Luận án tiến sĩ Đảm bảo tài chính cho bảo hiểm xã hội Việt Nam

194 187 0
  • Loading ...
1/194 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:13

ii MỤCLỤC LỜI CAMĐOAN i MỤCLỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ vi PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NHỮNG NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐẢM BẢO TÀI CHÍNH CHO BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 1.1.Tổng quan nghiên cứu liên quan đến đảm bảo tài cho BHXH 1.1.1 Những nghiên cứu thu bảo hiểm xã hội 1.1.2 Những nghiên cứu chi bảo hiểm xã hội 1.1.3 Những nghiên cứu đầu tư quỹ BHXH 1.1.4 Những nghiên cứu cân đối quỹ BHXH 10 1.1.5 Những nghiên cứu chế tài BHXH 12 1.2 Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu đảm bảo tài cho bảo hiểm xã hội 13 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ ĐẢM BẢO TÀI CHÍNH CHOBẢO HIỂM XÃ HỘI 14 2.1 Những vấn đề lý luận bảo hiểm xã hội tài bảo hiểm xã hội 14 2.1.1 Bảo hiểm xã hội: Khái niệm, chất chức 14 2.1.2.Tài bảo hiểm xã hội: Khái niệm, đặc điểm chức 18 2.2 Một số vấn đề đảm bảo tài cho bảo hiểm xã hội 21 2.2.1 Khái niệm tiêu chí đánh giá đảm bảo tài cho bảo hiểm xã hội 21 2.2.2 Nội dung đảm bảo tài cho bảo hiểm xã hội 28 2.2.3 Điều kiện để đảm bảo tài cho bảo hiểm xã hội 40 2.3 Kinh nghiệm số nước giới đảm bảo tài cho bảo hiểm xã hội học Việt Nam 50 iii 2.3.1 Kinh nghiệm số nước giới đảm bảo tài cho bảo hiểm xã hội 50 2.3.2 Bài học kinh nghiệm Việt Nam 62 TÓM TẮT CHƯƠNG 64 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG ĐẢM BẢO TÀI CHÍNH CHO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 65 3.1 Tổng quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam 65 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Bảo hiểm xã hội Việt Nam 65 3.1.2.Tổ chức máy hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam 67 3.2 Thực trạng đảm bảo tài cho bảo hiểm xã hội Việt Nam 69 3.2.1 Thực trạng đảm bảo thu bảo hiểm xã hội 69 3.2.2 Thực trạng đảm bảo chi bảo hiểm xã hội 73 3.2.3 Thực trạng trì cân đối, ổn định dài hạn quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam 80 3.2.4 Thực trạng đảm bảocông đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội 85 3.3 Đánh giá thực trạng đảm bảo tài cho bảo hiểm xã hội Việt Nam 92 3.3.1 Những kết đạt nguyên nhân 92 3.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 96 TÓM TẮT CHƯƠNG 104 CHƯƠNG 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO TÀI CHÍNH CHO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 105 4.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội vấn đề đặt đảm bảo tài cho bảo hiểm xã hội Việt Nam thời gian tới 105 4.1.1 Bối cảnh kinh tế- xã hội Việt Nam thời gian tới 105 4.1.2 Những vấn đề đặt đối vớiđảm bảo tài cho bảo hiểm xã hội Việt Nam thời gian tới 110 4.2 Quan điểm phương hướng đảm bảo tài cho bảo hiểm xã hội Việt Nam 112 iv 4.2.1 Quan điểm đảm bảo tài cho bảo hiểm xã hội Việt Nam 112 4.2.2 Phương hướng đảm bảo tài cho bảo hiểm xã hội 114 4.3 Giải pháp nhằm đảm bảo tài cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam 118 4.3.1 Tăng cường vai trò Nhà nước bảo hiểm xã hội 118 4.3.2.Thực quy định thu, chi bảo hiểm xã hội 125 4.3.3 Thực công đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội 131 4.3.4.Đảm bảo quỹ bảo hiểm xã hội trì cân đối, ổn định dài hạn 135 4.3.5 Lựa chọn mô hình bảo hiểm xã hội phù hợp với điều kiện Việt Nam 139 4.3.6 Giải tốt mối quan hệ tài BHXH với NSNN, tài doanh nghiệp, tài hộ gia đình vàcác tài trung gian 140 4.3.7 Hoàn thiện máy quản lý nâng cao chất lượng nhân lực bảo hiểm xã hội 145 4.3.8 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân bảo hiểm xã hội 149 TÓM TẮT CHƯƠNG 151 PHẦN KẾT LUẬN 152 DANH MỤC CÔNG BỐ CÁC KẾT QUẢ CỦA LUẬN ÁN 154 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 155 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Diễn giải ASXH An sinh xã hội BHXH Bảo hiểm xã hội BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHYT Bảo hiểm y tế CNH-HĐH Công nghiệp hóa- đại hóa NLĐ Người lao động NSDLĐ Người sử dụng lao động NSNN Ngân sách nhà nước ILO Tổ chức lao động giới (International Labour Organization) OECD Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (Organization for Economic Co-operation and Development) TCDN Tài doanh nghiệp TNLĐ-BNN Tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng biểu: Bảng 2.1: Mức đóng bảo hiểm hưu trí doanh nghiệp Hàn Quốc 55 Bảng 2.2: Tỷ lệ trả theo thời gian đóng BHXH Hàn Quốc 57 Bảng 2.3: Tỷ lệ trả lương hưu theo tuổi Hàn Quốc 58 Bảng 3.1: Thu quỹ BHXH từ đóng góp NLĐvà NSDLĐ giai đoạn (2007-2013) 70 Bảng 3.2: Tình hình nợ đóng BHXH giai đoạn 2007 đến 2012 71 Bảng 3.3: Tốc độ tăng thu từ ngân sách Nhà nước cho BHXH giai đoạn (2007-2013) 72 Bảng 3.4: Tổng hợp tình hình thu BHXH giai đoạn ( 2007-2012) 72 Bảng 3.5: Số lượt người giải chế độ ốm đau, thai sản 73 Bảng 3.6: Người giải chế độ TNLĐ –BNN 74 Bảng 3.7: Tổng hợp số người hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng 74 Bảng 3.8: Tình hình giải chế độ hưu trí 75 Bảng 3.9: Số người đóng BHXH cho người hưởng BHXH bảo hiểm hưu trí 76 Bảng 3.10: Tình hình giải bảo hiểm hưu trí lần 76 Bảng 3.11: Tổng hợp số người giải hưởng chế độ BHXH giai 2007-2012 78 Bảng 3.12: Tổng hợp tình hình chi giải chế độ BHXH từ nguồn quỹ BHXH giai đoạn 2007-2012 78 Bảng 3.13: Số liệu chi quản lý máy từ năm 2007 đến năm 2012 79 Bảng 3.14: Danh mục cấu vốn đầu tư tài BHXH từ năm (2008 -2012) 80 Bảng 3.15: Tình hình hoạt động đầu tư tăng trưởng quỹ BHXH 82 Bảng 3.16: So sánh lãi suất đầu tư bình quân năm từ hoạt động đầu tư quỹ BHXH với tỷ lệ lạm phát năm giai đoạn (2007 -2012) 82 Bảng 3.17: Tỷ lệ lãi thu số dư bình quân hàng nằm từ quỹ BHXH giai đoạn 2007-2012 83 Bảng 3.18: Tình hình cân đối quỹ BHXH giai đoạn 2007-2012 84 Bảng 3.19: Số đối tượng lao động tham gia BHXH từ năm 2003 đến năm 2013 85 vii Bảng 3.20: Số lao động tham gia BHXH bắt buộc tổng số lao động thuộc diện BHXH bắt buộc 91 Bảng 3.21: Tỷ lệ hoàn thành thu BHXH bắt buộc giai đoạn 2007 đến 94 Bảng 3.22: Tình hình lao động tham gia BHXH tổng số lao động tham gia hoạt động kinh tế giai đoạn (2003-2012) 97 Bảng 3.23: Mức độ quan tâm NLĐ đến quyền lợi BHXH 100 Bảng 3.24: Nguyên nhân NLĐ chưa tham gia BHXH khu vực phi thức 102 Bảng 4.1: Ý kiến NLĐ NSDLĐ tăng tuổi nghỉ hưu 133 Bảng 4.2: Gợi ý danh mục đầu tư từ quỹ BHXH 137 Sơ đồ: Sơ đồ 2.1: Nguồn thu quỹ bảo hiểm xã hội 28 Sơ đồ 2.2: Nội dung chi quỹ BHXH 37 Sơ đồ 4.1: Hệ thồng bảo hiểm hưu trí đa tầng (do OECD xây dựng) 122 Sơ đồ 4.2: Hệ thống bảo hiểm hưu trí đa trụ cột 123 PHẦN MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Bảo hiểm xã hội trụ cột quan trọng hệ thống an sinh xã hội quốc gia, góp phần ổn định xã hội, thực công thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đây nội dung quan trọng hệ thống sách xã hội mà Đảng Nhà nước ta trọng phát triển Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng rõ “Từng bước mở rộng vững hệ thống BHXH ASXH, tiến tới áp dụng chế độ BHXH cho người lao động, tầng lớp nhân dân” Báo cáo trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X nêu: “Xây dựng hệ thống ASXH đa dạng phát triển mạnh hệ thống BHXH, BHYT, tiến tới BHYT toàn dân” Tại báo cáo trị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa X trình Đại hội Đảng lần thứ XI nêu rõ: “Bảo đảm ASXH, tiếp tục sửa đổi hoàn thiện hệ thống BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, trợ giúp cứu trợ xã hội đa dạng, linh hoạt, có khả bảo vệ giúp đỡ thành viên xã hội, đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương” Chính sách BHXH Việt Nam đời từ sớm với Nghị định 218/CP ngày 27/12/1961, đến năm 1995 đổi nghị định số 12/CP ngày 16/1/1995 với nội dung quan trọng là: phạm vi thực sách BHXH từ chỗ bó hẹp khu vực Nhà nước mở rộng sang khu vực Nhà nước; đối tượng tham gia BHXH bắt buộc không cán bộ, công nhân viên chức nhà nước, mà bao gồm tất lao động có hợp đồng từ tháng trở lên đến không thời hạn; sách BHXH từ chỗ mang nặng tính bao cấp, dựa chủ yếu vào ngân sách nhà nước chuyển dần sang hạch toán tiến tới tự bảo đảm cân đối thu, chi ngân quỹ Thực tiễn năm qua cho thấy sách BHXH việc quản lý, tổ chức thực sách đạt nhiều thành tựu đáng kể, đánh dấu phát triển hệ thống an sinh xã hội đất nước Hàng năm, ngành BHXH giải chế độ chi trả trợ cấp hưu trí trợ cấp thường xuyên cho triệu người, giải chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp cho cho hàng triệu lượt người, chi trả chi phí khám chữa bệnh cho hàng chục triệu lượt người, giúp cho người lao động gia đình họ ổn định sống gặp phải rủi ro xã hội phạm vi sách BHXH góp phần đảm bảo công phân phối lại thu nhập đảm bảo an sinh xã hội bền vững Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, BHXH Việt Nam đứng trước khó khăn, thách thức Mặc dù số đối tượng tham gia BHXH tăng mức độ bao phủ BHXH tổng số lao động xã hội thấp, khu vực phi thức Tỷ lệ tuân thủ BHXH chưa cao Mức độ tác động sách BHXH đến đời sống người tham gia BHXH thấp Công tác thu, chi BHXH tồn hạn chế, tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH cho NLĐ chủ sử dụng lao động phổ biến Các đối tượng lao động lợi dụng kẽ hở pháp luật BHXH để trục lợi BHXH làm thất thoát quỹ BHXH, dẫn đến công đối tượng BHXH Hoạt động đầu tư quỹ BHXH đạt hiệu chưa cao thách thức mặt tài BHXH, bối cảnh nay, trước xu hướng toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu tốc độ già hóa dân số diễn nhanh chóng Xuất phát từ thực tế tác giả chọn đề tài "Đảm bảo tài cho bảo hiểm xã hội Việt Nam" để nghiên cứu làm luận án tiến sĩ Mục đích nghiên cứu luận án - Hệ thống hóa vấn đề lý luận BHXH, tài BHXH luận giải đảm bảo tài chínhcho BHXH - Phân tích thực trạng đảm bảo tài cho bảo hiểm xã hội Việt Nam thời gian qua Qua rút kết đạt hạn chế nguyên nhân của kết quả, hạn chế - Đề xuất quan điểm, phương hướng giải pháp nhằm đảm bảo tài cho bảo hiểm xã hội Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đảm bảo tài cho bảo hiểm xã hội Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: BHXH Việt Nam (bao gồm BHXH bắt buộc BHXH tự nguyện, BHTN, không bao gồm bảo hiểm y tế) - Về thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu thực trạng đảm bảo tài cho bảo hiểm xã hội Việt Nam từ sau đổi sách BHXH đến Trong tập trung phân tích giai đoạn sau năm 2007 tức luật BHXH thực thi vào sống, kết đạt hạn chế tồn sở đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo tài cho BHXH Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử, luận án sử dụng phương pháp chung như: thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh đối chứng để phân tích tài BHXH đảm bảo tài cho BHXH đảm bảo thu, đảm bảo chi, đảm bảo quỹ BHXH có khả trì cân đối ổn định dài hạn đảm bảo công đối tượng tham gia - Phương pháp phân tích, tổng hợp: Trên sở kiến thức tích lũy tài BHXH, kết hợp với việc tham khảo tài liệu nước lĩnh vực Tác giả phân tích, tổng hợp hệ thống hóa thành vấn đề lý luận chung tài BHXH đảm bảo tài cho BHXH - Phương pháp thống kê, so sánh đối chiếu: Luận án phân tích, so sánh, đối chiếu số liệu thống kê tình hình thu chi quỹ BHXH, hiệu đầu tư quỹ qua giai đoạn Từ đề xuất phương án phù hợp nhằm bảo đảm tài cho BHXH Việt Nam - Phương pháp thu thập thông tin + Nguồn thu thập số liệu thứ cấp: Niên giám thống kê, báo cáo tài Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số liệu thu thập từ Bộ, Ban ngành có liên quan đến BHXH Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh Xã hội + Nguồn thu thập liệu sơ cấp: Trực tiếp vấn đối tượng BHXH quan quản lý BHXH, gửi phiếu điều tra đến đối tượng BHXH khu vực thức khu vực phi thức quan quản lý BHXH (xem phụ lục) Tác giả gửi phiếu điều tra trực tiếp vấn đối tượng BHXH thuộc khu vực thức phi thức Đối với khu vực thức, tác giả khảo sát thực trạng tham gia BHXH số đơn vị kinh tế thuộc khu vực hành nghiệp, đơn vị kinh doanh thuộc khu vực Nhà nước khu vực tư nhân, trực tiếp vấn phát phiếu điều tra Đối với khu vực phi thức, trực tiếp vấn người lao động tự nơi tác giả sinh sống Ngoài tác giả gửi phiếu điều tra đến số người lao động thuộc khu vực nông thôn để điều tra khảo sát tình hình tham gia BHXH tự nguyện khu vực (xem phụ lục) Những đóng góp Luận án Những đóng góp mặt học thuật Luận án nghiên cứu đưa khái niệm đảm bảo tài cho bảo hiểm xã hội (BHXH) góc độ kinh tế trị học luận giải nội dung đảm bảo tài cho BHXH bao gồm vấn đề: đảm bảo thu; đảm bảo chi; đảm bảo trì cân đối ốn định quỹ BHXH dài hạn; đảm bảo công đối tượng tham gia BHXH Luận án đưa tiêu chí để đánh giá đảm bảo tài cho BHXH bao gồm: mức độ bao phủ hệ thống BHXH; mức độ tuân thủ BHXH; mức độ thụ hưởng người lao động phân theo chế độ BHXH, theo khu vực kinh tế giới tính; mức độ bền vững tài BHXH Luận án đưa điều kiện để đảm bảo tài cho BHXH bao gồm: lựa chọn mô hình BHXH phù hợp, vai trò nhà nước BHXH mối quan hệ tài BHXH với ngân sách nhà nước, tài doanh nghiệp, tài hộ gia đình tài trung gian Những đề xuất rút từ kết nghiên cứu Trên sở tiêu chí đánh giá đảm bảo tài cho BHXH, luận án làm rõ kết hạn chế đảm bảo tài cho BHXH Việt Nam, nguyên nhân hạn chế Khác 5/Trình độ học vấn bạn Chưa tốt nghiệp phổ thông trung học Tốt nghiệp phổ thông trun học Đại học Sau đại học 6/Tính chất công việc bạn Lao động chân tay Nhân viên văn phòng Lao động khối hành nghiệp Lao động thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học Khác 7/Nhận thức bạn BHXH Rất rõ Hạn chế Không quan tâm 8/ Mức độ quan tâm bạn đến quyền lợi BHXH? Rất quan tâm Quan tâm không dám đòi hỏi quyền lợi Không quan tâm Xin bạn vui lòng cho biết hệ số lương bạn Bạn vui lòng cho biết tổng thu nhập bạn trung bình tháng Dưới 1triệu đồng Trong khoảng triệu đồng – triệu đồng Trên triệu đồng Trên 10 trệu đồng Trên 20 triệu đồng Khác (bạn vui lòng ghi cụ thể bao nhiêu) Phần 2: Thực trạng đối tượng tham gia BHXH 9/Nếu bạn thuộc đối tượng BHXH bắt buộc Xin bạn cho biết, đơn vị (tổ chức) bạn làm việc có thực đóng BHXH cho người lao động không? Có Không Không biết 10/Bạn tham gia BHXH năm Từ 1- năm Từ 6-10 năm Trên 10 năm 11/Nếu bạn không thuộc đối tượng BHXH bắt buộc, bạn có tham gia loại hình BHXH tự nguyện không? Có Không Có dự định tham gia 12/Nếu bạn chưa tham gia BHXH tự nguyện, xin bạn vui lòng cho biết lý Thu nhập thấp, không ổn định Thiếu thông tin chưa hiểu hết sách BHXH Biết chưa muốn tham gia chưa hiểu hết BHXH Quá trình chi trả chế độ BHXH phức tạp 13/Ngoài BHXH bạn có tham gia loại hình bảo hiểm thương mại khác không Có Không Phần 3: Về công tác thu chi trả chế độ BHXH A/Nếu bạn thuộc đối tượng BHXH bắt buộc xin vui lòng trả lời câu hỏi sau 14/ Bạn có biết đơn vị (tổ chức) bạn làm việc thực đóng BHXH cho người lao động theo hình thức sau Trực tiếp với quan BHXH Qua tổ chức Hình thức khác 15/Bạn có biết nay, đơn vị ( tổ chức) bạn làm việc trích nộp BHXH cho bạn dựa vào sở sau Dựa mức lương tối thiểu Dựa vào mức thu nhập tối thiểu Khác (xin cho biết cụ thể)…………………………………………… 16/Bạn đánh giá tính minh bạch trình thu BHXH Không hài lòng Hài lòng Rất hài lòng 17/Bạn có nắm hết quy định tỷ lệ đóng- hưởng chế độ BHXH hành không Có nắm Không rõ nắm Biết vài chế độ BHXH 18/Xin bạn cho biết mức độ đánh giá bạn quy định tỷ lệ đóng BHXH cho chế độ BHXH hành 1/Hoàn toàn không đồng ý, không đồng ý, tạm chấp nhận được, đồng ý, hoàn toàn đồng ý Các chế độ BHXH Chế độ bảo hiểm hưu trí Chế độ tử tuất Chế độ ốm đau, thai sản Bảo hiểm tai nạn lao độngbệnh nghề nghiệp Bảo hiểm thất nghiệp 19/Theo bạn tỷ lệ trích nộp BHXH, mức lương người lao đông tổng quỹ lương người sử dụng lao động Quá thấp Thấp Hợp lý Cao Quá cao 20/Đơn vị,(tổ chức) bạn làm việc có đóng BHXH cho người lao động thời hạn không Không đúng, thường chậm Đúng thời hạn, nộp đầy đủ Không biết 21/ Bạn đánh quy định điều kiện hưởng chế độ BHXH 1Hoàn toàn không đồng ý, không đồng ý, tạm chấp nhận, đồng ý, hoàn toàn đồng ý Các chế độ BHXH Chế độ bảo hiểm hưu trí Chế độ tử tuất Chế độ ốm đau, thai sản Bảo hiểm tai nạn lao độngbệnh nghề nghiệp Bảo hiểm thất nghiệp 22/Xin bạn cho biết mức độ đánh giá bạn quy định tỷ lệ hưởng mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 1Hoàn toàn không đồng ý, không đồng ý, tạm chap nhận, đồng ý, hoàn toàn đồng ý Các chế độ BHXH Chế độ bảo hiểm hưu trí Chế độ tử tuất Chế độ ốm đau thai sản Chế độ bảo hiểm TNLĐ- BNN 23/Theo bạn tỷ lệ mức hưởng chế độ BHXH Quá thấp Thấp Hợp lý Cao Quá cao Không biêt 24/Theo bạn tuổi nghỉ hưu nước ta nên mức sau Nam 60 nữ 55 Nam 63 nữ 57 Nam 75 nữ 60 Không quan tâm 25/Theo bạn có nên điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu không? Không nên Nên Không quan tâm 26/Đánh giá bạn thủ tục hành liên quan đến công tác chi trả chế độ BHXH Đơn giản, nhanh thuận tiện Phiền hà, nhiều thời gian lại Ý kiến khác B/Nếu bạn thuộc đối tượng loại hình BHXH tự nguyện, xin bạn vui lòng trả lời câu hỏi sau (những đối tượng BHXH bắt buộc trả lời phần này) 27/Bạn nộp BHXH tự nguyện theo hình thức Đóng trực tiếp cho quan quản lý BHXH Qua tổ chức phường (xã) Qua đại lý 28/Xin cho biết mức độ đánh giá bạn loại hình BHXH tự nguyện BHXH tự nguyên 1Hoàn toàn không đồng ý, không đồng ý, tạm chấp nhận, đồng ý, hoàn toàn đồng ý Tính minh bạch công tác thu chi trả BHXH Những quy định tỷ lệ đónghưởng chế độ BHXH Mức đóng BHXH dựa sở mức thu nhập tối thiếu 29/ Xin bạn cho biết đánh giá bạn thủ tục hành liên quan đến công tác chi trả chế độ BHXH tự nguyện Đơn giản, nhanh thuận tiện Phiền hà, nhiều thời gian lại Ý kiến khác 30/ Xin bạn vui lòng cho biết ý kiên cá nhân bạn để sách BHXH ngày vào sống Xin Cảm ơn bạn kiên nhẫn điền hết câu hỏi phiếu điều tra Chúc bạn sức khỏe hạnh phúc! Phụ lục 16 PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH BHXH VIỆT NAM (Dành cho đối tượng quản lý BHXH) Để phục vụ cho công tác nghiên cứu đề tài “Đảm bảo tài cho bảo hiểm xã hội Việt Nam” Xin Ông (bà) vui lòng điền vào phiếu điều phiếu điều tra sau Những thông tin ông (bà) đưa dành để nghiên cứu hoàn toàn giữ bí mật Cách thức điền phiếu điều tra: Đánh dấu (x) vào câu trả lời mà ông (bà) lựa chọn cho biết ý kiến khác có Phần I: Thông tin cá nhân Họ tên người vấn (không bắt buộc)……………………… Vị trí công tác quan……………………………………………… Tên quan quản lý BHXH……………………………………………… Số điện thoại liên hệ (nếu có)…………………………………………… Phần II: Đánh giá chế độ, sách liên quan đến BHXH 1/Xin ông (bà) vui lòng cho biết mức độ đánh giá ông (bà) chinh sách tiền lương Hợp lý Tương đối hợp lý Chưa hợp lý, nhiều bất cập 2/Nếu ông (bà) cho sách tiền lưong chưa hợp lý Xin ông (bà) vui lòng cho biết vài ý kiến đóng góp ông (bà) sách tiền lương 3/Theo ông (bà) tuổi nghỉ hưu nước ta nên độ tuổi sau Nam 60 nữ 55 Nam 63 nữ 57 Nam 75 nữ 60 Khác PhầnII: Đánh giá thực trạng trình hình thành, phân phối sử dụng quỹ BHXH A/Về công tác thu BHXH 1/ Ông (bà) đánh quy định đối tượng tham gia BHXH hành Chưa phù hợp Tương đối phù hợp Phù hợp 2/Ông (bà) đánh quy định tỷ lệ đóng BHXH Chưa phù hợp nhiều bất cập Tương đối phù hợp Phù hợp 3/Theo ông (bà ) việc trích nộp BHXH, BHYT nên dựa sở Mức lương tối thiểu Mức thu nhập tối thiểu 4/Theo ông (bà) tỷ lệ trích nộp BHXH, BHYT mức lương tối thiểu người lao động tổng quỹ lương người lao động Rất thấp Thấp Hợp lý Cao Quá cao 7/Quỹ BHXH đơn vị ông (bà) quản lý tiến hành thu BHXH theo hình thức sau Thu trực tiếp từ đối tượng tham gia BHXH Thu qua đại lý Thu qua trung gian khác (cơ quan thuế, ngân hàng, ….) 9/Tình hình nợ đóng, chậm đóng BHXH đối tượng BHXH đơn vị ông (bà ) quản lý Rất thấp Thấp Trung bình Cao Rất cao 10/Xin ông (bà) cho biết số nợ đóng, chậm đóng BHXH chủ yếu tập trung vào nhóm đối tượng sau Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc khu vực Nhà nước Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc khu vực nhà nước 11/Theo đánh giá ông (bà) nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm đóng, nợ đóng BHXH Ý thức đối tượng BHXH Cố tình chiếm dụng tiền đóng BHXH để phục vụ mục đích kinh doanh Chế tài xử phạt hành vi chưa nghiêm Tất nguyên nhân 12/ Hàng năm quỹ BHXH đơn vị ông (bà) quản lý có nhận hỗ trợ, đóng góp từ tổ chức, cá nhân nước không? Có không 14/ Ông bà vui lòng cho biết ý kiến đóng góp ông (bà) đề hoàn thiện trình thu quỹ BHXH +Đối với quy định pháp lý thu BHXH: + Đối với quan quản lý BHXH: + Đối với đối tượng BHXH; B/ Về trình chi trả chế độ BHXH 15/Mức độ đánh giá ông (bà) quy định điều kiện hưởng, mức hưởng tỷ lệ hưởng chế độ BHXH nào? Chưa phù hợp Tương đối phù hợp; Phù hợp 15/ Ông bà cho biết khoản chi cho chế độ BHXH chiếm phần lớn Bảo hiểm hưu trí, tử tuất Bảo hiểm ốm đau, tai nạn lao động- BNN Bảo hiểm thai sản Bảo hiểm thất nghiệp 18/Quỹ BHXH đơn vị ông (bà) quản lý chủ yếu chi trả chế độ BHXH theo phương thức Chi trả gián tiếp thông qua đại lý chi trả Chi trả trực tiếp cán quan BHXH Kết hợp hai phương thức 19/Đánh giá ông bà chất lượng cán thực nhiệm vụ chi trả BHXH Rất tốt Tốt Chưa tốt 20/Xin ông bà cho ý kiến đóng góp trình chi trả chế độ BHXH C/Về trình đầu tư quỹ BHXH 21/Theo ông (bà) thực trạng thị trường vốn nước Không ổn định Tương đối ổn định ổn định ổn định 22/Theo ông bà quy định nhà nước danh mục đầu tư quỹ BHXH quỹ BHXH Chưa phù hợp Tạm chấp nhận Phù hợp Hoàn toàn phù hợp 24/Ông (bà ) cho biết tỷ lệ đầu tư quỹ BHXH cho lĩnh vực sau % Mua công trái, trái phiếu phủ, cho NSNN vay: Cho ngân hàng thương mại nhà nước vay Góp vốn vào dự án sở hạ tầng; Đầu tư bât động sản Đầu tư khác 25/Theo ông(bà) hiệu đầu tư quỹ BHXH Rất cao Cao Thấp Rất thấp 27/Xin ông (bà) cho biết ý kiến đóng góp ông (bà) Để nâng cao hiệu đầu tư quỹ BHXH +Đối với nhà nước +Đối với quan quản lý quỹ BHXH: Phần III: Đánh giá trình kiểm tra, giám sát quỹ BHXH 28/ Quỹ BHXH đơn vị ông (bà) quản lý thực việc kiểm tra, giám sát trình hình thành, phân phối sử dụng quỹ nào? tháng lần tháng lần 1năm lần 29 Theo ông (bà) có nên thành lập ban kiểm toán nội để kiểm tra trình hình thành, phân phối sử dụng quỹ BHXH không? Không cần thiết Cần thiết Rất cần thiết 30/ Xin ông (bà) cho biết mức độ ứng dụng công nghệ thông tin quản lý quỹ BHXH đơn vị ông bà Tốt Rất tốt Còn hạn chế 31/Theo ông (bà) có nên sử dụng mã số cá nhân cho đối tượng tham gia BHXH Nên Không cần thiết 32/ Có nên xây dựng chế người dân tham gia vào việc giám sát trình hình thành, phân phối sử dụng quỹ BHXH không Nên Không nên 33/Theo ông (bà) Chất lượng kiểm toán báo cáo tài BHXH nào? Rất tốt Tốt Chưa tốt 34/ Chất lượng cán kiểm tra, giám sát BHXH Rất tốt Tốt Chưa tốt 35/ Công tác giám định BHXH đối tượng hưởng BHXH Rất tốt Tốt Chưa tốt 36/ Theo ông (bà) làm để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tài BHXH - Đối với Nhà nước; - Đối với quan quản lý quỹ BHXH; - Đối với cán kiểm tra, giám sát tài cho BHXH: Xin cảm ơn ông (bà) kiên nhẫn trả lời hết câu hỏi phiếu điều tra Chúc ông (bà) sức khỏe hạnh phúc!
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ Đảm bảo tài chính cho bảo hiểm xã hội Việt Nam, Luận án tiến sĩ Đảm bảo tài chính cho bảo hiểm xã hội Việt Nam, Luận án tiến sĩ Đảm bảo tài chính cho bảo hiểm xã hội Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay