Tác động của QTCT đến chất lượng thông tin BCTC tại các công ty niêm yết ở Việt Nam

176 291 0
  • Loading ...
1/176 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:18

3 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp luận án Kết cấu luận án Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu chất lượng thông tin BCTC QTCT 1.1 Các nghiên cứu công bố nước 1.1.1 Chất lượng thông tin BCTC 1.1.2 Tác động QTCT đến chất lượng thông tin BCTC 1.2 Các nghiên cứu công bố nước 10 1.2.1 Chất lượng thông tin BCTC 10 1.2.2 Tác động QTCT đến chất lượng thông tin BCTC 15 1.3 Tổng quan nghiên cứu xác định khoảng trống nghiên cứu 22 1.3.1 Tổng quan nghiên cứu 22 1.3.2 Xác định khoảng trống nghiên cứu 23 Kết luận chương 24 Chương 2: Cơ sở lý thuyết chất lượng thông tin BCTC QTCT 25 2.1 Lý thuyết 26 2.1.1 Lý thuyết thông tin hữu ích 26 2.1.1.1 Nội dung lý thuyết 26 2.1.1.2 Vận dụng lý thuyết vào nội dung nghiên cứu luận án 27 2.1.2 Lý thuyết thông tin bất cân xứng 27 2.1.2.1 Nội dung lý thuyết 27 2.1.2.2 Vận dụng lý thuyết vào nội dung nghiên cứu luận án 29 2.1.3 Lý thuyết ủy nhiệm 30 2.1.3.1 Nội dung lý thuyết 30 2.1.3.2 Vận dụng lý thuyết vào nội dung nghiên cứu luận án 32 2.1.4 Lý thuyết hành vi quản lý 33 2.1.4.1 Nội dung lý thuyết 33 2.1.4.2 Vận dụng lý thuyết vào nội dung nghiên cứu luận án 35 2.2 Tổng quan chất lượng thông tin BCTC 35 2.2.1 Thông tin BCTC 35 2.2.1.1 Định nghĩa 35 2.2.1.2 Mục đích BCTC 37 2.2.1.3 Phân loại thông tin BCTC 37 2.2.1.4 Đối tượng sử dụng thông tin BCTC công ty niêm yết 39 2.2.2 Chất lượng thông tin BCTC 40 2.2.2.1 Khái niệm chất lượng 40 2.2.2.2 Chất lượng thông tin BCTC 40 2.2.2.3 Quan điểm IASB (2010) FASB (2010) chất lượng thông tin BCTC 42 2.2.2.4 Các yếu tố cần thiết nhằm tạo nên thông tin BCTC có chất lượng 44 2.2.3 Tác động QTCT đến chất lượng thông tin BCTC 45 2.2.3.1 Tổng quan QTCT 45 2.2.3.2 Cơ cấu QTCT nhằm kiểm soát chất lượng thông tin BCTC 50 2.3 Mô hình lý thuyết nghiên cứu 53 Kết luận chương 54 Chương 3: Phương pháp nghiên cứu 56 3.1 Phương pháp nghiên cứu 56 3.1.1 Phương pháp chung 56 3.1.2 Phương pháp cụ thể 57 3.1.3 Khung nghiên cứu luận án 57 3.2 Thiết kế nghiên cứu 60 3.2.1 Đo lường chất lượng thông tin BCTC 60 3.2.1.1 Thang đo đặc tính thích hợp 61 3.2.1.2 Thang đo đặc tính trình bày trung thực 63 3.2.1.3 Thang đo đặc tính dễ hiểu 65 3.2.1.4 Thang đo đặc tính so sánh 66 3.2.1.5 Thang đo đặc tính kịp thời 67 3.2.2 Xây dựng giả thuyết QTCT tác động đến chất lượng thông tin BCTC 67 3.2.2.1 Tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập HĐQT 67 3.2.2.2 Kiêm nhiệm hai chức danh Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc 68 3.2.2.3 Thành viên HĐQTĐL có kiến thức đào tạo tài kế toán 69 3.2.2.4 Tần suất họp HĐQT 70 3.2.2.5 Sự độc lập thành viên ban kiểm soát 71 3.2.2.6 Số lượng thành viên BKS có chuyên môn kinh nghiệm kế toán tài 72 3.2.2.7 Sự diện phận KTNB 73 3.2.2.8 Các biến điều tiết 73 3.2.3 Mô hình hồi quy nhân tố QTCT ảnh hưởng đến chất lượng thông tin BCTC 75 3.2.4 Mô tả liệu phương pháp thu thập thông tin 77 3.2.5 Phương pháp cho điểm chất lượng BCTC 78 3.3 Đánh giá độ tin cậy giá trị thang đo chất lượng thông tin BCTC 78 3.3.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach alpha 78 3.3.2 Đánh giá giá trị thang đo 83 3.4 Kiểm định độ phù hợp mô hình hồi quy 86 3.5 Kiểm định đa cộng tuyến 87 3.6 Kiểm định tự tương quan phần dư (sai số) 87 3.7 Kiểm định phân phối chuẩn phần dư 88 3.8 Kiểm định giả thuyết liên hệ tuyến tính 89 3.9 Phương pháp định tính 89 Kết luận chương 90 Chương 4: Kết nghiên cứu bàn luận 92 4.1 Kết đánh giá thực trạng chất lượng BCTC tác động QTCT đến chất lượng thông tin BCTC công ty niêm yết Việt nam 92 4.1.1 Thống kê mô tả nhằm đánh giá chất lượng thông tin BCTC 92 4.1.1.1 Đánh giá chung 92 4.1.1.2 Đánh giá đặc tính thích hợp 94 4.1.1.3 Đánh giá đặc tính trình bày trung thực 97 4.1.1.4 Đánh giá đặc tính hiểu 99 4.1.1.5 Đánh giá đặc tính so sánh 100 4.1.1.6 Đánh giá đặc tính kịp thời 102 4.1.2 Kiểm định giả thuyết nhân tố QTCT tác động đến chất lượng thông tin BCTC 102 4.1.3 Đánh giá ảnh hưởng biến điều tiết 104 4.1.3.1 Biến điều tiết quy mô công ty (QMCT) 104 4.1.3.2 Biến điều tiết vốn nhà nước (VNN) 107 4.1.4 Kiểm định với hai đặc tính 110 4.2 Một số kết luận nguyên nhân tồn 113 4.2.1 Chất lượng thông tin BCTC 113 4.2.1.1 Đặc tính thích hợp 114 4.2.1.2 Đặc tính trình bày trung thực 115 4.2.1.3 Đặc tính hiểu 117 4.2.1.4 Đặc tính so sánh 118 4.2.1.5 Đặc tính kịp thời 118 4.2.2 Sự tác động yếu tố QTCT đến chất lượng thông tin BCTC 119 4.2.2.1 Tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập HĐQT 119 4.2.2.2 Sự diện chuyên gia kế toán tài thành viên HĐQT độc lập 120 4.2.2.3 Kiêm nhiệm hai chức danh 120 4.2.2.4 Số lượng họp 122 4.2.2.5 Tỷ lệ thành viên độc lập BKS 122 4.2.2.6 Sự diện thành viên BKS có chuyên môn kế toán tài 124 4.2.2.7 Sự diện kiểm toán nội 125 4.3 Tóm tắt kết thực trạng 125 Kết luận chương 127 Chương 5: Kết luận kiến nghị 129 5.1.Kết luận 129 5.2 Kiến nghị 130 5.2.1 Kiến nghị nâng cao chất lượng thông tin BCTC 130 5.2.1.1 Đặc tính thông tin phải thích hợp 131 5.2.1.2 Thông tin trình bày trung thực 134 5.2.1.3 Thông tin trình bày hiểu 136 5.2.1.4 Thông tin trình bày so sánh 137 5.2.1.5 Thông tin công bố kịp thời 137 5.2.2 Kiến nghị tăng cường QTCT nhằm nâng cao chất lượng thông tin BCTC công ty niêm yết Việt Nam 138 5.2.2.1 Các kiến nghị liên quan đến Hội đồng quản trị 138 5.2.2.2 Ban kiểm soát 142 5.2.2.3 Kiểm toán nội 145 5.2.3 Các công ty niêm yết 146 5.2.4 Các quan giám sát 147 5.2.5 Công ty kiểm toán độc lập 149 5.3 Các hạn chế luận án hướng nghiên cứu tương lai 149 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC BẢNG VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài BCTN : Báo cáo thường niên BKS : Ban kiểm soát ĐHCĐ : Đại hội cổ đông FASB : Hội đồng chuẩn mực kế toán tài (Hoa kỳ) HĐQT : Hội đồng quản trị HNX : Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HOSE : Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh IASB : Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế KTNB : Kiểm toán nội KTTC : Kế toán tài Luật Doanh Nghiệp: Luật doanh nghiệp số 60/2005/Q H1 n gày th án g 11 nă m 20 05 QCQTCT : Quy chế quản trị công ty Việt nam ban hành theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 QTCT : Quản trị công ty ROA : Tỷ suất lợi nhuận tài sản ROE : Tỷ suất lợi nhuận vốn Sở GDCK : Sở giao dịch chứng khoán Thông tư 52 : Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 Bộ tài TV : Thành viên UBCKNN : Ủy ban chứng khoán nhà nước UBKT : Ủy ban kiểm toán 10 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 3.1 Mô tả biến, ký hiệu, loại biến vá cách thức đo lường 75 Bảng 3.2 Bảng biến giả cho biến QMCT 77 Bảng 3.3 Đánh giá độ tin cậy thang đo thích hợp 79 Bảng 3.4 Đánh giá độ tin cậy thang đo Sự trình bày trung thực 80 Bảng 3.5 Chạy lại thang đo Sự trình bày trung thực 81 Bảng 3.6 Đánh giá độ tin cậy thang đo hiểu 81 Bảng 3.7 Đánh giá độ tin cậy thang đo Có thể so sánh 82 Bảng 3.8 Chạy lại thang đo so sánh 82 Bảng 3.9 Mức độ chất lượng thông tin BCTC 83 Bảng 3.10 Kiểm định điều kiện thực EFA 84 Bảng 3.11 Trọng số nhân tố tác nhân chất lượng thông tin BCTC 85 Bảng 3.12a Tóm tắt mô hình với biến phụ thuộc chất lượng thông tin BCTC 86 Bảng 3.12b Phân tích Anova – Độ tin cậy mô hình nghiên cứu 86 Bảng 3.13 Kiểm định đa cộng tuyến 87 Bảng 3.14 Kiểm định tính độc lập sai số 88 Bảng 4.1 Tổng hợp liệu chất lượng thông tin BCTC 92 Bảng 4.2 Phân loại chất lượng thông tin BCTC 94 Bảng 4.3 Tổng hợp đặc tính thích hợp 94 Bảng 4.4 Tổng hợp đặc tính trình bày trung thực 97 Bảng 4.5 Tổng hợp đặc tính hiểu 99 Bảng 4.6 Tổng hợp đặc tính so sánh 101 Bảng 4.7 Tổng hợp đặc tính kịp thời 102 11 Bảng 4.8 Các biến độc lập tác động đến chất lượng thông tin BCTC 103 Bảng 4.9a Thống kê mô tả chất lượng thông tin BCTC theo QMCT 105 Bảng 4.9b Phân tích Anova – Độ tin cậy đặc tính chất lượng thông tin BCTC với biến QMCT Bảng 4.9c Phân tích khác biệt chất lượng thông tin BCTC nhóm quy mô công ty Bảng 4.9d 105 106 Ảnh hưởng quy mô công ty đến tác động biến độc lập vào biến phụ thuộc 107 Bảng 4.10a Thống kê mô tả chất lượng thông tin BCTC theo VNN 107 Bảng 4.10b Phân tích Anova – Độ tin cậy đặc tính chất lượng thông tin BCTC với biến VNN 108 Bảng 4.10c Phân tích khác biệt nhóm vốn nhà nước 109 Bảng 4.10d Ảnh hưởng vốn nhà nước đến tác động biến độc lập vào biến phụ thuộc 110 Bảng 4.11a Tóm tắt mô hình với biến phụ thuộc đặc tính thích hợp 110 Bảng 4.11b Kiểm định Anova – Độ tin cậy đặc tính thích hợp 111 Bảng 4.11c Tác động yếu tố QTCT đến đặc tính thích hợp 111 Bảng 4.12a Tóm tắt mô hình với biến phụ thuộc đặc tính trình bày trung thực 112 Bảng 412b Kiểm định Anova – Độ tin cậy đặc tính trình bày trung thực 112 Bảng 412c Tác động yếu tố QTCT đến đặc tính trung thực 112 Bảng 4.13 Tóm tắt kết kiểm định giả thuyết 113 12 DANH MỤC HÌNH Trang Hình Những yếu tố cần thiết tạo nên thông tin BCTC chất lượng cao 45 Hình Chức QTCT theo quan điểm Rezaee (2003) 49 Hình Chức kiểm soát công ty 50 Hình Mô hình lý thuyết nghiên cứu 53 Hình Khung nghiên cứu luận án 58 Hình Thang đo yếu tố tạo nên thích hợp 62 Hình Thang đo yếu tố tạo nên đặc tính trình bày trung thực 64 Hình Thang đo yếu tố tạo nên đặc tính dễ hiểu 65 Hình Thang đo yếu tố tạo nên đặc tính so sánh 66 Hình 10 Thang đo yếu tố tạo nên đặc tính kịp thời 67 Hình 11 Biểu đồ tần số phần dư chuẩn hóa 88 Hình 12 Đồ thị phân tán phần dư giá trị dự đoán 89 164 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Nguyễn Hữu Ánh, 2013 Đóng góp trường phái lý thuyết kế toán nghiên cứu kế toán đương đại việc xây dựng nguyên tắc kế toán Tạp chí kinh tế phát triển số 194, trang 3-8 Bộ tài chính, 2005 Chuẩn mực kế toán số 28: Báo cáo phận Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC, ngày 15/02/2005 Bộ tài chính, 2005 Chuẩn mực kế toán số 29: Thay đổi sách kế toán, ước tính kế toán Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC, ngày 15/02/2005 Bộ tài chính, 2012 Hướng dẫn việc công bố thông tin thị trường chứng khoán Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 Bộ tài chính, 2012 Quy định quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 Phan Văn Đàn, 2012 Xây dựng thang đo phát triển bền vững doanh nghiệp Tạp chí khoa học 2012: 23b, trang 224 – 231 Đại học Cần Thơ Vũ Hữu Đức, 2010, Những vấn đề lý thuyết kế toán Nhà xuất Lao động Bùi Xuân Hải, 2011, Một số vấn đề mô hình quản trị công ty giới Việt Nam Hội thảo khoa học: Pháp luật quản trị công ty- Những vấn đề lý luận thực tiễn Đặng Thị Thúy Hằng, 2011 Thực trạng giải pháp cho vấn đề công bố thông tin kế toán doanh nghiệp niêm yết Việt Nam Website Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán, http://www.khoahockiemtoan.vn/Category aspx?newsID=426 10 Nguyễn Thị Thúy Hằng, 2012 Mối quan hệ chế quản trị công ty kết họoạt động kinh doanh công ty niêm yết thị trường chứng khoán TPHCM Luận văn Thạc sĩ, trường ĐH Kinh tế TPHCM 165 11 Nguyễn Đình Hùng, 2010 Hệ thống kiểm soát minh bạch thông tin tài công bố công ty niêm yết Việt Nam Luận án Tiến sĩ, trường ĐH Kinh tế TPHCM 12 International Finance Coporation, 2004 Các nguyên tắc quản trị công ty OECD Bản dịch Tổ chức tài quốc tế Việt Nam 13 International Finance Coporation, 2013 Hướng dẫn lập báo cáo phát triển bền vững Ủy ban chứng khoán nhà nước 14 Lê An Khang, 2008, Ảnh hưởng thông tin bất cân xứng nhà đầu tư thị trường chứng khoán TP.HCM Luận văn Thạc sĩ, trường ĐH Kinh tế TPHCM 15 Nguyễn Bích Liên, 2012 Xác định kiểm soát nhân tố ảnh hưởng chất lượng thông tin kế toán môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) doanh nghiệp Việt Nam Luận án Tiến sĩ, trường ĐH Kinh tế TPHCM 16 Trần Thị Xuân Mai, 2011 Mối tương quan quản trị công ty qua tỷ lệ sở hữu với hiệu hoạt động công ty niêm yết Việt Nam Luận văn Thạc sĩ, trường ĐH Kinh tế TPHCM 17 Martin Hilb, 2008 Quản trị hội đồng doanh nghiệp kiểu Bản dịch Nhà xuất Trẻ 18 Võ Văn Nhị, Nguyễn Đình Hùng, 2009 Quản trị công ty minh bạch thông tin tài công ty niêm yết Tạp chí kế toán, số 81 tháng 12, trang 24 – 26 19 Võ Văn Nhị, 2011 Giải pháp nâng cao chất lượng thông tin chất lượng công bố thông tin kế toán doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 20 Nguyễn Thị Hồng Oanh, 2008 Hoàn thiện việc trình bày công bố thông tin BCTC công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Luận văn thạc sĩ, trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 166 21 Lê Thị Tú Oanh, 2012 Hoàn thiện hệ thống báo cáo thường niên công ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Luận án Tiến sĩ, trường ĐH Kinh tế quốc dân 22 Nguyễn Phúc Sinh, 2008 Nâng cao tính hữu ích báo cáo tài doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn Luận án Tiến sĩ, trường ĐH Kinh tế TPHCM 23 Đoàn Phan Tân, 2001 Về khái niệm thông tin thuộc tính làm nên giá trị thông tin Tạp chí Văn hóa – Nghệ thuật, số 24 Nguyễn Đình Thọ, 2011 Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh Nhà xuất Lao động Xã hội 25 Hoàng Trọng- Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008 Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS Nhà xuất Hồng Đức 26 Tổ chức tài quốc tế (IFC), 2010 Cẩm nang quản trị công ty Nhà xuất Nông nghiệp 27 Tổ chức tài quốc tế (IFC), 2010 Báo cáo thẻ điểm quản trị công ty Ủy ban chứng khoán nhà nước Việt Nam 28 Hà Thị Đoan Trang 2013, Quản trị công ty vấn đề bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư chứng khoán Tạp chí tài số TÀI LIỆU TIẾNG ANH 29 Abbott, Lawrence J;Parker, Susan;Peters, Gary F, 2004, Auditing Characteristics and Restatements Auditing: A Journal of Practice & Theory Vol 23, No.1 pp 69-87 30 Ahmed, K., Hossain, M and Adams, M B, 2006 The effects of board composition and board size on the informativeness of annual accounting earnings An International Review, Vol 14, pp 418-431 31 Ali shah.S.Z, Ali Butt.S, Hasan.A, 2009, Corporate Governance and Earnings Management an Empirical Evidence Form Pakistani Listed Companies European Journal of Scientific Research, ISSN 1450-216X Vol.26 No.4(2009), pp.624-638 167 32 Allam M.Hamdan, Adel M.S and Sameh M Reda Reyad, 2013, The Impact of Audit Committee Characteristics on the Performance: Evidence from Jordan International Management Review, Vol No.1 33 Alzoubi.E.S.S, 2012 Board Characteristics and Financial Reporting Quality among Jordanian Listed Companies: Proposing Conceptual Framework Asian Journal of Finance & Accounting ISSN 1946-052X 2012, Vol 4, No 34 Andrew J Felo, Srinivasan Krishnamurthy, Steven A Solieri, 2003 Audit Committee Characteristics and the Perceived Quality of Financial Reporting: An Empirical Analysis 35 Anna Watson, Philip Shrivrs, Claire Marston, 2002 Voluntary Disclourse of Accounting Ratios in the UK British Accounting Review (2002) Vol 34, pp.289-313 36 Anup Agrawal and Charles R Knoeber, 1996 Firm Performance and Mechanisms to Control Agency Problems between Managers and Shareholders Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol 31, No.3 37 Anup Agrawal and Sahiba Chadha, 2004 Corporate Governance and Accounting Scandals 38 Athur Levitt, 1998 Evidence on the Relationship Between Corporate Governance Characteristics and the Quality of Financial Reporting 39 Bader Al-Shammari, Waleed Al-Sultan, 2010 Corporate governance and voluntary disclosure in Kuwait International Journal of Disclosure and Governance (2010) Vol 7, pp 262 – 280 40 Barth.M.E, Beaver.W.H, Landsman.W.R, 2001 The relevance of the value relevance literature for financial accounting standard setting: another view Journal of Accounting and Economics 31 (2001) 77–104 41 Barth.M.E, 2013 Measurement in Financial Reporting: The Need for Concepts http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2235759 168 42 Barth.M, 2005 International Accounting Standards and Accounting Quality http:// public.kenan-flagler.unc.edu/faculty/langm/bll-ias_revision.pdf 43 Bédard Jean, 2009 Strengthening the financial reporting system: Can audit committees deliver? http://ssrn.com/abstract=1438150 44 Bikram Chatterjee, Stuart Tooley, Vic Fatseas, Alistair Brown, 2012 An Analysis of the Qualitative Characteristics of Management Commentary Reporting by New Zealand Companies http://ro.uow.edu.au/aabfj/vol5/iss4/5 45 Bowrin.A.R, 2008 International Acounting Standards and Financial Reporting Quality in Trinidad and Tobago http://www.ccmf- uwi.org/files/publications/journal/2008_2_3 /118_150.pdf 46 Brennan, 2007 Corporate Governance and Financial Reporting http://hdl.handle.net/10197/3855 47 Cadbury A, 1992 Report of the committee on the financial aspects of corporate governance London: Gee 48 Cheng Courtenay, 2006 Board composition, regulatory regime and voluntary disclosure, The International Journal of Accounting 41 (2006) 262–289 49 Chiraz Ben Ali, 2009 Disclosure quality and corporate governance in a context of minority expropriation, http://ssrn.com/abstract=1406149 50 Cohen J, Krishnamoorthy G and Wright A, 2002 Audit Committee Effectiveness and Financial Reporting Quality: Implications for Auditor Indepence Australian Accounting Review 2002 51 Cohen.J, Krishnamoorthy.G and Wright.A, 2004, The corporate governance mosaic and financial quality, Journal of Accounting Literature (87 – 152) 52 Cohen J, Krishnamoorthy G and Wright A, 2010 Corporate Governance in the Post-Sarbanes-Oxley Era: Auditors’ Experiences Contemporary Accounting Research Vol 27 No 3, pp 751–786 169 53 Courtis John.K, 1995 Readability of annual Reports: Western versus Asian Evidence Accounting, Auditing and Accountability Journal 1995;8, 2, ProQuest Central pg.4 54 Dalton D.R et al, 2007 The Fundamental Agency Problem and Its Mitigation: Independence, Equity, and the Market for Corporate Control http://www informaworld.com /smpp/title~content=t791720496 55 David B Farber, 2004 Restoring Trust after Fraud: Does Corporae Governance Matter?, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=485403 56 Davood Khodadady, 2012 The Relevance or Financial Reporting Information System in Banking Industry Asian Journal of Research in Banking and Financial, Vol.2 57 Dechow.P, Ge.W, Schrand.C, 2010 Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences http://ssrn.com/abstract=1485858 58 De Franco., S.P Kothari, Rodrigo.S.V, 2011 The Benefits of Financial Statement Comparability Journal of Accounting Research Vol 49, No 59 DeZoort, F., and S Salterio, 2001 The effects of corporate governance experience and financial reporting and audit knowledge on audit committee members’ Judgments A Journal of Practice and Theory, Vol.20, No.2 60 Dumitru Matiş, Sorana Mihaela Mănoiu, Carmen Giorgiana Bonaci, 2011 Corporate Governance and the Financial Reporting Process Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 14(2), 2012 61 Eng.L.L, Y.T Mak, 2003 Corporate governance and voluntary disclosure Journal of Accounting and Public Policy, 22 (2003), 325-345 62 Epstein, 2010 Corporate Governance Is Changing: Are You a Leader or a Laggard? www.imanet.org/PDFs/Public/SF/2010_10/10_2010_epstein.pdf 170 63 Fama.Eugene F, Jensen Michael C, 1983 Separation of Ownership and Control http://papers.ssrn.com/sol3/paper.taf?ABSTRACT_ID=94034 64 FASB, 2008, Financial Accounting Series, Statement of Financial Accouting Standards No 1570-100: Exposure Draft on an improved Conceptual Framework for Financial Reporting Norwalk 65 FASB, 2010 Conceptual framework for financial reporting (Chapter 3: Qualitative characteristics of useful financial information) Statement of Financial Accounting Concepts No 8, Norwalk, CT 66 Fee, 2003 Discussion Paper on The Financial Reporting and Auditing Aspects of Corporate Governance http://www.fee.be/index.php?option=com_content&view= article&id=482& Itemid=106&lang=en 67 Ferdy van Beest, Geert Braam and Suzanne Boelens, 2009 Quality of financial reporting: measuring qualitative characteristics Nice working paper 09 – 108 68 Ferdy van Beest, Geert Braam, 2013 Conceptually-Based Financial Reporting Quality Assessment An Empirical Analysis on Quality Differences Between UK Annual Reports and US 10-K Reports Nice working paper 13 – 106 69 Gayle and Miller, 2009 Has Moral Hazard Become a More Important Factor in Managerial Compensation? repository.cmu.edu/cgi/viewcontent cgi?article =1119 & context=tepper 70 Gelinas, U J., JR & Dull, R B., 2008 Accounting Information Systems, Canada, Thomson South-Western 71 Gul.F.A, Sidney Leung, 2004 Board leadership, outside directors expertise and voluntary corporate disclosures Journal of Accounting and Public Policy, 23 (2004), 351-379 171 72 Gulzar M.A, Wang Zongjun, 2011 Corporate Governance Characteristics and Earnings Management: Empirical Evidence from Chinese Listed Firms International Journal of Accounting and Financial Reporting, Vol 1, No 73 Healy Palepu, 2001 Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature Journal of Accounting and Economics 31 (2001) 405–440 74 Hillman Amy.J, Dalziel Thomas, 2003 Boards of Directors and Firm Performance: Intergrating Agency and Resource Dependence Perspectives Academy of Management Review, Vol 28, No.3, 383-396 75 Ho Simon.S.M, Wong Kar Shun, 2001 A Study of Relationship between Corporate Governance Structures and the extent of Voluntary Discloure Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 10 (2001) 139156 76 Huang Zhizhong, Zhang Juan, 2011 Does corporate governance affect restatement of financial reporting? Evidence from China www emeraldinsight.com/2040-8749.htm 77 IASB, 2008, Exposure Draft on an improved Conceptual Framework for Financial Reporting: The objective of Financial Reporting and qualitative characteristics of Decision-useful Financial Reporting Information London 78 IASB, 2010 The Conceptual Framework for Financial Reporting London 79 Iu.J, Clowes.C, 2004 Evaluating a Measure of Content Quality for Accounting Narratives http://dro.deakin.edu.au/view/DU:30005361 80 Ienciu I.A, 2012 The Relationship between Environmental Reporting and Corporate Governance Characteristics of Romanian Listed Entities Accounting and Management Information Systems Vol 11, No 2, pp 267– 294 81 Jason Zezhong Xiao, He Yang, Chee W Chow, 2004 The determinants and characteristics of voluntary Internet-based disclosures by listed Chinese companies Journal of Accounting and Public Policy, 23 (2004), 191-225 172 82 Jensen M.C and Meckling W.H, 1976 Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure Journal of Financial Economics, V.3, No 4, pp 305-360 83 Jonas.G.J and Jeannot Blanchet, 2000 Assessing Quality Financial Reporting, Accounting Horizons, 14(3), 353-363 84 Jouini Fathi, 2013 Corporate Governance and the Level of Financial Disclosure by Tunisian Firm Journal of Business Studies Quarterly 2013, Vol 4, No 85 Julia Nasev, Bernard Black, Woochan Kim, 2012 Does Corporate Governance Affect Earnings Management? Evidence from an Exogenous Shock to Governance in Korea http://ssrn.com/abstract=2133283 86 Kalbers, Lawrence P; Fogarty, Timothy J, 1993 Audit committee effectiveness: An empirical investigation of the contribution of power Report Information from ProQuest 01 December 2013 18:26 87 Karamanou and Vafeas, 2005 The Association between Corporate Boards, Audit Committees, and Management Earnings Forecasts: An Empirical Analysis Journal of Accounting Research Vol 43 No 88 Katarina.Z, Lajos.Z, 2006 The role of Financial Information in Decision Making Process http://www.businessperspectives.org/journals_free/im/2006 /im_en_2006_03_ Zager.pdf 89 Kim.J, Simunic.D, Stein.M, Yi.C, 2009 Voluntary Audits and the Cost of Debt Capital for Privately Held Firms: Korean Evidence http://papers.ssrn.com/sol3/papers cfm?abstract_id=1680093 90 Leila Hussein Amer, Naser Abdelkarim ,2012 Corporate Governance and Earnings Management: Empirical Evidence from Palestinian Listed Companies http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1732510 91 Lin Shu, Pizzini Mina, Vargus Mark, 2010 The Role of Internal Audit Function in the Disclosure of Material Weaknesses http://ssrn.com/abstract =1592593 173 92 Liu.Q, Lu,Z, 2007 Corporate governance and earnings management in the Chinese listed companies: A tunneling perspective Journal of Corporate Finance 13, 881–906 93 Lyle N, 2008 Fianacial Reporting Supply Chain Copyright © March 2008 by the International Federation of Accountants (IFAC) 94 Mahdi Salehi, Farzaneh Nassirzadeh, 2012 Perceptions on Qualitative Characteristics in Financial Reporting: Iranian Evidence http://journalarchieves17.webs.com/92-107.pdf 95 Maines.L, Wahlen.J, 2003 The Nature of Accounting Information Reliability: Inferences from Archival and Experimental Research http://repository.binus.ac.id /content /M0034/M003421831.pdf 96 McDaniel, Martin.R, Maines.L, 2002 Evaluating Financial Reporting Quality: The Effects of Financial Expertise vs Financial Literacy http://www.jstor.org/stable /3203330 97 McFie, 2006 High Quality Financial Reporting: The Case the Nairobi Stock Exchange (Doctoral thesis) University of Strathclyde, United Kingdom 98 McMullen, Dorothy.A; Raghunandan.K, 1996 Enhancing audit committee effectiveness Journal of Accountancy; Aug 1996; 182, 2; ProQuest Central pg 79 99 Men and Wang, 2008 Analysis on the Quality of Strategy Information Disclosure in Listed Steel Companies - Based on Annual Report http://www seiofbluemountain.com/upload/product/201009/2010cwjrhy07a8.pdf 100 Miettinen, J , 2008 The effect of audit quality on the relationship between audit committee effectiveness and financial reporting quality Universitas Wasaensis 101 Miller and Sardais, 2011 Angel Agents: Agency Theory Reconsidered Academy of Management Perspectives 102 Mohammady.A, 2010 Earnings Quality Constructs and Measures http:// ssrn.com/abstract=1678461 174 103 Mohamed Akhtaruddin, Monirul Alam Hossain, Mahmud Hossain, Lee Yao, 2009 Corporate Governance and Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports of Malaysian Listed Firms 104 Moradi M, Salehi.M, Bighi.S.J.H, Najari.M, 2012 A Study of Relationship between Board Characteristics and Earning Management: Iranian Scenario Universal Journal of Management and Social Sciences, Vol 2, No.3 105 Nadia Smaili, Réal Labelle, 2009 Preventing and Detecting Accounting Irregularities:The Role of Corporate Governance http://ssrn.com/abstract =1324143 106 Nichols and Wahlen, 2004 How Earning Numbers Relate of Stock Return? A Review of Classic Accounting Research with update Evidence Accounting Horizon Vol.18, No.4, pp 263 – 286 107 Nicholson and Kiel, 2007 Can Directors Impact Performance? A case-based test of three theories of corporate governance Journal compilation, Blackwell Publishing Ltd Vol 15, No 21, pp 585 – 608 108 Norwani.N.M, Mohamad.Z.Z, Chek.I.T, 2011 Corporate Governance Failure and Its Impact on Financial Reporting within selected Companies International Journal of Business and Social Science, Vol No 21 109 Noubbigh.N.A, Chokri Mamoghli.C, 2013 Internal Audit Characteristics, Financial Reporting Quality: Tunisian Case http://www.cbe.uaeu.ac.ae/ csafc2013 110 Nurwati Ashikkin, Ahmad Zaluki, Wan Nordin Wan Hussin, 2009 Corporate Boards, Audit Committees and Quality of Financial Disclosure in IPOs http://maref.org.my/research/completed_research_doc/Dr_Nurwati_ Ashikin- Corporate _ Boards pdf 111 Omaima Hassan and Claire Marston, (2010), Disclosure measurement in the empirical accounting literature – a review article, http://papers.ssrn.com/ abstract=16405498 175 112 Persons O.S, 2006 Corporate Governance and Non-Financial Reporting Fraud The Journal of Business and Economic Studies; Spring 2006; 12, 1; ProQuest Central, pg.27 113 Popa Adina and Peres Ion , 2008 Aspects Regarding Corporate Mandatory and Voluntary Disclosure, http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2008/ v3-finances - banks-accountancy/256.pdf 114 Rezaee.Z, 2002 Corporation Governance Role in Financial Reporting 115 Rezaee.Z, 2003 High Quality Financial Reporting: The six Legged Stool http://www.highbeam.com/doc/1G1-97872013.html 116 Robert M Bushman, Smith.A, 2001 Financial Accounting Information and Corporate Governance www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165 410101000271 117 Romlah Jaffar, Sabariah Jamludin, Mara Rudian Che Abdun Rahman, ( 2007), Determinant Factors Affecting Quality of Reporting in annual report of Malaysia Companies, Malaysia Acconting Review Volume 06, No 118 Rusmin, 2011 Internal Governance Monitoring and Earnings Quality http://www.stietrisakti.ac.id/jba/JBA13.3Desember2011.pdf 119 Ryan Davidsona, Jenny Goodwin-Stewart, Pamela Kent, 2005 Internal governance structures and earnings management http://papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm? Abstract _id=729470 120 Sandeep Nabar, Yongtae Kim, William G Heninger, 2007 Earnings Misstatements, Restatements and Corporate Governance http://www.scu.edu/business/faculty/ research/2006-07-papers/upload/wp0701-kim-y-earnings-misstate.pdf 121 Schipper, Katherine;Vincent, Linda, 2003 Earnings Quality Accounting Horizons; 2003; 17, ProQuest Central pg 97 122 Sergio Beretta, Saverio Bozzolan, 2004 A framework for the analysis of firm risk communication The International Journal of Accounting 39 (2004) 265– 288 176 123 Shamsul Nahar Abdullah et al (2010), Financial Restatements and corporate governance among Malaysian Listing Companies, http://irep.iium.edu.my/ 15021/1/ Financial_restatements[1]_15201.pdf 124 Shireenjit K Johl, Satirenjit Kaur Johl, 2013 Internal audit function, board quality and financial reporting quality: evidence from Malaysia Managerial auditing journal, vol 28, no 9, pp 780-814 125 Sloan.R, 2001 Financial accounting and corporate governance: a discussion http:// papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=284171 126 Sori, Z M, et al 2007 Audit committee authority and effectiveness: The perceptions of Malaysian senior managers International Research Journal of Finance and Economics, Vol 8, pp 41-56 127 Stergios Tasios, Bekiaris.M, 2012 Auditor’s perceptions of financial reporting quality: the case of Greece International Journal of Accounting and Financial Reporting2012, Vol 2, No.1 128 Supawadee.S, Subba.Y, Omar.F, 2013 Earnings Management and Board Characteristics in Thai Listed Companies http://www.caal-inteduorg.com/ ibea2013/ejournal/116 129 Tuggle et al, 2010 Commanding Board of Director Attention: Investigating How Organizational Performance and CEO Duality affect Board Members’ Attantion to Monitoring Strategic Management Journal 31: 946–968 130 Udi Hoitash, Rani Hoitash, 2008 Corporate Governance and Internal Control over Financial Reporting: A Comparison of Regulatory Regimes http://ssrn.com/abstract =954057 131 Wan Adibah Wan Ismail, Keitha Dunstanb, Tony van Zijl, 2010 Earnings Quality and Corporate Governance Following the Implementation of Malaysian Code of Corporate Governance http://works.bepress.com/ keitha_dunstan/5/ 177 132 Wan Nordin Wan-Hussin, Noor Marini Haji-Abdullah, 2009 Audit Committee Attributes, Financial Distress and The Quality of Financial Reporting in Malaysia http://ssrn.com/abstract=1500134 133 Watson, Shrives Marston, 2002 Voluntary disclosure of accounting ratios in the UK Bristish Accounting Review, Vol.34, pp, 289-313 134 Werner R Murhadi, 2009 Good Corporate Governance and Earning Management Practices: An Indonesian Cases http://ssrn.com/ abstract=1680186 135 Xie B, Davidson.W.N, 2001 Earning Management and Corporate Governance: The Roles of The Board and The Audit Committee http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=304195 136 Yang Jing, 2008, Causes and Solutions for Information Asymmetry in Stock Market, http://www.seiofbluemountain.com/upload/product/200911/2008 jrhy07a13 pdf 137 Yan Zhang, Jian Zhou, Nan Zhou, 2006 Audit Committee Quality, Auditor Independence, and Internal Control Weaknesses http://www sciencedirect.com/science /article/pii/S0278425407000208 138 Yatim.P, Kent.P, Clarkson.P, 2006 Governance Structures, Ethnicity, and Audit Fees of Malaysian Listed Firms http://epublications.bond.edu au/cgi/viewcontent.cgi?article =1012 178 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ Ha Xuan Thach and Nguyen Trong Nguyen (2015) Board Characteristics and Financial Reporting Quality: an Empirical Evidence From HOSE Listed Companies International Conference on Accounting, ICOA 2015, 22 May 2015, Danang, Vietnam Hà Xuân Thạch, Nguyễn Trọng Nguyên (2015) Đánh giá tác động nhân tố bên doanh nghiệp đến chất lượng thông tin báo cáo tài công ty niêm yết SGDCK TPHCM Đại học Kinh tế TPHCM, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường Hà Xuân Thạch, Nguyễn Trọng Nguyên (2014) Các nhân tố bên tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài Kỷ yếu hội thảo khoa học , Đại học Kinh tế TPHCM Nguyễn Trọng Nguyên, 2014 Vai trò Ban kiểm soát báo cáo tài công ty niêm yết Tạp chí tài số 8, 2014 Nguyễn Trọng Nguyên, 2011 Vai trò Kiểm toán nội việc nâng cao chất lượng báo cáo tài công ty niêm yết Tạp chí kế toán số 7, 2011 Nguyễn Trọng Nguyên, 2010 Nâng cao chất lượng báo cáo tài công ty niêm yết thông qua quản trị công ty Tạp chí kế toán số 4, 2010
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của QTCT đến chất lượng thông tin BCTC tại các công ty niêm yết ở Việt Nam, Tác động của QTCT đến chất lượng thông tin BCTC tại các công ty niêm yết ở Việt Nam, Tác động của QTCT đến chất lượng thông tin BCTC tại các công ty niêm yết ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay