Thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp hiện nay ở tỉnh Vĩnh Phúc

311 143 0
  • Loading ...
1/311 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:19

HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH BI MINH HNG THị TRƯờNG QUYềN Sử DụNG ĐấT NÔNG NGHIệP HIệN NAY TỉNH VĩNH PHúC Chuyờn ngnh : Kinh t chớnh tr Mó s : 62 31 01 01 LUN N TIN S KINH T Ngi hng dn khoa hc: PGS,TS NGUYN MINH QUANG PGS.TS ON XUN THY H NI - 2014 MC LC Trang M U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TH TRNG QUYN S DNG T NễNG NGHIP 1.1 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan n ti lun ỏn 1.2 Khỏi quỏt kt qu nghiờn cu khoa hc liờn quan n ti v nhng cn t 8 26 Chng 2: C S Lí LUN V THC TIN V TH TRNG QUYN S DNG T NễNG NGHIP 2.1 Quyn s dng t nụng nghip - hng hoỏ c bit 2.2 Th trng quyn s dng t nụng nghip 34 34 50 Chng 3: THC TRNG TH TRNG QUYN S DNG T NễNG NGHIP TRấN A BN TNH VNH PHC 3.1 c im t nhiờn, kinh t - xó hi nh hng ti th trng quyn s dng t nụng nghip trờn a bn tnh Vnh Phỳc 3.2 Thc trng cỏc yu t ca th trng quyn s dng t nụng nghip Vnh Phỳc 66 66 74 Chng 4: QUAN IM, PHNG HNG V GII PHP PHT TRIN TH TRNG QUYN S DNG T NễNG NGHIP TRấN A BN TNH VNH PHC 4.1 Mt s quan im phỏt trin kinh t xó hi cú tỏc ng n vic s dng t v nh hng n th trng quyn s dng t nụng nghip 4.2 Phng hng s dng t nụng nghip n nm 2020, tm nhỡn n nm 2030 4.3 Gii phỏp phỏt trin th trng quyn s dng t nụng nghip tnh Vnh Phỳc KT LUN DANH MC CC CễNG TRèNH CễNG B CA TC GI Cể LIấN QUAN N LUN N DANH MC TI LIU THAM KHO 113 113 120 131 142 144 145 DANH MC CC CH VIT TT TRONG LUN N BS : Bt ng sn CNH, HH : Cụng nghip húa, hin i húa GCN : Giy chng nhn GPMB : Gii phúng mt bng KTTT : Kinh t th trng LLSX : Lc lng sn xut NN : Nụng nghip QHSX : Quan h sn xut QSD : Quyn s dng QSD : Quyn s dng t SXNN : Sn xut nụng nghip TBCN : T bn ch ngha TLSX : T liu sn xut XHCN : Xó hi ch ngha DANH MC CC BNG TRONG LUN N Trang Bng 3.1: C cu kinh t tnh Vnh Phỳc nm 1997 - 2013 70 Bng 3.2: Tỡnh hỡnh phỏt trin dõn s ca tnh giai on 2008 - 2013 71 Bng 3.3: T l h nghốo trờn a bn tnh Vnh Phỳc t 2005-2013 72 Bng 3.4: Tng hp c cu cỏc loi t trờn a bn Vnh Phỳc 2012 81 Bng 3.5: Thng kờ bin ng t SXNN tnh Vnh Phỳc nm 1998-2012 85 Bng 3.6: Thng kờ bin ng t nụng nghip 99 Bng 3.7: Khung giỏ t ban hnh kốm theo Ngh nh 87/CP, ngy 17/8/1994 101 Bng 3.8: Khung giỏ t trng cõy hng nm ban hnh kốm theo Ngh nh 188/2004/N-CP ngy 16 thỏng 11 nm 2004 ca Chớnh ph 102 Bng 3.9: Khung giỏ t trng cõy lõu nm ban hnh kốm theo Ngh nh 188/2004/N-CP, ngy 16 thỏng 11 nm 2004 ca Chớnh ph 102 Bng 3.10: Khung giỏ t trng cõy hng nm Ban hnh kốm theo Ngh nh s 123/2007/N-CP ngy 27 thỏng nm 2007 ca Chớnh ph 102 Bng 3.11: Khung giỏ t trng cõy lõu nm Ban hnh kốm theo Ngh nh s 123/2007/N-CP ngy 27 thỏng nm 2007 ca Chớnh ph 103 Bng 3.12: Thng kờ giỏ t NN loi I trờn a bn tnh Vnh Phỳc 103 Bng 4.1: Ch tiờu cỏc loi t ó c cp trờn phõn b n nm 2020 129 M U Tớnh cp thit ca ti nc ta, nghiờn cu s thnh cụng ca cụng cuc i mi, phỏt trin kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha giai on va qua cho thy nu nhỡn nhn di gúc kinh t cú th khng nh rng, s thnh cụng ú chớnh l s i mi t duy, gii phúng sc sn xut, huy ng cỏc ngun lc ca xó hi nh sc lao ng, tin vn, t ai, ti nguyờn, trớ tu vo phỏt trin kinh t, chuyn i c ch qun lý kinh t xó hi tip tc lm tt nhng trờn, iu quan trng, mu cht l nc ta phi tip tc hon thin th ch kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha v phỏt trin ng b cỏc loi th trng ú cú th trng quyn s dng t nụng nghip t núi chung, t nụng nghip núi riờng l ti sn, l ngun lc vụ cựng quý giỏ ca mi quc gia Trong SXNN t l TLSX c bit khụng cú gỡ thay th c Trong i sng xó hi t l thnh phn quan trng hng u ca mụi trng sng, l a bn phõn b cỏc khu dõn c, xõy dng cỏc c s kinh t, hoỏ xó hi, an ninh quc phũng Vit Nam hin nay, quyn s dng t nụng nghip ó c nh nc giao n nh lõu di cho cỏc ch th thụng qua vic cp giy chng nhn quyn s dng t Quyn s dng t nụng nghip hin phm vi nht nh c trao i trờn th trng di dng nh: mua, bỏn, trao i, cho thuờ, gúp vn, th chp v.v Giỏ c th trng quyn s dng t nụng nghip c hỡnh thnh theo nguyờn tc ca th trng da trờn quan h cung - cu ng thi cũn chu nh hng bi cỏc yu t nh, v trớ, phỡ nhiờu, s thun li ca h tng k thut, khớ hu thi tit, quy hoch ca nh nc Th trng quyn s dng t nụng nghip nc ta hin cha c cỏc cp cỏc ngnh quan tõm, nhng cú xu hng phỏt trin m rng tng lai phỏt trin hiu qu th trng QSD t NN, nh nc cn phi khụng ngng hon thin th ch i vi th trng ny m bo phự hp vi yờu cu khỏch quan v bi cnh thc t xó hi hin Nhng nm qua, thi hnh thi hnh phỏp lut t v cỏc bn ca nh nc liờn quan n t ai, cụng tỏc thc hin quy hoch, k hoch s dng t ó dn i vo n np; vic thc hin cp giy chng nhn QSD t, thnh lp phũng ng ký QSD t, trung tõm phỏt trin qu t, trung tõm nh giỏ, u giỏ QSD t, ban hnh cỏc chớnh sỏch thu, cung cp thụng tin v t ai, cụng khai minh bch cỏc quy hoch s dng t, trỡnh t th tc hnh chớnh v mua bỏn, chuyn nhng t ó to iu kin thun li thỳc y th trng QSD t NN phỏt trin Tuy nhiờn so vi yờu cu hin hot ng ca th trng QSD t NN ó bc l khụng ớt nhng yu kộm tn ti, bt cp ang l lc cn i vi s phỏt trin ca th trng ny trờn c phng din kinh t v xó hi di nhiu gúc khỏc Vnh Phỳc l tnh trung du, nỳi phớa Bc thuc vựng kinh t trng im Bc b, vựng th ụ H Ni Sau 17 nm tỏi lp tnh (t 1997) n nay, kinh t xó hi ca tnh phỏt trin khỏ mnh, c cu kinh t chuyn dch theo hng tớch cc, GDP bỡnh quõn u ngi nm 2013 t 54 triu ng t c thnh tớch trờn l nhng nm va qua to cho kinh t Vnh Phỳc bt phỏ, tnh ó cú ch trng thu hỳt mnh u t v ngoi nc phỏt trin cụng nghip v dch v Theo ú qu t sn xut NN ó gim mnh chuyn dch sang lnh vc cụng nghip, dch v, ụ th v cỏc cụng trỡnh phỳc li cụng cng phỏt trin Nhng bin ng ln v mc ớch s dng t thi gian qua nh vic thc hin bi thng GPMB theo chớnh sỏch ca nh nc ó to nhng yu t cung, cu v th trng QSD t NN trờn bỡnh din rng nhng c nh nc qun lý v kim soỏt thụng qua giỏ bi thng Bờn cnh ú trờn a bn tnh Vnh Phỳc th trng QSD t NN c ngi dõn mua, bỏn, trao i rt mnh vi cỏc mc ớch khỏc m nh nc cha kim soỏt c c bit t cú Ngh nh 69/N-CP, ngy 13/8//2009 ca Chớnh ph quy nh b sung v quy hoch s dng t, giỏ t, thu hi t, bi thng, h tr v tỏi nh c, theo ú ti im iu 28 quy nh: "i vi d ỏn u t s dng t khụng thuc trng hp Nh nc thu hi t thỡ khụng phi lm th tc thu hi t; sau c gii thiu a im, ch u t v ngi s dng t tho thun theo hỡnh thc chuyn nhng, cho thuờ, gúp bng quyn s dng t v lm th tc chuyn mc ớch s dng t i vi trng hp thay i mc ớch s dng t", thỡ th trng QSD t NN núi chung v Vnh Phỳc núi riờng din khỏ phc ngoi tm kim soỏt ca nh nc Mt khỏc Nh nc quy nh khung giỏ t NN, trờn c s ú U ban nhõn dõn cỏc tnh, thnh ph phi nh li giỏ v ban hnh giỏ t mi vo thi im ngy 01 thỏng 01 hng nm iu ú ó tỏc ng rt mnh n th trng QSD t NN, dn n tỡnh trng mua, bỏn trao tay ch nh nc tng giỏ t, c tng giỏ n bự din ph bin nht l cỏc khu vc d kin quy hoch mi th trng QSD t NN c nc núi chung v tnh Vnh Phỳc núi riờng khc phc c nhng khú khn vng mc, hot ng cú hiu qu, ỏp ng vi yờu cu phỏt trin kinh t xó hi thỡ cn cú nhng nghiờn cu c bn, h thng v chuyờn sõu v ny Vỡ vy "Th trng quyn s dng t nụng nghip hin tnh Vnh Phỳc" tỏc gi xin chn lm ti nghiờn cu Lun ỏn tin s chuyờn ngnh Kinh t chớnh tr Mc ớch v nhim v ca lun ỏn 2.1 Mc ớch nghiờn cu - Lun gii cỏc lý lun c bn v th trng QSD t NN; - ỏnh giỏ thc trng nhng kt qu, nguyờn nhõn t c v nhng vt t ca th trng QSD t NN Vnh Phỳc nhng nm qua; - Lun gii cỏc phng hng v xut cỏc gii phỏp nhm phỏt trin th trng QSD t NN ỏp ng yờu cu phỏt trin kinh t xó hi tnh Vnh Phỳc giai on y mnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ 2.2 Nhim v nghiờn cu - Khỏi quỏt, h thng hoỏ v xõy dng khung lý thuyt v th trng QSD t NN iu kin ch s hu ton dõn v t Vit Nam - ỏnh giỏ, phõn tớch thc trng th trng QSD t NN hin Vnh Phỳc, ch nhng mt tớch cc, nhng hn ch tiờu cc cng nh nhng yu kộm, bt cp ca th trng ny v nguyờn nhõn ca nhng yu kộm, hn ch, bt cp t ú xut phng hng v nhng gii phỏp to mụi trng thụng thoỏng cho th trng QSD t NN phỏt trin linh hot nhm khai thỏc cú hiu qu ngun lc t phc v tt cho CNH, HH - Lun ỏn xut gii phỏp phỏt trin th trng QSD t NN Vnh Phỳc v kin ngh vi Trung ng, cỏc b ngnh cú liờn quan v a phng thỏo g nhng khú khn vng mc quỏ trỡnh hnh th trng ny i tng v phm vi nghiờn cu ca lun ỏn 3.1 i tng nghiờn cu i tng nghiờn cu ca Lun ỏn l nghiờn cu th trng QSD t NN trờn cỏc ni dung: Hng hoỏ quyn s dng t nụng nghip, cỏc yu t cu thnh, yu t nh hng n th trng QSD t NN 3.2 Phm vi nghiờn cu - V khụng gian: Lun ỏn nghiờn cu th trng QSD t NN tnh Vnh Phỳc - V thi gian: Lun ỏn nghiờn cu th trng QSD t NN tnh Vnh Phỳc t nm 1997 (thi im m tnh Vnh Phỳc c tỏi lp t tnh Vnh Phỳ) n C s lý lun, thc tin v phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn 4.1 C s lý lun Lun ỏn nghiờn cu da trờn c s lý lun ca ch ngha Mỏc- Lờnin, t tng H Chớ Minh; quan im, ng li ca ng Cng sn Vit Nam v chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc v th trng bt ng sn núi chung, th trng QSD t NN núi riờng ng thi Lun ỏn tip thu cú chn lc cỏc kt qu nghiờn cu ó cụng b v th trng bt ng sn núi chung, th trng QSD t NN núi riờng ca cỏc nh khoa hc v cỏc t chc kinh t v ngoi nc 4.2 C s thc tin Lun ỏn nghiờn cu kinh nghim phỏt trin th trng QSD t NN mt s a phng nc, kinh nghim phỏt trin th trng QDS t NN mt s nc khu vc chõu v ca tnh Vnh Phỳc da trờn c s s liu iu tra, thng kờ, phõn tớch, tng hp ỏnh giỏ, nhn nh v s hỡnh thnh, xu th ng v phỏt trin th trng QSD t NN trờn a bn tnh Vnh Phỳc 4.3 Phng phỏp nghiờn cu Ch yu theo phng phỏp nghiờn cu kinh t chớnh tr Mỏc - Lờnin l trỡu tng hoỏ khoa hc, kt hp hi ho cỏc phng phỏp phõn tớch, din gii, tng hp, so sỏnh, thng kờ, h thng hoỏ, bỡnh lun i vi tng ni dung nghiờn cu C th: Chng 1: Hng nghiờn cu ch yu thc hin theo phng phỏp h thng hoỏ, phõn tớch tng hp ỏnh giỏ nhng kt qu nghiờn cu nhm khỏi quỏt nhng ni dung ó c cp, phõn tớch rừ nhng ang c nghiờn cu lun gii v c bit nhn mnh nhng mi m ti Lun ỏn cn trung phõn tớch, lun gii Chng 2: Cn c yờu cu, ni dung ca chng, Lun ỏn s s dng kt hp cỏc phng phỏp phõn tớch, ỏnh giỏ, so sỏnh kt qu nghiờn cu theo lch s khỏi quỏt thnh c s lý lun nhm xõy dng khung lý thuyt v th trng QSD t NN ng thi phõn tớch, ỏnh giỏ khỏi quỏt kinh nghim thc tin ca mt s a phng cp tnh Chng 3: Trờn c s khung lý lun c trỡnh by chng 2, chng Lun ỏn ch yu s dng phng phỏp kho sỏt, thng kờ, phõn tớch kt hp vi s , biu v th trng QSD t NN tnh Vnh Phỳc nhm rỳt cỏc kt lun c bn Chng 4: T tng hp kt qu nghiờn cu ca chng (1, 2, 3), chng lun ỏn s dng phng phỏp kt hp lụgic vi lch s, kt hp lý lun v thc tin xut cỏc quan im v gii phỏp gúp phn hon thin th trng QSD t NN tnh Vnh Phỳc ỏp ng yờu cu y mnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ Nhng úng gúp mi ca lun ỏn - Mt l, trờn c s phõn tớch bn cht, vai trũ ca t vi t cỏch l TLSX c bit i vi sn xut nụng nghip, Lun ỏn lm rừ bn cht, c im v iu kin quyn s dng t nụng nghip tr thnh hng hoỏ ch s hu ton dõn v t Vit Nam - Hai l, lm rừ bn cht v c im ca th trng quyn s dng t nụng nghip; lun gii rừ cỏc yu t cu thnh th trng quyn s dng t nụng nghip bao gm hng hoỏ, ch th, h thng kt cu h tng; cỏc loi hỡnh th trng quyn s dng t nụng nghip gm th trng s cp, th trng th cp v cỏc nhõn t nh hng n th trng quyn s dng t nụng nghip - Ba l, phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin th trng QSD t NN trờn a bn tnh Vnh Phỳc, rỳt nhng thnh cụng, hn ch v nguyờn nhõn ca nhng thnh cụng, hn ch ú, xut nh hng v gii phỏp phỏt trin cú hiu qu loi hỡnh th trng ny trờn a bn tnh thi gian ti 137 chớnh sỏch, bin phỏp phự hp gim chi phớ sn xut, tng thu nhp, ngi trng lỳa yờn tõm sn xut - S ng thun ca nhõn dõn, ca cỏc doanh nghip vic thc hin quy hoch v t ca tnh núi chung v quy hoch t NN núi riờng S Ti nguyờn - Mụi trng phi hp vi cỏc ngnh hu quan v cỏc huyn, th t chc cm mc, xỏc nh ranh gii v cụng khai quy hoch t NN, giao thụng, cụng nghip, cỏc khu ụ th, cỏc khu khai thỏc khoỏng sn, cỏc khu vc t giao cho quc phũng qun lý, cỏc khu rng phũng h v c dng, cỏc khu du lch, di tớch lch s c bit l cỏc ni dung quy hoch liờn quan n quy hoch xõy dng ụ th, s dng t ai, chuyn i t NN sang t phi NN vỡ õy l rt nhy cm - Khai thỏc s dng t i ụi vi vic bo v mụi trng, chỳ trng x lý cht thi cỏc khu khai thỏc khoỏng sn, cỏc c s cụng nghip, cỏc khu dõn c trung, m bo cht thi phi c x lý trc thi mụi trng, trỏnh gõy ụ nhim v hu hoi mụi trng i ụi vi khai thỏc s dng t cn chỳ ý n vic u t nõng cao phỡ t sn xut NN, tỏi to li cnh quan, lp che ph b mt t khai thỏc khoỏng sn sau khai thỏc , nhm gim thiu nhng tỏc ng xu n mụi trng t ai, khụng khớ, ngun nc s dng t bn vng - nh k kim tra, ỏnh giỏ, r soỏt v iu chnh b sung quy hoch cho phự hp vi tỡnh hỡnh v nhim v tng giai on Qun lý, t chc thc hin theo ỳng quy hoch c duyt; ch o xõy dng, hon chnh cỏc quy hoch ngnh, quy hoch vựng, quy hoch sn phm ch lc phự hp vi quy hoch s dng t 4.3.2 Nhng gii phỏp vi mụ 4.3.2.1 Gii phỏp i vi gúp quyn s dng t nụng nghip V vic gúp QSD t NN thc hin d ỏn u t, thi gian qua tnh Vnh Phỳc ó ch o cỏc a phng thc hin cỏc ni dung v gúp 138 bng QSD t ó c quy nh chớnh sỏch, phỏp lut t hin hnh, kt hp vi Quy hoch phỏt trin kinh t - xó hi ca tnh Vnh Phỳc n nm 2020, tm nhỡn n nm 2030 - Quy nh cho cỏc i tng theo hỡnh thc giao t, cho thuờ t c quyn gúp bng giỏ tr QSD t; - i vi cỏc d ỏn nh l khụng thuc trng hp Nh nc thu hi t m phự hp vi quy hoch s dng t ó c phờ duyt thỡ c nhn chuyn nhng, thuờ QSD t, nhn gúp bng QSD t ca cỏc t chc kinh t, h gia ỡnh, cỏ nhõn khỏc thc hin d ỏn u t; - Riờng vic gúp bng QSD t NN, tnh Vnh Phỳc cn phi xõy dng v hon thin nhng chớnh sỏch bo m li ớch cho h gia ỡnh, cỏ nhõn s dng t NN gúp bng giỏ tr QSD t, ú, QSD t thuc v ngi gúp vn; ngi gúp c nhn giỏ tr c tc ngoi cụng lao ng b sn xut, canh tỏc Sau ht thi hn gúp vn, QSD t c tr cho ngi gúp - V vic r soỏt, hon thin cỏc quy nh v iu kin giao t, cho thuờ t NN la chn cỏc nh u t cú nng lc thc hin d ỏn cn t nhng tiờu la chn cỏc nh u t cú nng lc thc hin d ỏn, chỳ trng n tiờu ch u t phi cú nng lc ti chớnh s dng t theo tin ca d ỏn u t v ký qu thc hin d ỏn 4.3.2.2 Nhúm cỏc gii phỏp v t chc b mỏy v ci cỏch hnh chớnh + Kin ton sp xp hp lý cỏc c quan chuyờn mụn, o to v o to li i ng cỏn b qun lý nh nc v t ai; + Hon thiờn h thng s sỏch, ti liu lu tr; cp i, cp mi giy chng nhn quyn s dng t, m bo t NN u cú ch s dng v mc gii rừ rng; + n gin hoỏ vic xỏc nh v chuyn giao QSD t NN; 139 + Qun lý tt cụng tỏc lu tr cỏc thụng tin v th trng QSD t, cho phộp t hoỏ i vi cỏc thụng tin v th trng QSD t; + T chc thm quan hc v ngoi nc Nhng hn ch chớnh sỏch phỏp lut v t xut phỏt t nhiu nguyờn nhõn, c khỏch quan v ch quan, ũi hi phi thỏo g kp thi nhng vng mc, trung vo cỏc ni dung quan trng thc tin, nh v quy hoch s dng t; c ch giao t, cho thuờ t; thu hi, bi thng, h tr, tỏi nh c é tht s phỏt huy hiu qu s dng t, cỏc chớnh sỏch phỏp lut v t cn c xõy dng ng b, c th, gúp phn nõng cao cụng tỏc quy hoch, giao t, cho thuờ t, thu hi t, bi thng, h tr, tỏi nh c; ng ký t v cp GCN quyn v ngha v ca t chc, h gia ỡnh v cỏ nhõn c giao QSD t; phỏt trin th trng BS; tra, gii quyt cỏc tranh chp, khiu ni, t cỏo v t thỳc y nõng cao nng lc qun lý t éi mi, nõng cao tớnh liờn kt, ng b gia quy hoch, k hoch s dng t vi quy hoch xõy dng, quy hoch ngnh, lnh vc khỏc cú s dng t theo hng quy hoch s dng t phi tng hp, cõn i, phõn b hp lý, s dng hiu qu t cho cỏc ngnh, lnh vc, vựng lónh th v n v hnh chớnh l vic lm quan trng cụng tỏc quy hoch t Quy hoch xõy dng v quy hoch ngnh, lnh vc cú s dng t phi phự hp vi cỏc ch tiờu, tin s dng t c phõn b quy hoch, k hoch s dng t Qun lý cht ch vic chuyn mc ớch s dng t trng lỳa, t cú rng phũng h, rng c dng X lý nghiờm cỏc trng hp vi phm quy hoch s dng t Cú c ch, chớnh sỏch thu hỳt u t xõy dng h tng, phỏt trin cụng nghip, dch v, du lch ng b vi c s h tng kinh t-xó hi khai thỏc tim nng t ti cỏc vựng trung du, nỳi, ven bin, hn ch vic s dng t chuyờn trng lỳa Bờn cnh ú, cụng tỏc qun 140 lý t ai, cn thu hp cỏc i tng c giao t v m rng i tng c thuờ t Vic giao t, cho thuờ t thc hin cỏc d ỏn phỏt trin kinh t - xó hi c thc hin ch yu thụng qua u giỏ QSD t, u thu d ỏn cú s dng t Tip tc giao t, cho thuờ t NN cho h gia ỡnh, cỏ nhõn s dng cú thi hn theo hng kộo di hn quy nh hin hnh khuyn khớch nụng dõn gn bú hn vi t v yờn tõm u t sn xut Cn cú cỏc quy nh rừ rng v c th cỏc trng hp Nh nc thc hin vic thu hi t s dng vo cỏc mc ớch quc phũng, an ninh, phc v li ớch quc gia, li ớch cụng cng v cỏc d ỏn phỏt trin kinh t-xó hi éi vi cỏc d ỏn sn xut, kinh doanh phự hp vi quy hoch s dng t thỡ h gia ỡnh, cỏ nhõn ang s dng c chuyn nhng, cho thuờ, gúp bng QSD t vi nh u t thc hin d ỏn Vic bi thng, h tr, tỏi nh c Nh nc thu hi t phi bo m dõn ch, cụng khai, khỏch quan, cụng bng v ỳng quy nh ca phỏp lut Ngi s dng t c bi thng theo mc ớch t ang s dng hp phỏp T chc thc hin cú hiu qu phng ỏn o to ngh, to vic lm, t chc li sn xut v bo m i sng ca nhõn dõn khu vc cú t b thu hi Nghiờn cu phng thc chi tr tin bi thng, h tr bo m n nh i sng lõu di cho ngi cú t b thu hi Cựng vi ú, vic y mnh ci cỏch hnh chớnh lnh vc t l mt ũi hi quan trng hin nhm gúp phn thỳc y nn kinh t phỏt trin, ng thi lm lnh mnh húa th trng BS, phỏt huy mi ngun lc u t, sn xut, kinh doanh t mang li Cn cú s phõn nh rừ chc nng, nhim v, quyn hn ca cỏc b, ngnh, a phng qun lý nh nc v t ai, bo m qun lý thng nht, hiu lc, hiu qu v khụng chng chộo Phõn cp vic quy nh trỡnh t, th tc hnh chớnh v t v gn vi trỏch nhim gii quyt ca tng cp chớnh quyn a phng cho phự 141 hp vi ch trng, yờu cu ci cỏch th tc hnh chớnh v iu kin c th theo tng giai on R soỏt, sa i thm quyn thu hi t, giao t, cho thuờ t, cho phộp chuyn mc ớch s dng t, cp GCN QSD t, quyn s hu nh v ti sn khỏc gn lin vi t Bờn cnh ú, cn tip tc hon thin c ch, chớnh sỏch phỏt trin lnh mnh, bn vng th trng BS, nõng cao hiu qu chớnh sỏch ti chớnh v t ai, xõy dng giỏ t theo mc ớch s dng t ti thi im nh giỏ, bo m nguyờn tc phự hp vi c ch th trng cú s qun lý ca Nh nc 142 KT LUN Sau gn ba mi nm thc hin ng li i mi, kinh t nc ta ó t c nhiu thnh tu ỏng t ho S nghip CNH, HH t nc tip tc c y mnh, c cu kinh t chuyn dch theo hng tớch cc, cụng nghip - dch v chim t trng ngy cng cao, t trng nụng nghip cú xu hng ngy cng gim Tuy nhiờn thc t hin cho thy phn ụng s dõn nc ta sng nụng thụn khu vc luụn luụn yu th so vi cụng nghip v dch v Mt khỏc SXNN nc ta ph thuc rt nhiu vo thi tit, khớ hu v iu kin t nhiờn, rung t thỡ manh mỳn, nng xut lao ng thp v hiu qu kinh t khụng cao Vỡ vy, thỳc y phỏt trin SXNN nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha nc ta hin ngoi vic phỏt huy ti a ngun lc v lao ng thỡ chỳng ta phi bit phỏt huy cú hiu qu ngun lc t sn xut nụng nghip t sn xut nụng nghip nc ta hin ó c nh nc giao quyn s dng v cp giy chng nhn quyn s dng t cho n h t nm 1993 v theo lut t 2013 nh nc tip tc giao n nh lõu di cho cỏc h nụng dõn Quyn s dng t nụng nghip t nhiu nm ó c nh nc tha nhn l hng húa, c phỏp lut khuyn khớch cho thuờ, gúp vn, chuyn nhng õy l iu kin thun li v l tin tt cho th trng quyn s dng t nụng nghip nc ta tng bc hỡnh thnh v phỏt trin Phỏt trin th trng QSD t NN nc ta núi chung, tnh Vnh Phỳc núi riờng l ln, bao trựm liờn quan n hu ht cỏc thnh phn kinh t m trc tip l cỏc h sn xut NN Do khu vc NN nụng thụn luụn l khu vc yu th, s hiu bit ca ngi nụng dõn v kinh t th trng, v th trng quyn s dng t nụng nghip, v lut t cũn rt hn ch Vỡ vy nh nc xõy dng nhng c ch chớnh sỏch, gỏi c, cỏc th tc phỏp lý cỏc 143 th tc hnh chớnh phc v phỏt trin, qun lý, iu tit th trng QSD t NN cn phi chỳ ý n quyn li s ụng nụng dõn, to s bỡnh ng thụng thoỏng trc phỏp lut giao dch; To iu kin cho ngi dõn tip cn cỏc iu kin v vn, a dng cỏc hỡnh thc trao i chuyn nhng, gúp i vi quyn s dng t nụng nghip õy l khụng mi nhng cng khụng hn d dng tỏc ng, qun lý nh hng y mnh phỏt trin th trng QSD t NN nhm thỳc y SXNN cú hiu qu kinh t cao nh nc cn phi cú s nhỡn nhn mt cỏch thu ỏo xột trờn c phng din lý lun v thc tin Phỏt trin th trng QSD t NN hin cn phi c thay i v cht, ngha l phi khc phc cng sm, cng tt tỡnh trng yu kộm bt cp hin i vi h thng bn phỏp lý, i ng cỏn b, h thng s sỏch, c bit l phi khc phc c cỏc khuyt tt ca th trng QSD t núi chung, th trng QSD t NN núi riờng nn kinh t th trng nh hng XHCN gúp phn thỳc y kinh t xó hi ca tnh phỏt trin nhanh v bn vng Vi mc nghiờn cu cũn nhiu hn ch v ti ny, tỏc gi lun ỏn mong mun nhn c s tham gia gúp ý ca cỏc nh khoa hc tnh cng nh c nc 144 DANH MC CC CễNG TRèNH CễNG B CA TC GI Cể LIấN QUAN N LUN N Bựi Minh Hng (2010), "Nhng kinh t ny sinh quỏ trỡnh thc hin giao rung t cho h nụng dõn hin nc ta", Tp Nghiờn cu Chõu u, s (116) Bựi Minh Hng (2010), "Kinh nghim ca mt s nc Chõu v gii quyt mi quan h li ớch nh nc thu hi t quỏ trỡnh cụng nghip húa - hin i húa", Tp Nghiờn cu ụng Nam , s (122) Bựi Minh Hng (2014), Gii phỏp xõy dng v nõng cao trỡnh hiu qu lao ng ca cỏn b lónh o qun lý nc ta hin ti nghiờn khoa hc qun lý chng trỡnh chuyờn viờn cao cp Hc Vin Hnh chớnh quc gia t chc Bựi Minh Hng (2014), "Gii phỏp quyn s dng t nụng nghip tr thnh hng húa", Tp Giỏo dc lý lun, s 215 Bựi Minh Hng (2014), Mt s lý lun - thc tin v y mnh cụng nghip húa - hin i húa sau 30 nm i mi tnh Vnh Phỳc, Hi ng lý lun trung ng ch o thc hin Bựi Minh Hng, Ngụ Vn V (2014), "Tng trng kinh t Vit Nam giai on 2011 - 2013", Tp Khoa hc xó hi Vit Nam, s (78) 145 DANH MC TI LIU THAM KHO Neda Petroska Angelovska, Marija Ackovska v Stefan Bojnec (2012), Th trng t nụng nghip v cho thuờ t Cng hũa Macedonia (thuc Nam t c), Trung tõm Nghiờn cu chớnh sỏch chõu u inh Vn n (2011), Chớnh sỏch phỏt trin th trng bt ng sn Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Ban Chp hnh Trung ng (2008), Hi ngh ln th Ban chp hnh TW khoỏ X ó ban hnh Ngh quyt s 26-NQ/TW ngy 5/8/2008 v nụng nghip, nụng thụn, nụng dõn Ban Qun lý Cỏc khu cụng nghip v Thu hỳt u t Vnh Phỳc (2012), Bỏo cỏo tng hp thu hỳt u t phỏt trin cụng nghip Vnh Phỳc qua cỏc nm 1997-2010, K hoch phỏt trin cỏc Khu cụng nghip n nm 2010 v tm nhỡn n nm 2020 Nguyn Vn Bớch, Chu Tin Quang (1996), Chớnh sỏch kinh t v vai trũ ca nú i vi phỏt trin kinh t nụng nghip, nụng thụn Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni B Chớnh tr (1988), Ngh quyt s 10-NQ/TW ngy 5/4/1988 ca B Chớnh tr v i mi qun lý kinh t NN (gi tt l Khoỏn 10) B Chớnh tr (1988), Ch th s 47/CT-TW, ngy 31/08/1988 v vic gii quyt mt s cp bỏch v rung t William B Brueggeman, Jeffrey D Fisher (2005), Ti chớnh bt ng sn v u t, Nh xut bn Mc Graw Hill Loic Chiquier, Michael J.Lea (2009), Chớnh sỏch ti chớnh nh ti cỏc th trng mi ni, Nhúm nh ch, Ngõn hng th gii 10 Chớnh ph (2004), Ngh nh s 64/CP, ngy 27/9/2003 ca Chớnh ph quy nh v vic giao t nụng nghip n h gia ỡnh, cỏ nhõn s dng n nh lõu di vo sn xut nụng nghip 146 11 Pavel Ciaian, dArtis Kancs, Jo Swinnen, Kristine Van Herck v Liesbet Vranken (2012), "Quy ch mua bỏn trờn th trng t nụng nghip ti cỏc quc gia thnh viờn EU v cỏc nc ng viờn", Tp Factor Markets Working, (14) 12 Patrick Collinson (2010), "Giỏ nh khu vc nụng thụn tng gp ụi vũng mt thp k", Tp Theguardian.com, ngy 15/11/2010 13 Cc Thng kờ Vnh Phỳc (1997), Niờn giỏm thng kờ 1990-1996 tnh Vnh Phỳc 14 Cc Thng kờ Vnh Phỳc (1998), Niờn giỏm thng kờ 1997 tnh Vnh Phỳc 15 Cc Thng kờ Vnh Phỳc (1999), Niờn giỏm thng kờ 1998 tnh Vnh Phỳc 16 Cc thng kờ Vnh Phỳc (2001), Niờn giỏm thng kờ 2000 tnh Vnh Phỳc 17 Cc thng kờ Vnh Phỳc (2006), Niờn giỏm thng kờ 2005 tnh Vnh Phỳc 18 Cc thng kờ Vnh Phỳc (2008), Niờn giỏm thng kờ 2007 tnh Vnh Phỳc 19 Cc thng kờ Vnh Phỳc (2009), Niờn giỏm thng kờ 2008 tnh Vnh Phỳc 20 Cc thng kờ Vnh Phỳc (2010), Niờn giỏm thng kờ 2009 tnh Vnh Phỳc 21 Cc thng kờ Vnh Phỳc (2011), Niờn giỏm thng kờ 2010 tnh Vnh Phỳc 22 Cc thng kờ Vnh Phỳc (2012), Niờn giỏm thng kờ 2011 tnh Vnh Phỳc 23 Cc thng kờ Vnh Phỳc (2013), Niờn giỏm thng kờ 2012 tnh Vnh Phỳc 24 Cc thng kờ Vnh Phỳc (2014), Niờn giỏm thng kờ 2013 tnh Vnh Phỳc 25 Trn Tỳ Cng (2006), Tng cng vai trũ qun lý t ca nh nc quỏ trỡnh ụ th hoỏ Thnh ph H Ni, Lun ỏn tin s, Trng i hc KTQD H Ni 26 Klaus Deininger (2013), Mt gii phỏp cú h thng qun lý t ai, Bỏo cỏo, Hi m Nghiờn cu chớnh sỏch qun tr t ca Ngõn hng th gii 27 Nguyn Th Dung (2011), Quyn s dng t th trng bt ng sn Vit Nam - Nhng lý lun v thc tin, Lun ỏn Tin s Lut hc.Trng i hc Quc gia,H Ni 147 28 ng b tnh Vnh Phỳc (2006), Vn kin i hi ln th XIV nhim k 2005-2010 29 ng b tnh Vnh Phỳc (2011), Vn kin i hi ln th XV nhim k 2010-2015 30 ng Cng sn Vit Nam (1986), Ngh quyt i hi ng ton quc ln th VI, Nxb S tht, H Ni 31 ng Cng sn Vit Nam (2001), Vn kin i hi i biu ton quc ln th IX, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 32 ng Cng sn Vit Nam (2006), Vn kin i hi i biu ton quc ln th X, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 33 ng Cng sn Vit Nam (2008), Vn kin Hi ngh ln th by Ban Chp hnh Trung ng khoỏ X, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 34 ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 35 Ralph E Heimlich v William D Anderson (2001), Phỏt trin khu vc ven ụ: Nhng tỏc ng n nụng nghip v t ai, B Nụng nghip Hoa k, Bỏo cỏo kinh t nụng nghip s 803 36 Hi ng B trng (1988), Ch th s 67/HBT ngy 20/4/1988 ca Hi ng B trng v vic trin khai thc hin Ngh quyt 10NQ/TW ca B Chớnh tr v i mi qun lý kinh t nụng nghip 37 Hi Khoa hc Kinh t Vit Nam (1998), Phỏt trin nụng thụn theo hng CNH- HH, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 38 Lờ Trng Hựng (ch nhim - 2007), Nghiờn cu c s lý lun v thc tin xõy dng chớnh sỏch cho thuờ rng, xõy dng v phỏt trin th trng quyn s dng t rng sn xut Vit Nam, ti khoa hc cp trng Trung i hc Lõm nghip 39 Nguyn ỡnh Khỏng, Nguyn Vn Phỳc (2000), Mt s lý lun ca C.Mỏc v Lờnin v a tụ rung t, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 148 40 Nguyn ỡnh Khỏng (2008), C s lý lun v thc tin tip tc hon thin chớnh sỏch t Vit Nam hin nay, Nxb Lao ng, H Ni 41 Nguyn Trung Kiờn (2013), Tp trung rung t Vit Nam: Thc trng v gi ý chớnh sỏch, Trung tõm T Chớnh sỏch Nụng nghip (CAP), H Ni 42 Tina Kim (2013), "Th trng nh Trung Quc: Khụng ch l bong búng nh t", Tp The-Generation.net 43 Liờn bang Nga (2001), Lut t ca Liờn bang Nga nm 2001 44 Sally P Marsh, Phm Vn Hựng, Nguyn Trng c v T Gordon Macaulay (2007), Cụng trỡnh nghiờn cu Phỏt trin nụng nghip v chớnh sỏch t Vit Nam - Trung tõm Nghiờn cu Nụng nghip Quc t Australia (ACIAR), i hc Sydney v i hc Nụng nghip I - H Ni 45 C Mỏc v Ph ngghen (1994), Ton tp, 25, phn II, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 46 C.Mỏc v Ph.ngghen (2002), Ton tp, 25, phn II, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 47 Nguyn Xuõn Nguyờn (1995), Khuynh hng phõn hoỏ h nụng dõn phỏt trin hng hoỏ, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 48 V Oanh (1998), Nụng nghip, nụng thụn trờn ng cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ, dõn ch hoỏ, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 49 David Paimerr v John Mc Langhlin (1994), Qun lý t lng ghộp: Cỏc thỏch thc v mt th ch v k thut 50 Phựng Hu Phỳ, Nguyn Vit Thụng, Bựi Vn Hng (2008), Vn nụng nghip - nụng dõn- nụng thụn- kinh nghim Vit Nam, kinh nghim Trung Quc, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 51 Quc hi (1980), Hin phỏp Nc cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam nm 1980, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 149 52 Quc hi (1992), Hin phỏp Nc cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam nm 1992, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 53 Quc hi (2003), Hin phỏp Nc cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam nm 1992, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 54 Quc hi (2013), Hin phỏp Nc cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam nm 2013, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 55 Quc hi (1987), Lut t 1987, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 56 Quc hi (1995), Lut t 1993, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 57 Quc hi (2001), Lut t sa i, b sung nm 1998 v nm 2001, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 58 Quc hi (2003), Lut t nm 2003, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 59 Quc hi (2014), Lut t nm 2013, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 60 Quc hi (2005), Lut u t 2005, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 61 Trn Trng Sõm (2008), Vn tam nụng Trung Quc, Nxb T in bỏch khoa, H Ni 62 ng Kim Sn (2012), Gii quyt trit t ai: mt nhng tin ca quỏ trỡnh tỏi c cu nn kinh t. ti khoa hc cp B Vin Chớnh sỏch v Chin lc Phỏt trin nụng nghip,nụng thụn 63 S K hoch v u t Vnh Phỳc (2013), K hoch tng th phỏt trin Kinh t xó hi tnh Vnh Phỳc giai on 1997 n 2010, t 2011 n 2015 v tm nhỡn n 2025 64 S Ti nguyờn - Mụi trng Vnh Phỳc (2006), Kt qu kim kờ t nm 2005 tnh Vnh Phỳc 65 S Ti nguyờn - Mụi trng Vnh Phỳc (2008), Bỏo cỏo tng hp kt qu dn in i tha tnh Vnh Phỳc n 2007 66 S Ti nguyờn - Mụi trng Vnh Phỳc (2011), Bỏo cỏo thng kờ kt qu giao t nụng nghip n h tớnh n ngy 1/4/2011, Vnh Phỳc 150 67 Tp a chớnh v Thanh tra Tng cc a chớnh (1997), Cỏc bn phỏp quy v qun lý t ban hnh Vit Nam t 1945 n nm 1979, Tp I, Nxb Bn , H Ni 68 Tp a chớnh v Thanh tra Tng cc a chớnh (1997), Cỏc bn phỏp quy v qun lý t ban hnh Vit Nam t 1980 n nm 1997, II, Nxb Bn , H Ni 69 Tp a chớnh (2002), Cỏc bn phỏp quy v qun lý t ban hnh Vit Nam t 1998 n nm 2001, III, Nxb Bn , H Ni 70 Tp Cng sn v Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh khu vc IV thuc Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh (2013), Hi tho Nhng v s hu, qun lý v s dng t giai on hin nay, Thnh ph Cn Th 71 Th tng Chớnh ph (2002), Quyt nh s 94/2002/Q-TTg, ngy 17/7/2002 v chng trỡnh hnh ng ca Chớnh ph thc hin Ngh quyt hi ngh ln th Ban Chp hnh Trung ng ng khoỏ IX 72 Th tng Chớnh ph (2012), Quyt nh s 113/2012/Q-TTg, ngy 20/01/2012 v phờ duyt quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi tnh Vnh Phỳc n nm 2020 73 Tnh u Vnh Phỳc (2001), Vn kin i hi i biu ng b tnh Vnh Phỳc ln th XIII, nhim k 2001-2005 74 Tnh u Vnh Phỳc (2005), Vn kin i hi i biu ng b tnh Vnh Phỳc ln th XIV, nhim k 2005-2010 75 Tnh u Vnh Phỳc (2006), Ngh quyt s 03-NQ/TU, ngy 27/12/2006 v phỏt trin nụng nghip, nụng thụn, nõng cao i sng nụng dõn 76 Trm Nụng hoỏ Vnh Phỳc (2009), Bỏo cỏo tng hp ti nguyờn t tnh Vnh Phỳc 151 77 Thomas Markussen, Finn Tarp, Huy Thip, Nguyn Anh Tun (2012), Phõn mnh t ca h v gia cỏc h nụng nghip Vit Nam, Trng i hc Copenhagen (UoC) v UNU-WIDER, Helsinki, Vin Chớnh sỏch v Chin lc Phỏt trin Nụng nghip Nụng thụn (IPSARD) 78 U ban nhõn dõn tnh Vnh Phỳc (2008), Thng kờ giỏ t NN loi I trờn a bn tnh Vnh Phỳc 79 U ban nhõn dõn tnh Vnh Phỳc (2014), Thng kờ giỏ t NN loi I trờn a bn tnh Vnh Phỳc 80 U ban hnh phỏp hi ng Nụng nghip i Loan (1991), Farm land reform in the Republic of China in Taiwan, Report 81 ng Hựng Vừ (2010), Vai trũ ca th trng quyn s dng t phỏt trin kinh t th trng nc ta, Chng trỡnh ging dy kinh t Fulbright 82 Hng Vinh (ch biờn) (1998), Cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ nụng nghip nụng thụn - mt s lý lun v thc tin, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 83 Dr Andrzej Zadura (2005), Th trng t nụng nghip Ba Lan Trin vng v thỏch thc, T chc Lng - Nụng th gii (FAO)
- Xem thêm -

Xem thêm: Thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp hiện nay ở tỉnh Vĩnh Phúc, Thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp hiện nay ở tỉnh Vĩnh Phúc, Thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp hiện nay ở tỉnh Vĩnh Phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay