Quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

216 128 0
  • Loading ...
1/216 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:18

ii MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU Giới thiệu nghiên cứu Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 7 Kết nghiên cứu 8 Kết cấu đề tài 10 CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu nước 11 1.1.1 Nghiên cứu toàn diện mối quan hệ FDI, FII phát triển kinh tế 11 1.1.2 Tự hóa thị trường chứng khoán 13 1.1.3 Vốn đầu tư gián tiếp nước thị trường chứng khoán 15 1.1.4 Quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước thị trường chứng 18 khoán iii 1.1.5 Giao dịch nhà đầu tư nước ảnh hưởng đến thị trường 22 chứng khoán 1.2 Tình hình nghiên cứu nước 24 1.2.1 Về hệ thống pháp luật 24 1.2.2 Về quản lý dòng vốn đầu tư gián tiếp nước 26 1.3 Khoảng trống cần nghiên cứu 28 Kết luận chương 30 CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP NƯỚC NGOÀI 2.1 Khái quát đầu tư gián tiếp nước 31 2.1.1 Khái niệm đầu tư gián tiếp nước 31 2.1.2 Hình thức đầu tư gián tiếp nước thị trường chứng khoán 35 2.1.3 Đặc điểm đầu tư gián tiếp nước thị trường chứng 36 khoán 2.1.4 Tác động vốn đầu tư gián tiếp nước đến nước 38 phát triển 2.2 Quản lý nhà nước vốn đầu tư gián tiếp nước thị 44 trường chứng khoán 2.2.1 Khái niệm, mục tiêu, nhân tố ảnh hưởng đến giá quản lý nhà nước vốn đầu tư gián tiếp nước thị trường chứng khoán 44 iv 2.2.2 Nguyên tắc máy quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước 57 thị trường chứng khoán 2.2.3 Nội dung, phương pháp quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước 62 thị trường chứng khoán 2.2.4 Tiêu chí đánh giá đến quản lý nhà nước vốn đầu tư gián 66 tiếp nước thị trường chứng khoán 2.3 Kinh nghiệm quốc tế quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước 70 Kết luận chương 74 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 3.1 Tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam 75 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam 75 3.1.2 Thành tựu đạt 76 3.1.3 Một số nhận xét 81 3.2 Thực trạng quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước thị trường 82 chứng khoán Việt Nam 3.2.1 Khuôn khổ pháp lý quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước 82 thị trường chứng khoán 3.2.2 Thực trạng công tác hoạch định sách phát triển 96 3.2.3 Hoạt động tra, giám sát thị trường chứng khoán 100 v 3.2.4 Đánh giá thành tựu hạn chế 102 3.3 Mô hình hồi quy kiểm định ảnh hưởng từ động thái giao dịch 108 nhà đầu tư nước đến thị trường chứng khoán 3.3.1 Mô hình hồi quy phản ánh tác động vốn đầu tư nước 109 vốn đầu tư nước đến số VN-Index VN-30 3.3.2 Mô hình hồi quy phản ánh tác động động thái mua ròng 115 nhà đầu tư nước đến số VN-Index 3.3.3 Sử dụng phiếu khảo sát, thực vấn số chuyên gia 115 nhà đầu tư nước quan tâm đến TTCK Việt Nam Kết luận chương 116 CHƯƠNG QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 4.1 Quan điểm phương hướng phát triển thị trường chứng khoán 118 đến năm 2020 4.1.1 Bối cảnh kinh tế nước quốc tế 118 4.1.2 Định hướng phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2020 121 4.1.3 Quan điểm quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước thị 123 trường chứng khoán Việt Nam 4.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước 125 thị trường chứng khoán Việt Nam 4.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, sách 125 vi quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước nhằm đối phó với tình bất thường 4.2.2 Nâng cao khả hoạch định sách phát triển 137 4.2.3 Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát 143 4.2.4 145 Khuyến nghị quan quản lý nhà nước chế phối hợp quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước thị trường chứng khoán Việt Nam Kết luận chương 150 Kết luận 151 Danh mục công trình nghiên cứu khoa học công bố 154 Danh mục tài liệu tham khảo 156 Phụ lục Kinh nghiệm quốc tế quản lý FII 165 Phụ lục Mô hình kiếm định ảnh hưởng FII đến số chứng 181 khoán Phụ lục Điều tra vốn FII TTCK Việt Nam 195 Phụ lục 4.Thủ tục nhà ĐTNN tham gia giao dịch TTCK Việt 208 Nam vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ADB Asia Development Bank, Ngân hàng phát triển Châu Á APEC Asia-Pacific Economic Cooperation, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương BTC/MOF Ministry of Finance, Bộ Tài FDI Foreign direct investment, Đầu tư trực tiếp nước FII Foreign indirect investment, đầu tư gián tiếp nước HNX Hanoi Stock Exchange, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HSX HoChiMinh Stock Exchange, Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh IMF International Monetary Fund, Quỹ tiền tệ quốc tế IOSCO International Organization of Securities Commission, Tổ chức Ủy ban Chứng khoán Quốc tế Nhà ĐTNN Foreign investor, nhà đầu tư nước NHNN/SBV State Bank of Vietnam, Ngân hàng Nhà nước ODA Offcial Development Assistance, Hỗ trợ phát triển thức OECD Organization for Economic Co-operation and development, Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế PBOC People’s Bank of China, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc SAFE State Administration of Foreign Exchange, Cơ quan quản lý nhà nước ngoại hối SGDCK Securities Exchange, Sở giao dịch chứng khoán TTCK Securities Market, Thị trường chứng khoán UPCOM Thị trường đăng ký giao dịch cổ phiếu doanh nghiệp nhỏ vừa URR Unremunerated reserve requirement, Yêu cầu ký quỹ không tính lãi viii DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH Bảng 1.1 Mục tiêu công cụ quản lý vốn 20 Bảng 3.1 Giá trị vốn huy động qua năm 77 Bảng 3.2 Quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam 92 Bảng 3.3 Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước số CTCK 94 thời điểm 31/12/2011 31/12/2013 Bảng 3.4 Tiêu chí đánh giá mức độ phát triển tài Việt 106 Nam, 2011 Bảng 3.5 Giá trị giao dịch nhà ĐTNN 110 Bảng 4.1 Tăng trưởng kinh tế giới giai đoạn 2014-2020 118 Bảng 4.2 Công cụ kiểm soát vốn số quốc gia phát 132 triển, 2008-2010 Bảng 4.3 Hiệu kiểm soát vốn số nước phát triển 133 Bảng 4.4 Một số tiêu hệ thống ngân hàng Việt Nam 146 Hình 1.1 Thể ảnh hưởng tích cực dòng vốn nước vào 17 thị trường sơ cấp thứ cấp nước Hình 2.1 Khủng hoảng tài khoản vốn 43 Hình 2.2 Phối hợp sách quản lý vốn đầu tư gián tiếp 51 nhằm mục tiêu ổn định tài tiền tệ Hình 2.3 Mô hình tổ chức quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước 60 ix Hình 3.1 Số lượng tài khoản nhà đầu tư nước qua năm 79 Hình 3.2 Quy mô giao dịch theo nhà đầu tư 81 Hình 3.3 Diễn biến dòng vốn nợ nước 104 Hình 3.4 Vốn FII (ròng) qua thời kỳ 110 Hình 3.5 Cơ cấu danh mục đầu tư cổ phiếu 110 Hình 3.6 Mô mô hình nghiên cứu 111 Hình 3.7 Tỷ lệ cổ phiếu theo thị giá sàn thời điểm 113 31/12/2011 Hình 3.8 Tỷ lệ sở hữu nhà ĐTNN nhóm VN-30 114 Hình 3.9 Tỷ suất sinh lợi đơn vị rủi ro 114 Hình 3.10 Mức độ quan trọng mục tiêu đầu tư dài hạn 116 Hình 4.1 Ảnh hưởng dòng vốn vào lớn 126 GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU Giới thiệu nghiên cứu Đề tài “quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước thị trường chứng khoán Việt Nam” xuất phát từ cảnh báo Quỹ tiền tệ quốc tế nhà đầu tư nước tham gia thị trường chứng khoán tăng chóng mặt, năm 2007 số lượng tài khoản danh mục nhà đầu tư nước nắm giữ tăng gấp lần so với năm 2006, Việt Nam cần phải có giải pháp hiệu tránh tình trạng vốn đầu tư gián tiếp rút khỏi thị trường chứng khoán nhanh chóng Để đề tài thực có ý nghĩa lý thuyết thực tế tác giả phân tích cặn kẽ thực trạng thị trường khía cạnh hoạt động nhà đầu tư nước quản lý nhà nước vốn đầu tư gián tiếp nước thị trường chứng khoán Xây dựng mô hình kiểm định cho thấy ảnh hưởng nhà đầu tư nước đến số VN-index theo giai đoạn cụ thể Đồng thời, thực khảo sát nhà đầu tư nước ngoài, vấn chuyên gia quốc tế cho thấy yếu tố khiến nhà đầu tư nước thực quan tâm thực đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam Từ kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, phản ứng sách có dấu hiệu bất thường từ dòng vốn nhằm mục tiêu giữ ổn định, lâu dài bền vững cho phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam Lý chọn đề tài Vốn đầu tư nước mang lại lợi ích vô giá cho nước có kinh tế nổi, tạo điều kiện tiền đề cho thành công mục tiêu ổn định phát triển kinh tế Đối với Việt Nam, giai đoạn đầu mở cửa, đầu tư nước giải pháp hữu hiệu góp phần đưa Việt Nam khỏi tình khó khăn, khẳng định quan điểm “Việt Nam muốn bạn nước cộng đồng giới” Trong giai đoạn tiếp theo, đầu tư nước nguồn vốn bổ sung quan trọng tổng vốn đầu tư toàn xã hội, góp phần đáng kể thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, tăng lực sản xuất, đổi công nghệ, khai thông thị trường quốc tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao… Vốn đầu tư nước bao gồm đầu tư trực tiếp nước vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, với loại hình vốn có lợi ích tác động khác tới hoạt động kinh tế quốc gia tiếp nhận vốn nước Đầu tư trực tiếp nước (Foreign Direct Investment - FDI) hoạt động đầu tư quốc tế nhà đầu tư có lợi ích lâu dài công ty thuộc nước khác Đầu tư gián tiếp nước (Foreign Indirect Investment FII) hình thức đầu tư quốc tế mà nhà đầu tư nước góp số vốn tối đa hình thức mua chứng khoán (cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu giấy tờ có giá khác doanh nghiệp phát hành) để thu lợi nhuận không tham gia điều hành trực tiếp đối tượng mà họ bỏ vốn đầu tư Đối với nước phát triển, vốn đầu tư gián tiếp nước mang đến nguồn tài hiệu cho kinh tế thiếu vốn, bù đắp khoản thiếu hụt đầu tư tiết kiệm bình diện quốc gia Riêng lĩnh vực chứng khoán, vốn đầu tư gián tiếp nước góp phần tăng cường độ sâu cho thị trường, nâng cao chuẩn mực phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo tảng phát triển sở hạ tầng tài tốt giảm bớt tình trạng thông tin bất cân xứng Trong đầu tư trực tiếp nước nhà đầu tư quan tâm tới ưu đãi, hấp dẫn sách thu hút quản lý vốn đầu tư trực tiếp Ưu đãi hấp dẫn thể môi trường đầu tư với yếu tố sở hạ tầng điện, nước, giao thông, đất đai, sách thuế Đối với vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, nhà đầu tư lại quan tâm đặc biệt tới phát triển thị trường tài chính, đặc biệt thị trường chứng khoán Sự phát triển thể qua quy mô thị trường, tính khoản thị trường, đa dạng hóa sản phẩm thị trường, minh bạch hoạt động thị trường, hệ thống định chế trung gian thị trường, quy định điều chỉnh giám sát thị trường… Do đặc điểm vốn đầu tư gián tiếp nước đầu tư thông qua thị trường tài nên thị trường tài nước phát triển, tính khoản thị trường cao thu hút nhiều quan tâm nhà đầu tư nước ngoài, 194 số VN – Index β2 = -4,337 0, phản ánh mối liên hệ Giá trị mua ròng nhà ĐTNN số VN – Index mối liên hệ thuận, cụ thể: Giá trị mua ròng nhà ĐTNN tăng lên 100 tỷ đồng số VN – Index tăng trung bình 18,687 điểm Căn vào hệ số hồi quy chuẩn hóa Betai để đánh giá tác động nhân tố tới biến động số VN – Index Hệ số hồi quy chuẩn hóa biến Giá trị mua ròng nhà ĐTNN 0,846 lớn so với hệ số hồi quy chuẩn hóa biến Khối lượng mua ròng nhà ĐTNN -0,476 Vì vậy, biến nói biến động Giá trị mua ròng nhà ĐTNN có tác động mạnh tới biến động số VN – Index 195 Phụ lục Điều tra, vấn nhà đầu tư nước thị trường chứng khoán Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp định lượng cách xây dựng hệ thống câu hỏi liên quan đến chủ đề nghiêncứu áp dụng toán học tính toán ngẫu nhiên để phân tích phản ứng từ người thực đầu tư, nhà phân tích nhà quản lý gồm nhà đầu tư cá nhân, quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ chuyên gia tư vấn từ tổ chức nước Phần mềm SPSS sử dụng để hoàn tất trình phân tích kết đạt trình bày dạng đồ thị bảng biểu Thông qua kết phân tích để mô tả xu hướng tương lai Với nỗ lực hết sức, đề tài nhận ý kiến từ 31 nhà đầu tư tổ chức, chuyên gia tư vấn 59 nhà đầu tư cá nhân thực đầu tư TTCK Việt Nam Do đó, nói thông tin số liệu đưa vào xử lý tương đối xác Do thời gian khả có hạn, việc đối mặt với thách thức thu thập số lượng lớn bảng điều tra nhằm cung cấp đặc điểm tình hình thực tế tránh khỏi Trong luận án, tác giả sử dụng thang đo Likert để nghiên cứu đánh giá ý kiến nhà đầu tư yếu tố quan trọng tác động tới định nhà đầu tư đầu tư vào TTCK Việt Nam, mức độ quan trọng mục tiêu Để đo lường đánh giá nhà đầu tư, tác giả sử dụng thang đo với mức độ với mức độ “Rất không quan trọng” mức độ “Rất quan trọng” Như vậy, coi điểm số thang đo điểm đánh giá mức độ quan trọng yếu tố tác động hay mức độ quan trọng mục tiêu điểm số trung bình mục hỏi cho biết đánh giá nhà đầu tư mức độ quan trọng mục hỏi Nội dung điều tra Trong Bảng điều tra phân tích xem xét khía cạnh khác bao gồm tương đồng trình độ hiểu biết, mức độ quan tâm nhà đầu tư nhà 196 tư vấn từ tổ chức quốc tế Bên cạnh đó, cố gắng tìm kiếm quy mô vốn nhà đầu tư đối tượng điều tra Cuối cùng, đưa số kết luận cho thực trạng TTCK Việt Nam Đối tượng tham gia khảo sát - Khảo sát nhóm nhà đầu tư cá nhân/ tổ chức hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam - Ông Delgado Sanchez Diógenes- Chuyên gia nghiên cứu kinh tế- NHTW Paragoay, Email: ddelgado@bcp.gov.py -Bà Dewi Rosita- Cố vấn cao cấp sách tiền tệ- NHTW Indonexia, Email: rositadewi@bi.go.id - Ông Janos Lubomir- Chuyên gia phân tích thị trường tài chính- Bộ Tài Slovak, Email: lubomi janos@mfsr.sk - Ông Odilov Asliddin- Chuyên gia nghiên cứu kinh tế vĩ mô- NHTW Uzbekistan, Email: asliddin.odilov@cer.uz -Thực vấn trực tiếp số chuyên gia tài chính- ngân hàng quan quản lý tổ chức quốc tế (IMF, GIZ, WB), số thành viên tham gia khóa đào tạo tài vĩ mô IMF tổ chức Washington DC đầu năm 2014 197 Questionaire Climate investment for FII in the Vietnam securities market Trước tiên xin cám ơn quý vị dành cho chút thời gian để giúp hoàn thành nghiên cứu môi trường đầu tư gián tiếp nước VN (Firstly, I would like to thanks for the time you give me to help me complet the research about climate’FII in VN) Mọi thông tin quý vị sử dụng làm tư liệu tham khảo giữ bí mật thông tin cho quý vị- (All your information’s kept secret for my reference) I Thông tin chung nhà đầu tư (Investor’s personal information) Tên công ty/ nhà đầu tư (company name/ personal name) Quốc gia (country) Lĩnh vực đầu tư (Investment field) Giới tính (Gender) □ Nam (male) □ Nữ (Female) Tuổi (ages) □ 18-25 □ 26-40 □41-60 □Khác (Others) II Câu hỏi (Main questions) Bạn có đầu tư vào TTCK Việt Nam □ Có □Không Do you invest in Vietnam securities market? Yes No Thời gian quý vị đầu tư vào TTCK Việt Nam? (How long have you invested in Vietnamese securities market?) □ Dưới năm (Under year) □ 1-3 năm (1-3 years) □ Trên năm (Over years) Xin quý vị cho biết số lượng tài đầu tư vào TTCK Việt Nam? (How much did you invest in Vnese Securities market?) □ Dưới tr.USD □ 5-10 tr.USD □ 10-20tr USD □ Trên 20 tr.USD (Under mil.USD) (5-10mil.USD) ( 10-20mil.USD) (over 20 mil.USD) Xin quý vị cho biết tỷ lệ (%) số lượng CK đầu tư thời gian qua? (How many percent did you invest in each type of securities?) Loại CK (type of securities) Tỷ lệ (%) (Percent %) - Cổ phiếu (Shares) - Trái phiếu (Bonds) - Chứng quỹ (Fund Certificates) - Tổng cộng (Total) 100% Xin quý vị cho biết tỷ lệ (%) loại cổ phiếu quý vị đầu tư thời gian qua? (How many percent did you invest in each type of shares?) Loại cổ phiếu (Type of Tỷ lệ (percent %) shares) - Cổ phiếu niêm yết (Listed shares) - Cổ phiếu chưa niêm yết (Unlisted shares) - Tổng cộng (Total) - 100% Xin quý vị cho biết thời gian tới quý vị dự định tăng hay giảm nguồn vốn đầu tư 198 Việt Nam? (Will you increase or decrease your fund in to VN in the near future?) □ Rút khỏi Việt Nam, không đầu tư (Do not invest, leave Vietnam) □ Giảm bớt vốn đầu tư (Decrease investment capital) □ Không thay đổi (No change) □ Tăng vốn đầu tư (Increase investment capital) Xin vui lòng cho biết yếu tố quan trọng đóng góp định liệu bạn có đầu tư vào TTCK VN? (Please indicate to what degree the following attributes are important in determining whether you invest in an VN Se.) (Sử dụng thang đo, quan trong, không quan trọng) theo quan điểm quý vị (From your point of view, how important are the following investment purpose (on the 1-5 scale, 5- very important; 1- not important) Yếu tố kinh tế vĩ mô Macro economic factors Tỷ lệ tăng trưởng cao 23% 22% 35% 10% 10% Hight economic growth rate Mức độ ổn định tỷ giá 33% 22% 35% 10% Degree of exchange rate stability Dự trữ ngoại hối 55% 40% 5% 0 Level of foreign exchange reserves Ổn định kinh tế vĩ mô 42% 34% 24% 0 General macroeconomic stability Mức độ lành mạnh hệ 40% 30% 25% 5% thống ngân hàng nội địa Health of domestic banking system Chính sách cung tiền 30% 30% 40% 0 ngân hàng TW Policies about the supply of money from the Central Bank Luật thuế thu nhập doanh 20% 20% 40% 20% nghiệp Corporate income tax law Tính quán Luật chứng 44% 33% 23% 0 khoán thị trường chứng khoán The changes in law of securities and securities market Môi trường hoạt động đầu 33% 33% 24% 10% tư tổ chức đầu tư nước Investment activities of the organized foreign investors 199 Chính trị khuôn khổ pháp luật (Political and legal framwork) Mức độ ổn định trị Degree of political stability Mức độ bảo vệ quyền nhà đầu tư Degree of investor rights protection Thủ tục hành thực đầu tư gián tiếp Procedures implemented FII Thủ tục chuyển lợi nhuận nước Procedures for transfer of profits abroad Yếu tố thị trường- Market factors Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu Size of stock market capitalization Quy mô thị trường trái phiếu Size of bond market Mức độ khoản thị trường cổ phiếu Degree of stock market liquidity Mức độ khoản thị trường trái phiếu Degree of bond market liquidity Thuế chuyển nhượng chứng khoán- Transaction tax Chất lượng khuôn khổ pháp lý thị trường chứng khoán Quality of stock market regulatory framwork Chất lượng tiêu chuẩn công bố thông tin/ kế toán nội địa Quality of domestic accounting/disclosure standards Tốc độ mức độ tin cậy hệ thống toán bù 56% 22% 22% 0 89% 11% 0 77% 12% 11% 0 89% 10% 1% 0 55% 23% 22% 0 44% 22% 34% 0 78% 11% 11% 0 70% 10% 10% 10% 67% 12% 11% 0 78% 11% 11% 0 100% 0 0 89% 11% 0 200 trừ Speed and reliability of settlement system Hệ thống tổ chức môi giới 77% 23% lưu ký nước Availability of domestic custodians and broker Khả thu cổ tức, thu 44% 33% nhập vốn Ability to repatriate dividends/earnings and capital Những vấn đề khác (nếu có) Other (please specify) 0 23% 0 Xin quý vị cho biết mức độ quan trọng mục tiêu đầu tư thang đo từ 1-5 (trong quan trong, không quan trọng) theo quan điểm quý vị (From your point of view, how important are the following investment purpose (on the 1-5 scale, 5- very important; 1- not important) Tiêu chí- Criteria a Đạt lợi nhuận 11% 11% 55% 23% ngắn hạn Get some gain in a short term b Đạt lợi nhuận trung 22% 22% 33% 23% hạn Get some gain in a medium term c Đạt lợi nhuận 33% 44% 23% 0 dài hạn Get some gain in a long term d Hưởng lợi từ việc chia cổ 11% 11% 22% 56% tức Get dividents Xin cho biết mức độ tin tưởng quý vị yếu tố liệt kê loại CK mà quý vị chọn mua (trong 5- tin cậy; 1- không tin cậy) Please indicate your levels of reliability on the following listed elements about the securities you bought (including 5- hight reliability; 1- no reliability) Tiêu chí- Criteria Danh tiếng công ty 22% 33% 22% 23% Good reputation of that company Quy mô vốn công ty 22% 33% 22% 23% Equity extent of that company Lợi nhuận công ty 33% 45% 22% 0 Revenue of that company 201 Tiềm phát triển 44% 38% 18% 0 công ty Potentiality of that company Tính khoản cao 55% 33% 12% 0 Hight liquidity of that security Tỷ lệ P/E (The P/E rate) 33% 27% 20% 20% Chỉ số EPS (The EPS rate) 33% 27% 20% 20% 10 Xin vui lòng đánh giá mức độ tin cậy nguồn thông tin theo thang đo từ đến 5(trong 5- tin cậy; 1- không tin cậy) Please indicate your levels of reliability on the information you are provided, following the 1-5 scale (including 5- hight reliability; 1- no reliability) Tiêu chí- Criteria Bạn bè người thân 0 100% Your friends or relatives Các kết từ nghiên cứu 44% 56% 0 đầu tư - Results of investment researches Các công ty môi giới chứng 30% 22% 22% 26% khoán (Securities brokerage companies) Các chuyên gia tư vấn đầu 44% 44% 12% 0 tư Investment consultants Các tạp chí đầu tư tài 22% 22% 22% 34% Investment & Finance magazine Các website chứng 33% 33% 34% 0 khoán Websites of securities Nhận định quý vị xu hướng phát triển TTCK Việt Nam, 1-kém phát triển 5- phát triển Please give your point of view on the tendency of VN securities market 1- less develop very develop Nội dung (content) Số lượng cổ phiếu 55% 45% 0 TTCK VN The quantity of shares in Vietnamese securities market Số lượng công ty chứng 0 100% 0 khoán The quantity of the stock companies Số lượng nhà đầu tư 55% 33% 12% TTCK The quantity of investors in 202 Vietnamese securities market Khối lượng giao dịch The volume of trading Giá trị giao dịch The value of trading Thanh khoản The liquidity 50% 39% 11% 50% 39% 11% 10% 66% 24% 12 Quý vị có nhận định thị trường đầu tư Việt Nam- How you evaluate about investment environment in VN ……………………………………………………………………………………… 13 Quý vị có đánh giá hội kinh danh VN- How you think about business opportunity in VN ……………………………………………………………………………………… 14 Quý vị gặp bất lợi trình đầu tư ViệtNam- Do you get any disadvantages in investment in VN ……………………………………………………………………………………… 15 Quý vị có kiến nghị để dễ dàng đầu tư VN- Do you have any request for easier investment in VN ……………………………………………………………………………………… 16 Theo quý vị, để thu hút FII, VN cần phải làm gì- In your opinion, what should VN to attract FII ……………………………………………………………………………………… Xin cảm ơn Quý vị/ Thanks for your kind support and cooperation Phân tích kết khảo sát Câu Yếu Tố Kinh Tế Vĩ Mô -Macro Economic Factors Điểm T.Bình Tỷ lệ tăng trưởng cao- Hight economic growth rate 2.63 Mức độ ổn đinh tỷ giá- Degree of exchange rate Stability 2.23 Dự trữ ngoại hối- level of foreign exchange reserves 1.50 Ổn định kinh tế vĩ mô- General macroeconomic stability 1.81 Mức độ lành mạnh hệ thống ngân hàng nội địa- health of domestic banking system Chính sách cung tiền ngân hàng TW-Policies about the supply of money from the central bank 1.95 2.10 203 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp-Corporate income tax law 2.60 Tính quán luật chứng khoán thị trường chứng khoán-The changes in law of securities and securities market 1.78 Môi trường hoạt động đầu tư tổ chức đầu tư nước - Investment activities of the organized foreign investors 2.11 Chính Trị Và Khuôn Khổ Pháp Luật Political And Legal Framwork Mức độ ổn định trị- Degree of political stability Mức độ bảo vệ quyền nhà đầu tư- Degree of investor rights protection Thủ tục hành thực đầu tư gián tiếp- Procedures implemented FII Thủ tục chuyển lợi nhuận nước ngoài- Procedures for transfer of profits abroad Yếu Tố Thị Trường- Market Factors Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu- Size of stock market capitalization Quy mô thị trường trái phiếu- Size of bond market Mức độ khoản thị trường cổ phiếu- Degree of stock market liquidity Mức độ khoản thị trường trái phiếu- Degree of bond market liquidity 1.68 1.11 1.33 1.15 1.68 1.90 1.34 1.60 Thuế chuyển nhượng chứng khoán- Transaction tax 1.64 Chất lượng khuôn khổ pháp lý thị trường chứng khoán- Quality of stock market regulatory framwork 1.34 Chất lượng tiêu chuẩn công bố thông tin/ kế toán nội địaQuality of domestic accounting/disclosure standards 1.00 Tốc độ mức độ tin cậy hệ thống toán bù trừSpeed and reliability of settlement system 1.11 204 Hệ thống tổ chức môi giới lưu ký nước- Availability of domestic custodians and broker 1.23 Khả thu cổ tức, thu nhập vốn- Ability to repatriate dividends/earnings and capital 1.80 Câu Tiêu Chí- Criteria a Đạt lợi nhuận ngắn hạn-Get some gain in a short term b Đạt lợi nhuận trung hạn- Get some gain in a medium term Điểm Trung Bình 2.90 2.55 c Đạt lợi nhuận dài hạn- Get some gain in a long term 1.90 d Hưởng lợi từ việc chia cổ tức- Get dividents 3.22 Câu Tiêu Chí- Criteria Điểm T.Bình Danh tiếng công ty- Good reputation of that company 2.45 Quy mô vốn công ty- Equity extent of that company 2.45 Lợi nhuận công ty- Revenue of that company 1.90 Tiềm phát triển công ty- Potentiality of that company 1.75 Tính khoản cao- Hight liquidity of that security Tỷ lệ P/E- The P/E rate Chỉ số EPS- The EPS rate Câu 10 Tiêu Chí- Criteria 1.58 2.28 2.28 Điểm T.Bình Bạn bè người thân- Your friends or relatives 4.00 Các kết từ nghiên cứu đầu tư- Results of investment researches 1.56 205 Các công ty môi giới chứng khoán- Securities brokerage companies Các chuyên gia tư vấn đầu tư- Investment consultants Các tạp chí đầu tư tài chính- Investment & Finance magazine Các website chứng khoán- Websites of securities 2.44 1.69 2.65 2.03 Câu 11 Nội Dung (Content) Số lượng cổ phiếu TTCK VN- The quantity of shares in Vietnamese securities market Số lượng công ty chứng khoán- The quantity of the stock companies Số lượng nhà đầu tư TTCK- The quantity of investors in Vietnamese securities market Khối lượng giao dịch- The volume of trading Giá trị giao dịch- The value of trading Thanh khoản- The liquidity Điểm T.Bình 2.45 3.00 2.58 2.61 2.61 3.14 Câu Đánh giá yếu tố kinh tế vĩ mô có ảnh hưởng đến định nhà đầu tư hay không? Đa số điểm trung bình câu trả lời mức 3, điều cho thấy nhà đầu tư nước không quan tâm đến yếu tố vĩ mô Nguyên nhân biến động chung kinh tế toàn cầu mà Việt Nam không nằm dòng xoáy Câu 8.Mức độ quan trọng mục tiêu đầu tư nhà đầu tư nước Điểm trung bình câu trả lời xoay quanh ngưỡng cho thấy mức độ quan tâm nhà đầu tư nước tham gia đầu tư Điều đáng lưu ý nhà đầu tư nước quan tâm đến lợi nhuận đạt ngắn hạn lợi ích từ việc phân chia cổ tức, vấn đề khiến nhà quản lý lo ngại, yếu tố thúc đẩy nhà đầu tư nước đầu tư ngắn hạn hay tượng đầu 206 phổ biến thị trường chứng khoán Với quan ngại này, quan quản lý cần phải có biện pháp tuyên truyền, sách hạn chế hoạt động đầu nhằm tránh thị trường bị lũng đoạn Câu Tiêu chí thực đầu tư Mức độ quan tâm nhà đầu tư lựa chọn đầu tư trọng danh tiếng quy mô vốn doanh nghiệp Điều đáng nói kiến thức nhà đầu tư cá nhân thiếu chuyên nghiệp, nguyên nhân chủ yếu họ có nhu cầu “lươt sóng” thị trường không đầu tư tảng chuyên nghiệp lâu dài Câu 10.Nguồn thông tin tin cậy nghiên cứu trước thực hoạt động đầu tư Đáng ngại nhà đầu tư tin cậy vào thông tin từ bạn bè thân mà so sánh thông tin thông qua kênh cung cấp thống nhà tư vấn chuyên nghiệp Điều dễ xảy hành vi đầu tư theo hướng “bầy đàn” làm cho thị trường tăng trưởng nóng đầu tư nhiều bị lũng đoạn thập chí sụp đổ thị trường có thông tin “rỉ tai” thiếu tích cực Câu 11 Nhận định xu hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam Hầu hết nhà đầu tư nước cho tiềm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam tốt hàng loạt giải pháp tái cấu trúc thị trường thực cách triệt để với việc ban hành khuôn khổ pháp lý cho nhà đầu tư nước ngày hoàn thiện phù hợp với xu thông lệ quốc tế Kết luận Kết khảo sát cho thấy, thời gian nhà đầu tư nước chưa thiện chí đầu tư lâu dài Việt Nam mà họ giai đoạn tìm hiểu, thử nghiệm, nghiên cứu thị trường 207 Hệ thống công bố thông tin thị trường chưa đủ sức thuyết phục nhà đầu tư tin tưởng vào thông tin công bố Để khắc phục tình trạng này, quan quản lý cần phải có biện pháp mạnh tay đối hành vi vi phạm ảnh hưởng xấu cho thị trường Tuy nhiên, nhà đầu tư nước tin tưởng thị trường chứng khoán Việt Nam thị trường có nhiều tiềm để phát triển mạnh mẽ Thực tế cho thấy, giai đoạn 2012 đến số chứng khoán bị đột biến, thị trường phát triển ổn định, khối lượng giá trị giao dịch nhà đầu tư nước có xu hướng tăng Với giải pháp thực để quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước thị trường chứng khoán, Việt Nam cần phải tiếp tục nỗ lực đưa biện pháp phù hợp nhằm mục tiêu thu hút vốn gián tiếp thị trường chứng khoán cách hiệu đồng thời phải xây dựng chế phối hợp đồng quan quản lý liên quan đặc biệt Ngân hàng nhà nước Bộ Tài (do dự thảo Luật đầu tư sửa đổi theo hướng không điều chỉnh hoạt động đầu tư gián tiếp nước mà hoạt động chủ yếu hai Bộ/ ngành chịu trách nhiệm) 208 Phụ lục Thủ tục đối nhà đầu tư nước tham gia giao dịch TTCK Việt Nam Sơ đồ mô tả quy trình thực giao dịch nhà ĐTNN TTCK Việt Nam Xin cấp mã số kinh doanh chứng khoán Mở tài khoản tiền gửi giao dịch ngoại tệ Mở tài khoản giao dịch chứng khoán & chứng khoán lưu ký chứng khoán Đặt lệnh giao dịch Đối chiếu giao dịch Thực toán Nhận báo cáo kết toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay