Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn của cư dân đô thị - Lấy ví dụ tại Thành phố Hà Nội

146 174 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:15

Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO Trờng đại học kinh tế quốc dân LÊ tHùY HƯƠNG NGHIÊN CứU CáC NHÂN Tố ảNH HƯởng đến ý định mua thực phẩm an toàn c dân đô thị lấy ví dụ thành phố Hà nội Chuyên ngành: quản trị kinh doanh (marketing) Mã số: 62340102 62340102 Ngời hớng dẫn khoa học: PGS TS trơng đình chiến Hà Nội 2014 iii MC LC LI CM N i LI CAM OAN ii DANH MC T VIT TT vi DANH MC BNG BIU vii DANH MC HèNH V ix CHNG 1: GII THIU CHUNG V NGHIấN CU CC NHN T NH HNG N í NH MUA THC PHM AN TON CA C DN ễ TH - LY V D TI THNH PH H NI 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Tớnh cp thit ca ti nghiờn cu Mc tiờu, cõu hi nghiờn cu v nhim v nghiờn cu ca lun ỏn Mc tiờu nghiờn cu Cõu hi nghiờn cu Nhim v nghiờn cu 1.3 i tng, phm vi nghiờn cu ca lun ỏn 1.3.1 i tng nghiờn cu 1.3.2 Phm vi nghiờn cu 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 Khỏi quỏt phng phỏp nghiờn cu Nhng úng gúp mi ca lun ỏn 10 Nhng úng gúp v mt lý lun 10 Nhng úng gúp v mt thc tin 11 1.6 B cc ca lun ỏn 11 CHNG 2: C S Lí THUYT V Mễ HèNH NGHIấN CU CC NHN T NH HNG N í NH MUA THC PHM AN TON 12 2.1 Cỏc khỏi nim c bn 12 2.1.1 Thc phm an ton 12 2.1.2 í nh mua 13 2.1.3 í nh mua thc phm an ton 14 2.2 2.3 C s lý thuyt - Lý thuyt hnh vi hp lý (TRA) v lý thuyt hnh vi cú k hoch (TPB) 15 Tng quan cỏc mụ hỡnh nghiờn cu cỏc nhõn t nh hng n ý nh mua thc phm an ton 21 iv 2.3.1 Tng quan cỏc mụ hỡnh nghiờn cu cỏc nhõn t nh hng n ý nh mua thc phm an ton nc 21 2.3.2 Tng quan cỏc mụ hỡnh nghiờn cu cỏc nhõn t nh hng n ý nh mua thc phm an ton ngoi nc 24 2.4 Mụ hỡnh nghiờn cu, cỏc gi thuyt v thang o 32 TểM TT CHNG 50 CHNG 3: PHNG PHP NGHIấN CU 52 3.1 Thit k nghiờn cu 52 3.1.1 Phng phỏp nghiờn cu 52 3.1.2 Quy trỡnh xõy dng bng hi 53 3.1.3 Mu nghiờn cu 54 3.2 Nghiờn cu nh tớnh 55 3.1.1 Mc tiờu ca phng sõu 55 3.1.2 Phng phỏp thc hin phng sõu 56 3.1.3 Kt qu nghiờn cu nh tớnh 58 3.1.4 Din t v mó húa thang o 60 3.3 Nghiờn cu nh lng 64 3.2.1 Nghiờn cu nh lng s b 64 3.2.2 Nghiờn cu nh lng chớnh thc 72 TểM TT CHNG 77 CHNG 4: KT QU NGHIấN CU 79 4.1 Thng kờ mụ t mu nghiờn cu theo bin kim soỏt 79 4.2 ỏnh giỏ thang o 81 4.2.1 Thng kờ mụ t bin c lp v kim nh dng phõn phi ca cỏc thang o bin c lp 81 4.2.2 Thng kờ mụ t bin ph thuc 84 4.2.3 Kim nh giỏ tr ca thang o 84 4.2.4 ỏnh giỏ tin cy ca cỏc thang o 89 4.3 Kim nh gi thuyt nghiờn cu 95 4.3.1 Kim nh h s tng quan 95 4.3.2 Kim nh gi thuyt v phõn tớch hi quy 97 4.4 So sỏnh nh hng ca cỏc nhúm mi bin kim soỏt ti ý nh mua thc phm an ton .103 v 4.4.1 Kim nh Independent- sample T-test gia bin kim soỏt Gii tớnh v bin ph thuc í nh mua 104 4.4.2 Kim nh Anova gia bin kim soỏt Tui v bin ph thuc í nh mua 105 4.4.3 Kim nh Anova gia bin kim soỏt Trỡnh hc v bin ph thuc í nh mua 105 4.4.4 Kim nh Anova gia bin kim soỏt Thu nhp v bin ph thuc í nh mua 107 TểM TT CHNG 108 CHNG 5: KT LUN V KIN NGH 109 5.1 Túm tt kt qu nghiờn cu .109 5.2 Tho lun kt qu nghiờn cu 112 5.2.1 Tỏc ng ca s quan tõm n sc khe 112 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 Tỏc ng ca nhn thc v cht lng 113 Tỏc ng ca s quan tõm n mụi trng 114 Tỏc ng ca chun mc ch quan .114 Tỏc ng ca nhn thc v s sn cú ca sn phm .115 Tỏc ng ca nhn thc v giỏ bỏn sn phm .115 5.2.7 Tỏc ng ca tham kho-giỏ tr bn thõn 116 5.2.8 Tỏc ng ca tham kho-tuõn th 116 5.2.9 Tỏc ng ca tham kho- thụng tin .116 5.2.10 Tỏc ng ca truyn thụng i chỳng 117 5.3 Mt s xut v kin ngh 118 5.3.1 Mt s xut cho cỏc nh qun tr .118 5.3.2 Mt s kin ngh v mụ 120 5.4 Hn ch ca nghiờn cu v gi ý cho nghiờn cu tip theo 122 5.4.1 Hn ch ca nghiờn cu 122 5.4.2 Gi ý cho nghiờn cu tip theo .122 TểM TT CHNG 123 DANH MC CC CễNG TRèNH KHOA HC C CễNG B Cể LIấN QUAN CA TC GI 124 TI LIU THAM KHO .125 PH LUC vi DANH MC T VIT TT TPAT : Thc phm an ton TPB : Theory of Planned Behaviour TRA : Theory of Reasoned Action vii DANH MC BNG BIU Bng 2.1 Thang o í nh mua thc phm an ton 37 Bng 2.2 Thang o s quan tõm n sc khe 38 Bng 2.3 Thang o nhn thc v cht lng 39 Bng 2.4 Thang o s quan tõm n mụi trng 40 Bng 2.5 Thang o chun mc ch quan 41 Bng 2.6 Thang o s sn cú ca sn phm 41 Bng 2.7 Thang o giỏ bỏn sn phm 42 Bng 2.8 Thang o nhúm tham kho 43 Bng 3.1 Phng phỏp nghiờn cu 53 Bng 3.2 c im mu ngi tiờu dựng nghiờn cu nh tớnh 57 Bng 3.3 iu chnh cỏch din t thang o 59 Bng 3.4 Thang o hiu chnh v mó húa thang o 61 Bng 3.5 Kt qu ỏnh giỏ s b thang o bng Cronbach Alpha 66 Bng 3.6 Kt qu ỏnh giỏ li tin cy ca ba thang o chun mc ch quan, nhn thc v giỏ bỏn sn phm v nhúm tham kho 68 Bng 3.8 Kt qu thu thp phiu iu tra 76 Bng 3.9 Thng kờ phiu iu tra 77 Bng 4.1 Thng kờ mụ t mu theo gii tớnh 79 Bng 4.2 Thng kờ mụ t mu theo tui 80 Bng 4.3 Thng kờ mụ t mu theo Trỡnh hc 80 Bng 4.4 Thng kờ mụ t mu theo thu nhp 81 Bng 4.5 Mụ t thng kờ cỏc thang o bin c lp 82 Bng 4.6 Mụ t thng kờ cỏc thang o bin ph thuc 84 Bng 4.7 Kt qu phõn tớch nhõn t EFA 87 Bng 4.8 Kt qu ỏnh giỏ tin cy ca thang o 92 Bng 4.9 Kt qu kim nh h s tng quan 96 Bng 4.10 Kt qu phõn tớch hi quy 102 viii Bng 4.11 Kim nh Levene phng sai ng nht cho cỏc nhúm gii tớnh 104 Bng 4.12 Kim nh Levene phng sai ng nht cho cỏc nhúm tui 105 Bng 4.13 Kim nh Levene phng sai ng nht cho cỏc nhúm trỡnh hc 105 Bng 4.14 Kim nh Anova gia 106 Bng 4.15 Bng mụ t giỏ tr trung bỡnh í nh mua thc phm an ton gia cỏc nhúm Trỡnh hc 106 Bng 4.16 Kim nh Levene phng sai ng nht cho cỏc nhúm thu nhp 107 ix DANH MC HèNH V Hỡnh 1.1 Quy trỡnh nghiờn cu ca lun ỏn Hỡnh 2.1 Mụ hỡnh Lý thuyt hnh vi hp lý (TRA) ca Fishbein v Ajzen (1975) 17 Hỡnh 2.2 Mụ hỡnh Lý thuyt hnh vi cú k hoch (TPB) ca Ajzen (1991) 20 Hỡnh 2.3 Mụ hỡnh nghiờn cu ca Trng T Thiờn v cng s (2010) 22 Hỡnh 2.4 Mụ hỡnh nghiờn cu ca Nguyn Phong Tun (2011) 24 Hỡnh 2.5 Mụ hỡnh nghiờn cu ca Anssi Tarkiainen v cng s (2005) 25 Hỡnh 2.6 Mụ hỡnh nghiờn cu ca Sudiyanti Sudiyanti (2009) 27 Hỡnh 2.7 Mụ hỡnh nghiờn cu ca Jay Dickieson v cng s (2009) 28 Hỡnh 2.8 Mụ hỡnh nghiờn cu ca Victoria Kulikovski v cng s (2010) 29 Hỡnh 2.9 Mụ hỡnh nghiờn cu ca A.H Aman v cng s (2012) 30 Hỡnh 2.10 Mụ hỡnh nghiờn cu ca Justin Paul v cng s (2012) 31 Hỡnh 2.11 Mụ hỡnh nghiờn cu ca lun ỏn 36 Hỡnh 4.1 Mụ hỡnh nghiờn cu iu chnh 94 CHNG 1: GII THIU CHUNG V NGHIấN CU CC NHN T NH HNG N í NH MUA THC PHM AN TON CA C DN ễ TH - LY V D TI THNH PH H NI 1.1 Tớnh cp thit ca ti nghiờn cu Thc phm l ngun cung cp cht dinh dng nuụi sng c th v to nng lng cho hot ng ca ngi Tuy nhiờn, thc t cho thy thc phm nhiu li l ngun gõy bnh tt v nh hng ti sc khe ngi ú l nhng loi thc phm khụng an ton t quy trỡnh chn nuụi, gieo trng, sn xut ti quy trỡnh ch bin, bo qun v s dng khụng hp lý õy l gõy nhiu lo lng ngi tiờu dựng v ton xó hi Vit Nam nhng nm gn õy, chỳng ta ngy cng hi nhp vi th gii v m ca cho hng húa nc ngoi trn vo Cựng lỳc sn xut nc ngy cng phỏt trin, ú qun lý v cht lng thc phm li cha cht ch Trong thi gian qua, nh nc ó mt s chớnh sỏch v sn xut v kinh doanh thc phm an ton v mt s bin phỏp m bo an ton thc phm Song cỏc chớnh sỏch v bin phỏp ú cha c thc hin rng rói v an ton thc phm cha c gii quyt hiu qu Tỡnh hỡnh sn xut v kinh doanh thc phm khụng m bo cht lng, cú hi cho sc khe ngi tiờu dựng ngy cng ph bin Vic s dng cht bo v thc vt nh thuc tr sõu, dit c, húa cht tng trng v thuc bo qun khụng ỳng quy nh gõy ụ nhim mụi trng cng nh tn d cỏc húa cht thc phm gõy hoang mang tiờu dựng Ngi tiờu dựng ngy ang cnh giỏc hn vi nhng thc phm h tiờu dựng Bờn cnh ú, i sng xó hi ngy mt nõng cao, ngi tiờu dựng ngy cng quan tõm n sc khe hn v yờu cu thc phm ngy cng kht khe hn Thc phm hụm khụng ch tha v giỏc v cũn phi an ton v cú li cho sc khe Bi cnh ny l c hi cho nhng doanh nghip kinh doanh thc phm thay i t phng thc sn xut, thnh phn cu to sn phm, cỏch thc phõn phi tiờu th sn phm cho thõn thin vi mụi trng nht v cú li cho ngi tiờu dựng, doanh nghip v ton xó hi nht Tuy nhiờn, thc t cho thy ngi tiờu dựng cha nhn thc ỳng v thc phm an ton v h cha cú y thụng tin v loi sn phm ny Do ú, cn phi cú nhng nghiờn cu v lnh vc ny giỳp h tr doanh nghip thu hỳt c khỏch hng hn v ngi tiờu dựng tip cn tt hn vi sn phm Trờn th gii, ngnh sn xut v kinh doanh thc phm an ton t lõu ó c d oỏn l s tng trng ỏng k tng lai Theo Makatouni (2002), cú th thy rừ rng ngnh sn xut kinh doanh thc phm an ton l mt nhng khu vc cú mc tng trng nhanh nht th trng thc phm Chõu u, Nam M, Chõu c v Nht Bn Doanh thu t kinh doanh thc phm an ton trờn th gii tng ti gn nm t ụ la M mi nm v s ny ang cú nhiu hn s cũn tng cao hn vo nhng nm ti (Willer v Klicher, 2009) Transparency Market Research ó a bỏo cỏo v th trng thc phm an ton rng cu cho thc phm an ton cú giỏ tr l 70,7 t ụ la M vo nm 2012 v c d oỏn cú kh nng s tng lờn ti 187,85 t ụ la M vo nm 2019 vi t l tng trng l 15,5% mi nm t 2013 n 2019 (Organic food and beverage market, 2013) Theo bỏo cỏo ca Canada organic trade assosisation nm 2013, doanh s bỏn l thc phm an ton ti Canada t nm 2006 n nm 2008 tng xp x 30% mi nm v t nm 2008 n 2012 tng trung bỡnh 9% mi nm v luụn l ngnh dn u v t l tng trng (The BC Organic Market, 2013) Ti M, doanh s bỏn l thc phm an ton nm 2010 l 26,7 t ụ la M v nm 2011 l 29,2 t ụ la M vi t l tng trng nm 2010 l 7,7% v nm 2011 l 9,4% (GAIN Report, 2013) Vo nhng nm cui thp niờn 90, khỏi nim thc phm an ton ó c quan tõm ti Vit Nam Nụng dõn Vit Nam bt u sn xut thc phm an ton Ban u ch l nhng sn phm c thự nh tr xanh, cỏc sn phm gia v v du thc vt xut khu sang Chõu u Sau ny, nụng dõn Vit Nam ó phỏt trin sn xut nhiu mt hng hn nh rau, go, hoa qu, mt ong, tht, thy sn 124 DANH MC CC CễNG TRèNH KHOA HC C CễNG B Cể LIấN QUAN CA TC GI Phõn tớch cỏc nhõn t nh hng ti ý nh mua thc phm an ton., Tp Kinh t v d bỏo, S thỏng nm 2014 nh hng ca s quan tõm n sc khe, nhn thc v cht lng v quy tc ng x ch quan ti ý nh mua thc phm an ton ca c dõn ụ th Vit Nam - Ly vớ d ti Thnh ph H Ni, Tp Khoa hc Thng mi, S 66 thỏng nm 2014 The impact of health consciousness, environmental concern and price on organic food purchase intention in Hanoi, Vietnam, K yu hi tho khoa hc quc t "9th International conference on hunanities and social sciences 2013", Trng i hc Khon Kaen, Thailand, thỏng 11 nm 2013 125 TI LIU THAM KHO Ting Vit: PGS.TS Trng ỡnh Chin (2010), Giỏo trỡnh Qun tr Marketing, NXB i hc Kinh t quc dõn, H Ni GS.TS Trn Minh o (2006), Giỏo trỡnh Marketing Cn bn NXB i hc Kinh t quc dõn, H Ni PSG.TS Nguyn Vit Lõm (2007), Giỏo trỡnh Nghiờn cu marketing NXB i hc Kinh t quc dõn, H Ni Lut an ton thc phm ( Lut s 55/2010/QH12) nm 2010 Hu Ngc (2006), Lóng du húa Vit Nam NXB Thanh niờn Nguyn ỡnh Th, Nguyn Th Mai Trang (2007), Nguyờn cu khoa hc Marketing ng dng mụ hỡnh cu trỳc tuyn tớnh SEM NXB i hc quc gia TP H Chớ Minh Nguyn ỡnh Th (2011), Phng phỏp nghiờn cu khoa hc kinh doanh NXB Lao ng- Xó hi TS V Huy Thụng (2010), Giỏo trỡnh Hnh vi ngi tiờu dựng NXB i hc Kinh t quc dõn, H Ni Hong Trng v Chu Nguyn Mng Ngc (2008), Phõn tớch d liu nghiờn cu vi SPSS NXB Hng c Ting Anh: 10 A.H Aman, Amran Harun v Zuhal Hussein (2012), The influence of environmental knowledge and concern on green purchase intention the role of attitude as a mediating variable, British Journal of Arts and Social Sciences, Vol 7, No 2, pp 145-167 11 Ajen I and Fishbein M (1975), Belief, attitude, intention and behavior An introductiion to theory and research Reading, Mass: Addison-Wesley 12 Ajzen I (1991), The theory of planned behavior Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol 50, pp 179-211 126 13 Ajzen I ( 2002a), Constructing a TpB questionnaire: Conceptual and methodological considerations URL: http://www.people.umass.edu/ajzen/pdf/tpb.measurement.pdf 14 Ajzen I (2002b), Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and the Theory of Planned Behavior Journal of Applied Social Psychology, Vol 32, pp 665-683 15 Anssi Tarkiainen v Sanna Sundqvist (2005), Subjective norms, attitudes and intention of Finish consumers in buying organic food British food journal, Vol 107, No 11, pp 808-822 16 Bagozzi R P (1983), A Holistic methodology for modelling consumer response to innovation Operations research ,Vol.31, pp 128-176 17 Bass, Frank M (1969), A New Product Growth Model for Consumer Durables, Management Science, Vol 15, No 5, pp 215-227 18 Bennaor A C (1995), Predicting behaviour from intention to buy measure: The parametric case Journal of marketing research, Vol 32, pp 176-191 19 Bo Won Suh, Anita Eves v Margaret Lumbers (2008), Consumers perception and purchasing intention of organic food in South Korea, pc.parnu.ee/~htooman/ /consumers%20perception.pdf 20 Bocaletti S and Nardella M (2000), Consumer willingness to pay for pesticide- free fresh fruit and vegetables in Italy, The intenational food and agribusiness management review, Vol 3, No 3, pp 297-310 21 Brown, C (2003), Consumers preferences for locally produced food: A study in Southeast Missour American Journal of Alternative Agriculture, Vol.18, pp 213-224 22 Buchan, H.F (2005), Ethical Decision Making in the Public Accounting Profession: An extension of Ajzens Theory of Planned Behavior, Journal of Business Ethics, Vol 61, pp 165-181 23 Campbell, Donald T v Duncan W Fiske (1959), Convergent and Discriminant validation by the Multitrait Multimethod Matrix Psychological Bulletin, Vol 56, No 2, pp 81-105 127 24 Chan, R.Y.K., and Lau, L B.Y (2000), Antecedents of Green Purchases: A survey in China, Journal of Consumer Marketing, Vol 17, No 4, pp 338357 25 Chang, M K (1998), Predicting unethical behavior: a comparison of the theory of reasoned action and the theory of planned behavior, Journal of Business Ethics, Vol 17, No 16, pp 1825-33 26 Chen, M.F (2007), Consumer attitudes and purchase intentions in relation to organic foods in Taiwan: Moderating effects of food-related personality traits, Food Quality and Preference, Vol 18, pp 1008-1021 27 Chen, M.F (2009), Attitude toward organic foods among Taiwanese as related to health consciousness, environmental attitudes, and the mediating effects of a healthy lifestyle, Journal of British food, Vol 111, No 2, pp.165178 28 Chika Motomura (2013), Gain Report, gain.fas.usda.gov 29 Davies, A., Titterington, A.J and Cochrane, C (1995), Who buys organic food? A profile of the purchasers of organic food in Northern Ireland, British Food Journal, Vol 97 No 10, pp 17-23 30 DeFleur, M v Everette Dennis (1998), Understand the mass media, 6th Ed Boston 31 Dettmann, R and Dimitri, C (2007), Whos buying organic vegetables? Demographic characteristics of US consumers, Journal of Food Distribution Research, pp 49-62 32 Diamantopoulos, A., Schlegelmilch, B B., Sinkovics, R R., and Bohlen, G M (2003), Can Socio-demographics Still Play a Role in Profiling Green Consumers? A Review of The Evidence and An Empirical Investigation, Journal of Business Research, Vol 56, pp 465-480 33 Elbeck Matt v Tirtiroglu Ercan (2008) Qualifying Purchase Intentions Using Queueing Theory, Journal of Applied Quantitative Method, Vol No 2, pp 167-178 128 34 Essoussi, L.H v Zahaf, M (2008), Decision making process of community organic food consumers: an exploratory study, Journal of Consumer Marketing, Vol 25 No 2, pp 95-104 35 Feick, L F v L.L., Price (1987), The market maven: A diffuser of marketplace information, Journal of Marketing, Vol.51, pp 83-97 36 Figuie, M (2003), Vegetable consumption behaviour in Vietnam, http://xttmnew.agroviet.gov.vn/en/stories/TinTiengAnh/BC_TA/Vegetable_con sumption.pdf (accessed 20 July 2010) 37 Fotopoulos, Krystallis (2002), Purchasing motives and profile of Greek organic consumers: a countrywide survey, Brishtish Food Journal, Vol 104, No 9, pp 730-764 38 Fotopoulos, Christos and George Chryssochoidis (2000), Factors affecting the decision to purchase Orgainic food, Journal of Euromarketing, Vol 9, No.3, pp 44 39 Gerbing, D.W., Anderson,J.C., (1988) An updated paradigm forscale development incorporating unidimensionality and its assessment, Journal of MarketingResearch, Vol 25 No 2, pp 186-192 40 Gil, J.M., Gracia, A and Sanchez, M (2000), Market segmentation and willingness to pay for organic products in Spain, International Food and Agribusiness Management Review, Vol No 2, pp 207-26 41 Gracia, A and de Magistris, T (2007), Organic food product purchase behaviour: a pilot study for urban consumers in the South of Italy, Spanish Journal of Agricultural Research, Vol 5(4), pp 439-451 42 Granbois D and Summers J O (1975), Primary and secondary validity of consumer purchase probabilities, Journal of consumer research, Vol 1, 1975, pp 31-38 43 Han, H., Hsu, LT., and Lee, JS (2009), Empirical Investigation Of The Roles Of Attitudes Towards Green Behaviors, Overall Image, Gender, And Age In Hotel Customers' Eco-friendly Decision-making Process, 129 International Journal of Hospitality Management, Vol 28, pp 519-528 44 Hardin, G (1993) Living within limits, Ecology Economics and Population Taboos, Oxford University Press, New York 45 Hines, J M., Hungerford, H R., and Tomera, A N (1986), Analysis synthesis of research on responsible environmental behavior: A metaanalysis, The Journal of Environmental Education, Vol 18, No 2, pp 1-8 46 Hofmann, S (2006), The market for organic food from the perspective of consumers and market actors Analysis of supply chain and demand, Berlin, Humboldt-University, Diss., 2006 47 Howard, J A and Sheth, J N (1967), A Theory of Buyer Behavior in Moyer, R (ed.) Changing Marketing System, Proceedings of the 1967 Winter Conference of the American Marketing Association AMA, pp 253-262 48 Howlett B, McCarthy M, OReilly S (2002), An examination of consumers perceptions on organic yogurt, Agribusiness Discussion, Paper No 38 Department of Business and Development, National University of Ireland, pp 27 49 Hughner, Renee Shaw, McDonagh, Pierre Prothero, Andrea, Shultz, Clifford J., Santon, Julie (2007), Who are organic food consumers? Acompilation and review of why people purchase organic food, Journal of Consumer Behavior, Vol 6, Issue 2/3, pp94-110 50 Iman Khalid A Qader, Yuserrie Bin Zainuddin (2011), The Impact of Media Exposure on Intention to Purchase Green Electronic Products amongst Lecturers, International Journal of Business and Management, Vol 6, No 3, pp 240-248 51 Jay Dickieson v Victoria Arkus (2009), Factors that influence the purchase of organic food: A study of consumer behavior in the UK, www.ein-herz- fuer-bio.org/ /DickiesonJ ArkusV.pdf 52 Joseph F Hair et al (1998) Multivariate Data Analysis, Prentice-Hall International, Inc 130 53 Justin Paul v Jyoti Rana (2012), Consumer behavior and purchase intention for organic food, Journal of Consumer Marketing, Vol 29, No 6, pp 412422 54 Kaiser, H.F (1974), An index of factorial simplicity, Psychometrika, Vol 39, pp 31-36 55 Kalafatis, S P., Pollard, M., East, R., and Tsogas, M H (1999), Green Marketing And Ajzen's Theory of Planned Behaviour: A Cross-market Examination, Journal of Consumer Marketing, Vol 16, No 5, pp 441-460 56 Kalwani, M U and Silk, A J (1982), On the Reliability and Predictive Validity of Purchase Intention Measures, Marketing Science, Vol 1, pp 243-287 57 Kassarjian, H (1971), Incorporating ecology into marketing strategy: the case of air pollution, Journal of Marketing, Vol 35 58 Koen Den Braber (2007), Organic agriculture, why, where, what, how, www.ngocentre.org.vn/webfm_send/455/1 59 Koen Den Braber v Hoang, T T H (2007), Feasibility Study for Organic Bitter Tea Production and Marketing in Cao Bang Province Hanoi: Helvetas Vietnam, Swiss Association for International Cooperation 60 Kraft F.B and Goddell, P.W (1993), Identifying the health conscious consumer, Journal of Health Care Marketing, Vol 13, pp 18-25 61 Kyriakopoulos and Van Dijk (1997), Post- purchase intention for organic foodstuff: A conceptual framework based on the perception of product value, Journal of International Food and Agribusiness Marketing, Vol 9, No 3, pp 1-19 62 Lamkin N (1999), Organic farming, Farming Press, Ipswich 63 Lapinski, M and Rimal R N (2005), An explication of social norms Communication Theory, Vol 15, No 2, pp 127-147 64 Laroche M., Bergeron J And Barbaro- Forleo G (2001), Targeting consumers who are willing to pay more for environmentally friendly 131 products, Journal of Consumer Marketing, Vol 18, No 6, pp 503-520 65 Linda Kalof, Ami Dan, Thomas Dietz (2008), Essentials of Social Research, Open University Press 66 Lutz, R.J (1991), The role of attitude theory in marketing, Perspectives in Consumer Behavior, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, pp.317-39 67 Magistris, T., and Gracia, A (2008), The decision to buy organic food products in Southern Italy, Journal of British food, Vol 110, No 9, pp 929947 68 Magnusson, K M., Arvola A., Hursti K K U., Aberg, L and Sjoden O P (2001), Attitudes towards organic foods among Swedish consumers, British Food Journal, Vol 103, No 3, pp 209-226 69 Mainieri, T and Barnett, E.G (1997), Green buying: the influence of environmental concern on consumer Behaviour, Journal of Social Psychology, Vol 137, No 2, pp.189205 70 Makatouni A (2002), What motives consumers to buy organic products in the UK? Result from a qualitative study, British Food Journal, Vol 104, No 3/4/5, pp 345-352 71 Maloney, M.P, Ward, M.P., Braucht, G.N (1975), "Psychology in action: a revised scale for the measurement of ecological attitudes and knowledge", American Psychologist, pp.787-90 72 Mat Said, A., Ahmadun, FR., Hj Paim, L., and Masud, J (2003), Environmental Concerns, Knowledge and Practices Gap Among Malaysian Teachers, International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol 4, No 4, pp 305-313 73 McClelland, D (1987), Human Motivation, New York: Cambridge University Press 74 Meisner, C (2003), Poverty-Environment Report: Pesticide Use in the Mekong Delta, http://siteresources.worldbank.org/NIPRINT/Resources/PEN 75 Meyers, L S., Gamst, G., & Guarino, A J (2006), Applied multivariate 132 research: Design and interpretation, Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc 76 Michaelidou, Nina and Louise M Hassan (2008), The role of health consciousness, food safety concern and ethical identity on attitudes and intentions towards organic food, International Journal of Consumer Studies, Vol 32, pp163-170 77 Morowitz, V G and Schmittlein, D (1992), Using Segmentation to Improve Sales Forecasts Based on Purchase Intent: Which Intenders Actually Buy?, Journal of Marketing Research, Vol 29, pp 391-405 78 Morowitz, V G., Steckel, J and Gupta, A (1996), When Purchase Intentions Predict Sales?, Working Paper, Stern School of Business, New York University, New York 79 Moustier, P., Figuie, M., Loc, N.T.T and Son, H.T (2005), The role of coordination in the safe and organic vegetable chains supplying Ha Noi, Proceedings of the International Symposium of the International Society for Horticultural Science, Chiang Mai, Thailand 80 Mullett, G M and Karson, M J (1985), Analysis of Purchase Intent Scales Weighted by Probability of Actual Purchase, Journal of Marketing Research, pp 93-96 81 Newberry, C R., Kleinz, B R and Boshoff, C (2003), Managerial Implications of Predicting Purchase Behaviour from Purchase Intentions: A Retail Patronage Case Study, Journal of Services Marketing, Vol 17,pp 609-618 82 Newhouse, N (1990), Implication of attitude and behavior research for environmental conservation, The Journal of Environmental Education, Vol 22, No 1, pp 26-32 83 Ngo Doan Dam (2010), An overview on organic agriculture in Vientnam: current status and future prospective ANSOFT Planning Workshop - Sowon Korea 29&30 Nov 2010 133 84 Nguyen, H D., & Tran, T T D (1997) Economic and Health Consequences of Pesticide Use in Paddy Production in the Mekong Delta, Vietnam Ottawa: International Development Research Centre., http://www.idrc.ca/uploads/user- S/10536137480ACF124.pdf 85 Nik Abdul Rashid, NR (2009), Awareness Of Eco-label In Malaysia's Green Marketing Initiative, International Journal of Business and Management, Vol 4, No 8, pp 132-141 86 Nihan Mutlu (2007), Consumer attitude and behavior towards organic food: Cross-cutural study of Turkey and Germany, orgprints.org/ /MasterThesis- ConsumerStudy-TR-DE.pdf 87 Nunnally, J.C., Bernstein, I.H (1994), Psychometric theory, New York: McGraw-Hill 88 Oliver R L and Bearden W O (1985), Crossover effect in the theory of reasoned action: A moderating influence attempt, Journal of consumer research, pp 324-340 89 Olson Jerry C (1977), Price as an Informational Cue: Effects in Product Evaluation, Consumer and Industrial Buying Bahavior, Arch G Woodside, Jagdish N Sheth, and Peter D Bennet, eds NewYork: North Holland Publishing Company, pp 267-286 90 ONeal, P.W ed ( 2007), Motivation of Health Behavior, New York: Nova Science Publishers Inc 91 Organic Foods Production Act of 1990, http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELPRDC5060370 92 Oude Ophuis, P.A.M (1989), Measuring health orientation and health consciousness as determinants of food choice behavior: development and implementation of various attitudinal scales, in Avlonitis, G.J., Papavasiliou, N.K and Kouremenos, A.G (Eds), Marketing Thought and Practice in the 1990s, EMAC XVIII, Athens School of Economics and Business, Athens, pp 1723-1725 134 93 Oyewole, P (2001), Social Costs of Environmental Justice Associated with the Practice of Green Marketing, Journal of Business Ethics, Vol 29, No 3, pp 239-252 94 P ODonovan v M McCarthy (2002), Irish consumer preference for organic meat, British Food Journal, Vol 104, No 3-5, pp 354-370 95 Padel, Susanne and Carolyn Foster (2005), Exploring the gap between attitudes and behavior, British Food Journal, Vol 107, No 8, pp 606 96 Philip Kotler (2003), Marketing Management 11th edition by Pearson Education, Inc., Prentice Hall 97 Philip Kotler, Gary Amstrong, John Saunders, Veronica Wong (2001), Principles of marketing, 9nd edition by Prentice Hall Inc., 98 Phong Tuan Nguyen (2011), A comparative study of the intention to buy organic food between consumers in Northern and Southern Vietnam, Gsbejournal.au.edu, AU-GSB e-Journal, Vol 4, No 2, pp 102-113 99 Perry, L and Schultz, D (2005), Buying Organic, Random House, New York, NY 100 Pickering, J F and Isherwood, B C (1974), Purchase Probabilities and Consumer Durable Buying Behaviour, Journal of the Market Research Society, Vol 16, pp 203-226 101 Radman, M (2005), Consumer consumption and perception of organic product in Croatia, British Food Journal, Vol 107, No 4, pp 263-273 102 Ramayah, T., Lee, J WC., and Mohamad, O (2010), Green Product Purchase Intention: Some Insights From A Developing Country, Conservation and Recycling, Vol 54, pp 1419-1427 103 Robin Roberts (2007), Organic food: Observations of Chinese purchasing behaviors, usq.edu.au 104 Roger D Blackwell, Paul W Miniard, James F Engel (2006), Consumer Behavior 10th edition by Thomson South-Western 105 Rosenthal, D (1986), Two concepts of consciousness, Philosophical studies, 135 Vol 49, pp 329-359 106 Schultz, P.W., v Lauterborul, Z S (1993), Value and pro environmental behavior: A five country survey, Journal of Cross Culture Psychology, Vol 29, No 4, pp 540-558 107 Scott, S (2005), Emerging agro-food markets, supply chains and regional rural development prospects in Nghe An Province, Vietnam, paper presented at the Canadian Council for Southeast Asian Studies (CCSEAS) Biennial Conference, Toronto, 10/2006 108 Shauna MacKinnon (2013), The BC Organic market Growth, Trend and Opportunities, 2013, www.certifiedorganic.bc.ca 109 Shaw Hughner, Rene and Pierre McDonagh, Andrea Prothero, Clifford J Shultz and Julie Sstanton (2007), Who are the organic food consumers? Journal of Comsumer Behavior, Vol 6, pp 94-110 110 Sheeran, P., and Taylor, S (1999), Predicting intentions to use condoms: A meta-analysis and comparison of the theories of reasoned action and planned behavior, Journal of Applied Psychology, Vol 29, pp 1624-1675 111 Shepherd, G J and O'Keefe, D J (1984), Separability of attitudinal and normative influences on behavioral intentions in the Fishbein-Ajzen model, The Journal of Social Psychology, Vol 122, pp 287-288 112 Sheppard, B H., Hatwick, J and Warshaw, P R (1988), The Theory of Reasoned Action: A Meta Analysis of Past Research with Recommendations for Modifications and Future Research, Journal of Consumer Research, Vol 15, pp 325-343 113 Shimp, T A., Kavas, A (1984), The theory of reasoned action applied to coupon usage, Journal of Consumer Research, Vol 11, No 3, pp 795-799 114 Simon v Scott (2008), Organic agriculture and safe vegetable in Vietnam: Implecations for agrofood system sustainability, www.oacc.info 115 Siti Nor Bayaah Ahmad, Nurita Juhdi (2010), Organic food: A study on demographic characteristics and factors influencing purchase intentions anong 136 consumers in Klang valley Malaysia, International journal of business and management, Vol 5, No 2, pp 105-118 116 Sparks, P v Shepherd, R (1992), Self-identity and the theory of planned behavior: Assessing the role of identification with green consumerism, Social Psychology Quarterly, Vol 55, pp 388399 117 Sudiyanti Sudiyanti (2009) Predicting women purchase intention for green food products in Indonesia, brage.bibsys.no/hia/ no /Sudiyanti%20Sudiyanti.pdf 118 Susan L Holak and Donald R Lehmann (1990), Purchase Intentions and the Dimensions of Innovation: An Exploratory Model, Journal of Product Innovation Management, Vol 7, No 1, pp 5973 119 Tabachnick, B G., & Fidell, L S (1996), Using multivariate statistics, 3rd edition, New York: Harper Collins 120 Taylor, J W., Houlahan, J J and Gabriel, A C (1975), The Purchase Intention Question in New Product Development, Journal of Marketing, Vol 39, pp 90-92 121 Thien T Truong and Matthew H.T Yap, Elizabeth M Ineson (2012), Potential Vietnamese cosumers perceptions of organic foods, British Food Journal, Vol 114, No 4, pp 529-543 122 Transparency (2013), Organic food and beverages market- global industry analysis, size, share, growth, trend and forecast, 2013-2019, twileshare.com/ /Organic_Food_and_Beverage_Market 123 Vallerand, R J., Deshaies, P., Cuerrier, J P., Pelletier, L G., and Mongeau, C (1992), Ajzen and Fishbein's theory of reasoned action as applied to moral behavior: a confirmatory analysis, Journal of Personality and Social Psychology, Vol 62, No 1, pp 98-109 124 Victoria Kulikovski v Manjola Agolli (2010), Drivers for organic food consumption in Greece, International Hellenic University, www.ihu.edu.gr 125 Vu Le Y Voan (2007), Organic Production in Vietnam, 137 http://info.organic.org.tw/supergood/ezcatfiles/organic/img/img/1085/372463 538.pdf 126 Warshaw, P R (1980), Predicting Purchase and Other Be-haviors from General and Contextually Specific Intentions, Journal of Marketing Research, Vol 17, pp 26-33 127 Wier, Mette and Carmen Calverley (2002), Market potential for organic food in Europe, British Food Journal, Vol 104, No 1, pp 45 128 Willer H v Klicher l (2009), The world of organic Agriculture: Statistics and emerging trends, IFOAM, FiBL, ITC, Bonn, Geneva 129 Willer, H., v Yussefi, M (2006), The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2006, International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) and the Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick Switzerland 130 William P and Hammitt J (2001), Perceived risks of conventional and organic produce: pesticides, pathogens and natural toxins, Risk Analysis, Vol 21, pp 319-330 131 Winter, C.K and Davis, S.F (2006), Organic foods, Journal of Food Science, Vol 71 No 9, pp R117-24 132 Woese K, Lange D, Boess C, Bogl KW (1997), A comparison of organically and conventionally grown foods: results of a review of the relevant literature. Journal of Science, Food and Agriculture 133 Wray, R.J., Jupka, K., v Ludiwg-Bell, C (2005), A community-wide media campaign to promote walking in a Missouri town, Public Health research, Practice n Policy, Vol 2, No 4, pp 1-17 134 Zanoli Raffaele and Simona Naspetti (2002), Consumer motivation in the purchase of organic food, British Food Journal, Vol 104, No 8/9, pp 643 135 Zanoli Raffaele, Baehr M., Botschen M., Laberenz H., Naspetti S., Thelen E (2004), The European consumer and organic food, Oganic Marketing Initiatives and rural development, Vol 138 136 Zeinab Seyed Saleki v Seyedeh Maryam Seyed Sleki (2012), The main fators influencing purchase behaviour of organic products in Malaysia Interdisciplinary journal of contemporary research in business, Vol No 1, pp 98-116 Websites: http://www.proquest.com http://www.sciencedirect.com http://www.igpublic.com/JRoss-ebooks http://www.emeraldinsight.com http://www.lantabrand.com http://www.marketingteacher.com http://www.consumerbehavior.org http://www.marketingvietnam.net
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn của cư dân đô thị - Lấy ví dụ tại Thành phố Hà Nội, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn của cư dân đô thị - Lấy ví dụ tại Thành phố Hà Nội, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn của cư dân đô thị - Lấy ví dụ tại Thành phố Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay