Huy động nguồn lực tài chính từ kinh tế tư nhân nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

227 121 0
  • Loading ...
1/227 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:12

Bộ giáo dục đào tạo Trờng Trờng đại học kinh tế quốc dân HUY Động nguồn lực tài từ kinh tế t nhân nhằm phát triển kinh tế - xã hội việt nam Hà NộI, năm 2013 Bộ giáo dục đào tạo Trờng Trờng đại học kinh tế quốc dân HUY Động nguồn lực tài từ kinh tế t nhân nhằm phát triển kinh tế - xã hội việt nam Chuyên ngành: ngành: kinh tế tR tR 62.31.001.01 Mã số: 62.31 Ngời hớng dẫn khoa học: 1.PGS.TS O PHNG LIấN 2.PGS.TS TRN BèNH TRNG Hà NộI, năm 2013 ii DANH MC T VIT TT AFTA ASEAN Free Trade Area APEC Asia and Pacific Economic Cooperation ASEAN Association of South East Asia Nation ADB Asian Development Bank CNH - HH Cụng nghip húa - Hin ủi húa BOT Building, operation and transfer DN Doanh nghip DNNN Doanh nghip Nh nc FDI Foreign Direct Investment GDP Gross Domestic Product ICOR Incremental Capital - Output Rate IPO Initial Public Offering IMF International Monetary Fund NSNN Ngõn sỏch Nh nc ODA Official Development Assistance OECD Organisation for Economic, Cooperation and Development PCI Provincial Comperitiveness Index VDF Vietnam Development Forum WB World Bank WTO World Trade Organization iii MC LC DANH MC VIT TT ii DANH MC BNG BIU vii DANH MC HèNH V ix PHN M U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU 10 1.1 Cỏc nghiờn cu trung vo mụt hoc mt vi kờnh huy ủng ngun lc ti chớnh 11 1.2 Cỏc nghiờn cu ủ cp ủn huy ủng ngun lc ti chớnh núi chung .15 1.3 Cỏc nghiờn cu ủ cp ủn huy ủng ngun lc ti chớnh t kinh t t nhõn .22 Chng 2: C S Lí LUN V KINH NGHIM THC TIN V HUY NG NGUN LC TI CHNH T KINH T T NHN CHO PHT TRIN KINH T X HI VIT NAM 29 2.1 Ngun lc ti chớnh v ngun lc ti chớnh t kinh t t nhõn 29 2.1.1 Ngun lc ti chớnh cho phỏt trin kinh t - xó hi 30 2.1.1.1 Ngun lc phỏt trin kinh t - xó hi 30 2.1.1.2 Ngun lc ti chớnh v huy ủng ngun lc ti chớnh cho phỏt trin kinh t xó hi .31 2.1.2 Vai trũ ca ngun lc ti chớnh ủi vi s phỏt trin kinh t - xó hi: 36 2.1.3 Kinh t t nhõn v ngun lc ti chớnh t kinh t t nhõn 42 2.1.3.1 Kinh t t nhõn 42 2.1.3.2 Ngun lc ti chớnh t kinh t t nhõn 44 2.1.3.3 Cỏc ủc ủim ca ngun lc ti chớnh t kinh t t nhõn 46 2.2 Huy ủng ngun lc ti chớnh t kinh t t nhõn nhm phỏt trin kinh t xó hi v cỏc nhõn t nh hng 49 2.2.1 Ni dung huy ủng ngun lc ti chớnh t kinh t t nhõn nhm phỏt trin kinh t - xó hi 49 2.2.1.1 Huy ủng thụng qua ủu t sn xut kinh doanh ca cỏc doanh nghip t nhõn v h kinh doanh cỏ th 50 2.2.1.2 Huy ủng ngun lc ti chớnh t kinh t t nhõn thụng qua h thng ngõn sỏch Nh nc 51 iv 2.2.1.3 Huy ủng ngun lc ti chớnh t kinh t t nhõn thụng qua h thng ti chớnh ngõn hng .53 2.2.1.4 Huy ủng ngun lc ti chớnh t nhõn qua th trng chng khoỏn 55 2.2.1.5 Huy ủng ngun lc ti chớnh t kinh t t nhõn thụng qua xó hi húa cỏc dch v cụng v xó hi húa cỏc chng trỡnh t thin, nhõn ủo, an sinh xó hi 57 2.2.2 S cn thit phi huy ủng ngun lc ti chớnh t kinh t t nhõn nhm phỏt trin kinh t - xó hi Vit Nam 58 2.2.3 Nhng nhõn t nh hng ủn huy ủng ngun lc ti chớnh t kinh t t nhõn 62 2.2.3.1 Tng trng kinh t .63 2.2.3.2 H thng phỏp lut 63 2.2.3.3 Mụi trng kinh doanh .63 2.2.3.4 Mụi trng kinh t v mụ 64 2.2.3.5 Xu hng, quỏn tiờu dựng - tit kim - ủu t 65 2.2.3.6 H thng ti chớnh, cỏc th trng ti chớnh, chng khoỏn 65 2.2.3.7 Nhn thc ca h thng chớnh tr, ca doanh nghip v ngi dõn 66 2.2.4 Vai trũ ca nh nc huy ủng ngun lc ti chớnh t kinh t t nhõn 66 2.2.5 Tiờu ủỏnh giỏ hiu qu huy ủng ngun lc ti chớnh t khu vc t nhõn 68 2.3 Kinh nghim huy ủng ngun lc ti chớnh t khu vc kinh t t nhõn mt s nc trờn th gii 69 2.3.1 Kinh nghim ca Malaysia: huy ủng ngun lc ti chớnh t nhõn qua kờnh tit kim ngõn hng 69 2.3.2 Kinh nghim ca Hn Quc: phỏt trin th trng trỏi phiu .71 2.3.3 Kinh nghim ca Trung Quc: phỏt trin th trng chng khoỏn 72 2.3.4 Kinh nghim ca mt s nc , Phi, M La tinh: thu hỳt ngun lc ti chớnh t nhõn, hp tỏc cụng t vo c s h tng 74 2.3.5 Bi hc ủi vi Vit Nam 77 Chng 3: THC TRNG HUY NG NGUN LC TI CHNH T KINH T T NHN CHO PHT TRIN KINH T X HI VIT NAM 80 3.1 Bi cnh kinh t 2001-2010 v s phỏt trin ca kinh t t nhõn nc ta .80 3.1.1 Khỏi quỏt bi cnh kinh t th gii v nc ta giai ủon 2001-2010 80 v 3.1.1.1 Bi cnh kinh t th gii 80 3.1.1.2 Bi cnh kinh t nc .82 3.1.2 S phỏt trin ca khu vc kinh t t nhõn Vit Nam .87 3.2 Huy ủng ngun lc ti chớnh t nhõn cho phỏt trin kinh t xó hi giai ủon 2001-2011 94 3.2.1 Thc trng huy ủng ngun lc ti chớnh t kinh t t nhõn xột theo xut x 94 3.2.1.1 Huy ủng ngun lc ti chớnh ca cỏc doanh nghip s hu t nhõn 97 3.2.1.2 Huy ủng ngun lc ti chớnh ca cỏc h gia ủỡnh 98 3.2.2 Thc trng huy ủng ngun lc ti chớnh t kinh t t nhõn qua cỏc kờnh gn vi hỡnh thc huy ủng 109 3.2.2.1 Huy ủng ngun lc ti chớnh t nhõn qua ủu t trc tip ca cỏc doanh nghip t nhõn v h cỏ th 115 3.2.2.2 Huy ủng ngun lc ti chớnh t nhõn qua h thng ngõn hng 121 3.2.2.3 Huy ủng trờn th trng chng khoỏn v thụng qua c phn húa DNNN .126 3.2.2.4 Huy ủng ngun lc ti chớnh t nhõn thụng qua xó hi húa ủu t cụng v dch v cụng phc v cỏc mc tiờu kinh t - xó hi 130 3.3 ỏnh giỏ chung v thnh tu v tn ti huy ủng ngun lc ti chớnh ca kinh t t nhõn nhm phỏt trin kinh t - xó hi Vit Nam 136 3.3.1 Nhng kt qu ủt ủc 139 3.3.2 Mt s mt hn ch 142 3.3.3 Nguyờn nhõn ca nhng hn ch huy ủng ngun lc ti chớnh t kinh t t nhõn 150 Chng 4: QUAN IM, PHNG HNG V GII PHP TNG CNG HUY NG NGUN LC TI CHNH T KINH T T NHN NHM PHT TRIN KINH T X HI VIT NAM 154 4.1 Nhng cn c cho vic ủ xut quan ủim, phng hng v gii phỏp tng cng huy ủng ngun lc ti chớnh t kinh t t nhõn nhm phỏt trin kinh t - xó hi Vit Nam 154 4.1.1 D bỏo bi cnh kinh t th gii v nc giai ủon 2012 - 2015 154 4.1.1.1 D bỏo tỡnh hỡnh kinh t th gii giai ủon 2012 - 2015 154 4.1.1.2 D bỏo tng trng kinh t nc ta v cỏc kch bn tng trng 160 4.1.2 D bỏo v trin vng v thỏch thc huy ủng ngun lc ti chớnh t kinh t t nhõn 165 vi 4.1.3 Quan ủim ca i hi XI ng cng sn Vit Nam v phỏt trin kinh t t nhõn 168 4.2 Quan ủim v phng hng huy ủng ngun lc ti chớnh t kinh t t nhõn nhm phỏt trin kinh t - xó hi Vit Nam 170 4.2.1 Quan ủim huy ủng ngun lc ti chớnh t kinh t t nhõn nhm phỏt trin kinh t - xó hi Vit Nam 170 4.2.2 Phng hng huy ủng ngun lc ti chớnh t kinh t t nhõn nhm phỏt trin kinh t - xó hi Vit Nam 172 4.3 Mt s gii phỏp huy ủng ngun lc ti chớnh t kinh t t nhõn nhm phỏt trin kinh t - xó hi Vit Nam 174 4.3.1 n ủnh kinh t v mụ, ci thin mụi trng ủu t, to nim tin, tõm lý an ton cho cỏc nh ủu t, ủc bit l cỏc nh ủu t t nhõn .175 4.3.1.1 n ủnh kinh t v mụ 175 4.3.1.2 Ci thin mụi trng ủu t v mụi trng kinh doanh 181 4.3.2 Nht quỏn vi ch trng khuyn khớch phỏt trin kinh t t nhõn, tng phn ủúng gúp ca kinh t t nhõn GDP v thu ngõn sỏch Nh nc 184 4.3.3 Tỏi c cu ủi mi phng thc kinh doanh ca cỏc ngõn hng thng mi nhm thu hỳt ngun lc ti chớnh t kinh t t nhõn 186 4.3.4 t phỏ c phn húa doanh nghip nh nc 189 4.3.5 Phỏt trin th trng chng khoỏn 191 4.3.5.1 Phỏt trin th trng c phiu nhm thu hỳt ủu t ca t nhõn thụng qua ủu giỏ c phn v mua c phiu trờn th trng chng khoỏn 191 4.3.5.2 M rng hot ủng ca th trng trỏi phiu, ủc bit l trỏi phiu phng, trỏi phiu cụng trỡnh v trỏi phiu doanh nghip 194 4.3.6 Khuyn khớch v to ủiu kin thu hỳt kiu hi t nc ngoi 196 4.3.7 Thỳc ủy hp tỏc cụng t, xó hi húa ủu t c s h tng, y t, giỏo dc 197 KT LUN 202 DANH MC TI LIU THAM KHO Ph lc Ph lc vii DANH MC BNG BIU Bng 2.1: S nhõn chi tiờu, ủu t vi tng b phn ca tng cu kinh t Vit Nam 39 Bng 2.2: Tit kim h gia ủỡnh ti mt s nc 1998 - 2009 54 Bng 2.3: T l h gia ủỡnh tham gia cỏc kờnh ủu t giỏn tip ti M 56 Bng 2.4: Vic lm to bi cỏc doanh nghip t nhõn mt s nc 1987-1998 (ngn ngi) 60 Bng 2.5: Nhu cu ủu t c s h tng ủ trỡ tc ủ tng trng 7% ti Nam giai ủon 2006 - 2010 (tớnh theo % GDP) 61 Bng 2.6: u t vo cỏc d ỏn c s h tng cú s tham gia ca khu vc t nhõn cỏc nc ủang phỏt trin 1995 - 2004 (t ủụ la) 76 Bng 3.1: Tng trng kinh t th gii mt thp k qua 81 (2001 - 2010) Bng 3.2: Tng trng ủu t trc tip nc ngoi FDI ton cu qua cỏc giai ủon (%) 82 Bng 3.3 : Tng trng kinh t v lm phỏt nc ta 1999 - 2010 83 Bng 3.4: Thu nhp bỡnh quõn ủu ngi ca Vit Nam qua cỏc nm (theo giỏ hin ti) 84 Bng 3.5 : Tc ủ tng trng kim ngch xut nhp khu 1999 2011 (%) 86 Bng 3.6: S doanh nghip thc t hot ủng phõn theo thnh phn kinh t 90 Bng 3.7: T l lao ủng nụng nghip v phi nụng nghip (%) 92 Bng 3.8: Qui mụ doanh nghip t nhõn phõn theo qui mụ lao ủng 94 Bng 3.9: Qui mụ doanh nghip t nhõn phõn theo qui mụ 94 Bng 3.10: Tit kim ca Vit Nam qua tng nm theo giỏ hin hnh 95 Bng 3.11: T l tit kim ca Vit Nam v mt s nc 2001-2010 96 Bng 3.12: T l doanh nghip kinh doanh cú lói v mc li nhun 97 Bng 3.13: Li nhun ca doanh nghip cú th huy ủng tỏi ủu t 99 Bng 3.14: Thu nhp bỡnh quõn mt nhõn khu/ thỏng theo giỏ hin hnh (nghỡn ủng) 100 Bng 3.15: Tit kim bỡnh quõn thỏng trờn mi nhõn khu ca h gia ủỡnh 101 viii Bng 3.16: c tớnh kiu hi v Vit Nam qua cỏc nm 102 Bng 3.17: T l ủu t trờn GDP v h s ICOR ca Vit Nam 110 Bng 3.18: H s ICOR ca mt s quc gia 111 Bng 3.19: Vn ủu t phỏt trin ton xó hi phõn theo thnh phn kinh t 111 Bng 3.20: Tng trng ủu t phỏt trin theo thnh phn kinh t (%) 112 Bng 3.21: C cu ủu t phỏt trin ton xó hi theo thnh phn kinh t 113 Bng 3.22: Thu chi v thõm ht ngõn sỏch 2002 - 2010 113 Bng 3.23: S doanh nghip t nhõn thc t hot ủng theo loi hỡnh 118 Bng 3.24: Tng quy mụ v bỡnh quõn qui mụ ca cỏc doanh nghip phõn theo thnh phn kinh t 118 Bng 3.25: Quy mụ ca s doanh nghip t nhõn thc t hot ủng 120 Bng 3.26 : S lng h kinh doanh cỏ th qua cỏc nm 120 Bng 3.27: Huy ủng ca mt s ngõn hng qua cỏc nm 123 Bng 3.28: Huy ủng ca mt s ngõn hng thỏng ủu nm 2011 124 Bng 3.29: Khi lng trỏi phiu chớnh ph cha ủỏo hn 127 tớnh ủn thỏng 3/2010 127 Bng 3.30 : Qui mụ th trng trỏi phiu so vi GDP ca mt s nc 128 Bng 3.31: úng gúp ca cỏc thnh phn kinh t vo tng trng GDP c nc giai ủon 2001 -2010 137 Bng 3.32: C cu lao ủng chia theo thnh phn kinh t 138 Bng 4.1: Mc gim thu nhp ng vi cỏc kch bn tng trng 166 ix DANH MC HèNH V Hỡnh 2.1 Quan h gia ủu t v tng trng qua phõn tớch cung cu 38 Hỡnh 2.2: u t vo c s h tng cú s tham gia ca khu vc t nhõn cỏc nc ủang phỏt trin 2001 - 2010 (t ủụ la) 61 Hỡnh 3.1 C cu ủu t phỏt trin 2001 - 2010 .114 nghiờn cu trc ủú cha hon thin cỏc chng sau Chng ủ cp ủn cỏc ủ lý lun v ngun lc ti chớnh, kinh t t nhõn v huy ủng ngun lc ti chớnh t kinh t t nhõn Trong chng 3, lun ỏn trung phõn tớch thc trng huy ủng ngun lc ti chớnh t nhõn mt thp k qua theo tng kờnh huy ủng trc tip, giỏn tip qua h thng ngõn hng, qua h thng th trng ti chớnh, qua cỏc hỡnh thc hp tỏc cụng t v xó hi húa Trờn c s phõn tớch nhng thnh cụng, tn ti, v nguyờn nhõn ca nú, lun ỏn ủ xut nhng quan ủim, phng hng v gii phỏp nõng cao kh nng huy ủng ngun lc ti chớnh t kinh t t nhõn huy ủng ngun lc ti chớnh t nhõn, cựng vi ch trng phỏt trin nn kinh t nhiu thnh phn, ủú tha nhn v khuyn khớch thnh phn kinh t t nhõn phỏt trin, ng v nh nc ủó khuyn khớch s phỏt trin ca nhiu kờnh huy ủng ngun lc ti chớnh khỏc Trc ht, chỳng ta khuyn khớch khu vc t nhõn phỏt trin bng cỏch tham gia thnh lp doanh nghip, ủu t sn xut kinh doanh, va lm giu cho mỡnh, va ủúng gúp cho xó hi v ủt nc Vi s ủi ca Lut doanh nghip 2000 v Lut doanh nghip sa ủi 2005, s lng doanh nghip t nhõn thnh lp mi v ủi vo hot ủng tng lờn nhanh chúng Lut doanh nghip mi to ủiu kin d dng hn cho vic thnh lp v hnh doanh nghip, ủm bo th tc hnh chớnh nhanh gn, tin li i cựng vi s lng, qui mụ ca cỏc doanh nghip t nhõn cng tng nhanh Cú nhiu doanh nghip t nhõn ủó lờn qui mụ ln, cú thng hiu, cú sc cnh tranh trờn th trng nc v quc t Vi kờnh huy ủng giỏn tip, s phỏt trin nhanh chúng ca h thng ngõn hng c v s lng, qui mụ v mng li ủó gúp phn nõng cao kh nng huy ủng ngun lc ti chớnh xó hi, ủú cú khu vc t nhõn Theo thng kờ, tc ủ tng trng huy ủng ca h thng ngõn hng cao hn nhiu tc ủ tng trng kinh t v tng trng thu nhp bỡnh quõn 203 Cỏc kờnh huy ủng ngun lc ti chớnh khỏc cng cú s phỏt trin vt bc Th trng chng khoỏn ủi vo nm 2000 v phỏt trin bựng n k t nm 2006 õy tr thnh kờnh thu hỳt ngun lc ti chớnh quan trng ca cỏc doanh nghip niờm yt v doanh nghip huy ủng qua th trng OTC Mc dự gn ủõy th trng gp khú khn, nhng th trng chng khoỏn ủó v s l kờnh huy ủng ti chớnh quan trng ca cỏc doanh nghip Trỏi phiu cng l kờnh huy ủng ngun lc ti chớnh mi phỏt trin gn ủõy Nhiu phiờn ủu giỏ trỏi phiu chớnh ph ủó ủc thc hin thnh cụng ủ thu hỳt ngun lc ti chớnh t nhõn v s dng vo cỏc d ỏn ủu t cụng cng Ngoi ra, cỏc hỡnh thc xó hi húa giỏo dc, y t, dch v cụng cng v hp tỏc cụng t ủu t xõy dng c s h tng cng cú s phỏt trin bc ủu Kt qu l, khu vc t nhõn ủúng vai trũ ngy cng quan trng tng trng GDP ca ủt nc Tuy nhiờn, cũn nhng hn ch huy ủng ngun lc ti chớnh t khu vc t nhõn Cỏc doanh nghip t nhõn phỏt trin nhanh v s lng v qui mụ nhng nhỡn chung cũn cú qui mụ nh, manh mỳn, cha cú thng hiu, cha cú sc cnh tranh quc t S doanh nghip cú qui mụ ln ch chim t l rt nh Nhiu doanh nghip cũn lm n chp git, trn thu, tn dng khe h phỏp lut v c ch qun lý nh nc ủ thu li i vi cỏc h gia ủỡnh, ủi sng cú ci thin nhng tớch ly cũn thp, thu nhp cha n ủnh Ngun lc ti chớnh t nhõn cũn trụi ni lóng phớ di dng vng, ngoi t v tin mt bi cnh nn kinh t ủang thiu ủu t Cỏc kờnh huy ủng ngun lc ti chớnh nh ngõn hng, th trng ti chớnh, hp tỏc cụng t cú bc phỏt trin nhng cũn s khai, cha hon thin H thng ngõn hng phỏt trin nhanh nhng cha mnh Qui mụ cỏc ngõn hng cũn nh, qun tr khon v qun tr ri ro yu kộm Cỏc dch v, cỏc hỡnh thc thu hỳt tin gi cũn ủn ủiu, ph thuc nhiu vo hỡnh thc tit kim v tớn dng Th trng chng khoỏn qui mụ cũn nh, 204 mng nng tớnh ủu c, lm giỏ, chp git Thụng tin th trng cha minh bch Tỡnh trng gian ln thụng tin, ủu c, la ủo trờn sn chng khoỏn khin cho th trng b búp mộo Th trng trỏi phiu cũn kộm phỏt trin, ch yu l trỏi phiu chớnh ph Trỏi phiu doanh nghip v trỏi phiu phng khụng ph bin Cỏc hỡnh thc hp tỏc cụng t cũn ớt ph bin, ch tn ti mt s d ỏn nh, cha ủc nhõn rng Xó hi húa giỏo dc v y t cũn mang nng tớnh chp git, kim li trc mt, cha ủem li chuyn bin rừ nột Trong k hoch nm 2011 - 2015 v chin lc phỏt trin kinh t xó hi 2011- 2015 ủc ủ cp rừ ủi hi ng ton quc ln th XI, ng ta ủt mc tiờu tng trng kinh t tc ủ cao, nc ta c bn tr thnh nc cụng nghip theo hng hin ủi Tuy nhiờn, bi cnh kinh t th gii v nc nm ti s cũn nhiu khú khn Trờn th gii, khng hong v suy thoỏi cha kt thỳc Chõu u ủang vt ln vi ủ n cụng ca Hy Lp, Italia v mt s nc khỏc cha cú li thoỏt M dự ủó nhiu gúi kớch thớch kinh t nhng nn kinh t phỏt trin ốo ut Nht bn ủó sa ly suy thoỏi hng thp k, gi ủõy cng khú gng dy m hu qu ca trn súng thn ủ li rt nng n nc, kinh t nc ta cha khú khn Lm phỏt, t giỏ s l ủ núng mt vi nm ti Mụ hỡnh kinh t da vo tng trng theo chiu rng ủó phỏt trin ti gii hn, v ủang bc l nhng hn ch ca nú Lm phỏt, t giỏ, thõm ht thng mi ch l cỏc biu hin ca cn bnh gn vi mụ hỡnh ny Vic chuyn ủi mụ hỡnh tng trng, tỏi c cu nn kinh t s phi ủc thc hin, nhng s cn cú thi gian v cú nhng cỏi giỏ phi tr Trong ngn hn, chỳng ta cha th hi vng thnh cụng nhanh chúng m phi coi nhng nm ti l giai ủon xõy dng nn múng ca mụ hỡnh tng trng mi, to ủiu kin tng trng nhanh vo nhng nm tip theo ủt ủc mc tiờu ny, bi cnh kinh t th gii v nc 205 cũn gp nhiu khú khn, cn phi huy ủng sc mnh ca nhiu thnh phn kinh t, ủú ngun lc ti chớnh t kinh t t nhõn cú ý ngha quan trng Tuy nhiờn, bi cnh kinh t khú khn cng l thỏch thc ủi vic thu hỳt ngun lc ti chớnh t nhõn Mt mt, khú khn kinh t s nh hng ủn tớch ly ngun lc ti chớnh ca khu vc ny Mt khỏc, ri ro cao hn ủi kốm vi khú khn kinh t cng s khin khu vc t nhõn e ngi s dng ngun lc ti chớnh v d dn ủn xu hng chuyn ngun lc ti chớnh vo vng v ngoi t ủ bo v giỏ tr thu hỳt ngun lc ti chớnh ny vo ủu t phỏt trin thi gian ti, vy, cn phi cú nhng gii phỏp mnh m Phng hng chung l chỳng ta phi kiờn quyt to ủiu kin thun li cho khu vc t nhõn ủu t sn xut kinh doanh, to mụi trng v mụ v mụi trng kinh doanh thun li, phỏt trin h thng ti chớnh, chng khoỏn ủ thu hỳt ngun ngun lc ti chớnh nhn ri, tớch cc thu hỳt ủu t vo cỏc d ỏn cụng cng, cỏc dch v cụng Mt s nhúm gii phỏp ủó ủc lun ỏn gn vi tng phng hng, ủú bao gm cỏc gii phỏp thỳc ủy kinh t t nhõn phỏt trin, n ủnh kinh t v mụ, to lp mụi trng kinh doanh thun li, phỏt trin h thng ti chớnh, ngõn hng, phỏt trin th trng chng khoỏn, th trng trỏi phiu v thu hỳt s tham gia ca t nhõn vo ủu t c s h tng, tng cng xó hi húa giỏo dc, y t m bo ủc ngun ủu t l ủiu kin cn cho thnh cụng phỏt trin kinh t xó hi iu kin ủ l s dng ngun ny hiu qu Nõng cao hiu qu huy ủng ngun lc ti chớnh t khu vc t nhõn s gúp phn ủm bo ngun cho tng trng v phỏt trin, gúp phn nõng cao ủi sng nhõn dõn, gii quyt vic lm v an sinh xó hi Bờn cnh cỏc ủ ủó ủ cp liờn quan ủn huy ủng ngun lc ti chớnh t nhõn, lun ỏn cũn cha phõn tớch cỏc ủ liờn quan ủn kờnh huy ủng ngun lc ti chớnh t nhõn vo ngõn sỏch nh nc thụng qua thu, phớ 206 õy l ủ nm ngoi phm vi la chn ca lun ỏn, nhng cng cú vai trũ ht sc quan trng Do khuụn kh cú hn, lun ỏn cha trung phõn tớch mng ny Lun ỏn cng cú th ủc ci thin hn nu cú thờm s liu v cú thờm cỏc ủiu tra ủnh lng Do ủiu kin nghiờn cu, tỏc gi cha thc hin ủc nhng mong mun ny v d kin s thc hin nhng nghiờn cu sau ny 207 DANH MC TI LIU THAM KHO A/Ting Vit Lờ Minh Bo, Phỏt hnh trỏi phiu Chớnh ph bin phỏp quan trng ủ huy ủng cho ủu t phỏt trin nc ta, Tp Giỏo dc lý lun S 3, 2005 V ỡnh Bỏch-Ngụ ỡnh Giao, i mi chớnh sỏch v c ch qun lý kinh t bo ủm s tng trng kinh t bn vng, Nxb CTQG, H Ni 1996 Nguyn Th Cnh v Nguyn Thỏi Phỳc, Phõn b ủu t, hiu qu ủu t nn kinh t th trng, hi tho khoa hc Trng i hc dõn lp Vn Lang, TP.HCM 1999 Quỏch Nhan Cng, Doón Vn Kớnh, Uụng T nh, Kinh t cỏc ngun lc ti chớnh, Nxb Ti chớnh, H Ni 1996 Vin nghiờn cu ti chớnh, Ti chớnh s nghip cụng nghip húa, hin ủi húa, NXB Ti chớnh, H Ni 1996 B Ti chớnh, i mi chớnh sỏch v c ch qun lý ti chớnh phc v s nghip cụng nghip hoỏ, hin ủi hoỏ, Nxb Ti chớnh, H Ni 1996 Phm Phan Dng, Qu ủu t phỏt trin phng - mt mụ hỡnh v huy ủng cỏc ngun lc ti chớnh cho ủu t phỏt trin kinh t - xó hi, S 18 - Tr 51-55, Tp Cng sn, 2004 Nguyn Tin t-Phm Khc Hon, Huy ủng ủúng gúp ca doanh nghip - gii phỏp tng cng ngun ti chớnh cho ủo to ngh giai ủon hin , S tr.43-44, Tp Khoa hc giỏo dc 2005 Vừ Vn c (ch biờn), Huy ủng v s dng cỏc ngun lc ch yu nhm ủm bo tng trng kinh t Vit Nam, Nxb CTQG, H Ni 2009 10 http://www.gos.vn 11 TS Nguyn c Hng, Huy ủng cho ủu t phỏt trin kinh t - xó hi, Tp cng sn s 18 (138) nm 2007 12 Trn Vn Hõn, Doanh nghip huy ủng trờn th trng chng khoỏn mi quan h vi tớn dng ngõn hng, Tp Thng mi s 26, 2005 13 Trn Kiờn, Chin lc huy ủng v cỏc ngun lc cho s nghip cụng nghip hoỏ, hin ủi hoỏ ủt nc Nxb H Ni, 1999 14 Phm Th Khanh, Huy ủng nc phỏt trin nụng nghip vựng ủng bng sụng Hng Nxb CTQG, 2004 15 Nguyn Vn Lai, Nhng gii phỏp ch yu nhm huy ủng nc phc v phỏt trin kinh t Vit Nam, H Ni 1996 16 Lý Thnh Luõn, Chin lc phỏt trin kinh t xó hi Trung Quc 1996- 2050, Nxb Ti chớnh, H Ni 1999 17 Nguyn Th Luyn, Kinh nghim phỏt trin kinh t th trng cỏc nc ASEAN, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 1996 18 Nguyn Th Phng Liờn, Nõng cao kh nng huy ủng cho ủu t phỏt trin qua ủu thu trỏi phiu chớnh ph, Tp cng sn s 23, 2004 19 Kiu Liờn, To ủiu kin hn na cho kinh t t nhõn phỏt trin, 06/04/2010, Chớnh ph.vn 20 Lờ Quc Lý, Xó hi húa ngun lc ti chớnh cho ủu t phỏt trin, s 16 4/2007, Tp Thụng tin v D bỏo Kinh t - xó hi 21 c Minh, Kinh t t nhõn - ng lc phỏt trin v tng trng kinh t, 19/04/2010, Bỏo Phỳ Th online 22 m Vn Nhu, S dng cú hiu qu cỏc hỡnh thc huy ủng ca doanh nghip cụng nghip nn kinh t th trng, Nxb Chớnh tr Quc gia, 2001 23 Phm Vn Nng, Trn Hong Ngõn, TS S ỡnh, S dng cỏc cụng c ti chớnh ủ huy ủng cho chin lc phỏt trin kinh t- xó hi ca Vit Nam ủn nm 2010, Nxb Thng kờ, TP.HCM 2002 24 Trn Th Mai Oanh, Phm Trng Thanh Huy ủng cỏc ngun lc ca xó hi cho y t, Bỏo cỏo ca Vin chin lc v chớnh sỏch y t 25 H Th Ngc Oanh, H tr phỏt trin chớnh thc ODA, Nxb Giỏo dc, H Ni 1998 26 Nguyn Minh Phong (ch biờn),Vn di hn cho ủu t phỏt trin kinh t H Ni, Nxb CTQG, H Ni 2004 27 Vin nghiờn cu qun lý kinh t trung ng, Chin lc phỏt trin kinh t - Kinh nghim v bi hc ca Trung Quc, Nxb GTVT, H Ni 2004 28 Hong Xuõn Qu, a dng kờnh huy ủng cho ủu t v gii phỏp v cho tng trng kinh t, Tp Kinh t v d bỏo s 11, 2005 29 ng Vn Thanh, Phỏt trin ti chớnh Vit Nam giai ủon 2001-2005 v ủnh hng giai ủon 2006-2010, S 92 -2005, Tp Cng sn 30 Nguyn ỡnh Ti, S dng cụng c ti chớnh - tin t ủ huy ủng cho ủu t phỏt trin, Nxb Ti chớnh 1997 31 Nguyn Hng Thỏi, Hp tỏc cụng t phỏt trin h tng giao thụng, Bỏo cỏo ti i hc giao thụng ti 32 TS Trn Ngc Th (ch biờn), Ti chớnh quc t - Nxb Thng kờ 2000 33 Nguyn Minh Tỳ, Chớnh sỏch huy ủng v phõn b ngun lc cho phỏt trin kinh t Nht Bn, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 1996 34 PGS TS Mai Tt - Nguyn Vn Tut - ng Danh Li, S ủng phỏt trin ca kinh t t nhõn nn kinh t th trng ủnh hng xó hi ch ngha nc ta, Nxb CTQG, H Ni 2006 35 Phm Gia Trớ, Nõng cao hiu qu huy ủng ủu t cho c s h tng Vit Nam Tp ti chớnh s 5, 2006 36 Lý Thnh Tin, Phỏt hnh trỏi phiu chớnh ph huy ủng cho ủu t phỏt trin, Tp Kinh t v d bỏo s 10, 2005 37 Tng cc Thng kờ (2011), Niờn giỏm thng kờ cỏc nm 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 38 Nguyn Sinh Cỳc (2011) Th tỡm mụ hỡnh tng trng kinh t mi nm ti, Thi bỏo kinh t Si gũn, 30/12/2011 39 ADB (2008) Mi quan h ủi tỏc nh nc - t nhõn 40 Mnh Hng (2008) Phỏt trin doanh nghip t nhõn vỡ tng lai kinh t Vit Nam, Tham lun ti Hi tho Trỏch nhim xó hi, n ủnh v phỏt trin, Nha Trang 2008 41 Lờ ng Doanh (2010) Loi b ro cn ủ phỏt trin kinh t t nhõn, Bỏo Tin Phong ngy 12/4/2010 42 Multrap (2010) T húa th trng chng khoỏn Vit Nam: Cỏc ủ ch yu ủi vi cỏc c quan qun lý nh nc v chng khoỏn v cỏc cụng ty chng khoỏn nc, ngun: www.Multrap.org.vn 43 ng Minh Tin (2008), Phỏt trin kinh t t nhõn - xu th tt yu nn kinh t th trng nc ta hin nay, Tp Trit hc, 24/08/2008 44 V Hựng Cng (2011) - Kinh t t nhõn v vai trũ ủng lc tng trng, Nh xut bn khoa hc xó hi 2011 45 Ths Nguyn Thu Hin - Hong Ngha Ngc (2010), Huy ủng dõn lói sut khụng phi l tt c, Tp Khoa hc v ủo to Ngõn hng, 12/2010 46 Phm Ngc Dng - inh Xuõn Hng (2011) Giỏo trỡnh ti chớnh - tin t, Nh xut bn Ti chớnh 2011 47 Nguyn c Thnh, Bựi Trinh, Phm Th Anh, inh Tun Minh, Bựi Bỏ Cng, Dng Mnh Hựng (2008), V chớnh sỏch chng suy thoỏi Vit Nam hin nay: Nghiờn cu s 1: Chớnh sỏch kớch cu, Trung tõm nghiờn cu kinh t v chớnh sỏch, Trng ủi hc kinh t, i hc quc gia H ni B/Ting Anh Effective Mobilization of Domestic Resources by LDCs, Background paper at Ministerial Meeting on Enhancing the Mobilization of Financial Resources for Least Developed Countries Development, Lisbon 2010 OPEC Fund (2002) Financing for Development, Proceedings of a workshop of the G24, NewYork 2001 Mohamed Ariff., Lim Cheen (2001) Mobilizing Domestic and External Resources for Economic Development: Lessons from the Malaysian Experience, Asia Pacific Development Journal, Vol 8, No1 Fidelis Ogwumike, Davidson Omole (2007) Mobilizing Domestic Resources for Economic Development in Nigeria: the Role of the Capital Market, AERC Research Paper No 56 Suresh Shende (2010) Mobilization of Financial Resources for Economic Development, Report of the Interregional Adviser in Resource Mobilization, United Nations Shari Turitz, David Winder (2003) Private Resources for Public Ends: Grantmakers in Brazil, Ecuador and Mexico, in Philanthropy and Social Change in Latin America, Cynthia Sanborn and Felipe Portcocarrero (eds), Harvard University Press Roberto Vera, Yun-Hwan Kim (2003) Local Government Finance, Private Resources and Local Credit Markets in Asia, ERD working paper No 46 James Ang (2010) Saving Mobilization, Financial Development and Liberalization: The case of Malaysia MPRA Paper No 21718 World Bank (2006) Private Participation in Infrastructure: Lessons Learned, Paper for OECD Global Forum 2006 10 Mohamed Ariff and Lim Chze Cheen, 2001, Mobilizing domestic and external resource for economic development: lessons from the Malaysian Experience Asia-Pacific Development Journal 11.Krugman (1994) The Myth of Asias Miracle, Foreign Affairs 73 12 Young (1994) Lessons from the East Asian NICs: A Contrarian View European Economic Review papers and proceedings 38 13 Erinc Yeldan (2005) Accessing the privatization Experience in Turkey: Implimentation, Politics and Performance Results, Economic Policy Institute, WashingtonDC Ph lc Bng hi thụng tin: ỏnh giỏ kh nng huy ủng ngun lc ti chớnh t h gia ủỡnh Thụng tin phng vn: H tờn ch h: Mó: _S ủin thoi ngi ủc phng _ a ch ngi ủc phng vn: Ngy phng vn: Ký tờn: PHN A : THễNG TIN CHUNG V H A1 Xin anh/ch cho bit, cú bao nhiờu ngi sng h? # A.2 Nờu tờn tt c cỏc thnh viờn h bt ủu bng tờn ch h A.3 Quan h vi ch h? 01 Ch h 02 V/chng 03 Con trai/con gỏi 04 Con dõu/con r 05 Chỏu rut 06 B m 07 ễng b 08 Chỳ/Thớm 09 Chỏu trai/chỏu gỏi 10 Ngi giỳp vic 11 Khỏc A.4 Xin cho A.5 Bao A.7 Trỡnh ủ hc bit gii nhiờu tuụi? vn? tớnh? Cha ủi hc Tiu hc Trung hc c s Trung hc ph thụng Nam Trung cp N Cao ủng i hc Sau ủi hc A.8 Ngh nghip chớnh? Cha ủi lm (
- Xem thêm -

Xem thêm: Huy động nguồn lực tài chính từ kinh tế tư nhân nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam, Huy động nguồn lực tài chính từ kinh tế tư nhân nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam, Huy động nguồn lực tài chính từ kinh tế tư nhân nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay