sự kiên định lập trường nghiệp đổi phải bảo đảm cho đất nước ta “đổi không đổi hướng”, “hội nhập không hòa tan” giới “đa cực” với nhiều biến động phức tạp, nhanh chóng Triển khai thực hiệu toàn cán Đảng viên, công viên chức, người lao động, toàn dân thực hiệu Nghị Trung ương (khóa XI)và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 Bộ Chính trị Quán triệt nội dung độc lập, tự chủ lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, văn hóa Thống nhận thức ĐLDT sở đảm bảo cho hành động thực tiễn hoạt động xây dựng CNXH bảo vệ Tổ quốc XHCN thời kỳ Như vậy, ĐLDT CNXH vừa mục tiêu cách mạng, vừa lợi ích quốc gia quan điểm quán, xuyên suốt Đảng ta Trải qua 85 năm lãnh đạo Cách mạng Việt Nam gần 30 năm lãnh đạo nghiệp đổi theo đường Cách mạng ĐLDT gắn liền CNXH ĐCSVN tiếp tục khẳng định cho thấy nhu cầu sống còn, lựa chọn Cách mạng Việt Nam Liên hệ bản thân Bản thân có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn trung thành với lý tưởng cách mạng lãnh đạo Đảng, kiên định mục tiêu ĐLDT gắn liền với CNXH; nghiêm túc thực tốt việc Học tập làm theo gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Thường xuyên nghiêm túc chấp hành chủ trương, sách pháp luật Nhà nước, tham gia tuyên truyền đường lối, sách Đảng Nhà nước nhân dân địa phương sinh sống Tham mưu cấp ủy, lãnh đạo Ban thực có hiệu Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 Bộ Chính trị theo chủ đề năm; thân nghiêm túc có kế hoạch thực hiệu theo chuyên đề; gắn liền với thực nhiệm vụ chuyên môn trị-đoàn thể giao Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động ứng phó có hiệu với tình huống, diễn biến hòa bình lực thù địch Thực hiệu việc kiểm điểm phê bình tự phê bình theo Nghị Trung ương (khóa XI)và Chỉ thị số 03CT/TW ngày 14/5/2011 Bộ Chính trị Có ý thức trách nhiệm việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng trị, phai nhạt lý tưởng cánh mạng….Thực tốt nhiệm vụ giao, góp phần vào thực nhiệm vụ phát triển KT-XH đơn vị địa phương Câu 2: Nội dung bản CHỦ ĐỀ : TTHCM xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; TTHCM Nhà của nước dân, dân, dân; TTHCM Mặt trận đoàn thể quần chúng TTHCM về xây (được thể qua TTHCM đại đoàn kết dân tộc) dựng Đảng, Nhà TRỌNG TÂM: Nội dung bản của TTHCM về xây dựng Đảng, Nhà nước, Mặt nước, Mặt trận trận - đoàn thể quần chúng ở nước ta (được thể qua TTHCM đại đoàn kết đoàn thể dân tộc) việc vận dụng ĐCSVN tình hình quần chúng nước ở ta? GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Nội dung bản của TTHCM về xây dựng Đảng việc vận dụng tư ĐCSVN đã vận tưởng ĐCSVN dụng tư tưởng 1.1 Nội dung bản của TTHCM về xây dựng Đảng * Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác-Lênin “làm cốt” nào? Liên hệ bản thân đồng chí? - Trong Đường Kách mệnh, Hồ Chí Minh mở đầu câu Lênin: “Không có lý luận cách mệnh, cách mệnh vận động…chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, Đảng cách mệnh làm trách nhiệm cách mệnh tiền phong”.Người rõ: “Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm nòng cốt, Đảng phải hiểu, phải theo chủ nghĩa Đảng mà chủ nghĩa người trí khôn, tàu bàn nam” - Người tìm thấy lý luận cách mạng tiền phong chủ nghĩa Lênin: “Bây học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, chủ nghĩa chân nhất, chắn nhất, cách mệnh chủ nghĩa Lênin” - Lấy chủ nghĩa Mác-Lênin “làm nòng cốt” theo Hồ Chí Minh nghĩa giáo điều theo câu, chữ mà nắm vững tinh thần chủ nghĩa Mác-Lênin, nắm vững lập trường, quan điểm phương pháp chủ nghĩa MácLênin, đồng thời thâu thái tinh hoa văn hóa dân tộc nhân loại * Đảng Cộng sản Việt Nam phải xây dựng theo nguyên tác Đảng kiểu giai cấp vô sản - V.I.Lênin đề nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu để phân biệt với Đảng hội Quốc tế II Hồ Chí Minh tiếp thu nguyên lý xây dựng Đảng V.I.Lênin, đề nguyên tác xây dựng Đảng sau đây: - Một là, nguyên tắc tập trung dân chủ Đây nguyên tắc để xây dựng Đảng cộng sản, không biến Đảng thành câu lạc bộ, Hồ Chí Minh gọi tập trung dân chủ nguyên tắc tổ chức Đảng Dân chủ tập trung hai mặt có quan hệ gắn bó thống với nguyên tắc, dân chủ để đến tập trung, sở tập trung; tập trung sở dân chủ, thep nguyên tắc thiểu số phải phục tùng đa số, cấp phục tùng cấp trên, đảng viên phải chấp hành vô điều kiện nghị Đảng Từ làm cho “Đảng ta nhiều người tiền đánh người” Về dân chủ, Người viết: “Chế độ ta chế độ dân chủ, tư tưởng phải tự Tự nào? Đối với vấn đề, người tự bày tỏ ý kiến mình, góp phần tìm chân lý Đó quyền lợi nghĩa vụ người Khi người phát biểu ý kiến, tìm thấy chân lý, lúc ấy, quyền tự tư tưởng hóa quyền tự phục tùng chân lý.” Người đặc biệt nhấn mạnh đến việc thực phát huy dân chủ nội bộ, có dân chủ Đảng nói đến dân chủ xã hội, định hướng cho việc xây dựng chế độ dân chủ triệu lần dân chủ chế độ tư chủ nghĩa - Hai là, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Theo Hồ Chí Minh, nguyên tắc lãnh đạo Đảng Nhiều người nhiều kiến thức, người thấy mặt này, người thấy mặt kia, dó hiểu mặt, vấn đề Việc tập thể bàn bạc kỹ lưỡng, kế hoạch định rõ cần giao cho người phụ trách, công việc chạy, tránh thói dựa dẫm, người ỷ vào người kia, ỷ lại vào tập thể Không xác định rõ cá nhân phụ trách, giống “nhiều sãi không đóng cửa chùa” Người kết luận: “Lãnh đạo không tập thể, đến tệ bao biện, độc đoán, chủ quan Kết hỏng việc Phụ trách không cá nhân, đến tệ bừa bãi, lộn xộn, vô phủ Kết hỏng việc Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách cần phải luôn đôi với nhau” Về vấn đề tập trung dân chủ, Người giải thích: “Tập thể lãnh đạo dân chủ; Cá nhân phụ trách tập trung; Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách tức dân chủ tập trung” - Ba là, nguyên tắc tự phê bình phê bình Hồ Chí Minh coi nguyên tắc sinh hoạt Đảng, quy luật phát triển Đảng Người nhấn mạnh: “Muốn đoàn kết chặt chẽ Đảng, phải thống tư tưởng, mở rộng dân chủ nội bộ, mở rộng tự phê bình phê bình” Người xem tự phê bình phê bình vũ khí để rèn luyện đảng viên, nhằm làm cho người tốt hơn, tiến tăng cường đoàn kết nội Tự phê bình phê bình vũ khí để nâng cao trình độ Đảng, để Đảng làm tròn sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, làm tròn trách nhiệm trước giai cấp dân tộc Người nói: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm Đảng hỏng Một Đảng có gan từa nhận khuyết điểm mình, vạch rõ đó… Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chân chính” Tự phê bình phê bình vấn đề khoa học cách mạng, mà nghệ thuật Người lưu ý cán bộ, đảng viên cấp Đảng từ xuống phải “luôn dùng khéo dùng cách phê bình tự phê bình” Mỗi người phải trung thực, chân thành với thân với người khác, “phải có tình đồng chí thường yêu lẫn nhau” - Bốn là, nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh tự giác Hồ Chí Minh coi trọng việc xây dựng kỷ luật nghiêm minh tự giác Đảng để tạo nên sức mạnh to lớn Đảng: “Sức mạnh vô địch Đảng tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm minh cán bộ, đảng viên.” Theo Hồ Chí Minh nghiêm minh thuộc tổ chức Đảng, tự giác thuộc cá nhân cá bộ, đảng viên Đảng Hồ Chí Minh nói: “Kỷ luật lòng tự giác đảng viên nhiệm vụ họ Đảng” - Yêu cầu cao kỷ luật Đảng chấp hành chủ trương, nghị Đảng tuân thủ nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo sinh hoạt Đảng, nguyên tắc xây dựng Đảng Mỗi đảng viên dù cương vị nào, cấp ủy dù cấp phải 10 Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân lãnh đạo Đảng vấn đề mấu chốt để tăng cường mối quan hệ gắn bó Đảng với nhân dân Trong suốt trình lãnh đạo cách mạng, công tác dân vận gắn liền với bước trưởng thành Đảng, gắn bó với nhân dân, trở thành truyền thống tốt đẹp Đảng ta 1.2 Nội dung TTHCM công tác dân vận a Quy trình công tác dân vận * Giải trình cho dân hiểu rõ quyền lợi nhiệm vụ họ (dân biết) Dân biết khâu quy trình dân vận khâu thể quyền làm chủ nhân dân Trong Dân vận, vấn đề mà HCM nhận thấy cần nhắc là: Nước ta nước dân chủ Dân chủ, họ phải biết điều mà người chủ cần biết Theo Người, dân ta thông minh, dân chúng khôn khéo, hăng hái, anh hùng, đó, Đảng, Nhà nước cần tin tưởng, cung cấp thông tin cho họ, tránh tình trạng bưng bít, che giấu * Bàn bạc với dân, hỏi ý kiến, kinh nghiệm dân (dân bàn) Dân biết dân bàn có quan hệ chặt chẽ với Người dân bàn điều họ biết, bàn chưa biết Theo HCM, có cách làm việc với quần chúng: Một là, làm việc theo cách quan liêu, nghĩa dùng mệnh lệnh, ép dân, tự đặt kế hoạch, viết chương trình cột dân, bắt dân theo Hai là, làm theo cách quần chúng, việc hỏi ý kiến dân, dân bàn bạc, giải thích cho dân hiểu rõ HCM nhân mạnh “Muốn dân chúng thành thật bày tỏ ý kiến, cán phải thành tâm, phải chịu khó, phải khéo khơi cho họ nói” * Động viên tổ chức toàn dân thi hành (dân làm) Sau dân biết, bàn đến thống nhất, HCM rõ khâu công tác dân vận “cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, động viên tổ chức toàn dân thi hành” Đây khâu tổ chức phong 42 trào quần chúng hành động cách mạng lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn “có lực lượng dân chúng việc to tát mấy, khó khăn làm được”; “Dân chúng đồng lòng, việc làm Dân chúng không ủng hộ, việc làm không nên”, “dễ mười lần không dân chịu, khó trăm lần, dân liệu xong”; “dân chúng biết giải nhiều vấn đề cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà người tài giỏi, đoàn thể to lớn, nghĩ không ra” * Cùng với dân kiểm thảo, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng (dân kiểm tra) Đây khâu cuối quy trình dân vận Dân kiểm tra dân xem xét việc dân biết, bàn, làm, kiểm tra việc thực chế độ sách nhân dân cán Đảng, Nhà nước hệ thống trị Được kiểm tra vấn đề, công việc đất nước-là biểu cao tinh thần “Dân chủ” thực Từ chủ trương, định hướng đường lối, kế hoạch, công việc, biện pháp tiến hành, dự án việc cấp đất, cấp vốn cho đơn vị kinh tế, hiệu đích thực vấn đề ấy, quan chức phải tạo điều kiện để dân kiểm tra, chất vấn, theo dõi, giám sát đến nơi đến chốn, tinh thần “Dĩ công vi thượng” “Dân kiểm tra” 02 cách: trực tiếp thông qua hình thức dân chủ đại diện, tổ chức kiểm tra nhân dân HCM không đặt vấn đề Đảng, Nhà nước phải đặc biệt coi trọng việc kiểm tra đảng viên, CBCC quần chúng nhân dân, Người đòi hỏi nhân dân cần tích cực tham gia kiểm tra Đảng b Lực lượng phụ trách công tác dân vận * Đảng, Nhà nước, đoàn thể nhân dân phải phụ trách công tác dân vận Thực chất công tác dân vận xác lập mối quan hệ chặt chẽ hệ thống trị (Đảng, quyền, đoàn thể nhân dân) với dân Để thực mục tiêu đó, HCM rõ “Tất cán quyền, tất cán Đoàn thể tất hội viên tổ chức nhân dân (Liên Việt, Việt Minh…) phải phụ trách dân vận” 43 Kể từ đời đến nay, ĐCSVN lực lượng lãnh đạo cách mạng Thành công hay hạn chế công việc, có việc quan trọng dân vận liên quan đến Đảng Đảng “phụ trách dân vận” không thông qua việc đề chủ trưởng, đường lối dân vận mà qua kiểm tra việc thực công tác dân vận Theo HCM, ưu điểm, khuyết điểm công tác dân vận quan hệ chặt chẽ với trình kiểm tra Đảng Nhà nước kiểu xuất hiện, đặt hàng loạt yêu cầu, công tác dân vận giữ vị trí quan trọng hình thành phát triển thân Nhà nước HCM khẳng định, nước ta nước dân chủ, nước lấy dân làm gốc Điều có nghĩa dân vận yêu cầu khách quan thiếu, thuộc tính Nhà nước kiểu Muốn trì chế độ dân chủ cộng hòa, Nhà nước phải đặc biệt coi trọng việc giải thành công mối quan hệ quan nhà nước với nhân dân tất cấp, lĩnh vực đời sống theo nguyên tắc dân chủ, dân làm chủ Các tổ chức đoàn thể nhân dân đóng vai trò quan trọng công tác dân vận Qua giai đoạn, trình cách mạng, vị trí, vai trò tổ chức trị cách mạng công tác dâm vận ngày củng cố, tăng cường HCM rõ: “Nước ta nước dân chủ Mọi công việc lợi ích dân mà làm Khắp nới có đoàn thê nhân dân Hội đòng nhân dân, Mặt trận, Công đoàn, Hội Nông dân cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc … Những đoàn thể tổ chức dân, phấn đấu cho dân, bênh vực quyền lợi dân, liên lạc mật thiết nhân dân với Chính phủ.” Bên cạnh đó, theo HCM, công tác dân vận, cần có phân biệt Đảng, quyền, đoàn thể nhân dân, mặt khác phải có phối hợp chặt chẽ tổ chức * Cán phụ trách công tác dân vận Theo HCM, cán gốc công việc, muôn việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém, có cán tốt việc xong Do đó, thành công 44 hay thất bại dân vận xét đến đội ngũ cán làm công tác định HCM cho rằng, đội ngũ cán cần có tính chuyên nghiệp cao Đối với cán dân vận, HCM đòi hỏi “người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” Người nhấn mạnh “phải thật nhúng tay vào việc” Có nghĩa người cán dân vận phải lao động, sản xuất, chiến đấu với dân Khi thực nhúng tay vào việc, người cán không hòa vào dân, hiểu niềm vui, nỗi buồn dân mà trực tiếp góp phần vào việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân Một yêu cầu mang tính nguyên tắc người phụ trách công tác dân vận phải sâu sát thực tế, gắn bó chặt chẽ với nhân dân HCM nhiều lần nhắc luận điểm công tác dân vận phải gắn chặt mối liên hệ với dân chúng, lắng nghe ý kiến dân chúng, tảng, lực lượng Đảng, nhờ mà Đảng thắng lợi Phát huy khối đại đoàn kết dân tộc là phương thức để tiến hành công tác dân vận Theo quan niệm Chủ tịch HCM, đại đoàn kết toàn dân tộc nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi cách mạng Việt Nam Bởi lẽ, nghiệp cách mạng Đảng ta lãnh đạo, thực sức mạnh dân tộc, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc Đại đoàn kết toàn dân tộc nội dung xuyên suốt tư tưởng hoạt động thực tiễn cách mạng Chủ tịch HCM Tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc Người công hiến đặc sắc, có giá trị lý luận giá trị thực tiễn quan trọng Trong báo Dân vận, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “…Công việc đổi mới, xây dựng trách nhiệm dân Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc công việc dân Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc công việc dân Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương dân cử Đoàn thể từ Trung ương đến xã dân tổ chức nên Nói tóm lại, quyền hành lực lượng nơi dân…” Như vậy, Người rõ vai trò, khả cách mạng nhân dân to lớn, có tính định Điều đó, khẳng định chân lý “Cách mạng nghiệp nhân 45 dân, nhân dân nhân dân” Khi bàn dân vận gì, Người viết: “Dân vận vận động tất lực lượng người dân không để sót người dân, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành công việc nên làm, công việc Chính phủ Đoàn thể giao” Theo tư tưởng nêu trên, đối tượng công tác dân vận nhân dân, mục tiêu công tác dân vận mục tiêu chung cách mạng Nội dung công tác dân vận tổ chức lực lượng nhân dân, đoàn kết toàn dân để thực nhiệm vụ cách mạng Phương thức công tác dân vận phải tiến hành từ sở, nắm tình hình nhân dân tiến hành vận động nhân dân từ sở Chủ nghĩa Mác - Lênin rằng: Quần chúng có khả lực lượng to lớn, mà cách mạng vô sản muốn đảm bảo thắng lợi lâu dài cần phải tranh thủ; Cách mạng nghiệp quần chúng, thân quần chúng có nhận thức cần phải tuyên truyền, giáo dục để hiểu rõ mục đích, lý tưởng trách nhiệm mình; Quần chúng đông đảo người hăng hái, nhiệt tình cách mạng, cách mạng trình lâu dài, gian khổ, khó khăn có lúc tạm thời thất bại, khiến quần chúng nhiều hoài nghi, thất vọng Vì vậy, cần phải thường xuyên tiến hành công tác vận động quần chúng lợi ích thực quần chúng Nhận thấy vai trò, vị trí quan trọng nhân dân, Chủ tịch HCM coi trọng việc thực phương châm “Lấy dân làm gốc”, dân quý nhất, dân tối thượng; nhân dân gốc nước, cách mạng Chính thế, bàn công tác quần chúng Đảng, Người dặn: “Nước lấy dân làm gốc Gốc có vững bền Xây lầu thắng lợi nhân dân” Người khẳng định vai trò tính định nhân dân trình triển khai, tổ chức thực nhiệm vụ cách mạng công việc cộng đồng dân cư, “Dân chúng đồng lòng, việc làm Dân chúng không ủng hộ, việc không nên”; “dễ trăm lần không dân chịu, khó vạn lần dân liệu xong” Đảng, quyền muốn 46 giành thắng lợi, phải tôn trọng nhân dân, dựa vào nhân dân, quý trọng nhân dân Tư tưởng Chủ tịch HCM rõ yêu cầu phải tăng cường đoàn kết, tập hợp lực lượng nhân dân để tiến hành công việc cách mạng Vấn đề cách mạng vấn đề đoàn kết, tập hợp lực lượng đông đảo nhân dân Đảng dù vĩ đại đến đâu phận nhân dân Chủ tịch Hồ Chí Minh viết báo “Dân vận”: “Lực lượng dân to Việc dân vận quan trọng Dân vận việc Dân vận khéo việc thành công” Người rõ: “Khuyết điểm to nhiều nơi xem khinh việc dân vận Cử ban vài người, mà thường cử cán bỏ mặc họ Vận tốt, vận không mặc Những cán khác không trông nom giúp đỡ, tự cho trách nhiệm dân vận Đó sai lầm to, có hại” Đoàn kết toàn dân nội dung công tác dân vận Chính thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải “vận động tất lực lượng người dân không để sót người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân để thực hành công việc nên làm, công việc mà Chính phủ đoàn thể giao cho” Theo tư tưởng Người, “Cách mệnh phải đoàn kết dân chúng bị áp để đánh đổ giai cấp áp mình, nhờ 5, người giết 2, anh vua, 9, 10 anh quan được” Vì vậy, Người kêu gọi “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công” Tư tưởng đoàn kết Chủ tịch Hồ Chí Minh triệt để: “Đoàn kết góp thành lực lượng Đoàn kết tổ chức, phong trào cách mạng quần chúng, thực hiệu cách mạng”.Đoàn kết truyền thống quý báu nhân dân ta Người cho rằng: Muốn giải phóng, dân tộc bị áp nhân dân lao động phải tự cứu lấy cách mạng vô sản Trong thời kỳ, giai đoạn cách mạng, cần thiết phải điều chỉnh sách phương pháp tập hợp lực lượng cho phù hợp với đối tượng khác nhau, đại đoàn kết dân tộc luôn Người coi vấn đề sống 47 cách mạng Đoàn kết định thành công cách mạng Vì đoàn kết tạo nên sức mạnh, then chốt thành công Muốn đưa cách mạng đến thắng lợi phải có lực lượng đủ mạnh, muốn có lực lượng phải quy tụ dân tộc thành một khối thống Giữa đoàn kết thắng lợi có mối quan hệ chặt chẽ, qui mô của đoàn kết quyết định quy mô,mức độ thành công Tại Đế quốc Pháp có ưu vật chất, phương tiện chiến tranh đại lại phải thua Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu chiến xâm lược? Đó đồng bào Việt Nam đoàn kết, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Toàn dân Việt Nam có lòng: Quyết không làm nô lệ Chỉ có chí: Quyết không chịu nước Chỉ có mục đích: Quyết kháng chiến để tranh thủ thống độc lập cho Tổ quốc Sự đồng tâm đồng bào ta đúc thành tường đồng vững xung quanh Tổ quốc Dù địch tàn, xảo quyệt đến mức nào, đụng đầu nhằm tường đó, chúng phải thất bại” Chính sức mạnh của lực lượng toàn dân đoàn kết làm nên thắng lợi Cách Mạng Tháng Tám Như Chủ tịch Hồ Chí Minh phân tích: “ Vì có thắng lợi đó? Một phần tình hình quốc tế thuận lợi cho ta Nhất lực lượng toàn dân đoàn kết Tất dân tộc, giai cấp, địa phương, tôn giáo dậy theo cờ Việt Nam để tranh lại quyền độc lập cho Tổ quốc.Lực lượng toàn dân lực lượng vĩ đại hết Không thắng lực lượng đó” Và Người khuyên nhân dân ta rằng: “Dân ta xin nhớ chữ đồng: Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh” HCM cho “Đại đoàn kết dân tộc không mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu đảng mà mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu dân tộc” Bởi vì, đại đoàn kết dân tộc nhiệm vụ quần chúng, quần chúng, quần chúng Đảng có sứ mệnh thức tỉnh, tập hợp, đoàn kết quần chúng tạo thành sức mạnh vô địch đấu tranh độc lập cho dân tộc, tự cho nhân dân, hạnh phúc cho người Theo tư tưởng Người, “dân” người dân, không phân biệt dân tộc đa số hay thiểu số, người có tín ngưỡng với người không tín ngưỡng, không phân biệt già, trẻ, gái, trai, giàu, nghèo Nói đến đại đoàn kết dân tộc có nghĩa phải 48 tập hợp người dân vào khối đấu tranh phát triển chung Người nói rõ: “Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống độc lập Tổ quốc; ta phải đoàn kết để xây dựng nước nhà Ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng Tổ quốc phụng nhân dân ta đoàn kết với họ” Công tác dân vận nói chung, việc củng cố, xây dựng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc nước ta nhiệm vụ trị có tính chiến lược Đảng, hệ thống trị Làm tốt nhiệm vụ tạo sức mạnh cho Đảng để tiếp tục giữ vững vai trò lãnh đạo, tổ chức thực công đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế Trong nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt qua gần 30 năm thực đường lối đổi mới, đất nước ta đạt thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử Từ thực tiễn phong phú cách mạng Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta tiếp tục rút học kinh nghiệm “Sự nghiệp cách mạng nhân dân, nhân dân nhân dân Chính nhân dân người làm nên thắng lợi lịch sử Toàn hoạt động Đảng phải xuất phát từ lợi ích nguyện vọng đáng nhân dân Sức mạnh Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân dẫn đến tổn thất khôn lường vận mệnh đất nước, chế độ XHCN Đảng” “Không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết: Đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế Đó truyền thống quý báu nguồn sức mạnh to lớn cách mạng nước ta” Trong tình hình nay, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh dân vận, xây dựng, củng cố, mở rộng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần giữ vững độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước lên CNXH Liên hệ thân Hiện công tác Ban Bồi thường, giải phóng mặt 49 Trong thực nhiệm vụ trị,quán triệt cho toàn đảng viên, cán viên chức, đoàn thể nhận thức rõ công tác dân vận nhiệm vụ quan trọng, sở để thực nhiệm vụ trị quan thực công tác bồi thường, giải phóng mặt dự án Quận ủy, UBND quận giao Không ngừng triển khai thực phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn liền với Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 Bộ Chính trị đẩy mạnh việc “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chủ đề hàng năm, phát động toàn đơn vị sức thi đua, học tập thực nhiệm vụ giao Trong trình thực nhiệm vụ, cán Ban nêu cao quan điểm đoàn kết toàn dân gắn liền với dân vận, công khai, tuyên truyền phương án bồi thường, sách, quy định pháp luật bồi thường cho dân biết, đồng thời nghiên cứu kỹ, trân trọng ý kiến đóng góp hộ dân, thực trách nhiệm với người dân bị giải tỏa, giải đơn thư kiến nghị thời gian quy định; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng để có đề xuất, báo cáo UBND quận, tham mưu văn kiến nghị, đề xuất với Hội đồng thẩm định bồi thường thành phố UBND thành phố, giải thêm sách phù hợp nguyện vọng đáng người dân, từ tạo niềm tin cho người dân vào Đảng Nhà nước Đến nay, tuyên truyền vận động hộ dân đồng ý chủ trương nhà nước, đồng ý nhận tiền bàn giao mặt bằng, nhờ hoàn thành gần 40 dự án theo đạo Quận ủy, UBND quận Triển khai sâu rộng đội ngũ cán bộ, đoàn viên chi đoàn đoàn viên Công đoàn việc tham gia hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”; chăm lo 02 hộ nghèo địa bàn trú đóng theo Thông tri 12-TTr/QU ngày 17/4/2012 Ban Thường vụ Quận ủy việc tiếp tục lãnh đạo tổ chức sở đảng thực công tác xã hội Các phong trào "Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước đảm việc nhà", "Năm xung kích, bốn đồng hành niên lập nghiệp" tiếp tục đẩy mạnh Các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện hàng năm trở thành hoạt động thường xuyên quan, đơn vị tham gia hiến máu cứu người, đóng góp ủng hộ “Tấm lưới nghĩa tình”, “vì ngư dân Trường Sa, Hoàng Sa”; 50 Qũy Người nghèo 2014; Qũy “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu tổ quốc”; Ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bão lụt Miền Trung; đóng góp ủng hộ quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh quan Quận; ủng hộ công nhân có hoàn cảnh khó khăn … Cuộc vận động: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” triển khai sâu rộng toàn đơn vị Bên cạnh đó, giao cho đoàn thể thực chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho đoàn viên như: tặng quà sinh nhật, thăm hỏi đoàn viên ốm đau, Quốc tế phụ nữ 8/3, Quốc tế thiếu nhi 1/6, tết Trung thu cho tất đoàn viên công đoàn, thăm tặng quà cho đoàn viên cha, mẹ đoàn viên công đoàn ốm đau, Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 Chăm lo tết Nguyên đán cho đoàn viên công đoàn… Tất hoạt động trên, chi góp phần vào việc thực quan điểm Đại đoàn kết toàn dân tộc phương thức để thực công tác dân vận, đảm bảo quyền lợi toàn thể cán công viên chức, tổ chức đoàn thể đơn vị, xây dựng khối đoàn kết quan ngày vững mạnh Câu 5: Tại CHỦ ĐỀ: Học tập vận dụng TTHCM công tác lãnh đạo, quản lý cấp Đại hội Đại biểu sở toàn quốc lần TRỌNG TÂM: TTHCM là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của thứ XI của Đảng Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp Cách mạng của Nhân dân ta khẳng định: giành thắng lợi “TTHCM là tài GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ sản tinh thần vô Đảng ta khẳng định: “TTHCM là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý cùng to lớn và giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp Cách mạng của Nhân quý của dân ta giành thắng lợi” Bởi vì: giá Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường nghiệp cho sự Cách mạng của Nhân a Cùng với Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, TTHCM tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Đảng cách mạng Việt Nam * Sự hình thành tư tưởng HCM Gắn liền với đời hoạt động cách mạng phong phú, sáng tạo mình, TTHCM bước hình thành, phát triển ngày có vị trí quan trọng Đảng, với dân tộc Việt Nam 51 dân ta giành HCM tư tưởng Người đóng vai trò định việc thống thắng lợi”? Liên tổ chức cộng sản thành ĐCSVN Đây thời điểm đánh dấu TTHCM hệ bản thân đường cách mạng Việt Nam hình thành Người mang đến cho cách đồng chí mạng nước ta vấn đề lý luận trị, chiến lược, sách lược với tổ chức cách mạng khoa học Kể từ sau ĐCSVN đời, TTHCM bổ sung, phát triển, soi đường, lối cho cách mạng Việt Nam từ thắng lợi đến thắng lợi khác Vì thế, với Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, ĐCSVN coi việc học tập, bảo vệ, vận dụng sáng tạo TTHCM nhiệm vụ quan trọng Đảng, cán đảng viên dân tộc * Nhận thức Đảng TTHCM Thắng lợi Cách mạng Việt Nam tách rời TTHCM Thông qua thực tiễn cách mạng nước ta, ĐCSVN bước đến kết luận: TTHCM tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Đảng dân tộc Diễn văn khai mạc Đại hội II Đảng (2-1951) nêu rõ: “Đường lối trị, nếp làm việc đạo đức cách mạng Đảng ta đường lối, tác phong đạo đức cách mạng Hồ Chủ tịch”… Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa MácLênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại… Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho đấu tranh nhân dân ta giành thắng lợi, tài sản tinh thần to lớn Đảng dân tộc ta” Nhận thức Đảng tư tưởng Hồ Chí Minh nêu Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) tiếp tục làm rõ: “Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, kết 52 vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; tài sản tinh thần vô to lớn quý giá Đảng dân tộc ta, mãi soi đường cho nghiệp cách mạng nhân dân ta giành thắng lợi” Trong gần 30 năm qua, Đảng ta tâm đổi mới, đòi hỏi thiết đất nước; đặc tính cách mạng, cách mạng xã hội chủ nghĩa; chất sâu xa chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh nước ta; xu tất yếu thời đại Chỉ có đổi mới thấy thấy hết thật, thấy nhân tố để phát huy, sai lầm để sửa chữa, nhằm vận dụng tốt chủ nghĩa MácLênin vào hoàn cảnh đất nước Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, kết năm bôn ba, lăn lộn hoạt động thực tiễn, nghiên cứu, học tập, vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại Đó tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; sức mạnh nhân dân, khối đại đoàn kết dân tộc; quyền làm chủ nhân dân, xây dựng Nhà nước thật dân, dân dân; chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; phát triển kinh tế văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân; đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; chăm lo bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau, xây dựng Đảng sạch, vững mạnh; cán bộ, đảng viên vừa người lãnh đạo, vừa người đầy tớ thật trung thành nhân dân Tư tưởng Hồ Chí Minh tài sản tinh thần vô giá, mãi đuốc soi đường cho đấu tranh độc lập tự do, CNXH nhân dân Việt Nam 53 ĐCSVN nêu cao TTHCM hoàn toàn đắn Điều phù hợp với đóng góp vĩ đại gương đạo đức sáng tuyệt vời HCM Việc làm đáp ứng đòi hỏi đáng, tình cảm vô thân thiết, gần gũi mà nhân dân Việt Nam bạn bè quốc tế dành cho HCM Thực tế cho thấy, TTHCM không tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Đảng cách mạng Việt Nam mà trở thành giá trị bền vững, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, đã, lan tỏa ngày rộng rãi, sâu sắc giới, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp Cách mạng của Nhân dân ta giành thắng lợi b TTHCM nghiệp đổi * Thời thách thức nghiệp đổi - Về thời thuận lợi: Hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác phát triển xu lớn Sự nghiệp đổi Việt Nam, lấy kinh tế làm nhiệm vụ trung tâm phù hợp với xu chung giới, đồng tình, ủng hộ nhân dân nước Hội nhập kinh tế giới xu khách quan Cuộc cách mạng khoa học công nghệ, kinh tế tri thức trình toàn cầu hoá diễn mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến phát triển nhiều nước Tài nguyên thiên nhiên Việt Nam phong phú, lực lượng lao động đông đảo, tương đối rẻ, khéo tay Nhân dân Việt Nam có ĐCSVN - Đảng lấy Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, TTHCM làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Sự nghiệp đổi lãnh đạo Đảng năm qua đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử - Về khó khăn thách thức: Tình hình giới ngày phức tạp; đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp, chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang - sắc tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, khủng bố, tranh chấp lãnh thổ, biển, đảo, tài nguyên cạnh tranh liệt lợi ích kinh tế tiếp tục diễn phức tạp 54 Bốn nguy nghiệp đổi tụt hậu xa kinh tế; chệch hướng XHCN; tham nhũng tệ quan liêu; nguy diễn biến hòa bình … đến tồn diễn biến phức tạp, đan xen, tác động Mỗi tỉnh, thành, địa phương sở có khó khăn, thách thức riêng mang tính đặc thù cần phải vượt qua * Sự vận dụng phát triển TTHCM thời kỳ Để giành thành qua gần ba mươi năm đổi có nhiều nguyên nhân, việc vận dụng phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh đóng vai trò chủ yếu Sự vận dụng thể hiện: Thứ nhất, quan điểm kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH Thứ hai, Đảng ta vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối nhân dân Thứ ba, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng văn hóa, giáo dục, xã hội, người Thứ tư, nguyên nhân vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng, công tác xây dựng Đảng xây dựng Nhà nước Thứ năm vận dụng TTHCM lĩnh vực đối ngoại, quốc phòng, an Qua 40 năm giải phóng miền Nam, thống đất nước gần 30 năm đổi đất nước chứng minh “TTHCM nguyên giá trị thời đại”… Trong giai đoạn cách mạng mới, phải nắm vững quan điểm thực tiễn, vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, TTHCM, giải đắn vấn đề thực tiễn cách mạng nước ta đặt Nắm vững vận dụng tốt quan điểm thực tiễn, Hồ Chí Minh đề đường lối đắn sáng tạo cho cách mạng Việt Nam, đưa lại nhiều thắng lợi cho cách mạng nước ta Công đổi phải xuất phát từ nguyện vọng nhân dân thực tiễn xã hội Việt Nam, tham khảo kinh nghiệm tốt giới, phù hợp với xu thời đại Có thể nói rằng, nhận thức hành động theo dẫn TTHCMlà bí thành công nghiệp đổi Việt Nam 55 Liên hệ thân Bản thân kiên định xác định TTHCM là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp Cách mạng của Nhân dân ta giành thắng lợi, kiên định tin tưởng tuyệt Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, TTHCM kim nam cho hành động cách mạng nước ta Bản thân có lập trường tư tưởng vững vàng, luôntrung thành với lý tưởng cách mạng lãnh đạo Đảng, kiên định mục tiêu ĐLDT gắn liền với CNXH; nghiêm túc thực tốt việc Học tập làm theo gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Thường xuyên nghiêm túc chấp hành chủ trương, sách pháp luật NN, tham gia tuyên truyền đường lối, sách Đảng Nhà nước nhân dân địa phương sinh sống Có ý thức trách nhiệm việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng trị, phai nhạt lý tưởng cánh mạng….Thực tốt nhiệm vụ giao, góp phần vào thực nhiệm vụ phát triển KT-XH đơn vị địa phương Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động ứng phó có hiệu với tình huống, diễn biến hòa bình lực thù địch Thực hiệu việc kiểm điểm phê bình tự phê bình theo NQTW (khóa XI)và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 Bộ CT 56
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Cương Thảo Luận TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, Đề Cương Thảo Luận TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, Đề Cương Thảo Luận TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay