Phát triển thị trường tiền tệ ở Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới

234 136 0
  • Loading ...
1/234 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:17

i MC LC Li cam oan Danh mc ch vit tt Danh mc bng, biu , s M U CHNG 1: C S Lí LUN V PHT TRIN TH TRNG TIN T SAU KHI GIA NHP WTO 19 1.1 Tng quan v tin t v th trng tin t 19 1.1.1 Lý lun chung v tin t 19 1.2 Ni dung phỏt trin th trng tin t sau gia nhp WTO 47 1.2.2 Cỏc iu kin phỏt trin th trng tin t sau gia nhp WTO 55 1.2.3.S cn thit phi phỏt trin TTTT sau gia nhp WTO 59 1.3 Kinh nghim phỏt trin th trng tin t ca mt s quc gia sau gia nhp WTO v bi hc cho Vit Nam 61 1.3.1.Kinh nghim phỏt trin TTTT ca mt s quc gia sau gia nhp WTO 61 1.3.2 Bi hc kinh nghim dng i vi Vit Nam 74 CHNG 2: THC TRNG PHT TRIN TH TRNG TIN T VIT NAM 78 2.1 Khỏi quỏt chung v s phỏt trin ca th trng tin t Vit Nam 78 2.1.1 Lch s hỡnh thnh v phỏt trin 78 2.1.2- Nhng cam kt v lnh vc tin t gia nhp WTO 80 2.1.3 Hin trng ca cỏc th trng b phn mụ hỡnh th trng tin t Vit Nam 81 2.2 ỏnh giỏ chung v thc trng phỏt trin th trng tin t Vit Nam theo tiờu cu trỳc th trng giai on sau gia nhp WTO 123 2.2.1 V hng húa (cụng c) tham gia vo th trng 124 2.2.2 V cỏc ch th tham gia cung cu trờn th trng 126 2.2.3 V h thng th trng 130 2.2.4 V c ch hot ng ca th trng 135 2.2.5 V c s h tng, cụng ngh thụng tin 140 2.3 ỏnh giỏ tng quỏt v nguyờn nhõn ca nhng thnh tu v hn ch phỏt trin th trng tin t Vit Nam 141 2.3.1 Nguyờn nhõn ca nhng thnh tu 142 ii 2.3.2 Nguyờn nhõn ca nhng hn ch 143 CHNG 3: NH HNG V GII PHP PHT TRIN TH TRNG TIN T VIT NAM SAU KHI GIA NHP WTO 148 3.1 Quan im v nh hng phỏt trin th trng tin t Vit Nam sau gia nhp WTO 148 3.1.1 Nhng cn c xut quan im v nh hng phỏt trin TTTT Vit Nam sau gia nhp WTO 148 3.1.2.Quan im, nh hng v iu kin phỏt trin th trng tin t Vit Nam sau gia nhp WTO 162 3.2 Gii phỏp phỏt trin TTTT Vit Nam sau gia nhp WTO 177 3.2.1 Nhúm gii phỏp liờn quan n phỏt trin v nõng cao cht lng ngun cung trờn th trng tin t 177 3.2.2 Nhúm gii phỏp thỳc y cu trờn th trng tin t 188 3.2.3 Nhúm gii phỏp liờn quan n hon thin c ch hot ng ca th trng tin t 193 3.2.4 o to ngun nhõn lc ỏp ng yờu cu phỏt trin ca TTTT 204 3.2.5 Tng cng nng lc ca h thng giỏm sỏt ti chớnh quc gia 205 3.3 Mt s kin ngh phỏt trin TTTT Vit Nam sau gia nhp WTO 208 3.3.1 i vi Chớnh ph 208 3.3.2 i vi B ti chớnh 209 3.3.3 i vi cỏc thnh viờn th trng, bao gm c cỏc hip hi 210 3.3.4 Kin ngh vi cỏc B, Ngnh liờn quan v h thng qun lý, giỏm sỏt th trng 210 KT LUN 214 DANH MC CC CễNG TRèNH CA TC GI DANH MC TI LIU THAM KHO PHN PH LC iii Danh mục chữ viết tắt luận án ASEAN BTC CFETS CNH DNNN DN DTBB GTCG GDP HKEx HĐH HTX NHCSXH NHCT NHĐT&PT NHNN NHNT NHN0&PTNT NHTM NHT NHTNB NHNDTQ NVTTM LNH LS TTLNH TTTT TCTD TPCP TTGDCK SXKD UBND USD UBGSTCQG VND XHCN Hiệp hội nớc Đông Nam B ti chớnh Trung tõm giao dch ngoi hi Trung Quc Công nghiệp hóa Doanh nghiệp Nhà nớc Doanh nghip D tr bt buc Giy t cú giỏ Tổng sản phẩm nớc S Giao dch chng khoỏn Hng Kụng Hiện đại hóa Hợp tác x Ngân hàng Chính sách x hội Ngân hàng TMCP Công thơng Ngân hàng Đầu t Phát triển Ngân hàng Nhà nớc Ngân hàng TMCP Ngoại thơng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Ngõn hng Thng mi Ngõn hng Trung ng Ngõn hng Trung ng Nht bn Ngõn hng nhõn dõn Trung Quc Nghip v th trng m Liờn ngõn hng Lói sut Th trng liờn ngõn hng Th trng tin t T chc Tớn dng Trỏi phiu Chớnh ph Trung tâm giao dịch chứng khoán Sản xuất kinh doanh ủy ban nhân dân Đồng đô la Mỹ U ban giỏm sỏt ti chớnh quc gia Đồng Việt Nam X hội chủ nghĩa iv DANH MC BNG BIU, S , TH Danh mc bng: Bng 2.1 -Doanh s giao dch trờn TTTT liờn ngõn hng 84 Bng 2.2- D n cho vay v gi ti cỏc NHTM 86 Bng 2.3 Din bin doanh s cho vay, gi tin bng VND 86 t 2007 n thỏng nm 2012 86 Bng 2.4- Din bin huy ng vn, u t gi tin, cho vay 93 trờn TT liờn ngõn hng n thỏng nm 2012 93 Bng 2.5 - Giao dch trờn th trng liờn ngõn hng 104 Bng 2.6-Tỡnh hỡnh giao dch TPCP v TPKB ti 105 S giao dch Chng khoỏn v S giao dch NHNN 105 Bng 2.7 -Kt qu u thu tớn phiu kho bc nm 2011 107 V 09 thỏng u nm 2012 107 Bng 2.8- Kt qu hot ng nghip v th trng m 109 Bng 2.9- Khi lng giao dch nghip v Th trng m 112 t nm 2007 n thỏng 9/2012 112 Bng 2.10- Vn huy ng ca cỏc NHTM Nh nc 115 Bng 2.11- Quy mụ v th phn huy ng ca NHTM Nh nc 115 Bng 2.12- Cho vay nn kinh t ca NHTM Nh nc 117 Bng 2.13 Th phn tớn dng ca cỏc NHTM (n v %) 118 Bng 2.14 Qui mụ v th phn cho vay ca NHTM Nh nc 118 Bng 2.15- T trng tng ti sn ca cỏc NHTM so vi ton h thng (%) 119 Bng 2.16- Th phn tin gi khỏch hng ca cỏc NHTM (%) 119 Bng 2.17- u t ca cỏc ngõn hng nc ngoi cỏc NHTM Vit Nam 123 Bng 3.1 D kin cỏc ch s c bn ca Vit Nam 2012 - 2013 175 Danh mc biu : Biu 2.1- Lói sut ch o ca NHNN nm 2008 v 2009 87 Ngun: Cỏc mc lói sut ch o ca NHNN VN 87 Biu 2.2- Din bin cỏc lói sut ch cht t u nm 2008 (%) 89 Biu 2.3- Din bin lói sut VN liờn ngõn hng 92 Biu 2.4- Doanh s giao dch ngoi t bỡnh quõn thỏng nm 2005 2012 97 Biu 2.5- T giỏ USD/VND n nh, lói sut s gim thờm 102 Biu 2.6-Din bin giỏ USD qua cỏc thỏng nm 2012 103 v Biu 2.7:Tng trng ngun huy ng ca NHTM Nh nc vi tng trng kinh t v ch s giỏ tiờu dựng 116 Biu 2.8: Tng trng huy ng v tng trng tớn dng 117 Ngun: Bỏo cỏo hng nm ca NHNN 117 th 3.1- Tng trng kinh t (GDP) qua cỏc nm 157 Danh mc s : S 1.1 Cu trỳc th trng ti chớnh 31 S 1.2: Th trng tin t cu trỳc h thng ca th trng ti chớnh 35 S 1.3 Luõn chuyn t cung sang cu 52 S 1.4: Th trng tin t ca Nht Bn 64 S 1.5: Th trng tin t Singapore 68 S 2.1: Mụ hỡnh th trng tin t Vit Nam 83 S 3.1 Din bin ch s CPI giai on 2004 -2011 156 S 3.2- C ch iu hnh lói sut 202 M U 1.Tớnh cp thit ca ti Trong nhng nm qua, Vit Nam ó y mnh quỏ trỡnh hi nhp kinh t quc t Cựng vi quỏ trỡnh hi nhp kinh t, cỏc giao dch ti chớnh tin t ngy cng tng c v qui mụ cng nh tớnh a dng v phc Theo l trỡnh hi nhp, mt sõn chi bỡnh ng hn, cú tớnh cnh tranh hn, vi nhng lut chi dng theo thụng l quc t s c hỡnh thnh C cu v qui mụ cỏc loi hỡnh trung gian ti chớnh - vi s xut hin ca cỏc nh ch ti chớnh cú u t nc ngoi tham gia hot ng trờn th trng s thay i Hot ng ngõn hng tr nờn sụi ng v phc tp, theo ú, cỏc loi ri ro tim n lnh vc kinh doanh ny s khú c nhn din c bit, sau nc ta gia nhp WTO, nn kinh t m ca dn theo nh hng th trng v theo cỏc cam kt quc t ú ni bt l cỏc cam kt Hip nh Thng mi Song phng Vit Nam Hoa K v cỏc cam kt gia nhp WTO Quỏ trỡnh m ca v hi nhp lnh vc ngõn hng dn dn hỡnh thnh mt h thng ti chớnh nng ng v hon chnh hn Bờn cnh h thng ngõn hng truyn thng, Vit Nam cng ó xõy dng v phỏt trin th trng vn, bc u hỡnh thnh th trng tin t v theo ú ó phỏt trin mt s cụng c phỏi sinh Cỏc t chc tham gia th trng cng a dng hn gm c ngõn hng v cỏc nh ch ti chớnh phi ngõn hng Cỏc NHTM c phn phỏt trin nhanh chúng v ln mnh, ng thi cú s hot ng ngy cng tớch cc hn ca ngõn hng nc ngoi v ngõn hng liờn doanh Trong iu kin th trng ti chớnh ngõn hng ó mang tớnh liờn kt ton cu v cú nhiu bin i khú lng, ũi hi Vit Nam nhanh chúng phỏt trin cỏc th trng, ú vic phỏt trin th trng tin t sau nc ta gia nhp WTO l quan trng v cp thit Th trng tin t gi vai trũ c bit quan trng vic huy ng tit kim, phõn b cỏc ngun mt cỏch cú hiu qu, bo m kh nng cnh tranh ca nn kinh t, thỳc y phỏt trin kinh t, xó hi Trong quỏ trỡnh i mi, th trng ti chớnh ó tng bc c hỡnh thnh v phỏt trin Quan im v phỏt trin th trng tin t ó c khng nh ti nhiu kin ca ng Khi ng hng v chin lc phỏt trin kinh t ca nc ta giai on hin nay, i hi ln th XI ca ng Cng sn Vit Nam ó ch rừ: Tip tc hon thin th ch v tin t, tớn dng v ngoi hi.Tng bc m ca th trng dch v ngõn hng phự hp vi nhu cu phỏt trin kinh t - xó hi nc v cam kt quc t; qun lý th trng tin t, tớn dng, ngoi hi nhm kim soỏt lm phỏt, n nh v mụ v gúp phn tng trng kinh t.Hin ti, Chớnh ph ang ch o xõy dng ỏn v phỏt trin v hon thin th trng v th trng tin t Vit Nam phự hp vi trỡnh phỏt trin hin ca nn kinh t v phự hp vi tỡnh hỡnh ch ng hi nhp kinh t ca nc ta Thc vy, v mt lý lun, phỏt trin th trng tin t l bc tt yu hỡnh thnh nờn c cu v ng lc cho s hnh ca mi nn kinh t th trng Vỡ th, th trng tin t luụn l mi quan tõm hng u ca chin lc kinh t tt c cỏc quc gia trờn th gii S phỏt trin ca th trng tin t ng nhiờn tr thnh cụng c lý tng cho cỏc cụng ty hoc cỏc nh ch ti chớnh ct tr d tha ngn hn s dng cn n ng thi, th trng tin t li cung cp ngun cú chi phớ thp cho Chớnh ph, cho cỏc cụng ty v cỏc t chc trung gian h cn huy ng ngn hn V cú th núi, hu ht cỏc qu u t v cỏc trung gian ti chớnh u mun nm gi mt lng chng khoỏn nht nh trờn th trng tin t, nhm ỏp ng cỏc nhu cu u t hoc nhu cu rỳt tin ca khỏch hng i vi Vit Nam, phỏt trin th trng tin t li cng tr thnh mt nhu cu bc xỳc, c bit giai on sau nc ta gia nhp WTO Cú th thy rng, quỏ trỡnh i mi nn kinh t nc ta, yờu cu ca s tng trng kinh t cao ang ngy cng lm rừ vai trũ quan trng ca mt th trng tin t - b phn cu thnh hu c ca th trng ti chớnh, mt cụng c c lc nht cỏc trng thỏi cung v cu v gp Nu th trng tin t phỏt trin, nú s to iu kin huy ng cỏc ngun lc ti chớnh v ngoi nc, phc v cho s nghip cụng nghip hoỏ v hin i hoỏ, y nhanh nhp phỏt trin kinh t ton quc theo tin trỡnh hi nhp vi nn kinh t th gii, rỳt ngn khong cỏch gia Vit Nam vi cỏc nc khu vc v quc t Tuy nhiờn, s phỏt trin th trng tin t nc ta cũn mc thp v cũn thi k s khai Trong ú, yờu cu ca cnh tranh hi nhp vi khu vc v th gii ũi hi t nc phi cú mt th trng tin t mnh ng b vi mt trỡnh khoa hc cụng ngh cao, sn phm hng hoỏ a dng, phong phỳ, vi mt i ng cỏn b cú trỡnh qun lý v k nng nghip v iờu luyn Tỡnh hỡnh ny ó t nhng mi vi nhiu khú khn, vng mc cn phi gii quyt Chớnh vỡ vy, vic nghiờn cu tỡm cỏc gii phỏp,kin ngh cho s phỏt trin th trng tin t Vit Nam giai on hin l mt ht sc cn thit Xut phỏt t tớnh cp bỏch nờu trờn, tỏc gi ó la chn ti: Phỏt trin th trng tin t Vit Nam sau gia nhp T chc Thng mi th gii lm Lun ỏn tin s kinh t ca mỡnh Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu Cho n nay, cú th thy mt s cụng trỡnh khoa hc, bi vit nghiờn cu di cỏc gúc tip cn v phm vi khỏc nhau, ú n c mt s Cụng trỡnh sau: 2.1 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ngoi nc -Mt s cun sỏch mang tớnh giỏo khoa kinh in nh: Tin t, ngõn hng & th trng ti chớnh ca Frederic S.Mishikin; v Qun tr Ngõn hng Thng mi ca Peter S.Rose V mt s sỏch khỏc nh: Qun tr cỏc nh ch trung gian ti chớnh ca Anthony Saunders v Hugh Thomas Sỏch Th trng ti chớnh mi ni Emerging Financial Market ca David O.Bein v Charles W Calomiris, Nh xut bn McGraw Hill Irwil nm 2001; Th trng ti chớnh v cỏc nh ch ca Anthony Saunders v Marcia Millon Cornett, Nh xut bn McGraw Hill Irwil nm 2007; Sỏch Bc ngot chuyn i ti chớnh ca Trung Quc ca Charles W Calomiris, Nh xut bn McGraw Hill Irwil; cỏc n phm v th trng ti chớnh ca Word Bank v IMF -Nghiờn cu phỏt trin Th trng chng khoỏn Luõn ụn ca Green Chrisophes et.al (2000) Regeelatory lessons for emerging Stock markets from a cetury of evidence on transaction costs and share price volatility in the London stock exchange Journal of banking and finance, PP 577 601 Tỏc gi ó trung nghiờn cu s bin ng ca th trng chng khoỏn ti Luõn ụn, c bit l nghiờn cu s tỏc ng chi phớ giao dch n s bin ng ca giỏ c phiu trờn S giao dch chng khoỏn Luõn ụn Tỏc gi cho rng chi phớ giao dch v thu giao dch cú tỏc ng cựng chiu vi s bin ng ca th trng Chi phớ v thu giao dch tng lm tng bin ng giỏ c phiu T kt qu nghiờn cu, Tỏc gi khuyn ngh i vi cỏc nh qun lý th trng chng khoỏn ti cỏc th trng mi ni rng, vic gim chi phớ giao dch hoc cỏc loi thu giao dch khụng phi l cụng c nht tỏc ng ti giỏ tr giao dch v bin ng ca th trng chng khoỏn Cỏc nh qun lý th trng cn lu tõm n s cõn bng cu trỳc ca th trng, cỏc loi chi phớ giao dch v vic iu hnh cỏc nh to lp th trng chng khoỏn -Nghiờn cu th trng chng khoỏn n ca Krishnamurti Chandrasekhar (Nm 2003) Stock exchange governance and market quality Journanl of Banking and Finance; PP 1859 1878 Tỏc gi cựng cỏc ng s nghiờn cu v th trng chng khoỏn n , ú trung nghiờn cu s tỏc ng ca mụ hỡnh t chc trung tõm giao dch chng khoỏn ti cht lng hot ng ca th trng Trờn c s nghiờn cu mụ hỡnh t chc ca hai S giao dch chng khoỏn Bombay v S giao dch Chng khoỏn Quc Gia, Tỏc gi thy rng S giao dch Quc gia hot ng theo mụ hỡnh cụng ty, to iu kin s dng cụng ngh hin i hn; h thng kim soỏt ni b minh bch hn; h thng kim soỏt ri ro tt hn v cỏc qui nh bo v nh u t c m bo cao hn lm chi phớ giao dch thp hn, bin ng giỏ chng khoỏn nh hn, mc khon cao hn, ú S giao dch chng khoỏn Quc gia hot ng cht lng cao hn -Nghiờn cu th trng ca Daouk Hazemz (nm 2006), Capital market governance: How security laws affect market performance ? Journal of Banking and Finance, PP.560 593 Tỏc gi trung nghiờn cu tỏc ng ca cụng tỏc iu hnh n hot ng ca th trng nn kinh t th trng phỏt trin Cỏc yu t ca cụng tỏc iu hnh bao gm: Vic ỏp dng v thc hnh cỏc qui nh ni giỏn; ch s tng hp v cht lng thu thp cụng ty c cụng b v ch s v cỏc hn ch bỏn khng Da trờn cỏc yu t ny, Tỏc gi ó xõy dng ch s qun lý th trng tng hp (CMG Capital Market Governance) phn ỏnh cht lng qun lý th trng Tỏc gi kt lun: Ch s CMG tng lờn thỡ lm tng giỏ tr giao dch, tng qui mụ ca th trng v tng s lng cỏc nh u t Cho n cha cú tỏc gi nc ngoi no nghiờn cu sõu v th trng tin t Vit Nam Cú th l nhng bi tham lun, bi vit ti thi im nht nh, v mt khớa cnh no ú ca th trng, cha cú ti no nghiờn cu cú tớnh h thng v th trng tin t Vit Nam 2.2-Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu nc -Mt s sỏch giỏo khoa, giỏo trỡnh nh: Tin t ngõn hng, Th trng ti chớnh ca Hong Kim, Nh xut bn ti chớnh nm 2001; Sỏch Tin t, ngõn hng th trng ti chớnh ca GS.TS Lờ Vn T, Nh xut bn ti chớnh nm 2006; giỏo trỡnh Lý thuyt ti chớnh tin t ca Trng i hc KTQD, nm 2009 -Lun ỏn tin s ca tỏc gi Trn Mnh Dng v ti S hỡnh thnh v phỏt trin th trng Vit Nam Lun ỏn c bo v ti Hc vin chớnh tr quc gia H Chớ Minh nm 1998 Di gúc ca kinh t chớnh tr hc, Lun ỏn ó nghiờn cu nhng chung mang tớnh qui lut ca s hỡnh thnh v phỏt trin th trng vn, ú cú b phn l th trng ngn hn l TTTT Tuy nhiờn, Lun ỏn trung nghiờn cu nhng iu kin tin thit lp th trng vn, nh hng v gii phỏp thỳc y s i ca th trng ti Vit Nam Lun ỏn khụng nghiờn cu s phỏt trin ca TTTT, c bit giai on sau Vit Nam gia nhp WTO -Lun ỏn tin s kinh t ca tỏc gi Nguyn Phng Tho v ti ỏnh giỏ s tng trng kinh t ca cỏc nc ASEAN di giỏc ngõn hng v ỏp dng kinh nghim vo Vit Nam Lun ỏn c bo v ti Hc Vin Ngõn hng nm 2000 i tng nghiờn cu ca Lun ỏn l tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t v lnh vc ngõn hng ca cỏc nc ASEAN Nghiờn cu v lý lun ca cỏc nc ang phỏt trin cỏc giai on tng trng, khng hong v khc phc hu qu khng hong Phõn tớch tỡnh hỡnh thc tin ca nc ASEAN in hỡnh rỳt bi hc kinh nghim qun lý kinh t v mụ v lnh vc ngõn hng Lun ỏn ó nghiờn cu v a xut tng trng kinh t thụng qua hot ng ca h thng ngõn hng, nhiờn khụng cp ti s phỏt trin ca th trng tin t Vit Nam -Lun ỏn tin s kinh t ca tỏc gi Nguyn Th Hin v ti Hi nhp kinh t khu vc ca mt s nc ASEAN Lun ỏn c bo v ti Vin kinh t Th gii nm 2001 i tng nghiờn cu ca Lun ỏn l nhng ni dung lý lun ct lừi nht ca Hi nhp kinh t.T nhng kinh nghim cú tớnh ph quỏt v quỏ trỡnh hi nhp ca cỏc nc Singapore, Thailand v Philippines, tỏc gi ó rỳt nhng bi hc dng cho Vit Nam Lun ỏn ó a nhng xut v hi nhp kinh t, nhiờn khụng nghiờn cu n s phỏt trin TTTT sau gia nhp WTO 215 Cui cựng, Lun ỏn xut cỏc gii phỏp trc tip v giỏn tip cú tỏc ng ti tt c cỏc thnh phn ca th trng tin t, nhm hnh mt cỏch tng th th trng tin t tng giai on cng nh c quỏ trỡnh phỏt trin ca nú Túm li, cú th núi phỏt trin th trng tin t Vit Nam l mt phc tp, mt quỏ trỡnh liờn tc, ũi hi cỏc gii phỏp cn c thng xuyờn iu chnh cho phự hp vi tng iu kin c th thc t phỏt sinh trờn th trng Trong quỏ trỡnh ny, cú vai trũ rt quan trng ca NHNN TW, ca Chớnh ph, v s phi hp ng b gia cỏc c quan chc nng vic qun lý cng nh iu hnh mi hot ng ca th trng tin t bi cnh nn kinh t ngy cng hi nhp sõu rng vi khu vc v th gii 216 DANH MC CC CễNG TRèNH CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N LUN N 1- Nguyn Th Thnh (2004), Thc trng v mt s gii phỏp phỏt trin Th trng tin t Vit Nam hin Bi ng Tp Kinh t v D bỏo s nm 2004 ca B K hoch v u t 2- Nguyn Th Thnh (2006), Bn thờm v c phn hoỏ Ngõn hng Thng mi Nh nc bi cnh hi nhp kinh t quc t.Bi ng Tp Kinh t v phỏt trin s Thỏng 10 nm 2006 nhõn K nim 50 nm thnh lp Trng i hc Kinh t Quc dõn v cỏc B mụn Khoa hc Mỏc -Lờ nin 3- Nguyn Th Thnh (2009),Cng c v phỏt trin th trng tin t Vit Nam bi cnh suy gim kinh t hin Bi vit ng Tp lý lun v nghip v ca Ngõn hng Nh nc s 4, thỏng nm 2009 4- Nguyn Th Thnh (2009), n nh t giỏ v lói sut nhim v trng tõm ca nm 2009 Bi ng Tp Ngõn hng s 12 thỏng nm 2009 nhõn dp cho mng Ngy Bỏo Cỏch mng Vit Nam 21 - 5- Nguyn Th Thnh (2009) Gii phỏp no phỏt trin Th trng tin t liờn ngõn hng Vit Nam hin Bi ng Tp Kinh t v Phỏt trin s Thỏng 10 nm 2009 nhõn K nim 25 nm thnh lp Khoa lý lun chớnh tr (1984 - 2009) 217 TI LIU THAM KHO Anh (V Hoi): H thng ngõn hng Vit Nam xu th hi nhp quc t v khu vc, Tp Ngõn hng 2001 Blake (David): Phõn tớch th trng Ti chớnh (Sỏch dch), Nxb Thng kờ, Nm 2001 B Ti chớnh: Nhng chung ca chin lc tng th Chin lc ti chớnh tin t Vit Nam nm 2001 2010, H Ni, 2000 Cm (Nguyn Mnh), Phú th tng Phỏt biu v Hi nhp kinh t quc t ( Gii thiu Ngh quyt 07- NQ/TW ca B Chớnh tr v Hi nhp kinh t quc t, 2002 ) Du (Nguyn), PTS - (Ch biờn): Giỏo trỡnh th trng vn, Trung tõm o to v Nghiờn cu Khoa hc Ngõn hng, Nxb Mi C mõu-1995 ng cng sn Vit Nam: Vn Kin i hi i biu ton quc ln th IX, Nxb Chớnh tr Quc gia, 2001 H (Trn Th), TS: Mt s nhõn t thỳc y s hỡnh thnh v phỏt trin th trng ti chớnh Vit Nam, Lun ỏn phú tin s khoa hc kinh t, 1992 Hc vin Ngõn hng: Giỏo trỡnh i cng th trng ti chớnh, Nxb Thng kờ, H ni-2002 Hc vin Ngõn hng: Giỏo trỡnh nghip v kinh doanh ngoi hi, Nxb Thng kờ, H ni-2001 10 Hong Kim: Tin t Ngõn hng, Th trng ti chớnh, Nxb Ti chớnh, H ni-2001 11 L (Lờ c), TS: Gii phỏp phỏt trin ng b th trng ti chớnh Vit Nam giai on hin nay, Trng i hc KTQD, Nm 2002 12 Mishikin (Frederic S.): The Economics of Money, Banking, and Financial Markets - Tin t, Ngõn hng v Th trng ti chớnh (Sỏch dch), Nxb Khoa hc v K thut, H ni-1999 13 Mựi (Nguyn Th), TS: Lý thuyt Tin t v Ngõn hng, Nxb Xõy dng, H ni-2001 14 Ngõn hng Nh nc Vit Nam: Tỡm hiu nghip v th trng m, 2002 15 Ngc (Tụ Kim): Thc trng hot ng ca Th trng tin t liờn ngõn hng Vit Nam thi gian qua, Tp Ngõn hng, 2001 16 Nhung (Nguyn Th), TS - (Ch biờn): Giỏo trỡnh Th trng tin t, Hc vin Ngõn hng, Nxb Thng kờ, H ni-2002 218 17 Qu (Hong Xuõn) - Biờn son: Nghip v Ngõn hng Trung ng, i hc kinh t quc dõn, Khoa Ngõn hng-Ti chớnh, Nxb Thng kờ, H ni-2002 18 Rose (Peter S.): Commercial Bank Management Qun tr ngõn hng thng mi (Sỏch dch), i hc kinh t quc dõn, Nxb Ti chớnh, H ni-2001 19 T (Lờ Vn), PGS.TS v Th.S.Nguyn Th Xuõn Liu (Biờn Son): Phõn tớch th trng Ti chớnh, Nxb Thng kờ, Nm 2000 20 Tin (Nguyn Vn), TS Cm nang Th trng ngoi hi v cỏc giao dch kinh doanh ngoi hi NXB Thng kờ nm 2002 21 Tin (Nguyn Vn) - Ch biờn: Qun tr ri ro kinh doanh ngõn hng, Hc vin Ngõn hng, Nxb Thng kờ, H ni-1999 22 Tin (Nguyn Vn), TS: Ti chớnh quc t hin i nn kinh t m, Hc vin Ngõn hng, Tỏi bn ln th nht, Nxb Thng kờ, Nm 2001 23 Tin (Nguyn ng): Vai trũ iu tit th trng tin t ca NHNN Vit Nam, Tp Ngõn hng 2001 24 T (Lờ Vn), GS.TS v Lờ Tựng Võn Lờ Nam Hi: Tin t, Ngõn hng, Th trng Ti chớnh, Nxb Thng kờ, Nm 2001 25 n (inh vn), TS : Phỏt trin nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha Vit Nam, NXB Thng kờ, Nm 2003 26.Kiu (Nguyn Minh), TS: Tin t ngõn hng, NXB Thng kờ, Nm 2007 27 Trỡnh (inh Xuõn), GS, NGT: Th trng thng phiu Vit Nam, NXB L XH, Nm 2006 28 Nga (Lờ Hong ), PGS.TS.: Nghip v th trng tin t,NXB Ti chớnh, Nm 2008 29.Lý (Lờ Quc), TS: T giỏ hi oỏi - Nhng lý lun v thc tin iu hnh Vit Nam, NXB Thng kờ, Nm 2004 30 Dn (Nguyn ng), PGS.TS: Tớn dng Ngõn hng, NXB Thng kờ, Nm 2005 31.T (Lờ Vn), PGS.TS: Tin t v Ngõn hng, NXB L-XH, Nm 2008 32.Du (Nguyn), PTS: Giỏo trỡnh th trng vn, NXB Mi c mau, Nm 1995 33.Nga (Lờ Hong), PGS.TS: C ch iu hnh lói sut th trng tin t ca NHTW, nh hng v gii phỏp cho nhng nm trc mt- Nm 2004 34.Long (Trn Hu), Lun thc s kinh t: Gii phỏp hon thin v phỏt trin th trng trỏi phiu Vit Nam, nm 2004 219 35.Tho (Nguyn c), TS: Vn phỏt trin th trng ti chớnh: th trng tin t, tớn dng, ti sn v mi tng tỏc vi chớnh sỏch tin t Vit Nm Thp k 2001 2010 36-Tin (Nguyn Vn), PGS.TS: Ti chớnh quc t hin i nn kinh t m NXB Thng kờ nm 2005 37- Ti liu Hi tho ca Ngõn hng Nh nc v Ni lng cỏc quy nh ti chớnh v phỏt trin cỏc th trng mi nm 2007 38- Hựng (Phm Huy), TS vi ti nghiờn cu khoa hc cp Ngnh Phng phỏp qun tr ri ro th trng ti cỏc NHTM Vit Nam nm 2009 39-NHNN VN, ti liu v Hi tho khoa hc v Nõng cao vai trũ ca NHNN VN quỏ trỡnh Hi nhp kinh t quc t nm 2007 40-NHNN VN, ti liu tham kho ca Hi tho khoa hc v Tng cng hiu qu phi hp gia chớnh sỏch tin t v chớnh sỏch ti khúa Vit Nam, nm 2005 41-NHNN VN, ti liu Hi tho ca Vin Chin lc NHNN VN v Xõy dng chin lc phỏt trin dch v ngõn hng n nm 2010 v tm nhỡn n nm 2020 Nm 2005 42-Thụng tin tham kho trờn mng Internet, cỏc Th trng ti chớnh tin t, th trng chng khoỏn, kinh t & phỏt trin v cỏc kinh t khỏc 43-C Mac v Ph.ng ghen Ton 49 50; NXB CTQG s tht H Ni nm 2000 44-T (Lờ vn), Tin t, Ngõn hng, Th trng ti chớnh; NXB TC nm 2006 45-T (Lng vn) Th trng B Thng mi, ti liu v Kin thc c bn v Hi nhp kinh t quc t; H ni nm 2004; 46-B K hoch v u t, USAID, k yu HTKH:Kinh t Vit Nam: Trin vng nm 2012 nhỡn t gúc tỏi cu trỳc trung hn, Thỏng 12/2011 47-Ngõn hng Nh nc, K yu HTKH: Chớnh sỏch tn t phi hp vi cỏc chớnh sỏch v mụ khỏc iu kin kinh t th gii bin ng, Thỏng 11/2011 48- B K hoch v u t, K hoch phỏt trin kinh t -xó hi nm 2011 2015 v k hoch phỏt trin kinh t -xó hi nm 2012 49-Dng (Tụ ỏnh),TS:Kinh t v mụ ca Vit Nam giai on 2006 -2011, nhng gi ý chớnh sỏch Tp Ngõn hng s 8, thỏng 4/2012 220 50-Lut NHNN Vit Nam; Lut cỏc TCTD nm 2010; NXB CT-HC 51-Cỏc bn Quyt nh/Ngh nh/Thụng t thuc NHNN,BTC v ca cỏc C quan qun lý nh nc qui nh liờn quan n qun lý iu tit hot ng ca TTTT 52-Lý (Lờ Quc), TS : T giỏ hi oỏi nhng lý lun v thc tin iu hnh Vit Nam NXB TK H Ni nm 2004 53-Nga (Lờ Hong), PGS.TS, ti nghiờn cu khoa hc cp ngnh: Th trng ni t liờn ngõn hng v gii phỏp nõng cao hiu qu hot ng ca th trng liờn ngõn hng Vit Nam Hc vin NH -NHNN VN nm 2002 54-Hng (Ngụ), PGS.TS, Phỳc trỡnh nghiờn cu khoa hc: Gii phỏp t chc toỏn giao dch GTCG trờn th trng ti chớnh Vit Nam, TP HCM nm 2005 55- Li (V Th), Lun ỏn tin s kinh t : Hon thin c ch iu hũa th trng liờn ngõn hng, Hc vin ti chớnh, H Ni nm 2003 56-Th (Lờ c), Lun ỏn tin s kinh t: Hot ng tớn dng ca h thng thng mi nh nc nc ta hin nay, Hc vin Chớnh tr Quc gia HCM, nm 2005 57- N GREGORY MANKIW, Giỏo trỡnh Kinh t v mụ, NXB TK , Trng i hc Kinh t Quc dõn, nm 2000 58-Tn (Trn vn), Lun thc s kinh t: Gii phỏp nõng cao vai trũ kim soỏt ca NHNN TW i vi Th trng tin t Vit Nam, Hc vin ngõn hang, H Ni nm 2005 59-NHNN Vit Nam phi hp vi Qy Tin t Quc t, Hi tho v K hoch phỏt trin kinh t xó hi 2006 2010 lnh vc Ngõn hng H Ni nm 2005 60-NHNN Vit Nam, Hi tho v: Xõy dng chin lc phỏt trin dch v ngõn hang n nm 2010 v tm nhỡn n nm 2020 H Ni nm 2005 61-Thao (Phm Quang), TS : Vit Nam gia nhp T chc Thng mi th gii, C hi v Thỏch thc, B thng mi, NXB CTQG nm 2006 62-NHNN Vit Nam phi hp vi UBKT & NS ca Quc hi, Hi tho v Vai trũ ca H thng ngõn hang 20 nm i mi Vit Nam H Ni nm 2006 221 63-Hip hi Ngõn hng, Hi tho khoa hc v Th trng vng Vit Nam, nhng t ra, H Ni nm 2011 64-Hip hi Ngõn hng, H lói sut cho vay tớn hiu tớch cc trờn th trng tin t, Th trng Ti chớnh tin t s 5, thỏng 3/2012 65- c (Vng Th Minh), Th.s: Din bin Th trng tin t ang thun li cho nn kinh t Th trng Ti chớnh tin t s 11, thỏng 6/2012, Hip hi Ngõn hng 66-Dng (Trn Mnh), Lun ỏn tin s kinh t: S hỡnh thnh v phỏt trin th trng Vit Nam Hc vin chớnh tr quc gia H Chớ Minh nm 1998 67-Tho (Nguyn Phng), Lun ỏn tin s kinh t: ỏnh giỏ s tng trng kinh t ca cỏc nc ASEAN di giỏc ngõn hng v ỏp dng kinh nghim vo Vit Nam Hc Vin Ngõn hng nm 2000 68-Hin (Nguyn Th), Lun ỏn tin s kinh t:Hi nhp kinh t khu vc ca mt s nc ASEAN Vin kinh t Th gii nm 2001 69-Quõn ( c), Lun ỏn tin s kinh t: Th trng Vit Nam quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh nm 2001 70-c (ng Ngc),Lun ỏn tin s kinh t: Gii phỏp i mi hot ng ngõn hng thng mi nhm gúp phn phỏt trin th trng chng khoỏn Vit Nam Trng i hc Kinh t Quc dõn nm 2002 222 PHN PH LC DANH MC PH LC Ph lc - Tng quan cỏc NHTM nm 2011 Ph lc mụ hỡnh giao dch th trng tin t vit nam Ph lc s phiờn v lng trỳng thu trỏi phiu chớnh ph Ph lc 4- Giao dch trờn th trng liờn ngõn hng Ph lc - D n tớn dng phõn theo ngnh kinh t nm 2011 Ph lc -Tng trng huy ng v cung tin n cui thỏng so vi cui nm lin trc nhng nm gn õy 223 Ph lc - Tng quan cỏc NHTM nm 2011 (n v tớnh: t ng) Ti sn cú TCTD Vn huy ng D n cho vay N xu Th Chờnh Th phn Th phn phn lch Nm 2011 so ton Nm 2011 Nm 2011 Nm 2011 Thu- chi so ton so ton ngnh (%) ngnh (%) ngnh (%) ROA (%) ROE (%) VietinBank 427,758 9.06 295,619 10.31 271,669 10.87 3,732 4,192 0.98 16.89 BIDV 400,450 8.48 282,675 9.86 270,604 10.83 6,921 2,905 0.73 11.82 VCB 337,482 7.15 215,422 7.51 188,472 7.54 7,534 3,618 1.07 12.93 AgriBank 541,219 11.46 406,323 14.17 420,367 16.82 26,899 5,798 1.07 14.85 Khi TCTDNN 1,850,946 39.20 1,249,961 43.59 1,270,347 50.83 46,963 17,285 0.93 12.38 SacomBank 150,793 3.19 110,076 3.84 80,149 3.21 458 1,594 1.06 11.57 ACB 262,097 5.55 192,409 6.71 99,719 3.99 1,071 2,320 0.89 18.16 TechcomBank 182,477 3.86 110,838 3.87 58,591 2.34 1,758 1,805 0.99 15.82 45.95 890,083 35.61 21,208 20,355 0.94 10.25 100 2,499,323 100 83,007 44,290 0.94 9.94 Khi TCTDCP 2,165,288 45.86 1,317,769 Ton h thng 4,721,468 100 2,867,557 Ngun : Ngõn hng Nh nc Vit Nam 224 PH LC Mễ HèNH GIAO DCH TH TRNG TIN T VIT NAM 225 PH LC S PHIấN V KHI LNG TRNG THU TRI PHIU CHNH PH STT Nm S phiờn Khi lng Trỳng thu (t ng) Lói sut trỳng thu TPCP (%) 10 11 12 13 14 15 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 16 37 46 45 43 46 50 51 48 60 51 43 27 36 243,6 823,4 2.917.5 4.020,7 3.011.6 4.441 3.915 8.410 15.901 19.465 21.671 58.391 10.770 7.730 9.210 4,98 5,52 5,91 5,83 5,76 5,76 3,34 4,80 11,0 12,0 Ngun :Ngõn hng Nh Nc Vit Nam Ph lc 4- Giao dch trờn th trng liờn ngõn hng n v: T ng Nm 2009 Ch tiờu Nm 2010 Nm 2011 thỏng/2012 Doanh s S d Doanh s S d Doanh s S d Doanh s S d TCTD cho vay ln bng VN 131.475 14.808 117.975 12.395 134.475 15.983 1.170.509 97.995 TCTD cho vay ln bng ngoi t 36.696 2.270 23.685 3.051 29.685 3.435 456.845 86.831 Tin gi gia cỏc 181.899 26.150 271.476 43.341 368.475 52.515 4.006.334 234.718 Tin gi gia cỏc TCTD bng ngoi t 81.912 13.509 126.921 20.945 153.948 26.483 2.391.596 Tng s 431.982 56.737 540.057 79.732 686.583 98.416 8.025.284 TCTD bng VN 499.473 919.017 Ngun : Ngõn hng Nh nc Vit Nam 226 Ph lc - D N TN DNG PHN THEO NGNH KINH T NM 2011 n v:Ngn t ng Ngnh kinh t Tng s Ngn hn Trung di hn VN Ngoi t qui -Nụng nghip, lõm, thy sn 232,5 138,7 93,8 211,5 21 -Cụng nghip ch bin,ch to 596,2 410 186,2 365,5 230,7 -Xõy dng 242,4 141 101,4 229 13,4 -ễ tụ, xe mỏy v cỏc ng c 509,3 474,2 35,1 432 77,3 267 114,2 152,8 181 86 -Hot ng kinh doanh BS 142,5 33,6 108,9 122,8 19,7 -Vn ti kho bói 108,2 20,3 87,9 64,8 43,4 -H gia ỡnh,sn xut SP tiờu dựng 179,7 86 93,7 169,7 10 2.697 1.550 1.147 2.069 628 -Hot ng dch v Tng cng Ngun : Ngõn hng Nh nc Vit Nam Ph lc -Tng trng huy ng v cung tin n cui thỏng so vi cui nm lin trc nhng nm gn õy (n v: %) 227 Ph lc 7-Tng ti sn, t cú v iu l ca cỏc TCTD n thi im 30/9/2012 Ph lc 8-Tc tng trng ca ti sn,vn t cú v iu l ca cỏc nhúm TCTD n 30/9/2012 (V: T ng) 228 Ph lc 9-Tng ti sn ca cỏc nhúm TCTD tớnh n 30/9/2012 Tng ti sn ca cỏc TCTD l 4.866 triu t ng, gim 1,89% so vi cui nm 2011 Tớnh n 30/9/2012, quy mụ tng ti sn cú ca h thng cỏc t chc tớn dng l 4,866 triu t ng, gim 1,89% so vi cui nm 2011 Trong ú, ngõn hng thng mi nh nc tng trng vi 5,05%; riờng ngõn hng thng mi c phn gim ti 7,06% 229 Ph lc 10-Vn t cú ca cỏc nhúm TCTD (khụng bao gm NHCSXH) tớnh n 30/9/2012 Ph lc 11- Vn iu l ca cỏc nhúm TCTD tớnh n 30/9/2012 Ph lc 12-T l an ton ti thiu ca cỏc nhúm TCTD ti thi im 30/9/2012
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển thị trường tiền tệ ở Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, Phát triển thị trường tiền tệ ở Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, Phát triển thị trường tiền tệ ở Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay