Đề cương thảo luận NHÀ NƯỚCPHÁP LUẬT lần 1

18 670 1
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:20

Họ và tên: Môn học : NHÀ NƯỚC&PHÁP LUẬT Lớp : NỘI DUNG THẢO LUẬN LẦN CÂU HỎI CÂU 1: Trình bày vị trí, chức phận cấu thành hệ thống trị nước ta TRẢ LỜI Khái niệm: - HTCT tổng thể lực lượng trị XH (tổng thể quan, tổ chức thực quyền lực trị XH - HTCT nước ta bao gồm: Đảng, Nhà nước, tổ chức trị xã hội (MTTQ VN, Hội LHPN, Liên đòan lao động VN, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Đàon TNCS HCM) Cơ chế vận hành phận cấu thành hệ thống trị: HTCT nước ta Khái niệm cấu vận hành theo chế sau: - Một là, chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lí, nhân dân làm chủ HTCT - Hai là, chế mệnh lệnh hành Cơ chế vận hành HTCT - Ba là, chế thể chế (xây dựng, vận hành hoàn thiện hệ thống tổ chức hệ Vị trí, chức thống trị) - Bốn là, chế tư vấn: giáo dục, thông tin tuyên truyền, cổ động Mục đích làm thay đổi phận cấu thành nhận thức để thay đồi hành vi nhân dân theo định hướng trị định HTCT VN - Năm là, chế kiềm soát quyền lực Hệ thống trị nước ta có hai chế kiểm soát quyền lực: Bên Nhà nước giám sát Quốc hội, HĐND, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra nhân dân Bên Nhà nước kiểm tra đảng, giám sát phản biện Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân, dư luận xã hội, phương tiện truyền thông, quyền khiếu nại tố cáo nhân dân =>Các chế vận hành có quan hệ chặt chẽ với Mỗi loại tổ chức hệ thống trị tùy theo chức năng, nhiệm vụ, phương thức tổ chức hoạt động để sử dụng kết hợp chế cho trình thực thi quyền lực trị có hiệu lực hiệu Vị trí, chức chế vận hành phận cấu thành hệ thống trị 3.1 Vị trí, chức phận cấu thành hệ thống trị Tổ chức máy hệ thống trị nước ta xét cấu bao gồm: Đảng CSVN, Nhà nước, tổ chức trị-xã hội, tổ chức xã hội hoạt động theo chế định lãnh đạo Đảng công sản, quản lý nhà nước nhằm thực quyền lực nhân dân tổ chức trị-xã hội tham gia quyền lực trị, nhằm xây dựng mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh a Đảng Cộng sản Việt Nam - Vị trí: Đảng lãnh đạo, đề đường lối, chủ trương định hướng hoạt động hệ thống trị; hạt nhân HTCT, có chức lãnh đạo toàn thể HTCT nước ta - Chức (vai trò): Đảng Cộng sản Việt Nam điều kiện cần thiết bảo đảm hệ thống trị giữ vững chất giai cấp công nhân; đảm bảo quyền lực trị thuộc nhân dân b Nhà nước - Vị trí: Nhà nước trung tâm trụ cột hệ thống trị, có Nhà nước có hệ thống trị - Chức (vai trò): Nhà nước máy trực tiếp thực thi quyền lực trị, quản lí kinh tế, văn hóa, xã hội; trì trật tự an ninh quốc phòng; thực thi đường lối, chủ trương Đảng, ý chí nguyện vọng nhân dân Vì Nhà nước đại diện cho xã hội, thực thi quyền lực công; Nhà nước có máy từ Trung ương đến sở; Nhà nước ban hành Luật, dự án kinh tế - xã hội; Nhà nước nắm nguồn tài to lớn, ban hành thuế, phát hành tiền, ; Nhà nước chủ thể quan hệ quốc tế, kí Hiệp ước quốc tế c Các tổ chức trị - xã hội Là tập hợp quần chúng nhân dân liên kết theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản nhằm bảo vệ quyền, lợi ích đáng cho thành viên mình; tổ chức sở HTCT, cầu nối Đảng, nhà nước Nhân dân - Vị trí: Thay mặt cho thành viên tham gia quyền lực trị - Chức (vai trò): tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân, phát huy quyền làm chủ nhân dân; thu thập ý kiến, tâm tư, nguyện vọng nhân dân, bảo vệ lợi ích đáng, hợp pháp nhân dân Và đề nghị điều chỉnh, sử đổi sách, pháp pháp luật, giám sát hoạt động quan nhà nước, cán bộ, công chức thực thi quyền lực nhà nước, tuyên truyền vận động thành viên chấp hành đường lối, chủ trương, sách, pháp luật Đảng, Nhà nước CÂU 2: Phân tích đặc trưng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam phương hướng xây dựng, hoàn thiện nhà nước ta thời kỳ đổi Đề xuất giải pháp góp phần bảo đảm tất quyền lực Nhà nước thực thuộc nhân dân Khái niệm Khái niệm: SGK trang 36 Đặc trưng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: đặc trưng SGK trang 37,38 Trong năm đổi vừa qua Đảng ta bước phát triển hệ thống quan điểm, nguyên tắc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân Từ nhận thức lý luận thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa khái quát Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đặc trưng sau đây: • Đó Nhà nước thực nhân dân, nhân dân, nhân dân; bảo đảm tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân • Đó Nhà nước tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc quyền lực nhà nước thống nhất, có phân công phối hợp quan nhà nước trình thực quyền lực nhà nước mặt lập pháp, hành pháp tư pháp (phân tích thêm).=> NN pháp quyền phải có • Đó nhà nước tổ chức, hoạt động sở Hiếp pháp pháp luật, bảo đảm tính tối cao Hiến pháp pháp luật đời sống xã hội 2 Các đặc trưng Phương hướng xây dựng, hoàn thiện NN pháp quyền VN Chú ý: NNPQ kiểu NN mà mô hình tổ chức NN (GT trang 36,37) Ptich đặc trưng ý hiểu đặc trưng; thể thực tế nào, làm chưa làm được, phương hướng giải quyết? • Đó Nhà nước tôn trọng, thực bảo vệ quyền người, tất hạnh phúc người; bảo đảm trách nhiệm nhà nước công dân, thực hành dân chủ gắn với tăng cường kỹ cương, kỷ luật • Đó Nhà nước Đảng Cộng sản VN lãnh đạo, đồng thời bảo đảm giám sát nhân dân, giám sát phản biện xã hội Mặt trận tổ quốc VN tổ chức thành viên Mặt trận.=> có NN pháp quyền XHCN • Đó Nhà nước thực đường lối hòa bình, hữu nghị với nhân dân dân tộc nước giới nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ nhau, không can thiệp vào công việc nội có lợi; đồng thời tôn trọng cam kết thực công ước, điều ước, hiệp ước quốc tế tham gia, ký kết, phê chuẩn Đề xuất giải pháp hoàn thiện góp phần bảo đảm tất quyền lực Nhà nước thực thuộc nhân dân: phương hướng 3.1 Phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ nhân dân a Trong xây dựng nhà nước, dân chủ quyền làm chủ nhân dân thể sau: SGK trang 40-43 - Nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân - Nhân dân tham gia công việc quản lý nhà nước - Nhân dân tham gia xây dựng, đánh giá sách, pháp luật Nhà nước quyền địa phương, góp ý kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn - Nhân dân có quyền giám sát chất vấn đại biểu dân cử, hoạt động quan nhà nước - Nhân dân thực quyền khiếu nại, tố cáo, đề nghị tra, kiểm tra, xử lý biểu quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức cán bộ, công chức - Nhân dân có quyền yêu cầu quan nhà nước công khai, minh bạch, cung cấp thông tin hoạt động quan nhà nước theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra b Trong quản lý xã hội, phát huy dân chủ quyền làm chủ nhân dân thể nội dung sau: - Phương châm nhà nước nhân dân làm, sở tự nguyện quy định pháp luật, gắn lợi ích đáp ứng nhu cầu nhân dân - Nhân dân tham gia quản lý xã hội thông qua Mặt trận Tổ quốc tổ chức thành viên tự nguyện, tự quản, tự định, giải vấn đề xã hội phát sinh đời sống cộng đồng - Nhân dân tham gia xây dựng môi trường lành mạnh, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an ninh xã hội 3.2 Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật tổ chức thực pháp luật Nhà nước pháp quyền phải có hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, khả thi số lượng, chất lượng, tính ổn định, phản ánh ý chí nguyện vọng nhân dân - Xây dựng pháp luật * Nguyên tắc xây dựng pháp luật: bảo đảm pháp luật phù hợp với thực tế, dân chủ, pháp chế, khoa học, hiệu tương thích với pháp luật quốc tế * Trong lĩnh vực kinh tế: hoàn thiện luật doanh nghiệp, luật đầu tư nước ngoài, luật tài công, luật thuế; thị trường bất động sản, tài nguyên môi trường * Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học- công nghệ * Trong lĩnh vực xã hội hoàn thiện pháp luật tôn giáo, báo chí sách công xã hội, xóa đói giảm nghèo * Trong lĩnh vực trật tự, an ninh quốc phòng, ban hành pháp luật bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông * Trong lĩnh vực tổ chức hoạt động máy nhà nước: điều chỉnh, sửa đổi luật tổ chức Quốc hội, Chính phủ, Viện kiểm sát, Tòa án, quyền địa phương -Thực pháp luật * Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, giải thích, hướng dẫn thực pháp luật nhân dân; mở rộng hoạt động tư vấn pháp lý xã hội * Đổi hoạt động quan tư pháp thực chức bảo vệ pháp luật * Chấn chỉnh hoạt động luật sư, công chức, giám định, hộ tịch, thi hành án 3.3 Tiếp tục đổi tổ chức, hoạt động Quốc hội Một là, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu chức Quốc hội Nâng cao lực quyền lập pháp Thực chức định vấn đề quan trọng đất nước Thực quyền giám sát tối cao, thi hành luật giám sát Quốc hội, giám sát ban hành văn quy phạm pháp luật, giám sát việt thực khiếu nại, tố cáo nhân dân, giám sát kỳ họp Quốc hội, bỏ phiếu tín nhiệm đối vói người Quốc hội bầu phê chuẩn Hai là, phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao lực, lĩnh nghiệp vụ hoạt động đại biểu quốc hội Ba là, tiếp tục kiện toàn quan Quốc hội, đổi hoạt động Ủy ban Quốc hội Bốn là, tăng cường mối quan hệ Quốc hội với nhân dân Năm là, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho hoạt động Quốc hội 3.4 Đẩy mạnh cải cách hành nhà nước a Vị trí, vai trò hành * Bộ máy lớn hệ thống quan nhà nước, có mối quan hệ chặt chẽ từ trung ương đến địa phương * Trực tiếp tổ chức thực sách, pháp luật vào sống, cụ thể hóa sửa đổi điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện pháp luật * Trực tiếp giải quyết, xử lý công việc liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích nghĩa vụ công dân * Bảo đảm trật tự an ninh, an toàn xã hội, bước nâng cao đời sống vật chật tinh thần cho nhân dân b Nội dung cải cách hành Một là, cải cách thể chế hành * Thể chế hoạt động kinh tế, vốn, tiền tệ, thị trường bất động sản, chứng khoán, khoa học công nghệ, lao động, dịch vụ * Thể chế tổ chức, hoạt động hệ thống hành chính, bộ, quan ngang bộ, UBND cấp * Thể chế mối quan hệ công dân với Nhà nước liên quan đến quyền, nghĩa vụ công dân * Thể chế thẩm quyền quản lý nhà nước doanh nghiệp * Cải cách thủ tục hành thuế, hải quan, kinh doanh, xây dựng, rà soát thủ tục không hợp lý loại bỏ Hai là, cải cách tổ chức máy hành nhà nước, xếp bộ, sở, ban ngành quản lý đa ngành, đa lĩnh vực Thực phân cấp hợp lý cho quyền địa phương, đôi với nâng cao chất lượng quy hoạch tăng cường tra, kiểm tra, giám sát trung ương Ba là, đổi nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Bốn là, tiếp tục đổi tài công tài sản công bảo đảm thu chi hợp lý; quản lý chặt chẽ; sử dụng tiết kiệm, công bằng, minh bạch, có hiệu 3.5 Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp Nguyên tắc khách quan, vô tư, công bằng, độc lập tuân theo pháp luật chịu trách nhiệm định án Một là, tiếp tục sửa đổi bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo sở pháp lý vững cho hoạt động tư pháp Hai là, đổi tổ chức hoạt động quan tư pháp - Đổi hoạt động tòa án - Đổi hoạt động Viện kiểm sát - Đổi hoạt động quan điều tra - Đổi tổ chức hoạt động quan thi hành án Ba là, chấn chỉnh tổ chức hoạt động bổ trợ tư pháp, hoàn thiện pháp luật, luật sư công chứng, giám định, hộ tịch bước xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp Bốn là, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tư pháp theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền 3.6 Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN nhân dân, nhân dân, nhân dân a Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Một là, có lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc đảm nhiệm gắn lý luận thực tiễn Hai là, tận tâm, mẫn cán công việc, thể trách nhiệm đạo đức công vụ Ba là, thực quy định pháp luật với ý thức tự giác ký luật nghiêm Bốn là, kính trọng, lễ phép với dân; tôn quyền người, quyền công dân, gần dân lắng nghe ý kiến nguyện vọng khiêm tốn học hỏi dân Năm là, gương mẫu chấp hành sách, pháp luật nhà nước; tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhân cách làm việc b Nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Thứ nhất, xây dựng chiến lược quy hoạch cán bộ, xây dựng cán cấp chiến lược, cán quản lý, khoa học công nghệ có trình độ cao; cán dân tộc, cán nữ, cán con, em có công với nước Thứ hai, đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý điều hành công việc Thứ ba, đổi chế đánh giá, tuyển dụng cán dân chủ, công khai, khách quan khoa học bố trí xếp đội ngũ cán bộ, hợp lý Đánh giá cán dựa vào giải công việc, tín nhiệm nhân dân Thứ tư, đổi chế độ đãi ngộ, có sách thỏa đáng, kích thích tính tích cực phấn đấu, an tâm, tận tâm với công việc Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, tra giám sát cán bộ, công chức 3.7 Đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu tham nhũng biểu tiêu cực khác máy nhà nước Một là, đánh giá thực trạng tình hình kết đấu tranh phòng chống tham nhũng Hai là, nhận thức tầm quan trọng đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng tiêu cực khác máy nhà nước Ba là, xác định đắn quan điểm thái độ đấu tranh chống quan liêu tham nhũng tượng khác Bốn là, triển khai đồng giải pháp thích hợp đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng tiêu cực khác máy nhà nước 3.8 Đổi tăng cường lãnh đạo Đảng đói với Nhà nước điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN nhân dân, nhân dân, nhân dân a Nội dung lãnh đạo Đảng - Đường lối, chủ trương Đảng định hướng trị nội dung hoạt động nhà nước - Xây dựng quan điểm, phương hướng, nội dung nhằm xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền - Đảng lãnh đạo bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp bảo đảm thật dân chủ việc lựa chọn đại biểu xứng đáng vào quan nhà nước - Đảng lãnh đạo tra, kiểm tra giám sát hoạt động quan nhà nước, cán bộ, công chức việc thực đường lối, sách, pháp luật Đảng nhà nước - Đảng lãnh đạo xây dựng thực pháp luật, tăng cường pháp chế đời sống xã hội hoạt động nhà nước - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền b Phương hướng đồi tổ chức phương thức lãnh đạo Đảng nhà nước Thứ nhất, chỉnh đốn xây dựng Đảng vững mạnh, đủ lực trí tuệ lãnh đạo nhà nước xã hội Thứ hai, đổi nội dung phương thức lãnh đạo Đảng nhà nước CÂU So sánh vị trí pháp lý chức Quốc hội Hội đồng nhân dân, Chính phủ Uỷ ban nhân dân a Giống - Giám sát; - Quyết định vấn đề quan trọng đất nước; - Đều quan quyền lực Nhà nước; - Đều quan đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng nhân dân, nhân dân bầu; b khác Quốc hội Hội đồng nhân dân - Là quan quyền lực Nhà nước cao - Là quan quyền lực Nhà nước địa phương; đơn vị cấp Quốc hội - Là quan đại biểu, đại diện cho ý - Là quan đại biểu, đại diện cho ý chí chí nguyện vọng nhân dân nguyện vọng nhân dân địa phương nước - Do cử tri nước bầu, chịu trách - Do cử tri địa phương bầ nhiệm trước nhân dân nước - Có chức lập hiến, lập pháp, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương - Ban hành Nghị (lập quy định) - Thực quyền giám sát tối cao - Thực quyền giám sát địa bàn địa phương - Có chức định vấn đề - Có chức định, giám sát địa quan trọng đất nước phương; định vấn đề địa phương So sánh Chính phủ Ủy ban nhân dân a Giống - Đều quan hành Nhà nước; - Đều quan chấp hành quan quyền lực Nhà nước cấp; - Đều quan quản lý hành Nhà nước tất lĩnh vực ngành nghề b khác Chính phủ UBND - Là quan hành Nhà nước - Là quan hành Nhà nước địa cao nước CHXHCN Việt phương Nam - Là quan chấp hành Quốc hộ - Là quan chấp hành HĐND cấp - Là quan quản lí hành Nhà - Là quan quản lí hành Nhà nước nước tất lĩnh vực ngành tất lĩnh vực ngành nghề phạm vi nghề địa phương CÂU Phân tích chất, chức Bản chất, chức Pháp luật XHCN Việt Nam mối quan a Khái niệm hệ pháp luật - Pháp luật XHCN Việt Nam hệ thống quy tắc xử chung Nhà nước XHCN Việt Nam XHCN ban hành thừa nhận, thể ý chí giai cấp công nhân đại đa số nhân dân lãnh đạo Đảng Cộng sản đảm bảo thực máy nhà nước phương thức tác động Nhà nước, sở giáo dục, thuyết phục cưỡng chế nhà nước nhằm xây dựng chế độ XHCN b Bản chất Bản chất Pháp luật XHCN Việt Nam: nhìn nhận hai góc độ: - Thứ nhất, góc độ tính giai cấp - trị: Pháp luật Việt Nam mang chất giai cấp công nhân Việt Nam, vì: Bản chất Nhà nước Việt Nam xác định Điều Hiến pháp năm 2013: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhân dân làm chủ; tất quyền lực nhà nước thuộc Nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức” Xét góc độ trị, Nhà nước Pháp quyền XHCN Việt Nam Nhà nước mang chất giai cấp công nhân, tức Nhà nước giai cấp công nhân Đảng tiên phong người giữ địa vị thống trị trị Nhà nước ta mang chất giai cấp công nhân, đặt lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim nam cho hành động Và có mang chất giai cấp công nhân Nhà nước ta không chệch hướng XHCN đạt mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Bản chất Nhà nước XHCN Việt Nam vậy, nên pháp luật XHCN Việt Nam phản ánh ý chí giai cấp công nhân nhân dân lao động, mang chất giai cấp công nhân Nhà nước XHCN Việt Nam hướng đạt mục tiêu xây dựng CNXH để “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” Bên cạnh đó, giai cấp công nhân Việt Nam đội tiền phong Đảng cộng sản Việt Nam, trang bị hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh giúp Nhà nước Việt Nam hướng, mục tiêu đề Pháp luật XHCN điều chỉnh mặt giai cấp quan hệ xã hội theo định hướng XHCN - Thứ hai, góc độ tính xã hội: Pháp luật Việt Nam pháp luật dân, dân dân, vì: Xét góc độ dân chủ (còn gọi góc độ xã hội) Điều Hiến pháp năm 2013: “Nhà nước CHXHCN Việt Nam nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhân dân làm chủ; tất quyền lực nhà nước thuộc Nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức” =>Như vậy, xét góc độ dân chủ Nhà nước ta Nhà nước dân, dân dân, lợi ích giai cấp công nhân Việt Nam hoàn toàn phù hợp với lợi ích nguyện vọng đáng nhân dân - Thứ tính dân tộc có hài hòa lợi ích dân tộc, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc - Thứ tính nhân đạo thông qua quy định luật biện pháp giáo dục, thuyết phục, biện pháp cưỡng chế không hạ nhục ai, có khoan hồng d Chức Pháp luật XHCN Việt Nam có chức năng: - Thứ nhất, chức điều chỉnh: Pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội định hướng cho chúng vận động, phát triển theo ý chí Nhà nước Pháp luật Việt Nam không điều chỉnh quan hệ xã hội mà điều chỉnh quan hệ xã hội mà Nhà nước cho cần thiết Ví dụ: + Quan hệ bạn bè yêu thương pháp luật không điều chỉnh + Quan hệ vợ chồng, ông cháu, Luật Hôn nhân Gia đình điều chỉnh + Quan hệ người mua nhà bán nhà + Quan hệ thủ trưởng quan nhân viên; người lao động người sử dụng lao động, … - Thứ hai, chức bảo vệ: Pháp luật bảo vệ quan hệ xã hội mà pháp luật điều chỉnh, tránh cho chúng bị xâm hại, thông qua bảo vệ nhu cầu, lợi ích đáng, hợp pháp chủ thể Ví dụ: Luật Giao thông đường cấm vượt đèn đỏ, vi phạm bị phạt theo quy định Luật cách đưa biện pháp chế tài, quy định biện pháp cưỡng chế - Thứ ba, chức giáo dục: Pháp luật tác động đến ý thức người giúp họ tôn trọng, thực pháp luật Pháp luật giáo dục người vi phạm pháp luật giáo dục người khác Từ người dân tự nguyện, tự giác thực hiện-> ý thức người dân Ví dụ: Khi nhà nước buộc phải áp dụng biện pháp xử tử hình người tội giết người Xét thân người bị xử tội không chức giáo dục với người lại pháp luật giáo dục họ không vi phạm vào tội danh CÁC MỐI QUAN HỆ CỦA PHÁP LUẬT 3.1 Mối quan hệ pháp luật với kinh tế a Kinh tế định pháp luật - Pháp luật đời sở kinh tế, qui định sở kinh tế - Cơ cấu kinh tế, hệ thống kinh tế định cấu hệ thống pháp luật - Tính chất quan hệ kinh tế, cấu kinh tế định tính chất quan hệ pháp luật, mức độ phương pháp điều chỉnh pháp luật - Các tổ chức thiết chế pháp lý chịu ảnh hưởng định từ chế độ kinh tế b Pháp luật có tính độc lập tương đối tác động trở lại kinh tế theo hai chiều hướng - Nếu pháp luật xây dựng phù hợp với qui luật phát triển kinh tế - xã hội có tác động tích cực đến phát triển kinh tế, đến cách tổ chức vận hành toàn kinh tế, cấu bên kinh tế cách hiệu - Nếu pháp luật xây dựng không phù hợp với qui luật kinh tế - xã hội kìm hãm phát triển toàn kinh tế kìm hãm yếu tố hợp thành kinh tế Như vậy: Sự tác động pháp luật lên kinh tế phụ thuộc không nhỏ vào nhân tố chủ quan, vào hoạt động nhận thức chủ thể xây dựng pháp luật Do đó, chủ quan, ý chí công tác lập pháp không tránh khỏi dẫn đến chế độ pháp luật lạc hậu, kìm hãm nhân tố tích cực đời sống xã hội phát triển xã hội 3.2 Mối quan hệ pháp luật với trị - Mối quan hệ giữ pháp luật trị thể nội dung sau: + Pháp luật hình thức ghi nhận, thể tập trung, trực tiếp trị (pháp luật thể chế hóa đường lối, sách Đảng cầm quyền thành ý chí nhà nước) + Pháp luật biện pháp sắc bén nhất, hiệu để thực yêu cầu giai cấp cầm quyền + Đường lối, sách Đảng cầm quyền đạo việc xây dựng pháp luật, tuyên truyền giáo dục pháp luật thể chế hóa thành nội dung pháp luật 3.3 Mối quan hệ pháp luật Nhà nước - Pháp luật Nhà nước hai yếu tố kiến trúc thượng tầng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, chúng có chung nguồn gốc phát sinh, chung điều kiện tồn phát triển, chung điều kiện tiêu vong - Mối quan hệ Nhà nước pháp luật thể nội dung sau: + Nhà nước ban hành pháp luật bảo đảm cho pháp luật thực biện pháp nhà nước Nếu Nhà nước pháp luật + Pháp luật phương tiện để thực quyền lực Nhà nước, để đảm bảo cho quyền lực Nhà nước có hiệu lực Pháp luật phương tiện để Nhà nước thực chức mình, quản lý mặt đời sống xã hội theo ý chí giai cấp thống trị, nằm bảo vệ lợi ích giai cấp thống trị Khi nghiên cứu vấn đề nhà nước pháp luật, phải đặt chúng mối quan hệ qua lại với nhau, nói pháp luật đứng nhà nước ngược lại Nhà nước ban hành pháp luật, nhà nước phải xuất phát từ nhu cầu khách quan điều kiện kinh tế xã hội nhà nước phải tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật CÂU Lấy ví dụ văn Trả lời: quy phạm Các khái niệm pháp luật văn a Văn Quy phạm pháp luật áp dụng quy * Khái niệm: văn quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình phạm pháp luật tự, thủ tục định, có chứa qui tắc xử chung nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội Từ phân biệt áp dụng nhiều lần đời sống thực tế đảm bảo thực biện hai loại văn pháp cưỡng chế nhà nước * Đặc điểm: - Văn quy phạm pháp luật quan nhà nước người có thẩm quyền theo luật định ban hành - Văn quy phạm pháp luật chứa dựng quy tắc xử chung (quy phạm pháp luật) để điều chỉnh quan hệ xã hội nhằm thiết lập quan hệ xã hội theo trật tự định - Có hiệu lực lâu dài, áp dụng nhiều lần sống - Tên gọi, nội dung, trình tự ban hành loại văn quy phạm pháp luật quy định cụ thể Luật ban hành văn quy phạm pháp luật - Được bảo đảm thực biện pháp cưỡng chế Nhà nước * Ví dụ văn Quy phạm pháp luật như: - Các luật hôn nhân gia đình; luật Hành chính; - Luật Hình sự; luật Tố tụng Hình sự; - Luật Dân sự; luật Tố tụng Dân sư; - Luật Lao động; luật Thương mại; luật Đất đai; - Nghị số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16/01/2009 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XII; thông tư, Pháp lệnh, Nghị - Các Nghị định Chính Phủ: Nghị định 34/2010/NĐ-CP Chính phủ ngày 02/4/2010 xử lý vi phạm hành lĩnh vực giao thông; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ việc bồi thường hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất… b Văn áp dụng quy phạm pháp luật * Khái niệm: văn cá nhân, quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để áp dụng lần cho đối tượng cụ thể Là hình thức pháp lí định quản lí nhà nước, hình thức thủ tục pháp luật quy định, nhằm cá biệt hóa qui phạm pháp luật thành mệnh lệnh cụ thể, áp dụng lần cá nhân, tổ chức định * Đặc điểm: - Văn áp dụng pháp luật quan (nhà chức trách, tổ chức) có thẩm quyền áp dụng pháp luật ban hành bảo đảm thực hiện, trường hợp cần thiết cưỡng chế nhà nước - Văn áp dụng pháp luật có tính chất cá biệt, thực lần cá nhân, tổ chức liên quan - Văn áp dụng pháp luật phải hợp pháp phù hợp với thực tế Nó phải phù hợp với luật dựa quy phạm pháp luật cụ thể Nếu phù hợp văn áp dụng pháp luật bị đình hủy bỏ Nếu không phù hợp thực tế khó thi hành thi hành mà hiệu - Văn áp dụng pháp luật thể hình thức pháp lý xác định như: án, định, lệnh - Văn áp dụng pháp luật yếu tố kiện pháp lý phức tạp, thiếu nó, nhiều quy phạm pháp luật cụ thể thực Nó luôn mang tính chất bổ sung trường hợp có yếu tố khác kiện pháp lý phức tạp Văn áp dụng pháp luật củng cố yếu tố cấu pháp lý thống nhất, cho chúng độ tin cậy đưa đến xuất quyền chủ thể nghĩa vụ pháp lý bảo đảm Nhà nước * Ví dụ văn áp dụng quy phạm pháp luật - Quyết định xử phạt vi hành lĩnh vực an toàn giao thông, Quyết định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực kinh doanh… - Các án án … - Các định kỷ luật, Quyết đinh khen thưởng Phân biệt Văn Quy phạm pháp luật Văn áp dụng quy phạm pháp luật Dựa vào khái niệm đặc điểm trên, ta thấy văn quy phạm pháp luật văn 10 áp dụng quy phạm pháp luật có điểm giống khác bản, sau: a Giống - Cả hai văn pháp luật quan, tổ chức Nhà nước cá nhân có thẩm quyền theo quy định pháp luật ban hành; - Đều có giá trị bắt buộc phải tôn trọng phải thực tổ chức, cá nhân có liên quan - Đều văn ban hành theo thủ tục, trình tự pháp luật quy định chặt chẽ; - Được Nhà nước đảm bảo thực biện pháp mang tính quyền lực Nhà nước; - Đều văn dùng để điều chỉnh quan hệ xã hội nhằm đưa quan hệ xã hội vào trật tự, ổn định phát triển b Khác Tiêu chí Văn Quy phạm pháp luật Văn áp dụng QP pháp luật - Mọi quan nhà nước, người có - Chỉ số quan nhà nước, tổ chức thẩm quyền mà pháp luật quy định Chủ thể cá nhân có thẩm quyền theo quy ban hành Mọi quan, tổ chức, cá ban hành định Hiến pháp luật ban hành văn nhân giao quyền hạn, nhiệm vụ quy phạm pháp luật ban hành - Được dùng để biệt hóa quy phạm pháp luật vào trường - Được dùng để ban hành, sửa đổi, bổ hợp cụ thể tổ chức, cá nhân Mục đích sung, thay thế, bãi bỏ hủy bỏ cụ thể Quyền nghĩa vụ pháp lý ban hành quy phạm pháp luật, văn quy cụ thể chủ thể pháp luật phạm pháp luật biện pháp trách nhiệm pháp lý người vi phạm ấn định Nội - Chứa đựng quy tắc xử mang dung, - Cụ thể hóa qui tắc xử áp tính bắt buộc chung người, phạm vi dụng chủ thể định nhà nước đảm bảo thực tác động - Có hiệu lực khoảng thời gian dài, - Áp dụng lần cá nhân, tổ ap dụng nhiều lần mà không làm Hiệu lực chức cụ thể liên quan thực hiệu lực pháp lí, áp dụng đói với nhiều lần hết hiệu lực đối tượng - Được ban hành theo trình tự, thủ tục - Được ban hành theo trình tự, thủ Trình tự chặt chẽ (được quy định Luật ban tục đơn giản (được quy định ban hành hành VBQPPL) van luật VB luật) Cách - Phù hợp với thực tiễn khách quan - Mang tính nguyên tắc, cứng nhắc; thức áp đòi hỏi sáng tạo; không đăng đăng công báo dụng công báo CÂU Lấy ví dụ vi Vi phạm pháp luật phạm pháp luật * Khái niệm phân tích cấu - Là hành vi (hành động hay không hành động), trái pháp luật, có lỗi, chủ thể có thành vi lực trách nhiệm pháp lý thực lỗi cố ý vô ý, xâm hại đe dọa xâm hại phạm pháp luật quan hệ xã hội pháp luật bảo vệ 11 - Dấu hiệu vi phạm pháp luật: Là hành vi xác định người; trái pháp luật; có lỗi chủ thể có lực trách nhiệm pháp lý thực * Cấu thành vi phạm pháp luật - Mặt khách quan vi phạm pháp luật + Là biểu bên vi phạm pháp luật mà người nhận thức trực quan sinh động + Mặt khách quan vi phạm pháp luật gồm: Hành vi trái pháp luật; Sự thiệt hại xã hội; Mối quan hệ nhân hành vi trái pháp luật thiệt hại cho xã hội; Các yếu tố khác thuộc mặt khách quan vi phạm pháp luật: công cụ thực hành vi vi phạm (dao, súng…), thời gian, địa điểm thực hành vi vi phạm… - Mặt chủ quan vi phạm pháp luật + Là trạng thái tâm lý bên chủ thể vi phạm pháp luật + Mặt chủ quan vi phạm pháp luật bao gồm yếu tố sau đây: • Lỗi: trạng thái tâm lý phản ánh thái độ tiêu cực chủ thể hành vi trái pháp luật hậu hành vi gây • Động cơ: yếu tố thúc đẩy chủ thể thực hành vi vi phạm pháp luật • Mục đích: kết cuối mà chủ thể mong muốn đạt thực hành vi vi phạm pháp luật - Khách thể vi phạm pháp luật + Là quan hệ xã hội pháp luật bảo vệ bị hành vi vi phạm pháp luật xâm hại tới + Tính chất khách thể bị xâm hại phản ánh mức độ nguy hiểm hành vi vi phạm pháp luật - Chủ thể vi phạm pháp luật + Là cá nhân, tổ chức có lực trách nhiệm pháp lý + Năng lực trách nhiệm pháp lý: khả chủ thể tự chịu trách nhiệm hành vi trước Nhà nước * Phân loại vi phạm pháp luật Căn vào tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật chia thành bốn loại: - Vi phạm hình (còn gọi tội phạm): hành vi trái pháp luật, có lỗi, nguy hiểm cho xã hội, quy định Bộ luật Hình sự, người có lực trách nhiệm hình thực - Vi phạm hành chính: hành vi trái pháp luật, có lỗi, mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp so với tội phạm, xâm hại tới quan hệ xã hội pháp luật hành quy định - Vi phạm kỷ luật: hành vi có lỗi, trái pháp luật, kỷ luật đơn vị, quan nhà nước - Vi phạm dân sự: hành vi xâm hại tới quan hệ tài sản quan hệ nhân thân) Vi phạm dân chủ yếu quy định Bộ luật Dân Ví dụ: Nguyễn Văn A 25 tuổi, không bị bệnh tâm thần chạy xe máy vượt đèn đỏ học trễ 12 Chủ thể VPPL: Nguyễn Văn A Khách thể: quan hệ xã hội pháp luật bảo vệ quản hệ hành nhà nước lĩnh vực giao thông Mặt khách quan: Hành vi: vượt đèn đỏ A Hậu quả: vượt đèn đỏ A đe dọa gây TNGT MQH nhân quả: A vượt đèn đỏ nguyên nhân dễ dàng gây TNGT Mặt chủ quan: A có lỗi cố ý biết hành vi vượt đèn đỏ sai thực CÂU Phân tích tính Tính tất yếu phải tăng cường pháp chế XHCN tất yếu phải tăng a Khái niệm cường pháp chế Pháp chế XHCN: chế độ đời sống trị xã hội Nhà nước quản lí xã biện pháp tăng cường pháp hội pháp luật, quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chế XHCN trị, tổ chức trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị nước ta giai kinh tế công dân phải tôn trọng thực Pháp luật cách nghiêm chỉnh, đoạn triệt để, xác Mọi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lí theo pháp luật Tính tất yếu cần phải tăng cường pháp chế XHCN nước ta giai đoạn Khái niệm Tính tất yếu thể qua điểm sau: phải tăng cường b Bản chất đặc điểm pháp chế XHCN pháp chế - Nhà nước quản lý lĩnh vực đời sống xã hội pháp luật; đời sống xã Các biện pháp nhằm tăng cường hội có nhiều loại quy phạm tác động, điều chỉnh hành vi người Trong quản lý xã hội, nhà nước không coi trọng pháp luật mà kết hợp pháp trị đức trị, thừa nhận pháp chế quy phạm tôn giáo quy phạm xã hội khác không trái với lợi ích Nhà nước, lợi ích tập thể quyền, lợi ích chân công dân - Các quan Nhà nước, cán bộ, công chức quan nhà nước từ TW đến sở thể trách nhiệm thường xuyên việc tổ chức thực pháp luật đời sống xã hội - Các tổ chức trị (ở nước ta ĐCS Việt Nam) tổ chức trịxã hội (như MTTQ Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn TNCSHCM, Hội Cựu chiến binh); tổ chức xã hội nghề nghiệp khác phải hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật, có quyền nghĩa vụ pháp lý bình đẳng - Các đơn vị kinh tế, thành phần kinh tế đảm bảo quyền tự kinh doanh khuôn khổ Hiến pháp pháp luật, bình đẳng với trước pháp luật Mọi công dân phải không ngừng nâng cao ý thức pháp luật, sống làm việc theo pháp luật - Các quan tư pháp Nhà nước thực việc bảo vệ pháp luật cách thường xuyên, kịp thời; giải có lý có tình tranh chấp; xét xử người, tội, pháp luật … Thực tư pháp khách quan, công bằng, vô tư, đảm bảo công lý XHCN Pháp chế XHCN trở thành tư tưởng đạo, xuyên suốt toàn chế hoạt động 13 chế độ trị-xã hội XHCN nước ta Được tổ chức vận hành theo chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ Vì vậy, pháp chế XHCN trở thành nguyên tắc Hiến pháp quy định nguyên tắc tổ chức hoạt động hệ thống trị, nguyên tắc xử công dân Đó điều kiện đảm bảo pháp lý dân chủ XHCN c Các nguyên tắc pháp chế XHCN - Tôn trọng tính tối cao Hiến pháp Luật: nguyên tắc quan trọng trình xây dựng, thiết lập pháp chế XHCN Yêu cầu đòi hỏi tất hoạt động tổ chức thực trái với Hiến pháp văn luật Điều thể hiện: Mặc dù quan Nhà nước ban hành Hiến pháp quy định pháp luật không vi phạm pháp luật, trái lại phải gương mẫu chấp hành Các văn quy phạm pháp luật ban hành phải đảm bảo tính hợp lí hợp pháp Tính hợp lí phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội; tính hợp pháp việc ban hành phải thẩm quyền Các văn quy phạm pháp luật cấp dù chiếm số lượng lớn hệ thống pháp luật không mâu thuẫn, chồng chéo với văn quy phạm pháp luật quan cấp trên, không trái với Hiến pháp pháp luật - Đảm bảo tính thống pháp chế quy mô toàn quốc Nhà nước không thừa nhận đặt quyền, ngoại lệ lĩnh vực thực pháp luật Trong xã hội XHCN có hệ thống pháp luật kỉ luật Nhà nước chung cho người Mọi vi phạm phải xử lí nghiêm minh, bảo đảm cho công dân bình đẳng trước pháp luật - Các quan xây dựng pháp luật, tổ chức thực pháp luật, bảo vệ pháp luật phải hoạt động cách tích cực, chủ động có hiệu Pháp luật sở để củng cố tăng cường pháp chế nên cần có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh đồng Muốn vậy, phải đảm bảo cho quan xây dựng pháp luật có đủ khả điều kiện để hoàn thiện hệ thống pháp luật Ngoài việc xây dựng pháp luật, việc tổ chức thực pháp luật mặt quan trọng pháp chế Muốn tăng cường pháp chế phải đảm bảo cho quan tổ chức thực pháp luật hoạt động có hiệu - Đối với quan bảo vệ pháp luật (như Tòa án, Viện kiểm sát, ) cần trọng biện pháp để đảm bảo cho quan xử lí nhanh chóng, công minh có hiệu hành vi vi phạm pháp luật - Pháp chế phải công bằng, hợp lý - Bảo đảm quyền tự công dân - Mọi vi phạm pháp luật phải ngăn chặn, phát xử lý kịp thời Phải chịu trách nhiệm pháp lý bắt buộc vi phạm pháp luật - Công tác xây dựng, củng cố pháp chế tách rời với việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao trình độ văn hóa cho toàn dân Trình độ văn hóa nói chung trình độ văn hóa pháp lí nói riêng viên chức nhà nước, nhân viên tổ chức xã hội công dân có ảnh hưởng lớn đến trình củng cố pháp chế XHCN Trình độ văn hóa dân chúng cao pháp chế củng cố, vững mạnh 14 d Mối quan hệ Nhà nước pháp quyền pháp chế XHCN Quá trình xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền có mối liên hệ với pháp chế Nhà nước pháp quyền khẳng định tính tối cao pháp luật, Hiến pháp đạo luật bản, pháp luật chi phối điều chỉnh quan hệ xã hội Nhà nước định pháp luật, quản lý xã hội pháp luật, theo pháp luật Đây đặc trưng Nhà nước pháp quyền nói chung Nhà nước pháp quyền Việt Nam nói riêng Vì thế, thiết phải tăng cường pháp chế nhằm tạo văn pháp luật có chất lượng để tổ chức thực quyền lực nhà nước, phòng tránh lạm quyền cán bộ, quan nhà nước Nhà nước pháp quyền đòi hỏi quan nhà nước, tổ chức xã hội hay cá nhân phải tuân theo pháp luật, bình đẳng trước pháp luật Nhà nước pháp quyền đòi hỏi phải bảo đảm tôn trọng pháp luật - thước đo tất chủ thể xã hội Bởi vì, pháp luật coi giá trị chung, đại lượng mang tính phổ biến, bảo đảm người bình đẳng công xã hội Nhà nước muốn trở thành Nhà nước pháp quyền phải tổ chức sở pháp luật Mọi tổ chức hoạt động nhà nước pháp luật quy định bảo đảm cho quy định có hiệu lực pháp lý Tổ chức nhà nước từ quan quyền lực, hành chính, tư pháp từ Trung ương địa phương, sở pháp luật quy định Pháp luật quy định thẩm quyền cho loại quan, quan hệ quan nhà nước, hoạt động quan nhà nước Tất lĩnh vực chế tài pháp luật bảo đảm thực Lý luận Mác - Lênin thực tiễn quản lý xã hội pháp luật có hiệu nhất, văn minh Nhà nước pháp quyền đối lập với tư tưởng coi thường pháp luật Hiện tượng coi thường pháp luật số cán nhân dân thực chất đối lập pháp quyền Trong Nhà nước pháp quyền, quyền người mở rộng theo nguyên tắc công dân làm tất pháp luật không cấm, cán nhà nước, quan nhà nước làm pháp luật cho phép Nguyên tắc thể ràng buộc pháp luật tất người, không phân biệt địa vị xã hội, chức vụ, chống lại tự tiện, chuyên quyền, độc đoán cán nhà nước, quan nhà nước nhà nước Để thực nội dung trên, Nhà nước pháp quyền Việt Nam không cần có đủ luật, mà yêu cầu cao chất lượng đạo luật, phải có hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, ổn định lâu dài Vì vậy, phải tăng cường pháp chế tất lĩnh vực như: xây dựng pháp luật, thực pháp luật, tổ chức máy, phát huy dân chủ Như vậy, pháp chế XHCN công cụ bản, chủ yếu để đưa pháp luật vào sống nhằm xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN điều kiện lâu dài Chính chất, đặc điểm pháp chế XHCN, nguyên tắc pháp chế XHCN mối quan hệ Nhà nước pháp quyền pháp chế XHCN cho thấy tính tất yếu cần phải tăng cường pháp chế XHCN giai đoạn Các biện pháp tăng cường pháp chế XHCN nước ta giai đoạn nay: Pháp chế XHCN trở thành tư tưởng đạo, xuyên suốt toàn chế hoạt động chế độ trị-xã hội XHCN nước ta Được tổ chức vận hành theo chế Đảng 15 lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ Vì vậy, pháp chế XHCN trở thành nguyên tắc Hiến pháp quy định nguyên tắc tổ chức hoạt động hệ thống trị, nguyên tắc xử công dân, điều kiện đảm bảo pháp lý dân chủ XHCN Vì vậy, tang cường pháp chế XHCN vấn đề có tính thời cấp thiết, đáp ứng yêu cầu việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN dân, dân dân, yếu cầu phát huy dân chủ dân, yêu cầu đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm Trong thời kỳ nay, để tăng cường pháp chế XHCN, cần thực biện pháp đồng theo phương hướng sau: - Thứ nhất, tăng cường lãnh đạo Đảng pháp chế XHCN ĐCS Việt Nam lực lượng lãnh đạo Nhà nước xã hội, lãnh đạo Đảng tăng cường pháp chế XHCN tất mặt hoạt động NHà nước pháp luật + Lãnh đạo Nhà nước xây dựng pháp luật để đường lối, chủ trương, sách Đảng thể Cương lĩnh xây dựng đất nước Nghị Đảng phải cụ thể hóa thành pháp luật + Lãnh đạo công tác tổ chức thực pháp luật; kiểm tra việc thực pháp luật tất tổ chức đảng đảng viên, chăm lo việc học tập Nghị Đảng; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đảng viên; tăng cường giám sát đảng việc thực pháp luật đảng viên; đánh giá đảng viên phảo vào việc thực pháp luật; tăng cường phê bình tự phê bình đảng viên … + Lãnh đạo công tác bảo vệ pháp luật, tăng cường lãnh đạo quan tư pháp, đảm bảo hoạt động độc lập, tuân theo pháp luật lãnh đạo đảng, đồng thời đảm bảo cho tư pháp công khai, minh bạch, có hiệu lực bảo vệ pháp luật pháp chế XHCN + Lãnh đạo công tác cán bộ, công chức nói chung cán bộ, công chức quan bảo vệ pháp chế Công an, Viện kiểm sát, TAND Thanh tra Chính phủ - Thứ hai, tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật + Phát quy định lỗi thời, chồng chéo, mâu thuẫn để có kế hoạch bổ sung, sửa đổi bãi bỏ + Thường xuyên tổng kết, đánh giá hiệu lực pháp luật, tình hình thực pháp luật, tìm nguyên nhân vi phạm pháp luật để có biện pháp hoàn thiện pháp luật + Dự báo, phát quan hệ xã hội hình thành để có kế hoạch làm luật kịp thời thực kế hoạch làm luật + Thường xuyên hệ thống hóa pháp luật, rà soát để đánh giá hệ thống pháp luật hành + Thực định hướng xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật theo Nghị Bộ Chính trị - Thứ ba, tích cực chủ động tổ chức thực pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống xã hội + Phải có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, có kết hợp quan nhà nước cấp, ngành với tổ chức trị-xã hội 16 + Tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhiều hình thức, phương pháp khác nhau, phù hợp hoàn cảnh, điều kiện cụ thể không gian, thời gian đặc điểm đối tượng + Công khai pháp luật tất hệ thống thông tin đại chúng cho người dân biết thực + Tăng cường giáo dục pháp luật qua việc dạy học pháp luật, đưa vào chương trình học trường học, cấp học Luôn đổi nội dung hình thức giáo dục pháp luật - Thứ tư, tăng cường kiểm tra, tra giám sát việc thực pháp luật nhằm xử lý vi phạm pháp luật + Thực thường xuyên toàn diện nhằm phòng chống vi phạm pháp luật + Tăng cường kiểm tra, tra giám sát để kahwsc phục tuyên truyền, phổ biến pháp luật chiều + Tăng cường tra nhằm chấn chỉnh máy nhà nước, phát sơ hở chế, chấn chỉnh pháp luật để có kiến nghị bổ sung Có kết luận đánh giá thực dung đắn, vạch sai trái, vi phạm tổ chức, cá nhân để kiến nghị biện pháp xử lý + Tăng cường giám sát quan ngôn luận-tiếng nói nhà nước, tổ chức trị-xã hội giám sát trực tiếp nhân dân + Hoàn thiện chế giám sát hoạt động quan nhà nước vấn đề cần thiết + Tăng cường công tác kiểm toán nhà nước việc quản lý, sử dụng tài sản công + Tăng cường vai trò, vị trí, chức kiện toàn tổ chức quan dân cử, quan kiểm tra, tra nhà nước, tra nhân dân - Thứ năm, tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật + Nhiệm vụ phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật nhiệm vụ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, song chủ yếu quan tư pháp + Cải cách tư pháp cách đồng bộ, toàn diện theo hướng: cải cách thể chế tư pháp; kiện toàn máy quan tư pháp; xây dựng đội ngũ chức danh tư pháp đảm bảo đủ lực, giải vụ án nghiêm minh, triệt để, kịp thời, người, tội, pháp luật + Tổ chức gọn, nhẹ, có chất lượng cao, đội ngũ cán có phẩm chất trị lực quản lý Đổi tổ chức cách thức làm việc Chính phủ, xếp lại Bộ, quan ngang Bộ; sửa đổi cấu phương hướng làm việc UBND, sở phòng ban cách hợp lý Kiện toàn, đổi số vấn đề chức năng, nhiệm vụ hệ thống tư pháp Thực chế giám sát tính hợp hiến luật, tính hợp pháp văn pháp quy - Thứ sáu, tăng cường hoạt động bỗ trợ tư pháp + Trong tình hình nay, cần thiết phải tăng cường hoạt động bổ trợ tư pháp nước ta hoạt động luật sư bào chữa viên nhân dân; hoạt động giám định tư pháp; hoạt động chứng thực, công chứng; dịch vụ bảo vệ tư nhân; trợ giúp pháp lý cho công dân, đặc biệt hỗ trợ miễn phí cho người nghèo người thuộc diện sách xã hội + Đây hoạt động bổ trợ giúp hoạt động tư pháp nhằm làm cho hoạt động điều tra, 17 truy tố, xét xử vụ án nhanh chóng, khách quan, pháp luật Nó có vai trò đặc biệt quan trọng giải vụ án dân sự, lao động, kinh tế, hành chính, đặc biệt giai đoạn tố tụng hình sự, dân chủ, khách quan pháp luật 18
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương thảo luận NHÀ NƯỚCPHÁP LUẬT lần 1, Đề cương thảo luận NHÀ NƯỚCPHÁP LUẬT lần 1, Đề cương thảo luận NHÀ NƯỚCPHÁP LUẬT lần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay