Vai trò của nhà nước về an sinh xã hội đối với nông dân ở Việt Nam

214 160 0
  • Loading ...
1/214 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:20

Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học kinh tế quốc dân PHan THị KIM OANH VAI TRề CA NH NC V AN SINH X HI I VI NễNG DN VIT NAM Chuyên ngành : kinh tế trị Mã số : 62310102 LUậN áN TIếN Sĩ kinh tế Ngời hớng dẫn khoa học: học: GS.TS mai ngọc cờng PGS.TS tô đức hạnh Hà Nội - 2014 ii MC LC LI CAM OAN i DANH MC CH VIT TT vi DANH MC S , BNG, HèNH, HP vii M U Chng 1: TNG QUAN V PHNG PHP NGHIấN CU VAI TRề CA NH NC V AN SINH X HI I VI NễNG DN 1.1 TNG QUAN NGHIấN CU VAI TRề CA NH NC V AN SINH X HI I VI NễNG DN 1.1.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu nc ngoi 1.1.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu nc 1.2 PHNG PHP NGHIấN CU 16 1.2.1 Cỏch tip cn 16 1.2.2 Mụ hỡnh nghiờn cu 17 1.2.2.1 Ni dung vai trũ ca Nh nc v an sinh xó hi i vi nụng dõn 17 1.2.2.2 Cỏc nhõn t m bo vai trũ ca Nh nc v an sinh xó hi i vi nụng dõn 17 1.2.2.3 Cỏc tiờu ỏnh giỏ vai trũ ca Nh nc v an sinh xó hi i vi nụng dõn 18 1.2.3 Phng phỏp nghiờn cu 22 1.2.3.1 Phng phỏp nh tớnh 22 1.2.3.2 Phng phỏp nh lng 22 1.2.3.3 Phng phỏp x lý d liu 26 TIU KT CHNG 27 Chng 2: VAI TRề CA NH NC V AN SINH X HI I VI NễNG DN: NHNG VN Lí LUN V KINH NGHIM THC TIN 28 2.1 KHI NIM, C IM V VAI TRề CA AN SINH X HI I VI NễNG DN 28 2.1.1 Khỏi nim v s cn thit ca an sinh xó hi 28 2.1.1.1 Khỏi nim v an sinh xó hi 28 2.1.1.2 S cn thit ca an sinh xó hi 29 2.1.2 Khỏi nim v c im ca an sinh xó hi i vi nụng dõn 33 2.1.2.1 Khỏi nim v an sinh xó hi i vi nụng dõn 33 2.1.2.2 Nhng c im c bn ca an sinh xó hi i vi nụng dõn 34 2.1.3 Vai trũ ca an sinh xó hi i vi nụng dõn 36 2.2 BN CHT, NI DUNG V NHN T NH HNG N VAI TRề CA NH NC V AN SINH X HI I VI NễNG DN 40 iii 2.2.1 Bn cht v tm quan trng ca vai trũ nh nc v an sinh xó hi i vi nụng dõn 40 2.2.1.1 Bn cht vai trũ ca Nh nc v an sinh xó hi i vi nụng dõn 40 2.2.1.2 Tm quan trng ca vai trũ nh nc v an sinh xó hi i vi nụng dõn 42 2.2.2 Ni dung vai trũ ca Nh nc v an sinh xó hi i vi nụng dõn 44 2.2.2.1 Nh nc xõy dng v hon thin mụi trng lut phỏp v th ch chớnh sỏch an sinh xó hi i vi nụng dõn 44 2.2.2.2 Nh nc phi hp thc hin chớnh sỏch an sinh xó hi i vi nụng dõn vi cỏc chớnh sỏch kinh t - xó hi khỏc 46 2.2.2.3 Nh nc kim tra, giỏm sỏt vic thc hin cỏc chớnh sỏch v an sinh xó hi i vi nụng dõn 49 2.2.3 Nhõn t nh hng n vai trũ ca Nh nc v an sinh xó hi i vi nụng dõn 50 2.2.3.1 Quan im ca Nh nc v an sinh xó hi i vi nụng dõn 50 2.2.3.2 Kh nng ti chớnh ca Nh nc v thu nhp ca nụng dõn 52 2.2.3.3 Nng lc ca h thng qun lý an sinh xó hi i vi nụng dõn 53 2.2.3.4 Nhn thc xó hi v an sinh xó hi i vi nụng dõn 55 2.3 KINH NGHIM CA MT S NC TRấN TH GII V VAI TRề NH NC V AN SINH X HI I VI NễNG DN V BI HC CHO VIT NAM 55 2.3.1 Kinh nghim ca mt s nc trờn th gii v vai trũ Nh nc v an sinh xó hi i vi nụng dõn 55 2.3.1.1 Kinh nghim ca Cng hũa Liờn bang c 55 2.3.1.2 Kinh nghim ca Trung Quc 60 2.3.2 Nhng bi hc rỳt cho Vit Nam t nghiờn cu kinh nghim ca cỏc nc 62 TIU KT CHNG 63 Chng 3: THC TRNG VAI TRề CA NH NC V AN SINH X HI I VI NễNG DN VIT NAM HIN NAY 64 3.1 PHN TCH THC TRNG VAI TRề CA NH NC V AN SINH X HI I VI NễNG DN VIT NAM HIN NAY 64 3.1.1 Nh nc xõy dng v hon thin mụi trng lut phỏp, th ch chớnh sỏch nụng dõn tham gia vo an sinh xó hi 64 3.1.1.1 Nh nc xõy dng v hon thin mụi trng lut phỏp, th ch chớnh sỏch nụng dõn tham gia vo an sinh xó hi theo nguyờn tc úng hng 64 iv 3.1.1.2 Nh nc xõy dng v hon thin mụi trng lut phỏp, th ch chớnh sỏch nụng dõn tham gia an sinh xó hi khụng da trờn nguyờn tc úng gúp 68 3.1.2 Nh nc phi hp thc hin chớnh sỏch an sinh xó hi i vi nụng dõn vi cỏc chớnh sỏch kinh t - xó hi khỏc 71 3.1.3 Nh nc xõy dng mụ hỡnh t chc qun lý, kim tra, giỏm sỏt v an sinh xó hi núi chung, i vi nụng dõn núi riờng 75 3.1.4 Kt qu tham gia ca nụng dõn vo h thng an sinh xó hi hin 78 3.1.4.1 S tham gia ca nụng dõn vo an sinh xó hi theo nguyờn tc úng - hng 78 3.1.4.2 S tham gia ca nụng dõn vo an sinh xó hi khụng da trờn nguyờn tc úng gúp 82 3.2 NH GI VAI TRề CA NH NC V AN SINH X HI I VI NễNG DN 92 3.2.1 Thnh tu v hn ch vai trũ ca Nh nc v an sinh xó hi i vi nụng dõn Vit Nam hin 92 3.2.1.1 Nhng thnh tu v hn ch vic xõy dng v hon thin h thng lut phỏp, chớnh sỏch an sinh xó hi i vi nụng dõn 92 3.2.1.2 Nhng thnh tu v hn ch v vai trũ ca Nh nc vic phi hp chớnh sỏch an sinh xó hi vi cỏc chớnh sỏch kinh t - xó hi khỏc 99 3.2.1.3 Nhng thnh tu v hn ch v vai trũ ca Nh nc vic kim tra, giỏm sỏt thc thi chớnh sỏch an sinh xó hi i vi nụng dõn 102 3.2.2 Nguyờn nhõn hn ch vai trũ ca Nh nc v an sinh xó hi i vi nụng dõn 105 3.2.2.1 An sinh xó hi i vi nụng dõn cũn l mụ hỡnh mi, nờn cỏc quan im, ch trng cũn cha theo kp vi thc tin 105 3.2.2.2 Thu nhp ca nụng dõn thp, khú cú kh nng tham gia an sinh xó hi theo nguyờn tc úng - hng 105 3.2.2.3 Ngun ti chớnh ca Nh nc v ngun huy ng t cng ng h tr an sinh xó hi khụng theo nguyờn tc úng - hng i vi nụng dõn cũn hn hp 112 3.2.2.4 Nng lc t chc qun lý an sinh xó hi i vi nụng dõn cũn nhiu bt cp 113 3.2.3.5 Nhn thc xó hi v an sinh xó hi i vi nụng dõn v cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin thụng tin v an sinh xó hi n ngi dõn cũn hn ch 115 TIU KT CHNG 118 Chng 4: PHNG HNG V GII PHP TNG CNG VAI TRề CA NH NC V AN SINH X HI I VI NễNG DN VIT NAM NHNG NM TI 119 v 4.1 BI CNH TNG CNG VAI TRề CA NH NC V AN SINH X HI I VI NễNG DN VIT NAM NHNG NM TI 119 4.1.1 Bi cnh phỏt trin kinh t - xó hi ca t nc tỏc ng n tng cng vai trũ ca Nh nc v an sinh xó hi i vi nụng dõn nhng nm ti 119 4.1.1.1 C cu ngnh ngh khu vc nụng thụn 119 4.1.1.2 Dõn s v lao ng nụng thụn nhng nm ti 119 4.1.1.3 Thu nhp, tiờu dựng, tớch ly v i sng ca ngi dõn nụng thụn 120 4.1.2 Ch trng, chớnh sỏch ca ng v Nh nc v an sinh xó hi i vi nụng dõn 123 4.2 PHNG HNG TNG CNG VAI TRề CA NH NC V AN SINH X HI I VI NễNG DN NHNG NM TI 126 4.2.1 Tng cng thu hỳt s tham gia ca nụng dõn vo an sinh xó hi 126 4.2.1.1 An sinh xó hi theo nguyờn tc úng - hng 126 4.2.1.2 An sinh xó hi khụng da vo úng gúp i vi nụng dõn 128 4.2.2 Phng hng tng cng vai trũ ca Nh nc v an sinh xó hi i vi nụng dõn nc ta nhng nm ti 134 4.2.2.1 Tip tc hon thin h thng lut phỏp, ch v chớnh sỏch v an sinh xó hi i vi nụng dõn 134 4.2.2.2 Tng cng s phi hp cỏc chớnh sỏch kinh t - xó hi vi h thng chớnh sỏch an sinh xó hi i vi nụng dõn 136 4.2.2.3 Hon thin cụng tỏc t chc qun lý, kim tra, giỏm sỏt thc hin h thng chớnh sỏch an sinh xó hi i vi nụng dõn 141 4.3 GII PHP NHM TNG CNG VAI TRề CA NH NC V AN SINH X HI I VI NễNG DN VIT NAM NHNG NM TI 142 4.3.1 y mnh sn xut, tng ngun thu, nõng cao thu nhp ca nụng dõn 143 4.3.2 Tng cng h tr ti chớnh t ngõn sỏch nh nc nụng dõn tham gia vo h thng an sinh xó hi mnh hn 144 4.3.3 Nghiờn cu i mi t chc qun lý an sinh xó hi theo nguyờn tc úng - hng i vi nụng dõn 147 4.2.4 Tng cng o to i ng cỏn b lm cụng tỏc an sinh xó hi 147 4.2.5 Nõng cao nhn thc cho ngi nụng dõn v li ớch ca vic tham gia cỏc chng trỡnh an sinh xó hi 148 TIU KT CHNG 149 KT LUN 150 DANH MC CC CễNG TRèNH CễNG B CA TC GI 152 DANH MC TI LIU THAM KHO 153 vi DANH MC CH VIT TT Ch vit tt ASXH ASXHTN BHXH Din gii An sinh xó hi An sinh xó hi t nguyn Bo him xó hi BHXHBB Bo him xó hi bt buc BHXHTN Bo him xó hi t nguyn BHYT Bo him y t BHYTBB Bo him y t bt buc BHYTTN Bo him y t t nguyn BHTN Bo him t nguyn BTXH Bo tr xó hi CNH, HH Cụng nghip húa, hin i húa CTXH Cu tr xó hi NCT Ngi cao tui NSNN Ngõn sỏch nh nc NTT Ngi tn tt KCB Khỏm cha bnh TEMC Tr em m cụi TCXH Tr cp xó hi TGXH Tr giỳp xó hi TGXHTX Tr giỳp xó hi thng xuyờn TGXHX Tr giỳp xó hi t xut XH u ói xó hi XGN Xúa gim nghốo XHCN Xó hi ch ngha vii DANH MC S , BNG, HèNH, HP BNG: Bng 1.1: Bng 1.2: Bng 2.1: Bng 3.1: Bng 3.2: Bng 3.3: Bng 3.4 Bng 3.5: Khung nghiờn cu 21 Thng kờ iu tra ti tnh Thanh Húa, Ngh An v H Tnh 25 Mc phi chi phớ v ti tr ca bo him tai nn nụng nghip 58 Hot ng ca cỏc chng trỡnh, d ỏn XGN ca Vit Nam 73 Tỡnh hỡnh tham gia BHXH, BHYT i vi nụng dõn Vit Nam 79 T l i tng thuc din TGXHTX nm 2010 82 TGXHTX ca tnh Thanh Húa, Ngh An v H Tnh nm 2009 83 TGXHX t NSNN ca tnh Thanh Húa, Ngh An v H Tnh nm 2010 84 Bng 3.6: Tng hp TGXHX theo iu tra ca tnh Thanh Húa, Ngh An v H Tnh nm 2009, 2010, 2011 85 Bng 3.7: TGXHX t cng ng ca tnh Thanh Húa, Ngh An v H Tnh khc phc thiờn tai nm 2009, 2010 88 Bng 3.8: Kt qu TGXHX t cng ng ti tnh Thanh Húa, Ngh An v H Tnh nm 2009, 2010, 2011 89 Bng 3.9: S tin bỡnh quõn mi i tng ca TGXH nhn c nm 2010 91 Bng 3.10: S tin TGXHX cho nụng h nm 2011 92 Bng 3.11: T l h nghốo tnh Thanh Húa, Ngh An v H Tnh giai on 2006 - 2010 93 Bng 3.12: ỏnh giỏ ca cỏn b qun lý v mc phự hp ca chớnh sỏch ASXH theo nguyờn tc úng - hng hin hnh i vi nụng dõn 94 Bng 3.13: Mc trung bỡnh v ỏnh giỏ ca i t ng ang tham gia vo h thng ASXH theo nguyờn tc úng - hng 96 Bng 3.14: ỏnh giỏ mc phự hp ca cỏc chớnh sỏch h tr to iu kin ngi dõn c ASXH t cỏn b qun lý 100 Bng 3.15: ỏnh giỏ hiu lc, hiu qu vic thc hin ASXH i vi nụng dõn 103 Bng 3.16: ỏnh giỏ ca nụng h v kh nng tham gia vo h thng BHTN t khớa cnh ti chớnh ti tnh Thanh Húa, Ngh An v H Tnh 106 Bng 3.17: T l tham gia BHTN ca nụng dõn ti tnh H Tnh, Ngh An v Thanh Húa 107 Bng 3.18: Thu nhp ca h gia ỡnh cú v khụng tham gia ASXH theo nguyờn tc úng - hng 108 viii Bng 3.19: Bng 4.1: Bng 4.2: Bng 4.3: Bng 4.4: Bng 4.5: Bng 4.6: Bng 4.7: Bng 4.8: Bng 4.9: HèNH: Hỡnh 2.1: HP: Hp 3.1: Tng hp chi tiờu t NSNN cho ASXH khụng úng gúp v mt s chớnh sỏch xó hi 112 í kin ca nụng h v kh nng tham gia vo h thng BHTN t khớa cnh ti chớnh ca tnh Thanh Húa, Ngh An v H Tnh 127 xut iu chnh TGXHTX n nm 2020 ca tnh Thanh Húa, Ngh An v H Tnh 129 Tng s i tng sng ti cng ng nm 2012 v 2013 130 í kin v iu chnh cỏc ch TCXH t xut n nm 2020 132 í kin v phi hp chớnh sỏch ca tnh Thanh Húa, Ngh An v H Tnh 136 Cỏc bin phỏp tng cng vai trũ ca Nh nc xõy dng v hon thin h thng ASXH i vi nụng dõn nhng nm ti 142 Mong mun ca ngi dõn v mc úng gúp v nhn c h tr ca Nh nc tham gia vo h thng BHTN 144 xut mc h tr ti chớnh nụng dõn tham gia BHYTTN nhng nm 2013-2015 145 D bỏo nhu cu kinh phớ cho TGXH theo mc tiờu Ngh quyt 15NQ/TW 146 Vũng i v nhng ri ro cuc sng ca ngi 29 Kt qu mt s lnh vc cụng tỏc Hi Ch thp ton quc 2007 - 2012 87 BIU : Biu 3.1: Tỡnh hỡnh nhn TGXHX ca cỏc h thuc tnh Thanh Húa, Ngh An v H Tnh t nm 2009 n nm 2011 104 Biu 3.2: ỏnh giỏ ca cỏn b qun lý v nguyờn nhõn dn n hn ch thc thi h thng an sinh xó hi khụng theo nguyờn tc úng hng cho nụng dõn tnh Thanh Húa, Ngh An v H Tnh 115 Biu 3.3: ỏnh giỏ ca cỏn b qun lý v lý nụng dõn cha tham gia BHXHTN, BHYTTN ca tnh Thanh Húa, Ngh An v H Tnh 116 Biu 3.4: Nhn nh ca nụng h v BHXHTN, BHYTTN ca tnh Thanh Húa, Ngh An v H Tnh 116 M U Lý la chn ti Thc tin sinh ng gn 30 nm thc hin cụng cuc i mi ó khng nh ng li, ch trng, chớnh sỏch ca ng ta l ỳng n, bc i l thớch hp S phỏt trin kinh t th trng ó mang li cho t nc nhng bin i sõu sc v kinh t - xó hi Kinh t tng trng nhanh, c cu kinh t chuyn dch theo hng tin b, thu nhp bỡnh quõn ca ngi lao ng ngy cng cao, i sng kinh t v xó hi ca nhõn dõn cú s ci thin rừ rt Tuy nhiờn, nhng h lu hu c ca s phỏt trin kinh t th trng nh xu hng phõn hoỏ giu nghốo, bt bỡnh ng gia khu vc nụng thụn vi khu vc thnh th ngy cng cú xu hng gia tng bo m n nh h thng chớnh tr v s phỏt trin bn vng ca t nc theo ng kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha (XHCN), ũi hi Nh nc cng phi xõy dng v phỏt trin nhanh chúng h thng an sinh xó hi (ASXH), thay cho nn kinh t k hoch hoỏ trung trc õy, nhm iu ho cỏc quyn li v ngha v ca mi cụng dõn cng ng v qua ú iu ho cỏc mõu thun xó hi ó, ang v s phỏt sinh T ginh c c lp, nc ta l mt nc nụng nghip lc hu vi hn 80% dõn s l nụng dõn Mc dự hin di s lónh o ca ng Cng sn Vit Nam, t nc ang tin nhanh trờn ng cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ (CNH, HH) nhng mt tng lai khụng gn t l y cng cha th gim xung di 40% iu ú núi lờn rng, nụng dõn l mt lc lng lao ng hựng hu v c bit luụn luụn l lc lng chớnh tr xó hi ht sc quan trng, bo m n nh xó hi v an ninh T quc Vỡ tớnh cht c thự ca lao ng v sn phm lao ng nụng nghip nc ta cha cao nờn t trng úng gúp ca khu vc ny vo GDP cũn thp, phi chng vỡ vy m mt thi gian di cỏc nh hoch nh chớnh sỏch ó quờn, chm ASXH i vi nụng dõn, hoc ch tip cn nh l s th hin tớnh u vit ca ch XHCN m cha t nú phm trự qun lý nh nc? n nhng nm gn õy, ng v Nh nc ta ó cú nhiu ch trng, chớnh sỏch gii quyt ASXH núi chung v ASXH i vi nụng dõn núi riờng Nhiu chớnh sỏch v bo him xó hi (BHXH), bo him y t (BHYT), cu tr xó hi (CTXH), u ói xó hi (XH) ó c Nh nc sa i, b sung v lut hoỏ Tuy nhiờn, h thng chớnh sỏch ASXH núi chung v ASXH i vi nụng dõn núi riờng cũn tn ti nhiu thiu sút, bt cp, cha ỏp ng kp nhng bin ng kinh t - xó hi ca t nc, ũi hi phi c nghiờn cu b sung v hon thin mt cỏch khoa hc ó cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu cụng phu v ASXH v ASXH i vi nụng dõn Vit Nam nhng cỏc kt qu ca nú, nhiu lý khỏc nhau, cha hoc chm i vo i sng t nc Xut phỏt t nhng ni dung trờn, bn thõn tỏc gi nhn thy vic nghiờn cu vai trũ ca Nh nc v ASXH i vi nụng dõn hin l vic lm cp thit ca nc ta ú cng l lý tỏc gi chn ti: Vai trũ ca Nh nc v an sinh xó hi i vi nụng dõn Vit Nam lm lun ỏn tin s chuyờn ngnh Kinh t chớnh tr Mc tiờu nghiờn cu ca Lun ỏn 2.1 Mc tiờu chung Trờn c s nghiờn cu lý lun v thc tin cỏc nc v Vit Nam hin nay, Lun ỏn xut cỏc phng hng v gii phỏp nhm tng cng vai trũ ca Nh nc v ASXH i vi nụng dõn Vit Nam nhng nm ti 2.2 Mc tiờu c th - Lm rừ nhng ni dung lý lun vai trũ ca Nh nc v ASXH i vi nụng dõn trờn c s nghiờn cu lý thuyt v kinh nghim ca mt s nc trờn th gii - Phõn tớch thc trng vai trũ ca Nh nc v ASXH i vi nụng dõn Vit Nam; ch nhng thnh tu, hn ch v nguyờn nhõn hn ch vai trũ ca Nh nc v ASXH i vi nụng dõn Vit Nam - xut phng hng v gii phỏp nhm tng cng vai trũ ca Nh nc v ASXH i vi nụng dõn Vit Nam nhng nm ti i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu: l vai trũ ca Nh nc v ASXH i vi nụng dõn Tuy nhiờn, vai trũ nh nc v ASXH i vi nụng dõn cú phm vi rng Lun ỏn ny s trung vo vai trũ nh nc xõy dng h thng lut phỏp, c ch 192 Ph lc 4.10: Chi tiờu cho i sng ca ngi dõn Vit Nam giai on 2002 - 2010 C nc Nm Tng chi tiờu 2002 2004 2006 2008 2010 293,7 396,8 511,4 792,5 1.210,7 2002 2004 Thnh 2006 th 2008 2010 2002 2004 Nụng 2006 thụn 2008 2010 Bao gm 1.000 ng T l % Chia % chi % chi % Chi Chi Chi n Chi cho n ngoi chi i khỏc ung ngoi ung n ung khỏc sng hỳt n ung 269,1 152,5 116,7 24,6 51,9 39,7 8,4 359,7 192,5 167,2 37,2 48,5 42,1 9,4 460,4 242,9 217,5 51,0 47,5 42,5 10,0 704,8 373,4 331,5 87,6 47,1 41,8 11,1 1.138,5 601,7 536,9 72,2 49,7 44,3 6,0 497,5 460,8 652 595,4 811,8 738,3 1.245,3 1.114,6 1.827,9 1.726 232,1 211,1 314,3 283,5 401,7 358,9 619,5 548,3 950,2 890,6 237,6 291 356,1 541,2 843,2 126,7 160,6 201,5 309,3 223,2 36,7 304,5 56,6 382,3 73,5 573,4 130,7 882,8 101,9 84,4 20,9 122,9 30,9 157,3 42,8 239,0 71,2 47,8 44,6 43,9 43,5 46,1 54,6 51,1 50,2 49,9 44,9 46,7 47,1 46,0 48,3 36,4 39,1 39,2 38,6 7,4 8,7 9,1 10,5 5,6 9,0 9,8 10,7 11,5 499,8 390,9 52,6 41,1 6,3 59,6 Ngun: Niờn giỏm thng kờ Vit Nam, 2011 Ph lc 4.11: So sỏnh thu nhp tớch ly v tiờu dựng ca ngi dõn nụng thụn Nm C nc Nụng thụn Thu nhp Tiờu dựng Tớch ly % tớch ly 2002 356,1 293,7 62,4 17,5 2004 484,4 396,8 87,6 18,1 2006 636,5 511,4 125,1 19,7 2008 995,2 792,5 202,7 20,4 2010 1.387,2 1.210,7 176,5 12,7 2002 275,1 232,1 43,0 15,6 2004 378,1 314,3 63,8 16,9 2006 505,7 401,7 104,0 20,6 2008 762,2 619,5 142,7 18,7 2010 1.070,5 950,2 120,3 11,2 Ngun : Niờn giỏm Thng kờ Vit Nam, 2011 193 Ph lc 4.12: T l chi tiờu m bo i sng ca cỏc nhúm thu nhp khu vc nụng thụn Vit Nam nm 2010 Chi n ung hỳt (5 nhúm ng v so vi chi trung bỡnh ca khu vc nụng thụn) Trung bỡnh Nhúm Nhúm Nhúm Nhúm Nhúm 100,0 54,1 72,1 88,2 113,5 172,2 T l ca cỏc hp phn tng chi cho n ung Lng th c 17,2 30,8 23,6 19,2 15,3 10,4 Th c phm 52,2 48,9 52,9 53,6 52,9 51,7 5,4 7,3 6,5 5,7 5,2 4,4 19,9 8,6 12,2 16,4 21,1 27,7 5,3 4,4 4,8 5,0 5,5 5,8 100,0 31,5 52,8 71,1 107,6 237,2 Cht t n u ng ngoi gia ỡnh U ng v hỳt Chi khụng phi n ung, hỳt (5 nhúm ng v so vi chi trung bỡnh ca khu vc nụng thụn) T l ca cỏc hp phn tng chi cho khụng phi n u ng hỳt May m c, m nún, giy dộp 7,4 10,6 8,5 8,0 7,5 6,4 Nh , in nc, v sinh 9,3 6,5 8,0 8,7 9,4 10,1 Thit b v dựng gia ỡnh 16,7 19,8 17,9 18,2 17,1 15,3 Y t, chm súc sc kho 11,5 17,1 16,6 13,8 12,0 8,7 i li v bu in 30,9 21,2 24,7 27,0 30,2 35,0 Giỏo d c 12,7 14,7 13,8 13,8 13,2 11,7 2,9 0,3 0,5 1,0 1,9 4,8 100,0 35,3 60,4 77,5 108,8 218,2 Vn hoỏ, th thao, gii trớ Chi phớ v dựng v dch v khỏc hỳt (5 nhúm ng v so vi chi trung bỡnh ca khu vc nụng thụn) Ngun : Niờn giỏm Thng kờ Vit Nam, 2011 Ph lc 4.13: Mt s dựng lõu bn tớnh trờn 100 h dõn khu vc nụng thụn T lnh u Video TV mu Dn nghe nhc Mỏy iu Mỏy vi hũa git tớnh Bỡnh núng lnh ễ tụ Xe mỏy in thoi 2004 0,0 41,4 11,7 6,8 25,4 61,4 6,6 1,3 0,3 1,2 1,1 2006 0,0 53,2 27,0 11,2 38,4 74,3 9,9 2,6 0,5 2,4 2,0 2008 0,1 73,9 80,2 19,6 49,5 85,7 12,7 4,8 1,0 4,4 3,8 2010 0,5 84,1 105,6 29,2 52,8 80,7 11,1 7,6 2,1 7,4 6,5 Ngun: Niờn giỏm Thng kờ Vit Nam, 2011 194 Ph lc 4.14: Tỡnh hỡnh s dng in, nc ca cỏc h gia ỡnh nụng thụn giai on 2006-2010 120 100 80 2006 60 2008 2010 40 20 in in c ốn Khỏc li quy, du cỏc mỏy n loi Nc mỏy riờng Nc mỏy cụng cng Nc mua Ging Ging Nc Nc khoan khi, sui cú ma cú bm ging lc xõy Ging t Khỏc Ngun: Niờn giỏm Thng kờ Vit Nam, 2011 195 PH LC MU PHIU IU TRA, PHNG VN NễNG DN V CN B QUN Lí NH NC TI CC A PHNG Mu M1 PHIU PHNG VN NGI LAO NG cú kin ngh vi ng v Nh nc v chớnh sỏch an sinh xó hi i vi nụng dõn, xin ễng/B vui lũng tr li mt s phiu phng di õy: H v tờn ch h: Tui: Gii tớnh: Nam /N Dõn tc: Tờn xó: Thuc xó khỏ Trung bỡnh Xó nghốo Tờn huyn: Thuc huyn ven bin Huyn ng bng Huyn trung du nỳi Tnh: Trỡnh húa ca ch h (Lp): /12 Trỡnh chuyờn mụn: (ỏnh du X vo ụ tng ng) - Cha qua lp o to no - ang hc hoc cú bng s cp ngh - ang hc hoc cú bng trung cp k thut - ang hc hoc cú bng cao ng, i hc: Cõu H ca ễng/B thuc ngnh ngh no (Khoanh trũn vo h phự hp) Thun nụng Hn hp Cõu Hin h gia ỡnh c xp vo loi no (Khoanh trũn vo h phự hp) H giu H khỏ H trung bỡnh H cn nghốo H nghốo Cõu Tỡnh hỡnh nhõn khu v lao ng ca h S ngi Tng s ngi gia ỡnh Trong ú: S ngi trờn tui lao ng > 60 tui S ngi tui lao ng (18-60 tui) S ngi t 15-
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của nhà nước về an sinh xã hội đối với nông dân ở Việt Nam, Vai trò của nhà nước về an sinh xã hội đối với nông dân ở Việt Nam, Vai trò của nhà nước về an sinh xã hội đối với nông dân ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay