Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành xây dựng dân dụng ở Việt Nam

222 137 0
  • Loading ...
1/222 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:16

Bộ giáo dục đào tạo Trường đại học kinh tế quốc dân PHAN VĂN HùNG PHáT TRIểN CÔNG NGHIệP Hỗ TRợ NGàNH XÂY DựNG DÂN DụNG VIệT NAM Chuyên ngành: QUảN TRị KINH DOANH Mã số: 62 34 01 02 Ngi hng dn khoa hc: pgs.ts phan đăng tuất ts đinh tiến dũng Hà nội, 2015 iii MC LC LI CAM OAN i LI CM N ii MC LC iii DANH MC CC CH VIT TT vi DANH MC CC BNG vii DANH MC S , BIU ix M U CHNG TNG QUAN CC CễNG TRèNH NGHIấN CU Cể LIấN QUAN V PHNG PHP NGHIấN CU 1.1 Tng quan cỏc cụng trỡnh nghiờn cu 1.1.1.Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu nc 1.1.2 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu nc ngoi 10 1.1.3 Khong trng cỏc nghiờn cu v hng nghiờn cu tip theo ca tỏc gi 12 1.2 Phng phỏp nghiờn cu 13 1.2.1 Phng phỏp thu thp d liu .13 1.2.2 Phng phỏp phõn tớch, tng hp d liu 14 CHNG C S Lí LUN V CễNG NGHIP H TR V PHT TRIN CễNG NGHIP H TR NGNH XY DNG DN DNG 18 2.1 C s lý lun v cụng nghip h tr 18 2.1.1 Khỏi nim v cụng nghip h tr 18 2.1.2 c im ca ngnh cụng nghip h tr 22 2.1.3 Phõn loi cụng nghip h tr 24 2.1.4 Vai trũ ca cụng nghip h tr 25 2.2 Ni dung v cỏc ch tiờu ỏnh giỏ phỏt trin CNHT ngnh XDDD 28 2.2.1 Ni dung phỏt trin CNHT ngnh xõy dng dõn dng .28 2.2.2 Cỏc ch tiờu ỏnh giỏ phỏt trin CNHT ngnh XDDD .31 2.3 Mt s kinh nghim quc t v phỏt trin CNHT ngnh XDDD trờn th gii v bi hc cho Vit Nam 52 iv 2.3.1 Kinh nghim ca Nht Bn [8,9,10,11] 52 2.3.2 Kinh nghim ca Trung Quc 58 2.3.3 Mt s bi hccho Vit Nam 72 CHNG THC TRNG PHT TRIN CễNG NGHIP H TR NGNH XY DNG DN DNG VIT NAM 78 3.1 Bi cnh phỏt trin CNHT ngnh XDDD VN giai on 2009 -2013 78 3.2.Thc trng ngnh XDDDv mt s DN CNHT ngnh XDDD VN 80 3.2.1 Thc trng ngnh XDDD Vit Nam 80 3.2.2 Thc trng mt s DN CNHT ngnh XDDD giai on 2009 -2013 83 3.3 Thc trng phỏt trin CNHT ngnh XDDDVN 99 3.3.1 Cp phỏt trin CNHT ngnh XDDD .99 3.3.2 Tc phỏt trin CNHT ngnh XDDD 102 3.3.3 Nng sut cỏc yu t tng hp (TFP) .105 3.3.4 T trng giỏ tr sn phm cụng ngh cao v sn phm ng dng cụng ngh cao giỏ tr sn xut cụng nghipVLXD .108 3.3.5 Phỏt trin h thng ti chớnh lnh mnh cỏc DN CNHT ngnh XDDD 110 3.4 Phõn tớch kt qu iu tra v nhõn t nh hng phỏt trin bn vng CNHT ngnh XDDD 114 3.4.1 ỏnh giỏ tin cy ca thang o tớnh nht quỏn bờn trong- H s Cronbachs Alpha .114 3.4.2.Phõn tớch nhõn t 115 3.4.3 Phõn tớch ỏnh giỏ cỏc nhõn t tỏc ng n phỏt trin bn vng CNHT ngnh XDDD 116 3.4.4 Phõn tớch tng quan gia cỏc nhõn t .126 3.4.5 Phõn tớch mc nh hng ca cỏc nhõn t phỏt trin bn vng CNHT ngnh XDDD 127 3.5 ỏnh giỏ chung v phỏt trin CNHT ngnh XDDD 129 3.5.1 Nhng kt qu t c 129 3.5.2 Nhng mt hn ch v nguyờn nhõn .131 v CHNG GII PHP PHT TRIN CễNG NGHIP H TR NGNH XY DNG DN DNG VIT NAM 134 4.1 Quan im v nh hng phỏt trin CNHT ngnh XDDD 134 4.1.1 Quan im v nh hng phỏt trin ngnh CN VLXD 134 4.1.2 Quan im v nh hng phỏt trin ngnh T vn- Thit k -Giỏm sỏt XD 136 4.2 Gii phỏp phỏt trin CNHT ngnh XDDD Vit Nam 137 4.2.1 Gii phỏp i vi Chớnh Ph 137 4.2.2 Gii phỏp chung i vi cỏc doanh nghip CNHT ngnh XDDD 143 4.3 Gii phỏp c th i vi mt s DN CNHT ngnh XDDD hin 149 4.3.1 Ngnh xi mng 149 4.3.2 Ngnh kớnh xõy dng 150 4.3.3 Ngnh vt liu xõy 151 4.3.4 Ngnh vt liu lp 152 4.3.5 Ngnh p lỏt 153 4.3.6 Ngnh t thit k - giỏm sỏt XDDD .154 4.4 Kin ngh i vi cỏc B, ngnh, Hi, Hip hi cú liờn quan 155 4.4.1 B xõy dng 155 4.4.2 B Ti nguyờn v mụi trng 155 4.4.3 B Cụng thng 156 4.4.4 B Giao thụng ti .156 4.4.5 B Giỏo dc v o to 156 4.4.6 B khoa hc v Cụng ngh .157 4.4.7 B K hoch v u t .157 4.4.8 Cỏc Hi, Hip hi ngnh ngh liờn quan n VLXD .157 KT LUN 158 DANH MC CC CễNG TRèNH KHOA HC CA TC GI CễNG B Cể LIấN QUAN N LUN N DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC vi DANH MC CC CH VIT TT CNHT: Cụng nghip h tr CN: Cụng nghip CP: Chớnh ph CSPT: Chớnh sỏch phỏt trin CSHT: C s h tng DNNVV: Doanh nghip nh v va DN: Doanh nghip KTN: iu kin t nhiờn KHCN: Khoa hc cụng ngh NNL: Ngun nhõn lc NK: Nhp khu MT: Mụi trng PTBV: Phỏt trin bn vng QHLK: Quan h liờn kt TNKS: Ti nguyờn khoỏng sn TCSTK: Tng cụng sut thit k TT: Th trng T QG: Tp on a Quc Gia VLXD: Vt liu xõy dng VN: Vit Nam VNXK: Vit Nam xut khu XM: Xi mng XK: Xut khu XDDD: Xõy dng dõn dng vii DANH MC CC BNG Bng 1.1: V trớ kho sỏt v s phiu kho sỏt 14 Bng 1.2: Doanh nghip c kho sỏt 14 Bng 3.1: D bỏo nhu cu xi mng n nm 2020 theo u t ton xó hi .85 Bng 3.2: D bỏo nhu cu Kớnh XD n nm 2020 theo u t ton xó hi 87 Bng 3.3: Tng hp vt liu xõy qua cỏc nm 89 Bng 3.4: D bỏo nhu cu vt liu xõy n nm 2020 theo u t ton xó hi 89 Bng 3.5: D bỏo nhu cu tm lp xi mng phõn theo vựng 92 Bng 3.6: Kim ngch xut khu ỏ p lỏt ton cu 94 Bng 3.7: Kim ngch xut khu vt liu p lỏt 95 Bng 3.8: D bỏo nhu cu VL p lỏt n nm 2020 theo u t ton xó hi 95 Bng 3.9: Ch s giỏ VLXD ch yu nm 2010 .104 Bng 3.10: C cu GDP v C cu u t cho xõy dng 105 Bng 3.11: Tng trng GDP v Tng trng u t xõy dng .106 Bng 3.12: Qui mụ ch s hu ca cỏc DN CNHT ngnh XDDD 110 Bng 3.13: Doanh thu ca cỏc DN CNHT ngnh XDDD 111 Bng 3.14: Mt s ch tiờu ti chớnh ca DN CNHT ngnh XDDD 112 Bng 3.15: Minh kt qu kim nh Cronbachs Alpha cho cỏc bin 114 Bng 3.16: Kt qu kim nh KMO ( Bin quan sỏt) 115 Bng 3.17: Kt qu kim nh KMO (Bin ph thuc) 116 Bng 3.18: ỏnh giỏ v th trng sn phm VLXD .116 Bng 3.19: ỏnh giỏ v ngun nhõn lc 117 Bng 3.20: ỏnh giỏ v c s h tng 118 Bng 3.21: ỏnh giỏ v ngun 119 Bng 3.22:ỏnh giỏ v khoa hc cụng ngh 120 Bng 3.23: ỏnh giỏ v chớnh sỏch 121 Bng 3.24: ỏnh giỏ v quan h liờn kt 122 Bng 3.25: ỏnh giỏ v iu kin t nhiờn 123 Bng 3.26: ỏnh giỏ v Chớnh tr - Vn húa 124 viii Bng 3.27: Phõn tớch tng quan 126 Bng 3.28: Tng hp kt qu phõn tớch hi quy .127 Bng 3.29: C cu GDP theo ngnh kinh t ca mt s nc nm 2010 .129 Bng 3.30: C cu lao ng vic lm c nc theo nhúm ngnh kinh t .130 ix DANH MC S , BIU , HèNH V S , biu : S 1: Phng phỏp nghiờn cu Biu 3.1: Sn xut v tiờu th xi mng 84 Biu 3.2: Sn lng kớnh thy tinh c sn xut qua cỏc nm 86 Biu 3.3: Sn lng v mc tng trng vt liu lp 91 Biu 3.4: Cỏc cp phỏt trin ca cỏc DN CNHT ngnh XDDD .99 Biu 3.5: Mc u t cho ngnh XD giai on 2009 -2013 102 Biu 3.6: Tc phỏt trin bỡnh quõn ngnh XD 103 Biu 3.7: Tc phỏt trin ca DN CNHT ngnh XDDD .103 Biu 3.8: T l tng GDP/ T l tng lao ng ngnh XD 105 Biu 3.9: Tc tng GDP Vit Nam .107 Biu 3.10: T trng giỏ tr SP VLXD cụng ngh cao/Tng giỏ tr SP VLXD 109 Biu 3.11: Thu nhp ca lao ng ngnh xõy dng 112 Biu 3.12: Phõn phi phn d 128 Hỡnh v: Hỡnh 2.1: Cu trỳc cp h tr cựng vi cụng ngh tng ng sn xut VLXD 29 Hỡnh 2.2: Cỏc cp phỏt trin CNHT ngnh XDDD .32 Hỡnh 2.3: Mụ hỡnh phỏt trin bn vng kiu ba vũng trũn 40 Hỡnh 2.4: Ba tr ct ca phỏt trin bn vng 40 Hỡnh 2.5 Tng u t chi cho ngnh XD kin thit v cỏc ngun thuca CP 53 M U Lý la chn ti Ngy cỏc nh sn xut ln trờn th gii, cỏc on a quc gia ch nm gi cỏc hot ng nh nghiờn cu v trin khai, xỳc tin thng mi, phỏt trin sn phm, cũn cỏc cụng on sn xut, nhng phn cụng vic trc õy nm dõy chuyn sn xut hon chnh, hu ht c giao cho cỏc doanh nghip bờn ngoi Nh vy, cỏc sn phm cụng nghip khụng cũn c sn xut ti mt khụng gian, a im, m c phõn chia thnh nhiu cụng on, cỏc a im, cỏc quc gia khỏc Thut ng cụng nghip h tr l cỏch tip cn sn xut cụng nghip bi cnh mi ny Vit Nam ang trờn i mi v phỏt trin Sau 20 nm i mi k t i hi ng VI nm 1986, ó khng hong kinh t, t c tc tng trng nhanh, tng cng c s vt cht v to tin cho giai on phỏt trin mi cụng nghip húa - hin i húa t nc, sm a nc ta tỡnh trng kộm phỏt trin, phn u n nm 2020 c bn tr thnh mt nc cụng nghip theo hng hin i Tuy vy, t l gia tng giỏ tr sn xut cụng nghip li ang cú du hiu i xung Theo B Cụng Thng (2013), nm 1995 VA/GO ton ngnh cụng nghip l 42,5%; n nm 2000 t l ny ch cũn 38,45%; nm 2005 cũn 29,63%; nm 2007 t 26,3%; nm 2010 t 23,4%; nm 2013 t 21,7% Mt nhng lý quan trng ca tỡnh trng ny, l s yu kộm ca cỏc ngnh CNHT n nm 2011 Vit Nam ó xut hin thut ng Cụng nghip h tr Chớnh ph a ra, ó c s dng rng rói Vit Nam ó cú nhiu chuyn bin ỏng k nhn thc cng nh hot ng ca cỏc doanh nghip sn xut Vit Nam Cp khoa hc cụng ngh v tc phỏt trin ca cỏc ngnh ó tng nhanh Mc dự ó cú rt nhiu n lc t phớa cỏc doanh nghip, s tr giỳp ca Chớnh ph, cỏc c quan chc nng cú liờn quan, nhng trỡnh phỏt trin cụng nghip h tr ca Vit Nam cũn thp xa so vi k vng v so vi yờu cu Vic tỡm nguyờn nhõn ớch thc ca tỡnh trng ny, t ú, xut nh hng v gii phỏp phỏt trin hp lý cụng nghip h tr va l nhim v cp thit, va l nhim v c bn cụng nghip Vit Nam phỏt trin Trong iu kin ton cu húa v khoa hc cụng ngh phỏt trin mnh m, xut hin hng lot cỏc yu t ũi hi phi tớnh n, bo m tớnh hp lý, phỏt trin bn vng cụng nghip h tr Trong ú cú yu t liờn kt khu vc v ton cu l ht sc cn thit V lý thuyt, cho n nhng ny cha c gii quyt rừ rng, v thc t hin cũn nhiu quan im khỏc v phỏt trin cụng nghip h tr nhng nc ang quỏ trỡnh cụng nghip húa nh Vit Nam Chớnh sỏch phỏt trin cụng nghip h tr cn phi phự hp vi xu hng ton cu húa v hi nhp cú hiu qu vo i sng kinh t quc t Trc nhng bi cnh ú, phỏt trin cụng nghip h tr, nht l nhng ngnh ũi hi phi s dng khoa hc v cụng ngh cao ang l thỏch thc ln t cho Vit Nam Nhm c th v thc tin húa cỏc ni dung nghiờn cu, ti c gii hn vo cụng nghip h tr ngnh xõy dng dõn dng, nh l mt trng hp nghiờn cu in hỡnh Xõy dng dõn dng l ngnh cú tớnh i din cao cho mt quc gia ang phỏt trin cú dõn s ụng, nhu cu nh l ht sc cn thit Cựng vi vic nõng cao trỡnh khoa hc v cụng ngh vo sn xut, phỏt trin bn vng nn cụng nghip h tr phỏt trin s l yu t mnh nht thỳc y v thu hỳt cỏc nh u t nc ngoi mt cỏch bn vng Trc thc t ú, ti Phỏt trin cụng nghip h tr ngnh xõy dng dõn dng Vit Nam ó c tỏc gi la chn nghiờn cu lm lun ỏn tin s ca mỡnh Mc tiờu nghiờn cu 2.1 Mc tiờu chung Mc tiờu chung ca lun ỏn l trờn c s khoa hc v h thng cỏc ch tiờu nghiờn cu, phõn tớch thc trng phỏt trin CNHT ngnh XDDD Vit Nam, t ú xut cỏc gii phỏp nhm phỏt trin CNHT ngnh XDDD Vit Nam 2.2 Mc tiờu c th (1) Lý lun nhng c bn v CNHT, trờn c s ú dng, lm rừ c cỏc khớa cnh v phỏt trin CNHT ngnh XDDD Vit Nam Sig (2-tailed) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 000 000 000 000 000 000 000 000 201** Sig (2-tailed) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 000 000 000 000 000 000 000 000 208** Sig (2-tailed) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 352** 371** 308** 318** 372** 304** 241** 201** 208** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 N 300 300 300 300 300 300 300 300 300 N Quan h Pearson liờn kt Correlation N iu kin Pearson t nhiờn Correlation N Phỏt trin Pearson BV CNHT Correlation ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .000 300 Correlations TT Spearma Th trng Correlation n's rho Coefficient CSPT V CSHT CTVH QHLK KTN PTBVC NHT -.059 004 006 035 263** 452 306 940 916 542 000 300 300 300 300 300 300 -.045 -.016 -.038 040 010 -.033 361** 777 516 485 865 571 000 300 300 300 300 300 300 300 1.000 -.013 005 -.033 -.017 -.022 024 254** 789 816 929 573 763 701 675 000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 -.029 -.045 -.013 1.000 -.033 -.038 -.027 004 024 194** Sig (2-tailed) 613 434 816 571 513 637 940 679 001 N 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 -.044 -.016 005 -.033 1.000 -.072 -.007 -.035 -.004 326** Sig (2-tailed) 452 777 929 571 216 899 545 942 000 N 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 -.059 -.038 -.033 -.038 -.072 1.000 000 010 025 197** Sig (2-tailed) 306 516 573 513 216 986 862 665 001 N 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 004 040 -.017 -.027 -.007 000 1.000 -.037 -.033 206** Sig (2-tailed) 940 485 763 637 899 986 528 573 000 N 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 006 010 -.022 004 -.035 010 -.037 1.000 -.005 194** 008 -.044 885 445 613 300 300 300 300 008 1.000 -.016 Sig (2-tailed) 885 789 434 N 300 300 300 -.044 -.016 Sig (2-tailed) 445 N N Khoa hc Correlation cụng ngh Coefficient Ngun nhõn Correlation lc Coefficient Chớnh sỏch Correlation phỏt trin Coefficient Correlation Coefficient C s h tng Correlation Coefficient Chớnh tr Correlation húa NNL 1.000 Sig (2-tailed) Vn KHCN Coefficient Quan h liờn Correlation kt Coefficient -.029 -.044 Sig (2-tailed) 916 865 701 940 545 862 528 935 001 N 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 035 -.033 024 024 -.004 025 -.033 -.005 1.000 229** Sig (2-tailed) 542 571 675 679 942 665 573 935 000 N 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 263** 361** 254** 194** 326** 197** 206** 194** 229** 1.000 Sig (2-tailed) 000 000 000 001 000 001 000 001 000 N 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 iu kin t Correlation nhiờn Coefficient Phỏt trin BV Correlation CNHT Coefficient ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) PH LC 10: D BO MT S CH TIấU KINH T - X HI VN N NM 2020 TT Ch tiờu n v 2015 2020 Dõn s Tr Ngi 91,654 96,599 Dõn s tui lao ng Tr Ngi 60,445 63,545 GDP(giỏ HH) T ng 3.370.166 5.807.975 GDP bỡnh quõn/ngi (giỏ HH) Tr.ng 36,77 60,12 C cu GDP % 100 100 Cụng nghip % 42,2 43,8 Nụng lõm ng nghip % 18,4 16,6 Dch v % 39,5 39,6 GTSX cụng nghip(giỏ HH) T ng 1.420.862 2.542.731 Vn u t (giỏ HH) T ng 1.271.616 2.626.077 2011-2015 2016-2020 Giai on Tc tng dõn s % 1,1-1,19 1.01 Tc tng GDP % 6,5 7,0 10 Tc tng GDP CN +XD % 7,1 6,0 Ngun: Vin chin lc phỏt trin B k hoch v u t PH LC 11: CH S SN XUT CễNG NGHIP GIAI ON 2011-2015 n v: % TT Nm 2011 so vi nm 2010 Nm 2012 so vi nm 2011 Nm 2013 so vi nm 2012 K hoch nm 2014 so vi nm 2013 TON NGNH 108.80 105.79 105.88 106.30 106.94 106.74 Khai khoỏng 101.70 104.99 99.81 101.23 102.02 101.95 112.00 105.52 107.44 107.92 108.90 108.36 111.90 111.56 108.54 109.60 110.20 110.36 108.30 108.14 109.10 110.00 110.10 TấN NGNH K hoch nm 2015 so vi nm 2014 Tc tng trng bỡnh quõn giai on 2011- 2015 Cụng nghip ch bin, ch to Sn xut v phõn phi in Cung cp nc; hot ng qun lý v x lý rỏc thi, nc thi 109.13 Ngun: Tng cc thng kờ; Theo giỏ so sỏnh 2010 PH LC 12: CH S SN XUT CễNG NGHIP NM 2013 SO VI NM 2012 Sn xut v phõn Cung cp nc; hot ng qun lý phi in Cụng nghip ch v x lý rỏc thi 108.5 bin, ch to 109,1 107.4 110 108 Ton ngnh 105.9 106 104 Khai khoỏng 99.8 102 100 98 96 94 Ngun: Tng cc thng kờ PH LC 13: XUT KHU SANG MT S TH TRNG T NM 2009-2013 Gi ỏ t r ( t r i u U S D ) 24,000 20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 2009 2010 ASEAN Nht Bn 2011 EU Hoa K 2012 2013 Trung Quc Ngun: Tng cc thng kờ PH LC 14: KHI LNG CC LOI KHONG SN LM VLXD KHAI THC GIAI ON 2007 -2012 TT Danh mc n v 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Cao lanh 1000 tn 400 550 700 1000 1200 1100 t sột trng 1000 tn 600 650 650 700 750 690 Fenspat 1000 tn 1400 1500 1550 1700 1600 1450 Cỏt trng 1000 tn 500 700 900 1200 1300 1000 ụlụmit 1000 tn 100 140 150 200 200 200 t sột chu la 1000 tn 15 20 30 50 50 50 ỏ p lỏt Triu m2 6,0 6,5 7,2 8,1 8,5 7,0 ỏ vụi XM Triu tn 35 52 59 67 65 70 t sột XM Triu tn 8,8 12 14 15,5 15,3 16,5 10 Ph gia XM Triu tn 5,3 8,0 9,0 10,2 10 10,8 11 ỏ XD Triu m3 75 122 137 147 152 143 12 Cỏt XD Triu m3 75 64 70 63 59 45 27 29 30 33 35 30 13 Sột gch ngúi Triu m Ngun: - H thng d liu TNKS lm nguyờn liu sn xut VLXD Vin VLXD - QH VLXD n nm 2012 ca cỏc tnh, thnh ph - Vin VLXD PH LC 15: TNG HP V NHU CU V U T S LIU NM 2012 V QH 121 Loi sn phm n v Xi mng Tr Tn Nhu cu ni a Sai D Thc khỏc bỏo t (%) 63,74 45,5 -28,61 Vt liu xõy T viờn 27,61 21,74 -21,26 KX 21,74 - Gm p lỏt Tr.m2 240,30 246,90 +2,75 275,40** 435,00 +57,95 Kớnh XD Tr.m2 107,3 76,49 -28,71 171,40** 187,90 +9,63 ỏ p lỏt Tr.m2 - 12,32 - KX 13,69 - S v sinh Tr SP 9,00 8,50 -5,56 15 14,7 - TT u t Theo QH Thc t 105,40 68,59 Sai khỏc (%) -34,92 (2015) Vt liu 133,55 134,77 +0,91 KX 134,77 - lp Tr.m (2011) Cỏt xõy dng Tr.m3 110,00 45,00 -41,09 KX 45,00 - ỏ xõy dng Tr.m3 120,00 143,00 +21,05 KX 143,00 - Ngun: B Xõy dng * Sn lng vt liu xõy ** TCSTK nm 2010, giai on 2011-2015 khụng u t thờm PH LC 16: TNG HP TI NGUYấN KHONG SN LM VLXD THEO VNG KINH T TT Trung du v nỳi phớa bc ng bng sụng hng Bc Trung B v DH Trung Tõy nguyờn ụng Nam B ng Bng song Cu Long Tng s 157 83 82 22 351 21.869,800 9.681,210 12.018,352 23,468 569,884 575,770 44.738,484 73 88 72 10 11 260 1.405,700 3.255,520 2.543,220 34,490 309,570 155,750 7.704,250 21 34 35 59 152 63,040 2.069,670 867,090 2,110 945,430 0,000 3.947,340 104 59 72 53 79 15 382 81,62 101,111 164,340 284,850 294,582 2,864 848,296 32 29 11 85 46,300 5,236 24,555 5,133 0,000 2,565 83,88 S m 42 36 85 Triu tn 6,537 756,801 0,000 597,425 42,250 1.403,013 92 10 205 55 40 410 5.188,860 59,330 25.213,393 580,608 1.319,976 5.228,000 37.590,239 Vựng Loi khoỏng sn ỏ vụi xi mng S m Triu tn Sột xi mng S m Triu tn Ph gia xi mng S m Triu tn Cao lanh S m Triu tn Fenspat S m Triu tn Cỏt trng ỏ p lỏt S m Triu m Sột gch ngúi TT Vựng Loi khoỏng sn S m Triu m Triu m Triu m Triu tn ụng Nam B ng Bng song Cu Long Tng s 113 109 140 98 93 141 694 711,910 684,860 669,130 447,460 563,690 533,530 3.610,580 65 59 59 10 64 74 331 281,470 161,770 708,810 10,830 163,420 753,420 2.079,720 98 66 167 84 129 20 564 2.947,260 2.673,760 42.595,890 1.699,150 3.284,590 408,260 53.608,910 45 16 18 0 82 1.941,435 418,820 375,050 38,000 0,000 0,000 2.773,305 1 0,280 13,590 0,000 1,200 0,000 0,000 15,070 27 11,419 3,392 7,340 0,000 16,132 0,000 38,283 Sột chu la S m Triu tn 13 Tõy nguyờn ụlụmit S m 12 Bc Trung B v DH Trung ỏ XD S m 11 ng bng sụng hng Cỏt si XD S m 10 Trung du v nỳi phớa bc t sột trng S m Triu tn Ngun:Quy hoch VLXD cỏc a phng; Ti liu ca Tng cc a cht v khoỏng sn; iu chnh, b sung Quy hoch thm dũ, khai thỏc v s dng khoỏng sn lm xi mng VN n nm 2020; iu chnh, b sung Quy hoch thm dũ, khai thỏc, ch bin v s dng khoỏng sn lm VLXD VN n nm 2020 PH LC 17: PHN B CC NH MY SN XUT VLXD THEO VNG KINH T TT S liu vựng Xi mng Gch SN Tm lp XM si Gch p lỏt (triu viờn) ( tr.m ) ( tr.m ) S v sinh (tr.SP) ỏ p lỏt Kớnh XD ỏ XD ( tr.m ) ( tr.m ) ( tr.m ) ( tr.m3) Cỏt XD Vụi (tr.tn) Trung du v nỳi phớa Bc S c s 16 4.691 - - - TCSTK 10,91 3.509,69 18,6 24,0 0,5 0,15 28,37 8,40 0,487 ng bng sụng Hng S c s 22 7.482 15 38 19 - - - TCSTK 34,15 9.770,5 45,7 199,2 11,95 0,53 86,9 55,13 30,24 1,878 Bc Trung B v Duyờn hi Trung S c s 1.028 10 11 196 - - - TCSTK 15,26 2.137,3 15,7 62 0,3 12,929 54 22,78 9,43 0,549 S c s 484 0 - - - TCSTK 645,88 0 0,06 5,83 2,31 S c s 288 25 - - - TCSTK 3,8 772,50 12 139,30 1,95 47 37,67 4,26 0,061 Tõy Nguyờn ụng Nam B ng bng Sụng Cu Long S c s 3.046 - - - TCSTK 4,47 3.488,4 10,5 0,22 24,18 4,66 0,281 50 17.019 35 82 27 205 - - - 68,59 20.423,27 98 435 14,70 13,69 187,9 152,20 59,30 3,256 Tng s c s TCSTK c nc Ngun: Niờn giỏm thng kờ v s liu Quy hoch VLXD cỏc a phng, s liu nm 2012 Riờng s liu ỏ v cỏt xõy dng nm 2011 PH LC 18: TNG HP D BO NHU CU VLXD VIT NAM N NM 2020 TT Loi sn phm TD &MN n v B Sụng Hng phớa Bc BTB&DH Tõy nguyờn Trung ụng Nam B B Sụng Tng Cu Long cng 2015 2020 2015 2020 2015 2020 2015 2020 2015 2020 2015 2020 2015 2020 Xi mng Tr.tn 5,12 8,44 12,89 21,61 10,22 17,06 2,64 4,50 15,64 25,64 9,54 15,75 56 93 VL p lỏt Tr.m2 29,25 42,66 73,68 109,30 58,39 86,19 15,11 22,72 89,11 129,56 54,46 79,57 320 470 S v sinh Tr.SP 1,16 1,88 2,92 4,81 2,32 3,79 0,6 1,00 3,54 5,7 2,16 3,5 12,69 20,68 Kớnh XD Tr.m 7,3 10,03 18,42 25,58 14,6 21,17 3,78 5,32 22,28 30,32 13,62 18,62 80 110 VL xõy T viờn 2,38 2,73 5,99 6,98 4,74 5,50 1,23 1,45 7,24 8,26 4,42 5,08 26 30 VL lp Tr.m2 8,78 9,62 22,09 24,56 17,51 19,44 4,53 5,13 26,74 29,22 16,35 17,94 96 106 ỏ XD Tr.m3 11,42 16,43 28,78 42,09 22,81 33,19 5,90 8,75 34,81 49,89 21,28 30,65 125 181 Cỏt XD Tr.m3 8,41 11,8 21,18 30,23 16,79 23,84 4,34 6,29 25,62 35,83 15,66 22,01 92 130 Vụi Tr.tn 0,33 0,46 0,83 1,16 0,66 0,92 0,17 0,24 1,01 1,38 0,62 0,85 3,6 5,0 Ngun: B Xõy dng PH LC 19 S H Cể NH V CHA Cể NH n v tớnh: H S h cú nh Mã Khuvc Tng s h S h S h cha cú nh % S h % Nm1999 A Ton quc 16.661.366 16.649.989 99,93 11.377 0,07 B ụ th 4.026.015 4.022.471 99,91 3.544 0,09 C Nụng thụn 12.635.351 12.627.518 99,94 7833 0,06 A Ton quc 22.198.922 22.186.275 99,94 12.647 0,06 B ụ th 6.761.476 6.756.726 99,93 4.750 0,07 C Nụng thụn 15.437.446 15.429.549 99,95 7.897 0,05 Nm2009 Nm 2013 A Ton quc 29.342.856 29.310.210 99,98 32.646 0,02 B ụ th 8.654.325 8.600.213 99,37 54.112 0,63 C Nụng thụn 20.688.531 20.680.326 99,96 8.205 0,04 Ngun: Chin lc phỏt trin nh n nm 2020 PH LC 20 BNG TNG HP NHU CU NH TNG HP NHU CU NH CễNG NHN TI CC KCN Nm S lng KCN Din tớch t(ha) 2008 2010 2015 2020 194 254 46.600 69.000 70.000 80.000 4.200.000 6.200.000 6.300.000 7.200.000 1.680.000 2.000.000 3.780.000 6.000.000 1.000.000 1.400.000 2.650.000 4.200.000 8.000.000 11.200.000 21.200.000 33.600.000 Lao ng d kin (90ng/ha) Lao ng ang lm vic (Ngi) S lao ng cú nhu cu ch Nhu cu nh (m2) Ngun: Chin lc phỏt trin nh n nm 2020 TNG HP NHU CU NH HC SINH, SINH VIấN Nm Tng s HS,SV nv HS/SV S HS, SV cú nhu cu ch KTX DT sn nh bỡnh quõn ch m2/ HS trờn1HS,SV 2010 2015 2020 3.000.000 3.500.000 4.500.000 1.800.000 2.100.000 2.700.000 60% 60% 60% Nhu cu nh Tng din tớch m S phũng phũng 9.000.000 12.600.000 18.900.000 225.000 262.500 340.000 Ngun: Chin lc phỏt trin nh n nm 2020 TNG HP CH TIấU V NH CHO NGI THU NHP THP Ch tiờu Dõn s ụ th n v 2009 2015 2020 Triu ngi 25,43 35,0 43,2 20 20 15 Triu ngi 5,86 7,0 6,48 ngi 3,7 3,4 3,2 m2/ngi 12 15 18 % T l thu nhp thp S ngi thu nhp thp Bỡnh quõn nhõn khu ca h gia ỡnh DT nh bỡnh quõn Ngun: Chin lc phỏt trin nh n nm 2020 TNG HP CH TIấU V NH NễNG THễN Ch tiờu n v 2009 2015 2020 Dõn s nụng thụn Triu ngi 60,4 56,7 52,8 T l % tng DS 70,37 62 55 3,9 3,7 3,5 15,7 18,8 21,5 15,44 15,32 15,08 948 1.067 1.137 Bỡnh quõn nhõn khu ca h gia ỡnh Din tớch sn nh ngi m2/ngi Bỡnh quõn trờn ngi Nhu cu nh Tng s cn/h (unit) Tng din tớch triu TDT triu m2 Ngun: Chin lc phỏt trin nh n nm 2020
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành xây dựng dân dụng ở Việt Nam, Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành xây dựng dân dụng ở Việt Nam, Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành xây dựng dân dụng ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay