Luận án tiến sĩ Đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

27 140 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:12

HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH ễNG TH HNG ĐảM BảO AN SINH Xã HộI TRÊN ĐịA BàN THàNH PHố Hà NộI Chuyờn ngnh : Kinh t chớnh tr Mó s : 62 31 01 01 tóm tắt Luận án tiến sĩ kinh tế Hà Nội - 2015 M U Tớnh cp thit ca ti H Ni l th ụ ca nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam T tỏi lp n nay, H Ni gi vng l u tu phỏt trin kinh t xó hi v l im sỏng gii quyt cỏc v an sinh xó hi Tuy nhiờn, ỏnh giỏ khỏch quan phi thy, vic m bo an sinh xó hi cho ngi dõn cũn khỏ nhiu hn ch: L th ụ nhng s h nghốo cũn cao, cụng tỏc gim nghốo cũn thiu tớnh bn vng, s h tỏi nghốo cũn chim t l cao; giỏ c hng húa tiờu dựng cho ngi dõn ngy cng t so vi mc thu nhp trung bỡnh ca ngi dõn; So vi th ụ ca mt s nc ang phỏt trin, th ụ H Ni cũn nhiu hn ch vic hoch nh chớnh sỏch mang tớnh cht chin lc, v mụ cho quỏ trỡnh phỏt trin bn vng, hi nhp ton din vi khu vc th gii Vỡ vy, lm gỡ v lm th no thnh ph H Ni m bo an sinh xó hi gúp phn thỳc y phỏt trin kinh t bn vng c v xó hi v bo v mụi trng ỏp ng yờu cu phỏt trin th ụ minh, hin i gúp phn thc hin thng li mc tiờu m ng ó ra: Dõn giu, nc mnh, xó hi dõn ch, cụng bng, minh Xut phỏt t c s v thc trng t ra, tỏc gi la chn ch m bo an sinh xó hi trờn a bn Thnh ph H Ni lm lun ỏn tin s Kinh t, chuyờn ngnh Kinh t chớnh tr Mc ớch v nhim v nghiờn cu 2.1 Mc ớch nghiờn cu Trờn c s nghiờn cu lý lun v m bo an sinh xó hi; phõn tớch thc trng m bo an sinh xó hi trờn a bn thnh ph H Ni, lun ỏn xut phng hng v gii phỏp ch yu nhm m bo tt an sinh xó hi trờn a bn thnh ph H Ni thi gian ti 2.2 Nhim v nghiờn cu - H thng húa v lm rừ hn c s lý lun v m bo an sinh xó hi trờn a bn cp th ụ, bao gm: khỏi nim, c im, mi quan h v iu kin m bo an sinh xó hi trờn a bn cp thnh ph - Tỡm hiu kinh nghim m bo an sinh xó hi ca mt s nc trờn th gii v a phng ca Vit Nam T ú, rỳt bi hc v m bo an sinh xó hi trờn a bn thnh ph H Ni - Phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng m bo an sinh xó hi trờn a bn thnh ph H Ni, bao gm: kt qu t c, hn ch v nguyờn - xut phng hng v gii phỏp ch yu nhm tip tc m bo tt an sinh xó hi trờn a bn thnh ph H Ni thi gian ti i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu i tng nghiờn cu ca lun ỏn l m bo an sinh xó hi trờn a bn thnh ph H Ni Lun ỏn nghiờn cu m bo an sinh xó hi thnh ph - trc thuc Trung ng, l thnh ph c bit - Th ụ ca nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam 3.2 Phm vi nghiờn cu - V ni dung: + Lun ỏn nghiờn cu m bo an sinh xó hi trờn a bn thnh ph H Ni xột trờn cỏc phng din hot ng nhim v, yờu cu ca m bo an sinh xó hi + m bo an sinh xó hi trờn a bn thnh ph H Ni cú ni dung rng ln Vỡ vy, lun ỏn trung nghiờn cu m bo an sinh xó hi vi ba tr ct chớnh: bo him xó hi, th trng lao ng v tr giỳp xó hi, xúa gim nghốo + Lun ỏn i sõu nghiờn cu cỏc iu kin m bo an sinh xó hi trờn a bn thnh ph H Ni trờn ba tr ct chớnh nờu trờn v trung nghiờn cu v: c ch, chớnh sỏch, ngun lc ti chớnh v ngun lc ngi gúp phn m bo an sinh xó hi trờn a bn thnh ph H Ni i tng th hng an sinh xó hi l dõn c trờn a bn thnh ph H Ni; nhng tỏc ng ca c ch, chớnh sỏch n m bo an sinh xó hi, c bit l cỏc chớnh sỏch v an sinh xó hi nh bo him y t, bo him xó hi, giỏo dc o to, gii quyt vic lm, t - V khụng gian: Lun ỏn nghiờn cu m bo an sinh xó hi trờn a bn thnh ph H Ni ó tin hnh nghiờn cu phm vi mu 500 phiu iu tra bng hi i vi ngi dõn qun (Hon Kim, ng a, Ba ỡnh, H ụng; Cu Giy); huyn (Ba Vỡ, an Phng, Hoi c, Phỳc Th, T Liờm) v 100 phiu iu tra i ng cỏn b mt s qun huyn, xó phng trờn a bn thnh ph H Ni (Hon Kim, T Liờm, an Phng, Ba Vỡ v Hoi c) iu tra nghiờn cu phc v cho ỏnh giỏ thc trng m bo an sinh xó hi trờn a bn thnh ph H Ni - V thi gian: Lun ỏn nghiờn cu m bo an sinh xó hi trờn a bn thnh ph H Ni t nm 2008 n Cỏc s liu thng kờ, phõn tớch ch yu nm gn õy v d bỏo nhng yờu cu m bo an sinh xó hi n nm 2020 C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu 4.1 C s lý lun Lun ỏn da trờn h thng quan im ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh v nhng ch trng, ng li c ch, chớnh sỏch ca ng v Nh nc v cụng bng xó hi, an sinh xó hi núi chung; nhng chớnh sỏch v m bo an sinh xó hi ca thnh ph H Ni núi riờng Lun ỏn k tha v lm sỏng t nhng quan im lý lun ca cỏc nh khoa hc nc v th gii v nhng ni dung liờn quan 4.2 Phng phỏp nghiờn cu Lun ỏn s dng tng hp cỏc phng phỏp nghiờn cu Trong ú, lun ỏn chỳ trng s dng cỏc phng phỏp sau: - Phng phỏp nghiờn cu phõn tớch - tng hp - Phng phỏp nghiờn cu tru tng húa khoa hc - Phng phỏp nghiờn cu thng kờ - so sỏnh - Phng phỏp kinh t hc hin i (Mụ hỡnh húa) c bit, lun ỏn s dng phng phỏp iu tra xó hi hc quỏ trỡnh nghiờn cu thc hin ti Nhng úng gúp mi ca lun ỏn - H thng húa v lm rừ c s lý lun v an sinh xó hi v m bo an sinh xó hi trờn a bn cp thnh ph Khng nh rừ bn cht, c im, mi quan h, ni dung v nhng iu kin m bo an sinh xó hi trờn a bn thnh ph - Tỡm hiu kinh nghim m bo an sinh xó hi trờn a bn cp tnh, thnh ph ca mt s a phng, th ụ ca mt s quc gia trờn th gii v Vit Nam; rỳt bi hc kinh nghim i vi m bo an sinh xó hi trờn a bn thnh ph H Ni - Phõn tớch ỳng n, xỏc thc, khoa hc v thc trng m bo an sinh xó hi trờn a bn thnh ph H Ni, bao gm: Nhng kt qu t c, hn ch v nguyờn nhõn ca nhng hn ch - xut phng hng v gii phỏp ch yu nhm tip tc m bo tt an sinh xó hi, gúp phn phỏt trin bn vng v kinh t - xó hi trờn a bn thnh ph H Ni Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun, danh mc ti liu tham kho v ph lc, lun ỏn c kt cu thnh 04 chng, 10 tit Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU 1.1 NHNG CễNG TRèNH NGHIấN CU V AN SINH X HI V M BO AN SINH X HI 1.1.1 Nghiờn cu v m bo an sinh xó hi ca mt s quc gia trờn th gii 1.1.1.1 Nhng nghiờn cu ca cỏc hc gi ngoi nc Tỏc gi James Midgley cun sỏch Basis of social security in Asia: mutual aid, micro-insurance and social security (C s an sinh xó hi chõu : Vin tr ln nhau, bo him vi mụ v an sinh xó hi) cụng b thỏng Hai nm 2011 Tỏc phm Social Security, Medicare & Government Pensions (2012) (an sinh xó hi, chm súc y t v tr cp chớnh ph) ca Joseph Matthews Attorney i sõu bn v li ớch v h thng chm súc y t, nh xó hi, tin lng hu, chớnh sỏch cho nhng ngi cú cụng vi t nc v cỏch thc m bo bo him y t tt nht Trong cụng trỡnh m bo an sinh xó hi: Li ớch hu trớ xó hi v cỏc liờn quan tỏc gi Mike Piper Cụng trỡnh Social Security For Dummies ca tỏc gi Jonathan Peterson Cun sỏch: Social Securiy, the Economy and development (an sinh xó hi, Kinh t v phỏt trin ca tỏc gi James Midgley 1.1.1.2 Nhng nghiờn cu ca cỏc nh khoa hc nc Tỏc gi Nguyn Duy Dng Chớnh sỏch v bin phỏp gii quyt phỳc li xó hi Nht Bn Tỏc gi inh Cụng Tun - ch biờn cun H thng an sinh xó hi ca EU v bi hc kinh nghim cho Vit Nam Chớnh sỏch cụng ca Hoa K giai on 1930-2001 Ngoi ra, nghiờn cu v m bo an sinh xó hi trờn th gii cũn cú cn k n nhng cụng trỡnh khoa hc khỏc nh: Tỏc gi Phan c Th vi bi Chớnh sỏch an sinh xó hi Vit Nam v kinh nghim t mt s thnh viờn ASEM; Tỏc gi Nguyn Kim Bo vi bi H thng m bo xó hi Trung Quc hin nay; Kinh nghim gii quyt mi quan h gia phỏt trin kinh t v an sinh xó hi ca Hoa K, Thy in v c ca tỏc gi Nguyn Hu Dng 1.1.2 Nhng cụng trỡnh nghiờn cu v an sinh xó hi Vit Nam 1.1.2.1 Nhng cun sỏch nghiờn cu v an sinh xó hi Trong tỏc phm Lý thuyt v mụ hỡnh an sinh xó hi (phõn tớch thc tin ng Nai) ca nhúm tỏc gi Phm Vn Sỏng, Ngụ Quang Minh, Bựi Vn Huyn, Nguyn Anh Dng Cun sỏch ca tỏc gi Mai Ngc Cng v Xõy dng v hon thin h thng chớnh sỏch an sinh xó hi Vit Nam.An sinh xó hi i vi nụng dõn nn kinh t th trng Vit Nam Cun sỏch Vn kin ng v an sinh xó hi Cun sỏch Chớnh sỏch xúa úi, gim nghốo - Thc trng v gii phỏp PGS.TS Lờ Quc Lý ch biờn Mt s c bn v chớnh sỏch xó hi Vit Nam hin GS TS Mai Ngc Cng ch biờn 1.1.2.2 ti, hi tho khoa hc nghiờn cu v an sinh xó hi - ti, chng trỡnh nghiờn cu khoa hc ti nghiờn cu khoa hc ca tỏc gi Nguyn Minh Hi: T chc thc hin bo him y t i vi ngi nghốo - Thc trng v gii phỏp.T tng H Chớ Minh v hot ng An sinh xó hi ca tỏc gi Lng Tun Anh An sinh xó hi Vit Nam Ly tin n mc no? ca nhúm tỏc gi Martin Evans, Ian Gough, Susan Harkness, Andrew McKay, o Thanh Huyn v Lờ Thu Ngc Lun c khoa hc cho vic i mi chớnh sỏch m bo xó hi nn kinh t hng húa nhiu thnh phn theo nh hng xó hi ch ngha Vit Nam tỏc gi Minh Cng thc hin Chớnh sỏch an sinh xó hi v vai trũ ca Nh nc vic m bo an sinh xó hi Vit Nam giai on hin nay, tỏc gi Nguyn Vn Chiu - Hi tho, hi ngh khoa hc bn v an sinh xó hi Hi tho quc t v An sinh xó hi cho khu vc phi chớnh thc: Vn v trin vng ó c t chc hai ngy 28-29/3/2012 ti Vin Khoa hc Xó hi Vit Nam Hi tho trao i v cỏc ch xoay quanh trc chớnh l: i) H thng an sinh xó hi Vit Nam v ii) Lao ng khu vc phi chớnh thc v cỏc v an sinh xó hi ca khu vc ny Hai ni dung chớnh ny c trao i v tho lun phiờn hp: Phiờn Nhng lý lun, chớnh sỏch v an sinh xó hi Vin Khoa hc Lao ng v Xó hi (B Lao ng - Thng binh v Xó hi) t chc Hi tho tham "C s khoa hc ca vic xõy dng sn an an sinh xó hi) 1.1.2.3 Lun ỏn Lun ỏn tin s kinh t ngnh Qun lý kinh t Chớnh sỏch an sinh xó hi vi ngi nụng dõn sau thu hi t phỏt trin cỏc khu cụng nghip (Nghiờn cu ti Bc Ninh) ca tỏc gi Nguyn Vn Nhng Lun ỏn tin s Trit hc ca tỏc gi Nguyn Vn Chiu Chớnh sỏch an sinh xó hi v vai trũ ca nh nc vic thc hin chớnh sỏch an sinh xó hi Vit Nam Lun ỏn An sinh xó hi i vi nụng dõn iu kin kinh t th trng Vit Nam ca tỏc gi Mai Ngc Anh Nghiờn cu hiu qu Bỏo hot ng truyn thụng v An sinh xó hi Vit Nam thi k hi nhp quc t ca tỏc gi Dng Vn Thng 1.1.2.4 Bi bỏo nghiờn cu ng trờn cỏc khoa hc v ngoi ngnh Tỏc gi Nguyn Tn Dng (2010), m bo ngy cng tt hn an sinh xó hi v phỳc li xó hi l mt ni dung ch yu ca Chin lc phỏt trin kinh t - xó hi 2011-2020; bi Vai trũ ca chớnh sỏch bo him xó hi, bo him y t i vi an sinh xó hi ca t nc ca tỏc gi Lờ Bch Hng; tỏc gi Vn Quõn vi bi Vn an sinh xó hi giai on hin nay; Tip tc thc hin tt chớnh sỏch u ói ngi cú cụng, m bo an sinh xó hi phỏt trin bn vng ca tỏc gi Nguyn Th Kim Ngõn; tỏc gi Nguyn Vn Tuõn vi Gii phỏp thc hin chớnh sỏch an sinh xó hi Vit Nam hin nay; tỏc gi Mai Ngc Cng vi bi V phỏt trin h thng an sinh xó hi Vit Nam n nm 2020; 1.1.3 Nhng cụng trỡnh nghiờn cu v m bo an sinh xó hi trờn a bn thnh ph H Ni Hi tho quc t (2010, H Ni) ch Phỏt trin bn vng th ụ H Ni hin, anh hựng, vỡ hũa bỡnh v Chờnh lch giu nghốo v phõn tng xó hi H Ni hin Bi tham lun ca nhúm tỏc gi PGS.TS Phan Huy ng (i hc Kinh t - i hc Quc gia H Ni), ThS.NCS Bựi c Tựng (B Lao ng, Thng binh & Xó hi) Phan Anh (Hc Vin Ngõn Hng - H Ni) ti Hi tho Phỏt trin bn vng th ụ H Ni hin, anh hựng, vỡ hũa bỡnh ỏn: Mt s gii phỏp h tr n nh i sng, hc tp, o to ngh v vic lm cho cỏc h vựng chuyn i mc ớch s dng t nụng nghip H Ni gii quyt vic lm cho lao ng khu vc chuyn i mc ớch s dng t ca tỏc gi Hng Minh H Ni vi cỏc bin phỏp tr giỳp phỏt trin doanh nghip nh v va ca Nguyn Th Quang Phỏt trin doanh nghip va v nh nụng thụn: Cỏc gii phỏp to thờm vic lm ca TS Nguyn Tip Mt s gii phỏp to vic lm gn vi gii quyt cỏc xó hi ti H Ni ca TS Nguyn Tip 1.2 NHN XẫT CHUNG V NHNG CễNG TRèNH KHOA HC NGHIấN CU Cể LIấN QUAN N TI LUN N V NHNG KHONG TRNG CN TIP TC NGHIấN CU TRONG LUN N V M BO AN SINH X HI TRấN A BN THNH PH H NI 1.2.1 Nhn xột chung v nhng cụng trỡnh khoa hc ó nghiờn cu cú liờn quan n ti lun ỏn Hu ht cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ó cp v phõn tớch rừ c s lý lun v khỏi nim, vai trũ ca an sinh xó hi Cỏc cụng trỡnh ó cho tỏc gi cú cú cỏi nhỡn ton din v cu trỳc, mụ hỡnh ca an sinh xó hi, hng nghiờn cu an sinh xó hi i nhiu gúc , khớa cnh khỏc nhau, tựy thuc mc ớch, nhim v v chuyờn mụn, lnh vc nghiờn cu Gúp phn a nhng lun c, lun chng thuyt phc v thc trng an sinh xó hi i vi ngi dõn (nht l i tng yu th xó hi) hin Trờn c s nghiờn cu thc trng, cỏc cụng trỡnh khoa hc ó phõn tớch cỏc nguyờn nhõn (khỏch quan, ch quan, ch yu, th yu) tỏc ng n quỏ trỡnh thc hin, trin khai an sinh xó hi thi gian qua Mc dự t c nhng kt qu ỏng thuyt phc nhng trờn thc t, cũn nhng t cn phi tip tc nghiờn cu, ú l: Th nht, bn cht ca m bo an sinh xó hi v m bo an sinh xó hi cho ngi dõn thnh ph cha c gii quyt mt cỏch cú h thng thu ỏo; Th hai, cu trỳc ca an sinh xó hi hin cũn cha thng nht, xut hin nhng khỏi nim mi thuc tr ct ca an sinh xó hi nhiu cụng trỡnh khoa hc, nghiờn cu cha tip cn, hoc tip cn cha cú h thng, hin i m trờn th gii hin khụng tha nhn; Th ba, cỏc cụng trỡnh nghiờn cu cha i vo lm rừ c cỏc iu kin (ngun nhõn lc, ti chớnh, ) mt cỏch khoa hc nhm m bo an sinh xó hi cho ngi dõn núi chung, v nhng ngi dõn yu th xó hi núi chung; Th t, cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v an sinh xó hi núi chung, m bo an sinh xó hi cho ngi dõn thnh ph H Ni thi gian qua rt ớt 1.2.2 Nhng khong trng v m bo an sinh xó hi trờn a bn thnh ph cn tip tc nghiờn cu lun ỏn - Nghiờn cu v lm rừ hn c s lý lun v an sinh xó hi, m bo an sinh xó hi cho ngi dõn thnh ph giai on hin - Phõn tớch, lun gii nhng iu kin nhm m bo an sinh xó hi trờn a bn thnh ph Nghiờn cu, tỡm hiu kinh nghim cỏc nc v kinh nghim m bo an sinh xó hi cho ngi dõn trờn a bn thnh ph mt s a phng nc T ú, rỳt nhng bi hc b ớch v m bo an sinh xó hi trờn a bn thnh ph H Ni - Nhng thc tin m bo an sinh xó hi cho ngi dõn Th ụ H Ni c phõn tớch v chng minh trờn ba tr ct ch yu (bo him xó hi, th trng lao ng v tr giỳp xó hi) Thụng qua ú, lun ỏn s ỏnh giỏ khỏch quan, khoa hc v thc trng cỏc iu kin m bo an sinh xó hi trờn a bn thnh ph H Ni xut phng hng, gii phỏp ch yu y mnh cú hiu qu m bo an sinh xó hi trờn a bn thnh ph H Ni thi gian ti Tiu kt chng Nhng liờn quan n an sinh xó hi v m bo an sinh xó hi cho ngi dõn cha cp n khong trng cn cp n ú l: Vic m bo an sinh xó hi trờn a bn th ụ H Ni di gúc kinh t chớnh tr Vic lun gii Vic m bo an sinh xó hi trờn a bn th ụ H Ni t gúc nhỡn kinh t chớnh tr: Nghiờn cu cỏc khỏi nim liờn quan n mc ớch ca ti; nghiờn cu tm quan trng ca vic gii m bo an sinh xó hi trờn a bn th ụ H Ni th ụ m bo phỏt trin bn vng; ỏnh giỏ khoa hc thc trng vic m bo an sinh xó hi trờn a bn th ụ H Ni; phng hng v gii phỏp ton din y mnh v hiu qu ca õy chớnh l xut phỏt im ca vic nghiờn cu chuyờn tng quan Chng C S Lí LUN V THC TIN M BO AN SINH X HI TRấN A BN THNH PH 2.1 KHI NIM, C IM V MI QUAN H GIA M BO AN SINH X HI I VI PHT TRIN KINH T - X HI TRấN A BN THNH PH 2.1.1 Khỏi nim 2.1.1.1 An sinh xó hi v nhng tr ct c bn * Khỏi nim an sinh xó hi Trờn c s nghiờn cu nhng quan im ca cỏc t chc, cỏc nh khoa hc v ngoi nc, theo tỏc gi: An sinh xó hi l vic Nh nc v xó hi s dng cỏc cụng c, bin phỏp nhm hn ch, phũng nga v khc phc ri ro cho cỏc thnh viờn cng ng b mt hoc gim thu nhp bi cỏc nguyờn nhõn m au, thai sn, tai nn lao ng, tht nghip, thng tt, tui gi; ng thi, bo m chm súc y t v tr cp cho cỏc gia ỡnh ụng Vi cỏch tip cn trờn õy, cu trỳc ca an sinh xó hi bao gm: Cỏc chớnh sỏch, chng trỡnh mang tớnh cht phũng nga ri ro; Cỏc chớnh sỏch, chng trỡnh mang tớnh cht gim thiu ri ro v cỏc chớnh sỏch, chng trỡnh mang tớnh cht khc phc ri ro 2.1.1.2 Khỏi nim m bo an sinh xó hi trờn a bn thnh ph - Khỏi nim m bo an sinh xó hi m bo an sinh xó hi l m bo cỏc iu kin thc hin tt cỏc chớnh sỏch an sinh xó hica Nh nc v xó hi nhm hn ch, phũng nga v khc phc nhng ri ro cho cng ng dõn c, nhúm dõn c yu th xó hi b mt hoc gim thu nhp nhõn t tỏc ng khỏch quan v ch quan Ni hm ca khỏi nim m bo an sinh xó hi, cú th thy rừ: Mt l, m bo an sinh xó hi l m bo cỏc iu kin nhm thc hin tt cỏc chớnh sỏch an sinh xó hi ca Nh nc v xó hi Hai l, chớnh sỏch an sinh xó hi luụn phi a dng, phong phỳ v phi thc hin nng ghộp nhiu chớnh sỏch khỏc nhm m bo tt nht cho mi mt i sng ca i tng c th hng xó hi Ba l, thc hin tt c cỏc iu kin m bo an sinh xó hi gúp phn hn ch, phũng ngng nhng ri ro phỏt sinh iu kin ch quan v khỏch quan tỏc ng - Khỏi nim m bo an sinh xó hi trờn a bn thnh ph m bo an sinh xó hi trờn a bn thnh ph l m bo cỏc iu kin cn thit thc hin tt chớnh sỏch an sinh xó hi ca Nh nc v xó hi nhm hn ch, phũng nga v khc phc nhng ri ro nhng tỏc ng khỏch quan n cng ng dõn c trờn a bn, m bo s n nh v phỏt trin ca thnh ph T khỏi nim v m bo an sinh xó hi trờn a bn thnh ph chỳng ta thy ni hm ca khỏi nim bao gm nhng ni dung c bn sau: Th nht, m bo an sinh xó hi trờn a bn thnh ph bao gm nhng iu kin nhm thc hin tt cỏc chớnh sỏch an sinh xó hi ca ng, Nh nc v ca a phng quỏ trỡnh m bo an sinh xó hi cho ngi dõn Th hai, ch th th hng ca vic m bo an sinh xó hi trờn a bn thnh ph l nhng ngi dõn yu th, chu nhiu ri ro yu t khỏch quan mang li õy l nhng i tng thnh ph cn phi huy ng cỏc iu kin cn thit m bo tt nht cuc sng cho h Th ba, ch th tham gia vo vic m bo an sinh xó hi l Nh nc, t chc chớnh tr - xó hi, cỏ nhõn v bn thõn i tng c th hng Vic huy ng ngun lc cho m bo an sinh xó hi c tin hnh theo hỡnh thc xó hi húa Th t, mc tiờu quan trng ca vic m bo an sinh xó hi trờn a bn thnh ph l nhm m bo s phỏt trin bn vng v kinh t - xó hi gn vi vic bo v mụi trng cho thnh ph quỏ trỡnh hi nhp, phỏt trin kinh t 2.1.2 c im ca m bo an sinh xó hi trờn a bn thnh ph - i tng th hng an sinh xó hi trờn a bn thnh ph rt a dng v phong phỳ ú, kh nng bao ph ca cỏc chớnh sỏch an sinh xó hi n tt c cỏc thnh viờn xó hi l rt khú khn - Ch th tham gia m bo an sinh xó hi trờn a bn thnh ph ch yu l Nh nc v cỏc t chc xó hi - Lc lng thc thi (t chc b mỏy nghiờn cu, hoch nh chớnh sỏch v theo dừi hot ng lnh vc m bo an sinh xó hi) a bn thnh ph thng m bo tt hn cht lng so vi lc lng thc thi nhng a phng cú iu kin kinh t - xó hi cũn nhiu khú khn -Ngun lc ti chớnh m bo an sinh xó hi thnh ph mc dự c quan tõm hn so vi nhng a phng khỏc song cũn gp nhiu khú khn quỏ trỡnh huy ng v gii ngõn -Chớnh sỏch m bo an sinh xó hi trờn a bn thnh ph thng b lc hu nhanh hn cỏc a bn khỏc tỏc ng ca quỏ trỡnh phỏt trin khu cụng nghip, khu ch xut v ụ th ln 12 vo thỏng nm 2008, H Ni hin gm 12 qun, th xó v 17 huyn ngoi thnh Sau t m rng a gii hnh chớnh vo thỏng nm 2008, thnh ph cú din tớch 3.324,92 km 3.1.2 iu kin kinh t - k thut L trung tõm chớnh tr ca c nc, H Ni c u tiờn u t phỏt trin kinh t, hoỏ, xó hi v l ni cú mụi trng u t hp dn hng u ca t nc Nhiu on kinh t v doanh nghip v ngoi nc ó v ang mong mun u t vo H Ni Trong hn nm qua, k t H Ni m rng a gii hnh chớnh kinh t H Ni tng trng liờn tc vi tc cao Tc tng trng GDP ca H Ni qua cỏc giai on u cao hn tc tng trng trung bỡnh ca c nc khong 4% Nh trỡ tc tng trng kinh t cao ó to iu kin thun li cho H Ni trin khai nhiu d ỏn phỏt trin kinh t, hoỏ, xó hi, y mnh cụng nghip húa, hin i húa H Ni phỏt trin kinh t theo c cu mnh v dch v, du lch Tuy nhiờn lnh vc cụng nghip, thnh ph ó xõy hon chnh khu cụng nghip, 11 cm cụng nghip va v nh S c s sn xut cụng nghip trờn a bn ngy cng tng nhanh v chim t trng cao so vi cỏc a phng c nc (Nm 2005, s c s sn xut cụng nghip trờn a bn thnh ph l 83 479 c s, n nm 2012, tng lờn thnh 94 682 c s) 3.1.3 iu kin xó hi V dõn s: H Ni l ni cú nhiu dõn nhp c t cỏc a phng khỏc n cụng tỏc, lp nghip Nm 2011, tng dõn s H Ni t xp x 6,9 triu ngi, chim 7,8% dõn s ton quc Thi k 2008 - 2012 tc tng dõn s bỡnh quõn hng nm t 3,7%, cao nhn rt nhiu so vi tc tng dõn s ton quc V giỏo dc: Nm 2009, H Ni cú 677 trng tiu hc, 581 trng trung hc c s v 186 trng trung hc ph thụng vi 27.552 lp hc, 982.579 hc sinh V nh cho ngi dõn: L th ụ ca mt quc gia nghốo, thu nhp bỡnh quõn u ngi cũn thp, song H Ni li l mt nhng thnh ph cú giỏ bt ng sn vo din cao nht th gii V lnh vc y t: Nm 2012 , thnh ph H Ni cú 638 c s khỏm cha bnh trc thuc s Y t thnh ph, ú cú 55 bnh vin, 577 trm y t xó phng iu kin t nhiờn, kinh t - xó hi l mt nhng yu t quan trng nh hng trc tip n vic hoc nh ch trng, chớnh sỏch v quỏ trỡnh m bo an sinh xó hi cho ngi dõn Vỡ th, ũi hi Th ụ H Ni phi a c nhng quyt sỏch quan trng s dng v ch ng hp lý cỏc iu kin trờn to ng lc cho phỏt trin ca th ụ, l yu t hng u cho vic m bo an sinh xó hi trờn a bn H Ni 13 3.2 THC TRNG M BO AN SINH X HI TRấN A BN THNH PH H NI GIAI ON 2008 N NAY 3.2.1 Khỏi quỏt vic m bo an sinh xó hi trờn a bn Thnh ph H Ni - Quỏ trỡnh thc hin chớnh sỏch bo him xó hi v bo him y t cho ngi dõn Thnh ph H Ni + S ngi tham gia bo him xó hi, bo him y t ca Thnh ph H Ni tng nhanh: Nm 2009, cú 24.426 n v, vi 1.740.000 ngi tham gia (trong ú cú 964.830 ngi tham gia bo him xó hi, bo him y t; 701.109 ngi tham gia bo him tht nghip, 775.170 ngi ch tham gia bo him y t) tng s tin thu c l 5.436,5 t So vi nm 2008, tng 1.252,25 t (30%), 3.493 n v v tng 160.659 lao ng + Bo him xó hi Thnh ph H Ni ó gúp phn quan trng vic Xõy dng bn hng dn nghip v v tham gia xõy dng bn quy phm phỏp lut + Hot ng cp s, cp th bo him xó hi, bo him y t cho ngi lao ng v ngi dõn c tin hnh nhanh chúng, hiu qu - Vic thc hin xúa úi, gim nghốo Thnh ph H Ni Sau sỏp nhp H Tõy v thnh ph H Ni, t l h nghốo cú xu hng tng lờn Nht l, khu vc nụng thụn ngoi thnh s h c danh sỏch ngi nghốo (thoỏt nghốo) nhng thiu bn vng Hin nay, s h nghốo 148.148 h, chim 9,6% tng s h chung ton thnh ph (trong ú cú 2.008 h nghốo thuc din chớnh sỏch ngi cú cụng, 21.831 h nghốo cú thnh viờn ang hng tr cp xó hi hng thỏng, cú 11.250 h cú ngi gi yu, ngi b bnh him nghốo, gia ỡnh khụng cú kh nng thoỏt nghốo, 2.826 h nghốo cú thnh viờn l ngi dõn tc thiu s, 49.257 h nghốo cú ch h l n) - Gii quyt vic vic lm (th trng lao ng) cho ngi lao ng Thnh ph H Ni thi gian quan Sau nhp tnh (H Ni - H Tõy) di tỏc ng ca cuc khng hong kinh t, H Ni gp nhiu khú khn song i vi ch tiờu v cụng tỏc lao ng vic lm ó t c mt s thnh tu nh sau: Mt l, ch chng gii quyt vic lm cho lao ng c thnh ph H Ni trin khai ng b v kp thi; Hai l, to cụng n vic lm cho nhiu ngi lao ng, c bit l lao ng di c t cỏc vựng khỏc lờn thnh ph H Ni lm n, hc v sinh sng; Ba l, cụng tỏc tuyờn truyn v vic lm v xut khu lao ng bc u c trin khai sõu rng, hiu qu; Bn l, cụng tỏc o to, mụ hỡnh o to, trung tõm dy ngh c m rng; Nm l, nhiu a 14 phng trỳ trng ngnh ngh truyn thng, gi gỡn bn sc dõn tc ca tng a phng 3.2.2 Vic thc hin cỏc iu kin m bo an sinh xó hi trờn a bn Thnh ph H Ni t nm 2008 n 3.2.2.1 Thc trng v nõng cao nhn thc ca cỏc cp, cỏc ngnh v ngi dõn v ý ngha vic m bo an sinh xó hi cho ngi dõn trờn a bn Thnh ph H Ni * Nhn thc v vic m bo an sinh xó hi vi vic n nh chớnh tr xó hi ỏnh giỏ thc trng nhn thc ca i ng cỏn b lnh vc an sinh xó hi v ngi dõn trờn a bn thnh ph, tỏc gi ca lun ỏn ó tin hnh iu tra vi cõu hi: Nhn thc v tm quan trng ca vic m bo an sinh xó hi cho ngi dõn i vi vic n nh chớnh tr - xó hi ti a phng? Kt qu cõu hi trờn thu c kt qu: 0% ng cỏn b cho rng vic m bo an sinh xó hi khụng quan trng hoc ớt quan trng; Mc quan trng trung bỡnh ch chim cú 7%; Cũn li 93% ý kin c hi cho rng vic m bo an sinh xó hi cho ngi dõn quan trng v rt quan trng i vi vic n nh chớnh tr - xó hi ti a phng Kt qu cho thy, hu ht cỏn b ng, chớnh quyn cỏc cp ca thnh ph H Ni u nhn thc rừ tm quan trng ca vic m an sinh xó hi gúp phn n nh chớnh tr - xó hi trờn a bn thnh ph V phớa ngi dõn: 10% ngi dõn ỏnh giỏ vic m bo an sinh xó hi khụng quan trng hoc ớt quan trng i vi vic n nh chớnh tr - xó hi; 47% cho rng vic m bo an sinh xó hi quan trng bỡnh thng; 43% ngi dõn cho rng quan trng v rt quan trng * Nhn thc v m bo an sinh xó hi i vi phỏt trin kinh t v hi nhp kinh t quc t ca a phng Tỏc gi ó a cõu hi iu tra: Nhn thc ca ễng (B) v tm quan trng ca vic m bo an sinh xó hi cho ngi dõn i vi phỏt trin kinh t - xó hi v hi nhp kinh t quc t? Vi kt qu thu c cõu hi iu tra trờn cho thy cú s chờnh lch v vic ỏnh giỏ v tiờu mc ỏnh giỏ v khụng quan trng v ớt quan trng gia i ng cỏn b v ngi dõn: 0% cỏn b cho rng vic m bo an sinh xó hi khụng quan trng hoc ớt quan trng i vi vic phỏt trin kinh t - xó hi v hi nhp kinh t quc t, song cú n 11% ngi dõn cho rng khụng quan trng hoc ớt quan trng Cú 85% i ng cỏn b cho rng ny quan trng hoc rt quan trng, ú cú 60% cho rng quan trng v rt quan trng Cú th thy, kt qu thu c cú s chờnh lch khỏc mc (1) v (2), cũn c bn u trờn 50% khng nh tm quan trng ca vic m 15 bo an sinh xó hi i vi vic phỏt trin kinh t - xó hi v hi nhp kinh t quc t trờn a bn thnh ph * Nhn thc ca cỏn b, ngi dõn v m bo an sinh xó hi i vi cụng bng xó hi v phỏt huy giỏ tr nhõn ca dõn tc Tỏc gi Lun ỏn ó a cõu hi iu tra nghiờn cu: ễng (B) hóy ỏnh giỏ v tm quan trng ca vic m bo an sinh xó hi i vi cụng bng xó hi v phỏt huy giỏ tr nhõn ca dõn tc a phng? Cõu hi ny, ó thu c kt qu iu tra nghiờn nghiờn cu nh sau: V phớa i ng cỏn b an sinh xó hi v cỏc cp ng, chớnh quyn u nhn mnh n tm quan trng c bit vic m bo an sinh xó hi n vic cụng bng v phỏt huy giỏ tr nhõn o, nhõn ca dõn tc (94% ý kin c hi cho rng: Vic m bo an sinh xó hi quan trng v rt quan trng i vic m bo cụng bng xó hi v phỏt huy giỏ tr truyn thng nhõn ca dõn tc) V phớa ngi dõn, cha nhn thc y v khỏi nim, cu trỳc, chc nng ca an sinh xó hi nờn cũn 8% cho rng ni dung tiờu ny khụng quan trng hoc ớt quan trng Song cú 69% ý kin ngi dõn c iu tra cho rng quan trng v rt quan trng 3.2.2.2 Thc trng ngun lc ti chớnh m bo an sinh xó hi trờn a bn Thnh ph H Ni Nm 2012, tng dõn s thnh ph H Ni t 6,96 triu ngi, chim 7,84% tng dõn s ton quc, tng thờm 0,71 triu ngi so vi nm 2008 Giai on 2008-2012, tc tng dõn s bỡnh quõn mi nm t 2,3%, cao hn rt nhiu so vi tc tng dõn s ca ton quc Xột v tc tng GDP, nm 2012, GDP ca thnh ph H Ni t mc tng 8,1%, cao hn nhiu so vi tc tng trng kinh t ca c nc (5,2%) Tớnh chung thi k 2008-2012, GDP tng bỡnh quõn khong 9,5%/nm, cao hn gn 1,6 ln so vi tc tng bỡnh quõn ca c nc (5,9%/nm) * Ngun lc ti chớnh cho lnh vc xúa úi, gim nghốo Nm 2010, thnh ph H Ni ó trin khai h tr trc tip v cho vay u t sn xut ti 403.810 h nghốo v ó t c kt qu gim nhanh chúng s h nghốo theo chun nghốo riờng ca thnh ph H Ni (Chun nghốo riờng ca thnh ph H Ni) Sau ỏp dng iu chnh tng chun nghốo giai on 2011 - 2015, s h nghốo c h tr trc tip v cho vay u t sn xut nm (2011 v 2012) t 526.493 h, iu ny gúp phn cho gim mnh s h nghốo theo chun nghốo riờng ca thnh ph H Ni t 116,05 nghỡn h, tng ng 7,52% (u nm 2011) xung cũn 59,37 nghỡn h, tng ng 3,55% (u nm 2013) * Ngun lc m bo thc hin chớnh sỏch th trng lao ng ch ng Thi k 2010 - 2012, ngun u t thc hin chớnh sỏch th trng lao ng ch ng ca thnh ph H Ni cú xu hng tng, t tc tng 16 bỡnh quõn 25,7%/nm, Trong ú, ngõn sỏch thnh ph H Ni tng mnh nht, t tc tng bỡnh quõn 42%/nm v ngõn sỏch Trung ng tng 4,1%/nm, ú ngõn sỏch huy ng t cỏc ngun khỏc cú xu hng gim mnh vi mc gim bỡnh quõn 30%/nm: V c cu, nm 2012, tng u t t 1.601 t ng, ú ch yu l t ngõn sỏch thnh ph H Ni (1.249 t ng, chim 78%) v ngõn sỏch thnh ph Trung ng (291,3 t ng, chim 18,2%) Ngun xó hi húa v cỏc ngun thu hp phỏp khỏc ch t 61,2 t (chim 3,8%) * Ngun lc m bo thc hin chớnh sỏch bo him xó hi V thu bo him xó hi: Nm 2012, tng thu qu bo him xó hi t 15.333 t ng, tng gp 3,2 ln so vi nm 2008 (4.184,25 t ng) V cõn i thu - chi qu bo him xó hi: Mc dự thu qu bo him xó hi cú xu hng tng nhanh cựng vi xu hng tng lc lng lao ng tham gia bo him xó hi, song mc chi qu bo him xó hi tng nhanh hn thu qu bo him xó hi, nờn t l chi/thu cng gia tng, t khong 69% nm 2008 lờn 76,2% vo nm 2012, cho thy nguy c bt n v qu rt ln * Ngun lc ti chớnh m bo thc hin chớnh sỏch tr giỳp xó hi Thi k 2008-2012 ngun ngõn sỏch u t thc hin chớnh sỏch tr giỳp xó hi ca thnh ph H Ni cú xu hng tng mnh, t tc tng bỡnh quõn 51,3%/nm, nhiờn nm 2012 mc u t t 1.045 t ng, gim nhiu so vi nm 2011 (83,7 t ng) Trong ú, ch yu l t ngõn sỏch thnh ph H Ni (chim hn 90% tng ngõn sỏch u t), t tc tng bỡnh quõn 51,8%/nm v ngõn sỏch xó hi húa huy ng t cỏc ngun khỏc t tc tng bỡnh quõn 42,9%/nm Ngõn sỏch chi cho tr cp xó hi thng xuyờn v t xut nm 2012 t 719,7 t ng, tng 6,7 ln so vi nm 2008 (108 t ng) v tc tng bỡnh quõn thi k 2008-2012 t 60,7%/nm (tr cp xó hi thng xuyờn) v 59,3% (tr cp xó hi t xut) 3.2.2.3 Thc trng v cỏc ch trng, chớnh sỏch m bo cho chng trỡnh an sinh xó hi Thnh ph H Ni Trờn c s ch trng, chớnh sỏch ca ng, Nh nc, ng b, chớnh quyn thnh ph H Ni dng sỏng to vo iu kin c th trờn a bn thnh ph, phng hng phỏt trin th ụ giai on 2010 2015, Ngh quyt i hi i biu ln th XV ng b thnh ph H Ni ó nhn mnh: Phỏt trin kinh t tng trng nhanh v bn vng, hi hũa vi phỏt trin cỏc lnh vc húa - xó hi, nõng cao cht lng i sng nhõn dõn, lm ng lc thỳc y phỏt trin Vựng Th ụ t c c Phng hng nờu trờn, cỏc Ngh quyt i biu ln th XV ng b thnh ph ó nờu c th ch trng tng lnh vc c th: V 17 ch trng, chớnh sỏch bo him xó hi; Ch trng, chớnh sỏch v th trng lao ng; V chớnh sỏch i vi ngi cú cụng vi cỏch mng: V chớnh sỏch xúa úi, gim nghốo; V chớnh sỏch tr giỳp xó hi 3.2.2.4 Thc trng nng lc t chc trin khai thc hin nhim v ca lc lng tham gia m bo an sinh xó hi trờn a bn Thnh ph H Ni C cu t chc b mỏy ca S gm 01 ng giỏm c v ng phú giỏm c, 11 phũng chuyờn mụn nghip v v 39 n v trc thuc S lng cỏn b cụng chc, viờn chc v lao ng hp ng ti S l 150 ngi Tng s cỏn b, cụng chc, viờn chc v ngi lao ng ton ngnh l 2.619 ngi * i ng cỏn b thc thi chớnh sỏch th trng lao ng v tr giỳp xó hi B mỏy qun lý nh nc v thc thi chớnh sỏch th trng lao ng v tr giỳp xó hi ca thnh ph H Ni hin ti c b trớ theo cp (thnh ph; Qun/Huyn; Xó/phng, gm: Ti cp thnh ph: Tng s Phũng ban vi bỡnh quõn khong - 10 cỏn b/1 phũng ban, m nhim cỏc chc nng v nhim v gn vi lnh vc th trng lao ng v tr giỳp xó hi c th sau: V thc thi chớnh sỏch th trng lao ng ch ng: Phũng o to ngh v Phũng Chớnh sỏch Lao ng Vic lm; V thc thi chớnh sỏch tr giỳp xó hi: Phũng Bo tr xó hi v Phũng Bo v, Chm súc Cp qun, huyn: Bỡnh quõn mi qun/huyn cú 01 Trng phũng v t 1-3 Phú trng phũng, ngoi cú cỏc chuyờn viờn, nhõn viờn V nhõn s, y ban nhõn dõn qun/huyn trc tip qun lý, S Lao ng - Thng binh v xó hi ch o thc hin chuyờn mụn theo ngnh dc Ti cp Xó, Phng: Bỡnh quõn mi xó, phng cú - cỏn b kiờm nhim m nhim cỏc cụng vic thuc chuyờn mụn ca ton lnh vc lao ng, ngi cú cụng v xó hi * i ng cỏn b thc thi chớnh sỏch bo him xó hi n 31/12/2008 bo him xó hi thnh ph H Ni cú 40 n v trc thuc, ú 11 phũng nghip v, 29 bo him xó hi qun, huyn, thnh ph; vi 956 cỏn b, cụng chc, viờn chc, ú 329 cỏn b, cụng chc, viờn chc lm vic ti phũng bo him xó hi thnh ph, 627 cỏn b, cụng chc, viờn chc lm vic ti bo him xó hi qun, huyn Thc hin Ngh nh 94/2008/N - CP ca Chớnh Ph v Quyt nh s 4969/Q - bo him xó hi ngy 10/11/2008 ca bo him xó hi Vit Nam, bo him xó hi thnh ph ó sp xp n nh t chc, cỏn b theo c cu 10 phũng nghip v hot ng cú hiu qu t nhng ngy u nm 2009 n 31/12/2009, bo him xó hi thnh ph cú 40 n v trc thuc, vi 936 cỏn 18 b cụng chc viờn chc ú cú 324 lm vic ti phũng, 612 cỏn b cụng chc, viờn chc lm vic ti bo him xó hi huyn * Cht lng i ng cỏn b thc thc hin chớnh sỏch an sinh xó hi Vi cõu hi iu tra v cht lng phc v ca i ng cỏn b lnh vc an sinh xó hi cp c s: ỏnh giỏ ca ễng/B v i ng cỏn b hot ng lnh vc lao ng - xó hi a phng? Vi kt qu thu c sau cõu hi trờn nh sau, ta thy rng: V trỡnh chuyờn mụn ca i ng cỏn b lnh vc Lao ng - Xó hi mc trung bỡnh chim t l cao 62%, mc ỏnh giỏ tt v rt tt chim 23% Trong ú cũn 4% cỏn b c ỏnh giỏ l yu v kộm Kt qu thu c nh trờn cho thy, trỡnh chuyờn mụn, nghip v i ng cỏn b lnh vc ny mc trung bỡnh l ch yu V thỏi vi nhõn dõn, tinh thn trỏch nhim vi cụng vic: Ch yu ch c ngi dõn ỏnh giỏ mc trung bỡnh vi 62%, tt v rt tt chim 41% iu ú cho thy a s cỏn b chớnh sỏch cú trỏch nhim vi cụng vic, lun chỳ ý trỡ mi quan h tt vi qun chỳng nhõn dõn 3.2.2.5 Nng lc t an sinh ca i tng th hng trờn a bn Thnh ph H Ni * V nng lc tham gia th trng lao ng ca ngi dõn S lao ng khụng cú chuyờn mụn k thut gim nhanh, t 2.231,8 nghỡn ngi (chim 67,7% lc lng lao ng ang lm vic) nm 2011 gim xung cũn 2.066,9 nghỡn ngi (chim 62,7% lc lng lao ng ang lm vic) nm 2012 Lc lng lao ng qua o to ngh trỡnh s cp tng mnh nht, t 89,4 nghỡn ngi (chim 2,7%) nm 2011 tng lờn 213,7 nghỡn ngi (chim 6,5%) nm 2012; tip n l nhúm lao ng cú trỡnh cao ng, i hc tr lờn tng t 687,7 nghỡn ngi (tng ng 20,9%) nm 2011 tng lờn 729,4 nghỡn ngi (tng ng 22,1%) nm 2012 * V nng lc tham gia bo him xó hi ca ngi dõn Nm 2012 cú 2.032,7 nghỡn lao ng (tng ng 61,6% tng lc lng lao ng ang lm vic) lm vic cho kinh t h gia ỡnh v cỏ nhõn; tip n l lm vic cỏc doanh nghip nh nc (673,8 nghỡn ngi, tng ng 20,4%) S lao ng lm vic cỏc doanh nghip cú u t nc ngoi chim t l khụng ỏng k vi 673,8 nghỡn ngi, tng ng 2,8% Theo kt qu kho sỏt 210 h gia ỡnh cú ngi lao ng thuc din tham gia bo him xó hi t nguyn cho thy, bo him xó hi t nguyn khụng phi l s la chn nht ca cỏc h gia ỡnh m bo ngun thu nhp ca cỏ nhõn tham gia v gi v nh vy, õy cng khụng phi l ngun nht m bo nng lc t an sinh ca mi ngi dõn nhm gim thiu cỏc ri ro v kinh t/xó hi 19 V kh nng tit kim ca ngi dõn/h gia ỡnh Kt qu kho sỏt 210 h gia ỡnh cho thy, s h gia ỡnh khụng cú tit kim ch chim s ớt vi 8,7%, trung nhúm cỏc h gia ỡnh thuc din h nghốo v cn nghốo Phn ln h gia ỡnh dnh khon thu nhp cũn d u t cho sn xut kinh doanh (51,9%) Cú 27,3% h gia ỡnh cú thúi quen tit kim di hỡnh thc tit kim d phũng ti nh, hoc gi tit kim ti ngõn hng Ch cú 7,3% h gia ỡnh la chn mua bo him phũng nhng trng hp ri ro mt thu nhp 3.3 NH GI CHUNG 3.3.1 Nhng kt qu t c Th nht, vic m bo an sinh xó hi thnh ph H Ni ó to ng lc quan trng cho s phỏt trin bn vng v kinh t - xó hi thi k y mnh cụng nghip húa, hin i húa v hi nhp kinh t quc t Th hai, vic huy ng ngun lc ti chớnh cho vic m bo an sinh xó hi cho ngi dõn ngy cng c m rng v hiu qu Th ba, i ng cỏn b lnh vc an sinh xó hi ngy cng tng nhanh v s lng v cht lng Th t, cụng tỏc tuyờn truyn v vic m bo an sinh xó hi cho ngi dõn trờn a bn thnh ph c y mnh, a dng vi nhiu phng thc v bin phỏp khỏc Th nm, i sng nhõn dõn c nõng cao to s cụng bng, n nh i sng nhõn dõn v xó hi 3.3.2 Hn ch v nguyờn nhõn quỏ trỡnh m bo an sinh xó hi cho ngi dõn Thnh ph H Ni Mt l, Ch chng, chớnh sỏch ca ng b, chớnh quyn thnh ph H Ni v m bo an sinh xó hi cho ngi dõn (nht l ngi dõn nghốo, ngi dõn yu th) Hai l, ngun lc thc hin an sinh xó hi cho ngi dõn trờn a bn H Ni cũn nhiu hn ch c bit l ngun lc thc hin cho cỏc vựng sõu, vựng xa gp nhiu khú khn (huyn Ba Vỡ; huyn Phỳ Xuyờn; Huyn ng Hũa) Ba l, cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin v ni dung v yờu cu ca chớnh sỏch an sinh xó hi ca thnh ph cha y , kp thi v rừ rng i vi nhng i tng liờn quan Bn l, hot ng tr cp, tr giỳp xó hi ca thnh ph cha ton din, cú biu hin tiờu cc thc thi, cú hiu tng khiu kin li i ng cỏn b chớnh sỏch v chớnh quyn mt s a phng gõy d lun xu mt s a phng thi gian qua 20 Nm l, tỡnh trng nghốo din nhiu ni; cụng tỏc gii quyt vic lm cho ngi lao ng nhm m bo an sinh xó hi cho ngi dõn c m rng xong khụng ỏp ng c nhu cu ca th trng lao ng Sỏu l, hot ng chm súc sc khe cho ngi dõn to s cụng bng cha thc s tt, mc bao ph cha cao Tiu kt chng thnh ph ó trung trin khai nhng gii phỏp quan trng trờn nhng tr ct khỏc ca an sinh xó hi qua ú ó thu c mt s thnh tu quan trng v mt s hn ch, khú khn Trong quỏ trỡnh nghiờn cu, lun ỏn ó trung nghiờn cu thc trng mt s iu kin c bn nh hng n vic m bo an sinh xó hi cho ngi dõn trờn a bn Thụng qua ỏnh giỏ thc trng, lun ỏn ó ỏnh giỏ kt qu (tớch cc, hn ch v tỡm hiu mt s nguyờn nhõn ca hn ch) Lun ỏn lm rừ bc tranh v quỏ trỡnh huy ng v trin khai cỏc iu kin m bo an sinh xó hi cho ngi dõn trờn a bn thnh ph mt cỏch m nột, sinh ng, khoa hc Chng PHNG HNG V GII PHP CH YU NHM M BO AN SINH X HI TRấN A BN THNH PH H NI 4.1 QUAN IM, PHNG HNG M BO AN SINH X HI TRấN A BN THNH PH H NI 4.1.1 D bỏo v quan im m bo an sinh xó hi trờn a bn Thnh ph H Ni 4.1.1.1 D bỏo v cỏc iu kin nhm m bo an sinh xó hi cho ngi dõn trờn a bn Thnh ph H Ni n nm 2020 thnh ph H Ni ó nghiờn cu, d bỏo cỏc nhúm i tng c th hng an sinh xó hi thi k 2011-2020: * D bỏo i tng chớnh sỏch th trng lao ng (gii quyt vic lm) Hng nm, s ngi n tui lao ng thnh ph H Ni tng nhanh, nm 2011 s ngi tui lao ng khong 4,338 triu ngi v n nm 2015 s l 4,667 triu ngi Nh vy, bỡnh quõn tng hng nm khong 90.000 ngi Vi mc tng nh vy, mi nm thnh ph cú khong 180.000 - 200.000 lao ng cha cú vic lm ng thi, cu lao ng hng nm dao ng khong 175.000 - 280.000 ngi * D bỏo i tng chớnh sỏch bo him xó hi Phn u m rng v tng nhanh s lao ng tham gia bo him xó hi, bo him y t bt buc, t nguyn v bo him tht nghip, t v vt 21 ch tiờu k hoch thu bo him xó hi Vit Nam giao y mnh phỏt trin, m rng i tng tham gia bo him xó hi, bo him y t n nm 2020: t trờn 55% s ngi tui lao ng tham gia bo him xó hi; t trờn 45% lc lng lao ng tham gia bo him tht nghip; t trờn 85% dõn s tham gia bo him y t * D bỏo i tng chớnh sỏch tr giỳp xó hi i vi nhúm i tng thuc din nhn tr giỳp xó hi thng xuyờn theo Ngh nh 67/2007/N-CP: n nm 2015 cú khong 1,54 triu ngi v n nm 2020 cú 1,7 triu ngi Tng s i tng hng tr giỳp xó hi (c thng xuyờn v t xut) n nm 2015 khong 1,84 triu ngi, chim 2% dõn s v n nm 2020 khong 2,15 triu ngi, chim 2,2% dõn s * D bỏo v ngun ti chớnh m bo an sinh xó hi cho ngi dõn n nm 2020, thnh ph H Ni s tng cng xó hi húa cụng tỏc tr giỳp xó hi, m bo nhu cu chm súc, nuụi dng cỏc i tng bo tr xó hi Tuy nhiờn, ngõn sỏch thnh ph u t s gim dn t 87,1% nm 2011 cũn 80% nm 2015 v n nm 2020 ch cũn 75% c tớnh tng kinh phớ u t cho cụng tỏc nuụi dng, chm súc i tng bo tr xó hi ti c s cụng lp v ngoi cụng lp t 78 t ng nm 2011 lờn n 315 t ng nm 2020 * D bỏo v chớnh sỏch m bo an sinh xó hi cho ngi dõn - V vic lm, thu nhp v gim nghốo: n nm 2020, t l tht nghip chung di 3%; t l tht nghip thnh th di 4% Phn u n nm 2020, thu nhp bỡnh quõn u ngi ca h nghốo tng trờn 3,5 ln so vi nm 2010 - V bo him xó hi: u n nm 2020 cú khong 80% lc lng lao ng tham gia bo him xó hi; 85% lc lng lao ng tham gia bo him tht nghip - V tr giỳp xó hi nhng ngi cú hon cnh c bit khú khn: Phn u n nm 2020 cú 100% tr em i hc ỳng tui bc tiu hc, 100% bc trung hc c s; 100% ngi tui t 15 tr lờn bit ch; trờn 85% lao ng qua o to 95% tr di tui c tiờm chng y ; t l suy dinh dng tr em di tui th nh cõn 10%.; Trờn 97% dõn s tham gia bo him y t; 100% dõn c nụng thụn c s dng nc sinh hot hp v sinh, ú 90% s dng nc sch t tiờu chun quc gia; 100% s xó c m bo thụng tin, cú phỏt v i bỏo hin i * D bỏo v ngun nhõn lc m bo an sinh xó hi cho ngi dõn D bỏo n nm 2020, ngun nhõn lc m bo an sinh xó hi cho ngi dõn trờn a bn thnh ph s tng khong 0.4%/nm Trong lnh vc 22 bo him xó hi thnh ph H Ni s tng lờn 314 ngi, ú s lng cỏn b cú trỡnh i hc v trờn i hc s tng lờn 97%, trỡnh cao ng, trung cp cũn 3% * D bỏo v kh nng t an sinh ca ngi dõn S lao ng cú th tham gia vo th trng lao ng n nm 2015 l 4,667 triu ngi, trung bỡnh mi nm tng 90.000 Nh vy, d bỏo n nm 2020, thnh ph s cú 9,167 triu ngi lao ng Cht lng ngun lao ng thụng qua quỏ trỡnh o to, bi dng v trỡnh hoỏ, chuyờn mụn k thut, trỡnh qun lý, kh nng ỏp dng nhng thnh tu khoa hc k thut vo sn xut ngy cng tng cao phự hp vi phỏt trin nn kinh t tri thc v y mnh quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa Th ụ 4.1.1.2 Quan im phỏt trin h thng an sinh xó hi trờn a bn Thnh ph H Ni Th nht, m bo an sinh xó hi phi gn vi tng trng, phỏt trin kinh t ca thnh ph H Ni Th hai, m bo an sinh xó hi phi bao ph cho mi i tng c th hng trờn ton thnh ph Th ba, chớnh sỏch v m bo an sinh xó hi cho ngi dõn trờn a bn thnh ph H Ni phi phự hp vi iu kin, kh nng thc t sau sỏt nhp, ng thi phi cú l trỡnh, bc i phự hp Th t, H Ni cn phỏt huy ti a cỏc ngun lc m bo an sinh xó hi cho ngi dõn thụng qua cụng tỏc xó hi húa Th nm, m bo an sinh xó hi cho ngi dõn trờn a bn thnh ph H Ni phi chỳ trng vo cụng tỏc xõy dng, hon thin i ng cỏn b chớnh sỏch xó hi Th sỏu, vic m bo an sinh xó hi cho ngi dõn phi lm cho i sng vt cht v tinh thn ca i tng th hng c n nh v khỏ hn trc, phi gn bú cht ch vi mc tiờu phỏt trin kinh t - xó hi ca thnh ph H Ni 4.1.2 Phng hng m bo an sinh xó hi cho ngi dõn Thnh ph H Ni Th nht, y mnh phỏt trin kinh t l c s m bo vng chc v an sinh xó hi, H Ni coi trng phỏt trin kinh t nhiu thnh phn, nhm to lp nhiu ngnh ngh mi trờn li th ca tng tnh gii quyt lao ng, nõng cao mc sng nhõn dõn, nht l lỳc nụng nhn, hng nm lao ng phi kộo vo thnh ph Th hai, trung xõy dng mi hoc sa i, b sung cỏc ch v quy nh rừ rng v vic lm, thu nhp, tin lng phi tng ng vi sc 23 ca ngi lao ng ó b cỏc lnh vc (cú quy nh tr cp cho phự hp, nh quy nh tr cp vựng bin cú bói ngang ch vi nhng i tng biờn ch nh nc, cũn i tng lao ng hp ng cỏc c quan khụng c hng l cha hp lý) Th ba, tng bc hon thin h thng phỏp lut m bo v vic lm, tht nghip, tranh chp cú v vic xy (khụng nhng ngi lao ng vựng i lao ng nc ngoi, ngc li lao ng nc ngoi cng n lao ng cỏc a phng vựng) Th t, to dng, thu hỳt v s dng hp lý ngun lc cho quỏ trỡnh m bo an sinh xó hi (xõy dng, phỏt huy ngun nhõn lc cht lng cao i ng m bo an sinh xó hi; tit kim, chng lóng phớ ngun lc ti chớnh) Th nm, thụng quỏ nhiu bin phỏp, cỏch thc khỏc h tr cho i tng th hng cú kh nng t an sinh bi cnh hi nhp quc t hin (y mnh giỏo dc v o to; huy ng ngun t cú, hoc cú kh nng cú ca ngi dõn.) 4.2 GII PHP M BO AN SINH X HI TRấN A BN THNH PH H NI 4.2.1 y mnh cụng tỏc tuyờn truyn, ng cỏc t chc chớnh tr, on th xó hi v ngi dõn tham gia tớch cc vo vic m bo an sinh xó hi 4.2.2 y mnh tng trng kinh t gn vi cụng bng xó hi, m bo an sinh xó hi cho ngi dõn tng bc v tng chớnh sỏch phỏt trin ca Thnh ph H Ni 4.2.3 Huy ng v s dng hiu qu cỏc ngun ti chớnh m bo an sinh xó hi trờn a bn Thnh ph H Ni 4.2.4 Tng cng kh nng t an sinh ca i tng th hng trờn a bn Thnh ph H Ni 4.2.5 i mi v tng bc hon thin c ch, chớnh sỏch m bo an sinh xó hi trờn a bn Thnh ph H Ni 4.2.6 Tng bc xõy dng v phỏt trin cỏc lc lng tham gia bo m an sinh xó hi trờn a bn Thnh ph H Ni Tiu kt chng Trờn c ỏnh giỏ tỡnh hỡnh kinh t - xó hi mang tớnh cht c thự ca thnh ph H Ni, mi sỏt nhp tnh cũn nhiu khú khn, l th ụ nhng s dõn sng vựng nụng thụn, thuc h nghốo cũn cao Nhng iu kin 24 m bo an sinh xó hi cho ngi dõn cũn yu Vic a nhng quan im, phng hng cho vic phỏt huy cỏc iu kin m bo an sinh xó hi thnh ph l ht sc quan trng, lun ỏn bc u ó nghiờn cu v cn c trờn tỡnh hỡnh cỏc iu kin thi gian v ó a cỏc d oỏn v ngun lc ti chớnh, ngun nhõn lc, kh nng t an sinh ca ngi dõn n nm 2020 T ú, lun ỏn ó nghiờn cu xut mt s gii phỏp c bn trung vo gii quyt mt s hn ch v phỏt huy cỏc iu kin m bo an sinh xó hi Th ụ thi gian ti KT LUN V KHUYN NGH Trong thi gian qua, gp nhiu khú khn cuc khng hong kinh t th gii tỏc ng song thnh ph H Ni cựng cỏc s, ban ngnh nghiờn cu, trin khai nhiu ch trng, chớnh sỏch, phỏp lnh nhm phỏt huy cao cỏc ngun lc bờn v bờn ngoi cho quỏ trỡnh m bo an sinh xó hi Tuy nhiờn, m bo an sinh xó hi ca thnh ph cũn mt s bt cp mt s nguyờn nhõn khỏch quan v ch quan khc phc nhng yu kộm v m bo an sinh xó hi thi gian qua, thnh ph H Ni cn thc hin ng b, hiu qu cỏc gii phỏp c bn nhm thc hin phng hng trờn nhng gii phỏp nờu lun ỏn c phỏt huy tớnh kh thỡ, nghiờn cu sinh xin a mt s khuyn ngh nh sau: Th nht, thnh ph H Ni cn nghiờn cu mang tớnh chin lc bn vng cho vic m bo an sinh xó hi; Th hai, thnh ph cn cú chớnh sỏch o to, ói ng v s dng hp lý ngun nhõn lc ca ngnh lao ng - xó hi; Th ba, thụng qua nhiu bin phỏp khỏc nhau, thnh ph cn cú nhiu bin phỏp c th nhm huy ng cho vic m bo an sinh xó hi; Th t, y mnh phỏt trin kinh t, nht l kinh t vựng nụng thụn, gim chờnh lch giu nghốo gia thnh th v nụng thụn, gia ni thnh v ngoi thnh u tiờn hn chin lc phỏt trin kinh t cho mt s a phng thuc tnh H Tõy c mi sỏt nhp vo H Ni; Th nm, y mnh cụng tỏc gim nghốo bn vng; chm lo tt hn n hot ng ngi cú cụng v gia ỡnh chớnh sỏch; Th sỏu, xõy dng chớnh sỏch c bit nhm huy ng mi ngun lc tr Trung ng, thnh ph v a phng vic m bo an sinh xó hi cho cỏc vựng nụng thụn, vựng khú khn mt s huyn ngoi thnh DANH MC CC CễNG TRèNH KHOA HC CA TC GI ụng Th Hng (2013), "Chi bo m an sinh xó hi Vit Nam", Tp Ti chớnh, (12), tr.50-53 ụng Th Hng (2013), "An sinh xó hi cho nụng dõn thi k y mnh cụng nghip húa, hin i húa t nc", Tp Giỏo dc lý lun, (202), tr.47-51 ụng Th Hng (2014), "Gim nghốo bn vng H Ni giai on hin nay", Tp Lao ng - Xó hi, (479), tr.46-48 ụng Th Hng "Cụng tỏc xúa gim nghốo ti thnh ph H Ni mt s kt qu v gii phỏp", Tp Giỏo dc lý lun, (207), tr.69-73 ụng Th Hng (Ch biờn) (2014), Bo m an sinh xó hi cho ngi dõn thi k y mnh cụng nghip húa, hin i húa t nc, Nxb Hi Phũng, H Ni
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ Đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, Luận án tiến sĩ Đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, Luận án tiến sĩ Đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay