Phát triển bền vững làng nghề truyền thống vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

246 185 0
  • Loading ...
1/246 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:16

B GIO DC O TO TRNG I HC KINH T QUC DN BCH TH LAN ANH PHT TRIN BN VNG LNG NGH TRUYN THNG VNG KINH T TRNG IM BC B LUN N TIN S KINH T H NI - 2010 B GIO DC O TO TRNG I HC KINH T QUC DN BCH TH LAN ANH PHT TRIN BN VNG LNG NGH TRUYN THNG VNG KINH T TRNG IM BC B Chuyờn ngnh : Kinh t chớnh tr Mó s : 62 31 01 01 LUN N TIN S KINH T Ngi hng dn khoa hc: GS, TS PHM QUANG PHAN PGS, TS TRN VIT TIN H NI - 2010 MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam ủoan Mc lc Danh mc cỏc ch vit tt Danh mc cỏc bng Danh mc cỏc biu ủ M U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU TI Chng 2: NHNG VN Lí LUN V THC TIN V PHT TRIN BN VNG LNG NGH TRUYN THNG 24 2.1 MT S VN CHUNG V PHT TRIN BN VNG 24 2.1.1 Quan nim v phỏt trin bn vng 24 2.1.2 Quan nim v phỏt trin bn vng Vit Nam 32 2.2 PHT TRIN BN VNG LNG NGH TRUYN THNG 36 2.2.1 Mt s ủ chung v lng ngh truyn thng 36 2.2.1.1 Ngh truyn thng 36 2.2.1.2 Lng ngh truyn thng 43 2.2.1.3 c ủim lng ngh truyn thng 45 2.2.2 Ni dung v cỏc nhõn t nh hng ủn phỏt trin bn vng lng ngh truyn thng 49 2.2.2.1 Khỏi nim, ni dung phỏt trin bn vng lng ngh truyn thng 49 2.2.2.2 Cỏc nhõn t nh hng ủn s phỏt trin bn vng lng ngh truyn thng 2.2.3 S cn thit phỏt trin bn vng lng ngh truyn thng 57 64 2.2.3.1 Vai trũ ca lng ngh truyn thng nn kinh t 64 2.2.3.2 Gúp phn gi gỡn bn sc hoỏ dõn tc 68 2.2.3.3 Bo v mụi trng lng ngh truyn thng 70 2.3 KINH NGHIM PHT TRIN BN VNG LNG NGH TRUYN THNG MT S NC 72 2.3.1 Tỡnh hỡnh phỏt trin bn vng lng ngh truyn thng mt s nc 72 2.3.2 Kinh nghim rỳt cho Vit Nam 82 Kt lun chng 83 Chng 3: THC TRNG PHT TRIN BN VNG LNG NGH TRUYN THNG VNG KINH T TRNG IM BC B 85 3.1 IU KIN T NHIấN - KINH T X HI V CC CHNH SCH KINH T TC NG N S PHT TRIN BN VNG LNG NGH TRUYN THNG VNG KINH T TRNG IM BC B 85 3.1.1 iu kin t nhiờn - kinh t xó hi 85 3.1.2 Cỏc chớnh sỏch kinh t v phỏt trin lng ngh 90 3.1.3 c ủim lng ngh truyn thng vựng kinh t trng ủim Bc B 93 3.2 THC TRNG PHT TRIN BN VNG LNG NGH TRUYN THNG VNG KINH T TRNG IM BC B 3.2.1 Tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh cỏc lng ngh truyn thng 3.2.1.1 Tỡnh hỡnh chung 98 98 98 3.2.1.2 Thỳc ủy chuyn dch c cu kinh t v gia tng giỏ tr sn lng 3.2.2 Tỏc ủng xó hi ca s phỏt trin lng ngh truyn thng 105 110 3.2.2.1 Vn ủ vic lm, thu nhp, xúa ủúi gim nghốo 110 3.2.2.2 Vn ủ di dõn v xõy dng nụng thụn mi 115 3.2.3 Mụi trng cỏc lng ngh truyn thng 119 3.3 NH GI CHUNG V PHT TRIN BN VNG LNG NGH TRUYN THNG VNG KINH T TRNG IM BC B 126 3.3.1 Thnh tu 126 3.3.2 Hn ch v nguyờn nhõn 130 3.3.3 Mi quan h gia ba ni dung PTBVLNTT vi phỏt trin nụng nghip nụng thụn v PTBVVKTTBB Kt lun chng 140 142 Chng 4: NH HNG V GII PHP PHT TRIN BN VNG LNG NGH TRUYN THNG VNG KINH T TRNG IM BC B 144 4.1 C HI, THCH THC V XU HNG PHT TRIN LNG NGH TRUYN THNG VNG KINH T TRNG IM BC B 144 4.1.1 C hi v thỏch thc 144 4.1.1.1 C hi 144 4.1.1.2 Thỏch thc 147 4.1.2 Xu hng phỏt trin lng ngh truyn thng vựng kinh t trng ủim Bc B 160 4.2 QUAN IM, NH HNG PHT TRIN BN VNG LNG NGH TRUYN THNG VNG KINH T TRNG IM BC B TRONG QU TRèNH HI NHP KINH T QUC T 165 4.2.1 Quan ủim phỏt trin bn vng lng ngh truyn thng vựng KTTBB 165 4.2.1.1 Quy hoch LNTT l mt b phn phỏt trin bn vng kinh t nụng thụn v phỏt trin bn vng VKTTBB 165 4.2.1.2 Hon thin h thng chớnh sỏch ủ phc hi, phỏt trin ngh truyn thng v nhõn cy ngh mi 4.2.1.3 Phỏt trin cụng ngh lng ngh truyn thng 166 167 4.2.1.4 Phỏt trin bn vng LNTT trờn c s phõn loi mc ủ phỏt trin ủ cú hng ủu t phự hp 4.2.2 nh hng phỏt trin bn vng lng ngh truyn thng 168 172 4.2.2.1 nh hng phỏt trin v th trng xut khu 172 4.2.2.2 nh hng v chin lc cnh tranh 174 4.2.2.3 nh hng v mc tiờu 175 4.3 CC GII PHP CH YU NHM PHT TRIN BN VNG LNG NGH TRUYN THNG VNG KINH T TRNG IM BC B TRONG GIAI ON 2015- 2020 4.3.1 Gii phỏp phỏt trin u tiờn theo nhúm ngnh ngh 178 178 4.3.2 Gii phỏp v th trng v tiờu th sn phm 180 4.3.3 Gii phỏp h tr ủ phỏt trin cỏc doanh nghip va v nh lng ngh 183 4.3.4 Gii phỏp quy hoch gn vi bo v mụi trng v ủu t xõy dng c s h tng cỏc lng ngh truyn thng 184 4.3.5 Gii phỏp v ủo to ngun nhõn lc 186 4.3.6 Gii phỏp phỏt trin lng ngh truyn thng gn vi du lch 192 4.3.7 Gii phỏp kt hp nh 194 4.3.8 Gii phỏp xõy dng thng hiu cho lng ngh truyn thng 196 4.3.9 Gii phỏp tuyờn truyn nõng cao nhn thc v ngh th cụng truyn thng cỏc lng ngh truyn thng 199 Kt lun chng 201 KT LUN 202 CC CễNG TRèNH CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N TI LUN N 204 DANH MC TI LIU THAM KHO 205 PHIU IU TRA V TèNH HèNH PHT TRIN BN VNG LNTT VNG KINH T TRNG IM BC B PH LC 216 DANH MC CC CH VIT TT TRONG LUN N CNH, HH : Cụng nghip húa, hin ủi húa CNNT : Cụng nghip nụng thụn CNXH : Ch ngha xó hi KTTBB : Kinh t trng ủim Bc B LN : Lng ngh LNTT : Lng ngh truyn thng NK : Nhp khu NTCTT : Ngh th cụng truyn thng PTBV : Phỏt trin bn vng TBB : Trng ủim Bc B TTCN : Tiu th cụng nghip XK : Xut khu XGN : Xúa ủúi gim nghốo DANH MC CC BNG TRONG LUN N TT Tờn bng Trang Bng 2.1 Nhúm ngh th cụng m ngh 41 Bng 3.1 C cu kinh t cỏc tnh vựng trng ủim Bc B nm 2007 87 Bng 3.2 Mt s ch tiờu v giỏo dc vựng KTTBB 89 Bng 3.3 Phõn b lng ngh v mt hng kinh t vựng kinh t trng ủim Bc B 94 Bng 3.4 C cu kinh t vựng TBB nm 2008 97 Bng 3.5 T l lao ủng sn xut kinh doanh ngh truyn thng 106 Bng 3.6 Tỡnh hỡnh thu nhp v lao ủng ti mt s LNTT 111 Bng 3.7 T l h nghốo vựng KTTBB 112 Bng 3.8 Mt s ch tiờu phỏt trin xó hi ti cỏc LNTT nm 2009 113 Bng 3.9 Mt s ch tiờu kinh t LNTT tnh Vnh Phỳc 128 Bng 3.10 Mc ủ khú khn ca cỏc nhõn t nh hng s PTBVLNTT 132 Bng 4.1 Mc ủ cnh tranh sn phm ca LNTT trờn th trng 152 Bng 4.2 So sỏnh mc lng ngnh th cụng m ngh 157 Bng 4.3 Trỡnh ủ lao ủng ca cỏc phõn ngnh CNNT 158 Bng 4.4 Th trng nguyờn liu dựng ủ sn xut 158 DANH MC CC BIU TRONG LUN N TT Tờn biu ủ Trang Biu 2.1 Kim ngch xut khu hng th cụng m ngh Vit Nam 66 Biu 3.1 C cu kinh t vựng trng ủim Bc B nm 2008 88 Biu 3.2 C cu kinh t tnh Vnh Phỳc 99 Biu 3.3 Giỏ tr sn xut cụng nghip ch bin tnh Hng Yờn 102 Biu 3.4 T l cỏc loi lng ngh tnh Hi Dng 103 Biu 3.5 Giỏ tr sn xut cụng nghip lng ngh - TTCN tnh Qung Ninh 105 Biu 3.6 C cu kinh t lng ngh truyn thng Vn Phỳc nm 2008 106 Biu 3.7 So sỏnh c cu thu nhp 116 Biu 3.8 Giỏ tr sn xut cụng nghip - TTCN lng Vn Phỳc 131 Biu 3.9 C cu trỡnh ủ lao ủng lng ngh tnh Bc Ninh 136 Biu 4.1 Mc thõm ht ca hng th cụng m ngh Vit Nam nm 2006 151 Biu 4.2 Thng mi quc t thi gian v chi phớ xut khu 154 Biu 4.3 Thng mi quc t thi gian v chi phớ nhp khu 155 Biu 4.4 S gi cn thit ủ tuõn th lut thu 156 M U Tớnh cp thit ca ủ ti Kinh t nụng thụn cú v trớ quan trng hng ủu chin lc phỏt trin kinh t xó hi nc ta, bi vỡ nụng thụn Vit Nam chim hn 70% lao ủng v gn 80% dõn s Mt nhng ni dung ủnh hng phỏt trin kinh t nụng thụn i hi IX ủ l: m mang cỏc lng ngh, phỏt trin cỏc ủim cụng nghip, tiu th cụng nghip sn xut hng th cụng m ngh Phỏt trin cỏc lng ngh nhm to vic lm, tng thu nhp nụng thụn, gúp phn xoỏ ủúi gim nghốo, gúp phn thc hin chin lc kinh t hng ngoi vi sn phm mi nhn l cỏc mt hng th cụng m ngh, ch bin nụng sn v cng l thc hin mc tiờu ly nụng bt ly hng nụng thụn Lng ngh Vit Nam ủú mt b phn quan trng l lng ngh th cụng truyn thng vi sn phm ủc trng l hng th cụng m ngh tinh xo Cỏc sn phm ny va mang giỏ tr kinh t va hm cha ngh thut húa dõn tc T th k 16 cỏc sn phm th cụng m ngh nh ủ khm trai (Chuyờn M - Phỳ Xuyờn - H Ni), la t tm (Vn Phỳc - H Ni), gm s (Bỏt Trng - H Ni) ủó ủc xut khu nc ngoi Phỏt trin lng ngh núi chung v lng ngh truyn thng núi riờng cũn mang ý ngha l gi gỡn, qung bỏ bn sc hoỏ dõn tc quỏ trỡnh hi nhp kinh t quc t Vựng kinh t trng ủim Bc b l mt ba vựng kinh t trng ủim ca c nc, bao gm ton b tnh thnh ph phớa bc khu vc ủng bng sụng Hng l H Ni, Hi Phũng, Qung Ninh, Hi Dng, Hng Yờn, Vnh Phỳc, H Tõy (nay sỏp nhp vo H Ni) v Bc Ninh Vựng cú tnh nm ủng bng sụng Hng L ni hi t nhiu tim nng v t nhiờn, xó hi, trung nhiu cỏc lng ngh th cụng truyn thng Vi hng lao ủng lnh ngh v cỏc ngh nhõn, sn xut nhiu mt hng th cụng cho tiờu dựng - xut khu Ngoi ủc thự vựng cú Th ủụ thun tin giao thụng, lng ngh truyn thng vựng KTTBB s l ủim du lch hp dn du khỏch mun tỡm hiu ủt nc Vit Nam Thc tin cho thy, nhng nm qua LNTT vựng KTTBB ủó cú nhng ủúng gúp quan trng ủi vi tng trng kinh t, chuyn dch c cu kinh PH LC Ph lc [11] MT S CHNH SCH V PHT TRIN NGNH NGH NễNG THễN PHN I CH TRNG CHUNG Ngh quyt 15-NQ/TW ngy 18/3/2002 ca Ban Chp hnh Trung ng ng khoỏ IX v ủy nhanh cụng nghip hoỏ, hin ủi hoỏ nụng nghip, nụng thụn thi k 2001 2010 Quyt ủnh 68/2002/Q-TTg ngy 04/6/2002 ca Th tng Chớnh ph v Chng trỡnh hnh ủng ca Chớnh ph thc hin Ngh quyt Hi ngh ln th Ban chp hnh trung ng ng khoỏ IX Ch th 24/2005/CT-TTg ngy 28/6/2005 ca Th tng Chớnh ph v tip tc ủy mnh vic thc nghin Ngh quyt Trung ng (khoỏ IX) v ủy nhanh cụng nghip hoỏ, hin ủi hoỏ nụng nghip, nụng thụn PHN II CHNH SCH PHT TRIN NGNH NGH NễNG THễN I Chớnh sỏch ngnh ngh nụng thụn; quy hoch phỏt trin ngnh ngh thụn thụn; cụng nhn ngh truyn thng, lng ngh, lng ngh truyn thng Quyt ủnh 132/200 Q-TTg ngy 24/11/2000 ca Th tng Chớnh ph v mt s chớnh sỏch khuyn khớch phỏt trin ngnh ngh nụng thụn Ngh ủnh 66/2006/N-CP ngy 07/7/2006 ca Chớnh ph v phỏt trin ngnh ngh nụng thụn Thụng t 116/2006/TT-BNN ngy 18/12/2006 ca B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn hng dn thc hin mt s ni dung ca Ngh ủnh s 66/2006/N-CP ngy 7/7/2006 ca Chớnh ph v phỏt trin ngnh ngh nụng thụn Ch th s 28/2007/CT-BNN ngy 18/4/2007 ca B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn v phũng chng ụ nhim mụi trng lng ngh II Chớnh sỏch ủu t c s h tng v x lý mụi trng lng ngh, cm c s ngnh ngh nụng thụn Quyt ủnh 132/2001/Q-TTg ngy 7/9/2001 ca Th tng Chớnh ph v c ch ti chớnh thc hin chng trỡnh phỏt trin ủng giao thụng nụng thụn, c s h tng lng ngh nụng thụn Thụng t 79/2001/TT-BTC ngy 28/9/2001 ca B Ti chớnh hng dn c ch ti chớnh ủ thc hin cỏc d ỏn ủng giao thong nụng thụn, c s h tng nuụi trng thy sn, c s h tng lng ngh nụng thụn Quyt ủnh 184/2004/Q-TTG ngy 22/10/2004 ca Th tng Chớnh ph v vic s dng n tớn dng ủu t phỏt trin ca Nh nc ủ tip tc thc hin cỏc chng trỡnh kiờn c húa kờnh mng, phỏt trin ủng giao thụng nụng thụn, c s h tng nuụi trng thy sn v c s h tng lng ngh nụng thụn giai ủon 2006-2010 Ngh ủnh 197/2004/N-CP ngy 03/12/2004 ca Chớnh ph v bi thng, h tr v tỏi ủnh c Nh nc thu hi ủt Quyt ủnh 74/2005/Q-CP ngy 6/4/2004 ca Th tng Chớnh ph v vic s dng tin chuyn quyn s dng ủt, tin bỏn nh xng v cỏc cụng trỡnh khỏc t chc kinh t phi di di tr s, c s sn xut, kinh doanh theo quy hoch Thụng t 66/2005/TT-BTC ngy 18/8/2005 ca Th tng Chớnh ph v vic s dng tin chuyn quyn s dng ủt, tin bỏn nh xng v cỏc cụng trỡnh khỏc t chc kinh t phi di di tr s, c s sn xut, kinh doanh theo quy hoch Ngh ủnh 80/2006/N-CP ngy 9/8/2006 ca Chớnh ph v vic quy ủnh chi tit v hng dn thi hnh mt s ủiu ca Lut Bo v mụi trng Ngh ủnh 140/2006/N-CP ngy 22/11/2006 ca Chớnh ph quy ủnh vic bo v mụi trng cỏc khõu lp, thm ủnh, phờ duyt v t chc thc hin cỏc chin lc, quy hoch, k hoch, chng tỡnh v d ỏn phỏt trin Quyt ủnh s 277/2006/Q-TTg ngy 11/12/2006 ca Th tng chớnh ph v vic phờ duyt Chng trỡnh mc tiờu quc gia nc sch v v sinh mụi trng nụng thụn giai ủon 2006-2010 10 Thụng t lien tch 114/2006/TTLT-BTC-TNMT ngy 29/12/2006 ca lien B Ti chớnh-B Ti nguyờn v Mụi trng hng dn vic qun lý kinh phớ s nghip mụi trng III Chớnh sỏch v ủu t, tớn dng Cụng s 08/NHNN-TD ngy 4/1/2001 ca Ngõn hang nh nc Vit Nam v vic hng dn thc hin Quyt ủnh s 132/2000 ngy 24/11/2000 ca Th tng Chớnh ph v mt s chớnh sỏch khuyn khớch phỏt trin ngnh ngh nụng thụn Thụng t 59/2003/TT-BTC ngy 23/6/2003 ca B Ti chớnh hng dn thc hin Ngh ủnh s 60/2003/N-CP ngy 06/62003 ca Chớnh ph quy ủnh chi tit v hng dn thi hnh Lut Ngõn sỏch Nh nc Ngh ủnh 151/2006/N-CP ngy 20/12/2006 ca Chớnh ph v tớn dng ủu t v tớn dng xut khu ca Nh nc Thụng t 113/2006/TT-BTC ngy 28/12/2006 ca B Ti chớnh hng dn mt s ni dung v ngõn sỏch nh nc h tr phỏt trin ngnh ngh nụng thụn theo Ngh ủnh s 66/2006/N-CP ngy 7/7/2006 ca Chớnh ph Quyt ủnh 08/2007/Q-BTC ngy 2/3/2007 ca B Ti chớnh v lói sut cho vay tớn dng ủu t v tớn dng xut khu ca Nh nc IV Chớnh sỏch v hat ủng thng mi Quyt ủnh 253/2003/Q-TTG ngy 25/11/2003 ca Th tng Chớnh ph v vic phờ duyt ủ ỏn xõy dng v phỏt trin thng hiu quc gia ủn nm 2010 Quyt ủnh 279/2005/Q-TTg ngy 3/11/2005 ca Th tng Chớnh ph v vic ban hnh quy ch xõy dng v thc hin Chng trỡnh xỳc tin thng mi quc gia giai ủon 2006-2010 Ngh ủnh 39/2007/N-CP ngy 16/3/2007 ca Chớnh ph v cỏ nhõn hot ủng thng mi mt cỏch ủc lp thng xuyờn khụng phi ủng ký kinh doanh V Chớnh sỏch v khoa hc cụng ngh Thụng t liờn tch s 45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT ngy 18/6/2001 ca liờn B Ti chớnh-B Khoa hc Cụng ngh v Mụi trng hng dn mt s ch ủ chi tiờu ủi vi cỏc nhim v khoa hc cụng ngh Thụng t liờn tch s 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngy 4/10/2006 ca liờn B Ti chớnh B Khoa hc v Cụng ngh hng dn ch ủ khoỏn kinh phớ ca ủ ti, d ỏn khoa hc v cụng ngh s dng ngõn sỏch nh nc VI Chớnh sỏch v ủo to ngh Quyt ủnh s 81/2005/Q-TTg ngy 18/4/2005 ca Th tng Chớnh ph v chớnh sỏch h tr dy ngh ngn hn cho lao ủng nụng thụn Thụng t liờn tch s 06/2006/TTLT-BTC-BLTBXH ngy 19/1/2006 ca liờn B Ti chớnh- B Lao ủng-Thng binh v Xó hi hng dn thc hin chớnh sỏch h tr dy ngh ngn hn cho lao ủng nụng thụn VII Chớnh sỏch h tr hot ủng khuyn nụng, khuyn cụng, khuyn ng Ngh ủnh s 56/2005/N-CP ngy 26/4/2005 ca Chớnh ph v khuyn nụng, khuyn ng Thụng t liờn tch s 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngy 16/5/2005 ca Liờn B Ti chớnh-B Cụng nghip hng dn vic qun lý v s dng kinh phớ s nghip kinh t ủi vi hot ủng khuyn cụng Thụng t liờn tch s 30/82006/TTLT-BTC-BNN&PTNT-BTS ngy 6/4/2006 ca liờn B Ti chớnh-B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn - B Thu sn hng dn vic qun lý v s dng kinh phớ s nghip kinh t ủi vi hot ủng khuyn nụng, khuyn ng Thụng t liờn tch s 50/2007/TTLT-BTC-BNN&PTNT-BTS ngy 21/5/2007 ca liờn B Ti chớnh-B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn B Thu sn sa ủi, b sung Thụng t s 30/2006/TTLT-BTC-BNN& PTNT-BTS ngy 6/4/2006 hng dn vic qun lý v s dng kinh phớ s nghip kinh t ủi vi hot ủng khuyn nụng, khuyn ng VIII Mt s chớnh sỏch cú liờn quan khỏc Ngh ủnh 90/2001/N-CP ngy 23/11/2001 ca Chớnh ph v tr giỳp phỏt trin doanh nghip nh v va Thụng t liờn tch s 41/2002/TTLT/BNN-BLTBXH-BVHTT ngy 30/5/2005 ca liờn B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn- B Lao ủngThng binh v Xó hi - B Vn hoỏ Thụng tin hng dn tiờu chun, th tc xột cụng nhn danh hiu v mt s chớnh sỏch ủi vi Ngh nhõn Ngh ủnh s 87/2002/N-CP ngy 5/11/2002 ca Chớnh ph v hot ủng cung ng v s dng dch v t Quyt ủnh 71/2005/Q-TTg ngy 5/4/2005 ca Th tng Chớnh ph v c ch qun lý, ủiu hnh cho vay ca Qu quc gia v vic lm Thụng t 01/2007/TT-BCN ngy 11/1/2007 ca B Cụng nghip hng dn tiờu chun, quy trỡnh, th tc v h s xột tng danh hiu Ngh nhõn nhõn dõn, Ngh nhõn u tỳ Quyt ủnh 20/2007/Q-TTg ngy 5/2/2007 ca Th tng Chớnh ph phờ duyt Chng trỡnh mc tiờu quc gia gim nghốo giai ủon 2006-2010 Ph lc THNG Kấ S TH TH CễNG VIT NAM 1939 S th th cụng Ngnh th cụng Bc K Trung K Nam K Vit Nam an lỏt 15.521 277 357 16.155 g 1.426 2.783 4.347 8.556 Dt 56.850 2.988 303 60.141 Thờu 2.315 62 81 2.458 Ngun: [17, tr.15] Ph lc LCH S NGH TH CễNG VIT NAM S LN Sn phm T trng ca cỏc LN Hn 100 nm 30 100 nm 10 30 nm Di 10 Tng nm Hn 100 nm 10-30 nm Di 10 nm Sn phm mi 73 93 60 63 289 25,3 32,2 20,8 Sn mi 12 10 31 38,7 6,5 22,6 Mõy tre ủan 202 224 131 140 697 29 32,1 18,8 Gm s 19 20 12 60 31,7 33,3 15,0 Thờu ren 77 80 104 78 339 22,7 23,6 30,7 Dt si 177 200 37 22 436 40,6 45,9 8,5 G 74 102 126 39 341 21,7 29,9 37,0 Chm khc ủỏ 12 11 13 45 26,7 24,4 28,9 Giy 2 25,0 25,0 37,5 Tranh dõn gian 25,0 50,0 Kim khớ 53 45 69 32 199 26,6 22,6 34,7 Sn phm khỏc 99 176 142 94 511 19,4 34,4 27,8 16,1 100,0 18,4 100,0 Tng 801 955 703 501 2960 27,1 32,3 23,8 16,9 100,0 Tng 21,8 100,0 32,3 100,0 20,1 100,0 20,0 100,0 23,0 100,0 5,0 100,0 11,4 100,0 20,0 100,0 12,5 100,0 25,0 100,0 Ngun: JICA (2001): "Nghiờn cu c s v quy hoch tng th phỏt trin nụng thụn da vo phỏt trin ngh th cụng khu vc nụng thụn v min" Ph lc S LNG NGH TRONG CC VNG V C NC THEO HAI LOI TIấU CH XC NH LNG NGH (Lng cú trờn 50% hoc 20% s h lm ngnh ngh phi nụng nghip) S tnh cú lng ngh 50% 20% 50% 20% ng bng Sụng Hng 11 280 866 Thỏi Bỡnh (63) H Tõy (409) ụng bc 11 56 164 Bc Giang (6) Bc Giang (21) Tõy bc 247 Sn La (4) Sn la (191) Bc Trung b 98 341 Thanh Húa (64) Thanh Húa (201) Nam Trung b 44 87 Bỡnh nh (16) Qung Nam (30) Tõy nguyờn 0 - - ụng Nam b 38 101 Bỡnh Thun (11) TPHCM (39) ng bng Sụng Cu Long 13 86 211 An Giang (27) Vnh Long (40) C nc 64 610 2017 Vựng S lng ngh Tnh cú nhiu lng ngh nht Ngun: JICA (2002) Nghiờn cu quy hoch phỏt trin ngnh ngh th cụng theo hng CNH nụng thụn Vit Nam Ph lc TèNH HèNH PHT TRIN LNG NGH NG BNG SễNG HNG T 1997 - 2000 Nm 1997 1998 1999 2000 S lng ngh hin cú Trong ủú 526 565 576 581 S lng ngh phỏt trin tt 315 345 356 364 S lng ngh kộm phỏt trin 98 110 112 109 S lng ngh mt ủi 14 13 14 13 S LNTT hin cú 316 334 336 337 S LNTT ủc HH 52 54 53 54 Ngun ủiu tra: ti 0.2.08 /KHXH ca Trng i hc KTQD Ph lc C CU TH TRNG XUT KHU CA HNG TH CễNG VIT NAM Th trng mc tiờu% Sn phm Nht Bn Hn Quc/ i Loan Hng Kụng/ Trung Quc Nc Chõu khỏc Chõu u Hoa K Nc khỏc Sn phm cúi 19,2 20,1 19,2 5,7 26,4 4,6 4,9 Sn mi 7,1 50,0 2,4 2,4 7,1 26,2 4,8 Mõy tre an 21,8 18,6 15,0 6,2 22,8 11,2 4,2 Gm S 12,7 15,5 7,0 9,9 33,8 15,5 5,6 Thờu ren 23,2 25,5 10,7 5,5 27,2 3,6 4,3 Dt si 16,7 11,1 13,6 11,1 38,9 5,6 3,0 G 8,4 21,8 23,5 5,0 15,1 10,1 16,0 Chm khc ủỏ 12,5 15,6 25,0 12,5 21,9 6,3 6,3 Giy 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tranh dõn gian 0,0 16,7 16,7 16,7 33,3 16,7 0,0 Kim khớ 3,4 15,5 37,9 20,7 8,6 3,4 10,3 Sn phm khỏc 9,0 15,7 28,2 13,7 16,1 8,2 9,0 Tng s 17,4 19,8 17,1 7,9 24,3 7,7 5,8 Ngun: S liu ủiu tra ca d ỏn quy hoch phỏt trin ngnh ngh th cụng phc v cụng nghip nụng thụn Vit Nam, ca JICA v B Nụng nghip v phỏt trin nụng thụn nm 2004 Ph lc T TRNG XUT KHU MT S SN PHM LNTT 100 80 60 52.3 40 36.3 33.3 30.5 29.4 26.8 23.1 20 Thờu ren Cúi Tranh Gm s Mõy tre Chm Sn mi dõn gian ủan khc ủỏ Ngun: [102, tr.59] Ph lc CH S PHT TRIN GI TR SN XUT CễNG NGHIP CA CC THNH PHN KINH T TNH VNH PHC THEO GI SO SNH 1994 n v: % Ch s phỏt trin GTSX 2005 2006 2007 Kinh t Nh nc 70,06 147,8 99,4 Kinh t ngoi Nh nc 121,6 111,1 134,7 Kinh t cú ủu t nc ngoi 133,4 134,2 142,9 Ngun: Tng hp t Niờn giỏm Thng kờ 2007, Tng cc Thng kờ Ph lc CH S PHT TRIN GI TR SN XUT CễNG NGHIP CA CC THNH PHN KINH T TNH H TY THEO GI SO SNH 1994 n v: % Ch s phỏt trin GTSX 2005 2006 2007 Kinh t Nh nc 94,7 109,1 110,0 Kinh t ngoi Nh nc 124,7 128,5 129,3 Kinh t cú ủu t nc ngoi 120,3 111,0 121,3 Ngun: Tng hp t Niờn giỏm Thng kờ 2007, Tng cc Thng kờ Ph lc 10 CH S PHT TRIN GI TR SN XUT CễNG NGHIP CA CC THNH PHN KINH T H NI THEO GI SO SNH 1994 n v: % Ch s phỏt trin GTSX 2005 2006 2007 Kinh t Nh nc 106,5 103,7 103,3 Kinh t ngoi Nh nc 124,4 135,6 132,7 Kinh t cú ủu t nc ngoi 120,0 131,9 132,0 Ngun: Tng hp t Niờn giỏm Thng kờ 2007, Tng cc Thng kờ Ph lc 11 CH S PHT TRIN GI TR SN XUT CễNG NGHIP CA CC THNH PHN KINH T TNH BC NINH THEO GI SO SNH 1994 n v: % Ch s phỏt trin GTSX 2005 Kinh t Nh nc 2006 2007 75,82 72,16 123,14 Kinh t th 112,29 78,98 117,84 Kinh t cỏ th 115,75 146,57 116,92 Kinh t t nhõn 239,35 132,75 143,66 Kinh t cú ủu t nc ngoi 129,31 163,18 131,57 Kinh t ngoi Nh nc Ngun: Tng hp t Niờn giỏm Thng kờ 2007, Tng cc Thng kờ Ph lc 12 CH S PHT TRIN GI TR SN XUT CễNG NGHIP CA CC THNH PHN KINH T TNH HNG YấN THEO GI SO SNH 1994 n v: % Ch s phỏt trin GTSX 2005 2006 2007 Kinh t Nh nc 127,17 94,73 132,35 Kinh t ngoi Nh nc 142,06 135,70 125,72 Kinh t th 156,76 92,31 97,26 Kinh t t nhõn 114,00 123,49 127,91 Kinh t cỏ th 148,20 137,89 125,44 Kinh t cú ủu t nc ngoi 114,71 127,12 131,39 Ngun: Tng hp t Niờn giỏm Thng kờ 2007, Tng cc Thng kờ Ph lc 13 CH S PHT TRIN GI TR SN XUT CễNG NGHIP CA CC THNH PHN KINH T TNH HI DNG THEO GI SO SNH 1994 n v: % Ch s phỏt trin GTSX 2005 2006 2007 Kinh t Nh nc 95,2 105,9 95,2 Kinh t ngoi Nh nc 124,4 135,6 132,7 Kinh t cú ủu t nc ngoi 169,2 144,5 128,7 Ngun: Tng hp t Niờn giỏm Thng kờ 2007, Tng cc Thng kờ Ph lc 14 CH S PHT TRIN GI TR SN XUT CễNG NGHIP CA CC THNH PHN KINH T HI PHềNG THEO GI SO SNH 1994 n v: % Ch s phỏt trin GTSX 2005 2006 2007 Kinh t Nh nc 98,5 110,8 113,4 Kinh t ngoi Nh nc 132,9 124,6 120,4 Kinh t cú ủu t nc ngoi 121,3 116,9 118,6 Ngun: Tng hp t Niờn giỏm Thng kờ 2007, Tng cc Thng kờ Ph lc 15 CH S PHT TRIN GI TR SN XUT CễNG NGHIP CA CC THNH PHN KINH T TNH QUNG NINH THEO GI SO SNH 1994 n v: % Ch s phỏt trin GTSX 2005 2006 2007 Kinh t Nh nc 124,5 107,9 112,3 Kinh t ngoi Nh nc 162,3 164,2 140,9 Kinh t cú ủu t nc ngoi 115,1 127,7 117,5 Ngun: Tng hp t Niờn giỏm Thng kờ 2007, Tng cc Thng kờ Ph lc 16 MT S CH TIấU V GIO DC VNG KTTBB Trng hc Lp hc (Lp) Giỏo viờn (ngi) Hc sinh (nghỡn ngi) H Ni 366 3297 6103 114,9 Vnh Phỳc 175 1571 1943 45,0 Bc Ninh 141 1450 1606 39,4 H Tõy 360 3148 4023 83,4 Hi Dng 283 2308 2908 57,8 Hi Phũng 244 1711 2784 52,6 Hng Yờn 166 1621 1631 36,0 Qung Ninh 202 1354 2734 28,4 Tnh Ngun: Tng hp t Niờn giỏm Thng kờ 2007, Tng cc Thng kờ Ph lc 17 HèNH THC T CHC SN XUT KINH DOANH CC LNTT CA HUYN T LIấM, H NI Xó Ngh TT H gia ủỡnh SX Cty TNHH Cty t nhõn HTX c phn T hp tỏc Xuõn Phng Rốn 405 15 Tõy M Gũ hn 230 12 M Trỡ Bỳn, bỏnh cun 429 0 30 Bn chóo, dõy thng 278 10 an phờn cút 1210 Trung Vn i M Ngun: Phũng K hoch - u t huyn T Liờm Ph lc 18 MC KHể KHN CA LNTT (THEO IM TRUNG BèNH) N Mean Std Deviation Vốn 60 9.9400 1.74198 Nguyên liệu 60 3.6333 1.56983 Mặt sản xuất kinh doanh 60 9.8667 89955 Cơ chế sách 60 9.4367 94443 Cơ sở hạ tầng 60 5.4633 2.56412 Thiếu thông tin 60 5.6367 1.77596 Trình độ ngời lao động 60 7.5667 1.16658 Môi trờng ô nhiễm 60 1.6633 1.22428 Kĩ thuật, công nghệ lạc hậu 60 5.4600 1.61031 Thu nhập thấp 60 4.6000 1.62735 Mẫu m , chất lợng sản phẩm 60 4.6667 2.33907 Th trng 60 9.7333 1.59597 Ph lc 19 KT QU LA CHN V MC KHể KHN CA LNTT Nhõn t Valid 1.00 Frequency Percent 3.3 Valid Percent 3.3 Cumulative Percent 3.3 2.00 3.3 3.3 6.7 5.00 3.3 3.3 10.0 9.00 6.7 6.7 16.7 10.00 10.0 10.0 26.7 11.00 16 26.7 26.7 53.3 12.00 28 46.7 46.7 100.0 Total 60 100.0 100.0 Ph lc 20 Nhõn t th trng Valid 3.00 4.00 Frequency Percent 3.3 Valid Percent 3.3 Cumulative Percent 3.3 10 6.7 6.7 10.0 9.00 16.7 16.7 26.7 10.00 14 23.3 23.3 50.0 11.00 20 33.3 33.3 83.3 12.00 10 16.7 16.7 100.0 Total 60 100.0 100.0 Ph lc 21 Nhõn t mt bng SXKD Valid 3.00 4.00 Frequency 2 Percent 3.3 3.3 Valid Percent 3.3 Cumulative Percent 3.3 3.3 6.7 5.00 3.3 3.3 10.0 7.00 13.3 13.3 23.3 9.00 10 16.7 16.7 40.0 10.00 12 20.0 20.0 60.0 11.00 12 20.0 20.0 80.0 12.00 12 20.0 20.0 100.0 Total 60 100.0 100.0 Ph lc 22 Nhõn t ụ nhim mụi trng Valid 1.00 Frequency Percent 3.3 Valid Percent 3.3 Cumulative Percent 3.3 2.00 10 16.7 16.7 20.0 3.00 10 16.7 16.7 36.7 4.00 12 20.0 20.0 56.7 5.00 6.7 6.7 63.3 6.00 10 16.7 16.7 80.0 7.00 6.7 6.7 86.7 8.00 10.0 10.0 96.7 10.00 3.3 3.3 100.0 Total 60 100.0 100.0 Ph lc 23 MC CNH TRANH 6.7 6.7 Cumulative Percent 6.7 56 93.3 93.3 100.0 60 100.0 100.0 Frequency Valid Cao trung bỡnh Total Percent Valid Percent
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển bền vững làng nghề truyền thống vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Phát triển bền vững làng nghề truyền thống vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Phát triển bền vững làng nghề truyền thống vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay