Xây dựng nông thôn mới trong phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Bắc Ninh

163 137 0
  • Loading ...
1/163 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:20

HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGUYN VN HNG XÂY DựNG NÔNG THÔN MớI TRONG PHáT TRIểN KINH Tế - Xã HộI TỉNH BắC NINH LUN N TIN S KINH T H NI - 2015 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGUYN VN HNG XÂY DựNG NÔNG THÔN MớI TRONG PHáT TRIểN KINH Tế - Xã HộI TỉNH BắC NINH Chuyờn ngnh : Kinh t chớnh tr Mó s : 62 31 01 01 LUN N TIN S KINH T Ngi hng dn khoa hc: PGS TS PHM QUC TRUNG H NI - 2015 MC LC M U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU Cể LIấN QUAN N TI 1.1 Nhng nghiờn cu ngoi nc v nụng nghip, nụng thụn, nụng dõn v xõy dng nụng thụn mi 1.2 Nhng nghiờn cu nc v nụng nghip, nụng thụn, nụng dõn v xõy dng nụng thụn mi 1.3 Nhng v xõy dng nụng thụn mi phỏt trin kinh t - xó hi a phng cp tnh cn tip tc nghiờn cu Chng 2: C S Lí LUN V THC TIN XY DNG NễNG THễN MI TRONG PHT TRIN KINH T - X HI A PHNG CP TNH 2.1 Khỏi quỏt v nụng thụn mi 2.2 Xõy dng nụng thụn mi phỏt trin kinh t - xó hi 2.3 Kinh nghim xõy dng nụng thụn mi phỏt trin kinh t xó hi Chng 3: THC TRNG XY DNG NễNG THễN MI TRONG PHT TRIN KINH T - X HI TNH BC NINH 3.1 Tin xõy dng nụng thụn mi phỏt trin kinh t - xó hi tnh Bc Ninh 3.2 Xõy dng nụng thụn mi phỏt trin kinh t - xó hi tnh Bc Ninh t nm 2010 n 3.3 ỏnh giỏ quỏ trỡnh xõy dng nụng thụn mi phỏt trin kinh t - xó hi tnh Bc Ninh Chng 4: PHNG HNG V GII PHP XY DNG NễNG THễN MI TRONG PHT TRIN KINH T - X HI TNH BC NINH GIAI ON N NM 2020 4.1 Phng hng xõy dng nụng thụn mi phỏt trin kinh t - xó hi tnh Bc Ninh giai on n nm 2020 4.2 Gii phỏp xõy dng nụng thụn mi phỏt trin kinh t - xó hi tnh Bc Ninh giai on n nm 2020 KT LUN DANH MC CễNG TRèNH KHOA HC CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N TI DANH MC TI LIU THAM KHO Trang 6 16 20 20 27 59 76 76 85 114 122 122 132 148 150 151 DANH MC CC CH VIT TT TRONG LUN N BKH : Bin i khớ hu CNH : Cụng nghip hoỏ CNH,HH : Cụng nghip húa, hin i húa CNXH : Ch ngha xó hi BSCL : ng bng sụng Cu Long HTX : Hp tỏc xó KT-XH : Kinh t - xó hi MTQG : Mc tiờu quc gia NTM : Nụng thụn mi XD : Xõy dng XHCN : Xó hi ch ngha DANH MC CC BNG, BIU TRONG LUN N Trang Bng 3.1: Huy ng u t phỏt trin giai on 2009 - 2011 80 Bng 3.2: Tỡnh hỡnh quy hoch v thc hin quy hoch nụng thụn mi 92 Bng 3.3: Tỡnh hỡnh thc hin tiờu giao thụng 94 Bng 3.4: Tỡnh hỡnh thc hin tiờu thy li 95 Bng 3.5: Tỡnh hỡnh thc hin tiờu v in nụng thụn 96 Bng 3.6: Tỡnh hỡnh thc hin tiờu c s vt cht húa 98 Bng 3.7: Tỡnh hỡnh thc hin tiờu v bu in 99 Bng 3.8: Tỡnh hỡnh thc hin tiờu nh dõn c 100 Bng 3.9: Tỡnh hỡnh thc hin tiờu v giỏo dc 108 Bng 3.10: Tỡnh hỡnh thc hin tiờu v y t 109 Bng 3.11: Tỡnh hỡnh thc hin tiờu mụi trng 111 Bng 3.12: Tỡnh hỡnh thc hin tiờu h thng t chc chớnh tr xó hi Bng 3.13: Tỡnh hỡnh o to ngh cho lao ng nụng thụn nm 2010 - 2011 Bng 3.14: Bng 4.2: 117 Tỡnh hỡnh doanh nghip ang hot ng theo ngnh kinh t (thi im 31/12 hng nm) qua nm Bng 4.1: 113 119 Ch tiờu xõy dng nụng thụn mi giai on 2010 - 2015 v giai on 2016 -2020 127 Nhu cu o to cỏn b NTM tnh Bc Ninh 138 Biu 3.1: Thc trng xõy dng nụng thụn tnh Bc Ninh theo tng tiờu thc hin 114 M U Tớnh cp thit ca ti Xõy dng nụng thụn mi l mt mc tiờu quan trng ch trng ca ng Cng sn Vit Nam v nụng nghip, nụng dõn v nụng thụn, c xỏc nh Ngh quyt s 26 - NQ/T ngy 5/8/2008 ca Hi ngh ln th Ban Chp hnh Trung ng khúa X Khụng th cú mt nc cụng nghip nu nụng nghip, nụng thụn lc hu, nụng dõn cú i sng húa v vt cht thp Vic xõy dng nụng thụn mi ũi hi phi cú kt cu h tng kinh t xó hi tng bc hin i; c cu kinh t v cỏc hỡnh thc t chc sn xut hp lý, gn nụng nghip vi phỏt trin nhanh cụng nghip v dch v; gn phỏt trin nụng thụn vi ụ th theo quy hoch; xó hi nụng thụn dõn ch, n nh, giu bn sc húa dõn tc; mụi trng sinh thỏi c bo v; an ninh trt t c gi vng; i sng vt cht v tinh thn ca ngi dõn ngy cng c nõng cao theo nh hng xó hi ch ngha Mun thc hin c ni dung trờn, ũi hi nn kinh t - xó hi phi phỏt trin bn vng Mt nn kinh t phỏt trin bn vng l c s khoa hc cho vic thc hin thnh cụng xõy dng nụng thụn mi Qua gn 30 nm thc hin cụng cuc i mi ton din t nc, Vit Nam ó t c nhiu thnh tu kinh t quan trng Tuy nhiờn, nụng thụn hin ch yu cũn l sn xut nụng nghip nh l, manh mỳn; vi gn 70% dõn s hin ang sng khu vc nụng thụn v 47% s lao ng c nc lnh vc nụng nghip Bỡnh quõn mi h nụng dõn ch cú 1,61 t canh tỏc; ú, ng bng sụng Hng 0,35 ha/h; Trung du v nỳi phớa Bc 2,98 ha/h; Bc Trung b 1,76 ha/h; Duyờn hi Trung 2,13 ha/h; Tõy Nguyờn 5,63 ha/h; ụng Nam B 1,2 ha/h v ng bng sụng Cu Long 1,03 ha/h [39] Theo s liu ca B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn, c nc hin cú khong 95 triu mnh t nụng nghip vi tng din tớch 9,4 triu S manh mỳn sn xut nụng nghip, nht l manh mỳn v t sn xut lm cho sn xut nụng nghip thiu bn vng T trng u t xó hi cho nụng nghip cú xu hng gim Bỡnh quõn giai on 2006 - 2010, t trng u t ton xó hi cho nụng nghip chim 6,4% GDP nhng n giai on 2011 - 2013 gim cũn 5,4% GDP [88] Thu nhp ca c dõn nụng thụn cũn rt thp, bỡnh quõn hng nm bng 76,6% mc bỡnh quõn chung c nc v ch bng 47,5% so vi thu nhp ca c dõn ụ th C nc cú ti 84,5% s h nghốo (trong tng s h nghốo c nc) sng nụng thụn (nu tớnh theo chun nghốo mi cũn cao hn na) [39] Mt khỏc, sn xut nụng nghip mang tớnh ri ro cao, nờn nguy c cỏc h t cn nghốo tr thnh h nghốo rt cao, hoc h ó thoỏt nghốo nhng nu ch gp ri ro nh nm cú ngi m; gia sỳc, gia cm b dch bnh li gp nguy c tỏi nghốo Thc trng trờn ang hn ch tng trng ca ngnh nụng nghip, tỡnh trng ụ nhim mụi trng sinh thỏi cú chiu hng gia tng, nht l nhng vựng nụng thụn cú tc cụng nghip húa v ụ th húa nhanh, ó tỏc ng tiờu cc n phỏt trin kinh t - xó hi núi chung, theo ú tỏc ng tiờu cc lm chm vic thc hin ch trng xõy dng nụng thụn mi Chớnh vỡ vy, t bc thit hin l cn phi cú nhng nghiờn cu lý lun, kho sỏt v ỏnh giỏ thc tin, tỡm gii phỏp phự hp cho phỏt trin kinh t xó hi, to c s vt cht thc hin xõy dng nụng thụn mi trờn a bn nụng thụn c nc núi chung, cng nh xõy dng nụng thụn mi tnh Bc Ninh núi riờng Vi lý trờn v qua thc tin, kinh nghim cụng tỏc nhiu nm trờn a bn nụng thụn ca mt tnh phớa Bc, Xõy dng nụng thụn mi phỏt trin kinh t - xó hi tnh Bc Ninh c la chn lm ti lun ỏn tin s kinh t, chuyờn ngnh kinh t chớnh tr hc Mc ớch v nhim v nghiờn cu ca lun ỏn - Mc ớch nghiờn cu: Trờn c s h thng hoỏ lý lun, thc tin xõy dng nụng thụn mi phỏt trin kinh t - xó hi, lun ỏn phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng xõy dng nụng thụn mi phỏt trin kinh t - xó hi tnh Bc Ninh theo cỏc tiờu chớ, lm rừ nhng kt qu t c, nhng tn ti hn ch v nguyờn nhõn dn n nhng tn ti, hn ch Kt hp gia lý lun v thc tin, lun ỏn xut phng hng c bn v gii phỏp ch yu nhm xõy dng nụng thụn mi phỏt trin kinh t - xó hi tnh Bc Ninh giai on ti nm 2020 - Nhim v nghiờn cu: + H thng húa nhng lý lun v xõy dng nụng thụn mi phỏt trin kinh t - xó hi ca a phng cp tnh + Trờn c s xỏc nh nhng tim nng cựng vi nhng thun li, khú khn nh hng n quỏ trỡnh xõy dng nụng thụn mi tnh Bc Ninh; ỏnh giỏ thc trng xõy dng nụng thụn mi phỏt trin kinh t - xó hi ca a phng theo 11 ni dung (19 tiờu chớ), xỏc nh nhng kt qu t c, nhng hn ch cng nh nguyờn nhõn dn n nhng hn ch ú + Phng hng, gii phỏp xõy dng nụng thụn mi phỏt trin kinh t - xó hi tnh Bc Ninh giai on n nm 2020 i tng v phm vi nghiờn cu ca lun ỏn - i tng nghiờn cu: xõy dng nụng thụn mi phỏt trin kinh t xó hi tnh Bc Ninh C th l: mi quan h gia xõy dng nụng thụn mi vi phỏt trin kinh t - xó hi Trong mi quan h ú, kinh t - xó hi l yu t quyt nh n xõy dng nụng thụn mi Ngc li, nụng thụn mi cú tỏc ng tớch cc tr li kinh t - xó hi, to mụi trng, iu kin thỳc y kinh t - xó hi phỏt trin Ngy nay, mi quan h gia xõy dng nụng thụn mi vi phỏt trin kinh t - xó hi cng cht ch hn bao gi ht Phỏt trin kinh t - xó hi n nh nhanh, bn vng gi vai trũ quyt nh cho xõy dng nụng thụn mi; xõy dng nụng thụn mi to mụi trng, iu kin phỏt trin kinh t - xó hi nhanh, bn vng Bi vy, phi gii quyt ỳng n mi quan h gia xõy dng nụng thụn mi vi phỏt trin kinh t - xó hi phự hp vi tng iu kin, giai on lch s c th trờn tng a phng - Phm vi nghiờn cu: + V ni dung: lun ỏn nghiờn cu lý lun, thc tin xõy dng nụng thụn mi phỏt trin kinh t - xó hi Trong ú, trung lm rừ mi quan h gia xõy dng nụng thụn mi vi phỏt trin kinh t - xó hi + V khụng gian: lun ỏn nghiờn cu xõy dng nụng thụn mi phỏt trin kinh t - xó hi a bn tnh Bc Ninh + V thi gian: lun ỏn nghiờn cu xõy dng nụng thụn mi phỏt trin kinh t - xó hi tnh Bc Ninh t nm 2010 n C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn 4.1 C s lý lun ca lun ỏn Lun ỏn c nghiờn cu da trờn nhng quan im c bn ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh v cỏc kin ca ng, Nh nc Vit Nam v xõy dng nụng thụn mi v phỏt trin kinh t - xó hi Nhng ch trng, phng hng xõy dng nụng thụn mi v phỏt trin kinh t - xó hi tnh Bc Ninh; cỏc ch th, ngh quyt ca Tnh y, y ban nhõn dõn tnh Bc Ninh, cỏc bỏo cỏo tng kt, s liu thng kờ ca cỏc c quan, s, ban, ngnh ca Tnh; cỏc cụng trỡnh khoa hc liờn quan n ti ó c cụng b; kinh nghim xõy dng nụng thụn mi phỏt trin kinh t - xó hi ca mt s a phng tng ng v kt qu iu tra kho sỏt nghiờn cu thc t cú liờn quan l c s lý lun, thc tin ca lun ỏn 4.2 Phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn Trờn c s phng phỏp lun ca ch ngha vt bin chng v ch ngha vt lch s, lun ỏn chỳ trng s dng cỏc phng phỏp c thự ca kinh t chớnh tr hc Mỏc - Lờnin l phng phỏp tru tng hoỏ khoa hc, kt hp lụgớc vi lch s; phõn tớch vi tng hp; thng kờ so sỏnh Trong ú, phng phỏp tru tng húa khoa hc c s dng v quỏn trit ton b lun ỏn Trờn c s a nhng gi nh khoa hc, hp lý lun ỏn trung lm rừ i tng nghiờn cu tng bi cnh, iu kin c th nhm lm rừ thc cht v bn cht kinh t - xó hi ca quỏ trỡnh xõy dng nụng thụn mi phỏt trin kinh t - xó hi núi chung, tnh Bc Ninh núi riờng; lm rừ tớnh tng ng v khỏc bit ca chỳng vi cỏc tin trỡnh xõy dng nụng thụn mi khỏc nhm m bo tớnh k tha, phỏt trin v bỏm sỏt nh hng xó hi ch ngha ca nn kinh t Cỏc phng phỏp kt hp logic vi lch s, phõn tớch vi tng hp, thng kờ so sỏnh c s dng nhng nghiờn cu; c bit l phõn tớch kinh nghim thc tin xõy dng nụng thụn mi ca mt s a phng tng ng v thc trng xõy dng nụng thụn mi phỏt trin kinh t - xó hi tnh Bc Ninh thi gian qua Nhng úng gúp mi v mt khoa hc ca lun ỏn - H thng húa v lm rừ hn mt s c s khoa hc v nụng thụn mi, xõy dng nụng thụn mi phỏt trin kinh t - xó hi a phng cp tnh; trờn c s ú, lm rừ nhng ni dung v xu hng xõy dng nụng thụn mi phỏt trin kinh t - xó hi tnh Bc Ninh - ỏnh giỏ thc trng v nhn din nhng mi ang t i vi xõy dng nụng thụn mi phỏt trin kinh t - xó hi tnh Bc Ninh - xut phng hng c bn v gii phỏp ch yu nhm xõy dng nụng thụn mi phỏt trin kinh t - xó hi tnh Bc Ninh giai on n nm 2020 í ngha lý lun v thc tin ca lun ỏn 6.1 í ngha lý lun ca lun ỏn Lun ỏn ó h thng húa lý lun, trỡnh by rừ, ỳng vai trũ, ni dung, v trớ quan trng ca Chng trỡnh xõy dng nụng thụn mi v nh hng ca nú i vi phỏt trin kinh t - xó hi trờn a bn c nc núi chung, tnh Bc Ninh núi riờng 6.2 í ngha thc tin ca lun ỏn Lun ỏn ỏnh giỏ ỳng thc trng, nhng t quỏ trỡnh thc hin Chng trỡnh xõy dng nụng thụn mi v tỏc ng ca nú i vi phỏt trin kinh t - xó hi thi gian qua; t ú rỳt nhng bi hc kinh nghim, a nhng kin ngh phng hng, gii phỏp c bn nhm xõy dng nụng thụn mi phỏt trin kinh t - xó hi tnh Bc Ninh Kt cu ca lun ỏn Lun ỏn gm: phn m u; chng, 11 tit; kt lun; danh mc cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca tỏc gi ó cụng b liờn quan n ti lun ỏn; danh mc ti liu tham kho v ph lc 144 cp xó, cn c vo tỡnh hỡnh c th ca a phng, y ban nhõn dõn cp tnh quyt nh vic thnh lp hoc khụng thnh lp Ban ch o xõy dng NTM cp xó Trng hp thnh lp, thnh phn Ban ch o xõy dng NTM cp xó y ban nhõn dõn cp tnh quyt nh Thnh lp Ban qun lý xõy dng NTM xó (gi tt l Ban qun lỳ xó) y ban nhõn dõn xó quyt nh thnh lp Ch tch y ban nhõn dõn xó lm Trng ban; Phú Ch tch y ban nhõn dõn xó l Phú Trng ban Thnh viờn l mt s cụng chc xó, i din mt s ban, ngnh, on th chớnh tr xó v trng thụn Thnh viờn Ban qun lý xó ch yu hot ng theo ch kiờm nhim Ban qun lý xó trc thuc y ban nhõn dõn xó, cú t cỏch phỏp nhõn, c m ti khon v s dng du ca y ban nhõn dõn xó hot ng giao dch vi cỏc t chc, cỏ nhõn liờn quan theo quy nh ca phỏp lut Trong trng hp, i vi cỏc cụng trỡnh cú yờu cu k thut cao, ũi hỏi cú trỡnh chuyờn mụn m Ban qun lý xó khụng nng lc v khụng nhn l ch u t, y ban nhõn dõn xó cú th thuờ mt n v hoc t chc cú nng lc qun lý h tr hoc chuyn cho y ban nhõn dõn huyn l ch u t, cú s tham gia ca lónh o Ban qun lý xó Vic thuờ n v hoc t chc cú nng lc thc hin theo cỏc quy nh hin hnh ca Nh nc cp thụn, thnh lp Ban phỏt trin thụn, thnh viờn l nhng ngi cú uy tớn, trỏch nhim, nng lc t chc trin khai, cng ng thụn trc tip bu v Ch tch y ban nhõn dõn xó cú quyt nh cụng nhn (gm ngi i din lónh o thụn, i din cỏc on th chớnh tr - xó hi thụn v mt s ngi cú nng lc chuyờn mụn khỏc liờn quan n xõy dng NTM) 4.2.6 y mnh cụng tỏc tuyờn truyn, nhn thc v xõy dng nụng thụn mi Chng trỡnh MTQG xõy dng NTM l mt chng trỡnh phỏt trin nụng thụn tng hp vi nhiu ni dung ln, nguyờn tc, phng phỏp, cỏch lm, c ch chớnh sỏch cú nhiu i mi so vi trc, vi vai trũ ch th l cng ng dõn c nụng thụn nhng cụng tỏc tuyờn truyn, ng ngi 145 dõn, cng ng cũn ớt Vỡ vy, ngi dõn hiu cha y v s cn thit, ý ngha, ni dung ca chng trỡnh xõy dng NTM Qua iu tra, kho sỏt ý kin cỏn b c s v ngi dõn cho thy, phn ụng cỏn b cỏc cp nht l c s v ngi dõn nụng thụn cũn cha hiu y v ch trng xõy dng NTM trờn cỏc ni dung: Mt l, vai trũ ch th ca ngi dõn xõy dng NTM Hai l, vic thu hỳt ngun lc xõy dng NTM Ba l, quy hoch NTM Bn l, cỏch thc phỏt trin sn xut, tng thu nhp cho c dõn nụng thụn Nm l, ni dung, phng phỏp bo v, ci to mụi trng sinh thỏi nụng thụn Sỏu l, cỏch thc lụi cun, to mụi trng hp dn doanh nghip v nụng nghip, nụng thụn T thc trng ú cho thy, phi y mnh cụng tỏc tuyờn truyn, ng lm cho mi cỏn b, ng viờn, hi viờn, cỏc tng lp nhõn dõn (nht l khu vc nụng thụn) hiu y hn v chng trỡnh MTQG xõy dng NTM t giỏc tham gia, úng gúp tớch cc vo chng trỡnh Ni dung tuyờn truyn: Yờu cu cp thit ca xõy dng NTM nc ta cng nh tnh Bc Ninh Tiờu NTM (19 tiờu B tiờu quc gia NTM, i vi vựng ng bng sụng Hng) Nhng ni dung xõy dng NTM (11 ni dung c bn ca Chng trỡnh) c im, nguyờn tc xõy dng NTM Phng phỏp, cỏc c ch chớnh sỏch xõy dng NTM ca Trung ng v a phng Cỏc tm gng in hỡnh, mụ hỡnh mu xõy dng NTM Ti liu ch yu s dng tuyờn truyn: Quyt nh s 22-Q/TTg ca Th tng Chớnh ph v Phỏt trin húa nụng thụn n nm 2015, nh hng n nm 2020; Ngh nh s 41/2010/N-CP ca Chớnh ph v Chớnh sỏch tớn dng phc v phỏt trin nụng nghip, nụng thụn ch o cỏc chi nhỏnh, ngõn hng thng mi cỏc tnh, thnh ph bo m tng ngun tớn dng xõy dng NTM ti cỏc xó Ngh nh 61/2010/N-CP v khuyn khớch doanh nghip u t vo nụng nghip, nụng thụn Ngh quyt 26NQ/TW; Quyt nh 800/Q-TTg; Quyt nh 491 ỏn xõy dng NTM ca tnh Bc Ninh Kt qu ti 11 xó im ca Trung ng, xó im ca Tnh v xõy dng NTM Cỏc bn khỏc v xõy dng NTM ca Trung ng v a phng 146 Phng phỏp tuyờn truyn, ng: i phỏt truyn hỡnh tnh, Bỏo Bc Ninh m chuyờn trang, chuyờn mc tuyờn truyn v xõy dng NTM Ban ch o cỏc cp, Ban qun lý xó, Ban phỏt trin thụn nghiờn cu, biờn son ti liu gii thiu cỏc ni dung, ch trng, chớnh sỏch ca ng, Nh nc v xõy dng NTM T chc hp ph bin ti liu trờn, tho lun ly ý kin tham gia ca cỏc i biu ti hi ngh: Hi ngh Quõn - Dõn - Chớnh - ng hoc Hi ng nhõn dõn xó Hi ngh chi b cỏc thụn, xúm; T chc nhiu bui phỏt ton xó; Ni cú iu kin cú th t chc gii thiu cho hi ngh i biu nhõn dõn tng thụn Cỏc on th chớnh tr - xó hi tuyờn truyn, ph bin kin thc qua sinh hot on th cho hi viờn Mt trn T quc v cỏc thnh viờn tip tc cuc ng "Ton dõn on kt xõy dng i sng hoỏ khu dõn c" gn vi xõy dng NTM ng y phõn cụng cho mi ng y viờn ph trỏch mt mng cụng tỏc xõy dng NTM giao cho mi on th nhn thc hin 1-2 ni dung ỏn xõy dng NTM ca xó Cỏc thụn t chc cam kt gia cỏc h vic thc hin xõy dng cỏc ni dung xõy dng NTM ti gia ỡnh mỡnh (nõng cao thu nhp trờn ng rung hoc c s sn xut, kinh doanh; ci to, chnh trang lm p ni ; lm cỏc cụng trỡnh v sinh; nõng cp cỏc cụng trỡnh nh , cụng trỡnh ph, khuụn viờn, ci to ao, vn, tng ro, cng ngừ cú cnh quan p, tham gia úng gúp y theo quy c ) Mi cỏn b ng viờn phi gng mu thc hin ti h ca mỡnh; ng thi, phi ph trỏch giỳp mt nhúm h ni c trỳ hoc cm dõn c khỏc thc hin cụng tỏc tuyờn truyn v ch trng xõy dng NTM Quỏn trit nguyờn tc "d lm trc": t c mc tiờu n nm 2015 cú 50 xó (bng 50%); n nm 2020 cú 80 xó (bng 80%) t tiờu chun NTM (õy l mc tiờu ln, cao hn ch tiờu ca c nc l n nm 2015 c nc cú 20%, nm 2020 c nc cú 50% cỏc xó t chun NTM) [92], Bc Ninh l tnh trin khai khỏ mun (sau Thỏi Bỡnh v nhiu tnh khỏc), hin ti cha cú xó no t chun NTM t c ch tiờu ny ũi hi Tnh phi la chn cỏch lm phự hp, phỏt huy c tim nng li th ca tnh 147 Phi thc hin nhiu gii phỏp ng b; ú, dng trit nguyờn tc la chn "d lm trc" cng l mt gii phỏp quan trng "D lm trc" dng i vi vic la chn cỏc xó ch o lm im, thc hin trung h tr cỏc xó cú kh nng t chun NTM cỏc giai on 2011 - 2015, 2016 - 2020 trung ch o, thc hin trc, theo cỏc tiờu u tiờn: (1) ng b xó nhiu nm t sch, vng mnh; chớnh quyn xó v cỏc t chc chớnh tr - xó hi u t vng mnh (2) i ng cỏn b lónh o xó, thụn on kt thng nht, cú nng lc, trỡnh , nhit tỡnh v nhõn dõn ng tỡnh ng h xõy dng NTM (3) C s (xó, thụn) m bo c qu t xõy dng cụng trỡnh h tng nụng thụn theo tiờu xõy dng NTM (ng giao thụng, trng hc, trm y t, c s vt cht húa ) (4) Huy ng c úng gúp ca c s (xó, thụn) v ca nhõn dõn (cụng lao ng, bng tin, t ) vo xõy dng cỏc cụng trỡnh h tng nụng thụn (5) Cn c vo mc cỏc tiờu xõy dng NTM ó t c ca cỏc xó theo kt qu r soỏt tiờu xõy dng NTM "D lm trc" c dng thc hin 11 ni dung xõy dng NTM, ú ni dung no c ngi dõn ng h cao, sn sng thc hin lm trc Chn lc nhng gỡ k tha c phỏt huy trờn nn tng ó cú, khụng nờn xõy dng mi t u, vớ d: i vi cỏc cụng trỡnh h tng cụng cng ca xó, thụn nu cũn s dng tt nhng cha t chun mi thỡ ch cn lp k hoch ci to, nõng cp, khụng nờn xõy mi i vi cỏc cụng trỡnh xõy mi thỡ phi quy hoch t chun mi Vic xõy dng phi tựy theo kh nng hon chnh dn, nhng quy hoch phi chun m bo yờu cu phỏt trin lõu di, vớ d: ng giao thụng xó quy hoch mi phi c m bo theo tiờu chun ca B Giao thụng ti l ng cp ng bng vi nn ng 9m (khụng k hnh lang), nu cha kinh phớ lm ng thỡ phi cm mc ch gii, trc mt cú th lm ng cú b rng mt ng 3,5m, nn ng rng 5m v s hon thin dn cú iu kin "D lm trc" l u tiờn thc hin hỡnh thc giao cng ng dõn c hng li trc tip t cụng trỡnh t thc hin 148 KT LUN Xõy dng NTM l ch trng ln ca ng, Nh nc ta nhm phỏt trin sn xut nụng nghip, nõng cao mc sng ca c dõn nụng thụn thc hin ch trng ny, tnh Bc Ninh ó kp thi c th húa nhng bn nht nh Kt qu bc u ca vic trin khai phong tro xõy dng NTM ó t c nhng kt qu nh: kinh t tng trng, h thng kt cu h tng - xó hi c ci thin, nõng cp, thu nhp bỡnh quõn t t l cao, i sng vt cht, tinh thn ngy cng c nõng cao Trong ú, lun ỏn ó tip cn, lm rừ mt s ni dung sau: Khỏi nim xõy dng NTM, c im ca NTM, yờu cu xõy dng NTM, cỏc tiờu v nhõn t nh hng cng nh kinh nghim ca mt s nc v a phng thc hin xõy dng NTM Bc tranh tng th v quỏ trỡnh trin khai, thc hin cỏc tiờu xõy dng NTM tnh Bc Ninh ó c phõn tớch khỏi quỏt Thc t quỏ trỡnh xõy dng NTM Bc Ninh t c nhng kt qu, c bit cỏc lnh vc quy hoch, h thng tiờu v in, bu in, xúa gim nghốo, nh hay h thng chớnh tr c s v an ninh trt t xó hi nụng thụn Bờn cnh nhng kt qu t c, xõy dng NTM Bc Ninh cũn nhng tn ti, khú khn ch yu liờn quan n vic thc hin cỏc tiờu v phỏt trin sn xut õy cng l thc trng chung ca quỏ trỡnh xõy dng NTM trờn phm vi c nc núi chung, tnh Bc Ninh núi riờng Nguyờn nhõn xut phỏt t cỏc yu t khỏch quan v ch quan Do hn ch vic tuyờn truyn ch trng xõy dng NTM, ngun lc cho xõy dng NTM nờn ch trng xõy dng NTM quỏ trỡnh trin khai thc hin cũn cú nhng khú khn nht nh Cn c vo iu kin thc t ca tnh Bc Ninh xõy dng NTM, cỏc nhúm gii phỏp c xut nhm y nhanh quỏ trỡnh xõy dng NTM nh y mnh cụng tỏc tuyờn truyn v xõy dng NTM, v ni dung, ý ngha, cỏch thc, vai trũ ca ngi dõn y mnh cỏc hỡnh thc liờn kt, t chc sn xut kinh doanh; tng cng o to ngh cho lao ng nụng thụn 149 Quỏ trỡnh xõy dng NTM nc ta c bt u t khỏ lõu Tuy nhiờn, õy l ln u tiờn chng trỡnh MTQG v xõy dng NTM c t mt cỏch ton din cú th xõy dng c NTM vi mc tiờu khụng ngng nõng cao i sng vt cht, tinh thn ca nhõn dõn ũi hi phi cú nhng gii phỏp tng th mang tớnh chin lc lõu di; ng thi, phi cú s chung tay, n lc ca cỏc ngnh, cỏc cp, cỏc ch th, c bit l vai trũ ca ngi dõn chng trỡnh t hiu qu, cú ý ngha thc s vi cuc sng ca ngi dõn nụng thụn 150 DANH MC CC CễNG TRèNH CA TC GI C CễNG B Cể LIấN QUAN N TI LUN N Nguyn Vn Hựng (2009), ng b huyn Thun Thnh (Bc Ninh) lónh o phỏt trin kinh t - xó hi, Tp Lch s ng, (9), tr.126-127 Nguyn Vn Hựng (2009), Gii phỏp tuyờn truyn, ng phỏt trin kinh t nụng thụn huyn Thun Thnh, Tp Tuyờn giỏo, (10), tr.36-39 Nguyn Vn Hựng (2009), chuyn dch c cu kinh t phự hp huyn Thun Thnh, Tp Cng sn, (35), tr.25-28 Nguyn Vn Hựng (2009), Gii phỏp thc hin dn in i tha Thun Thnh, Bỏo Bc Ninh, (2097) Nguyn Vn Hựng (2012), Quan h gia ngi ng u cp u vi ngi ng u cỏc thnh viờn khỏc ca h thng chớnh tr, Tp Cng sn, (71), tr.21-23 Nguyn Vn Hựng (2014), Xõy dng nụng thụn mi Trung Quc v bi hc kinh nghim i vi Vit Nam, Tp Kinh t v Qun lý, (9), tr.63-66 Nguyn Vn Hựng (2014), Xõy dng nụng thụn mi Bc Ninh: Kt qu ban u v bi hc kinh nghim, Tp Kinh t v Qun lý, (11), tr.63-66 151 DANH MC TI LIU THAM KHO Ban Chp hnh ng b tnh Bc Ninh (2010), Ngh quyt s 05-NQ/TU v xõy dng nụng thụn mi tnh Bc Ninh giai on 2010 - 2020, Bc Ninh Ban Chp hnh Trung ng ng (2008), Ngh quyt s 26- NQ/TW, V nụng nghip, nụng thụn, nụng dõn, H Ni Ban Ch o CTMTQG xõy dng nụng thụn mi tnh Bc Ninh (2013), Bỏo cỏo tỡnh hỡnh thc hin chng trỡnh MTQG xõy dng nụng thụn mi tnh Bc Ninh 2013, Bc Ninh Ban Thng v Tnh y Bc Ninh (2007), Kt lun s 76-KL/TU ngy 9/9 ca Ban Thng v Tnh y Bc Ninh v y mnh thc hin Lut Hp tỏc xó i vi cỏc Hp tỏc xó nụng nghip, Bc Ninh Nguyn Vn Bớch (2007), Nụng nghip nụng thụn Vit Nam sau hai mi nm i mi - Quỏ kh v hin ti, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Chin lc phỏt trin kinh t - xó hi 2011-2020 (2011), http://baotintuc.vn/, ngy 22/3/2011 Vừ Chớ Cụng (1987), Nhng c bn i mi c ch qun lý kinh t nc ta, Nxb S tht, H Ni Cc Khai thỏc v Bo v ngun li thy sn - B Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn (2004), Phỏt trin bn vng, nh ngha, ỏnh giỏ, nh tớnh v nh lng, http://www.cucktbvnlts.gov.vn Cc Thng kờ Bc Ninh (2004), Niờn giỏm thng kờ Bc Ninh nm 2003, Nxb Thng kờ, H Ni 10 Cc Thng kờ Bc Ninh (2005), Kt qu kho sỏt mc sng h gia ỡnh tnh Bc Ninh nm 2004, Nxb Thng kờ, H Ni 11 Cc Thng kờ Bc Ninh (2005), Niờn giỏm thng kờ Bc Ninh nm 2004, Nxb Thng kờ, H Ni 12 Cc Thng kờ Bc Ninh (2006), ng thỏi kinh t - xó hi tnh Bc Ninh 1997 - 2005, Nxb Thng kờ, H Ni 152 13 Cc Thng kờ Bc Ninh (2006), Niờn giỏm thng kờ Bc Ninh nm 2005, Nxb Thng kờ, H Ni 14 Cc Thng kờ Bc Ninh (2007), Niờn giỏm thng kờ Bc Ninh nm 2006, Nxb Thng kờ, H Ni 15 Cc Thng kờ Bc Ninh (2008), Niờn giỏm thng kờ Bc Ninh nm 2007, Nxb Thng kờ, H Ni 16 Cc Thng kờ Bc Ninh (2009), Niờn giỏm thng kờ Bc Ninh nm 2008, Nxb Thng kờ, H Ni 17 Cc Thng kờ Bc Ninh (2010), Niờn giỏm thng kờ Bc Ninh nm 2009, Nxb Thng kờ, H Ni 18 Cc Thng kờ Bc Ninh (2013), Niờn giỏm thng kờ Bc Ninh nm 2012, Nxb Thng kờ, H Ni 19 Lờ Th Cng (2013), Thc tin hin i húa nụng nghip c sc Trung Quc v kinh nghim rỳt cho Vit Nam, http://www.tapchicongsan.org.vn/, Hc vin Kinh t chớnh tr, Trng i hc Nhõn dõn Trung Quc, ngy 11/3/2013 20 Nguyn Xuõn Cng (2010), Quỏ trỡnh phỏt trin kinh t- xó hi nụng thụn Trung Quc (1978-2008), Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 21 Phm Ngc Dng (2011), Cụng nghip húa, hin i húa nụng nghip, nụng thụn t lý lun n thc tin Vit Nam hin nay, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 22 Nguyn Tn Dng (2010), Phỏt trin nhanh v bn vng l quan im xuyờn sut chin lc phỏt trin kinh t xó hi ca t nc ta, http://www.dangcongsan.vn 23 ng Cng sn Vit Nam (1996), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VIII, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 24 ng Cng sn Vit Nam (2001), Vn kin i hi i biu ton quc ln th IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 25 ng Cng sn Vit Nam (2006), Vn kin i hi i biu ton quc ln th X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 153 26 ng Cng sn Vit Nam (2008), Vn kin Hi ngh ln th by Ban Chp hnh Trung ng khúa X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 27 ng Cng sn Vit Nam v ng Cng sn Trung Quc (2009), Kt qu hi tho ln th t: Vn nụng nghip nụng dõn nụng thụn kinh nghim Vit Nam, kinh nghim Trung Quc, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 28 ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 29 Nguyn in (1997), Cụng nghip húa nụng nghip nụng thụn cỏc nc chõu v Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 30 iu kin t nhiờn, kinh t - xó hi tnh Bc Ninh (2011), http://skhdt bacninh.gov.vn, ngy 5/8/2011 31 Frans Elltis (1994), Chớnh sỏch nụng nghip cỏc nc ang phỏt trin, Nxb Nụng nghip, H Ni 32 Nguyn Ngc H (2012), ng li phỏt trin kinh t nụng nghip ca ng cng sn Vit Nam thi k i mi (1986-2011), Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni 33 Li Ngc Hi (2008), Vn nụng nghip, nụng dõn v nụng thụn-nhỡn t gúc gi vng nh hng xó hi ch ngha, http://www.tapchi congsan.org.vn/ 34 Hi Dng thc hin phng chõm Nh nc v nhõn dõn cựng lm thc hin chng trỡnh xõy dng NTM (2013), http://dang congsan.vn, ngy 17/6/2013 35 Hong Ngc Hũa (2008), "H tr nụng nghip, nụng dõn, nụng thụn quỏ trỡnh y mnh cụng nghip húa, hin i húa v ch ng hi nhp quc t", K yu hi tho khoa hc: Chớnh sỏch ca Nh nc i vi nụng dõn vic thc hin cỏc cam kt ca WTO, U ban nhõn dõn tnh Bc Ninh v Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh Khu vc I ng t chc 154 36 H c Hựng (2007), Kinh t Vit Nam hi nhp phỏt trin bn vng, Nxb Thụng tn, H Ni 37 Nguyn Mnh Hựng (2004), Kinh t-xó hi Vit Nam hng ti cht lng tng trng, hi nhp-phỏt trin bn vng, Nxb Thụng tn, H Ni 38 Phm Hựng (2000), Chuyn dch c cu kinh t nụng thụn ụng Nam B, Lun tin s Kinh t, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 39 H Xuõn Hựng (2011), Xõy dng nụng thụn mi l s nghip cỏch mng lõu di ca ng v nhõn dõn ta, http://www.vca.org.vn 40 Benedict J.tria Kerrkvliet, Jamesscott (2000), Mt s nụng nghip, nụng dõn, nụng thụn cỏc nc v Vit Nam, Nguyn Ngc v c nh su tm v gii thiu, Nxb H Ni, H Ni 41 Nguyn ỡnh Khỏng (2008), C s lý lun v thc tin tip tc hon thin chớnh sỏch t Vit Nam, Nxb Lao ng, H Ni 42 V Thanh Liờm (2008), Mc sng h gia ỡnh Bc Ninh ngy nay, Nxb Thng kờ, H Ni 43 T Lng (2009) Phỏt trin bn vng l nhu cu cp bỏch v xu th tt yu, www.chinhphu.vn 44 Lờ Quc Lý (2012), Cụng nghip húa, hin i húa nụng nghip, nụng thụn - Vn v gii phỏp, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 45 C.Mỏc v Ph.ngghen (1995), Ton tp, Tp 3, Nxb Chớnh tri quc gia, H Ni 46 H Chớ Minh (2002), Ton tp, Tp 5, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 47 Mc tỏc ng ca BKH i vi Vit Nam (2006), http://www.hoi nongdanhungyen.org.vn, ngy 8/9/2006 48 Phm Xuõn Nam (1997), Phỏt trin nụng thụn, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 49 V Vn Nõm (2009), Phỏt trin nụng nghip bn vng Vit Nam, Nxb Thi i, H Ni 155 50 Nõng cao thu nhp cho nụng dõn Hn Quc (2013), www.cmard2.edu.vn, ngy 23/9/2013 51 Ngõn hng Th gii (2003), Bỏo cỏo phỏt trin Vit Nam, Nxb Thng kờ, H Ni 52 Trn Ngc Ngon (2008), Phỏt trin nụng thụn bn vng Nhng lý lun v kinh nghim th gii, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 53 Nh xut bn Chớnh tr quc gia (1997), Cụng nghip húa nụng nghip, nụng thụn cỏc nc chõu v Vit Nam, H Ni 54 Nh xut bn Chớnh tr quc gia (2009), Vn nụng nghip, nụng dõn, nụng thụn kinh nghim Vit Nam, kinh nghim Trung Quc, H Ni 55 Nh xut bn Chớnh tr quc gia - S tht (2011), Cụng nghip húa, hin i húa nụng nghip, nụng thụn t lý lun n thc tin Vit Nam hin nay, H Ni 56 Nh xut bn Chớnh tr quc gia - S tht (2011), Bỏo cỏo tng kt 20 nm thc hin cng lnh xõy dng t nc thi k quỏ lờn ch ngha xó hi (1991-2011), H Ni 57 Nh xut bn Nụng nghip (2001), Cụng nghip húa t nụng nghip - Lý lun thc tin v trin vng ỏp dng Vit Nam, H Ni 58 Nụng thụn mi Ninh Bỡnh: Tng tc v hiu qu (2014), http://baocong thuong.com.vn/, ngy 14/05/2014 59 Phỏt huy vai trũ ca nhõn dõn xõy dng kt cu h tng nụng thụn (2013), http://thongtinhanquoc.com, ngy 9/2/2013 60 Phờ duyt quy hoch tng th phỏt trin KT - XH Bc Ninh n nm 2020, nh hng n nm 2030 (2013), http://kinhtevadubao com.vn, ngy 14/11/2013 61 Phong tro i mi nụng thụn Hn Quc (2013), http://www.tap chicongsan.org.vn, ngy 11/3/2013 62 V Vn Phỳc (2012), Xõy dng nụng thụn mi nhng lý lun v thc tin, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 156 63 V Th Ngc Phựng (2005), Giỏo trỡnh Kinh t phỏt trin, Nxb Lao ng - Xó hi, H Ni 64 Quan im ca ng v xõy dng nụng thụn mi (2012), http://htu.edu.vn, i hc H Tnh 65 Nguyn Hu Qut (2009), "Huy ng mi ngun lc xõy dng th xó ngy cng giu mnh, minh", Bỏo Bc Ninh, ngy 14/9/2009 66 Nguyn Th T Quyờn (2012), Nụng nghip, nụng dõn, nụng thụn mụ hỡnh tng trng kinh t mi giai on 2011-2020, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 67 V c Quyt (2008), "Thc tin cụng tỏc xỳc tin u t vo cỏc khu cụng nghip Bc Ninh", Khu cụng nghip Vit Nam, (102/138) 68 Chu Hu Quý (1996), Phỏt trin ton din kinh t - xó hi nụng thụn, nụng nghip Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 69 Tin Sõm (2008), Vn tam nụng Trung Quc thc trng v gii phỏp, Nxb T in Bỏch khoa, H Ni 70 ng Kim Sn (2001), Cụng nghip húa t nụng nghip - Lý lun, thc tin v trin vng ỏp dng Vit Nam, Nxb Nụng nghip, H Ni 71 ng Kim Sn (2008), Kinh nghim quc t v nụng nghip, nụng thụn, nụng dõn quỏ trỡnh cụng nghip húa, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 72 ng Kim Sn (2008), Nụng nghip, nụng dõn, nụng thụn Vit Nam hụm v mai sau, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 73 ng Kim Sn (2009), Kinh t nụng thụn v s mnh gii cu, http//www.tuanvietnam.net 74 Phan Xuõn Sn v Nguyn Cnh (2009), Xõy dng mụ hỡnh nụng thụn mi nc ta hin nay, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 75 S Lao ng - Thng binh v Xó hi Bc Ninh (2012), o to ngh cho lao ng nụng thụn, Bc Ninh 76 Trn ỡnh Thao (2013), Xõy dng nụng thụng mi tnh Bc Ninh - thc trng, nhng phỏt sinh v gii phỏp, Tp Nghiờn cu Kinh t, (420), tr.31-33 157 77 Trn Vn Th (2008), iu kin Vit Nam Phỏt trin bn vng, http://www.tiasang.com.vn 78 Thi bỏo Kinh t Vit Nam (2014), Kinh t 2013-2014 Vit Nam v Th gii, H Ni 79 Thụng tn xó Vit Nam (2009), Luụn coi trng tớnh bn vng ca s phỏt trin, http://www.vnchannel.net 80 Th tng Chớnh ph (2004), Quyt nh 153/2004/Q-TTg ngy 17/8/2004 V/v ban hnh nh hng chin lc phỏt trin bn vng Vit Nam (Chng trỡnh ngh s 21 ca Vit Nam), http://chinhphu.vn 81 Th tng Chớnh ph (2009), Quyt nh s 491/Q-TTg ngy 16/4/2009 v vic ban hnh B tiờu quc gia v nụng thụn mi, H Ni 82 Th tng Chớnh ph (2010), Quyt nh s 800/Q-TTg ngy 4/6/2010 v phờ duyt Chng trỡnh MTQG v xõy dng nụng thụn mi, H Ni 83 Thc hin chng trỡnh MTQG v xõy dng NTM (2007), http://sonong nghiep.haiduong.gov.vn, ngy 3/6/2007 84 Tip tc phỏt huy ni lc xõy dng nụng thụn mi Ninh Bỡnh (2013), http://www.nhandan.com.vn/, ngy 21/03/2013 85 Tc tng trng ca lnh vc nụng nghip Hn Quc (2012), http://laocai.gov.vn, ngy 25/07/2012 86 on Phm H Trang (2012), Xõy dng nụng thụn mi: Vn quy hoch v huy ng cỏc ngun ti chớnh, http://www.tapchicongsan.org.vn 87 Trỏnh li gỏnh nng n nn cho th h mai sau (2004), http://vietnamnet.vn/, Ch Nht, 22/08/2004 88 Trung tõm Phỏt trin nụng thụn, D ỏn MISPA (2006), Lý lun v thc tin xõy dng nụng thụn mi xó hi ch ngha, Dch gi Cự Ngc Hng, Vin Nghiờn cu Qun lý Kinh t Trung ng 89 Trung tõm Phỏt trin nụng nghip, nụng thụn Vit Nam (2008), Bỏo cỏo thng niờn nụng nghip nm 2008 v trin vng 2009, H Ni 158 90 o Th Tun (2005), Chớnh sỏch nụng thụn, nụng dõn v nụng nghip mi Trung Quc, socencoop.org.vn 91 Trn Vn Tỳy (2008), Nụng thụn, nụng nghip v nụng dõn Bc Ninh trờn ng i mi, Nxb thng kờ, H Ni 92 U ban nhõn dõn tnh Bc Ninh (2010), Quyt nh s 168/Q-UBND ngy 31/12/2010 v vic phờ duyt ỏn xõy dng nụng thụn mi tnh Bc Ninh giai on 2010 - 2020, Bc Ninh 93 U ban nhõn dõn tnh Bc Ninh (2013), Bỏo cỏo tỡnh hỡnh kinh t - xó hi v iu hnh ca U ban nhõn dõn tnh nm 2013; K hoch phỏt trin kinh t - xó hi nm 2014, Bc Ninh 94 U ban nhõn dõn tnh Bc Ninh (2013), Bỏo cỏo s kt nm thc hin Ngh quyt Trung ng (khúa X) v nụng nghip, nụng dõn, nụng thụn, Bc Ninh 95 U ban nhõn dõn tnh Bc Ninh (2013), S kt nm thc hin chng trỡnh MTQG xõy dng NTM v mc tiờu, gii phỏp thc hin n nm 2015, Bc Ninh 96 Vin Mụi trng v phỏt trin bn vng, Hi Liờn hip cỏc Hi Khoa hc k thut Vit Nam (2003), Nghiờn cu xõy dng tiờu phỏt trin bn vng cp quc gia Vit Nam - giai on I, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 97 Vin Ngụn ng hc (2000), T in Ting Vit, Nxb Nng 98 Xõy dng NTM Vnh Phỳc (2011), http://nnptntvinhphuc.gov.vn/, ngy 1/3/2011 99 Xõy dng nụng thụn mi tnh Bc Ninh (2011), http://www.tap chicongsan.org.vn, ngy 23/9/2011
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng nông thôn mới trong phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Bắc Ninh, Xây dựng nông thôn mới trong phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Bắc Ninh, Xây dựng nông thôn mới trong phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Bắc Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay