Kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

26 139 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:12

HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH TRN HNG QUNG kinh tế nông thôn xây dựng nông thôn huyện kim sơn tỉnh ninh bình Chuyờn ngnh : Kinh t chớnh tr Mó s : 62 31 01 02 TểM TT LUN N TIN S KINH T Hà NộI - 2015 M U Tớnh cp thit ca ti Ngy 5/8/2008, Ban chp hnh trung ng ng (khoỏ X) ban hnh Ngh quyt s 26-NQ/TW v nụng nghip, nụng dõn, nụng thụn, ú yờu cu: Xõy dng nụng thụn mi cú kt cu h tng kinh t - xó hi hin i; c cu kinh t v cỏc hỡnh thc t chc sn xut hp lý, gn nụng nghip vi phỏt trin nhanh cụng nghip, dch v, ụ th theo qui hoch; xó hi nụng thụn n nh, giu bn sc hoỏ dõn tc; dõn trớ c nõng cao, mụi trng sinh thỏi c bo v; h thng chớnh tr nụng thụn di s lónh o ca ng c tng cng Theo yờu cu ny, phỏt trin kinh t nụng thụn l ni dung ch yu ca quỏ trỡnh thc hin Chng trỡnh mc tiờu Quc gia xõy dng nụng thụn mi Kim Sn l huyn c thự ca tnh Ninh Bỡnh, thnh lp nm 1829, l kt qu ca cụng cuc khn hoang di s lónh o ti tỡnh ca Doanh in tng cụng Nguyn Cụng Tr, bng m hụi, sc lc ca mỡnh, ngi Kim Sn ó kiờn cng chin thng thiờn nhiờn to mt vựng quờ mi Kim Sn Nỳi vng L huyn nht ca tnh cú bin, l huyn trng im v chớnh tr, kinh t ca tnh Ninh Bỡnh, l ni cú ụng ng bo cụng giỏo, vi t l ng bo cụng giỏo chim 46,7% s dõn, trờn a bn cú Tũa Giỏm mc Phỏt Dim, 31 giỏo x, 156 giỏo h; 31 nh th giỏo x, 113 nh th giỏo h, nh nguyn, n c B Trong nhng nm va qua, kinh t nụng thụn huyn Kim Sn tnh Ninh Bỡnh ó cú bc phỏt trin khỏ, c cu kinh t chuyn dch theo hng tớch cc, ang dn phỏ th thun nụng Ngnh nụng nghip tng trng khỏ v n nh Cụng nghip, tiu th cụng nghip v cỏc ngnh ngh, lng ngh nụng thụn phỏt trin khỏ mnh Cỏc hỡnh thc t chc sn xut kinh t nụng thụn c a dng hoỏ Kt cu h tng kinh t - xó hi nụng thụn tng bc c hon thin Thu nhp ca nhõn dõn tng dn, ngi dõn cú thờm iu kin u t phỏt trin cỏc cụng trỡnh phỳc li nh in, ng, trng, trm, b mt nụng thụn c i mi, tin b hn trc Tuy nhiờn, nhng thnh tu t c cha tng xng vi tim nng li th ca huyn Trc yờu cu phỏt trin kinh t nụng thụn thc hin Chng trỡnh mc tiờu Quc gia xõy dng nụng thụn mi, cũn rt nhiu vic m huyn Kim Sn, tnh Ninh Bỡnh phi lm Cụng tỏc quy hoch xõy dng nụng thụn mi ú cú quy hoch phỏt trin kinh t nụng thụn cha t yờu cu, chm tin , cht lng khụng cao Chuyn dch c cu kinh t v i mi hỡnh thc t chc sn xut chm; kt cu h tng kinh t - xó hi yu kộm, cũn nhiu khú khn c u t v hiu qu khai thỏc; nghiờn cu chuyn giao khoa hc - cụng ngh v o to ngun nhõn lc cũn nhiu hn ch Cụng nghip v dch v phỏt trin chm cha thỳc y chuyn dch c cu kinh t v c cu lao ng nụng thụn Vn vic lm v thu nhp lõu di ca mt b phn dõn c ó v ang t ra, tớnh bn vng phỏt trin kinh t nụng thụn ang l tr ngi trờn ng xõy dng nụng thụn mi tnh Ninh Bỡnh, nht l vựng cú ụng ng bo cụng giỏo nh huyn Kim Sn Vỡ vy xõy dng nụng thụn mi t bi cnh vựng cú ụng ng bo cụng giỏo tnh Ninh Bỡnh, thỡ xõy dng v phỏt trin kinh t nụng thụn bn vng l ni dung ch yu, ct lừi mang tớnh cht quyt nh gúp phn vo gii quyt bc xỳc ny, t thc tin cụng tỏc trờn a bn mt huyn cú ụng ng bo cụng giỏo, tụi chn ti: Kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi huyn Kim Sn tnh Ninh Bỡnh nghiờn cu lm lun ỏn Tin s chuyờn ngnh kinh t chớnh tr Mc ớch v nhim v nghiờn cu 2.1 Mc ớch nghiờn cu Trờn c s lm rừ c s lý lun v thc tin v kinh t nụng thụn quỏ trỡnh xõy dng nụng thụn mi; lun ỏn phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi huyn Kim Sn tnh Ninh Bỡnh, xut quan im v gii phỏp phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi; nhm nõng cao i sng vt cht v tinh thn ca nhõn dõn, nhanh chúng xõy dng nụng thụn mi cú hiu qu huyn Kim Sn tnh Ninh Bỡnh 2.2 Nhim v nghiờn cu thc hin mc ớch trờn, lun ỏn trung lm rừ cỏc nhim v sau: - Lm rừ c s lý lun v thc tin v kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi - Phõn tớch v ỏnh giỏ thc trng kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi huyn Kim Sn tnh Ninh Bỡnh thi gian qua - xut quan im v gii phỏp phỏt trin kinh t nụng thụn quỏ trỡnh xõy dng nụng thụn mi huyn Kim Sn tnh Ninh Bỡnh n nm 2020 i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu: i tng nghiờn cu ca lun ỏn l kinh t nụng thụn quỏ trỡnh xõy dng nụng thụn mi Lm rừ vai trũ ca phỏt trin kinh t nụng thụn i vi xõy dng nụng thụn mi 3.2 Phm vi nghiờn cu - V thi gian nghiờn cu: Lun ỏn nghiờn cu kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi huyn Kim Sn tnh Ninh Bỡnh ch yu t nm 2008 n nm 2013 xut quan im v gii phỏp n nm 2020 - V a im nghiờn cu kho sỏt: Huyn Kim Sn, tnh Ninh Bỡnh (ni cú t l ng bo cụng giỏo trờn 46,7% so vi s dõn) C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu 4.1 C s lý lun nghiờn cu Lun ỏn da trờn c s lý lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh v cỏc quan im, ng li i mi ca ng cng sn Vit Nam, chớnh sỏch ca Nh nc v kinh t nụng thụn giai on y mnh cụng nghip húa, hin i húa gn vi phỏt trin kinh t tri thc v xõy dng nụng thụn mi 4.2 Phng phỏp nghiờn cu Nghiờn cu sinh s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu sau: Phng phỏp lun vt bin chng v vt lch s, phng phỏp tru tng hoỏ khoa hc, phng phỏp phõn tớch v tng hp, phng phỏp kt hp lụgớc vi lch s Ngoi ra, nghiờn cu sinh cũn s dng mt s phng phỏp ca kinh t hc gm: phng phỏp kho sỏt, iu tra, phng phỏp thng kờ; õy tỏc gi lun ỏn c bit chỳ trng phng phỏp iu tra kho sỏt di dng cỏc bng hi v t ú tng hp cỏc ý kin v ỏnh giỏ tng hp li cỏc ý kin ó iu tra ng thi cú k tha kt qu nghiờn cu ca mt s cụng trỡnh ca cỏc tỏc gi v ngoi nc cú liờn quan n ti lun ỏn úng gúp mi ca lun ỏn - Lun gii rừ ni dung v ch tiờu ỏnh giỏ phỏt trin kinh t nụng thụn quỏ trỡnh xõy dng nụng thụn mi - Lun gii rừ vai trũ ca phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi, nht l ỏp ng cỏc yờu cu ca xõy dng nụng thụn mi, khai thỏc hiu qu kt qu ca chuyn dch c cu kinh t nụng thụn, phỏt trin kt cu h tng nụng thụn, cỏc hỡnh thc t chc sn xut kinh doanh cho huyn Kim Sn tnh Ninh Bỡnh - ỏnh giỏ thc trng kinh t nụng thụn quỏ trỡnh xõy dng nụng thụn mi huyn Kim Sn, tnh Ninh Bỡnh giai on 2008 2013 - xut quan im v gii phỏp phỏt trin kinh t nụng thụn quỏ trỡnh xõy dng nụng thụn mi huyn Kim Sn, tnh Ninh Bỡnh n nm 2020 Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun, danh mc ti liu tham kho v ph lc, ti c kt cu gm thnh chng, 11 tit Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI 1.1 CC CễNG TRèNH NGHIấN CU NC NGOI Cể LIấN QUAN N TI Nghiờn cu sinh ó nghiờn cu mt s tỏc phm kinh in ca ch ngha Mỏc LờNin nh: C.Mỏc v Ph.ng-Ghen ton (2002), Tp 23 LờNin ton T39, T45 Trong cỏc tỏc phm ny C.Mỏc v Ph.ngGhen, LờNin ó cp n cỏc lnh vc sau õy liờn quan n ti nh: hip tỏc sn xut; v tin b k thut nụng nghip vi th trng sc lao ng; v ch hp tỏc xó Mt s cụng trỡnh nghiờn cu v kinh t nụng thụn m Vit Nam cú th tham kho ca cỏc nh nghiờn cu thuc t chc Nụng Lng ca Liờn hip quc (FAO) v cỏc nc nh n , Thỏi Lan, Hn Quc, Trung Quc 1.2 CC CễNG TRèNH NGHIấN CU VIT NAM Cể LIấN QUAN N TI Cỏc cụng trỡnh khoa hc nghiờn cu v kinh t nụng thụn trờn cỏc lnh vc c th nh: trng trt, chn nuụi, cụng nghip, tiu th cụng nghip, cụng nghip húa, hin i húa nụng nghip, nụng thụn, quỏ trỡnh hi nhp quc t gúp phn phỏt trin kinh t nụng thụn Cỏc tỏc gi tiờu biu l: PGS.TS Nguyn Huy Oỏnh, TS Nguyn T, PGS.TS Nguyn Danh Sn PGS.TS Nguyn Sinh Cỳc Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v xõy dng nụng thụn mi ca cỏc nh khoa hc nc cú liờn quan n ti, cú cỏc tỏc gi nh: TS Nguyn Quc Thỏi PGS.TS V Vn Phỳc GS.TS Tụ Xuõn Dõn, GS.TSKH Lờ Vn Vin, TS Trng Hựng, GS.TS Lờ Hu Ngha, GS.TS Nguyn Sinh Cỳc Cỏc nh khoa hc trung ỏnh giỏ v lý lun v kt qu thc t thi gian qua rỳt bi hc kinh nghin cho xõy dng nụng thụn mi ú cú phỏt trin kinh t nụng thụn 1.3 NHNG KHONG TRNG NGHIấN CU V VN T RA CN TIP TC NGHIấN CU 1.3.1 Nhng khong trng nghiờn cu Liờn quan n ti lun ỏn ó cú nhiu nh khoa hc v ngoi nc nghiờn cu, lun bn nhiu khỏc v kinh t nụng thụn Cỏc nh khoa hc ó a nhng quan im mang tớnh khoa hc, kt hp c lý lun v thc tin thy c vai trũ ca phỏt trin kinh t nụng thụn Vit Nam Nhỡn chung kt qu nghiờn cu ca cỏc cụng trỡnh khoa hc nghiờn cu liờn quan n kinh t nụng thụn v xõy dng nụng thụn mi Vit Nam thi gian qua ó cp n mt s ni dung cỏc gúc khỏc nhau, c th l: - Lun gii s cn thit ca phỏt trin kinh t nụng nghip, kinh t nụng thụn - Nờu vai trũ ca kinh t nụng thụn núi chung; c im ca kinh t nụng thụn phỏt trin kinh t - xó hi - Phõn tớch thc trng kinh t nụng thụn nc ta núi chung, cng nh mt s tnh núi riờng trờn mt s khớa cnh thy c nhng thnh tu t c v nhng hn ch cn trung gii quyt - Nờu mt s phng hng v gii phỏp phỏt trin kinh t nụng thụn - Lun gii nhng lý lun v xõy dng nụng thụn mi; Phõn tớch thc trng xõy dng nụng thụn mi Vit Nam thy c hiu qu ca vic xõy dng nụng thụn mi v nhng bt cp, hn ch thi gian va qua - a mt s gii phỏp xõy dng nụng thụn mi Vit Nam Tuy nhiờn, nhng khong trng m lun ỏn trung nghiờn cu lun gii ú l: - Nhng lý lun v thc tin v kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi - Thc trng kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi huyn Kim Sn, tnh Ninh Bỡnh - xut gii phỏp nhm phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi huyn Kim Sn, tnh Ninh Bỡnh thi gian ti 1.3.2 Nhng t cn tip tc nghiờn cu T nhng kt qu nghiờn cu ca cỏc cụng trỡnh khoa hc v thc tin kinh t nụng thụn ca huyn Kim Sn tnh Ninh Bỡnh, tỏc gi lun ỏn k tha tip tc nghiờn cu trung gii quyt nhng sau: * V c s lý lun v thc tin - Lun gii rừ khỏi nim kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi - Lun gii vai trũ ca phỏt trin kinh t nụng thụn i vi xõy dng nụng thụn mi trờn mt s khớa cnh ch yu thy s cn thit khỏch quan ca nú - Phõn tớch nhng ni dung ca phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi cp huyn - Phõn tớch cỏc tiờu ỏnh giỏ v cỏc yu t nh hng phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi * V thc tin: Trờn c s phõn tớch s liu thc t v thc trng kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi huyn Kim Sn, tnh Ninh Bỡnh giai on 2008- 2013 xỏc nh rừ thnh tu, hn ch v nguyờn nhõn, cựng nhng t cn gii quyt phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi huyn Kim Sn, tnh Ninh Bỡnh - xut quan im v gii phỏp ch yu phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi huyn Kim Sn, tnh Ninh Bỡnh thi gian ti c bit nhng ni dung nh: C cu kinh t nụng thụn; Ngun nhõn lc nụng thụn; H thng kt cu h tng kinh t k thut nụng thụn v cỏc hỡnh thc t chc sn xut, dch v nụng thụn Chng C S Lí LUN V THC TIN V KINH T NễNG THễN TRONG XY DNG NễNG THễN MI 2.1 Lí LUN CHUNG V KINH T NễNG THễN TRONG XY DNG NễNG THễN MI 2.1.1 Khỏi nim kinh t nụng thụn v kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi Cú nhiu cỏch tip cn khỏc v khỏi nim kinh t nụng thụn, nhng dự hiu th no thỡ: Kinh t nụng thụn l mt khu vc ca nn kinh t gn lin vi a bn nụng thụn Nú l tng th cỏc quan h kinh t din trờn a bn nụng thụn, cú quan h cht ch vi nụng nghip, nụng dõn Tỏc gi lun ỏn cho rng: Kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi l mt phc hp nhng nhõn t cu thnh ca lc lng sn xut v quan h sn xut nụng, lõm, ng nghip, cựng vi cỏc ngnh cụng nghip v dch v nụng thụn gn vi chng trỡnh mc tiờu quc gia xõy dng nụng thụn mi L tng th cỏc quan h kinh t cú quan h hu c vi khu vc nụng thụn v ton b vựng, a phng, nn kinh t quc dõn; nhm lm cho khu vc nụng thụn cú c cu kinh t v cỏc hỡnh thc t chc sn xut hp lý, gn nụng nghip sn xut hng hoỏ vi phỏt trin nhanh cụng nghip, dch v; gn phỏt trin nụng nghip vi phỏt trin ụ th theo qui hoch; i sng vt cht v tinh thn ca ngi dõn ngy cng c nõng cao 2.1.2 c im v nhng yu t nh hng n kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi 2.1.2.1 c im ca kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi Kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi va mang nhng c trng chung ca nn kinh t v lc lng sn xut v quan h sn xut, v c ch kinh t va cú c im riờng gn lin vi a bn nụng thụn, nụng nghip v nụng dõn thc hin Chng trỡnh mc tiờu Quc gia xõy dng nụng thụn mi cú nhng c im c bn sau: Mt l, hot ng ca kinh t nụng thụn l hot ng kinh t; Hai l, kinh t nụng thụn ngoi nụng, lõm, ng nghip v cụng nghip cũn cú cỏc loi hỡnh dch v thng nghip, tớn dng, khoa hc cụng ngh Ba l, cỏc hot ng kinh t nụng thụn gn bú cht ch vi iu kin t nhiờn, mụi trng, sinh thỏi Bn l, v cụng ngh sn xut ca cỏc c s; cú s kt hp nhiu trỡnh cụng ngh: t cụng ngh truyn thng núi chung cũn lc hu cho n cụng ngh bỏn hin i v hin i Nm l, cỏc n v sn xut kinh doanh ch yu l cỏc h gia ỡnh; hot ng ca cỏc n v kinh t cũn mang tớnh kộp kớn v quan h th trng nụng thụn trỡnh phỏt trin cha cao 2.1.2.2 Nhng yu t nh hng n kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi - iu kin t nhiờn - Kt cu h tng kinh t - xó hi - Vic ng dng thnh tu ca khoa hc - cụng ngh vo sn xut v dch v - Cht lng ngun nhõn lc nụng thụn - S phỏt trin cỏc ch th sn xut hng hoỏ nụng thụn - S phỏt trin ca th trng nụng thụn - H thng chớnh sỏch kinh t - xó hi - Vai trũ ca Nh nc i vi kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi 2.2 VAI TRề, NI DUNG V CC CH TIấU NH GI PHT TRIN KINH T NễNG THễN TRONG XY DNG NễNG THễN MI 2.2.1 Vai trũ ca phỏt trin kinh t nụng thụn i vi xõy dng nụng thụn mi Phỏt trin kinh t nụng thụn cú vai trũ quan trng i vi quỏ trỡnh xõy dng nụng thụn mi th hin: - Phỏt trin kinh t nụng thụn gúp phn tng thu nhp cho dõn c nụng thụn, n nh kinh t - xó hi, to tin quan trng m bo thng li cho thc hin Chng trỡnh mc tiờu quc gia xõy dng nụng thụn mi - Phỏt trin kinh t nụng thụn s thỳc y chuyn dch c cu kinh t theo hng tớch cc, gúp phn phõn cụng lao ng xó hi ti ch thc hin xõy dng nụng thụn mi thnh cụng - Thc hin tt mc tiờu, ni dung xõy dng nụng thụn mi l c s, tin phỏt trin kinh t nụng thụn vng chc - Phỏt trin kinh t nụng thụn to ngun tớch lu v nhng iu kin cn thit cho xõy dng nụng thụn mi, ngc li xõy dng nụng thụn mi l mc tiờu cho kinh t nụng thụn phỏt trin 2.2.2 Ni dung c bn ca phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi 2.2.2.1 Chuyn dch c cu kinh t nụng thụn theo hng cụng nghip húa, hin i húa C cu kinh t nụng thụn hp lý s quyt nh vic khai thỏc v s dng cú hiu qu ti u ti nguyờn t ai, sc lao ng v c c s vt cht k thut hin cú; quyt nh tc phỏt trin kinh t hng húa nụng thụn, chuyn mnh kinh t nụng thụn lờn kinh t hng húa, kinh t th trng; quyt nh kh nng xó hi húa sn xut v lao ng C cu kinh t nụng thụn cú th c xem di cỏc gúc sau: V c cu kinh t nụng thụn theo ngnh; V c cu thnh phn kinh t nụng thụn; V c cu kinh t nụng thụn theo vựng 2.2.2.2 o to ngun nhõn lc cho kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi Do c im ca nc ta, im xut phỏt thp, sn xut nh l ph bin, lao ng nụng nghip phn ln l cha qua o to Do vy o to ngun nhõn lc cho kinh t nụng thụn l ni dung c bit quan trng c trc mt cng nh lõu di xõy dng nụng thụn mi 2.2.2.3 Xõy dng h thng kt cu h tng kinh t - xó hi nụng thụn ngy cng hin i gn vi quy hoch nụng thụn H thng kt cu h tng kinh t - xó hi nụng thụn cú vai trũ quan trng mi hot ng ca i sng xó hi nụng thụn H thng kt cu h tng kinh t - xó hi nụng thụn phỏt trin l iu kin thun li thu hỳt u t, phỏt trin cỏc ngnh ngh, gúp phn thu hp khong cỏch v trỡnh phỏt trin gia cỏc vựng ngc li, nú s l lc cn thc hin cụng nghip húa, hin i húa nụng nghip, nụng thụn 2.2.2.4 i mi v phỏt trin cỏc hỡnh thc t chc sn xut cú hiu qu nụng thụn Hỡnh thc t chc sn xut nụng thụn ph thuc vo qui mụ hay cỏc loi hỡnh ca n v kinh t nụng thụn, trc ht l cỏc loi hỡnh quan h s hu v t liu sn xut Hin nụng thụn cú cỏc hỡnh thc t chc sn xut nh: h gia ỡnh, trang tri, hp tỏc xó, cụng ty ó v ang mang li hiu qu kinh t cao 2.2.2.5 y mnh hin i hoỏ nụng nghip, ng dng tin b khoa hc cụng ngh v hon thin h thng chớnh sỏch thớch ng thỳc y phỏt trin kinh t nụng thụn ng dng thnh tu ca cuc cỏch mng khoa hc v cụng ngh vo cỏc ngnh ngh, quỏ trỡnh sn xut kinh doanh nụng thụn cú mt vai trũ quan trng, quyt nh tc tng trng kinh t nụng thụn Trong ú trung vo nhng lnh vc c bn sau: C gii húa, in khớ húa, thy li húa; nghiờn cu chuyn giao v ng dng cụng ngh sinh hc vo phỏt trin kinh t nụng thụn H thng chớnh sỏch phự hp s thỳc y kinh t nụng thụn phỏt trin Do ú vic thc thi cỏc chớnh sỏch thớch hp s cú tớnh t phỏ, l cụng vic quan trng thỳc y nhanh phỏt trin kinh t - xó hi nụng thụn v gii quyt tt nụng nghip nụng dõn nụng thụn to c s kinh t - xó hi vng chc cho thc hin cỏc mc tiờu xõy dng nụng thụn mi 2.2.2.6 Nõng cao thu nhp, gii quyt tt cỏc xó hi v bo v ti nguyờn, mụi trng sinh thỏi Nõng cao thu nhp, nõng cao i sng vt cht v tinh thn cho c dõn nụng thụn l mc tiờu, l yờu cu, l ni dung trng tõm ca phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi Gii quyt cỏc xó hi nụng thụn l nhm mc tiờu xõy dng nụng thụn mi ngy cng giu p, dõn ch, cụng bng, minh ng thi, nú l c s, ng lc xõy dng nụng thụn mi Bo v ti nguyờn, mụi trng sinh thỏi nụng thụn l rt quan trng v cn thit nụng thụn hin 2.2.3 Ch tiờu ỏnh giỏ s phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi ỏnh giỏ trỡnh phỏt trin ca kinh t nụng thụn thỡ cn phi thụng qua mt h thng cỏc ch tiờu, c ch tiờu nh tớnh v ch tiờu nh lng Lun ỏn chỳ trng s dng mt h thng cỏc ch tiờu ch yu sau: 11 vo lng, trin khai ỏn dn in i tha va quy hoch vựng sn xut, va chnh trang ng rung, quy hoch gn qu t cụng v ng gúp t xõy dng cụng trỡnh giao thụng, thy li ni ng - Kinh nghim ca huyn Ngha Hng, tnh Nam nh l: Tp trung lónh o, ch o cỏc xó, th trn trung cao cụng tỏc xõy dng quy hoch sn xut nụng nghip thnh cỏc vựng trung; vựng sn xut lỳa hng húa, vựng sn xut cõy v ụng, vựng chuyn i c cu cõy trng, vựng trang tri tng hp theo hng phỏt trin sn xut nụng nghip hng húa huy ng ngun lc v úng gúp ca nhõn dõn, coi trng vai trũ ca thụn, xúm, h gia ỡnh l ch th xõy dng nụng thụn mi Trờn c s kinh nghim ca quc t v mt s a phng nc v phỏt trin kinh t nụng thụn Lun ỏn rỳt mt s bi hc kinh nghim v phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi cho huyn Kim Sn, tnh Ninh Bỡnh ú l: Th nht, tng cng vai trũ lónh o ca cỏc cp y ng, chớnh quyn a phng v vai trũ ca cỏc t chc chớnh tr nụng thụn Th hai, coi trng cụng tỏc xõy dng quy hoch, ỏn cú ý ngha ht sc quan trng õy l tin phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi Th ba, trung mi n lc cho chuyn dch c cu kinh t ngnh ngh nụng thụn; Th t, u t phỏt trin h thng kt cu h tng kinh t - xó hi khu vc nụng thụn l khõu t phỏ quỏ trỡnh xõy dng nụng thụn mi Th nm, la chn cỏc ngnh ngh, sn phm cú li th so sỏnh Chng THC TRNG KINH T NễNG THễN TRONG XY DNG NễNG THễN MI HUYN KIM SN TNH NINH BèNH GIAI ON 2008 2013 3.1 C IM T NHIấN, KINH T - X HI HUYN KIM SN TNH NINH BèNH NH HNG N KINH T NễNG THễN TRONG XY DNG NễNG THễN MI 3.1.1 c im v t nhiờn - V trớ a lý; Kim Sn l huyn ng bng ven bin, nm phớa ụng Nam tnh Ninh Bỡnh: Phớa Bc giỏp huyn Yờn Mụ, huyn Yờn Khỏnh 12 tnh Ninh Bỡnh; Phớa ụng giỏp huyn Ngha Hng tnh Nam nh; Phớa Tõy giỏp huyn Nga Sn tnh Thanh Húa; Phớa Nam giỏp Vnh Bc B - t ai, sụng ngũi, khớ hu, Tng din tớch ca huyn Kim Sn nm 2013 l 21.537,04 ha, ú t nụng nghip 13.401,15 ha; t phi nụng nụng nghip 5.927,09 ha; t cha s dng 2.208,8ha; t tht nng chim 70% din tớch t canh tỏc, PH trung bỡnh t 5,0 - 6,0; mn trung bỡnh t (0,15 - 0,25)%0 Din tớch t nụng nghip 13401,15ha chim 62,22% so vi tng din tớch t ton huyn Kim Sn nm vựng khớ hu nhit i giú mựa, núng m chu nh hng ca ma bóo Hng nm, Kim Sn thng chu t hai n sỏu cn bóo vi giú cp by, cp tỏm cú lờn ti cp mi mt, cp mi hai, git trờn cp mi hai b trc tip vo b bin Mựa ụng rt lnh v ớt ma, hố núng nng v ma nhiu, tng lng ma trung bỡnh hng nm 1900mm Nhit trung bỡnh/nm l 23,40C m khụng khớ trung bỡnh l 86% Vựng bin Kim Sn chu nh hng ca ch nht triu khụng u, biờn trung bỡnh 1,4 m, ln nht cú th t 2m n 2,5 m, thỏng cú k nc ln, mi k 14 ngy vi biờn 1,5 n 2,2 m Trong thi k nc cng tớnh nht triu tri hn, mi ngy xut hin mt nh v mt chõn triu, nhiờn thi gian lờn xung v im xut hin nh v chõn triu khụng n nh - c im v ti nguyờn rng, ng thc vt, bin, khoỏng sn, Kim Sn cú vựng m khu D tr sinh quyn Chõu th Sụng Hng vi din tớch vựng m l 4.854 (ni a l 3.454 ha; bin l 1.400 ha) Din tớch rng phũng h l 685,5 gm ba c quan ch qun ang qun lý l: Ban qun lý rng ca huyn; Hi Ch thp tnh Ninh Bỡnh v B Ch huy quõn s tnh Ninh Bỡnh Cỏc loi chim, ng, thc vt a dng nh: ng vt: Cũ m thỡa, mũng kột, ngng tri, vt tri; Thy hi sn: Tụm, cua, cỏ bin, trai, sũ, ngao; Thm thc vt: Rong cõu 3.1.2 c im v kinh t - xó hi V kinh t, kinh t huyn Kim Sn giai on 2006 n nm 2010 tng trng kinh t bỡnh quõn l 12,7% ú tc tng ca cỏc ngnh: Nụng, lõm, ng tng 4,1%; cụng nghp, tiu th cụng nghip, xõy dng tng 21,3%; Dch v tng 14,9% Tc tng trng kinh t nm 2011 l 13,4%; nm 2012 l 10,3%; nm 2013 l 12% V húa - Xó hi, lch s Kim Sn l lch s ca nhng cuc chinh phc t hoang, quai ln bin Qua 185 nm ó tin hnh by ln quai ln bin 13 Tng dõn s ca huyn nm 2013 l 170.635 ngi ú ú 94.038 ngi ang tui lao ng (chim 55,1% dõn s ca huyn), Trong tng dõn s ca huyn ngi theo o Cụng giỏo chim 46,7 % Hin ti ton huyn cú 53/83 trng c cụng nhn t chun Quc gia t t l 62,35%, ú cú 12/27 trng mm non, 11/27 trng Trung hc c s, 29/29 trng tiu hc c cụng nhn chun quc gia cp 1, (trong ú cú trng Tiu hc c cụng nhn t chun quc gia cp 2), cú trng Trung hc ph thụng (cú trng t chun quc gia) v Trung tõm giỏo dc thng xuyờn Trờn a bn huyn Kim Sn cú 30 c s y t, ú cú Bnh vin a khoa, phũng khỏm khu vc, Trung tõm y t v 27 trm y t xó, th trn vi tng s 280 ging bnh, s cỏn b y t ton huyn nm 2013 cú 308 ngi Trong ú: cú 45 Bỏc s, trờn i hc; 160 y s, k thut viờn, 77 y tỏ, h lý; 26 cỏn b trỡnh khỏc 3.2 THC TRNG KINH T NễNG THễN TRONG XY DNG NễNG THễN MI HUYN KIM SN TNH NINH BèNH 3.2.1 V chuyn dch c cu kinh t nụng thụn 3.2.1.1 C cu kinh t ngnh Nm 2001 t 2389 t ng ú: nụng lõm thy sn chim t trng 43,62%; cụng nghip, tiu th cụng nghip xõy dng chim 34,16%; Dch v chim t trng 22,23% Nm 2013 tng giỏ tr sn phm ton huyn ó tng lờn 5836 t ng ú: nụng lõm thy sn t trng l 33,91%; cụng nghip, tiu th cụng nghip, xõy dng 40,94%; Dch v 25,15% Nh vy, giai on 2008 n 2013 tc chuyn dch c cu kinh t ngnh cú chiu hng tớch cc n v tớnh: % 60 50 40 30 20 Nụng-Lõm-TS CN-Xõy dng Dch v 10 Hỡnh 3.1: C cu kinh t ngnh huyn Kim Sn qua cỏc nm Ngun: UBND huyn Kim Sn/nm 2013 14 3.2.1.2 C cu thnh phn kinh t, Trờn a bn huyn cú 124 doanh nghip ngoi quc doanh, 27 Doanh nghip sn xut ch bin cúi trờn a bn huyn ú 18 Doanh nghip hot ng cú hiu qu Cỏc doanh nghip thu hỳt v gii quyt vic lm cho trờn 30.000 lao ng; hin cỏc doanh nghip ch bin cúi xut khu gp nhiu khú khn v th trng, giỏ c 3.2.1.3 C cu vựng kinh t, Kim Sn l huyn ng bng ven bin, cú hai vựng kinh t cú nh hng ch o, phỏt trin kinh t chung ca ton huyn, ng thi phỏt huy th mnh ca tng a phng tng th c cu kinh t nụng thụn ca huyn ú l: Vựng kinh t sn xut nụng nghip, hng tiu th cụng nghip; Vựng kinh t ven bin 3.2.2 V ngun nhõn lc nụng thụn Theo s liu Thng kờ ca huyn tng dõn s ton huyn tớnh n 31/12/2013 cú 170.635 ngi; s ngi tui lao ng cú 94.038 ngi; lao ng n cú 47.442 ngi Hn 100 doanh nghip hot ng kinh doanh trờn cỏc lnh vc: Sn xut, ch bin hng cúi, xõy dng, giao thụng, thy li Nhiu doanh nghip ó thu hỳt hng trm lao ng, nhiu doanh nghip cú i ng ngh nhõn cú tay ngh cao, tớch cc tham gia vo cụng tỏc dy ngh cho lao ng nụng thụn 3.2.3 H thng kt cu h tng kinh t nụng thụn * H thng h tng giao thụng nụng thụn, Trờn a bn huyn cú ng Quc l 10 di 14,5 km, ng 10 trỏnh th trn Phỏt Dim di 11,8 km, 36 km ng tnh l v 973,65 km ng giao thụng nụng thụn Trong 973,65 km ng giao thụng nụng thụn cú 64,06 km ng liờn xó, 500,37 km ng trc xó, 227,12 km ng ngừ xúm, 182,1km ng trc chớnh ni ng * H thng h tng thy li, Ton huyn cú h thng cụng trỡnh thy li chớnh phc v sn xut ú cú 170 cng cỏc loi H thng iu ca huyn Kim Sn gm cỏc tuyn l 75,7km ú tuyn bin di 40,2 km, tuyn sụng t Vc, hu Vc, Hu ỏy di 35,5 km * H thng h tng in nụng thụn huyn Kim Sn, Trờn a bn huyn cú 84 km ng dõy cao th, 600 km ng dõy h th; 99 trm bin ỏp 100% s xó cú in li quc gia * H tng cung cp nc sch v v sinh mụi trng nụng thụn, Ton huyn cú c s cp nc sch ú (01 c s ang cp, 02 c s ang hnh th, 02 c s ang thi cụng v 02 c s ngng hot 15 ng) Nh mỏy cp nc Phỏt Dim cụng sut 6000m3/ngy.ờm v cỏc nh mỏy cp nc xó Lai Thnh, Yờn Lc cụng sut 500m3/ ngy.ờm ó gúp phn cung cp nc sch cho nhõn dõn Th trn Phỏt Dim, cỏc xó tiu khu 3; t l cỏc h c dựng nc sinh hot hp v sinh l 90% Trong nhng nm qua cụng tỏc v sinh mụi trng v nc sch trờn a bn huyn Kim sn cú nhng chuyn bin tớch cc Nhn thc ca cỏc cp, cỏc ngnh v ca ngi dõn, ca cỏc doanh nghip c nõng lờn Nm 2009 huyờn ó thnh lp Trung tõm v sinh mụi trng, 26/27 xó, th trn cú ngha trang nhõn dõn; 50% s h gia ỡnh t s lý rỏc thi khu ; 100% rỏc thi y t c x lý; t l h cú cụng trỡnh hp v sinh t 70% * H thng h tng thụng tin, vin thụng nụng thụn huyn Kim Sn, Cỏc xó v th trn huyn u cú im bu in - húa c Hin 100% cỏc xó, th trn, thụn, xúm u cú mỏy in thoi c nh; 40% thụn, xúm; 100% xó, th trn cú Internet bng thụng rng tc cao MegaVNN, cỏp quang FiberVNN ỏp ng nhu cu trao i thụng tin ca nhõn dõn, ng thi to iu kin cho nhõn dõn tip cn thụng tin v ng dng, gúp phn nõng cao dõn trớ, phỏt trin h tng kinh t- xó hi, thỳc y quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa nụng nghip, nụng thụn * H thng h tng dch v, mng li ch, cõy xng, cm cụng nghip v lng ngh ca huyn Kim Sn, Ton huyn cú 12 ch ú cú 01 ch loi II nm trung tõm huyn, ch u mi thy sn c u t xõy dng ti xó Kim ụng, cỏc ch cũn li xó qun lý v xõy dng tm, bỏn kiờn c cha m bo theo tiờu nụng thụn mi Quy hoch mng li cõy xng trờn ton huyn gm 17 im v cú s iu chnh cho phự hp vi mng li h tng giao thụng huyn, ỏp ng phc v nhu cu tiờu dựng v sn xut ca nhõn dõn cú hiu qu nht Huyn Kim Sn cú 02 Cm cụng nghip gm: Cm cụng nghip ng Hng v Cm cụng nghip Bỡnh Minh, huyn cú 25 lng ngh thuc xó * Quy hoch khu dõn c v ci to nh dõn c nụng thụn ca huyn, Huyn ó trin khai quy hoch mng im dõn c quy hoch nụng thụn mi ca cỏc xó theo hng trung phỏt trin khu dõn c mi theo hng minh, ng thi bo tn, k tha bn sc húa tt p ca nhõn dõn Kim Sn 16 3.2.4 V ỏp dng thnh tu khoa hc - cụng ngh v thc hin ch chớnh sỏch trờn a bn huyn - V ỏp dng thnh tu khoa hc cụng ngh: quy hoch qun lý t ai; Trong sn xut nụng nghip, thy sn; x lý rỏc thi, bo v mụi trng - V thc hin ch chớnh sỏch nh: Chớnh sỏch t ai; Chớnh sỏch khuyn khớch doanh nghip u t vo nụng nghip, nụng thụn v mt s chớnh sỏch khỏc 3.2.5 V cỏc hỡnh thc t chc sn xut Huyn Kim Sn cú 124 doanh nghip v trờn 7000 h gia ỡnh chuyờn sn xut tiu th cụng nghip v dch v; vi cỏc loi hỡnh khỏc nhau, gii quyt vic lm cho 4000 lao ng thng xuyờn v hn 30 nghỡn lao ng khu dõn c Ton huyn cú 42 hp tỏc xó ú cú 32 hp tỏc xó hot ng lnh vc dch v nụng nghip, thu sn Phn ln cỏc hp tỏc xó m nhim mt s khõu dch v ch yu phc v sn xut ca xó viờn gm: Dch v ti tiờu, thu li, bo v ng; dch v thỳ y, dch v ging cõy trng vt nuụi; dch v cung ng vt t nụng nghip, dch v lm t, khuyn nụng Trờn a bn huyn ó cú 72 mụ hỡnh phỏt trin sn xut kinh t trang tri, t trang tri tng hp n trang tri chuyờn canh trng trt, chn nuụi, nuụi trng thy sn hiu qu kinh t thng gp 2-5 ln, thm hng chc ln so vi sn xut i tr thụng thng 3.2.6 V thu nhp, xúa gim nghốo v bo v ti nguyờn mụi trng sinh thỏi Thu nhp bỡnh quõn u ngi/nm t 4,85 triu ng nm 2005 lờn 12,52 triu ng nm 2010 v 19,88 triu nm 2013 Kim Sn ó thc hin cú hiu qu cụng tỏc xoỏ úi, gim nghốo, hin khụng cũn h úi; T l h nghốo (theo tiờu nm 2010), nm 2006 l 16,64% n nm 2012 gim cũn l 9,99% v h cn nghốo l 8,32% Cụng tỏc bo v ti nguyờn, mụi trng sinh thỏi c huyn quan tõm Trờn c s ch o ca huyn y, hng nm Hi ng nhõn dõn huyn ban hnh ngh quyt v phỏt trin kinh t - xó hi, ú cú ni dung v cụng tỏc bo v ti nguyờn mụi trng 3.3 NH GI CHUNG 3.3.1 Nhng kt qu t c - V quy hoch: n nm 2013 ó cú 25/25 xó ó c y ban nhõn dõn huyn phờ duyt nhim v quy hoch chung v ỏn xõy dng nụng 17 thụn mi; 6/6 xó im ó trin khai v hon thnh vic thc hin cụng b, cụng khai quy hoch chung; cm mc gii quy hoch ngoi thc a - V phỏt trin kinh t: Tc tng trng kinh t bỡnh quõn hng nm ca huyn Kim Sn l 12,7% Trong ú, tc tng trng giỏ tr sn xut nụng, lõm, thy sn bỡnh quõn hng nm t 4,1% Giỏ tr sn xut ngnh nụng, lõm, thy sn nm (2008 - 2013) l 1.588.134 triu ng, tng 985.159 triu ng so vi nm trc ú (2002 -2007) - V chuyn dch c cu kinh t nụng thụn: c cu kinh t nụng thụn Kim Sn chuyn dch theo hng tin b C cu kinh t ngnh chuyn bin tớch cc, c cu cỏc thnh phn kinh t v c cu vựng kinh t huyn Kim Sn c trung phỏt trin gúp phn chuyn dch c cu kinh t chung ca huyn - V tip thu, chuyn giao khoa hc cụng ngh vo phỏt trin sn xut: Phng thc chuyn giao khoa hc cụng ngh n nụng dõn c ỏp dng ph bin, cú hiu qu - V xõy dng kt cu h tng kinh t: trin khai ng b cỏc gii phỏp t chc thc hin xõy dng kt cu h tng kinh t nh: ng trc xó, liờn xó, trc thụn xúm, ng ngừ xúm v ng trc chớnh ni ng trờn a bn ton huyn - V in phc v sn xut v sinh hot: Ton huyn cú 84 km ng dõy cao th, 600 km ng dõy h th; 99 trm bin ỏp S h c s dng in thng xuyờn, an ton t 80% (tiờu yờu cu 99%) - V i mi hỡnh thc t chc sn xut: Duy trỡ hot ng ca cỏc hp tỏc xó nụng nghip, hp tỏc xó thy sn nht l khõu dch v; cỏc lng ngh truyn thng tip tc phỏt huy tỏc dng c ch mi, nõng cao giỏ tr sn phm, sc cnh tranh, gúp phn gii quyt vic lm cho nhõn dõn - V thu nhp ca nhõn dõn v bo v ti nguyờn, mụi trng sinh thỏi: i sng vt cht, tinh thn ca c dõn nụng thụn hu ht cỏc xó huyn ngy cng c ci thin; cụng tỏc xúa gim nghốo cú nhiu chuyn bin tin b; cụng tỏc bo v ti nguyờn, mụi trng sinh thỏi c nõng cao 3.3.2 Nhng hn ch v nguyờn nhõn * Nhng hn ch - Cụng tỏc xõy dng quy hoch c trin khai nhng cha ng b, tin chm, cht lng khụng cao, cha sỏt vi thc tin ca cỏc a phng huyn Nụng thụn phỏt trin t phỏt, thiu quy hoch 18 cỏc khu dõn c, thụn, xúm, xó, cỏc c s h tng k thut khỏc cha c quy hoch - Chuyn dch c cu kinh t nụng thụn trờn a bn huyn cũn chm, cha bn vng; ngnh nụng nghip chim t trng ln (nm 2013 chim 33,91% c cu kinh t nụng thụn ca huyn) Hiu qu sn xut nụng nghip cha cao, thu nhp ca ngi nụng dõn thp, mt b phn nụng dõn khụng gn bú vi ng rung hoc cha yờn tõm u t phỏt trin sn xut - Kt cu h tng kinh t ó c u t xõy dng nhng cũn thiu, cha ng b, mng li giao thụng ó phỏt trin rng khp song t l c cng hoỏ cũn thp (mi t 63%), cỏc tuyn ng liờn thụn xõy dng trc õy cha theo quy chun, cht hp, khụng m bo cho lu thụng hng húa Thu li cha ỏp ng c yờu cu chuyn dch c cu sn xut v dõn sinh kinh t, nht l iu kin hn hỏn, l lt gay gt Cht lng li in nụng thụn mt s xó cha m bo, nht l in phc v sn xut Hiu qu khai thỏc s dng kt cu h tng ó c u t khụng cao, thm cú cụng trỡnh s dng khụng cú hiu qu hoc khụng ht cụng sut - Cỏc hỡnh thc t chc sn xut kinh doanh i mi cũn chm Kinh t trang tri phỏt trin cha hiu qu S lng doanh nghip u t vo nụng nghip cũn ớt, hiu qu cha cao, kinh t nụng thụn phỏt trin cha bn vng - Tip thu, chuyn giao nhng tin b khoa hc cụng ngh mi vo sn xut nụng nghip cũn nhiu hn ch, cha to c sn phm cú giỏ tr gia tng cao Vic ng dng thnh tu khoa hc cụng ngh bo qun, ch bin sn phm nụng nghip, thy sn trờn a bn huyn cũn yu, ch yu mang tớnh s ch, sn phm thụ m cha cú cụng ngh bo qun ch bin mang tớnh hin i Vic a khoa hc cụng ngh vo lnh vc bo v mụi trng cũn yu kộm p dng khoa hc cụng ngh x lý rỏc thi mi dng li bnh vin, cỏc c s sn xut kinh doanh, cũn rỏc thi dõn sinh, mụi trng nụng thụn cha c x lý - i sng vt cht, tinh thn ca ngi nụng dõn cũn gp nhiu khú khn H thng bo him sn xut nụng nghip cha c hỡnh thnh T l h nghốo cũn cao Mụi trng nụng thụn ngy cng b ụ nhim, nhn thc ca mt b phn nhõn dõn bo v mụi trng cũn nhiu hn 19 ch Cụng tỏc qun lý nh nc v bo v mụi trng cha c quam tõm ỳng mc - Ngun nhõn lc khu vc nụng thụn trỡnh cũn thp Vn o to ngh v gii quyt vic lm cũn nhiu hn ch, t l lao ng qua o to mi ch t 35%, c bit lao ng cú cht lng, tay ngh cao khụng nhiu, mt lc lng lao ng khụng nh phi i tỡm vic lm xa Cht lng ngun nhõn lc ca huyn Kim Sn tnh Ninh Bỡnh cũn thp, nhõn lc cú trỡnh tay ngh cao ớt * Nguyờn nhõn khỏch quan + Trong nhng nm qua, iu kin thi tit, khớ hu din bin phc tp, nc mn xõm thc sõu dn n thiu nc ngt sn xut nụng nghip, sõu bnh hi lỳa, dch bnh chn nuụi din bin phc + Xut phỏt im ca nụng nghip, nụng thụn huyn Kim Sn i lờn t mc phỏt trin thp + Giỏ c th trng bin ng, lm phỏt tng cao gõy bt li cho nụng dõn, th trng tiờu th hn ch, cỏc mt trỏi ca c ch th trng tỏc ng mnh m n nụng nghip, nụng thụn v nụng dõn; thu nhp ca nụng dõn so vi cỏc ngnh khỏc quỏ thp, nụng dõn cha thc s gn bú vi ng rung + Ngun lc u t cho khu vc nụng thụn tnh Ninh Bỡnh núi chung v nụng thụn huyn Kim Sn, tnh Ninh Bỡnh núi riờng cha ỏp ng cho nhu cu phỏt trin KTNT xõy dng nụng thụn mi * Nguyờn nhõn ch quan + Kt cu h tng phc v phỏt trin kinh t - xó hi nụng thụn cú nhng kt qu ỏng k nhng cũn rt nhiu hn ch nh cỏc cụng trỡnh húa, th thao, y t, mụi trng cú nhiu nguyờn nhõn v cỏc lnh vc ny, nhng nguyờn nhõn c bn l vựng nụng thụn cha c quan tõm ỳng mc v phỏt trin kt cu h tng + Trỡnh ngi lao ng, trỡnh khoa hc k thut cũn thp, vic thu hỳt cỏc doanh nghip u t vo a bn cha cao + Cụng tỏc qun lý nh nc kinh t nụng thụn cũn nhiu bt cp, khú khn, hn ch c s lng cht lng cỏn b qun lý, gõy khú khn cỏc ni dung nh: qun lý cht lng ging, qun lý t ai, giỏ v cht lng thuc bo v thc vt, cụng tỏc v sinh mụi trng, giỏ vt t nụng nghip 20 + H thng c ch, chớnh sỏch cha ng b Cụng tỏc quy hoch v qun lý quy hoch cha c quan tõm ỳng mc, cha ỏp ng yờu cu phỏt trin kinh t - xó hi ca huyn B mỏy qun lý t cp huyn n c s cũn bt cp + Nhn thc ca mt s cp y chớnh quyn cỏc cp v v trớ, vai trũ ca nụng nghip, nụng dõn, nụng thụn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa nụng nghip, nụng thụn; v xõy dng nụng thụn mi cha y + Mt s cp y ng, chớnh quyn, mt b phn cỏn b v nhõn dõn nhn thc v cụng tỏc o to ngh cng cũn nhiu hn ch Chng QUAN IM V GII PHP PHT TRIN KINH T NễNG THễN TRONG XY DNG NễNG THễN MI HUYN KIM SN TNH NINH BèNH N NM 2020 4.1 QUAN IM C BN PHT TRIN KINH T NễNG THễN TRONG XY DNG NễNG THễN MI HUYN KIM SN TNH NINH BèNH Phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi huyn Kim Sn, tnh Ninh Bỡnh n nm 2020 cn quỏn trit cỏc quan im sau: - Phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi phi tng cng s lónh o ca cỏc cp y ng, chớnh quyn, huy ng c h thng chớnh tr thc hin - Phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi phi gn vi quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa nụng nghip, nụng thụn, nõng cao cht lng ngun nhõn lc - Phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi phi phự hp vi kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha v hi nhp quc t - Phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi phi l s nghip ca ton dõn, cỏc thnh phn kinh t, ú Nh nc v nhõn dõn cựng lm - Phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi phi gn vi gii quyt cỏc xó hi v bo v an ninh quc phũng 21 4.2 NHNG GII PHP CH YU PHT TRIN KINH T NễNG THễN TRONG XY DNG NễNG THễN MI HUYN KIM SN TNH NINH BèNH N NM 2020 4.2.1 Xõy dng quy hoch tng th phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi Xõy dng quy hoch xó nụng thụn mi phi c t tng th quy hoch phỏt trin kinh t - xó hi ca t nc, ca tnh, ca huyn Phỏt trin kinh t nụng thụn l ni dung quan trng xõy dng nụng thụn mi, vỡ vy quy hoch xó nụng thụn mi phi chỳ trng quy hoch phỏt trin kinh t nụng thụn ú l cỏc quy hoch: quy hoch s dng t v kt cu h tng thit yu cho phỏt trin sn xut nụng nghip hng húa, cụng nghip, tiu th cụng nghip, dch v; quy hoch phỏt trin kt cu h tng kinh t - xó hi - mụi trng theo chun mi; quy hoch cỏc khu dõn c v chnh trang cỏc khu dõn c hin cú, quy hoch sn xut, quy hoch xõy dng 4.2.2 Phỏt trin kinh t nụng thụn ton din theo hng hin i Trờn c s quy hoch da trờn li th so sỏnh ca huyn l cú th mnh, tim nng v sn xut lỳa cht lng cao, cỏc sn phm tiu th cụng nghip, lng ngh truyn thng, cỏc sn phm thy, hi sn ca vựng bói bi ven bin; xỏc nh vựng sn xut hng hoỏ trung v xut khu thc hin thỳc y u t phỏt trin kinh t nụng thụn ton din theo hng hin i 4.2.3 Huy ng cỏc ngun v y mnh ng dng thnh tu khoa hc - cụng ngh vo sn xut nụng nghip Vn l nhõn t khụng th thiu quỏ trỡnh phỏt trin kinh t nụng thụn huyn Kim Sn, tnh Ninh Bỡnh Nhu cu cho phỏt trin kinh t nụng thụn huyn Kim Sn hin v thi gian ti l rt ln Do vy, ỏp ng nhu cu ú phi a dng húa cỏc ngun v bin phỏp huy ng a dng húa cỏc ngun gm: nc, nc ngoi, ca a phng y mnh ng dng thnh tu khoa hc cụng ngh vo sn xut 4.2.4 Xõy dng, khai thỏc h thng kt cu h tng kinh t Tip tc hon chnh ng b kt cu h tng kinh t - xó hi, quy hoch m rng th trn Phỏt Dim - Th trn huyn l nh hng thnh lp th xó trc nm 2020, hỡnh thnh mng li cỏc th t, cỏc cm xó, to cỏc im nhn cho quỏ trỡnh ụ th húa Cng c, hon thin kt cu h tng nh h 22 thng giao thụng cu ng, m rng in li nụng thụn, tng cng thy li, bu chớnh viờn thụng, nc sch, trng hc, trm y t, cỏc cụng trỡnh phỳc li cụng cng 4.2.5 o to ngun nhõn lc cho kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi huyn Kim Sn, tnh Ninh Bỡnh thỡ yờu cu ngun nhõn lc phi cú cht lng cao ỏp ng s phỏt trin ca cuc cỏch mng khoa hc v cụng ngh Hin cht lng ngun nhõn lc huyn Kim Sn cũn nhiu hn ch, ngi lao ng trỡnh chuyờn mụn tay ngh, trỡnh cụng ngh cũn yu Do vy, thc hin tt phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi thỡ phi luụn coi trng o to ngun nhõn lc 4.2.6 T chc thc hin hiu qu h thng cỏc chớnh sỏch - Chớnh sỏch khuyn khớch phỏt trin sn xut hng húa - Chớnh sỏch v t - Chớnh sỏch tớn dng 4.2.7 Phỏt trin cỏc hỡnh thc t chc sn xut phự hp - Phỏt trin kinh t trang tri - i vi t hp tỏc v hp tỏc xó - Thc hin phỏt trin mụ hỡnh hp tỏc kinh t nụng thụn 4.2.8 Tng cng nng lc, hiu lc qun lý Nh nc v cỏc t chc on th - i mi v tng cng qun lý Nh nc - Phỏt huy vai trũ ca cỏc t chc on th KT LUN Phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi huyn Kim Sn, tnh Ninh Bỡnh, ni cú ụng ng bo cụng giỏo, l ni dung chớnh, l hng i ti cỏc gii phỏp nhm phỏt huy cỏc yu t tỏc ng tớch cc, gim cỏc yu t tỏc ng tiờu cc n phỏt trin kinh t nụng thụn, y nhanh hn na tin trỡnh xõy dng nụng thụn mi huyn Kim Sn, tnh Ninh Bỡnh Ni dung ca lun ỏn ó lm rừ mt s kt qu sau: Kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi l mt phc hp nhng nhõn t cu thnh ca lc lng sn xut v quan h sn xut nụng, lõm, ng nghip, cựng vi cỏc ngnh cụng nghip v dch v nụng 23 thụn gn vi chng trỡnh mc tiờu quc gia xõy dng nụng thụn mi L tng th cỏc quan h kinh t cú quan h hu c vi khu vc nụng thụn v ton b vựng, a phng, nn kinh t quc dõn; nhm lm cho khu vc nụng thụn cú c cu kinh t v cỏc hỡnh thc t chc sn xut hp lý, gn nụng nghip sn xut hng hoỏ vi phỏt trin nhanh cụng nghip, dch v; gn phỏt trin nụng nghip vi phỏt trin ụ th theo qui hoch; i sng vt cht v tinh thn ca ngi dõn ngy cng c nõng cao Phỏt trin kinh t nụng thụn cú vai trũ quan trng i vi quỏ trỡnh xõy dng nụng thụn mi; phỏt trin kinh t nụng thụn thc hin Chng trỡnh mc tiờu Quc gia xõy dng nụng thụn mi cú mi quan h hu c gn bú cht ch vi khụng th tỏch ri, l cn thit khỏch quan i vi mi a phng c nc Phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi gm nhiu ni dung, ú c bit chỳ trng ni dung v chuyn dch c cu kinh t nụng thụn; xõy dng h thng kt cu h tng kinh t - xó hi nụng thụn; o to ngun nhõn lc nụng thụn; i mi v phỏt trin cỏc hỡnh thc t chc sn xut nụng thụn; nõng cao thu nhp, gii quyt tt cỏc xó hi v bo v ti nguyờn, mụi trng sinh thỏi Cỏc ch tiờu ỏnh giỏ s phỏt trin ca kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi gm: cỏc ch tiờu trc tip liờn quan n hot ng sn xut, kinh doanh ca kinh t nụng thụn; cỏc ch tiờu hiu qu kinh t tng hp ng thi lun ỏn nghiờn cu kinh nghim ca quc t v nc v phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi Trờn c s ú rỳt mt s bi hc kinh nghim cú giỏ tr tham kho b ớch cho huyn Kim Sn tnh Ninh Bỡnh v phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi ú l: Tng cng vai trũ lónh o ca cỏc cp y ng, chớnh quyn a phng v vai trũ ca cỏc t chc chớnh tr nụng thụn; Coi trng cụng tỏc xõy dng quy hoch, ỏn cú ý ngha ht sc quan trng; Tp trung mi n lc cho chuyn dch c cu kinh t ngnh ngh nụng thụn; u t phỏt trin h thng kt cu h tng kinh t - xó hi khu vc nụng thụn l khõu t phỏ quỏ trỡnh xõy dng nụng thụn mi; La chn cỏc ngnh ngh, sn phm cú li th so sỏnh Thc trng phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi huyn Kim Sn, tnh Ninh Bỡnh giai on 2008 2013 ó t c nhng kt qu nht nh Song cũn tn ti nhng hn ch nh: Nụng 24 thụn phỏt trin t phỏt, thiu quy hoch; Chuyn dch c cu kinh t nụng thụn trờn a bn huyn chm, cha bn vng; Kt cu h tng kinh t - xó hi ó c u t xõy dng nhng cũn thiu, cha ng b; Cỏc hỡnh thc t chc sn xut kinh doanh i mi cũn chm; Tip thu, chuyn giao nhng tin b khoa hc cụng ngh mi vo sn xut nụng nghip cũn nhiu hn ch, cha to c sn phm cú giỏ tr, hiu qu kinh t cao, cú sc cnh tranh ln; i sng vt cht, tinh thn ca c dõn nụng thụn cũn thp, s h nghốo cũn cao Nguyờn nhõn ca hn ch thuc c khỏch quan v ch quan, nhng ch yu l: Cụng tỏc xõy dng quy hoch, qun lý quy hoch cha thc hin tt; Trỡnh lao ng, trỡnh khoa hc cụng ngh cũn thp; C ch, chớnh sỏch thc hin phỏt trin kinh t nụng thụn cha ng b; Nhn thc ca mt s cp y chớnh quyn cỏc cp v v trớ, vai trũ ca nụng nghip, nụng dõn, nụng thụn cha y phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi huyn Kim Sn, tnh Ninh Bỡnh thi gian ti, lun ỏn a quan im ú l: Phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi phi tng cng s lónh o ca cỏc cp y ng, chớnh quyn, huy ng c h thng chớnh tr thc hin; Phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi phi gn vi quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa nụng nghip, nụng thụn; Phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi phi phự hp vi kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha v hi nhp kinh t quc t; Phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi phi l s nghip ca ton dõn, trờn c s phỏt huy hiu qu tim nng ca cỏc thnh phn kinh t; Phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi phi gn vi gii quyt cỏc xó hi v bo v vng chc an ninh, quc phũng ng thi lun ỏn xut gii phỏp gm: Xõy dng quy hoch tng th phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi; Phỏt trin kinh t nụng thụn ton din theo hng hin i; Huy ng cỏc ngun v y mnh ng dng thnh tu khoa hc cụng ngh vo phỏt trin kinh t nụng thụn; Xõy dng, khai thỏc h thng kt cu h tng kinh t - xó hi nụng thụn; o to ngun nhõn lc cho phỏt trin kinh t nụng thụn xõy dng nụng thụn mi; T chc thc hin hiu qu h thng cỏc chớnh sỏch; Phỏt trin cỏc hỡnh thc t chc sn xut phự hp; Tng cng nng lc, hiu lc qun lý Nh nc v cỏc t chc on th DANH MC CC CễNG TRèNH CA TC GI C CễNG B Cể LIấN QUAN N TI LUN N Trn Hng Qung (2011), Phỏt trin trng dc liu chng trỡnh mc tiờu quc gia xõy dng nụng thụn mi, Tp Cõy thuc quý, (189) Trn Hng Qung (2012), Phỏt trin lng ngh truyn thng i vi vic xõy dng nụng thụn mi huyn Kim Sn, tnh Ninh Bỡnh hin nay, Tp Giỏo dc lý lun, (5), tr.77-80 Trn Hng Qung, Hong Th Bớch Loan (2013), H thng h tng kinh t - xó hi xõy dng nụng thụn mi huyn Kim Sn, Ninh Bỡnh: Thc trng v nh hng phỏt trin, Tp Kinh t v phỏt trin, (S c bit), tr.19-25 Trn Hng Qung, Nguyn Minh Quang (2013), Phỏt trin kinh t nụng thụn nhm xõy dng nụng thụn mi huyn Kim Sn, tnh Ninh Bỡnh hin nay, Tp Kinh t v phỏt trin, (197/II), tr.75-81 Trn Hng Qung (2014), Mt s thnh tu xõy dng nụng thụn mi huyn Kim Sn, tnh Ninh Bỡnh, Tp Kinh t v Qun lý, (11), tr.46-50
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình, Kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình, Kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay