Tác động của bất bình đẳng giới tới phát triển ở Việt Nam

191 139 0
  • Loading ...
1/191 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG LƯƠNG THỊ NGỌC OANH  TÁC ĐỘNG CỦA BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TỚI PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội- Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG LƯƠNG THỊ NGỌC OANH  TÁC ĐỘNG CỦA BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TỚI PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 62 31 01 05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 1: TS Nguyễn Thị Tuệ Anh 2: PGS TS Chu Tiến Quang Hà Nội- Năm 2016 iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG ANH viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, BẢN ĐỒ, HỘP x PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài luận án .1 Mục đích, ý nghĩa luận án 2.1 Mục đích luận án 2.2 Ý nghĩa luận án CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TỚI PHÁT TRIỂN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 1.1 Tổng quan nghiên cứu tác động bất bình đẳng giới tới phát triển .6 1.1.1 Các nghiên cứu lý thuyết tác động bất bình đẳng giới tới phát triển 1.1.2 Các nghiên cứu thực nghiệm tác động bình đẳng giới tới phát triển 15 1.1.3 Các đóng góp vấn đề bỏ ngỏ nghiên cứu tổng quan 26 1.2 Hướng nghiên cứu luận án 27 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 27 1.2.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .28 1.2.3 Vấn đề luận án: câu hỏi giả thuyết nghiên cứu 30 1.2.4 Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu 31 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TỚI PHÁT TRIỂN 34 2.1 Các khái niệm 34 2.1.1 Giới bất bình đẳng giới 34 2.1.2 Phát triển 36 2.2 Lý luận phương pháp đánh giá tác động bất bình đẳng giới giáo dục việc làm tới tăng trưởng kinh tế 37 iv 2.2.1 Lý luận tác động bất bình đẳng giới giáo dục việc làm tới tăng trưởng kinh tế 37 2.2.2 Phương pháp đánh giá tác động bất bình đẳng giới giáo dục việc làm tới tăng trưởng kinh tế 41 2.3 Lý luận phương pháp đánh giá tác động bất bình đẳng giới giáo dục việc làm tới phát triển người 44 2.3.1 Lý luận tác động bất bình đẳng giới giáo dục việc làm tới phát triển người 44 2.3.2 Phương pháp đánh giá tác động bất bình đẳng giới tới phát triển người .46 2.3.2 Phương pháp đánh giá tác động bất bình đẳng giới tới phát triển người .47 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới bất bình đẳng giới mức độ tác động bất bình đẳng giới .49 2.4.1 Thông qua phân tích định tính .50 2.4.2 Thông qua phân tích định lượng 57 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CỦA BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ TÁC ĐỘNG CỦA BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TỚI PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM .61 3.1 Khái quát thực trạng bất bình đẳng giới Việt Nam .61 3.1.1 Thực trạng bất bình đẳng giới giáo dục 61 3.1.2 Thực trạng bất bình đẳng giới việc làm 62 3.2 Khái quát thực trạng phát triển Việt Nam 71 3.2.1 Tăng trưởng kinh tế .71 3.2.2 Phát triển người 72 3.3 Tác động bất bình đẳng giới giáo dục việc làm tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam .73 3.3.1 Phân tích vĩ mô 73 3.3.2 Phân tích vi mô 75 3.4 Tác động bất bình đẳng giới giáo dục việc làm tới phát triển người Việt Nam 78 3.4.1 Phân tích vĩ mô 78 3.4.2 Phân tích vi mô 80 v 3.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến bất bình đẳng giới mức độ tác động bất bình đẳng giới tới phát triển Việt Nam 92 3.5.1 Kết phân tích định tính 92 3.5.1.1 Đối với bất bình đẳng giới chung .92 3.5.1.2 Đối với bất bình đẳng giới giáo dục 101 3.5.1.3 Đối với bất bình đẳng giới việc làm 104 3.5.2 Kết phân tích định lượng 107 3.5.2.1 Đối với bất bình đẳng giới giáo dục 107 3.5.2.2 Đối với bất bình đẳng giới việc làm 110 3.6 Những phát thực trạng, tác động yếu tố ảnh hưởng đến bất đẳng giới giáo dục việc làm Việt Nam 112 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ TÁC ĐỘNG CỦA BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI NHẰM THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM 117 4.1 Bối cảnh liên quan đến mục tiêu bình đẳng giới thúc đẩy phát triển Việt Nam 117 4.1.1 Nền kinh tế Việt Nam trình toàn cầu hóa hội nhập quốc tế 117 4.1.2 Quan điểm mục tiêu phát triển Việt Nam 119 4.1.3 Quan điểm mục tiêu bình đẳng giới Việt Nam 122 4.2 Quan điểm mục tiêu giải vấn đề bất bình đẳng giới nhằm thúc đẩy phát triển Việt Nam 126 4.3 Một số giải pháp giảm bất bình đẳng giới mức độ tác động tiêu cực bất bình đẳng giới nhằm thúc đẩy phát triển Việt Nam 128 4.3.1 Các giải pháp giảm bất bình đẳng giới 129 4.3.2 Các giải pháp hạn chế tác động tiêu cực bất bình đẳng giới tới phát triển 135 KẾT LUẬN 140 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 145 TÀI LIỆU THAM KHẢO 146 PHỤ LỤC 153 Phụ lục 1: Giải thích số biến kiểm soát 153 vi Phụ lục 2: Các kiểm định mô hình ước lượng tác động bất bình đẳng giới tới tăng trưởng kinh tế theo cách tiếp cận vĩ mô 154 Phụ lục 3: Mô tả thống kê biến kiểm soát mô hình ước lượng tác động bất bình đẳng giới tới phát triển người 155 Phụ lục 4: Kết hồi quy hệ số biến kiểm soát tác động chênh lệch trình độ học vấn bố mẹ tới giáo dục chăm sóc sức khỏe gia đình .156 Phụ lục 5: Kết hồi quy hệ số biến kiểm soát tác động tình trạng việc làm bố mẹ tới giáo dục chăm sóc sức khỏe gia đình .158 Phụ lục 6: Kết phân rã Blinder- Oaxaca chênh lệch số năm học nam nữ 160 Phụ lục 7: Kết phân rã Blinder- Oaxaca chênh lệch lương nam nữ 163 Phụ lục 8: Một số nội dung VHLSS 2012 .165 Phụ lục 9: Kết kiểm định T-test thu nhập trung bình đầu người gia đình có chủ hộ nữ chủ hộ nam .173 Phụ lục 10: Phân tích chi tiết khái niệm giới khía cạnh bất bình đẳng giới 179 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Chữ viết tắt Cụm từ tiếng Việt BBĐG Bất bình đẳng giới CMKT Chuyên môn kỹ thuật CNCB Công nghiệp chế biến LĐ Lao động LĐTBXH Lao động, thương binh, xã hội LLLĐ Lực lượng lao động NCS Nghiên cứu sinh PTCN Phát triển người TTKT Tăng trưởng kinh tế SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông XĐGN Xóa đói giảm nghèo viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Chữ viết tắt Cụm từ tiếng Anh Cụm từ tiếng Việt FDI Foreign Direct Investment Vốn đầu tư trực tiếp nước GDI Gender Development Index Chỉ số phát triển giới GDP Gros Domestic Products Tổng sản phẩm quốc nội GII Gender Inequality Index Chỉ số bất bình đẳng giới GSO General Statistic Office Tổng cục thống kê Việt Nam HDI Human Development Index Chỉ số phát triển người ICOR Incremental Capital Output Ratio International Labor Hệ số hiệu sử dụng vốn đầu tư ILO Tổ chức lao động quốc tế Organization LFS Labour Force Survey Điều tra lao động việc làm OLS Ordinary least squares Ước lượng bình phương nhỏ UN United Nations Liên hợp quốc UNDP United Nations Development Chương trình phát triển Liên hợp Program quốc Vietnam Household Living Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Stadard Survey Nam the World Bank Ngân hàng Thế giới VHLSS WB ix DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Mô tả biến sử dụng mô hình 43 Bảng 2.2 Các biến phụ thuộc biến giải thích sử dụng 49 Bảng 3.1 Tỷ lệ biết đọc, biết viết người dân Việt Nam từ 10 tuổi trở lên năm 2010 2012 61 Bảng 3.2 Khoảng cách trình độ chuyên môn kỹ thuật năm 2011 2012 theo giới tính 62 Bảng 3.3 Khoảng cách tỷ lệ tham gia lực lượng lao động theo giới tính, giai đoạn 2002-2012 63 Bảng 3.4 Cơ cấu lao động thất nghiệp theo giới tính, khu vực trình độ chuyên môn kỹ thuật nhóm tuổi năm 2012 64 Bảng 3.5 Tỷ trọng việc làm theo ngành giới tính, 2012 66 Bảng 3.6 Khoảng cách nghề nghiệp theo giới tính, năm 2012 (%) 67 Bảng 3.7 Tiền lương bình quân tháng theo giới tính, giai đoạn 2002-2012 68 Bảng 3.8 Khoảng cách tiền lương theo trình độ chuyên môn, kỹ thuật theo giới tính, năm 2012 69 Bảng 3.9 Tỷ lệ tiền lương bình quân tháng nữ/nam theo khu vực kinh tế 70 Bảng 3.10 Khoảng cách tiền lương theo ngành nghề theo giới tính, năm 2012 71 Bảng 3.11 Tóm tắt thống kê biến sử dụng mô hình 73 Bảng 3.12 Tương quan lnGDP biến độc lập 74 Bảng 3.13 Tóm tắt kết hồi quy tác động GDI GDP 74 Bảng 3.14 Giới tính chủ hộ tình trạng hôn nhân 76 Bảng 3.15 Thu nhập bình quân đầu người theo giới tính chủ hộ tình trạng hôn nhân 77 Bảng 3.16 Mô tả biến phụ thuộc giải thích 80 Bảng 3.17 Kết hồi quy tác động trình độ học vấn bố mẹ tới giáo dục cho chăm sóc sức khỏe gia đình 82 Bảng 3.18 Kết hồi quy tác động tình trạng việc làm bố mẹ tới giáo dục cho chăm sóc sức khỏe gia đình 85 x Bảng 3.19 Khác biệt đầu tư cho giáo dục cho chăm sóc sức khỏe gia đình theo giới tính chủ hộ 90 Bảng 3.20 Tỷ lệ nam/nữ có bảo hiểm y tế năm 2012 91 Bảng 3.21 Cơ cấu kinh tế cấu lao động theo ngành 96 Bảng 3.22 Năng suất lao động Việt Nam thời kỳ 2007-2013 97 Bảng 3.23 Một số báo phát triển Việt Nam qua số liệu điều tra VHLSS 2012 98 Bảng 3.24 Trình độ học vấn nam nữ Việt Nam 102 Bảng 3.25 Kết tổng quát phân rã Blinder-Oaxaca cho bất bình đẳng giới giáo dục 108 Bảng 3.26 Kết tổng quát phân rã Blinder-Oaxaca cho khác biệt tiền lương theo giới tính 111 DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, BẢN ĐỒ, HỘP Sơ đồ 1.1 Phạm vi nội dung tác động bất bình đẳng giới tới phát triển 29 Sơ đồ 1.2 Cách tiếp cận giải vấn đề luận án 32 Sơ đồ 2.1 Tổng hợp tác động BBĐG giáo dục tới tăng trưởng kinh tế 39 Sơ đồ 2.2 Tổng hợp tác động BBĐG việc làm tới tăng trưởng kinh tế 41 Sơ đồ 2.3 Tổng hợp tác động BBĐG giáo dục việc làm tới phát triển người 46 Đồ thị 3.1 Một số tiêu kinh tế vĩ mô 72 Đồ thị 3.2 Số năm học bình quân nam nữ theo độ tuổi 81 Bản đồ 3.1 Chỉ số phát triển giới số phát triển trung bình cấp tỉnh năm 2012 79 Hộp 4.1 Mục đích công ước CEDAW 123 Hộp 4.2 Mục tiêu cụ thể Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 125 167 PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU VÀ CÁC BẢNG DANH MỤC SỬ DỤNG TRONG KHẢO SÁT 5.1 Các loại phiếu thu thập số liệu - Phiếu số 1A-PVH/KSMS12: Phiếu vấn hộ (thu nhập); - Phiếu số 1B-PVH/KSMS12: Phiếu vấn hộ (thu nhập chi tiêu); - Phiếu số 2-PVX/KSMS12: Phiếu vấn xã; - Phiếu số 3-PT/KSMS12: Phiếu phúc tra hộ; - Phiếu số 4A-KSCL/KSMS12: Bảng phân công khối lượng công việc; - Phiếu số 4B-KSCL/KSMS12: Báo cáo công tác kiểm tra giám sát địa bàn; - Phiếu số 4C-KSCL/KSMS12: Phiếu kiểm tra bảng câu hỏi; - Phiếu số 4D-KSCL/KSMS12: Phiếu dự vấn hộ điều tra 5.2 Các bảng danh mục - Danh mục dân tộc Việt Nam ban hành theo Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02 tháng năm 1979 Tổng cục Thống kê (được in sẵn phiếu khảo sát) - Danh mục nghề nghiệp ban hành tạm thời cho Tổng điều tra Dân số Nhà năm 2009 (được in sẵn phiếu khảo sát) - Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐTTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ (được in sẵn phiếu khảo sát) - Bảng danh mục đơn vị hành Việt Nam 2010 ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng năm 2004 Thủ tướng Chính Phủ thay đổi Tổng cục Thống kê cập nhật đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2010 LOẠI ĐIỀU TRA VÀ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU 6.1 Loại điều tra Khảo sát mức sống dân cư (KSMS) năm 2012 điều tra chọn mẫu với thông tin mẫu khảo sát sau: 6.1.1 Cỡ mẫu: Mẫu khảo sát gồm 46.995 hộ dân cư chọn từ 3.133 địa bàn mẫu chủ theo bước sau: Bước Chọn địa bàn: 168 Chọn 3.133 địa bàn khảo sát (883 địa bàn thành thị 2.250 địa bàn nông thôn), 50% chọn lại từ địa bàn khảo sát năm 2010 50% chọn từ mẫu chủ Bước Chọn hộ: Đối với địa bàn chọn lại từ KSMS2010: Chọn tất 15 hộ (12 hộ khảo sát thu nhập hộ khảo sát thu nhập chi tiêu) địa bàn Các hộ khảo sát thu nhập KSMS2010 khảo sát thu nhập KSMS2012, hộ khảo sát thu nhập chi tiêu KSMS2010 khảo sát thu nhập chi tiêu KSMS2012 Trong trường hợp hộ KSMS2010 không địa bàn chọn hộ thay thế, cách chọn hướng dẫn Sổ tay Khảo sát mức sống dân cư 2012 + Đối với địa bàn chọn mới: Chọn 20 hộ từ bảng kê danh sách hộ dân cư địa bàn chọn (sau cập nhật) Từ 20 hộ chọn này, chọn 15 hộ thức hộ dự phòng, cách chọn hướng dẫn Sổ tay Khảo sát mức sống dân cư 2012 Vụ Thống kê Xã hội Môi trường thực bước chọn địa bàn khảo sát Các Cục Thống kê tỉnh thực bước chọn hộ dân cư theo hướng dẫn thống Vụ Thống kê Xã hội Môi trường Danh sách hộ dân cư chọn lưu giữ hai nơi: Cục Thống kê tỉnh Vụ Thống kê Xã hội Môi trường để phục vụ việc tổ chức thực theo dõi, kiểm tra, giám sát, phúc tra 6.1.2 Phân bổ mẫu cho tỉnh: Tổng cục Thống kê chia số mẫu phân bổ cho kỳ theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống để tổ chức thu thập số liệu vào tháng 3, 6, 12/2012 Phiếu vấn xã thực đồng thời với thời gian thực vấn hộ Mẫu thu nhập mẫu thu nhập chi tiêu phân bổ cho kỳ khảo sát sau: 169 Thời gian Mẫu khảo sát Thu thập số liệu thu nhập chi tiêu Mẫu khảo sát Cộng thu nhập (hộ) (hộ) Số hộ Số địa bàn 9399 37596 46995 3133 Tháng 3/2012 2352 9408 11760 784 Tháng 6/2012 2349 9396 11745 783 Tháng 9/2012 2349 9396 11745 783 Tháng 12/2012 2349 9396 11745 783 Tổng số Chia ra: Vụ Thống kê Xã hội Môi trường tiến hành phân bổ gửi danh sách địa bàn chọn theo kỳ khảo sát cho Cục Thống kê tỉnh để rà soát cập nhật 6.2 Phương pháp thu thập số liệu Cuộc khảo sát sử dụng hai loại phiếu vấn: Phiếu vấn hộ Phiếu vấn xã Phiếu vấn hộ gồm Phiếu vấn thu nhập chi tiêu (áp dụng cho mẫu thu nhập chi tiêu) bao gồm tất thông tin nội dung khảo sát Phiếu vấn thu nhập (áp dụng cho mẫu thu nhập) gồm thông tin nội dung khảo sát trừ thông tin chi tiêu hộ Phiếu vấn thiết kế tương đối chi tiết, giúp điều tra viên ghi chép thuận lợi, đồng thời tránh bỏ sót khoản mục tăng tính thống điều tra viên, từ nâng cao chất lượng số liệu khảo sát Cuộc khảo sát áp dụng phương pháp vấn trực tiếp Điều tra viên đến gặp chủ hộ thành viên hộ có liên quan để vấn ghi thông tin vào phiếu vấn hộ Đội trưởng đội khảo sát vấn lãnh đạo xã cán địa phương có liên quan ghi thông tin vào phiếu vấn xã Để bảo đảm chất lượng thông tin thu thập, khảo sát không sử dụng phương pháp điều tra gián tiếp chép thông tin từ nguồn có sẵn khác vào phiếu vấn TỔNG HỢP, BIỂU ĐẦU RA VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ Vụ Thống kê Xã hội Môi trường thiết kế biểu đầu chuyển Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I tổng hợp từ số liệu khảo sát Các tiêu đầu phân tổ bao gồm: 7.1 Các tiêu đầu 7.1.1 Các tiêu đầu hộ dân cư: - Thu nhập bình quân đầu người tháng cấu thu nhập; - Chi tiêu bình quân đầu người tháng cấu chi tiêu; 170 - Tỷ lệ hộ nghèo tính theo thu nhập; - Tỷ lệ nghèo chung tính theo chi tiêu; - Tỷ lệ trẻ em nghèo đa chiều; - Hệ số bất bình đẳng phân phối thu nhập (hệ số GINI); - Chênh lệch thu nhập bình quân đầu người nhóm hộ có thu nhập cao so với nhóm hộ có thu nhập thấp nhất; - Nhân bình quân hộ cấu nhân khẩu; - Số lao động bình quân hộ; - Tỷ lệ phụ thuộc; - Tình trạng hôn nhân dân số từ 13 tuổi trở lên; - Tình trạng di cư dân số; - Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên chia theo cấp cao nhất; - Tỷ lệ học chung tỷ lệ học tuổi; - Loại trường học; - Tỷ lệ người học 12 tháng qua miễn giảm học phí khoản đóng góp; - Chi giáo dục, đào tạo bình quân người học 12 tháng qua; - Tỷ trọng chi giáo dục, đào tạo chi tiêu cho đời sống hộ gia đình; - Tỷ lệ người có khám chữa bệnh 12 tháng qua; - Tỷ lệ lượt người khám chữa bệnh ngoại trú nội trú; - Tỷ lệ người khám chữa bệnh nội, ngoại trú có bảo hiểm y tế sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí; - Chi tiêu y tế bình quân người có khám chữa bệnh 12 tháng; - Chi tiêu y tế chăm sóc sức khoẻ bình quân nhân tháng; - Dân số hoạt động kinh tế độ tuổi lao động; - Dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc chiếm nhiều thời gian 12 tháng; - Số làm việc trung bình người tuần dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc chiếm nhiều thời gian 12 tháng; - Tỷ lệ hộ có đồ dùng lâu bền; - Trị giá đồ dùng lâu bền bình quân hộ; - Một số đồ dùng lâu bền tính 100 hộ; - Tỷ lệ hộ có đồ dùng lâu bền chủ yếu; - Tỷ lệ hộ có nhà ở; 171 - Diện tích bình quân nhân khẩu; - Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước cho ăn uống sinh hoạt; - Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn thắp sáng chính; - Tỷ lệ hộ có hố xí; - Tỷ lệ hộ chia theo cách xử lý rác; - Tỷ lệ hộ tự đánh giá sống gia đình; - Hộ nghèo theo bình chọn địa phương hưởng lợi từ dự án/chính sách; - Tỷ lệ hộ có vay nợ 12 tháng qua; - Trị giá khoản vay, nợ gốc trung bình hộ có vay nợ 12 tháng qua; - Tỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn địa phương có vay nợ 12 tháng qua; - Trị giá khoản vay trung bình hộ nghèo theo bình chọn địa phương vay 12 tháng qua; - Trị giá trung bình khoản vay phải trả hộ có vay nợ 12 tháng qua; - Hoạt động ngành nghề SXKD dịch vụ phi nông, lâm nghiệp, thủy sản; chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản hộ 7.1.2 Các tiêu đầu xã: - Tỷ lệ xã chia theo nguồn thu nhập chủ yếu dân cư xã; - Cán chủ chốt xã tự đánh giá mức sống nhân dân xã; - Tỷ lệ xã có mức sống lên so với năm trước; - Tỷ lệ xã có loại dự án/chương trình Chính phủ tổ chức khác; - Cơ hội việc làm phi nông, lâm nghiệp, thủy sản xã; - Tỷ lệ xã có suất loại trồng tăng/giảm so với năm trước; - Khoảng cách trung bình từ xã tới địa điểm người dân xã đến bán sản phẩm nông nghiệp; - Cơ cấu loại đất xã; - Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp xã tưới tiêu; - Tỷ lệ đất xã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; - Tiền công bình quân ngày lao động nông nghiệp từ 15 tuổi trở lên xã; - Tỷ lệ xã gặp khó khăn chủ yếu sản xuất nông nghiệp; - Đường ô tô đường thuỷ tới xã thôn/ấp; 172 - Tiếp cận phương tiện giao thông thôn/ấp; - Tiếp cận số sở hạ tầng xã thôn/ấp; - Tiếp cận nguồn nước ăn uống chủ yếu dân cư xã; - Tỷ lệ xã có loại trường; - Tỷ lệ thôn/ấp có loại trường/điểm trường nằm địa bàn; - Khoảng cách trung bình từ thôn/ấp loại trường/ điểm trường nằm địa bàn tới trường/ điểm trường gần mà đa số trẻ em thôn/ ấp học; - Loại phương tiện chủ yếu mà học sinh thôn/ ấp trường/ điểm trường tiểu học đến trường/ điểm trường tiểu học gần nhất; - Tỷ lệ xã có học sinh cấp tiểu học, trung học sở trung họp phổ thông bỏ học không học; - Giáo dục mầm non xã thôn/ấp; - Tỷ lệ xã có bệnh tật đáng quan tâm; - Tỷ lệ xã có sở y tế; - Khoảng cách trung bình từ xã sở y tế tới sở y tế gần mà nhân dân xã thường đến; - Tỷ lệ xã chia theo vấn đề xã hội cộm địa bàn xã; - Tỷ lệ xã chia theo hình thức tiết kiệm dân cư; - Tỷ lệ xã chia theo loại hình vay tiền dân cư; - Khoảng cách trung bình từ xã tới sở cho dân cư xã vay tiền 7.2 Các phân tổ 7.2.1 Các phân tổ tiêu đầu hộ dân cư: - Thành thị/nông thôn; - Vùng; - nhóm thu nhập; - nhóm chi tiêu; - Giới tính; - Nhóm tuổi; - Dân tộc; - Trình độ học vấn; - Quy mô hộ; - Tình trạng đăng ký hộ khẩu; - Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; 173 - Ngành kinh tế; - Nguồn thu; - Khoản chi nguồn hình thành; - Cấp học; - Loại trường học; - Loại sở y tế; - Hình thức điều trị; - Loại nhà; - Loại nguồn nước; - Nguồn thắp sáng chính; - Loại hố xí 7.2.2 Các phân tổ tiêu đầu xã: - Vùng; - Tham gia chương trình 135; - Nhóm dân tộc dân cư xã Kết khảo sát công bố dạng báo cáo, ấn phẩm, liệu vi mô trang Web Tổng cục Thống kê Phụ lục 9: Kết kiểm định T-test thu nhập trung bình đầu người gia đình có chủ hộ nữ chủ hộ nam Nhằm xác định xem có thực có khác biệt giá trị trung bình thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình theo giới tính chủ hộ tình trạng hôn nhân không, luận án sử dụng kiểm định T-Test với giả thuyết H0 "sự khác biệt giá trị trung bình hộ có chủ hộ nam hộ có chủ hộ nữ 0" giả thuyết Ha "có khác biệt (lớn nhỏ hơn) giá trị trung bình hộ có chủ hộ nam chủ hộ nữ" Kết kiểm định (được trình bày Phụ lục 9) cho thấy: - Nam chưa lập gia đình có mức thu nhập cao đáng kể so với nữ chưa lập gia đình năm 2010 2012 (nhóm chủ hộ chưa lập gia đình coi tương đương với cá nhân) - Đối với nhóm chủ hộ có vợ/chồng: thu nhập bình quân đầu người hộ mà chủ hộ nam thấp nữ cho năm 2010-2012 174 - Đối với nhóm chủ hộ góa vợ/chồng: thu nhập bình quân đầu người hộ mà chủ hộ nam khác biệt so với chủ hộ nữ cho năm 2010, nhóm chủ hộ nam cao so với chủ hộ nữ vào năm 2012 - Đối với nhóm chủ hộ ly thân ly hôn: thu nhập bình quân đầu người hộ mà chủ hộ nam khác biệt so với chủ hộ nữ cho năm 2010 2012 Số liệu tính toán từ VHLSS 2010-2012 thống với nghiên cứu UN Women (2013) kết báo cáo ILO tính trung bình, lương lao động nữ 75% lương lao động nam Việt Nam [20] lần phản ánh tình trạng bất bình đẳng thu nhập cá nhân nam nữ Tuy nhiên, so sánh gia đình có vợ chồng (cùng tình trạng hôn nhân) có chủ hộ nữ chủ hộ nam có xu hướng ngược lại thể rõ rệt: thu nhập bình quân đầu người gia đình có chủ hộ nữ cao so thu nhập bình quân đầu người gia đình có chủ hộ nam Kết kiểm định không cho thấy khác biệt thu nhập hộ có chủ hộ nữ nam trường hợp bố mẹ đơn thân góa, ly hôn ly thân theo số liệu VHLSS 2010-2012, trừ thu nhập bình quân thành viên gia đình có chủ hộ nữ thấp so với gia đình có chủ hộ nam (năm 2012) trường hợp góa Điều nghĩa phân bổ nguồn lực tạo thu nhập nữ nam đối chiếu kết với phát nghiên cứu Bộ Lao động Thương binh Xã hội UN Women thực năm 2013 cách phân bổ thời gian việc nhà việc tạo thu nhập nữ chủ hộ nghèo (những người chí có áp lực tạo thu nhập hộ có chủ hộ nữ không thuộc diện nghèo) [20] Các phát dẫn đến giả định nguyên nhân thu nhập bình quân đầu người chủ hộ nữ đơn thân thấp tính trung bình, chủ hộ nữ dành nhiều thời gian cho việc nhà chăm sóc gia đình Kết kiểm định thu nhập bình quân đầu người theo giới tính chủ hộ tình trạng hôn nhân chủ hộ sau: 175 - Chủ hộ chưa lập gia đình: a) 2010 [95% conf Group Obs Mean Nam Std Err interval] Std Dev 83 2,674 207 1,886 2,262 3,086 Nữ 186 1,924 136 1,857 1,656 2,193 combined 269 2,156 116 1,894 1,928 2,383 750 246 265 1,235 diff diff = mean(Nam) - mean(N˜) Ho: diff = degrees of freedom = Ha: diff < Pr(T < t) = 0.9987 t = 3.0439 Ha: diff != 267 Ha: diff > Pr(|T| > |t|) = 0.0026 Pr(T > t) = 0.0013 b) 2012 Group Obs Nam Mean Std Err Std [95% conf Dev interval] 86 3,558 355 3,290 2,852 4,263 Nữ 171 2,329 142 1,858 2,048 2,609 combined 257 2,740 156 2,495 2,434 3,046 1,229 321 596 1,862 diff diff = mean(Nam) - mean(N˜) Ho: diff = t = 3.8239 degrees of freedom = Ha: diff < Ha: diff != Pr(T < t) = 0.9999 255 Ha: diff > Pr(|T| > |t|) = 0.0002 Pr(T > t) = 0.0001 - Chủ hộ có vợ/chồng: b) 2010 Group Nam Nữ combined diff Obs Mean Std Err Std [95% conf Dev interval] 6752 1,446 40 3,317 1,367 1,525 948 2,167 83 2,567 2,003 2,330 7700 1,535 37 3,243 1,462 1,607 (721) 112 (940) (501) 176 diff = mean(Nam) - mean(N˜) Ho: diff = t = -6.4230 degrees of freedom = Ha: diff < Ha: diff != Pr(T < t) = 0.0000 7698 Ha: diff > Pr(|T| > |t|) = 0.0000 Pr(T > t) = 1.0000 b) 2012 Group Nam Obs Mean interval] 29 2,360 1,957 2,069 887 2,745 79 2,364 2,589 2,901 7624 2,098 27 2,372 2,045 2,152 (732) 84 (897) (567) diff = mean(Nam) - mean(N˜) Ho: diff = Pr(T < t) = 0.0000 Dev 2,013 diff Ha: diff < [95% conf 6737 Nữ combined Std Err Std t = -8.6808 degrees of freedom = Ha: diff != 7622 Ha: diff > Pr(|T| > |t|) = 0.0000 Pr(T > t) = 1.0000 - Chủ hộ góa: b) 2010 Group Nam Obs Mean Std Err Std [95% conf Dev interval] 172 1,335 86 1,127 1,165 1,504 Nữ 1003 1,285 32 1,009 1,222 1,347 combined 1175 1,292 30 1,027 1,233 1,351 50 85 (116) 216 diff diff = mean(Nam) - mean(N˜) Ho: diff = Ha: diff < Pr(T < t) = 0.7221 t = 0.5893 degrees of freedom = Ha: diff != Pr(|T| > |t|) = 0.5558 1173 Ha: diff > Pr(T > t) = 0.2779 177 b) 2012 [95% conf Group Obs Nam Mean Std Err Std Dev interval] 182 2054.21 121.598 1640.45 1814.28 2294.14 Nữ 1087 1739.42 41.1283 1355.99 1658.72 1820.12 combined 1269 1784.57 39.4117 1403.96 1707.25 1861.89 314.787 112.14 94.7868 534.788 diff diff = mean(Nam) - mean(N˜) Ho: diff = t = 2.8071 degrees of freedom = Ha: diff < Ha: diff != Pr(T < t) = 0.9975 1267 Ha: diff > Pr(|T| > |t|) = 0.0051 Pr(T > t) = 0.0025 - Chủ hộ ly hôn : a) 2010 Group Obs Nam Mean Std Err Std [95% conf Dev interval] 47 1,605 184 1,260 1,235 1,975 Nữ 135 1,559 154 1,786 1,255 1,863 combined 182 1,571 123 1,663 1,328 1,814 diff 47 diff = mean(Nam) - mean(N˜) Ho: diff = Ha: diff < Pr(T < t) = 0.5656 282 (510) 604 t = 0.1654 degrees of freedom = Ha: diff != 180 Ha: diff > Pr(|T| > |t|) = 0.8688 Pr(T > t) = 0.4344 b) 2012 Group Nam Obs Mean Std Err Std [95% conf Dev interval] 45 3,074 803 5,385 1,456 4,692 N˜ 132 2,229 185 2,128 1,863 2,595 combined 177 2,444 246 3,279 1,957 2,930 845 564 (268) 1,958 diff diff = mean(Nam) - mean(N˜) t = 1.4977 178 Ho: diff = Ha: diff < Pr(T < t) = 0.9320 degrees of freedom = Ha: diff != 175 Ha: diff > Pr(|T| > |t|) = 0.1360 Pr(T > t) = 0.0680 - Chủ hộ ly thân a) 2010 Group Obs Mean Std Err Std [95% conf Dev interval] Nam 18 1,136 167 709 784 1,489 Nữ 54 1,445 191 1,401 1,063 1,827 combined 72 1,368 149 1,266 1,070 1,665 (309) 345 (997) 380 diff diff = mean(Nam) - mean(N˜) Ho: diff = Ha: diff < Pr(T < t) = 0.1870 t = -0.8947 degrees of freedom = Ha: diff != 70 Ha: diff > Pr(|T| > |t|) = 0.3740 Pr(T > t) = 0.8130 b) 2012 Group Obs Mean Std Err Std [95% conf Dev interval] Nam 17 2,870 470 1,939 1,873 3,867 N˜ 55 2,128 293 2,172 1,541 2,715 combined 72 2,303 251 2,130 1,803 2,804 741 589 (432) 1,915 diff diff = mean(Nam) - mean(N˜) Ho: diff = Ha: diff < Pr(T < t) = 0.8940 t = 1.2597 degrees of freedom = Ha: diff != Pr(|T| > |t|) = 0.2120 70 Ha: diff > Pr(T > t) = 0.1060 179 Phụ lục 10: Phân tích chi tiết khái niệm giới khía cạnh bất bình đẳng giới Mục A: Phân tích chi tiết khái niệm giới Vì thế, phạm trù “giới” khác với phạm trù “giới tính (sex)” Giới tính đặc điểm tự nhiên hay sinh học gắn liền với cá nhân họ sinh ra, “giới” không gắn liền với cá nhân họ sinh Các cá nhân học hỏi nhận thức “giới” thông qua giao tiếp sinh hoạt điều kiện văn hóa xã hội cộng đồng, dân tộc mà họ thành viên Một khác biệt định nghĩa “giới tính” mang tính tự nhiên thống toàn cầu cách hiểu “giới” thay đổi theo không gian thời gian bối cảnh văn hóa xã hội thay đổi Vì nói giới “lăng kính” chuyển đổi khác biệt sinh học người (nam nữ) thành khác biệt vai trò, vị trí, quyền lợi, nghĩa vụ, hành vi nam nữ xã hội cụ thể Vì phạm trù “giới” theo định nghĩa thường xác định vị vai trò nam nữ, điều mà nam nữ nên làm cần làm Vì vậy, theo định nghĩa này, “giới” tạo khác biệt liên quan đến phân công lao động, nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi, hoạt động mà nữ nam cần thực hay phép thực hiện, đến mức độ tiếp cận với nguồn lực, đến hội quyền định nam nữ gia đình xã hội Những phân tích kinh tế liên quan đến vấn đề “giới” đánh giá tác động BBĐG thường dựa khác biệt Cũng thế, từ góc độ phát triển, giả định cá nhân đồng vị thế, vai trò, trách nhiệm, quyền lợi hành vi kinh tế dù họ nam hay nữ phân tích tượng kinh tế xã hội không thực tế Mục B: Các khía cạnh bất bình đẳng giới Vai trò giới Là trách nhiệm, hành vi, công việc, vị thế… người nam hay người nữ xã hội quy định, dạy dỗ, mong đợi áp đặt Vai trò giới hình thành củng cố thông qua gia đình, nhà trường, xã hội Vai trò giới bao gồm: 180 + Vai trò sản xuất + Vai trò sinh sản nuôi dưỡng (vai trò tái sản xuất) + Vai trò cộng đồng Sự áp đặt mang tính thiên lệch, tiêu cực xã hội vai trò giới thường trở thành định kiến giới dẫn tới phân biệt đối xử giới, cản trở bình đẳng tiến nam nữ Khuôn mẫu giới Là hình ảnh lý tưởng nam tính hay nữ tính Khuôn mẫu giới chụp thực tế xã hội, phản ánh mang tính tiêu cực hay tích cực tính cách, vai trò nam giới hay phụ nữ tuỳ vào thực Khuôn mẫu giới để trì định kiến phân biệt đối xử theo giới Tuy nhiên khuôn mẫu giới định kiến giới một: khuôn mẫu giới thường liên quan đến quan niệm, niềm tin từ sống thường nhật; định kiến giới liên quan đến thái độ, cảm xúc cá nhân khuôn mẫu thường mang hàm ý xấu, tiêu cực, chiều Thông thường khuôn mẫu nam giới thường mang nhiều giá trị tích cực, khuôn mẫu nữ giới mang nhiều khiếm khuyết Định kiến giới Là nhận thức, thái độ đánh giá thiên lệch, tiêu cực đặc điểm, vị trí vai trò lực nam nữ Phân biệt đối xử theo giới Là việc hạn chế, loại trừ, không công nhận không coi trọng vai trò, vị trí nam nữ lĩnh vực đời sống xã hội gia đình Ví dụ: Trong gia đình, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gái thường bị buộc nghỉ học nhiều trai (do quan niệm gái có hội tìm việc làm, lớn lên lấy chồng, sinh cái, không cần học nhiều …) Trong quan, doanh nghiệp có quy định tuyển lao động nam, không tuyển lao động nữ; dự tuyển lao động, nữ giới phải có thêm điều kiện khó 181 nam giới (nữ phải có giỏi/nam có trở lên; nữ không 30 tuổi/ nam không 35 tuổi…) Theo Ủy ban tiến Phụ nữ, BBĐG khác biệt hay bất bình đẳng trẻ em trai trẻ em gái, phụ nữ nam giới điều kiện sống, học tập, làm việc tiếp cận, hưởng lợi lợi ích từ xã hội [17] Trong phạm vi luận án, BBĐG định nghĩa khác biệt quyền, hội lợi ích nam nữ và/hoặc phân biệt đối xử theo giới phương diện sống mà quan sát đo lường
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của bất bình đẳng giới tới phát triển ở Việt Nam, Tác động của bất bình đẳng giới tới phát triển ở Việt Nam, Tác động của bất bình đẳng giới tới phát triển ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay