Luận án tiến sĩ Thị trường lao động ở tỉnh Thái Nguyên

185 138 0
  • Loading ...
1/185 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:14

HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH VNG THANH T thị tr-ờng lao động tỉnh thái nguyên LUN N TIN S KINH T H NI - 2015 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH VNG THANH T thị tr-ờng lao động tỉnh thái nguyên Chuyờn ngnh : Kinh t chớnh tr Mó s : 62 31 01 02 LUN N TIN S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: PGS TS NGUYN VN HU H NI - 2015 MC LC Trang M U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU Cể LIấN QUAN N TH TRNG LAO NG 1.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu cú liờn quan n th trng lao ng 1.2 Nhn xột chung v tỡnh hỡnh nghiờn cu cú liờn quan n th trng lao ng Chng 2: C S Lí LUN V THC TIN V TH TRNG LAO NG 19 23 2.1 Quan nim, c im v vai trũ ca th trng lao ng 23 2.2 Cỏc yu t, ni dung v xu hng phỏt trin ca th trng lao ng 40 2.3 Kinh nghim mt s tnh ca Vit Nam v phỏt trin th trng lao 61 ng cú th dng vo phỏt trin th trng lao ng tnh Thỏi Nguyờn Chng 3: THC TRNG TH TRNG LAO NG TNH THI NGUYấN 74 3.1 iu kin t nhiờn, kinh t, xó hi tnh Thỏi Nguyờn cú nh 74 hng n th trng lao ng 3.2 Tỡnh hỡnh th trng lao ng tnh Thỏi Nguyờn t nm 2004 82 n nm 2013 3.3 ỏnh giỏ chung v th trng lao ng tnh Thỏi Nguyờn t nm 112 2004 n nm 2013 Chng 4: PHNG HNG V GII PHP PHT TRIN TH TRNG 124 LAO NG TNH THI NGUYấN N NM 2020 4.1 D bỏo v th trng lao ng v phng hng phỏt trin th 124 trng lao ng tnh Thỏi Nguyờn n nm 2020 4.2 Nhng gii phỏp ch yu nhm phỏt trin th trng lao ng 129 tnh Thỏi Nguyờn n nm 2020 KT LUN 147 DANH MC CễNG TRèNH CA TC GI CễNG B LIấN 150 QUAN N LUN N DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC 157 DANH MC CC CH VIT TT GD&T : Giỏo dc v o to HHSL : Hng húa sc lao ng KH&CN : Khoa hc v cụng ngh LLL : Lc lng lao ng NSL : Nng sut lao ng SL : Sc lao ng SLTB&XH : S Lao ng - Thng binh v Xó hi SXKD : Sn xut kinh doanh TNHH : Trỏch nhim hu hn TTL : Th trng lao ng TTSL : Th trng sc lao ng XKL : Xut khu lao ng DANH MC CC BNG Trang Bng 3.1 Mt s ch tiờu kinh t-xó hi tnh Thỏi Nguyờn v cỏc Tnh 85 lõn cn Bng 3.2 Thu nhp bỡnh quõn ca ngi lao ng mt thỏng theo giỏ thc 87 t tnh Thỏi Nguyờn Bng 3.3 S doanh nghip ang hot ng ti thi im 1/1 hng nm 88 phõn theo ngnh kinh t tnh Thỏi Nguyờn Bng 3.4 S doanh nghip ang hot ng ti thi im 1/1 hng nm 90 phõn theo loi hỡnh doanh nghip tnh Thỏi Nguyờn Bng 3.5 S lng lao ng c to vic lm tnh Thỏi Nguyờn 94 Bng 3.6 Dõn s trung bỡnh phõn theo gii tớnh, khu vc tnh Thỏi Nguyờn 96 Bng 3.7 C cu lao ng phõn chia theo nhúm tui tnh Thỏi Nguyờn 98 Bng 3.8 Lao ng ang lm vic cỏc ngnh phõn theo thnh phn 99 kinh t tnh Thỏi Nguyờn Bng 3.9 C cu lao ng phõn chia theo trỡnh hc tnh Thỏi Nguyờn 101 Bng 3.10 C cu lao ng phõn chia theo trỡnh chuyờn mụn k thut 102 Bng 3.11 S lng Trng trung hc, cao ng, i hc tnh Thỏi Nguyờn 103 Bng 3.12 T l lao ng t 15 tui tr lờn ang lm vic ó qua o to 103 Bng 3.13 T l tht nghip tui lao ng ca khu vc thnh th 104 phõn theo gii tớnh tnh Thỏi Nguyờn Bng 3.14: Tng hp cỏc c s dy ngh trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn 110 Bng 4.1 D bỏo quy mụ dõn s, lc lng lao ng tnh Thỏi Nguyờn 124 Bng 4.2 D bỏo nhu cu lao ng cỏc ngnh kinh t tnh Thỏi Nguyờn 125 Bng 4.3 D bỏo nhu cu lao ng cỏc thnh phn kinh t Thỏi Nguyờn 126 Bng 4.4 D bỏo nhu cu lao ng ó qua o to tnh Thỏi Nguyờn 126 DANH MC CC BIU , TH Trang Biu 3.1 C cu doanh nghip ang hot ng phõn theo ngnh kinh 89 t tnh Thỏi Nguyờn Biu 3.2 C cu lao ng phõn chia theo ngnh kinh t tnh Thỏi Nguyờn 97 th 2.1 Mi quan h cung - cu lao ng v giỏ c sc lao ng 46 (tin cụng) trờn th trng lao ng M U Tớnh cp thit ca ti Th trng lao ng (TTL) l mt th trng c bit vỡ i tng mua bỏn l hng hoỏ sc lao ng (HHSL) õy l mt yu t "u vo" khụng th thiu c ca quỏ trỡnh sn xut to hng hoỏ v dch v ỏp ng nhu cu ũi hi ngy cng cao ca xó hi Hn th na, sc lao ng (SL) cũn l mt ngun lc quan trng quyt nh n nng sut lao ng, cht lng v hiu qu sn xut kinh doanh (SXKD) Vỡ vy, cỏc quc gia phỏt trin c bit quan tõm n ngi lao ng, to nhng iu kin, mụi trng lm vic thun li v mc tin cụng cao thu hỳt lao ng, nht l nhng ngi cú trỡnh chuyờn mụn k thut gii t nc ngoi, lm xut hin tỡnh trng "chy mỏu cht xỏm" cỏc nc ang phỏt trin Trc nm 1986, nn kinh t Vit Nam l nn kinh t k hoch hoỏ trung bao cp, mi sn phm c lm u Nh nc giao ch tiờu, qun lý v phõn phi n tn ngi dõn, khụng tha nhn quan h hng hoỏ - tin t, nghiờm cm mi hnh vi trao i, mua bỏn hng hoỏ trờn th trng Theo ú, SL cng khụng c coi l hng hoỏ, TTL khụng c hỡnh thnh, mi quan h lao ng u thụng qua hỡnh thc tuyn dng, sp xp vo biờn ch nh nc, tin lng ca ngi lao ng c hng t ngõn sỏch nh nc theo thang bc lng quy nh ca nh nc H qu l lm ngi lao ng khụng cú ng lc c gng lm vic chuyờn tõm, sỏng to m da dm, trụng ch vo nh nc, õy l mt nguyờn nhõn ch yu dn n tỡnh trng nn kinh t trỡ tr, suy thoỏi v khng hong kinh t - xó hi nc ta Nm 1986, i hi i biu ton quc ln th VI ca ng ta din v ó hoch nh c ng li i mi t nc mt cỏch ton din, sõu sc v trit , chuyn i cn bn mụ hỡnh kinh t t trung bao cp sang nn kinh t hng hoỏ nhiu thnh phn, hnh theo c ch th trng, cú s qun lý ca nh nc, theo nh hng xó hi ch ngha n ó t c nhiu kt qu quan trng, ú ó tha nhn SL l hng hoỏ v TTL c hỡnh thnh, tng bc phỏt trin, cu v lao ng ngy cng tng, cung v lao ng cht lng ngy cng cao, ỏp ng c nhu cu TTL Hin nay, phỏt trin TTL Vit Nam quỏ trỡnh y mnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ gn vi phỏt trin kinh t tri thc v hi nhp quc t, ó c ng, Nh nc ta ht sc coi trng bng nhng ch trng, chớnh sỏch, bin phỏp c th, thit thc, phự hp Do ú, quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin TTL nc ta ó mang li nhng thnh tu ỏng k nh: Thỳc y tng trng kinh t, nõng cao nng sut lao ng, m rng SXKD, thu hỳt nhiu u t nc ngoi, to nhiu vic lm, gii quyt lao ng d dụi, gim t l tht nghip, GD&T tng bc hng vo nhu cu thc t ca TTL, trỡnh chuyờn mụn k thut, k nng ca ngi lao ng c nõng cao, tin cụng, tin lng v thu nhp ngy cng tng, i sng vt cht v tinh thn ngi lao ng khụng ngng c ci thin Tuy nhiờn, thc trng TTL nc ta núi chung v TTL tnh Thỏi Nguyờn núi riờng ang giai on hỡnh thnh v phỏt trin, cũn nhiu bt cp, hn ch nh: sc cu v lao ng cũn thp; cung v lao ng cha m bo cht lng; mt cõn i gia cung - cu lao ng; giỏ c SL thp nờn cha ỏp ng c tỏi sn xut SL; h thng c ch, chớnh sỏch cũn thiu v cha ng b, bỏm sỏt thc t; cỏc trung gian TTL hot ng cũn kộm hiu qu õy l mt nguyờn nhõn gõy cn tr n tc tng trng kinh t, tim n nhng nhõn t bt n v chớnh tr xó hi Do ú, nghiờn cu sinh ó la chn ti: "Th trng lao ng tnh Thỏi Nguyờn" lm lun ỏn tin s kinh t, chuyờn ngnh kinh t chớnh tr l cn thit, cú ý ngha lý lun v thc tin sõu sc Mc ớch v nhim v nghiờn cu ca lun ỏn 2.1.Mc ớch nghiờn cu Phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng TTL tnh Thỏi Nguyờn, ch nhng im mnh, im yu, hn ch v nguyờn nhõn ca nú, xut phng hng v gii phỏp phỏt trin TTL tnh Thỏi Nguyờn n nm 2020 2.2 Nhim v nghiờn cu H thng hoỏ c s lý lun v TTL di gúc kinh t chớnh tr vi cỏc khớa cnh: Quan nim v th trng, TTL; c im TTL; vai trũ TTL i vi phỏt trin kinh t - xó hi; cỏc yu t cu thnh TTL; ni dung phỏt trin TTL Nghiờn cu kinh nghim thc tin ca mt s tnh nc v phỏt trin TTL, tnh Thỏi Nguyờn cú th tham kho phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng, xut gii phỏp phỏt trin v hon thin th trng ny Phõn tớch thc trng TTL tnh Thỏi Nguyờn t nm 2004 n nm 2014; lm rừ nhng kt qu ó t c, ng thi ch nhng hn ch, bt cp v TTL tnh Thỏi Nguyờn, tỡm nguyờn nhõn ch yu ca nhng hn ch ú D bỏo TTL, xut phng hng v gii phỏp phỏt trin TTL tnh Thỏi Nguyờn n nm 2020 i tng v phm vi nghiờn cu ca lun ỏn 3.1 i tng nghiờn cu Lun ỏn nghiờn cu TTL tnh Thỏi Nguyờn di gúc kinh t chớnh tr, bao gm: Quan nim v TTL, hng hoỏ sc lao ng, giỏ c sc lao ng, c im, vai trũ v cỏc yu t cu thnh TTL, ni dung phỏt trin TTL, cỏc ch th v cỏc trung gian TTL 3.2 Phm vi nghiờn cu - V thi gian: Lun ỏn nghiờn cu TTL khong thi gian t nm 2004 - 2014, cỏc s liu a gii hn giai on 2004 - 2013, gii phỏp n nm 2020 - V khụng gian: trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn, Vit Nam C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn 4.1.C s lý lun ca lun ỏn Lun ỏn da trờn c s lý lun ca Ch ngha Mỏc-Lờnin; ng li ch trng, quan im ca ng Cng sn Vit Nam; chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc; Ngh quyt i hi ng b tnh Thỏi Nguyờn; kt qu nghiờn cu ca nhng cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc tiờu biu cú liờn quan n TTL T ú, xõy dng c s lý lun cho ti ca lun ỏn 4.2 Phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn - V phng phỏp lun: Lun ỏn s dng phng phỏp lun nghiờn cu ca ch ngha vt bin chng v ch ngha vt lch s, phng phỏp tru tng hoỏ khoa hc phõn tớch c s lý lun v thc tin v TTL tnh Thỏi Nguyờn nhm ỏnh giỏ nhng kt qu t c, nhng hn ch v nguyờn nhõn, t ú xut phng hng v gii phỏp phỏt trin TTL tnh Thỏi Nguyờn - V phng phỏp nghiờn cu c th: S dng phng phỏp logic kt hp vi phng phỏp lch s õy l phng phỏp xem xột, nghiờn cu cỏc s kin lch s di dng tng quỏt, t ú vch bn cht, khuynh hng ng ca lch s Trong lun ỏn, tỏc gi ó s dng phng phỏp logic kt hp vi phng phỏp lch s hu ht cỏc chng, nh: Tng quan cỏc cụng trỡnh nghiờn cu cú liờn quan n TTL c sp xp theo trỡnh t thi gian, rỳt nhng ni dung phỏt trin TTL (cu v lao ng, cung v lao ng, mi quan h cung - cu v giỏ c SL, vai trũ ca Nh nc v cỏc trung gian TTL); Chng 2: C s lý lun v thc tin v TTL, tỏc gi cng theo logic nghiờn cu t quan nim v th trng, TTL ca mt s cụng trỡnh tiờu biu nc v nc ngoi, qua ú a c quan nim v TTL ca tỏc gi Chng 3: Thc trng TTL tnh Thỏi Nguyờn, tỏc gi cng ỏnh giỏ tỡnh hỡnh TTL trờn cỏc ni dung phn lý lun ó trỡnh by v a cỏc s liu theo trỡnh t thi gian (2004-2013), qua ú ch hn ch v nguyờn nhõn, mt s t cn c gii quyt chng 4, ú l cu v lao ng, cung v lao ng, mi quan h cung - cu v giỏ c SL, vai trũ ca Nh nc v cỏc trung gian TTL S dng phng phỏp iu tra, kho sỏt thc t Trong lun ỏn, tỏc gi cú s dng phng phỏp ny thu thp, nm bt thụng tin thc t v ly s liu s cp, kt hp s liu th cp (Niờn giỏm thng kờ - Cc thng kờ tnh Thỏi Nguyờn, Tng Cc thng kờ; S Lao ng-Thng binh v Xó hi tnh Thỏi Nguyờn) phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng v d bỏo TTL tnh Thỏi Nguyờn n nm 2020 Xut phỏt t mc ớch iu tra c trỡnh by phiu kho sỏt, tỏc gi xõy dng s lng phiu iu tra hai i tng l: ngi lao ng (500 phiu) v ngi s dng lao ng, tc ch doanh nghip (25 phiu) Phng phỏp iu tra chn mu i vi mt s doanh nghip v ngi lao ng trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn Cn c iu tra chn mu l: Da vo s lng cỏc doanh nghip; quy mụ, lnh vc hot ng SXKD; ngnh ngh SXKD (cụng nghip, nụng nghip, dch 12.S tha thun v tin cụng trc lm vic S lng T l % Khụng c tha thun 98 19,6 Cú c tha thun 402 80,4 500 100% S lng T l % Chp nhn 365 73,0 Khụng chp nhn 65 13,0 Khụng cú ý kin 70 14,0 500 100% S lng T l % Khụng bự p chi phớ sinh hot cỏ nhõn 98/500 19,6 Ch chi tiờu hng ngy, cha cú tit kim 132/500 26,4 Giỏ c cỏc hng húa, dch v tng nhanh 245/500 49,0 Cha tng xng vi cụng vic v sc lao ng b 55/500 11,0 Tha thun Tng 13.Mc hi lũng v tin cụng theo quy nh Mc hi lũng Tng 14.S cha hp lý ca tin cụng bi vỡ Tin cụng 15.Li th ca ngi lao ng xut phỏt t S lng T l % tui 38/500 7,6 Gii tớnh 23/500 4,6 Kinh nghim 218/500 43,6 Trỡnh 205/500 41,0 Sc khe 93/500 18,6 Ngoi hỡnh 17/500 3,4 Li th 16.Khi tin cụng cao, ngi lao ng s cm thy Tõm trng S lng T l % Ngi lao ng yờn tõm lm vic 306/500 61,2 Cm thy thoi mỏi, hng say lao ng sỏng to 237/500 47,4 Ngi lao ng t nõng cao trỡnh chuyờn mụn 115/500 23,0 Tng kh nng cnh tranh gia nhng ngi lao ng 57/500 11,4 17 Ngi lao ng t ỏnh giỏ kin thc bn thõn Tt Khỏ Trung bỡnh Yu Ni dung T l S T l S T l S T l S lng ỏnh giỏ % lng % lng % lng % Kin thc xó hi 31/500 6,2 130/500 26,0 96/500 19,2 0,0 Kin thc 60/500 12,0 125/500 25,0 79/500 15,8 1/500 0,2 chuyờn ngnh Chp hnh ni quy lao ng 229/500 81,8 0,0 0,0 12/500 18 Ngi lao ng c t vn, gii thiu thụng hỡnh thc no Hỡnh thc S lng T l % Trung tõm gii thiu vic lm 14 2,8 Sn giao dch, hi ch vic lm 18 3,6 Bn bố, ngi thõn gii thiu 214 42,8 T i tỡm vic lm 254 50,8 500 100% S lng T l % thỏng 70 14,0 2-6 thỏng 229 45,8 6-1 nm 84 16,5 Trờn nm 117 23,4 500 100% Tng 19 Thi gian ngi lao ng i tỡm vic Thi gian Tng 2,4 20 Ch ngi lao ng c hng theo quy nh Ch S lng T l % Lng v ph cp 376/500 75,2 Bo him 224/500 44,8 Khen thng 83/500 16,6 0,0 S lng T l % Di triu VND 1,4 T triu n triu VN 56 11,2 T 3,1 triu n triu VN 148 29,6 T 4,1 triu n triu VN 124 24,8 T 5,1 triu n triu VN 87 17,4 T 6,1 triu tr lờn 78 15,6 500 100% S lng 24 39 430 500 T l % 1,4 4,8 7,8 86,0 100% S lng 159 266 59 16 500 T l % 31,8 53,2 11,8 3,2 100% Khụng c hng 21.Tin lng trung bỡnh mt thỏng ca ngi lao ng Tin lng Tng 22.Thi gian tng lng Thi gian thỏng/ ln thỏng/ ln nm/ ln Trờn nm/ ln Tng 23.Hỡnh thc tr lng Tin lng Theo thi gian lao ng Theo s lng sn phm Theo kt qu hon thnh nhim v Cỏc hỡnh thc khỏc Tng 24 c bi dng nõng cao trỡnh chuyờn mụn k thut Bi dng nõng cao trỡnh chuyờn mụn S lng T l % Thng xuyờn 120 24,0 Khụng thng xuyờn 305 61,0 Khụng c 75 15,0 500 100% Tng 25 Ai ng bo v quyn li php phỏp ca ngi lao ng b vi phm T chc S lng T l % T chc cụng on 459 91,8 T chc on niờn 12 2,4 Cụng nhõn t u tranh 29 5,8 500 100% Tng 26 ỏnh giỏ mc hi lũng ca ngi lao ng Ni dung Tin lng Tin thng Ph cp (bng tin) Du lch, ngh mỏt Bo him xó hi Tr cp m au, tai nn Tin tit kim hng thỏng Thi gian tng ca Ch bi dng tin tng ca 10 Mc n tra, n ca 11 Nh cho cụng nhõn Mc hi lũng Hi lũng Bỡnh thng Khụng hi lũng 143 245 112 105 189 113 15 112 34 30 104 55 107 115 14 66 120 24 82 66 79 42 31 89 36 82 65 28 23 31 21 Khụng cú 91 50 33 10 65 83 76 59 142 Ph lc BNG TNG HP KT QU KHO ST N V S DNG LAO NG 1.Loi hỡnh s hu Loi hỡnh S lng 15 25 Nh nc T nhõn u t nc ngoi Tng T l % 60,0 32,0 8,0 100% 2.Lnh vc hot ng Lnh vc Nụng, lõm, ng nghip Cụng nghip, xõy dng Giỏo dc v o to Dch v Tng S lng 15 25 T l % 20,0 60,0 8,0 12,0 100% S lng 25 T l % 32,0 24,0 8,0 36,0 100% S lng 2/25 1/25 T l % 8,0 4,0 2/25 10/25 21/25 20/25 16/25 8,0 40,0 84,0 80,0 64,0 3.S lng lao ng ang s dng S lng lao ng 50-100 100-200 200- 300 Trờn 300 Tng 4.Trỡnh chuyờn mụn ca ngi lao ng Trỡnh Khụng cú trỡnh CMKT Cụng nhõn k thut khụng cú bng Cụng nhõn ngh di thỏng S cp ngh Trung cp ngh Cao ng ngh i hc tr lờn Doanh nghip tr lng cho ngi lao ng Mc lng Di triu VND T triu n triu VN T 3,1 triu n triu VN T 4,1 triu n triu VN T 5,1 triu n triu VN T 6,1 triu tr lờn Tng S lng 25 T l % 0,0 12,0 36,0 24,0 12,0 16,0 100% Hin nay, nhu cu v lao ng ca doanh nghip Nhu cu v trỡnh Qun lý K s Lao ng ó qua o to Lao ng ph thụng Lao ng thi v (di thỏng) S lng 8/25 11/25 18/25 2/25 2/25 T l % 32,0 44,0 72,0 8,0 8,0 Hin nay, tiờu u tiờn ca doanh nghip tuyn dng lao ng u tiờn Bng cp tui Kinh nghim Trỡnh chuyờn mụn Sc khe Gii tớnh u tiờn gia ỡnh chớnh sỏch, h nghốo Ngi a phng S lng 9/25 8/25 19/25 18/25 19/25 3/25 5/25 7/25 T l % 36,0 32,0 76,0 72,0 76,0 12,0 20,0 28,0 Hin nay, tuyn dng lao ng ca doanh nghip S lng T l % Cú gp khú khn tuyn dng 17 68,0 Khụng gp khú khn tuyn dng 32,0 25 100% Tuyn dng Tng Nhng khú khn n v tuyn dng lao ng Khú khn Cht lng lao ng thp Khụng cú k nng lm vic Khụng cú kinh nghim Lao ng qua o to khụng phự hp vi yờu cu Khú khn khỏc S lng 5/25 9/25 11/25 11/25 T l % 20,0 36,0 44,0 44,0 0,0 10 Hin nay, doanh nghip s dng ph bin cỏc loi hp ng lao ng Hp ng lao ng Khụng xỏc nh thi hn Xỏc nh thi hn di nm Xỏc nh thi hn t nm n nm Theo v, cụng vic c th S lng 23/25 13/25 17/25 4/25 T l % 92,0 52,0 68,0 16,0 11 Doanh nghip cú o to, bi dng ngi lao ng sau tuyn dng o to, bi dng Cú Khụng Tng S lng 21 25 T l % 84,0 16,0 100% 12 Doanh nghip o to, bi dng ngi lao ng sau tuyn dng õu Ni o to o to ti ch Gi o to ti cỏc c s dy ngh o to nc ngoi S lng 22/25 5/25 1/25 T l % 88,0 20,0 4,0 13 Mc hi lũng ca doanh nghip v kin thc ca ngi lao ng Hi lũng Ni dung S T l lng % Kin thc xó hi 5/25 20,0 Kin thc chuyờn ngnh 14/25 56,0 Chp hnh ni quy lao ng 19/25 76,0 Cha hi lũng Khú ỏnh giỏ S T l % S lng T l % lng 12/25 48,0 10/25 40,0 10/25 40,0 2/25 8,0 4/25 16,0 2/25 8,0 14 Chớnh sỏch thu hỳt lao ng gii ca doanh nghip Chớnh sỏch S lng T l % Tng lng 21/25 84,0 B nhim vo v trớ cao 9/25 36,0 C i hc nc ngoi 1/25 4,0 H tr u ói nh 5/25 20,0 To iu kin lm vic tt 19/25 76,0 0,0 Cỏc chớnh sỏch khỏc 15 Hin nay, nhu cu ch yu ca ngi lao ng doanh nghip S lng T l % Nh 4/25 16,0 Tng lng 17/25 68,0 Gim tng ca 7/25 28,0 C hi thng tin 8/25 32,0 Tng mc thng 26/25 104 Thu nhp n nh 15/25 60,0 Thi gian lm vic, ngh ngi thoi mỏi 10/25 40,0 C hi hc nõng cao trỡnh 10/25 40,0 Cụng bng, minh bch v lng, thng 13/25 52,0 Ch thm quan, du lch, ngh mỏt 18/25 72,0 c úng bo him 13/25 52,0 0,0 Nhu cu Nhu cu khỏc Ph lc MU PHIU KHO ST NGI LAO NG Chỳng tụi ang nghiờn cu v th trng lao ng tnh Thỏi Nguyờn Nhm ỏnh giỏ chớnh xỏc thc trng cung - cu lao ng, t ú xut cỏc gii phỏp phự hp gúp phn vo chin lc, mc tiờu phỏt trin kinh t-xó hi tnh Thỏi Nguyờn nhng nm ti Xin Anh (Ch) vui lũng dnh chỳt thi gian tr li giỳp chỳng tụi nhng ni dung bng cõu hi í kin ca Anh (Ch) s l nhng úng gúp vụ cựng hu ớch cho vic nghiờn cu v th trng lao ng tnh Thỏi Nguyờn núi riờng Chỳng tụi xin bo m mt thụng tin cỏ nhõn v ni dung tr li ca Anh (Ch) Trõn trng cm n s tham gia ca Anh (Ch)! BNG CU HI Mó s: Cõu 1: Xin Anh (Ch) cho bit thụng tin cỏ nhõn - Ni c trỳ:. - Nm sinh:. - Gii tớnh: Nam N - Ngh nghip:. - Trỡnh hc vn: Khụng bit ch Tiu hc THCS THPT -Trỡnh chuyờn mụn k thut: + Khụng cú trỡnh chuyờn mụn k thut (Lao ng ph thụng) + Cụng nhõn k thut: (Cú bng hay chng ch) S cp Trung cp Cao ng i hc Sau i hc -Lnh vc hot ng: Nụng, lõm, ng nghip Cụng nghip, xõy dng Giỏo dc o to Dch v -Cụng vic lm thuc thnh phn kinh t no? Nh nc T nhõn Nc ngoi Cõu 2: Cụng vic Anh (Ch) ang lm cú phự hp vi kh nng v chuyờn mụn c o to khụng? Phự hp Khụng phự hp Trỏi ngnh ngh Cõu 3: Hin ti Anh (Ch) ó lm vic cho cụng ty, doanh nghip c bao lõu? Di 1thỏng T 1-6 thỏng T thỏng nm Trờn nm Cõu 4: Hin ti, Anh (Ch) lm vic iu kin, mụi trng nh th no? Tt Bỡnh thng Khụng tt Cõu 5: Anh (Ch) cú nhn thy s khỏc v tin cụng, tin lng tr theo v trớ, nng lc, trỡnh lao ng khụng? Cú s khỏc bit Khụng cú s khỏc bit Khụng ý kin Cõu 6: Theo Anh (Ch) cú nờn c tr tin cụng cho ngi lao ng theo v trớ, nng lc, trỡnh chuyờn mụn k thut khụng? Hp lý, nờn thc hin Khụng nờn thc hin Khụng ý kin Cõu 7: Anh (Ch) cú c tha thun mc tin cụng trc ký hp ng lao ng khụng? Cú c tha thun Khụng c tha thun Cõu 8: Anh (Ch) cú hi lũng v mc tin cụng nhn c theo quy nh hin khụng? Hi lũng Khụng hi lũng Khụng ý kin Cõu 9: Theo Anh (Ch) s cha hp lý ca tin cụng vỡ cỏc lý no sau õy? a Khụng bự p chi phớ sinh hot cỏ nhõn b Ch chi tiờu hng ngy, cha cú tớch ly (tit kim) c Giỏ c cỏc hng húa, dch v tng nhanh m tin lng tng chm d Cha tng xng vi cụng vic v sc lao ng b Cõu 10: Theo Anh (Ch), li th ca ngi tỡm vic lm l gỡ? Tui Gii tớnh Ngoi hỡnh Kinh nghim Trỡnh Sc khe Cõu 11: Theo Anh (Ch), tin cụng cao s tỏc ng n ngi L nh th no? a Lm cho ngi lao ng yờn tõm lm vic lõu di b Kớch thớch kh nng sỏng to, tinh thn phn khi, hng say lao ng c Ngi lao ng t nõng cao trỡnh chuyờn mụn, tay ngh d Tng kh nng cnh tranh gia nhng ngi lao ng Cõu 12: Anh (Ch) ỏnh giỏ v kin thc ca mỡnh nh th no? a.Kin thc chung v xó hi Tt Khỏ b.Kin thc chung v chuyờn ngnh Tt Khỏ Trung bỡnh Trung bỡnh Yu kộm Yu kộm c.Kin thc phỏp lut v chp hnh ni quy lao ng doanh nghip, cụng ty Tt Cha tt Yu kộm Cõu 13: Anh (Ch) i tỡm vic lm thụng qua hỡnh thc no? a Thụng qua ngi thõn, bn bố gii thiu b Thụng qua Trung tõm gii thiu vic lm c Thụng qua sn giao dch, hi ch vic lm d T bn thõn i tỡm vic lm Cõu 14: T Anh (Ch) i tỡm vic lm n tỡm c mt bao lõu? Khong thỏng Khong thỏng n thỏng Khong thỏng n nm Khong trờn nm Cõu 15: Hin nay, Anh (Ch) ang c hng cỏc ch theo quy nh ca Lut lao ng l gỡ? Lng v ph cp Bo him Khen thng Khụng c Cõu 16: Hin nay, mc thu nhp ca Anh (Ch) l bao nhiờu? (VN) Cõu 17: Thi gian c tng lng ca Anh (Ch) l bao nhiờu lõu? thỏng/ ln nm/ ln thỏng/ ln Trờn nm Cõu 18: Hỡnh thc tr lng ca cụng ty Anh (Ch) ang lm l gỡ? Theo thi gian lao ng Theo kt qu cụng vic hon thnh Theo s lng sn phm Hỡnh thc khỏc Cõu 19: Anh (Ch) cú c cụng ty bi dng nõng cao trỡnh chuyờn mụn khụng? Thng xuyờn Khụng thng xuyờn Khụng c Cõu 20: Khi quyn li hp phỏp, chớnh ỏng ca Anh (Ch) cụng ty b nh hng, l ngi i din u tranh bo v cho Anh (Ch)? Cụng on T chc khỏc on TNCSHCM Khụng c Cụng nhõn t u tranh Cõu 21: Anh (Ch) vui lũng cho bit mc hi lũng ca mỡnh v nhng ni dung di õy cụng ty? (Ch khoanh trũn vo s mi hng ngang) Mc hi lũng Ni dung Hi lũng Bỡnh Khụng thng hi lũng Khụng cú Tin lng Tin thng Ph cp (bng tin) 4 Du lch, ngh mỏt Bo him xó hi Tr cp m au, tai nn Tin tit kim hng thỏng Thi gian tng ca Ch bi dng tin tng ca 10 Mc n tra, n ca 11 Nh cho cụng nhõn Xin chõn thnh cm n Anh (Ch)! Ph lc MU PHIU KHO ST N V S DNG LAO NG Chỳng tụi ang nghiờn cu v th trng lao ng tnh Thỏi Nguyờn Nhm ỏnh giỏ chớnh xỏc thc trng cung - cu lao ng, t ú xut cỏc gii phỏp phự hp gúp phn vo chin lc, mc tiờu phỏt trin kinh t-xó hi tnh Thỏi Nguyờn nhng nm ti Xin quớ n v vui lũng dnh chỳt thi gian tr li giỳp chỳng tụi nhng ni dung bng cõu hi í kin ca quớ v s l nhng úng gúp vụ cựng hu ớch cho vic nghiờn cu v th trng lao ng tnh Thỏi Nguyờn núi riờng Chỳng tụi xin bo m mt thụng tin cỏ nhõn v ni dung tr li ca quớ v Trõn trng cm n s tham gia ca quớ v! BNG CU HI Mó s: Cõu 1: n v ca quớ v thuc loi hỡnh s hu no? Nh nc T nhõn C phn u t nc ngoi Cõu 2: n v ca quớ v ang hot ng trờn lnh vc no? Nụng, lõm, ng nghip Cụng nghip, xõy dng Giỏo dc o to Dch v Cõu 3: Tng s lao ng ang lm vic n v l Trong ú: Nam: . N ngi .. Cõu 4: Trỡnh chuyờn mụn k thut ca lao ng ang lm vic n v quớ v nh th no? Khụng cú trỡnh chuyờn mụn k thut Cụng nhõn k thut khụng cú bng/chng ch ngh Chng ch/chng nhn hc ngh di thỏng S cp ngh/ chng ch hc ngh ngn hn Bng ngh di hn/ trung cp ngh/trung cp chuyờn nghip Cao ng ngh/cao ng chuyờn nghip i hc tr lờn Cõu 5: Hin nay, mc thu nhp trung bỡnh ca lao ng n v ca quớ v l bao nhiờu? VN/ ngi/thỏng Cõu 6: Hin nay, quớ v cú nhu cu tuyn dng lao ng vi trỡnh v s lng bao nhiờu? i hc tr lờn . ngi Cao ng ngi Trung cp .ngi Qun lý ..ngi K s .ngi Lao ng ó qua o to .ngi Lao ng ph thụng ngi Lao ng thi v (di thỏng) ngi Cõu 7: Tiờu tuyn dng lao ng ca n v quớ v l gỡ? Bng cp Sc khe tui Gii tớnh Kinh nghim u tiờn gia ỡnh chớnh sỏch, h nghốo Trỡnh chuyờn mụn Ngi a phng Cõu 8: n v ca quớ v cú gp khú khn tuyn dng lao ng khụng? Cú Khụng (Nu cú tr li tip cõu 9) Cõu 9: Trong tuyn dng lao ng n v quớ v gp phi nhng khú khn no? Cht lng lao ng thp Khụng cú k nng lm vic Khụng cú kinh nghim Lao ng qua o to nhng khụng phự hp vi yờu cu Khú khn khỏc Cõu 10: Dng hp ng lao ng ph bin c ký kt n v ca quớ v l gỡ? Hp ng lao ng khụng xỏc nh thi hn Hp ng lao ng xỏc nh thi hn di nm Hp ng lao ng xỏc nh thi hn t nm n nm Hp ng lao ng theo v, cụng vic c th nht nh Cõu 11: Sau tuyn dng, n v quớ v cú phi tip tc t chc o to, bi dng thờm khụng? a Cú b Khụng (nu cú tr li tip cõu 12) Cõu 12: Hỡnh thc o to, bi dng sau tuyn dng n v quớ v l gỡ? o to ti ch Gi o to cỏc c s nc o to nc ngoi Cõu 13: Quớ v cho bit mc hi lũng i vi kin thc hiu bit ca ngi L a.Kin thc chung v xó hi Hi lũng Cha hi lũng Khú ỏnh giỏ b.Kin thc chung v chuyờn ngnh Hi lũng Cha hi lũng Khú ỏnh giỏ c.Kin thc phỏp lut v chp hnh ni quy lao ng ca n v Hi lũng Cha hi lũng Khú ỏnh giỏ Cõu 14: Cỏc chớnh sỏch thu hỳt lao ng gii vo n v ca quớ v l gỡ? Tng lng B nhim vo v trớ cao C i o to nc ngoi H tr u ói nh To iu kin lm vic tt Cỏc chớnh sỏch khỏc Cõu 15: Hin nay, quớ v vui lũng cho bit nhu cu, nguyn vng ch yu ca cụng nhõn cụng ty quớ v? Nh Tng lng Gim tng ca C hi thng tin Tng mc thng Thu nhp n nh Thi gian lm vic, ngh ngi thoi mỏi C hi hc nõng cao trỡnh Cụng bng, minh bch v lng, thng Ch du lch, ngh mỏt c úng bo him xó hi Khỏc (xin ghi rừ) . Xin chõn thnh cm n Quớ v!
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ Thị trường lao động ở tỉnh Thái Nguyên, Luận án tiến sĩ Thị trường lao động ở tỉnh Thái Nguyên, Luận án tiến sĩ Thị trường lao động ở tỉnh Thái Nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay