Luận án tiến sĩ Xây dựng cơ sở hạ tầng các Cụm công nghiệp ở Hà Nội

239 132 0
  • Loading ...
1/239 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:14

Bộ giáo dục đào tạo trờng đại học kinh tế quốc dân - nguyễn đình trung xây dựng sở hạ tầng cụm công nghiệp hà nội Chuyên ngành : Kinh tế Công nghiệp Mã số : 62.31.09.01 Giáo viên hớng dẫn: PGS.TS Lê Công Hoa PGS.TS Nguyễn Văn Phúc Hà Nội - 2012 ii MC LC LI CAM OAN i DANH MC CH VIT TT v DANH MC S , BNG, BIU vii LI M U CHNG 1: MT S VN Lí LUN V KINH NGHIM V XY DNG C S H TNG CC CM CễNG NGHIP 14 1.1 QUAN NIM, PHN LOI V VAI TRề CA CM CễNG NGHIP 14 1.1.1 Quan nim v phõn loi Cm cụng nghip 14 1.1.2 Con ủng hỡnh thnh cỏc Cm cụng nghip 23 1.1.3 Vai trũ ca Cm cụng nghip 26 1.2 QUAN NIM, C IM V TIấU CH PHN NH TèNH HèNH XY DNG C S H TNG CM CễNG NGHIP 29 1.2.1 Quan nim v vai trũ c s h tng Cm cụng nghip 29 1.2.2 c ủim c s h tng Cm cụng nghip 37 1.2.3 Cỏc tiờu phn ỏnh tỡnh hỡnh xõy dng c s h tng Cm cụng nghip 38 1.3 1.4 CC NHN T NH HNG N XY DNG C S H TNG CM CễNG NGHIP 45 CHNH SCH CA NH NC VIT NAM V XY DNG C S H TNG CM CễNG NGHIP 48 1.4.1 Chớnh sỏch phỏt trin Cm cụng nghip v quy hoch xõy dng c s h tng Cm cụng nghip 48 1.4.2 Chớnh sỏch ginh qu ủt cho xõy dng c s h tng Cm cụng nghip 50 1.4.3 Chớnh sỏch ủu t xõy dng c s h tng Cm cụng nghip 51 1.4.4 Chớnh sỏch v qun lý cht lng cụng trỡnh Cm cụng nghip 54 1.5 KINH NGHIM PHT TRIN CM CễNG NGHIP V XY DNG C S H TNG CM CễNG NGHIP MT S NC V MT S TNH TRONG NC 55 1.5.1 Kinh nghim mt s nc 55 1.5.2 Kinh nghim mt s tnh ca Vit Nam 63 1.5.3 Nhng bi hc rỳt t kinh nghim phỏt trin Cm cụng nghip v xõy dng c s h tng Cm cụng nghip mt s nc v mt s tnh nc 69 TểM TT CHNG 72 iii CHNG 2: THC TRNG XY DNG C S H TNG CC CM CễNG NGHIP H NI 73 2.1 IU KIN T NHIấN V C IM KINH T - X HI CA H NI NH HNG N XY DNG C S H TNG CC CM CễNG NGHIP 73 2.1.1 iu kin t nhiờn 73 2.1.2 c ủim kinh t - xó hi 75 2.1.3 Khỏi quỏt tỡnh hỡnh phỏt trin cỏc Cm cụng nghip H Ni giai ủon t 2000 ủn 2010 82 2 TèNH HèNH XY DNG V THC HIN CHNH SCH XY DNG C S H TNG CM CễNG NGHIP H NI 92 2.2.1 Quỏ trỡnh c th húa cỏc chớnh sỏch ca Nh nc v xõy dng c s h tng cỏc Cm cụng nghip H Ni 92 2.2.2 Thc trng quy hoch phỏt trin Cm cụng nghip v quy hoch chi tit xõy dng c s h tng Cm cụng nghip H Ni 96 2.2.3 Chớnh sỏch v h tr ngõn sỏch ca H Ni cho xõy dng c s h tng Cm cụng nghip 102 2.2.4 Chớnh sỏch gii phúng mt bng cho phỏt trin cỏc Cm cụng nghip H Ni 104 2.2.5 Thc trng cht lng cụng trỡnh v tin ủ xõy dng c s h tng cỏc Cm cụng nghip H Ni 108 2.3 THC TRNG XY DNG C S H TNG CC CM CễNG NGHIP H NI XẫT THEO CC YU T HP THNH 111 2.3.1 Xõy dng h tng giao thụng 111 2.3.2 Xõy dng h tng cp ủin, nc 114 2.3.3 Phỏt trin Bu chớnh- Vin thụng 119 2.3.4 Xõy dng h tng x lý mụi trng 121 2.4 NGHIấN CU TèNH HUNG XY DNG C S H TNG CA MT S CM CễNG NGHIP H NI 124 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 Cm cụng nghip Nguyờn Khờ Huyn ụng Anh 124 Cm cụng nghip Hong Mai Qun Hong Mai 126 Cm cụng nghip Ninh Hip Huyn Gia Lõm 127 Cỏc Cm cụng nghip nm khu cụng nghip thc phm Hapro, Huyn Gia Lõm 131 2.4.5 Cm cụng nghip Bỡnh Phỳ Phựng Xỏ , huyn Thch Tht 133 iv 2.4.6 Mt s nhn xột rỳt t nghiờn cu cỏc tỡnh xõy dng c s h tng cỏc Cm cụng nghip H Ni 135 2.5 NH GI CHUNG V THC TRNG XY DNG C S H TNG CC CM CễNG NGHIP H NI 137 2.5.1 Nhng kt qu v u ủim v xõy dng c s h tng 137 2.5.2 Nhng hn ch v nguyờn nhõn 144 TểM TT CHNG 152 CHNG 3: GII PHP TNG CNG XY DNG C S H TNG CC CM CễNG NGHIP H NI 153 3.1 QUAN IM, MC TIấU PHT TRIN V XY DNG C S H TNG CC CM CễNG NGHIP H NI 153 3.1.1 C hi v thỏch thc ủi vi phỏt trin Cm cụng nghip v xõy dng c s h tng cỏc Cm cụng nghip H Ni 153 3.1.2 Quan ủim v mc tiờu phỏt trin Cm cụng nghip H Ni 155 3.1.3 Quan ủim v mc tiờu xõy dng c s h tng cỏc Cm cụng nghip 159 3.2 CC BIN PHP TNG CNG XY DNG C S H TNG CC CM CễNG NGHIP H NI 162 3.2.1 Nõng cao cht lng quy hoch phỏt trin Cm cụng nghip v quy hoch chi tit xõy dng h tng Cm cụng nghip 162 3.2.2 Chỳ trng xõy dng c s h tng gn vi yờu cu bo v mụi trng cỏc Cm cụng nghip 169 3.2.3 Nõng cao cht lng cụng trỡnh xõy dng c s h tng cỏc CCN 175 3.2.4 y nhanh tin ủ xõy dng c s h tng cỏc Cm cụng nghip 181 3.2.5 Hon thin chớnh sỏch h tr xõy dng v phỏt trin c s h tng cỏc Cm cụng nghip 184 TểM TT CHNG 191 KT LUN 192 TI LIU THAM KHO 196 PH LC 204 v DANH MC CH VIT TT TT Vit tt BOD Vit ủy ủ (Biochemical Oxygen Demand- nhu cu ụxy sinh hoỏ) l lng ụxy cn thit ủ vi sinh vt tiờu th quỏ trỡnh ụxy húa cỏc cht hu c nc CN Cụng nghip CCN Cm cụng nghip CCNLN Cm cụng nghip lng ngh CCNN&V Cm cụng nghip nh v va CNH Cụng nghip hoỏ CLKCN Cm liờn kt cụng nghip/ Industrial Cluster COD (Chemical Oxygen Demand - nhu cu ụxy húa hc) l lng ụxy cn thit cho quỏ trỡnh oxy hoỏ cỏc cht hu c nc thnh CO2 v H2O CSHT C s h tng 10 DN Doanh nghip 11 DNN&V Doanh nghip nh v va 12 HTKT H tng k thut 13 HH Hin ủi húa 14 HND Hi ủng nhõn dõn 15 GPMB Gii phúng mt bng 16 QCVN Quy chun Vit Nam 17 Q Quyt ủnh 18 Quy hoch QH vi 19 SX KD Sn xut kinh doanh 20 TCVN Tiờu chun Vit Nam 21 TCXD Tiờu chun xõy dng 22 TPHN Thnh ph H Ni 23 TTCN Tiu th cụng nghip 24 UBND U ban nhõn dõn vii DANH MC S , BNG, BIU Bng 1.1 Mc ủớch tham gia vo CCN ca c s sn xut kinh doanh 47 Bng 1.2 Danh sỏch mt s CCN Nam nh ủn nm 2010 65 Bng 1.3 Danh sỏch Cm cụng nghip Bc Ninh 67 Bng 1.4: Tng hp thc trng quy hoch v xõy dng CCN Yờn Bỏi 67 Bng 2.1: Mt s ch tiờu kinh t ch yu ca H Ni ủn nm 2010 80 Bng 2.2 Hin trng phỏt trin CCN Vit Nam ủn 2010 83 Bng 2.3 Danh sỏch cỏc CCN ủó hũan thnh xõy dng HTKT 85 Bng 2.4 Danh sỏch CCN ủang tip tc trin khai xõy dng ủn nm 2010 86 Bng 2.5 Danh sỏch cỏc CCN ủang GPMB hoc xõy dng HTKT 87 Bng 2.6: Danh sỏch cỏc CCN ủang ch thay ủi quy hoch 87 Bng 2.7 Quy hoch phỏt trin Cm cụng nghip thnh ph H Ni 89 Bng 2.8 S lng CCN ủó v cha trin khai H Ni tớnh ủn 2010 90 Bng 2.9 Quy mụ trung bỡnh ca cỏc CCN ca Vit Nam 91 Bng 2.10.Thay ủi quy hoch ca cỏc CCN H Ni ủn nm 2010 99 Bng 2.11.Danh sỏch cỏc CCN cú ch trng chuyn ủi mc ủớch 101 Bng 2.12.Danh mc cỏc CCN ủc ngõn sỏch TP H Ni h tr 102 Bng 2.13.Tỡnh hỡnh thc hin xõy dng cỏc CCN ca Vit Nam ủn 2010110 Bng 2.14.Giao thụng ca H Ni nm 2010 112 Bng 2.15.Nhu cu cp nc ca H Ni nm 2030 117 Bng 2.16:C cu s dng ủt ca Cm cụng nghip Nguyờn Khờ 125 Bng 2.17.ỏnh giỏ v mc ủ ci thin CSHT 138 Bng 2.18.Nhng khú khn ca cỏc c s SXKD cỏc CCN 146 Bng 3.1 Quy hoch cỏc Cm cụng nghip ủn nm 2015 157 Bng 3.2 Quy hoch cỏc Cm cụng nghip giai ủon 2016- 2020 158 Biu 2.1 ỏnh giỏ mc ủ thun li ca giao thụng ngoi CCN 117 Biu 2.2 ỏnh giỏ mc ủ thun li ca giao thụng bờn CCN 117 Biu 2.3 ỏnh giỏ v mc ủ thun li ca cung cp ủin ti cỏc CCN 119 Biu 2.4 ỏnh giỏ v mc ủ thun li ca cung cp nc ti cỏc CCN 122 viii DANH MC S S ủ 1.1 Cỏc yu t nn tng ca nng lc cnh tranh 28 S ủ 2.1 Mụ hỡnh qun lý xõy dng CSHT CCN trc cú quyt ủnh 105/2009/Q - TTg 140 S ủ 2.2: Mụ hỡnh qun lý xõy dng CSHT CCN sau Q 105/2009 141 S ủ 3.1 Cn c xõy dng quy hoch 168 S ủ 3.2: Quỏ trỡnh xõy dng 176 S ủ 3.3 Qun lý cht lng cụng trỡnh 177 LI M U Tớnh cp thit ca ủ ti S phỏt trin cỏc doanh nghip nh v va, cỏc lng ngh nụng thụn H Ni, tt yu ủũi hi s ủi, phỏt trin cỏc Cm cụng nghip (CCN) Theo s liu thng kờ, giai ủon 2000 - 2010, trờn phm vi c nc, ủú cú nụng thụn H Ni, s doanh nghip nh v va (DNN&V) tng trung bỡnh 22%/ nm S lng ngh ca H Ni, tng nhanh qua cỏc nm, nu nm 2006 cú 1220 lng cú ngh, thỡ ủn nm 2010 cú 1350 lng cú ngh Nm 2010, giỏ tr sn xut ca 1350 lng cú ngh ủt 8.663 t ủng chim 26% giỏ tr sn xut cụng nghip ngoi quc doanh v 8,3% giỏ tr sn xut cụng nghip ca Thnh ph, kim ngch xut khu sn phm ca lng ngh ủt 804,5 triu USD, chim khong 10,5% tng kim ngch xut khu trờn bn H Ni l ni cú s lng lng ngh ln nht c nc, chim t l 48% lng ngh ca c nc (1350/2790 lng cú ngh)[24] "Cm cụng nghip l khu vc trung cỏc doanh nghip, cỏc c s xut cụng nghip - tiu th cụng nghip, c s dch v phc v sn xut cụng nghip- tiu th cụng nghip; cú ranh gii lý xỏc ủnh, khụng cú dõn c sinh sng; ủc ủu t xõy dng ch yu l ủ di ri, sp xp, thu hỳt cỏc c s sn xut, cỏc doanh nghip nh v va, cỏ nhõn, h gia ủỡnh phng vo ủu t sn xut, kinh doanh; UBND cỏc tnh, thnh ph quyt ủnh thnh lp" [48, iu 2] Nh vy CCN l mt hỡnh thc t chc sn xut cụng nghip theo lónh th, nú ủỏp ng yờu cu di ri, sp xp li, tng cng c s h tng ủ trỡ, m rng v gim ụ nhim mụi trng cho cỏc c s sn xut - kinh doanh cụng nghip - tiu th cụng nghip nụng thụn Quyt ủnh ca Th tng Chớnh ph s 132/2000/Q - TTg ngy 24 thỏng 11 nm 2000 v mt s chớnh sỏch khuyn khớch phỏt trin ngnh ngh nụng thụn, ủó ch rừ: "i vi phng cú nhiu c s ngnh ngh nụng thụn, UBND cp tnh giao cho UBND cp huyn hoc xó quy hoch ủt ủai, ủu t xõy dng c s h tng k thut cỏc khu, cm tiu th cụng nghip, to ủiu kin thun li ủ cỏc c s ngnh ngh nụng thụn thuờ ủt ủu t xõy dng c s sn xut" Thc hin chớnh sỏch ủú, nhng nm qua H Ni (bao gm c H Tõy c) ủó quy hoch phỏt trin 49 CCN vi tng din tớch khong 2616 ha, 176 Cm cụng nghip lng ngh (CCNLN) vi tng din tớch 1315 ha, ủú tớnh ủn ủó xõy dng v trin khai ủc 33 CCN vi din tớch 2072 (chim 79% din tớch quy hoch) v 56 CCNLN ủang trin khai xõy dng h tng v hot ủng sn xut kinh doanh vi tng din tớch 518 ha, bng 56% din tớch qui hoch H Ni tr thnh phng cú nhiu CCN ln nht c nc, cú nhiu CCN ủó ủi vo sn xut - kinh doanh Phỏt trin CCN H Ni ủó gúp phn tớch cc vo chuyn dch c cu kinh t ngoi thnh, to nhiu vic lm, xoỏ ủúi gim nghốo Nhm phỏt huy vai trũ tỏc dng ủú ca cỏc CCN vi phỏt trin kinh t xó hi ca phng, cn tip tc phỏt trin v phỏt huy hiu qu ca cỏc CCN, kin i hi ủi biu ton quc ln th XI ca ng Cng sn Vit Nam ủó ch rừ B trớ hp lý cụng nghip trờn bn cỏc vựng; phỏt huy hiu qu cỏc khu, Cm cụng nghip hin cú v ủy mnh phỏt trin cụng nghip theo hỡnh thc cm, nhúm sn phm, to thnh cỏc t hp cụng nghip quy mụ ln, hiu qu cao[33] Xõy dng c s h tng CCN bao gm h tng k thut v h tng xó hi ủúng vai trũ rt quan trng ủi vi vic hỡnh thnh, phỏt trin cỏc CCN Trong nhng nm qua xõy dng c s h tng (CSHT) CCN H Ni ủó cú nhiu tin b, nhng cũn nhiu bt cp nh: Cht lng quy hoch phỏt trin CCN v quy hoch xõy dng CSHT cũn thp; CSHT cha ủm bo ủng b v hin ủi; C ch huy ủng cho xõy dng CSHT cũn cha hp lý dn ti thiu trm trng; CSHT cho x lý v bo v mụi trng cũn yu v cha ủc coi trng 217 145 Chm Mố - Ba Tri H Ba Vỡ QH c, cha XD 146 Vt Ph - Vt Li H Ba Vỡ QH c, cha XD 147 Tn Lnh H Ba Vỡ QH c, cha XD 148 Minh Quang H Ba Vỡ QH c, cha XD 149 Thun M H Ba Vỡ QH c, cha XD 150 Tn Hng H Ba Vỡ QH c, cha XD 151 ụng Quang H Ba Vỡ QH c, cha XD 153 Cm Lnh H Ba Vỡ QH c, cha XD 154 Khỏnh Thng H Ba Vỡ QH c, cha XD 155 Tiờn Phong H Ba Vỡ QH c, cha XD 156 ng Thỏi H Ba Vỡ QH c, cha XD 157 Thỏi Hũa H Ba Vỡ QH c, cha XD 158 Phỳ Sn H Ba Vỡ QH c, cha XD 159 Sn H Ba Vỡ QH c, cha XD 160 Phong Võn H Ba Vỡ QH c, cha XD 161 Chu Minh H Ba Vỡ QH c, cha XD 162 Vn Thng H Ba Vỡ QH c, cha XD 163 Thy An H Ba Vỡ QH c, cha XD 164 Xuõn Thu H Súc Sn 20 Qui hoch mi 165 Xuõn Giang H Súc Sn 20 Qui hoch mi 166 Kim Lan H Gia Lõm 10 Qui hoch mi 167 Tam Hip H Phỳc Th 20 Qui hoch mi 168 Sen Chiu H Phỳc Th 20 Qui hoch mi 169 Phng Thng H Phỳc Th 30 Qui hoch mi 170 D Nu H Thch Tht 10 Qui hoch mi 171 Si Sn H Quc Oai 20 Qui hoch mi 172 Liờn Trung H an Phng 30 Qui hoch mi 173 Thanh Lng H Thanh Oai 10 Qui hoch mi 132 Cm xõy dng mi 1049 218 PH LC Qui hoch cỏc CCN trờn bn tnh H Tõy ủn 2010 S TT Cỏc Cm Cụng nghip Din tớch (ha) Anh Khỏnh, Xó An Khỏnh - huyn Hoi c 34.6 Li Yờn, Xó Li Yờn - huyn Hoi c 26.7 An Ninh, Xó Li Yờn - huyn Hoi c 8.5 Yờn Sn- Ngc Lip, Xó Yờn Sn v Ngc Lip huyn Quc Oai 31.6 Bỡnh Phỳ, Xó Bỡnh Phỳ huyn Thch Tht 20.5 Bỡnh Minh, Xó Bỡnh Minh huyn Thanh Oai 20.4 H Bỡnh Phng, huyn Thng Tớn 24 Qut ụng, Xó Qut ụng - huyn Thng Tớn 33 Tõn Lp, Xó Tõn Lp- huyn an Phng 22.7 10 th trn Phựng, Th trn Phựng - huyn an Phng 35.8 11 Phỳc Th, Th trn Phỳc Th- huyn Phỳc Th 12 Cm CN sch Phỳ Lóm, Xó Phỳ Lóm- th xó H ụng 6.7 13 Kim Chung, Xó Kim Chung - huyn Hoi c 49 14 Yờn Ngha, Xó Yờn Ngha- th xó H ụng 15 Bc Võn ỡnh, Võn ỡnh, Liờn Bt- huyn ng Hũa 50 16 Phỳ Xuyờn, Gia ủng QL, giỏp huyn Thng Tớn 35 17 Sn ụng, Xó Sn ụng- th xó Sn Tõy 60 18 inh Xỏ - Vn T, Xó inh Xỏ- Vn T- huyn Thng Tớn 25 19 i Ngha, Xó i Ngha- huyn M c 14 20 Cam Thng, Xó Cam Thng- huyn Ba Vỡ 15 21 Tõy ng, Xó Tõy ng- huyn Ba Vỡ 20 22 Phỳ Lng, Xó Phỳ Lng- Th xó H ụng 100 23 Thanh Oai, Xó Bớch Hũa- huyn Thanh Oai 100 Tng cng 41.9 823 219 PH LC PHIU IU TRA CM CễNG NGHIP ( Dnh cho cỏc c s sn xut kinh doanh Cm) ủỏnh giỏ tỡnh hỡnh phỏt trin ca cỏc cm cụng nghip (CCN) nhng nm gn ủõy v nhng ủ xut kin ngh vi c quan qun lý nh nc, to ủiu kin thun li cho s phỏt trin v xõy dng c s h tng (CSHT) ca cỏc c s sn xut cỏc CCN, xin ụng /b vui lũng cung cp cỏc thụng tin v cho bit ý kin ca mỡnh v nhng ủ cú liờn quan di ủõy: ễng/b hóy cho bit tờn ca cm cụng nghip: Quyt ủnh thnh lp: ngy thỏng nm Thi gian xõy dng Din tớch ca CCN, ủú: Theo Quy hoch : ha; Thc t hin nay: T l lp ủy din tớch ủt cụng nghip theo quy hoch: % Lnh vc sn xut kinh doanh ch yu CCN( xin k mt hng chớnh) : + + + + Thnh lp CCN l sỏng kin ca: Chớnh quyn phng s ti Cỏc c s sn xut kinh doanh Yờu cu t cp trờn Lý thnh lp CCN ( xin vui lũng ủin vo ụ trng di ủõy) ỏp ng yờu cu m rng quy mụ ca cỏc c s sn xut kinh doanh Gii quyt ủ ụ nhim mụi trng Gii quyt vic lm ỏp ng yờu cu phỏt trin kinh t xó hi phng Khỏc , c th l iu kin ủ ủc vo CCN 220 ỳng lnh vc sn xut kinh doanh quy ủnh Quy mụ ca c s sn xut kinh doanh Thiu mt bng sn xut Hot ủng sn xut gõy ụ nhim nng n mụi trng sng Khỏc, c th l: 10 Mc ủớch tham gia vo CCN ca c s sn xut kinh doanh l: Chn Gii quyt nhu cu mt bng sn xut Gii quyt ủ mụi trng iu kin v c s h tng tt hn Tranh th ủiu kin u ủói D dng liờn kt sn xut Gim chi phớ chuyn nguyờn liu, sn phm M rng sn xut Buc phi di di 11 Nhng khú khn vng mc xõy dng v thnh lp CCN : Th tc hnh chớnh Gii phúng mt bng Vn T chc qun lý (Cha rừ qun lý nh nc) Quy hoch khụng rừ rng 12 u t c s h tng ca CCN ny l do: Chớnh quyn h tr ủu t ton b C s sn xut t ủu t Chớnh quyn v c s sn xut cựng ủu t Khỏc 13 221 Vn ủu t xõy dng CSHT ca CCN : Cung cp ủin .Triu ủng Giao thụng ti Triu ủng Thụng tin liờn lc Triu ủng X lý cht thi . Triu ủng Cp thoỏt nc Triu ủng Bo v, an ninh Triu ủng 14 ễng b cho bit v tỡnh hỡnh xõy dng ủng giao thụng a- Ngoi CCN b- Trong CCN (giao thụng ni b cm) - S km ủng: - Kh rng ủng: - Mt ủ ủng: - T l ủt dnh cho lm ủng: 15 ễng( b) cho bit nguyờn nhõn ca cụng tỏc gii phúng mt bng ca CCN hin cũn chm l nhng nguyờn nhõn ch yu no: + Do chớnh sỏch cha ủng b, minh bch, tha ủỏng + Do giy t xỏc ủnh quyn s dng ủt + Do ý thc chp hnh ca dõn + Do t chc ch ủo + Do cụng tỏc tuyờn truyn, ủng + Khỏc, c th l: 16 ỏnh giỏ cung cp ủin CCN - Tỡnh trng thit b v mng li cung cp ủin Tt + Trung bỡnh + Khụng tt - Mc ủ ủỏp ng nhu cu ủin nhng thỏng cao ủim 100% 75% 50% Di 50% 222 17 ỏnh giỏ v tỡnh hỡnh cung cp nc CCN Tt Khỏ Trung bỡnh Khụng tt 18 Thi gian xõy dng c s h tng CCN cú b kộo di so vi k hoch khụng? Cú Khụng Nu cú thỡ nguyờn nhõn l do: * Khụng cú * Do quy hoch, chớnh sỏch * Do t chc ch ủo * Do ủn v thi cụng * Nguyờn nhõn khỏc, c th l: 19 ễng (b) ủỏnh giỏ nh th no v cht lng cụng trỡnh ca c s h tng k thut CCN m ụng( b) ủang hot ủng Tt Khỏ Bỡnh thng Khụng tt 20 ễng (b) hóy k tờn ớt nht nhõn t ch yu nh hng ủn xõy dng c s h tng ca Cm cụng nghip: + + + + + 223 21 ỏnh giỏ v mc ủ ci thin CSHT CCN sau chuyn c s kinh doanh t ni khỏc vo ủu t CCN T T í kin ủỏnh giỏ Ch tiờu Kộm Khụng hn thay ủi Cung cp ủin Cung cp nc Vn ti nguyờn vt liu v hng húa Thụng tin liờn lc Kh nng ng dng cụng ngh X lý cht thi Thoỏt nc Bo v, An ninh V sinh chung Khỏ hn 10 Cỏc dch v ủi kốm 22 Hóy ủỏnh giỏ v nhng khú khn ca cỏc c s SXKD cỏc CCN TT Tiờu Chn Th tc hnh chớnh phin h, rc ri Chu c ch qun lý nhiu ủu mi C s h tng thiu thn H thng dch v h tr khụng ủng b Phỏt sinh nhiu cỏc chi phớ ngũai d kin Thiu cho di chuyn ủim SXKD Khụng thun tin xa khu dõn c 23 Mc ủ nh hng ca cm cụng nghip ủn cỏc tiờu di ủõy: Tt hn 224 Rt T T Tiờu Nh Trung Khỏ nh bỡnh Ln ln Phỏt trin SXKD ca cỏc c s cm Phỏt trin kinh t phng Chuyn dch c cu kinh t nụng thụn Gii quyt vic lm cho dõn c Phỏt trin c s h tng Vn hoỏ - xó hi Gim ụ nhim 24 Nhng thun li ca cỏc c s sn xut kinh doanh CCN: S h tr v c ch chớnh sỏch S quan tõm ca chớnh quyn phng Khu sn xut ủc lp, trung cú c s h tng thun li D gii quyt ủ mụi trng v chi phớ x lý cht thi thp D thc hin cỏc mi liờn kt kinh t vi chi phớ thp í kin khỏc, c th l: 25 ễng b cho bit mt s ý kin ủ cú th ủy nhanh tc ủ xõy dng CSHT cỏc CCN so vi hin nay: + + + Cỏm n s hp tỏc ca ễng (b) 225 PH LC TểM TT KT QU IU TRA - Tng s phiu phỏt ra: 200 - Tng s phiu thu v: 193 - Tng s phiu hp l, ủy ủ thụng tin ủ phõn tớch: 150 Tỏc gi xin túm tt mt s kt qu t tr li ủiu tra ca cỏc c s cỏc Cm cụng nghip nh sau: Cõu hi TT Lý thnh lp CCN: í kin T l ỏp ng yờu cu m rng quy mụ ca cỏc c s sn xut kinh doanh 80 53% Gii quyt ủ ụ nhim mụi trng 88 59% Gii quyt vic lm 40 27% ỏp ng yờu cu phỏt trin kinh t xó hi phng 42 28% Khỏc 10 7% Mt s ý kin khỏc cho rng: theo quy hoch ca Thnh ph; trung cỏc c s sn xut li; nhu cu ca cỏc c s sn xut ti phng Cõu hi 9: TT iu kin ủ ủc vo CCN í kin T l ỳng lnh vc sn xut kinh doanh quy ủnh 102 68% Quy mụ ca c s sn xut kinh doanh 20 13% Thiu mt bng sn xut 30 20% Hot ủng sn xut gõy ụ nhim nng n mụi trng 50 33% Khỏc 20 13% Mt s ý kin khỏc cho rng: Gii quyt vic lm cho lao ủng phng; ủúng ủ cỏc l phớ; l cỏc h sn xut ti phng 226 Cõu 10 Mc ủớch tham gia vo cm cụng nghip lng í kin T l ngh ca c s sn xut kinh doanh l: (%) Gii quyt nhu cu mt bng sn xut 120 80 Gii quyt ủ mụi trng 108 72 iu kin v CSHT tt hn 135 90 Tranh th ủiu kin u ủói 90 60 D dng liờn kt sn xut 78 52 Gim chi phớ chuyn nguyờn liu, sn phm 75 50 M rng sn xut 60 40 Buc phi si di 15 10 Cõu 11 TT Nhng khú khn vng mc xõy dng v thnh í kin T l lp cm cụng nghip : Th tc hnh chớnh rm r 58 39% Gii phúng mt bng 120 80% Vn 100 67% T chc qun lý 48 32% Quy hoch khụng rừ rng 22 15% 227 Cõu 15 TT Nguyờn nhõn cụng tỏc gii phúng mt bng ca í kin T l CCN cú b kộo di so vi k hoch Do chớnh sỏch cha ủng b, minh bch, tha ủỏng 78 52% Do giy t xỏc ủnh quyn s dng ủt 25 17% Do ý thc chp hnh ca dõn 90 60% Do t chc ch ủo 48 32% Do cụng tỏc tuyờn truyn, ủng 60 40% Khỏc 20 13% Mt s ý kin khỏc cho rng: Chớnh quyn phng khụng sỏt sao; quy hoch cha rừ rng; S phi kt hp gia cỏc ủn v cha tt Cõu 18 TT Nguyờn nhõn thi gian xõy dng c s h tng CCN cú b kộo di so vi k hoch l do: í kin T l Thiu 102 68% Do quy hoch, chớnh sỏch 80 53% Do t chc ch ủo 75 50% Do ủn v thi cụng 52 35% Khỏc 21 14% Mt s ý kin khỏc cho rng: nhiu ngi dõn phng gõy khú d; yu t thi tit; nh hng ủn sinh hot chung ca ngi dõn 228 Cõu 19 TT ỏnh giỏ v cht lng cụng trỡnh ca c s h tng k thut CCN í kin T l Tt 25 17% Khỏ 67 45% Bỡnh thng 43 29% Khụng tt 15 10% Cõu 20 Tng hp mt s ý kin v cỏc nhõn t ch yu nh hng ủn xõy dng c s h tng ca Cm cụng nghip: - Vn ( kh nng huy ủng vn, thi hn vay vn, lói sut, ngun huy ủng vn, c ch chớnh sỏch liờn quan ủn vay ) - a ủim ủt Cm cụng nghip - Nhu cu tham gia vo CCN - Chớnh sỏch u tiờn nh ủu t tham gia vo CCN - Chớnh sỏch ca chớnh quyn phng - Tỡnh hỡnh kinh t- xó hi ca phng - iu kin c s h tng CCN - Thi gian xõy dng CSHT CCN - Cht lng cụng trỡnh xõy dng - Cỏc chi phớ phi np theo quy ủnh - S liờn kt ca cỏc c s Cm - S thun tin ca giao thụng - S thun tiờn ca h thng cung cp nng lng (ủin, nc, gas) 229 Cõu 21 ỏnh giỏ v mc ủ í kin ủỏnh giỏ ci thin CSHT CCN Kộ Khụng thay sau chuyn c s m ủi kinh doanh t ni khỏc í vo ủu t CCN T l kin Khỏ hn í T l kin Tt hn í T l kin Cung cp ủin 12 8% 46 31% 92 61% Cung cp nc 36 24% 69 46% 45 30% Vn ti nguyờn vt liu 23 15% 81 54% 46 31% 23 15% 34 23% 93 62% 46 31% 81 54% 23 15% v hng húa Thụng tin liờn lc Kh nng ng dng cụng ngh X lý cht thi 23 15% 93 62% 34 23% Thoỏt nc 21 14% 93 62% 36 24% Bo v, An ninh 12 8% 92 61% 46 31% V sinh chung 23 15% 47 31% 80 53% 10 Cỏc dch v ủi kốm 22 15% 116 77% 12 8% 230 Cõu 22 ỏnh giỏ v nhng khú khn ca cỏc c s TT SXKD cỏc CCN: í kin T l Th tc hnh chớnh phin h, rc ri 40 27% Chu c ch qun lý nhiu ủu mi 20 13% C s h tng thiu thn 32 21% H thng dch v h tr khụng ủng b 87 58% Phỏt sinh nhiu cỏc chi phớ ngũai d kin 120 80% Thiu cho di chuyn ủim SXKD 102 68% 52 35% Khụng thun tin xa khu dõn c Cõu 23 T Mc ủ nh hng ca Rt Nh Trung Khỏ T cm cụng nghip ủn: nh bỡnh ln Phỏt trin SXKD ca cỏc í kin c s cm Phỏt trin kinh t phng Gii quyt vic lm cho dõn c phng í kin T l Chuyn dch c cu kinh í kin t nụng thụn T l Phỏt trin c s h tng T l í kin T l í kin T l Phỏt trin hoỏ - xó hi Gim ụ nhim í kin T l í kin T l Ln 25 30 51 42 1% 17% 20% 34% 28% 25 32 39 51 2% 17% 21% 26% 34% 17 45 56 27 3% 11% 30% 37% 18% 12 22 47 55 14 8% 15% 31% 37% 9% 20 25 83 12 10 13% 17% 55% 8% 7% 19 42 57 19 13 13% 28% 38% 13% 9% 20 15 44 49 22 13% 10% 29% 33% 15% 231 Cõu 24 TT Nhng thun li ca cỏc c s sn xut kinh í kin T l doanh CCN: S h tr v c ch chớnh sỏch 102 68% S quan tõm ca chớnh quyn phng 115 77% Khu sn xut ủc lp, trung cú CSHT thun li 89 59% D gii quyt ủ mụi trng v chi phớ x lý 95 63% 102 68% 10 7% cht thi thp D thc hin cỏc mi liờn kt kinh t vi chi phớ thp í kin khỏc Mt s ý kin khỏc cho rng: S liờn kt vi cỏc c s khỏc cm; tit kim chi phớ s dng chung c s h tng
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ Xây dựng cơ sở hạ tầng các Cụm công nghiệp ở Hà Nội, Luận án tiến sĩ Xây dựng cơ sở hạ tầng các Cụm công nghiệp ở Hà Nội, Luận án tiến sĩ Xây dựng cơ sở hạ tầng các Cụm công nghiệp ở Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay