Luận án tiến sĩ Nâng cao thu nhập của nông dân Hải Phòng hiện nay

208 127 0
  • Loading ...
1/208 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:13

B GIO DC V O TO TRNG I HC KINH T QUC DN PHM MINH C NÂNG CAO THU NHậP CủA NÔNG DÂN HảI PHòNG HIệN NAY Chuyờn ngnh: Kinh t chớnh tr Mó s: 62310102 LUậN áN TIếN Sĩ KINH Tế NGI HNG DN KHOA HC: GS.TS MAI NGC CNG H Ni thỏng 05 nm 2015 ii MC LC LI CAM OAN i DANH MC CH VIT TT v DANH MC BNG BIU vi DANH MC S , HèNH vi M U CHNG 1: TNG QUAN V PHNG PHP NGHIấN CU 1.1 Tng quan cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v thu nhp ca nụng dõn 1.1.1 Nhng nghiờn cu v bn cht phm trự thu nhp ca ngi lao ng lý thuyt c in v C Mỏc 1.1.2 Cỏc lý thuyt hin i v thu nhp 1.1.3 Nhng cha c nghiờn cu hay khong trng ca ch 16 1.1.4 Cõu hi nghiờn cu 18 1.2 Phng phỏp nghiờn cu 19 1.2.1 V phng phỏp tip cn 19 1.2.2 Khung nghiờn cu, phng phỏp thu thp v x lý d liu 20 1.3 Cỏc ch tiờu nghiờn cu v tớnh toỏn lun ỏn 27 1.3.1 Cỏc ch tiờu phn ỏnh kt qu u 27 1.3.2 Cỏc ch tiờu nghiờn cu v yu t u vo 31 TIU KT CHNG 33 CHNG 2: MT S VN Lí LUN V THC TIN V THU NHP CA NễNG DN TRONG BI CNH HIN NAY 34 2.1 Khỏi quỏt lch s t tng v thu nhp ca ngi lao ng 34 2.1.1 Nhng nghiờn cu v thu nhp ca ngi lao ng t A.Smith n C.Mỏc [9] 34 2.1.2 Cỏc lý thuyt hin i v thu nhp 39 2.2 Thu nhp ca nụng dõn hin nay: khỏi nim, c im, nhõn t nh hng v tm quan trng 42 iii 2.2.1 Khỏi nim thu nhp ca nụng dõn bi cnh hin 42 2.2.2 Cỏc b phn cu thnh thu nhp ca nụng h hin 44 2.2.3 Cỏc nhõn t ch yu nh hng n thu nhp ca nụng h 46 2.2.4 í ngha ca vic nõng cao thu nhp ca ngi nụng dõn bi cnh CNH, HH 55 2.3 Thc tin v nõng cao thu nhp ca nụng dõn v kinh nghim cho Hi Phũng 57 2.3.1 Thc tin nõng cao thu nhp cho nụng dõn ca mt s nc trờn th gii 57 2.3.2 Bi hc kinh nghim rỳt cho Hi Phũng 66 CHNG 3: THC TRNG THU NHP CA NễNG DN TRấN 69 A BN THNH PH HI PHềNG HIN NAY 69 3.1 c im t nhiờn v kinh t - xó hi liờn quan n thu nhp ca nụng dõn Hi Phũng 69 3.1.1 iu kin t nhiờn ca Hi Phũng 69 3.1.2 Tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t ca Hi phũng 71 3.1.3 Tỡnh hỡnh lao ng dõn s, lao ng vic lm ca Hi Phũng 75 3.1.4 Tỡnh trng thu nhp ca ngi dõn Hi Phũng 80 3.1.5 i sng ca ngi dõn nụng thụn Hi Phũng 82 3.2 Phõn tớch thu nhp ca h nụng dõn Hi Phũng qua iu tra kho sỏt .85 3.2.1 Thu nhp bỡnh quõn ca h nụng dõn Hi Phũng qua iu tra kho sỏt 85 3.2.2 Thu nhp bỡnh quõn ca nụng h theo cỏc yu t sn xut v tỏc ng ca phỏt trin kinh t th trng, CNH, HH, hi nhp kinh t quc t nhng nm 2010-2012 90 3.2.3 Phõn tớch thu nhp theo nm nhúm phõn v ca nụng dõn Hi Phũng qua ti liu iu tra 102 3.3 Thnh tu, hn ch v nguyờn nhõn hn ch v thu nhp ca nụng dõn Hi Phũng hin 104 3.3.1 Nhng thnh tu ch yu 104 3.3.2 Hn ch vic tng thu nhp ca nụng dõn Hi Phũng hin 113 iv 3.3.3 Nguyờn nhõn ca nhng hn ch 115 CHNG 4: PHNG HNG V GII PHP NNG CAO THU NHP CA NễNG DN THNH PH HI PHềNG NHNG NM TI 130 4.1 Quan im v phng hng nõng cao thu nhp ca nụng dõn Hi Phũng nhng nm ti 130 4.1.1 Bi cnh phỏt trin kinh t - xó hi ca Hi Phũng nhng nm ti 130 4.1.2 Quan im nõng cao thu nhp i vi nụng dõn Hi Phũng nhng nm ti138 4.1.3 Phng hng nõng cao thu nhp ca nụng dõn Hi Phũng nhng nm ti 141 4.2 Gii phỏp nõng cao thu nhp ca nụng dõn Hi Phũng nhng nm ti 142 4.2.1 To nhiu vic lm, to nhiu sinh k mi cho nụng dõn 142 4.2.2 Tng cng cung cp cỏc dch v xó hi c bn nhm lm giu cỏc yu t sn xut ca nụng dõn 151 4.2.3 Hon thin mụi trng chớnh sỏch, tng cng vai trũ nh nc t chc qun lý v phi hp thc hin cỏc ch trng chớnh sỏch phỏt trin nụng nghip nụng thụn trờn a bn thnh ph nhm h tr, to c hi nụng dõn trờn a bn Hi Phũng cú c nhng vic lm mi, sinh k mi vi thu nhp cao hn 153 TIU KT CHNG 161 KT LUN 162 CễNG TRèNH CễNG B CA TC GI DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC v DANH MC CH VIT TT Vit tt Cụng nghip húa, hin i húa CNH, HH Cụng nghip nụng thụn CNNT Ch ngha t bn CNTB Chng trỡnh ng hnh cựng Doanh nghip dnh cho cỏc H FHSP gia ỡnh nụng nghip Chng trỡnh bt ng sn khu cụng nghip nụng thụn RIEP Chng trỡnh xỳc tin du lch trang tri FTPP o lut Phỏt trin Ngun thu nhp nụng thụn RISDA o lut phỏt trin ngun thu nhp nụng thụn RISDW u t trc tip nc ngoi FDI im trung bỡnh TB Hot ng sn xut HSX Khu cụng nghip, cm cụng nghip, khu kinh t KCN, CCN, KKT Khu vc xỳc tin cụng nghip nụng thụn RIPZ Lý thuyt kinh t mi ca lao ng di c NELM Nụng nghip nụng thụn NN, NT Nụng thụn mi NTM Nụng thụn-thnh th NT-TT Quy hoch, k hoch v cụng nghip húa nụng nghip nụng thụn QH, KH v CNHNT Tiu th cụng nghip TTCN Tng sn phm quc dõn GDP T chc thng mi th gii WTO y ban nhõn dõn UBND vi DANH MC BNG BIU Bng 2.1: Thay i Chng trỡnh Chớnh sỏch CNH nụng thụn 1960-2000 63 Bng 2.2: Cỏc gúi h tr ca Chớnh ph dnh cho chng trỡnh RIEP Cc Bt ng sn phõn loi (theo s liu nm 1999) 65 Bng 3.1: Dõn s v lao ng Hi Phũng giai on 2005-2013 75 Bng 3.2: Dõn s trờn 15 tui tham gia th trng lao ng Hi Phũng 76 Bng 3.3: Dõn s trờn 15 tui tham gia hot ng kinh t ó qua o to Hi Phũng 2011-2013 77 Bng 3.4: Dõn s t 15 tui tr lờn ang lm vic chia theo ngh nghip 77 Bng 3.5: C cu h khu vc nụng thụn Hi Phũng nm 2011 78 Bng 3.6: Thu nhp bỡnh quõn nhõn khu thỏng chia theo ngun thu ca Hi Phũng giai on 2006 - 2010 81 Bng 3.7: Thu nhp bỡnh quõn nhõn khu/thỏng chia theo nhúm thu nhp ca Hi Phũng 82 Bng 3.8: S h cú nh chia theo loi nh ang nm 2011 Hi Phũng 83 Bng 3.9: Tỡnh trng s hu ti sn ca cỏc h gia ỡnh Hi Phũng nm 2011 84 Bng 3.10: Quy mụ thu nhp bỡnh quõn H mt nm giai on 2010-2012 85 Bng 3.11: Thu nhp bỡnh quõn nhõn khu mt nm giai on 2010-2012 86 Bng 3.12: C cu ngun thu nhp bỡnh quõn ca H mt nm giai on 2010-2012 .87 Bng 3.13: S úng gúp ca cỏc ngun vo thu nhp bỡnh quõn nm ca h giai on 2010-2012 87 Bng 3.14: Tc gia tng thu nhp bỡnh quõn nm ca h nụng dõn Hi Phũng giai on 2010-2012 theo nm ngun thu 88 Bng 3.15: Chi tit tc gia tng thu nhp bỡnh quõn nm ca H nụng dõn Hi Phũng theo tng ngnh ngh v ngun thu nhp giai on 2010-2012 89 Bng 3.16: Thu nhp ca h thun nụng v h hn hp 90 Bng 3.17: Thu nhp ca h theo quy mụ nhõn khu 92 Bng 3.18: Thu nhp bỡnh quõn mt khu mt nm ca h ti a nhõn khu v ti thiu nhõn khu 92 Bng 3.19: Thu nhp bỡnh quõn ca h theo quy mụ lao ng 93 vii Bng 3.20: Thu nhp bỡnh quõn mt lao ng mt nm ca h cú ti a lao ng v ti thiu lao ng 93 Bng 3.21: Thu nhp bỡnh quõn h theo t sn xut v phc v sn xut nm 2012 94 Bng 3.22: Thu nhp theo quy mụ sn xut ca h 95 Bng 3.23: Bng thu nhp ca cỏc h cú lu ng trờn v di mc 20 triu nm 2012 95 Bng 3.24: Thu nhp ca h cú v khụng tip cn c tớn dng 96 Bng 3.25: Thu nhp bỡnh quõn nụng h theo trỡnh hc 97 Bng 3.26: Thu nhp bỡnh quõn nụng h theo tiờu cú v khụng tham gia cỏc khúa bi dng, o to nghip v sn xut 99 Bng 3.27: Tỏc ng t tỡnh trng di c lao ng n bin i thu nhp ca nụng h 101 Bng 3.28: Thu nhp theo nhúm phõn v ca nụng dõn Hi Phũng 2010-2012 102 Bng 3.29: So sỏnh c cu thu nhp bỡnh quõn h ca nhúm nhúm v nhúm 103 Bng 3.30: So sỏnh chờnh lch thu nhp ca nụng dõn Hi Phũng v c nc 105 Bng 3.31: C cu chi tiờu bỡnh quõn ca cỏc h gia nh hai nm 2011-2012 107 Bng 3.32: T l tớch ly ca nụng h 108 Bng 3.33: ỏnh giỏ ca i tng iu tra v nhng bin i cuc sng ca h khu vc nụng thụn Hi Phũng 112 Bng 3.34: So sỏnh thu nhp bỡnh quõn u ngi thỏng ca nụng dõn Hi phũng v c nc 114 Bng 3.35 Tỡnh hỡnh ngun lc theo iu tra kho sỏt 118 Bng 3.36: ỏnh giỏ ca i ng cỏn b qun lý v mụi trng lut phỏp v t chc qun lý nhm nõng cao thu nhp cho ngi nụng dõn Hi Phũng( cho im t n 5, ú l tt nht) 121 Bng 4.1: D bỏo mt sụ ch tiờu phỏt trin kinh t-xó hi Hi Phũng n 2020 135 Bng 4.2: C cu h ca nụng h khu vc nụng thụn Hi Phũng giai on 2006-2014 137 Bng 4.3: D bỏo c cu h khu vc nụng thụn n nm 2020 138 Bng 4.4: D kin tng lai ngun thu nhp chớnh ca nụng dõn Hi Phũng 139 viii DANH MC HèNH, S , HP HèNH: Hỡnh 1.1: ng cong Lorenz 30 Hỡnh 3.1: Thi gian lm vic bỡnh quõn/tun ca lao ng t 15 tui tr lờn trờn a bn thnh ph Hi Phũng nm 2011 79 Hỡnh 3.2: T trng lao ng chia theo nhúm gi lm vic tun khu vc nụng thụn Hi Phũng nm 2011 80 Hỡnh 3.3: T l h nghốo Hi Phũng giai on 2006-2012 82 Hỡnh 3.4: ng cong Loren v thu nhp ca nụng dõn Hi Phũng (2012) 106 S : S 1.1: Khung phõn tớch thu nhp ca nụng h 21 HP: Hp 2.1: Cu thnh thu nhp ca nụng h 45 Hp 2.2: Cỏc chớnh sỏch h tr phỏt trin v tng thu nhp nụng h 52 M U Lý chn ti Thu nhp ca ngi lao ng núi chung, ca nụng dõn núi riờng l mt nhng phm trự m khoa hc kinh t chớnh tr luụn quan tõm Bi l vic nõng cao thu nhp cho ngi lao ng khụng nhng phn ỏnh s phỏt trin ca lc lng sn xut m cũn m bo hon thin quan h phõn phi, mt khõu ca quan h sn xut xó hi L phm trự kinh t, thu nhp mang tớnh lch s, nú luụn bin i theo s phỏt trin ca lch s phỏt trin kinh t xó hi Trong iu kin hin nay, m s phỏt trin kinh t th trng, hi nhp kinh t quc t v y mnh cụng nghip húa, hin i húa (CNH, HH) tr thnh xu hng tt yu ca cỏc nc ang phỏt trin nh Vit Nam, thu nhp ca ngi lao ng núi chung, ca nụng dõn núi riờng cng cú s bin i Cỏc lý thuyt thu nhp ó ch c cu thu nhp ca nụng dõn a dng hn, cỏc ngun hỡnh thnh thu nhp ca nụng dõn cng cú s bin i theo hng tng thu nhp t lnh vc dch v v cụng nghip, gim t l thu nhp t nụng nghip; ng thi thu nhp ca nụng h t ngun chuyn khon ngi thõn tham gia vo th trng lao ng nc v quc t gi v cng nh t s tr giỳp ca chớnh ph cng tng lờn Chớnh s bin i c cu ngun thu nhp ny ó tỏc ng n s thay i thu nhp ca nụng dõn rt mnh m S bin i thu nhp ca nụng dõn nh trờn cng ỳng vi thc tin nc ta, ú cú nụng dõn Hi Phũng Trong nhng nm va qua, Hi Phũng cú tc tng trng kinh t khỏ cao, c cu kinh t cú s chuyn dch theo hng tin b, i sng vt cht v tinh thn ca dõn c ci thin rừ rt Tuy nhiờn, khu vc cụng nghip, dch v phỏt trin nhanh thỡ khu vc nụng nghip, nụng thụn v nụng dõn cũn gp nhiu khú khn Mc dự l mt thnh ph phỏt trin khỏ sm, cú li th cng bin, nhng vic lm, thu nhp v i sng ca ngi nụng dõn Hi Phũng nm tỡnh trng khú khn chung ca ngi nụng dõn c nc Nm 2010, mc thu nhp bỡnh quõn ca ngi dõn Hi Phũng l 1,694 ngn ng /ngi/thỏng Nụng dõn Hi Phũng ch yu nhúm 20% thu nhp thp nht vi s tin l 510 ngn ng/ngi thỏng [7] ú l mc thu nhp khỏ thp so vi mt thnh ph cú li th cng bin v cú ngnh cụng nghip phỏt trin sm nh Hi Phũng iu ny l bt cp thc hin quyt tõm ca Thnh ph a Hi Phũng tr thnh mt nc cụng nghip vo nm 2020 Mc dự nhng nm qua, thnh ph Hi Phũng ó cú nhiu bin phỏp phỏt trin nụng nghip, nụng thụn, nụng dõn nhm ci thin thu nhp v i sng nụng dõn, song nhng thnh tu mng li cũn rt chm Nụng dõn cũn tỡnh trng khú khn tỡnh trng thiu sn xut, tin b k thut cha c ỏp dng rng rói, vic a dng húa sinh k, a dng húa phỏt trin ngnh ngh thụn thụn cũn cha mnh, cỏc chớnh sỏch khuyn nụng phỏt huy cha mnh, cụng tỏc t chc v qun lý sn xut nụng nghip, phi hp thc hin ca cỏc ban ngnh cũn nhiu hn ch, cha h tr tt cho s phỏt trin sn xut kinh doanh ca nụng dõn V phớa nụng dõn, tỡnh trng tip cn giỏo dc, o to thp, ngun vt lc, ti lc cũn nhiu khú khn Tt c nhng iu ú hn ch n tc tng thu nhp cng nh a dng húa ngun thu ca nụng dõn Chớnh vỡ th vic nghiờn cu Nõng cao thu nhp ca nụng dõn Hi Phũng hin l cú ý ngha thit thc c v lý lun v thc tin Mc tiờu nghiờn cu: - Lm rừ ni hm ca phm trự thu nhp ca nụng dõn, nhng nhõn t tỏc ng n thu nhp ca nụng dõn; nhng tiờu c s dng ỏnh giỏ thu nhp ca nụng dõn - Khỏi quỏt kinh nghim mt s nc trờn th gii v mt s tnh thnh ph nc ta vic nõng cao thu nhp ca nụng dõn, rỳt nhng khuyn ngh cho thnh ph Hi Phũng - Phõn tớch, ỏnh giỏ tỡnh hỡnh thu nhp ca nụng dõn thnh ph Hi Phũng, ch nhng thnh tu, hn ch v nguyờn nhõn hn ch v thu nhp ca nụng dõn hin - Khuyn ngh phng hng v cỏc gii phỏp nõng cao thu nhp i vi nụng dõn trờn a bn Hi Phũng nhng nm ti Mu PHNG VN CN B QUN Lí V THU NHP CA NễNG DN cú c s khuyn ngh vi Nh nc nõng cao thu nhp ca nụng dõn, xin ễng/B vui lũng cung cp mt s thụng tin cú liờn quan n hot ng sn xut kinh doanh ca nụng dõn hin Xin trõn trng cỏm n I KHI QUT V NGI CUNG CP THễNG TIN H v tờn Tui Gii tớnh Nam N n v cụng tỏc: V trớ cụng vic: ( Xin ỏnh du vo ụ thớch hp) Lónh o b, ngnh Trung ng Cỏn b qun lý B, Ngnh TW Lónh o tnh, thnh ph Cỏn b qun lý tnh, thnh ph Chuyờn viờn cỏc b, ngnh TW Chuyờn viờn cp tnh, thnh ph Lónh o huyn Cỏn b qun lý v chuyờn viờn cp huyn Lónh o Xó Cỏn b cp xó Nh khoa hc II PHN PHNG VN Cõu ễng (B) hóy nhõn nh chung v xó hi nụng thụn hin (bng cỏch cho im t n 5, ú l mc ng ý cao nht) Mụi trng sinh thỏi t nhiờn ngy cng lnh i sng vt cht ca ngi dõn ngy cng cao Vic lm cho ngi lao ng y hn iu kin lao ng ca ngi nụng dõn c ci thin iu kin v phng tin i li tt hn iu kin hc ca tr em tt hn Vn húa,tinh thn nụng thụn c ci thin Chm súc y t cho ngi dõn nụng thụn tt hn An ninh trt t thụn xúm c tng cng 10 T nn xó hi nụng thụn ngy cng gim 11 Cụng tỏc xúa gim nghốo ngy cng tt hn 12 Quan h cng ng dõn c nụng thụn ngy cng cht ch 13 ỏnh giỏ chung v xó hi nụng thụn hin Cõu Xin ễng/B ỏnh giỏ v nhng yu t sau õy nh hng nh th no n kt qu sn xut ca gia ỡnh nụng dõn(Bng cỏch cho im t n 5, ú, l cú nh hng ln nht) Quy mụ din tớch t cho sn xut Ngun cho sn xut Khoa hc k thut nh ging, cụng ngh mi Trỡnh , k nng, kinh nghim sn xut ca bn thõn S phỏt trin ca khu vc cụng nghip Tỏc ng ca th trng sn phm Mụi trng lut phỏp C ch chớnh sỏch ca nh nc Cõu ễng(B) hóy ỏnh giỏ thc t tỏc ng ca cỏc chớnh sỏch sau õy n sn xut v i sng ca nụng dõn hin (cho im t n 5, ú l mc tỏc ng cao nht) Chớnh sỏch t sn xut Chớnh sỏch tớn dng Chớnh sỏch u t xõy dng c s h tng, thy li Chớnh sỏch ng dng k thut, ging cõy trng, vt nuụi Chớnh sỏch o to ngh, to vic lm cho nụng dõn Chớnh sỏch giỏ nụng sn phm v vt t, phõn bún Chớnh sỏch tiờu th sn phm Chớnh sỏch thu, phớ v cỏc khon úng gúp cho sn xut Chớnh sỏch giỏo dc o to 10 Chớnh sỏch chm súc sc khe cho nhõn dõn 11 Chớnh sỏch xúa gim nghốo 12 Chớnh sỏch tr giỳp t xut mt mựa, gỏp ht 13 S h tr ca chớnh quyn a phng 14 S hot ng ca t chc khuyn nụng, khuyn lõm 15 S h tr ca cỏc t chc on th khỏc 16 ỏnh giỏ chung v cỏc tỏc ng ca chớnh sỏch h tr Cõu 4: Xin ễng b cho bit mc khú khn sn xut hin ca nụng dõn (Bng cỏch cho im t n 5, ú, l khú khn nht) Thiu t sn xut Thiu v vay khú khn Ti tiờu khụng thun li Thiu kinh nghim ng dng k thut mi vo sn xut, Khụng c bi dng tip thu k thut mi Thiu ging cõy trng, vt nuụi cú nng sut v cht lng cao Chi phớ ging, vt t, phõn bún, in nc cao Giỏ bỏn nụng sn phm thp v khụng n nh Khú tỡm c ni tiờu th sn phm thun li 10 Khụng tỡm c vic lm thờm tng thu nhp 11 Thu, phớ v cỏc khon úng gúp cao 12 Thu nhp thp, khụng cú iu kin cho i hc 13 Khú nhn c tr giỳp mt mựa, giỏp ht 14 ỏnh giỏ chung v mc khú khn hin Cõu Xin ễng b hóy ỏnh giỏ v mụi trng lut phỏp v t chc qun lý nh nc phỏt trin nụng nghip nụng thụn (NN, NT) hin ( Bng cỏch cho im t n 5, ú l tt nht) Mc y ca h thng lut phỏp phỏt trin NN, NT Tớnh ng b ca h thng lut phỏp phỏt trin NN, NT Tớnh kh thi ca h thng lut phỏp phỏt trin NN, NT Tớnh phự hp ca h thng lut phỏp phỏt trin NN, NT Tớnh hiu lc ca qun lý nh nc (QLNN) v phỏt trin NN, NT Tớnh nghiờm minh ca QLNN v phỏt trin NN, NT Tớnh minh bch ca QLNN v phỏt trin NN, NT Tớnh bỡnh ng ca QLNN v phỏt trin NN, NT Nng lc, trỡnh cỏn b QLNN v phỏt trin NN, NT 10.Tinh thn trỏch nhim ca cỏn b QLNN v phỏt trin NN, NT 11.S phi hp gia cỏc ngnh cỏc cp, cỏc t chc thc thi lut phỏp v c chớnh sỏch 12 ỏnh giỏ chung v mụi trng lut phỏp v qun lý nh nc Cõu Xin ễng/B hóy ỏnh giỏ v hiu qu ca cỏc hot ng cụng tỏc quy hoch, k hoch v cụng nghip húa nụng nghip nụng thụn (QH, KH v CNHNT) n nụng nghip, nụng thụn v nụng dõn hin ( Bng cỏch cho im t n 5, ú l cú hiu qu nht) 1.Cụng tỏc QH, KH v chớnh sỏch phỏt trin NN,NT) Cụng tỏc QH, KH v chớnh sỏch phỏt trin cỏc vựng chuyờn canh, thõm canh Cụng tỏc QH, KH v chớnh sỏch phỏt trin Khu kinh t, khu cụng nghip, cm cụng nghip, khu ch xut Cụng tỏc QH, KH v chớnh sỏch phỏt trin ụ th Cụng tỏc QH, KH v chớnh sỏch xõy dng nụng thụn mi Chớnh sỏch cụng nghip húa nụng thụn ỏnh giỏ chung v tỏc ng ca cụng tỏc QH, KH v CNHNT Cõu Xin ễng b ỏnh giỏ v nng lc, trỡnh kinh nghim sn xut chung ca ngi nụng dõn hin nay(Bng cỏch cho im t n 5, ú l cao nht) Trỡnh húa Kinh nghim sn xut (SX) Kh nng tip thu ng dng khoa hc cụng ngh vo SX Kh nng sỏng to v i mi SX ca ngi nụng dõn Kh nng a dng húa ngnh ngh SX tng thu nhp 6.í khc phc khú khn SX v i sng Kh nng tip cn vi th trng ỏnh giỏ chung v nng lc, trỡnh kinh nghim ca nụng dõn Cõu Theo ễng/B, nhng nm ti, thu nhp chớnh ca nụng dõn trờn a bn l t ngun no? (Ch ỏnh du vo mt s cỏc la chn di õy) La chn Thu t trng trt v chn nuụi Thu t kt hp gia sn xut nụng nghip vi phỏt trin ngnh ngh ph Thu t lm cụng, lm thuờ Thu t hot ng kinh doanh dch v thng mi, ngnh ngh gia ỡnh tin hnh T ngun ngi gia ỡnh thnh ph, nc ngoi lm vic gi v Ngun thu nhp khỏc ( Ghi c th) Cõu thc hin mc tiờu ny, xin ễng/B xp th t u tiờn v cỏc bin phỏp thc hin (bng cỏch cho im t n 5, ú l bin phỏp quan trng nht) im u tiờn Chuyn i c cu ngnh ngh sn xut kinh doanh a dng húa sn xut kinh doanh theo hng kt hp SX nụng nghip vi ngnh ngh ph Tng cng u t ng dng tin b k thut vo sn xut kinh doanh Tng cng khai thỏc, tỡm kim th trng tiờu th sn phm Chỳ trng ti vic hc tp, bi dng kin thc, nõng cao trỡnh sn xut kinh doanh cho ngi nụng dõn Tng cng cụng tỏc o to k nng a ngi lao ng lm vic thnh ph, khu cụng nghip v xut khu lao ng Coi trng ci tin, tit kim chi phớ, nõng cao hiu qu sn xut Khỏc ( Ghi c th) Cỏm n s tham gia ca ễng/B Ngi cung cp thụng tin PH LC Ph lc 2.1 So sỏnh giỏ tr cỏc khon chi tiờu ca nụng h theo cỏc nhúm yu t nh hng ti thu nhp ca nụng h nm 2012 Ti a nhõn nhõn khu Ti thiu nhõn khu 44.5 74.7 26.3 44.8 Chi hc cho gia ỡnh, 4.5 10.0 Ti a lao ng 42.2 25.5 4.7 2.0 6.3 3.8 Ti thiu lao ng 67.8 39.4 7.7 3.7 12.3 5.5 Giỏ tr t liu sn xut di 10 triu 49.8 29.4 5.3 2.6 8.1 4.3 Giỏ tr t liu sn xut ti thiu 10 triu 71.5 43.8 12.8 3.3 11.9 4.6 Khụng tip cn vay 50.3 29.9 5.5 2.6 8.2 4.4 Tip cn ti vay 63.3 36.9 8.8 2.8 12.0 2.9 Ch h cú trỡnh ti a THPT 44.1 27.1 5.0 1.9 6.9 3.5 Ch h cú trỡnh ti thiu THPT 67.7 37.8 7.3 4.3 11.7 6.5 Ch h khụng c bi dng 48.5 29.2 5.6 2.1 7.9 3.9 Ch h c bi dng ln 67.6 36.9 6.3 5.9 11.1 7.4 H thun nụng 34.4 21.8 3.2 2.5 3.8 3.0 H hn hp 67.9 38.8 8.2 2.7 13.0 5.7 H khụng cú lao ng di c 49.9 29.3 5.6 2.6 8.4 4.3 H cú lao ng di c 58.0 36.3 6.2 2.9 7.9 4.7 Tng chi (tr ng) Ngun: Kt qu iu tra, kho sỏt ca tỏc gi 1.Chi lng thc, thc phm, qun ỏo 3.Chi y t, chm súc sc khe Chi sa , mua sm dựng phc v sinh hot Chi khỏc 2.4 3.5 7.6 11.3 4.1 5.1 Ph lc 2.2 So sỏnh t l cỏc khon chi tiờu ca nụng h theo cỏc nhúm yu t nh hng ti thu nhp ca nụng h nm 2012 Ti a nhõn nhõn khu 100.0 59.1 Chi hc cho gia ỡnh, 10.1 Ti thiu nhõn khu 100.0 60.0 13.4 4.7 15.1 6.8 Ti a lao ng 100.0 60.3 11.1 4.8 14.9 8.9 Ti thiu lao ng 100.0 58.1 11.3 5.5 18.2 8.1 Giỏ tr t liu sn xut di 10 triu 100.0 59.1 10.6 5.2 16.4 8.7 Giỏ tr t liu sn xut ti thiu 10 triu 100.0 61.2 18.0 4.6 16.6 6.4 Khụng tip cn vay 100.0 59.4 11.0 5.2 16.2 8.8 Tip cn ti vay 100.0 58.2 14.0 4.5 18.9 4.5 Ch h cú trỡnh ti a THPT 100.0 61.4 11.5 4.3 15.8 7.9 Ch h cú trỡnh ti thiu THPT 100.0 55.9 10.8 6.4 17.4 9.6 Ch h khụng c bi dng 100.0 60.3 11.6 4.4 16.4 8.0 Ch h c bi dng ln 100.0 54.6 9.4 8.7 16.4 11.0 H thun nụng 100.0 63.3 9.4 7.3 11.1 8.8 H hn hp 100.0 57.2 12.1 4.0 19.1 8.4 H khụng cú lao ng di c 100.0 58.7 11.3 5.1 16.9 8.6 H cú lao ng di c 100.0 62.6 10.7 5.0 13.6 8.0 Tng chi (tr ng) Ngun: Kt qu iu tra, kho sỏt ca tỏc gi 1.Chi lng thc, thc phm, qun ỏo 3.Chi y t, chm súc sc khe Chi sa , mua sm dựng phc v sinh hot Chi khỏc 5.4 17.1 9.2 Ph lc 2.3: Tớch ly bỡnh quõn v thu nhp ca nụng h nm 2012 Tng thu bỡnh quõn h (tr ng) Tng chi bỡnh quõn h (tr ng) Tớch ly bỡnh quõn h (tr ng) Ch h cú trỡnh ti a THPT 49.7 44.1 5.6 Ch h cú trỡnh ti thiu THPT 81.0 67.7 13.3 Ch h khụng c bi dng 55.5 48.5 7.0 Ch h c bi dng ln 81.3 67.6 13.7 Ti a nhõn nhõn khu 49.9 44.5 5.4 Ti thiu nhõn khu 92.0 74.7 17.3 Ti a lao ng 48.1 42.2 5.9 Ti thiu lao ng 79.2 67.8 11.4 H thun nụng 56.4 34.4 22.0 H hn hp 76.8 67.9 8.9 H khụng cú lao ng di c 56.4 49.9 6.5 H cú lao ng di c 74.5 58.0 16.5 Giỏ tr t liu sn xut di 10 triu 56.5 49.8 6.7 Giỏ tr t liu sn xut ti thiu 10 triu 96.5 71.5 25.0 Khụng tip cn vay 58.3 50.3 8.0 Tip cn ti vay 69.9 63.3 6.6 Ngun: Kt qu iu tra, kho sỏt ca tỏc gi Ph lc 2.4 Tỡnh trng s hu nh ca nụng h Hi Phũng nm 2012 H hn hp S lng ti sn thit yu m nụng h s hu Nh tranh H thun nụng (n v: cỏi) Nh ngúi tng 31 55 Nh xõy mỏi bng 61 44 Nh cao tng Giỏ tr ti sn thit yu m nụng h s hu (n v: Tr ng) Giỏ tr ti Giỏ tr ti Giỏ tr ti Giỏ tr ti thiu a thiu a Nh tranh Nh ngúi tng 30.0 570.0 15.0 300.0 Nh xõy mỏi bng 82.0 970.0 26.0 615.0 120.0 940.0 200.0 350.0 Nh cao tng Ngun: Kt qu iu tra, kho sỏt ca tỏc gi Ph lc 2.5 Tỡnh trng s hu ti sn thit yu ca nụng h Hi Phũng nm 2012 Hn hp Thun Nụng S lng ti sn thit yu m nụng h s hu (n v: cỏi) Xe p 88 82 Xe mỏy 98 58 101 94 Qut in 97 97 i, radio 25 in thoi bn 37 24 in thoi di ng 99 44 Ti vi Giỏ tr ti sn thit yu m nụng h s hu (n v: Tr ng) Giỏ tr ti thiu Giỏ tr ti a Giỏ tr ti thiu Giỏ tr ti a Xe p 0.20 2.50 0.08 5.0 Xe mỏy 4.00 111.0 2.00 70.0 Ti vi 0.30 12.0 0.15 7.0 Qut in 0.30 10.5 0.10 3.8 i, radio 0.20 12.0 0.05 3.0 in thoi bn 0.10 1.0 0.10 0.6 in thoi di ng 0.40 8.0 0.20 6.0 Ngun: Kt qu iu tra, kho sỏt ca tỏc gi Ph lc 2.6: Tỡnh trng s hu ti sn cao cp ca nụng h Hi Phũng nm 2012 Hn hp Thun Nụng S lng ti sn thit yu m nụng h s hu (n v: cỏi) T lnh 83 41 Mỏy git 47 12 17 Mỏy iu hũa Mỏy tớnh Giỏ tr ti sn thit yu m nụng h s hu (n v: Tr ng) Giỏ tr ti thiu Giỏ tr ti a Giỏ tr ti thiu Giỏ tr ti a T lnh 1.20 12.00 1.50 6.00 Mỏy git 1.00 7.00 1.50 4.00 Mỏy iu hũa 5.00 15.00 - - Mỏy tớnh 1.50 12.00 9.00 9.00 Ngun: Kt qu iu tra, kho sỏt ca tỏc gi Ph lc 2.7: Tỡnh trng kinh t ca gia ỡnh da trờn cỏc tiờu phõn tớch nhõn t nh hng n thu nhp ca nụng h nm 2012 H giu H khỏ 33 14 27 20 42 43 26 21 36 11 17 30 35 12 Ti a nhõn nhõn khu Ti thiu nhõn khu Ti a lao ng Ti thiu lao ng Giỏ tr t liu sn xut di 10 triu Giỏ tr t liu sn xut ti thiu 10 triu 10 Khụng tip cn vay Tip cn ti vay Ch h cú trỡnh ti a THPT Ch h cú trỡnh ti thiu THPT 10 Ch h khụng c bi dng Ch h c bi dng ln H thun nụng 10 H hn hp H khụng cú lao ng di c H cú lao ng di c Ngun: Kt qu iu tra, kho sỏt ca tỏc gi H trung bỡnh 99 23 82 40 118 118 92 30 110 12 62 60 110 12 H cn nghốo 9 9 8 9 H nghốo Tng s h 12 11 12 11 12 12 12 11 158 43 133 68 189 12 191 10 144 57 176 25 101 100 174 27 Ph lc 2.8: S lao ng ca khu vc FDI (ngi) Nm Tng s lao ng S lao ng Vit Nam S lao ng nc ngoi 2003 24.373 24.073 300 2004 24.232 23.861 371 2005 26.362 25.914 448 2006 34.252 33.400 852 2007 51.335 50.455 880 2008 58.925 58.143 762 2009 63.865 62.847 1.018 2010 62.878 61.856 1.022 2011 65.953 64.881 1.072 2012 65.077 63.927 1.150 2013 76.416 75.104 1.312 2014 81.907 80.627 1.280 Ngun: S K hoch v u t Hi Phũng Ph lc 2.9: Tỏc ng ca cụng tỏc quy hoch, k hoch phỏt trin n thu nhp ca nụng dõn (cho im t n 5, ú l tỏc ng mnh nht) Chung Cụng tỏc QH, KH v chớnh sỏch phỏt trin NN,NT) Cụng tỏc QH, KH v chớnh sỏch phỏt trin cỏc vựng chuyờn canh, thõm canh Cụng tỏc QH, KH v chớnh sỏch phỏt trin Khu kinh t, khu cụng nghip, cm cụng nghip, khu ch xut Cụng tỏc QH, KH v chớnh sỏch phỏt trin ụ th Cụng tỏc QH, KH v chớnh sỏch xõy dng nụng thụn mi Chớnh sỏch cụng nghip húa nụng thụn ỏnh giỏ chung v tỏc ng ca cụng tỏc QH, KH v CNHNT Ngun: Kt qu iu tra, kho sỏt ca tỏc gi Giỏ tr trung bỡnh 2.89 2.96 Giỏ tr ph bin 3 2.90 2.69 3.29 3.06 3.08 3 3 Ph lc 2.10 ỏnh giỏ ca i tng c iu tra v thc trng trỡnh húa v kh nng ng dng khoa hc cụng ngh vo sn xut (cho im t n 5, ú l cao nht) Trỡnh húa Kinh nghim sn xut (SX) Kh nng tip thu ng dng khoa hc cụng ngh vo SX Kh nng sỏng to v i mi SX ca ngi nụng dõn Kh nng a dng húa ngnh ngh SX tng thu nhp í khc phc khú khn SX v i sng Kh nng tip cn vi th trng ỏnh giỏ chung v nng lc, trỡnh kinh nghim ca nụng dõn Ngun: Kt qu iu tra, kho sỏt ca tỏc gi Chung Giỏ tr Giỏ tr trung ph bỡnh bin 2.71 3.06 H Nụng dõn Giỏ tr Giỏ tr trung ph bỡnh bin 2.49 2.79 Cỏn b qun lý Giỏ tr Giỏ tr trung ph bỡnh bin 2.96 3.39 3.11 3.02 3.22 3.03 2.85 3.25 3.01 3.01 3.00 3.38 3.15 3.65 2.98 3.04 2.91 3.10 3.00 3.23 Ph lc 2.11: Vn lu ng cho sn xut ca h nm 2012 Ton b h iu tra Tng s H thun nụng Tng cng lu ng (1+2+3) 203 Vn lu ng bỡnh quõn Tr.ng 20.29 1.Vn lu ng t cú ca gia ỡnh 203 18.76 101 1.45 1.44 0.00 0.09 101 2.Vn lu ng i vay ca gia ỡnh 203 Trong ú: 2.1 Vay ca Ngõn hng 203 2.2.Vay ca dõn c 203 Vn lu ng khỏc 203 Ngun: Kt qu iu tra, kho sỏt ca tỏc gi S h 101 Vn lu ng bỡnh quõn Tr.ng 19.14 101 101 101 H hn hp S h 102 Vn lu ng bỡnh quõn Tr.ng 21.5 18.44 102 19.1 0.67 0.67 0.00 0.03 102 2.2 2.2 0.0 0.1 102 102 102 Ph lc 2.12 ỏnh giỏ ca i tng iu tra v nhng khú khn tỏc ng n nõng cao thu nhp ca nụng h (Cho im t mt n 5, ú l khú khn nht) Chung Giỏ tr Giỏ tr trung ph bỡnh bin 2.81 3.28 2.95 Thiu t sn xut Thiu v vay khú khn Ti tiờu khụng thun li Thiu kinh nghim ng dng k thut 3.09 mi vo sn xut, Khụng c bi dng tip thu k 3.09 thut mi Thiu ging cõy trng, vt nuụi cú 3.04 nng sut v cht lng cao Chi phớ ging, vt t, phõn bún, in 3.76 nc cao Giỏ bỏn nụng sn thp v khụng n 3.64 nh Khú tỡm c ni tiờu th sn phm 3.59 thun li Khụng tỡm c vic lm thờm tng 3.20 thu nhp Thu, phớ v cỏc khon úng gúp cao 2.87 Thu nhp thp, khụng cú iu kin cho 3.01 i hc Khú nhn c tr giỳp mt mựa, 3.07 giỏp ht ỏnh giỏ chung v mc khú khn 3.34 hin Ngun: Kt qu iu tra, kho sỏt ca tỏc gi H Nụng dõn Giỏ tr Giỏ tr trung ph bỡnh bin 2.55 2.86 2.87 Cỏn b qun lý Giỏ tr Giỏ tr trung ph bỡnh bin 3.13 3.78 3.05 3 2.87 3.35 3 3.08 3.10 3 2.92 3.18 3.34 4.28 3.31 4.04 3.14 4.12 3.10 3.33 3 2.94 2.78 3 2.94 3.09 3 2.97 3.19 4 3.16 3.57 Ph lc 2.13: ỏnh giỏ ca i tng c phng v chớnh sỏch tớn dng 3.16 3.2 3.1 3 2.98 2.9 3 2.84 2.8 2.7 2.6 Giỏ tr trung bỡnh Giỏ tr ph bin Chung Giỏ tr trung bỡnh Giỏ tr ph bin H Nụng dõn Giỏ tr trung bỡnh Giỏ tr ph bin Cỏn b qun lý Ngun : Ti liu iu tra ca tỏc gi Ph lc 2.14 ỏnh giỏ ca i tng c iu tra v chớnh sỏch ng dng k thut, ging cõy trng, vt nuụi 4.5 3.5 2.5 1.5 0.5 3.66 3.34 Giỏ tr trung bỡnh 3.08 Giỏ tr ph bin Giỏ tr trung bỡnh Giỏ tr ph bin Chung H Nụng dõn Giỏ tr trung bỡnh Giỏ tr ph bin Cỏn b qun lý Ngun: Ti liu iu tra ca tỏc gi Ph lc 2.15 ỏnh giỏ ca i tng c phng v chớnh sỏch o to ngh v chớnh sỏch giỏo dc o to khu vc nụng thụn Hi Phũng 4.5 3.5 2.5 1.5 0.5 3.47 3.23 Giỏ tr trung bỡnh Giỏ tr ph bin Chung 3.03 Giỏ tr trung bỡnh 3 Giỏ tr ph bin H Nụng dõn Giỏ tr trung bỡnh Giỏ tr ph bin Cỏn b qun lý Chớnh sỏch o to ngh, to vic lm cho nụng dõn Chớnh sỏch giỏo dc o to Ngun: Ti liu iu tra ca tỏc gi Ph lc 2.16: ỏnh giỏ ca i tng c phng v chớnh sỏch t sn xut 3.5 2.5 1.5 0.5 Giỏ tr Giỏ tr Giỏ tr Giỏ tr Giỏ tr Giỏ tr trung ph bin trung ph bin trung ph bin bỡnh bỡnh bỡnh Chung H Nụng dõn Cỏn b qun lý Ngun: Ti liu iu tra ca tỏc gi Ph lc 2.17 ỏnh giỏ ca cỏc i tng phng v cỏc chớnh sỏch khỏc tỏc ng n thu nhp ca nụng h (cho im t n 5, ú l cú tỏc ng mnh nht) Chung H Nụng dõn Cỏn b qun lý Giỏ tr Giỏ tr Giỏ tr Giỏ tr Giỏ tr Giỏ tr trung ph trung ph trung ph bỡnh bin bỡnh bin bỡnh bin 3.39 3.24 3.57 Chớnh sỏch giỏ nụng sn v vt t, phõn bún 3.45 3.34 3.59 Chớnh sỏch tiờu th sn phm 3.27 3.22 3.33 3.02 2.99 3.05 Chớnh sỏch chm súc sc khe y t 3.18 3.10 3.28 Chớnh sỏch xúa gim nghốo 3.32 3.11 3.58 3.26 3.10 3.46 3.15 3.05 3.26 3.40 3.19 3.65 2.89 2.91 2.87 Chớnh sỏch u t xõy dng c s h tng, thy li Chớnh sỏch thu, phớ v cỏc khon úng gúp cho sn xut Chớnh sỏch tr giỳp t xut mt mựa, giỏp ht S h tr ca chớnh quyn a phng S hot ng ca t chc khuyn nụng, khuyn lõm S h tr ca cỏc t chc on th khỏc Ngun: Kt qu iu tra, kho sỏt ca tỏc gi
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ Nâng cao thu nhập của nông dân Hải Phòng hiện nay, Luận án tiến sĩ Nâng cao thu nhập của nông dân Hải Phòng hiện nay, Luận án tiến sĩ Nâng cao thu nhập của nông dân Hải Phòng hiện nay

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay