Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam

238 207 0
  • Loading ...
1/238 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:11

Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO TRƯờNG ĐạI HọC KINH Tế QUốC DÂN NGUYễN THị THANH HIếU HOàN THIệN QUảN Lý NHà NƯớC ĐốI VớI THị TRƯờNG CHứNG KHOáN VIệT NAM LUậN áN TIếN Sĩ KINH Tế Hà NộI - 2011 B GIO DC V O TO TRNG I HC KINH T QUC DN NGUYN TH THANH HIU HON THIN QUN Lí NH NC I VI TH TRNG CHNG KHON VIT NAM Chuyờn ngnh : Kinh t chớnh tr Mó s : 62.31.01.01 LUN N TIN S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: GS.TS Phm Quang Phan TS o Lờ Minh H NI - 2011 MC LC Trang LI CAM OAN MC LC DANH MC THUT NG VIT TT DANH MC BNG BIU, HèNH V, S LI M U CHNG NHNG VN C BN V QUN Lí NH NC I VI TTCK VIT NAM 11 1.1 NHNG VN CHUNG V TH TRNG CHNG KHON 11 1.2 QUN Lí NH NC I VI TTCK 19 1.3 KINH NGHIM CA MT S NC TRấN TH GII V QLNN I VI TTCK V BI HC RT RA CHO VIT NAM 51 CHNG THC TRNG QUN Lí NH NC I VI TTCK VIT NAM 70 2.1 KHI QUT S HèNH THNH V PHT TRIN CA TTCK VIT NAM 70 2.2 PHN TCH THC TRNG QUN Lí NH NC I VI TTCK VIT NAM 87 2.3 NH GI THC TRNG QLNN I VI TTCK VIT NAM 104 CHNG 3: QUAN IM V GII PHP HON THIN QUN Lí NH NC I VI TTCK VIT NAM 135 3.1 TC NG CA HI NHP KINH T QUC T N QUN Lí NH NC I VI TTCK 135 3.2 MC TIấU V QUAN IM HON THIN QUN Lí NH NC I VI TTCK VIT NAM 144 3.3 GII PHP HON THIN QLNN I VI TTCK VIT NAM 151 3.4 MT S KIN NGH VI CHNH PH V C QUAN QUN Lí 191 194 KT LUN CễNG TRèNH CA TC GI DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC PH LC 196 197 1-18 19-30 DANH MC CC THUT NG VIT TT CK Chng khoỏn CK & TTCK Chng khoỏn v th trng chng khoỏn CPH C phn húa CTCK Cụng ty chng khoỏn CTCP Cụng ty c phn CTNY Cụng ty niờm yt CTQLQ Cụng ty qun lý qu DN Doanh nghip KGD ng ký giao dch TCK u t chng khoỏn TNN u t nc ngoi GDCK Giao dch chng khoỏn IOSCO T chc quc t cỏc y ban chng khoỏn KDCK Kinh doanh chng khoỏn KTQT Kinh t quc t KTTT Kinh t th trng LKCK Lu ký chng khoỏn NHNN Ngõn hng nh nc NYCK Niờm yt chng khoỏn PHCK Phỏt hnh chng khoỏn QLNN Qun lý nh nc SCIC Tng cụng ty ủu t kinh doanh nh nc SGDCK S giao dch chng khoỏn TCNY T chc niờm yt TPCP Trỏi phiu Chớnh ph TTCK Th trng chng khoỏn TTGDCK Trung tõm giao dch chng khoỏn TTLKCK Trung tõm lu ký chng khoỏn WTO T chc thng mi th gii DANH MC BNG BIU, HèNH V V S Trang A Bng biu Bng 1.1 Cỏc tiờu ủỏnh giỏ ni dung qun lý TTCK 45 Bng 2.1 Thng kờ th trng 2006-2010 79 Bng 2.2 Thng kờ s liu v cỏc trng hp vi phm ủó b x pht nm 2009-2010 113 Bng 3.1 Cam kt c th lnh vc CK 133 Hỡnh 1.1 Ni dung QLNN ủi vi TTCK 30 Hỡnh 1.2 S ủ nm tr ct ca QLNN ủi vi TTCK 35 Hỡnh 1.3 Mụ hỡnh QLNN ủi vi TTCK Hoa K 55 Hỡnh 1.4 Mụ hỡnh QLNN ủi vi TTCK Hn Quc Giỏ tr giao dịch trái phiếu niêm yết SGDCK H Ni 62 B Hỡnh v Hỡnh 2.1 nm 2005-2010 77 Hỡnh 2.3 Giỏ tr GDCK niờm yt trờn SGDCK TP HCM nm 2000-2010 S ti khon giao dch Hỡnh 2.4 Quy mụ mua rũng ca ngoi trờn hai sn chng khoỏn 81 Hỡnh 2.5 C cu t chc b mỏy ca UBCKNN Vit Nam 92 Hỡnh 2.2 80 80 LI M U Tớnh cp thit ca ủ ti: Quỏ trỡnh thc hin cụng cuc ủi mi, xõy dng v phỏt trin ủt nc ủũi hi ngy cng phi cú nhiu Nhn thc sõu sc ủ ủú, Chớnh ph ủó tin hnh hng lot cỏc bc chun b v ủn thỏng 7/2000, Trung tõm giao dch chng khoỏn (TTGDCK) nc ta ủó chớnh thc ủi v ủi vo hot ủng, m thi k mi- thi k hỡnh thnh v phỏt trin th trng chng khoỏn (TTCK) Vit Nam Sau 10 nm hot ủng, TTCK Vit Nam cú nhng bc tin b ủỏng k: ủi y ban chng khoỏn nh nc (UBCKNN), vi S Giao dch chng khoỏn (SGDCK) ti thnh ph H Chớ Minh (HOSE) v SGDCK ti H Ni (HXN), Trung tõm lu ký chng khoỏn (TTLKCK) v hn 100 cụng ty chng khoỏn (CTCK) Dự b nh hng ca khng hong v suy thoỏi kinh t, mc húa ton th trng tớnh ủn cui thỏng 12 -2009 l 620 nghỡn t ủng, tng ủng gn 38% GDP; so vi thi ủim cui nm 2008 (225 nghỡn t ủng), mc húa ủó tng gp gn ln; tớnh ủn ngy 26/12/2010, giỏ tr húa th trng ủt 736,1 nghỡn t ủng S lng ti khon nm 2009 tng hn 50% so vi nm 2008 (ủt 793 nghỡn ti khon); tớnh ủn ngy 20/11/2010, s lng ti khon nh ủu t l 1.031.490 S lng cụng ty niờm yt (CTNY) nm 2009 tng hn 30% (453 cụng ty) so vi nm 2008; tớnh ủn ngy 26/12/2010, s lng DN niờm yt trờn c hai sn l 622; so vi nm 2009, s DN niờm yt mi ủó tng 168 doanh nghip (37%), mc tng k lc k t ủi ca TTCK Vit Nam Tớnh ủn thỏng 12/2009, giỏ tr danh mc ca nh ủu t nc ngoi (TNN) trờn TTCK ủt khong 6,6 t USD, tng gn 1,5 t USD so vi ủu nm 2009 Thng kờ chung c HNX v HOSE vi cỏc giao dch c phiu v chng ch, khụng tớnh trỏi phiu, tng lng mua rũng nm 2010 ca nh TNN ủt 16.145,87 t ủng; ủõy l quy mụ vo tng rt ủỏng chỳ ý so vi mc 3.372,83 t ủng ca nm 2009; mc mua rũng nm 2010 ch ủng sau k lc hn 23 nghỡn t ủng ca nm 2007 Tớnh ủn ngy 30/11/2010 cú tng cng 1608 cụng ty ủi chỳng, ủú cú 631 cụng ty ủó niờm yt trờn hai S Bờn cnh nhng thnh tu bc ủu, TTCK Vit Nam nh bộ, dng s khai, l lnh vc ủu t ht sc nhy cm, tớnh ri ro cao v d phỏt sinh tiờu cc, cú th gõy nh hng xu ủn nn kinh t cng nh xó hi, cn ủc qun lý Nhn rừ v trớ quan trng ca TTCK v s cn thit phi qun lý ủi vi TTCK, nhm tng cng vic huy ủng ngun ủ xõy dng v phỏt trin kinh t nc v hi nhp kinh t quc t (KTQT), c quan qun lý ủó ch ủng ban hnh nhiu bn qui ủnh khuụn kh phỏp lý, hon thin t chc qun lý, yờu cu cung cp thụng tin nhm minh bch húa TTCK, tng cng tra, giỏm sỏt, ch ti x pht cỏc vi phm v kinh doanh chng khoỏn (KDCK); nhng hot ủng ca TTCK cũn nhiu bt cp cn thỏo g nh: t chc b mỏy qun lý cha hon thin, khung phỏp lý cha ủng b, mc cung ca TTCK cha phong phỳ, giỏm sỏt hot ủng cha phự hp gõy cn tr ủn hot ủng ca TTCK Nhng hn ch trờn cn ủc khc phc ủ to ủiu kin thỳc ủy TTCK Vit Nam phỏt trin nhanh, n ủnh vng chc, to kờnh huy ủng quan trng cho nn kinh t quc dõn, tng bc TTCK Vit Nam hi nhp vi TTCK quc t Xut phỏt t tỡnh hỡnh thc t v vi mong mun khc phc nhng hn ch trờn, tụi ủó chn ủ: Hon thin qun lý nh nc ủi vi th trng chng khoỏn Vit Nam lm ủ ti lun ỏn tin s ca mỡnh Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu ủ ti: CK, TTCK v qun lý TTCK l mt nhng ch ủ dnh ủc nhiu s quan tõm ca cỏc nh nghiờn cu lý lun v thc tin nc ta nhng nm gn ủõy Cỏc tỏc gi ủ cp ủn cỏc ủ: hỡnh thnh, to lp v phỏt trin ca TTCK; phỏt trin cỏc t chc tham gia TTCK; phỏt trin hng húa ca TTCK; nhng kin thc, thng thc v CK; cỏc quyt v KDCK, mụ t cn k nhng cỏ nhõn c th thnh cụng lnh vc KDCK; khớa cnh qun lý TTCK Vit Nam Lun Vai trò nhà nớc trình hình thành phát triển TTCK Việt Nam (2006) Lê Mai Thanh cho rng ni dung vai trũ Nh nc ủi vi s hỡnh thnh v phỏt trin TTCK l ủnh hng v xõy dng k hoch phỏt trin TTCK; lp cỏc chớnh sỏch h tr TTCK phỏt trin; t chc, qun lý v giỏm sỏt hot ủng kinh doanh v phỏt trin TTCK; ủo to ủi ng qun lý v KDCK; tham gia phỏt hnh trỏi phiu trờn TTCK Tỏc gi lun cng ủó phõn tớch thc trng v vai trũ ca Nh nc quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin TTCK Vit Nam: chun b cỏc ủiu kin cho vic ủi TTCK Vit Nam; hoch ủnh chin lc phỏt trin TTCK Vit Nam; xõy dng mụi trng phỏp lý phỏt trin TTCK; tham gia phỏt hnh trỏi phiu trờn th trng; qun lý v t chc cỏc hot ủng ca TTCK; lp cỏc chớnh sỏch h tr ủ TTCK phỏt trin (chớnh sỏch khuyn khớch cỏc CTCP niờm yt, chớnh sỏch khuyn khớch cỏc nh ủu t v cỏc t chc KDCK) Tỏc gi ủ xut 08 gii phỏp hon thin vai trũ ca Nh nc ủi vi phỏt trin TTCK Vit Nam l: ủm bo mụi trng kinh t v mụ n ủnh v d bỏo ủc; gi vng n ủnh v chớnh tr-xó hi; thc hin ủng b v thng nht v h thng qun lý v h thng ti chớnh; hon thin khung phỏp lý, sm Lut CK vo thc tin; phỏt trin cung cu cho TTCK; m rng quy mụ, nõng cao cht lng cung cp dch v trờn th trng; ủm bo th trng tin t hot ủng n ủnh v lnh mnh; phỏt trin cỏc TTGDCK, tng cng cụng tỏc giỏm sỏt v cng ch thc thi hot ủng TTCK Nh vy, lun ủó nêu đợc số vấn đề QLNN TTCK Việt Nam nhng cha có nhìn toàn diện, đầy đủ khái niệm nội dung QLNN TTCK Việt Nam; tỏc gi nghiờn cu vai trũ ca nh nc ủi vi TTCK trờn gúc ủ chc nng qun lý thi ủim tỏc gi bo v lun vn, Vit Nam cha chớnh thc tr thnh thnh viờn ca WTO v Lut CK Vit Nam cha cú hiu lc Cú hn 40 lun ỏn tin s v CK, TTCK; ủi vi ủ QLNN ủi vi TTCK cú cỏc lun ỏn tin s sau: - Xõy dng v hon thin khung phỏp lut th trng chng khoỏn Vit Nam(2002) Tỏc gi Phm Th Giang Thu nghiờn cu nhng ủ lý lun v TTCK; c cu, ủc ủim khung phỏp lut TTCK; vai trũ khung phỏp lut v ủ ủiu chnh khung phỏp lut TTCK Vit Nam Theo tỏc gi, thi ủim nghiờn cu, ủc ủim c bn ca quỏ trỡnh hỡnh thnh khung phỏp lut TTCK Vit Nam l: khung phỏp lut TTCK Vit Nam ủc hỡnh thnh ủiu kin nn kinh t chuyn ủi t nn kinh t k hoch húa trung sang nn KTTT ủnh hng XHCN; khung phỏp lut TTCK Vit Nam to ủiu kin hỡnh thnh v phỏt trin TTCK Vit Nam; khung phỏp lut TTCK Vit Nam hỡnh thnh ủiu kin Vit Nam cha cú mụt khung phỏp lut hon thin mang ủy ủ ủc trng ca nn KTTT; khung phỏp lut TTCK Vit Nam ủc xõy dng v hon thin trờn c s ủang trung nhng quy ủnh v t ca nn kinh t k hoch húa trung Lun ỏn ủó phõn tớch thc trng v cỏc nguyờn tc phỏp lý c bn ca khung phỏp lut TTCK Vit Nam v thc trng phỏp lut TTCK Vit Nam v ủ xut 05 gii phỏp nhm hon thin khung phỏp lut TTCK Vit Nam: sa ủi, b sung mt s lut liờn quan trc tip ủn TTCK; sa ủi, b sung cỏc quy ủnh v PHCK; xõy dng v hon thin quy ủnh v t chc v GDCK ti th trng trung; hon thin cỏc quy ủnh v QLNN ủi vi TTCK; ban hnh Lut CK&TTCK - Hon thin phỏp lut v giao dch chng khoỏn trờn th trng giao dch trung (2008) Tỏc gi T Thanh Bỡnh phõn tớch nhng ni dung c bn ca phỏp lut Vit Nam hin hnh v GDCK trờn th trng giao dch trung; ủỏnh giỏ nhng u ủim v nhc ủim ca phỏp lut v t chc th trng giao dch trung (v phm vi, mụ hỡnh t chc ca th trng giao dch trung), v ủi tng giao dch, v ch th tham gia giao dch (CTCK, nh ủu t), v c ch giao dch, v x lý vi phm v gii quyt tranh chp liờn quan ủn GDCK; t ủú ủ xut gii phỏp c th nhm hon thin phỏp lut v GDCK trờn th trng giao dch trung Vit Nam: hon thin phỏp lut v t chc th trng giao dch trung, v hng húa l ủi tng ca SGDCK, v ch th tham gia giao dch, v c ch giao dch, v x lý vi phm v gii quyt tranh chp liờn quan ti GDCK - Phỏp lut v bo v quyn v li ớch ca nh ủu t trờn th trng chng khoỏn trung Vit Nam(2008)- Hong Th Qunh Chi Tỏc gi phõn tớch, ủỏnh giỏ thc trng qui ủnh ca phỏp lut hin hnh v thc tin ỏp dng phỏp lut bo v quyn v li ớch ca nh ủu t Vit Nam, t ủú ủ xut nhng gii phỏp hon thin phỏp lut bo v quyn v li ớch ca nh ủu t trờn TTCK Vit Nam: hon thin khung phỏp lý (hon thin phỏp lut v CK&TTCK, hon thin cỏc quy ủnh v x lý cỏc hnh vi vi phm phỏp lut gõy thit hi cho nh ủu t trờn TTCK); nõng cao nng lc bo v quyn v li ớch ca nh ủu t cho cỏc ch th (nõng cao nng lc qun lý ca cỏc c quan QLNN, cỏc t chc t qun, nõng cao nng lc t bo v ca cỏc nh ủu t) - Hon thin phỏp lut v cỏc t chc kinh doanh chng khoỏn trờn th trng chng khoỏn trung Vit Nam(2009) - Nguyn Th Thun Ni dung ca lun ỏn ủ cp ủn: mt s ủ chung v TTCK, t chc KDCK (CTCK, CTQLQ) v phỏp lut v t chc KDCK trờn TTCK trung; thc trng phỏp lut v t chc KDCK trờn TTCK trung Vit Nam (v ủiu kin thnh lp; v t chc v hot ủng; v quyn v ngha v ca cỏc t chc KDCK; v t chc KDCK cú yu t nc ngoi; v giỏm sỏt, tra, x lý vi phm v gii quyt cỏc xung ủt, tranh chp, khiu ni ủi vi cỏc t chc KDCK; v chia, tỏch, sỏt nhp, hp nht, chuyn ủi, gii th, phỏ sn t chc KDCK; v qun tr cụng ty cỏc t chc KDCK; v mi quan h gia cỏc t chc KDCK vi cỏc ch th trờn TTCK); ủnh hng v cỏc gii phỏp hon thin phỏp lut v cỏc t chc KDCK trờn th trng trung Vit Nam Do phm vi v gii hn nghiờn cu, khuụn kh ca lun ỏn tin s lut hc, cỏc lun ỏn trờn mi ch ủ cp ủn mt ni dung ca QLNN ủi vi TTCK l xõy dng, hon thin phỏp lut cho cỏc ch th, cỏc hot ủng ca TTCK m cha ủ cp ủn cỏc mt khỏc ca QLNN ủi vi TTCK - Trong lun ỏn C ch qun lý ti chớnh ủi vi hot ủng ca th trng chng khoỏn Vit Nam(2002); tỏc gi Trn Vn Quang nghiờn cu nhng ủ c bn v TTCK v c ch qun lý ti chớnh ủi vi hot ủng ca th trng ny; thc trng v gii phỏp hon thin c ch qun lý ti chớnh ủi vi hot ủng ca TTCK Vit Nam: hon thin c ch chớnh sỏch ti chớnh v mụ ủi vi hot ủng ca TTCK (hon thin c ch chớnh sỏch thu, phớ, l phớ); hon thin c ch qun lý ti chớnh ủi vi hot ủng ca TTCK (ủi vi hot ủng ca TTGDCK v thit lp c ch ti chớnh ủi vi SGDCK; ủi vi hot ủng phỏt hnh v NYCK; ủi vi hot ủng TCK; hon thin cụng tỏc kim soỏt ti chớnh ủi vi hot ủng kinh doanh trờn TTCK) Tuy c ch ti chớnh l ni dung rt quan trng ủi vi hot ủng ca TTCK nhng cng ch l mt cỏc khớa cnh cn gii quyt ca QLNN ủi vi TTCK - Giỏm sỏt giao dch chng khoỏn trờn TTCK Vit Nam(2010)- Lờ Trung Thnh Lun ỏn h thng húa nhng ủ lý lun c bn v giỏm sỏt GDCK trờn TTCK; phõn tớch, ủỏnh giỏ thc trng giỏm sỏt GDCK trờn TTCK Vit Nam v rỳt 16 chuyn dn t c ch qun lý/giỏm sỏt theo quy ủnh sang cỏc c ch, qun lý/giỏm sỏt theo ri ro lm ủc ủiu ny ủũi hi cỏc c quan qun lý phi trang b cho mỡnh nhng kin thc v cỏc phng tin ủnh lng ri ro Chỳng s l nhng cụng c ủc lc phc v c quan QLNN xõy dng v ban hnh nhng chớnh sỏch ủm bo cho vic qun lý cỏc hot ủng kinh doanh ca cỏc ủnh ch trung gian mt cỏch hiu qu ti m nhúm tỏc gi nghiờn cu ủc coi l ủ rt mi v cú ý ngha cao ủi vi cỏc c quan qun lý th trng Nhúm tỏc gi ủó trỡnh by nhng khỏi nim c bn, cỏc mụ hỡnh ủnh giỏ ri ro VaR thụng dng nht m cỏc ủnh ch ti chớnh ủang s dng trờn th gii cng nh cỏc hng s dng chỳng thc t Qua ủú, ủ ti ủó ủ cp ủn ủ s dng VaR qun lý TTCK tm v mụ Liờn quan ủn TTCK Vit Nam, nhúm tỏc gi cng phõn tớch thc trng, tim nng cng nh nhng thỏch thc ỏp dng VaR v cỏc mụ hỡnh ủnh lng ri ro qun lý cỏc ủnh ch trung gian ti Vit Nam ti "Gii phỏp hon thin hot ủng tra, giỏm sỏt CTCK" l c s ủ xõy dng Quy trỡnh tra cỏc CTCK ủc ban hnh kốm theo Quyt ủnh s 258/Q-UBCK ngy 27/9/2004 ca Ch tch UBCKNN V x pht vi phm TI UB.08.10: CC GII PHP TNG CNG HIU QU CễNG TC X Lí VI PHM TRONG LNH VC CK & TTCK Ch nhim ủ ti: ThS Hong c Long n v ch trỡ: Chỏnh Thanh tra UBCKNN Thụng qua vic nghiờn cu, ủỏnh giỏ thc trng cụng tỏc x lý vi phm lnh vc CK & TTCK, nhúm tỏc gi cỏc gii phỏp gúp phn hon thin h thng phỏp lut v CK & TTCK núi chung v phỏp lut v x lý vi phm lnh vc ny núi riờng; ủ xut cỏc gii phỏp nõng cao hiu qu ca cụng tỏc x lý vi phm hnh chớnh lnh vc CK & TTCK nhm ủỏp ng yờu cu ca hot ủng QLNN lnh vc CK, ủm bo TTCK hot ủng an ton, cụng bng, minh bch 17 V hi nhp kinh t quc t TI UB.07.04: "XU HNG LIấN KT CC TTCK- NH HNG CHO VIT NAM Ch nhim ủ ti: ThS Nguyn Ngc Cnh n v ch trỡ: Ban Hp tỏc quc t - UBCKNN ti nghiờn cu ủc ủim ca xu hng liờn kt TTCK trờn th gii, ủỏnh giỏ v kh nng liờn kt ca TTCK Vit Nam, la chn mụ hỡnh, bi hc kinh nghim rỳt t cỏc xu hng liờn kt TTCK v t ủú ủ xut nhng gii phỏp ủ TTCK Vit Nam liờn kt thnh cụng vi cỏc TTCK trờn th gii TI UB.05.15: XY DNG L TRèNH HI NHP TH TRNG VN VIT NAM VI TH TRNG VN CC NC KHU VC TRONG BI CNH HI NHP KINH T QUC T Ch nhim ủ ti: ThS Nguyn Ngc Cnh n v ch trỡ: Ban Hp tỏc quc t - UBCKNN hi nhp th trng vn, nhúm tỏc gi ủó ra, phõn tớch v lm rừ mụ hỡnh, ủú l: (1) hi nhp gia mt nc ủang phỏt trin vi th gii bờn ngoi (hi nhp gia cỏc quc gia cú trỡnh ủ v mc ủ phỏt trin khụng ủng ủu) v (2) hi nhp gia cỏc nc ủó phỏt trin vi (hi nhp gia cỏc quc gia cú cựng mc ủ phỏt trin) T ủú, nhúm tỏc gi ủó ủi sõu nghiờn cu v phõn tớch khỏ k v ủy ủ th trng ca Vit Nam v khuụn kh phỏp lý, c s h tng, cụng ngh thụng tin th trng, cỏc t chc ti chớnh trung giantrờn c s xem xột cỏc cam kt song phng v phng ca Chớnh ph Vit Nam vi cỏc nc khu vc v trờn th gii, nhúm tỏc gi ủó mt ln na cho thy vic la chn mụ hỡnh hi nhp s trờn ủõy ca Vit Nam l hon ton hp lý v cú c s úng gúp mi ca ủ ti l ủ ti ủó mnh dn l trỡnh hi nhp th trng ca Vit Nam mt cỏch khỏ t m cho tng nm, ủú cú nờu rừ cụng vic c th cn lm ca Vit Nam ủ hi nhp Cỏc gii phỏp m ủ ti l trung trc ht cho ủo to ngun nhõn lc, xõy dng v cng c c s h tng k thut, hon thin khuụn kh phỏp lý ủiu chnh th trng, ủng thi nõng cao nng lc giỏm sỏt th trng, xõy dng c ch trao ủi thụng tin, phi hp x lý vi phm gia cỏc c quan qun lý th trng ca cỏc nc 18 2.3 Sách Cỏc tỏc gi v ngoi nc ch yu ủ cp ủn nhng kin thc, thng thc v CK; hng ủn cỏc quyt v KDCK, mụ t cn k nhng cỏ nhõn c th thnh cụng lnh vc KDCK Đối với tác giả nớc ngoài, đ có nhiều công trình sâu nghiên cứu TTCK dới góc nhìn kinh tế học, đặc biệt kinh tế tài chính: Những kiến thức CK & TTCK Học viện Tài New York, Nxb Thế giới, Hà nội, 1993; TTCK- sách hớng dẫn cho nhà TTCK Nril F, Stapley, Nxb Tp Hồ Chí Minh, 1994; TTCK Bernad J Foley, Nxb Tài chính, Hà nội, 1995; Tìm hiểu TTCK xác định thời điểm mua bán cổ phiếu Stephen Leeb, Nxb Thống kê, Hà nội, 1996 nớc ta đ có nhiều công trình khoa học, tài liệu nghiên cứu vấn đề lý luận bản, lịch sử đời, kinh nghiệm nớc, mô hình TTCK Việt Nam: CK & TTCK- kiến thức Trung tâm nghiên cứu bồi dỡng nghiệp vụ CK, Hà nội, 1994; Tập tài liệu hội thảo TTCK Nhật Bản, Trng ĐH Kinh tế Tp Hồ Chí Minh, 1994; TTCK, trò chơi thủ pháp làm giàu Nguyễn Công Nghiệp, Nxb Thống kê, Hà nội, 1995; Việt Nam với TTCK Bùi Nguyên Hoàn, Nxb Chính trị quốc gia Hà nội, 1995; Kỷ yếu toạ đàm Việt - Đức TTCK (1994-1995), VAPEC, Hà nội, 1996; TTCK Lê Văn T, Lê Tùng Vân, Nxb Thống kê, Hà nội, 1997; TTCK Nguyễn Thanh Tuyền (chủ biên), Nxb Thống kê, Hà nội, 2000; TTCK- cấu trúc chế hoạt động, đồng chủ biên: GS TS Nguyễn Thị Cành, TS Trần Viết Hoàng, Nxb ĐH quốc gia Tp Hồ Chí Minh, 2008 Có thể nói NCS cha thấy có công trình khoa học chuyờn ngnh kinh t chớnh tr cấp độ tiến sĩ đề cập cách hệ thống, đầy đủ, toàn diện QLNN TTCK Việt Nam, nht l giai ủon sau Luật CK có hiệu lực, thc thi ủc hn nm Vit Nam ủó l thnh viờn chớnh thc ca WTO 19 PH LC 2: CC VN BN PHP LUT CK & TTCK (Tớnh ủn ngy 22/01/2011) Lut 70/2006/QH11, 01/01/2007, Quc hi nc Cng hũa Xó hi Ch ngha Vit Nam khoỏ XI, k hp th (T ngy 16 thỏng ủn ngy 29 thỏng nm 2006) 62/2010/QH12, 24/11/2010, Lut sa ủi, b sung mt s ủiu ca Lut Chng khoỏn Ngh ủnh 85/2010/N-CP, 02/08/2010, Ngh ủnh v x pht vi phm hnh chớnh lnh vc chng khoỏn v th trng chng khoỏn 84/2010/N-CP, 02/08/2010, Ngh ủnh sa ủi, b sung mt s ủiu ca Ngh ủnh s 14/2007/N-CP ngy 19/1/2007 ca Chớnh ph quy ủnh chi tit thi hnh mt s ủiu ca Lut Chng khoỏn 01/2010/N-CP, 04/01/2010, Ngh ủnh v cho bỏn c phn riờng l 53/2009/N-CP, 04/06/2009, Ngh ủnh v phỏt hnh trỏi phiu quc t 114/2008/N-CP, 03/11/2008, Ngh ủnh hng dn chi tit thi hnh mt s ủiu ca Lut Phỏ sn ủi vi DN hot ủng kinh doanh lnh vc bo him, CK v ti chớnh khỏc 36/2007/N-CP, 08/03/2007, Ngh ủnh v x pht vi phm hnh chớnh lnh vc CK & TTCK 14/2007/N-CP, 19/01/2007, Ngh ủnh s 14/2007/N-CP ca Th tng Chớnh ph quy ủnh chi tit thi hnh mt s ủiu ca Lut CK 108/2006/N-CP, 22/09/2006, Quy ủnh quy ủnh chi tit v hng dn thi hnh mt s ủiu ca Lut u t 52/2006/N-CP, 19/05/2006, Ngh ủnh s 52/2006/N-CP ca Th tng Chớnh ph v phỏt hnh trỏi phiu DN 187/2004/N-CP, 16/11/2004, Ngh ủnh 187/2004/N-CP ca Chớnh ph v vic chuyn cụng ty nh nc thnh CTCP 161/2004/N-CP, 07/09/2004, Ngh ủnh s 161/2004/N-CP ca Chớnh ph v x pht vi phm hnh chớnh lnh vc CK & TTCK 20 66/2004/N-CP, 19/02/2004, Ngh ủnh s 66/2004/N-CP ca Chớnh Ph v vic chuyn UBCKNN vo B Ti chớnh 144/2003/N-CP, 28/11/2003, Ngh ủnh 144/2003/N-CP ca Chớnh ph v CK & TTCK 141/2003/N-CP, 20/11/2003, Ngh ủnh 141/2003/N-CP ca chớnh ph v vic phỏt hnh TPCP, trỏi phiu ủc Chớnh ph bo lónh v trỏi phiu Chớnh quyn phng 38/2003/N-CP, 15/04/2003, Ngh ủnh s 38/2003/N-CP ca Chớnh ph v vic chuyn ủi mt s DN cú TNN sang hot ủng theo hỡnh thc CTCP Quyt ủnh 306/Q-UBCK, 18/05/2010, Quyt ủnh v vic hng dn thc hin Thụng t s 27/2010/TT-BTC ngy 26/2/2010 quy ủnh mc thu, ch ủ thu, np, qun lý v s dng phớ hot ủng CK ỏp dng ti cỏc SGDCK v TTLKCK Vit Nam 106/Q-UBCK, 08/02/2010, Quy ủnh hng dn v yờu cu h thng cụng ngh thụng tin ca CTCK 660 /Q-UBCK, 06/10/2009, Quyt ủnh v vic cp s hiu ti khon GDCK cho nh ủu t 112/2009/Q-TTg, 11/09/2009, Quy ủnh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca UBCKNN trc thuc B Ti chớnh 531/Q-UBCK, 21/08/2009, Quyt ủnh ca Ch tch UBCKNN v vic ban hnh Quy ủnh hng dn v giỏm sỏt GDCK 1905/Q-BTC, 10/08/2009, Quyt ủnh ca B trng B Ti chớnh v vic cụng b b th tc hnh chớnh thuc lnh vc CK 1354/Q-BTC, 29/05/2009, Quyt ủnh v vic ban hnh iu l T chc v Hot ủng ca SGDCK H Ni 253/Q-UBCK, 24/04/2009, Quyt ủnh ca Ch tch UBCKNN ban hnh Quy ủnh v niờm yt v giao dch TPCP phỏt hnh bng ngoi t ti SGDCK H Ni 01/2009/Q-TTg, 02/01/2009, Quyt ủnh ca Th tng Chớnh ph v vic thnh lp SGDCK H Ni 127/2008/Q-BTC, 31/12/2008, Quyt ủnh v vic ban hnh Quy ch Giỏm sỏt GDCK trờn TTCK 21 126/2008/Q-BTC, 26/12/2008, Quyt ủnh ca B trng B Ti chớnh v vic sa ủi, b sung mt s ủiu ca Quy ch t chc v hot ủng CTCK ban hnh kốm theo Quyt ủnh s 27/2007/Q-BTC ngy 24/4/2007 125 /2008/Q-BTC, 26/12/2008, Quyt ủnh v vic sa ủi, b sung mt s ủiu ca Quy ch t chc v hot ủng ca CTQLQ ban hnh kốm theo Quyt ủnh s 35/2007/Q-BTC ngy 15/5/2007 124/2008/Q-BTC, 26/12/2008, Quyt ủnh v vic ban hnh Quy ch thnh lp v hot ủng ca phũng ủi din t chc KDCK nc ngoi ti Vit Nam 121/2008/Q-BTC, 24/12/2008, Quyt ủnh ban hnh Quy ch hot ủng ca nh TNN trờn TTCK Vit Nam 171/2008/Q-TTg, 18/12/2008, Quyt ủnh ca Th tng Chớnh ph v vic thnh lp TTLKCK Vit Nam 108/2008/Q-BTC, 20/11/2008, Quyt ủnh v vic ban hnh Quy ch T chc v Qun lý GDCK cụng ty ủi chỳng cha niờm yt ti TTGDCK H Ni 49/2008/Q-BTC, 08/07/2008, Quyt ủnh v vic sa ủi, b sung Quyt ủnh s 02/2008/Q-BTC ngy 14/01/2008 ca B trng B Ti chớnh quy ủnh nhim v, quyn hn v c cu t chc ca cỏc Ban, Vn phũng, C quan ủi din v Thanh tra UBCKNN 46/2008/Q-BTC, 01/07/2008, Quyt ủnh v vic ban hnh Quy ch Qun lý giao dch TPCP ti TTGDCK H Ni 1351/Q-BTC, 13/06/2008, Quyt ủnh s 1351/Q-BTC ngy 13/6/2008 v vic sa ủi mc thu phớ giao dch c phiu, chng ch qu ủu t 15/2008/Q-BTC, 27/03/2008, Quyt ủnh ca B trng B Ti chớnh ban hnh Quy ch hnh ngh CK 86/Q-BTC, 15/01/2008, Quyt ủnh v vic phờ duyt ỏn xõy dng th trng giao dch TPCP chuyờn bit 02/2008/Q-BTC, 14/01/2008, Quyt ủnh s 02/2008/Q-BTC quy ủnh nhim v, quyn hn v c cu t chc ca cỏc Ban, Vn phũng, C quan ủi din v Thanh tra UBCKNN 3567/Q-BTC, 08/11/2007, Quyt ủnh s 3567/Q-BTC ngy 08/11/2007 v vic phờ duyt Phng ỏn t chc v qun lý GDCK ca cụng ty ủi chỳng cha niờm yt 22 89/2007/Q-BTC, 24/10/2007, Quyt ủnh s 89/2007/Q-BTC v vic ban hnh Quy ch la chn DN kim toỏn ủc chp thun kim toỏn cho t chc phỏt hnh, TCNY v t chc KDCK 87/2007/Q-BTC, 22/10/2007, Quyt ủnh s 87/2007/Q-BTC v vic ban hnh Quy ch ủng ký, lu ký, bự tr v toỏn CK 128/2007/Q-TTg, 02/08/2007, Quyt ủnh s 128/2007/Q-TTg ca Th tng Chớnh ph v vic phờ duyt ỏn phỏt trin th trng Vit Nam ủn nm 2010 v tm nhỡn ủn nm 2020 45/2007/Q-BTC, 05/06/2007, Quyt ủnh s 45/2007/Q-BTC ban hnh kốm theo Quy ch thnh lp v qun lý Qu TCK 35/2007/Q-BTC, 15/05/2007, Quyt ủnh 35/2007/Q-BTC ban hnh kốm theo Quy ch T chc v hot ủng ca CTQLQ 599/Qé-TTg, 11/05/2007, Quyt ủnh s 599/Qé-TTg ca Th tng Chớnh ph chuyn TTGDCK thnh ph H Chớ Minh thnh SGDCK thnh ph H Chớ Minh 63/2007/Q-TTg, 10/05/2007, Quyt ủnh s 63/2007/Q-TTg ca Th tng Chớnh ph v vic quy ủnh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca UBCKNN thuc B Ti chớnh 27/2007/Q-BTC, 24/04/2007, Quyt ủnh 27/2007/Q-BTC ngy 24/4/2007 v vic ban hnh Quy ch t chc v hot ủng CTCK 25/Q-TTGDHCM, 17/04/2007, Quyt ủnh v vic ban hnh Quy ch GDCK ti TTGDCK Thnh ph H Chớ Minh 15/2007/Q-BTC, 19/03/2007, Quyt ủnh s 15/2007/Q-BTC v vic ban hnh iu l mu ỏp dng cho cỏc CTNY trờn SGDCK/TTGDCK 13/2007/Q-BTC, 13/03/2007, Quyt ủnh s 13/2007/Q-BTC ban hnh Mu bn cỏo bch H s ủng ký cho bỏn CK cụng chỳng v H s ủng ký NYCK ti SGDCK, TTGDCK 12/2007/Q-BTC, 13/03/2007, Quyt ủnh s 12/2007/Q-BTC ngy 13/3/2007 ban hnh Quy ch qun tr cụng ty ỏp dng cho cỏc CTNY trờn SGDCK/ TTGDCK 115/Q-UBCK, 13/02/2007, Quyt ủnh s 115/Q-UBCK V vic ban hnh Quy ch mu v bỏn ủu giỏ c phn ti TTGDCK 23 701/Q-UBCK, 20/11/2006, Quyt ủnh s 701/Q-UBCK Ban hnh K hoch phỏt trin CTCKgiai ủon 2006-2010 46/2006/Q-BTC, 06/09/2006, Quyt ủnh s 46/2006/Q-BTC ca B Ti chớnh Ban hnh Quy ch Phỏt hnh TPCP theo lụ ln 498/Q-UBCK, 24/07/2006, Quyt ủnh s 498/Q-UBCK ngy 24/7/2006 v Ban hnh K hoch son tho bn hng dn thi hnh, trin khai Lut CK v tin ủ thc hin 2276/Q-BTC, 20/06/2006Quyt ủnh 2276/Q-BTC ngy 20/6/2006 v vic trung ủu thu TPCP ti TTGDCK H Ni 338/Q-UBCK, 01/06/2006, Quyt ủnh 338/Q-UBCK ngy 01/6/2006 v vic ban hnh Hng dn quy trỡnh hy KGD ti TTGDCK H Ni ủ niờm yt ti TTGDCK Tp.H Chớ Minh 323 /Q-UBCK, 22/05/2006, Quyt ủnh 323 /Q-UBCK ngy 22/5/2006 v vic sa ủi v qui ủnh giao dch ti TTGDCK H Ni 30/2006/Q-BTC, 12/05/2006, Quyt ủnh 30/2006/Q-BTC v vic b sung Quy ch t chc v hot ủng ca Qu TCK v CTQLQ ban hnh kốm theo Quyt ủnh s 73/2004/Q-BTC ngy 03 thỏng nm 2004 ca B trng B Ti chớnh 301/Q-UBCK, 09/05/2006, Quyt ủnh s 301/Q-UBCK v vic ban hnh quy ch xột duyt ủng ký PHCK cụng chỳng, cp phộp NYCK, cp phộp hot ủng kinh doanh v dch v CK 1602/Q-BTC, 07/04/2006, Quyt ủnh 1602/Q-BTC ca B Ti chớnh v vic chuyn giao nhim v ủng ký, lu ký, bự tr v toỏn CK t cỏc TTGDCK sang TTLKCK 184/Q-UBCK, 17/03/2006, Quyt ủnh s 184/Q-UBCK ngy 17/3/2006 v vic hng dn thc hin thu phớ ủi vi lnh vc CK 898/Q-BTC, 20/02/2006, Quyt ủnh s 898/Q-BTC ngy 20/02/2006 ca B Ti chớnh ban hnh K hoch phỏt trin TTCK Vit Nam 2006-2010 96/2005/Q-BTC, 12/12/2005, Quyt ủnh s 96/2005/Q-BTC quy ủnh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca Thanh tra UBCKNN 491/Q-UBCK, 01/11/2005, Quyt ủnh s 491/Q-UBCK ngy 01/11/2005 v vic ban hnh Quy ch mu v bỏn ủu giỏ c phn ti TTGDCK 24 71/2005/Q-BTC, 21/10/2005, Quyt ủnh s 71/2005/Q-BTC ngy 21/10/2005 v vic sa ủi b sung mt s iu ca Quy ch t chc v hot ủng ca Qu TCK v CTQLQ 72/2005/Q-BTC, 21/10/2005, Quyt ủnh s 72/2005/Q-BTC ngy 21/10/2005 v vic sa ủi, b sung mt s iu Quy ch ủng ký, lu ký, bự tr v toỏn CK 238/2005/Q-TTg, 29/09/2005, Quyt ủnh s 238/2005/Q-TTg v t l tham gia ca bờn nc ngoi vo TTCK Vit Nam 402/Q-UBCK, 20/09/2005, Quyt ủnh ca ch tch UBCKNN v vic cho phộp thc hin phng thc giao dch bỏo giỏ ti TTGDCK H Ni 401/Q-UBCK, 19/09/2005, Quyt ủnh ca Ch tch UBCKNN v vic ban hnh Quy ủnh giỏm sỏt hot ủng ủng ký, lu ký, bự tr v toỏn CK ca cỏc thnh viờn lu ký v TTGDCK, TTLKCK 399/Q-UBCK, 15/09/2005, Quyt ủnh ca ch tch UBCKNN v ban hnh Quy ủnh giỏm sỏt CTQLQ, ngõn hng giỏm sỏt ti sn qu v qu TCK 62/2005/Q-BTC, 14/09/2005, Quyt ủnh s 62/2005/Q-BTC ngy 14/9/2005 v vic ban hnh Quy ủnh Ch ủ k toỏn ỏp dng cho CTQLQ TCK 63/2005/Q-BTC, 14/09/2005, Quyt ủnh s 63/2005/Q-BTC ngy 14/9/2005 v vic ban hnh Ch ủ k toỏn Qu TCK 2592 /Q-BTC, 04/08/2005, Quyt ủnh s 2592 /Q-BTC v vic ban hnh quy trỡnh kt hp CPH DN nh nc vi niờm yt/ủng ký giao dch c phiu ti cỏc TTGDCK 189/2005/Q-TTg, 27/07/2005, Quyt ủnh s 189/2005/Q-TTg ca Th tng Chớnh ph v vic thnh lp TTLKCK 528/Q-TTg, 14/06/2005, Quyt ủnh 528/Q-TTg ca Th tng Chớnh ph ngy 14/6/2005 v vic phờ duyt danh sỏch cỏc cụng ty CPH, niờm yt, KGD ti cỏc TTGDCK Vit Nam 1788/Q-BTC, 30/05/2005, Quyt ủnh s 1788/Q-BTC Quy ủnh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca TTGDCK H ni 271 /Q-UBCK, 27/05/2005, Quyt ủnh ca ch tch UBCKNN v/v ban hnh Quy ủnh giỏm sỏt cỏc t chc PHCK cụng chỳng 25 245/Q-UBCK, 04/05/2005, Quyt ủnh ca ch tch UBCKNN v vic ban hnh Hng dn qui ủnh ủng ký, GDCK v cụng b thụng tin bt thng ca t chc KGD CK ti TTGDCK H Ni 37/Q-UBCK, 21/02/2005, Quyt ủnh s 37/Q-UBCK ca ch tch UBCKNN v vic ban hnh Chng trỡnh hnh ủng ca UBCKNN ủ phỏt trin TTCK nm 2005 35/Q-UBCK, 17/02/2005, Quyt ủnh s 35/Q-UBCK ca ch tch UBCKNN v vic quy ủnh trỏch nhim, quyn hn ca cỏc TTGDCK vic ủu giỏ bỏn c phn ln ủu bờn ngoi ca Nh mỏy Thu ủin Vnh Sn Sụng Hinh 10/2005/Q-BTC, 02/02/2005, Quyt ủnh s 10/2005/Q-BTC Cụng b danh sỏch thnh viờn bo lónh phỏt hnh, ủi lý phỏt hnh TPCP, trỏi phiu ủc Chớnh ph bo lónh v trỏi phiu Chớnh quyn phng nm 2005 244/Q-BTC, 20/01/2005, Quyt ủnh s 244/Q-BTC ca B Ti chớnh ngy 20/1/2005 v vic ban hnh Quy ch tm thi t chc GDCK ti TTGDCK H Ni 01/Q-UBCK, 04/01/2005, Quyt ủnh s 01/Q-UBCK ca Ch tch UBCKNN v vic ban hnh Quy trỡnh bỏn ủu giỏ c phn ti TTGDCK 363/Q-UBCK, 08/12/2004, Quyt ủnh ca ch tch UBCKNN v vic chp thun T chc kim toỏn ủc lp ủc kim toỏn cho cỏc t chc phỏt hnh, TCNY v t chc KDCK 1550/2004/Q-NHNN, 06/12/2004, Thụng t 126/2004/TT-BTC hng dn thc hin Ngh ủnh s 187/2004/N-CP ca Chớnh ph v chuyn cụng ty nh nc thnh CTCP 92/2004/Q-BTC, 30/11/2004, Quyt ủnh s 92/2004/Q-BTC ngy 30/11/2004 v vic ban hnh H thng ch tiờu giỏm sỏt ti chớnh ủi vi CTCKv CTQLQ 331/Q-UBCK, 23/11/2004, Quyt ủnh ca ch tch UBCKNN v vic chp thun T chc kim toỏn ủc lp ủc kim toỏn cho cỏc t chc phỏt hnh, TCNY v t chc KDCK 324/Q-UBCK, 18/11/2004, Quyt ủnh s 324/Q-UBCK ca ch tch UBCKNN v vic chp thun T chc kim toỏn ủc lp ủc kim toỏn cho cỏc t chc phỏt hnh, TCNY v t chc KDCK 26 323/Q-UBCK, 18/11/2004, Quyt ủnh s 323/Q-UBCK ca ch tch UBCKNN ngy 18/11/2004 v vic chp thun T chc kim toỏn ủc lp ủc kim toỏn cho cỏc t chc phỏt hnh, TCNY v t chc KDCK 322/Q-UBCK, 18/11/2004, Quyt ủnh ca Ch tch UBCKNN v vic chp thun T chc kim toỏn ủc lp ủc kim toỏn cho cỏc t chc phỏt hnh, TCNY v t chc KDCK 318/Q-UBCK, 16/11/2004, Quyt ủnh ca ch tch UBCKNN v vic chp thun T chc kim toỏn ủc lp ủc kim toỏn cho cỏc t chc phỏt hnh, TCNY v t chc KDCK 317/Q- UBCK, 16/11/2004, Quyt ủnh 317/Q-UBCK ca ch tch UBCKNN v vic chp thun T chc kim toỏn ủc lp ủc kim toỏn cho cỏc t chc phỏt hnh, TCNY v t chc KDCK 319/Q-UBCK, 16/11/2004, Quyt ủnh s 319/Q-UBCK ca Ch tch UBCKNN v vic chp thun T chc kim toỏn ủc lp ủc kim toỏn cho cỏc t chc phỏt hnh, TCNY v t chc KDCK 313/Q-UBCK, 12/11/2004, Quyt ủnh ca ch tch UBCKNN v vic ban hnh Quy ch xột duyt ủng ký PHCK cụng chỳng; cp phộp niờm yt, cp phộp hot ủng kinh doanh v dch v CK 83/2004/Q-BTC, 11/11/2004, Quyt ủnh s 83/2004/Q-BTC ngy 11/11/2004 v vic ban hnh Quy ch thnh lp v hot ủng ca Vn phũng ủi din t chc KDCK nc ngoi ti Vit Nam 3595/Q-BTC, 04/11/2004, Quy ủnh nhim v, quyn hn v c cu t chc ca cỏc Ban, Vn phũng v Thanh tra thuc UBCKNN 76/2004/Q-BTC, 22/09/2004, Quyt ủnh s 76/2004/Q-BTC ca B Ti chớnh ngy 22/09/2004 Ban hnh Quy ch la chn DN kim toỏn ủc chp thun cho t chc phỏt hnh, TCNY hoc t chc KDCK 161/2004/Q-TTg, 07/09/2004, Quyt ủnh ca th tng Chớnh ph quy ủnh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca UBCKNN 73/2004/Q-BTC, 03/09/2004, Quyt ủnh s 73/2004/Q-BTC ngy 03/09/2004 ca B Ti chớnh v vic ban hnh Quy ch t chc v hot ủng ca Qu TCK v CTQLQ 27 66/2004/Q-BTC, 11/08/2004, Quyt ủnh s 66 /2004/Q-BTC ca B Ti chớnh Ban hnh Quy ch hng dn v trỡnh t, th tc phỏt hnh TPCP, trỏi phiu ủc Chớnh ph bo lónh v trỏi phiu Chớnh quyn phng 55/2004/Q-BTC, 17/06/2004, Quyt ủnh s 55/2004/Q-BTC ngy 17/06/2004 ca B trng B Ti chớnh v vic ban hnh Quy ch t chc v hot ủng ca CTCK 60/2004/Q-BTC, 17/05/2004, Quyt ủnh 60/2004/Q-BTC ngy 15/7/2004 v vic ban hnh quy ch ủng ký, lu ký, bự tr v toỏn CK 163/2003/Q-TTg, 05/08/2003, Quyt ủnh s 163/2003/Q-TTg ca th tng chớnh ph phờ duyt Chin lc phỏt trin TTCK Vit Nam ủn nm 2010 146/2003/Q TTg, 17/07/2003, Quyt ủnh 146/2003/Q-TTg v t l tham gia ca bờn nc ngoi vo TTCK Vit Nam 36/2003/Q TTg, 11/03/2003, Quyt ủnh s 36/2003/Q -TTg ca th tng chớnh ph v vic ban hnh Quy ch gúp vn, mua c phn ca nh TNN cỏc DN Vit Nam 99/2000/Q-BTC, 13/06/2000, Quyt ủnh ca B trng B Ti chớnh v vic ban hnh ch ủ k toỏn CTCK Thụng t 95/2010/TT-BTC, 30/06/2010, Sa ủi, b sung Quy ch T chc v Qun lý GDCK cụng ty ủi chỳng cha niờm yt ti SGDCK H Ni 43 /2010/TT-BTC, 25/03/2010, Thụng t sa ủi, b sung Quy ch ủng ký, lu ký, bự tr v toỏn CK ban hnh kốm theo Quyt ủnh s 87/2007/Q-BTC ngy 22/10/2007 ca B trng B Ti chớnh 27/2010/TT-BTC, 26/02/2010, Thụng t qui ủnh mc thu, ch ủ thu np, qun lý v s dng phớ hot ủng CK ỏp dng ti cỏc SGDCK v TTLKCK Vit Nam 09/2010/TT-BTC, 15/01/2010, Hng dn v vic cụng b thụng tin trờn TTCK 194/2009/TT-BTC, 02/10/2009, Thụng t hng dn cho mua cụng khai c phiu ca cụng ty ủi chỳng, chng ch qu ca qu TCK ủi chỳng dng ủúng 151/2009/TT-BTC, 23/07/2009, Thụng t hng dn cụng tỏc giỏm sỏt ca UBCKNN ủi vi hot ủng lnh vc CK ca SGDCK v TTLKCK 134/2009/TT-BTC, 01/07/2009, Thụng t quy ủnh mc thu, ch ủ thu, np, qun lý v s dng phớ v l phớ lnh vc CK ỏp dng ti UBCKNN 28 128/2009/TT-BTC, 23/06/2009, Thụng t sa ủi, b sung Quy ch T chc v Qun lý GDCK cụng ty ủi chỳng cha niờm yt ti TTGDCK H Ni ban hnh kốm theo Quyt ủnh s 108/2008/Q-BTC ngy 20/11/2008 ca B trng B Ti chớnh 104/2009/TT-BTC, 25/05/2009, Thụng t quy ủnh thc hin Quyt ủnh s 29/2009/Q-TTg ngy 20/02/2009 ca Th tng Chớnh ph v vic ban hnh ch ủ t ch v biờn ch v kinh phớ hot ủng ca UBCKNN 82/2009/TT-BTC, 27/04/2009, Quy ủnh v mc thu, ch ủ thu, np, qun lý v s dng phớ bỏn ủu giỏ c phn 50/2009/TT-BTC, 16/03/2009, Thụng t hng dn giao dch ủin t trờn TTCK 46/2009/TTLT-BTC-BCA, 11/03/2009, Thụng t liờn tch hng dn phi hp x lý vi phm phỏp lut lnh vc CK & TTCK 27/2009/TT-BTC, 06/02/2009, Thụng t hng dn thc hin vic gión thi hn np thu thu nhp cỏ nhõn 112/2008/TT-BTC, 26/11/2008, Thụng t sa ủi, b sung Thụng t s 17/2007/TT-BTC ngy 13/3/2007 ca B Ti chớnh hng dn H s ủng ký cho bỏn CK cụng chỳng 97/2007/TT-BTC, 08/08/2007, Thụng t 97/2007/TT-BTC ngy 08/08/2007 hng dn v x pht vi phm hnh chớnh lnh vc CK & TTCK 38/2007/TT-BTC, 18/04/2007, Thụng t 38/2007/TT-BTC ngy 18/4/2007 hng dn v vic cụng b thụng tin trờn TTCK 17/2007/TT-BTC, 13/03/2007, Thụng t s 17/2007/TT-BTC ngy 13/3/2007 Hng dn H s ủng ký cho bỏn CK cụng chỳng 18/2007/TT-BTC, 13/03/2007, Thụng t s 18/2007/TT-BTC ngy 13/3/2007 hng dn vic mua, bỏn li c phiu v mt s trng hp phỏt hnh thờm c phiu ca cụng ty ủi chỳng 103/2006/TT-BTC, 02/11/2006, Thụng t s 103/2006/TT-BTC ngy 02/11/2006 sa ủi, b sung thụng t v vic phỏt hnh TPCP ủ ủu t mt s cụng trỡnh giao thụng, thu li quan trng ca ủt nc 95/2006/TT-BTC, 12/10/2006, Thụng t 95/2006/TT-BTC ngy 12/10/2006 sa ủi, b sung Thụng t s 126/2004/TT-BTC ngy 24/12/2004 ca B Ti chớnh 29 72/2006/TT-BTC, 10/08/2006, Thụng t s 72/2006/TT-BTC ngy 10/8/2006 sa ủi, b sung Thụng t s 100/2004/TT-BTC ca B Ti chớnh hng dn v thu giỏ tr gia tng v thu thu nhp DN ủi vi lnh vc CK 11/2006/TT-BTC, 21/02/2006, Thụng t s 11/2006/TT-BTC ngy 21/02/2006 sa ủi, b sung Thụng t s 110 ngy 12/12/2002 hng dn ch ủ thu np, qun lý v s dng phớ v l phớ lnh vc ngõn hng, CK v bo him 93/2005/TT-BTC, 21/10/2005, Thụng t s 93/2005/TT-BTC ngy 21/10/2005 hng dn sa ủi Thụng t s 60/2004/TT-BTC ngy 18/6/2004 ca B Ti chớnh hng dn vic phỏt hnh c phiu cụng chỳng 90/2005/TT BTC, 17/10/2005, Thụng t s 90/2005/TT-BTC ngy 17/10/2005 hng dn v t l tham gia ca bờn nc ngoi vo TTCK Vit Nam 130 /2004/TT-BTC, 29/12/2004, Thụng t hng dn thi hnh mt s ủiu ca Ngh ủnh s 161/2004/N-CP ngy 07/9/2004 ca Chinh ph v x pht vi phm hnh chớnh lnh vc CK & TTCK 126/2004/TT-BTC, 24/12/2004, Thụng t 126/2004/TT-BTC hng dn thc hin Ngh ủnh s 187/2004/N-CP ca Chớnh ph v chuyn cụng ty nh nc thnh CTCP 121/2003/TT BTC, 12/12/2004, Thụng t s 121/2003/TT-BTC ca B Ti chớnh hng dn thi hnh Quyt ủnh s 146/2003/Q-TTg ngy 17/7/2003 ca Th tng Chớnh ph v t l tham gia ca bờn nc ngoi vo TTCK Vit Nam 100/2004/TT-BTC, 20/10/2004, Thụng t s 100/2004/TT-BTC ban hnh ngy 20/10/2004 hng dn v thu giỏ tr gia tng v thu thu nhp DN ủi vi lnh vc CK 73/2003/TT-BTC, 31/07/2004, Thụng t s 121/2003/TT-BTC ca B Ti chớnh hng dn thi hnh Quyt ủnh s 146/2003/Q-TTg ngy 17/7/2003 ca Th tng Chớnh ph v t l tham gia ca bờn nc ngoi vo TTCK Vit Nam 75/2004/TT-BTC, 23/07/2004, Thụng t 75/2004/TT-BTC ngy 23/7/2004 hng dn vic phỏt hnh trỏi phiu cụng chỳng 60/2004/TT-BTC, 18/06/2004, Thụng t s 60/2004/TT-BTC ngy 18/06/2004 hng dn vic phỏt hnh c phiu cụng chỳng 59/2004/TT-BTC, 18/06/2004, Thụng t s 59/2004/TT-BTC ngy 18/6/2004 hng dn v niờm yt c phiu v trỏi phiu trờn TTCK trung 30 57/2004/TT-BTC, 17/06/2004, Thụng t s 57/2004/TT-BTC ngy 17/6/2004 hng dn v vic cụng b thụng tin trờn TTCK 58/2004/TT-BTC, 17/06/2004, Thụng t s 58/2004/TT-BTC ngy 17/6/2004 hng dn v thnh viờn v GDCK 29/2004/TT-BTC, 06/04/2004, Thụng t s 29/2004/TT-BTC ngy 24/3/2004 ca B Ti chớnh hng dn chi tit mt s ủim v bo lónh phỏt hnh v ủi lý phỏt hnh TPCP, trỏi phiu ủc Chớnh ph bo lónh v trỏi phiu chớnh quyn phng 26/2004/TT-BTC, 31/03/2004, Hng dn thc hin qui ủnh v thu chuyn li nhun nc ngoi v hon thu thu nhp DN tỏi ủu t ủi vi nh TNN 21 /2004/TT-BTC, 24/03/2004, Thụng t hng dn vic ủu thu TPCP, trỏi phiu ủc Chớnh ph bo lónh v trỏi phiu Chớnh quyn phng qua th trng GDCK trung 110/2002/TT-BTC, 12/12/2002, Thụng t hng dn thu, np, qun lý v s dng phớ v l phớ lnh vc ngõn hng, CK v bo him 11 /2000/TT- BTC, 01/02/2000, Thụng t hng dn ch ủ qun lý ti chớnh ủi vi CTCK c phn v Trỏch nhim hu hn Vn bn khỏc 20/2008/CT-TTg, 23/06/2008, Ch th s 20/2008/CT-TTg v tng cng qun lý TTCK 10997/BTC-CST, 08/09/2006, Cụng s 10997/BTC-CST ngy 08/9/2006 ca B Ti chớnh v vic u ủói thu TNDN ủi vi TCNY, KGD CK 10738/BTC-TCDN, 25/08/2005, Cụng s 10738/BTC-TCDN ngy 25/8/2005 ca B Ti chớnh v vic trin khai thc hin Quyt ủnh s 528/Q-TTg ngy 14/6/2005 ca Th tng Chớnh ph 238/UBCK-QLPH, 29/07/2005, Cụng s 238/UBCK-QLPH v vic hng dn doanh nghip cú TNN niờm yt/ủng ký giao dch c phiu trờn TTCK 5248/TC-CST, 29/04/2005, Cụng s 5248/TC-CST ngy 29/04/2005 ca B Ti chớnh v vic u ủói thu thu nhp DN cho t chc KGD ti TTGDCK H Ni 11924 TC/CST, 20/10/2004, V vic u ủói thu thu nhp DN ủi vi TCNY CK
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay