Đề Cương Thảo Luận Triết học MacLênin

42 633 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:10

Tên: Lớp ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN MƠN TRIẾT HỌC ML CÂU 1: Phân tích ý nghĩa phương pháp luận rút từ việc nghiên cứu mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức? Liên hệ vận dụng vào cơng tác thực tiễn? Phê phán số biểu chủ quan, ý chí, vi phạm ngun tắc khách quan tư lãnh đạo, quản lý nay? Nội Dung Thảo Luận Khái Niệm Lãnh Đạo Và Quản Lý Phân Biệt Lãnh Đạo Với Quản Lý Theo Các Tiêu Chí Quy Trình Lãnh Đạo Quản Lý PDCA Phẩm Chất Cần Thiết Của Người LĐQL Liên Hệ Thực Tiển Đơn Vị Bài Làm 1/Khái niệm vật chất,ý thức  Vật chất : Theo LêNin “ Vật chất phạm trù triết học dùng để thực khách quan đem lại cho người cảm giác, cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh lại tồn khơng lệ thuộc vào cảm giác”  Ý thức : Là phản ánh động, sáng tạo thực khách quan óc người, thể tri thức, tình cảm, niềm tin, ý chí Là dạng vật chất đặc biệt có tổ chức cao óc người Bộ óc người quan vật chất ý thức ý thức chức óc người khơng thể tách rời ý thức khỏi óc Ý thức có nguồn gốc chính: nguồn gốc tự nhiên nguồn gốc xã hội  Mối quan hệ vật chất ý thức : Vật chất ý thức quan hệ qua lại chuyển hóa lẫn : - Vật chất có trước ý thức có sau, vật chất định ý thức, vật chất nguồn gốc, tiền đề cho đời, tồn phát triển ý thức Hay nói cách khác vật chất ý thức ấy, vật chất thay đổi đến đâu ý thức thay đổi đến Nguồn gốc ý thức vật chất : não người – quan phản ánh giới xung quanh, tác động giới vật chất vào não người, tạo thành nguồn gốc tự nhiên Lao động ngơn ngữ (tiếng nói, chữ viết) hoạt động thực tiễn với nguồn gốc tự nhiên định hình thành, tồn phát triển ý thức Mặt khác, ý thức hình ảnh chủ quan giới khách quan Vật chất đối tượng, khách thể ý thức, quy định nội dung, hình thức, khả q trình vận động ý thức - Ý thức vật chất sinh quy định ý thức lại có tính độc lập tương đối Hơn nữa, phản ánh ý thức vật chất phản ánh tinh thần, phản ánh sáng tạo chủ động khơng thụ động, máy móc, ngun si giới vật chất, có tác động trở lại vật chất thơng qua hoạt động thực tiễn người Dựa tri thức quy luật khách quan, người đề mục tiêu, phương hướng, xác định phương pháp, dùng ý chí để thực mục tiêu Vì vậy, ý thức tác động đến vật chất theo hướng : + Nếu ý thức tiến bộ: phản ánh phù hợp với thực tế có tác dụng thúc đẩy xã hội phát triển + Nếu ý thức lạc hậu: phản ánh khơng phù hợp với quy luật khách quan có tác dụng kìm hãm xã hội phát triển 2/ Ý nghĩa phương pháp luận : +Quan điểm khách quan: - Do vật chất nguồn gốc định biến đổi ý thức, vật chất thay đổi làm cho ý thức thay đổi theo nên xem xét đánh giá vật, tượng cần phải vào thân vật, tượng đó; khơng lấy ý chí chủ quan áp đặt vào vật, tượng Ví dụ nhận xét đánh giá học sinh phải cơng tâm, đánh giá trung thực, khách quan -Xuất phát từ thân vật xem xét,đánh giá vật - Trong hoạt động thực tiễn, phải xuất phát từ điều kiện khách quan, tơn trọng hành động theo quy luật khách quan hiệu hoạt động cao Ví dụ xây dựng kế hoạch, chủ trương, sách phải lấy thực khách quan làm cứ, khơng lấy ý chí áp đặt cho thực tế -Chống bệnh chủ quan ý chí - Vật chất điều kiện thực hóa ý thức, điều kiện khách quan để biến ước muốn tư tưởng người thành thực.Ý thức có tác động tích cực trở lại vật chất sinh ta phải biết phát huy tính động sáng tạo ý thức, phát huy vai trò nhân tố chủ quan người - Trong q trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta với việc coi trọng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất nhân dân trọng phát triển văn hóa với tư cách tảng tinh thần xã hội +Quan điểm phát huy tính động ,sáng tạo ý thức -Tơn trọng tri thức khoa học,tích cực truyền bá tri thứ khoa học vào quần chúng -Bồi dưỡng tình cảm,niềm tin,ý chí -Chú ý tới mặt lợi ích -Chống thái độ trơng chờ, bảo thủ, trì trệ, ỷ lại Việc giải đắn mối quan hệ vật chất ý thức giúp ta chống lại thái độ tiêu cực thụ động, chờ đợi, bó tay trước hồn cảnh chủ quan, ý chí tách rời tác động vai trò yếu tố vật chất ý thức  Liên hệ vận dụng vào cơng tác thực tiễn : - Nước ta nước SX nơng nghiệp chủ yếu, ý thức hình thành tác phong lao động nơng nghiệp (thói ỷ lại) nên chuyển sang SX cơng nghiệp cần phải thay đổi, phải xây dựng nên tác phong lao động cơng nghiệp đáp ứng Nếu khơng làm ảnh hưởng đến suất lao động hiệu cơng việc Ở VN ảnh hưởng tác phong lao động nơng nghiệp hay trễ làm chưa thực giờ, trì trệ cơng việc  Khi điều kiện vật chất thay đổi dẫn đến ý thức thay đổi theo - Liên hệ thân : q trình giảng dạy, số lượng học sinh đơng thân cán lãnh đạo phải xếp CSVC, chun mơn cho phù hợp với điều kiện trường Và CSVC trang bị tiên tiến thân người giáo viên phải thay đổi để phù hợp ln nâng cao trình độ chun mơn, ứng dụng CNTT giảng dạy, học tập trau dồi kinh nghiệm với đồng nghiệp, áp dụng phương pháp giảng dạy phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh  Khi điều kiện vật chất thay đổi dẫn đến ý thức thay đổi theo  Phê phán số biểu chủ quan, ý chí, vi phạm ngun tắc khách quan tư lãnh đạo, quản lý nay? Khách quan phản ánh vật, tượng có, nên phải có động sáng khơng vụ lợi, phải mục tiêu chung cho phát triển XH Chủ quan đem suy nghĩ áp đặt cho vật, tượng đó.Vì cần chống bệnh chủ quan ý chí, vi phạm ngun tắc khách quan tư lãnh đạo, quản lý cần phải phải nhận thức SV,HT phản ánh SV,HT Trong sống hàng ngày, bị chi phối nhiều vấn đề, nhu cầu, lợi ích tác động nhiều đến nhận thức Khơng phải họ khơng biết, khơng nhận thức mà bị lợi ích chi phối Ví dụ việc cơng ty Fomosa thải nước thải biển gây nhiễm mơi trường biển,làm cá chết hàng loạt, tác động xấu đến mơi trường ,bị người dân lên án→ làm việc gi phải đảm bảo ngun tắc phát triển chung XH Trong cơng tác giáo dục, cần xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm học dựa vào thực trạng trường để xây dựng kế hoạch, đề chủ trương để phát triển, tn theo quy luật khách quan, chống chủ quan ý chí (phần ví dụ liên hệ anh ,chi tham khảo ,khi thi đừng viết giống nha!) CÂU 2: Liên hệ vận dụng ngun tắc phương pháp luận rút từ việc nghiên cứu hai ngun lý ba quy luật phép biện chứng vật vào cơng tác thực tiễn? 1/ Hai ngun lý phép biện chứng vật Ngun lý mối liên hệ phổ biến Ngun lý phát triển a)Ngun lý mối liên hệ phổ biến  Ý nghĩa phương pháp luận : Là sở lý luận để xây dựng quan điểm tồn diện lịch sử cụ thể Quan điểm tồn diện lịch sử có số u cầu sau : Sự vật, tượng có nhiều mối liên hệ, để nhận thức đắn chất vật, tượng phải đặt vật, tượng mối liên hệ, phải xem xét mặt, mối liên hệ Những mối liên hệ khác ảnh hưởng khác đến vật, tượng Có mối liên hệ tác động đến vật, tượng có mối liên hệ khơng tác động đến vật, tượng Tránh quan điểm phiến diện, giáo điều, máy móc chung chung, trừu tượng, qua loa, đại khái Cho nên xem xét nhiều đỡ sai sót, nên ý đến mối liên hệ bản, liên hệ chất, định đến vận động phát triển vật, tượng Xác định phân loại mqhệ,tìm mqh bản,bên trong,trực tiếp,chủ yếu Xem xét vật, tượng mối liên hệ với vật, tượng khác khơng phải xem xét thân vật, tượng Trong hoạt động thực tiễn, cần phải thực đồng nhiều biện pháp, nhiều phương tiện, lực lượng khác đê tác động làm biến đổi mối liên hệ nhằm thay đổi vật, tượng Chống lại quan điểm phiến diện,chung chung,trừu tượng… VD b) Ngun lý phát triển :  Ý nghĩa phương pháp luận : Là sở lý luận để xây dựng quan điểm phát triển Quan điểm phát triển có số u cầu sau : Trong nhận thức nói chung, xem xét vật, tượng phải đặt vận động, phát triển, khơng thấy vật có, mà phải thấy rõ khuynh hướng phát triển tất yếu vật, tượng tương lai Trong nhận thức nói chung phải thấy khuynh hướng tất yếu phổ biến vận động phát triển tất yếu thay cũ, chiến thắng cũ lạc hậu Phải phát hiện, ủng hộ tạo điều kiện cho phát triển Trong hoạt động thực tiễn cần chống bệnh bảo thủ trì trệ, định kiến,ngại đổi Khi gặp khó khăn, thất bại tạm thời phải biết tin tưởng vào tương lai, tin tưởng vào chân lý VD: 2/ Ba quy luật phép biện chứng vật : a) Quy luật chuyển hóa từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại - Ý nghĩa phương pháp luận : Khi nhận thức vật phải nhận thức chất lượng Trong hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn, người cần phải ý tích lũy lượng để làm thay đổi chất Tránh tư tưởng nóng vội, đốt cháy giai đoạn (chủ nghĩa tả khuynh) Ví dụ sau 1975, nước ta khắc phục hậu chiến tranh , chủ quan nóng vội, ta chấp nhận hình thức sở hữu nhà nước sở hữu tập thể, xóa bỏ tư hữu lảm triệt tiêu lực sáng tạo, động lực SX Bên cạnh đó, ta xây hợp tác xã có quy mơ lớn LLSX nhỏ, trình độ quản lý yếu làm cho SX đình trệ, suất thấp dẫn đến nhân dân niềm tin vào Đảng Khi tích lũy đủ lượng, cần phải có tâm để thực bước nhảy nhằm thay đổi chất kịp thời Tránh tư tưởng bảo thủ, trì trệ(chủ nghĩa hữu khuynh) b) Quy luật thống đấu tranh mặt đối lập - Ý nghĩa phương pháp luận :  Vì mâu thuẫn khách quan, vốn có vật, tượng nguồn gốc, động lực vận động, phát triển vật, tượng Do đó, muốn nhận thức chất vật phải tìm, phát mâu thuẫn,giải mâu thuẩn, khơng che giấu mâu thuẫn Để giải mâu thuẩn cần phân tích mâu thuẩn giải mâu thuẩn giai đoạn chín muồi  Phải phân tích xác định mâu thuẫn, đánh giá vai trò vị trí mâu thuẫn Ngun tắc giải mâu thuẫn mặt đối lập phải đấu tranh, chuyển hóa cho nhau, khơng chủ quan, thỏa hiệp  Chống phủ nhận ,điều hòa mâu thuẩn,nơn nóng giải mâu thuẩn  Một vật có nhiều mâu thuẫn vai trò mâu thuẫn khác Do đó, mâu thuẫn khác có cách giải khác nhau, chí mâu thuẫn giai đoạn khác cách giải khác nhau, lựa chọn hình thức cho phù hợp để giải mâu thuẫn VD c) Quy luật phủ định phủ định - Ý nghĩa phương pháp luận : Cho ta sở để hiểu đời mới, mối liên hệ cũ,cần phát ,bảo vệ Thực ngun tắc kế thừa sáng tạo, giữ lấy tích cực, có giá trị cũ, cải biến cho phù hợp với điều kiện Chống khuynh hướng kế thừa mù qng, tức kế thừa khơng có phê phán, chọn lọc phủ định trơn Trong nhận thức phải thấy rõ tính quanh co, phức tạp q trình phát triển tượng phổ biến cần phải lạc quan, tin tưởng vào tất thắng, xu phát triển hợp quy luật,chống bi quan CÂU 3: Mâu thuẩn cơng thức chung tư lý luận hàng hố sức lao động Bài Làm 1/ Mâu thuẫn cơng thức chung tư : 1.1 Cơng thức chung tư : Cơng thức vận động đầy đủ tư T-H-T’ T’= T+∆T(∆T phần giá trị tăng thêm, mà Mac gọi giá trị thặng dư, kí hiệu m) số tiền ban đầu chuyển hố thành tư Vậy tư giá trị mang lại giá trị thặng dư.Sự lớn lên giá trị khơng có giới hạn.Vì vậy, vận động tư khơng có giới hạn Mác gọi cơng thức T-H -T’ cơng thức chung tư tư biểu lưu thơng dạng tổng qt cho dù tư thương nghiêp, tư cơng nghiệp hay tư cho vay 1.2 Mâu thuẫn chung cơng thức chung tư Tư vận động theo cơng thức T-H-T’ T’=T+m Vậy m sinh nào? Để tìm hiểu, ta cần nghiên cứu lưu thơng tư thơng qua q trình trao đổi yếu tố tham gia vào trao đổi a Trong lưu thơng (Trao đổi, mua bán): Dù trao đổi ngang giá hay khơng ngang giá khơng tạo giá trị khơng tạo giá trị thặng dư - Trường hợp trao đổi ngang giá ( mua bán giá trị) chuyển hố hình thái giá trị từ H-T ngược lại Do đó, tiền khơng lớn lên, giá trị khơng tăng thêm, khơng có m xuất - Trao đổi khơng ngang giá: Mua rẻ ( thấp giá trị) có lợi mua Nhưng bán, bán thấp giá trị chịu thiệt thòi Bán đắt ( cao giá trị): lợi người bán chịu thiệt cho người mua Mua rẻ, bán đắt: điều giải thích làm giàu thương nhân cá biệt, song phân phối lượng giá trị có lưu thơng khơng giải thích làm giàu cho giai cấp- giai cấp nhà tư nói chung Như vậy, trao đổi khơng ngang giá giá trị khơng tăng thêm b Ngồi lưu thơng (xét hai nhân tố) khơng có tiếp xúc hàng tiền: Nhân tố ( T) tiền: “tiền” tự khơng lớn lên Xét nhân tố (H) hàng: Hàng ngồi lưu thơng tức vào tiêu dùng: + Tiêu dùng vào sản xuất , tức tư liệu sản xuất Vậy giá trị chuyển dịch dần vào sản phẩm- khơng tăng lên + Tư liệu tiêu dùng, tiêu dùng cho cá nhân – giá trị giá trị sử dụng Như vậy, giá trị thặng dư (m) vừa khơng thể sinh lưu thơng, vừa khơng thể sinh bên ngồi lưu thơng Vậy, lẫn ngồi lưu thơng, xét tất nhân tố T khơng tăng thêm Nhưng nhà tư khơng thể vận động ngồi lưu thơng, có nghĩa nhà tư phải tìm thấy thị trường mua thứ hàng hố ( lưu thơng) nhà tư khơng bán hàng hố đó,vì bán khơng thu Nhà tư tiêu dùng hàng hố (ngồi lưu thơng) tạo giá trị lớn gía trị thân nó- hàng hố sức lao động Để giải mâu thuẫn chung cơng thức tư cần tìm cho thị trường loại hàng hố mà việc sử dụng tạo giá trị lớn giá trị thân nó, hàng hố sức lao động Sức lao động có trước hàng hố, lao động q trình sử dụng sức lao động Hàng hố sức lao động: 2.1 Sức lao động: * Khái niệm: Sức lao động tồn thể lực trí lực tồn thể người, thể lực trí lực mà người vận dụng q trình sản xuất giá trị sử dụng *Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hố: Trong xã hội nào, sức lao độngcũng điều kiện cần thiết để sản xuất Nhưng khơng phải sức lao động hàng hố Sức lao động biến thành hàng hố điều kiện lịch sử định Đó là: +Người có sức lao động tự thân thể, làm chủ sức lao động mình, có quyền bán sức lao động thời gian định +Việc biến sức lao động thành hàng hố đòi hỏi phải thủ tiêu chế độ chiếm hữu nơ lệ Người có sức lao động bị tước đoạt hết tư liệu sản xuất, để trì sống phải làm th để sống Sự tồn đồng thời hai điều kiện nói tât yếu biến sức lao động thành hàng hố Sức lao động biến thành hàng hố báo hiệu giai đoạn phát triển xã hội Giai đoạn sản xuất hàng hóa trở thành phổ biến, sản xuất hàng hóa tư chủ nghĩa Hàng hóa sức lao động nhân tố tách chủ nghĩa tư khỏi sản xuất hàng hóa giản đơn Như vậy, sức lao động biến thành hàng hóa điều kiện định để chuyển tiền tệ thành tư bản.Tuy nhiên để tiền tệ biến thành tư lưu thơng hàng hóa lưu thơng tiền tệ phải đạt tới mức độ định Sức lao động hàng hóa đặc biệt: Sức lao động phải hàng hóa giống hàng hóa thong thường khác tính đặc biệt thể hiện: *Trong quan hệ mua bán: -Chỉ bán quyền sử dụng khơng bán quyền sở hữu có thời gian định -Mua bán chịu – Giá trị sử dụng thực trước – giá trị thực sau -Chỉ có phía người bán cơng nhân làm th – Người mua nhà tư -Giá (tiền lương) ln thấp với giá trị Vì sức lao động phải bán điều kiện – mua bán điều kiện để sinh sống 2.2/ Hai thuộc tính hàng hóa sức lao động: -Giá trị hàng hóa sức lao động giống hàng hóa thơng thường, lượng giá trị sức lao động đo thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất tái sản xuất sức lao động Nhưng khác hàng hóa thơng thường sức lao động lực (khả năng) tồn thể sống người, để tái sản xuất lực người cơng nhân phải tiêu dung khối lượng sinh hoạt định để thực nhu cầu tái tạo sức lao động Như hai thuộc tính hàng hóa sức lao động giá trị giá trị sử dụng, *Giá trị: -Giá trị hàng hóa sức lao động tồn giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết để tạo tái tạo sức lao động bao gồm: +Giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết đề tái sản xuất sức lao động cho người cơng nhân làm th +Chi phí đào tạo cho thân, nâng cao tay nghề +Chi phí ni dưỡng gia đình người lao động -Giá trị hàng hóa sức lao động đặc biệt khác hành hóa thơng thường: mang yếu tố tinh thần lịch sử Con người sống điều kiện kinh tế cụ thể ngồi nhu cầu vật chất có nhu cầu tinh thần * Giá trị sử dụng hành hóa sức lao động: giống hành hóa khác giá trị sử dụng thể tiêu dung Nhưng khác chỗ nhà tư tiêu dung sức lao động cơng nhân bắt cơng nhân lao động kết hợp với tư liệu sản xuất để tạo hành hóa Trong q trình lao động người cơng nhân tạo giá trị (m + v) có một phận ngang với giá trị sức lao động người cơng nhân nhà tư dung để trả lương cho cơng nhân (v), phận dơi ngồi phận sức lao động (m) nhà tư chiếm khơng Kết luận: Giá trị sử dụng hàng hóa sức lao động thỏa mãn nhu cầu người mua thỏa mãn nhu cầu nhà tư Có thể nói giá trị sức lao động nhà tư tiêu dùng tạo giá trị lớn giá trị thân Hay nói cách khác: Giá trị sử dụng đặc biệt hàng hóa sức lao động nguồn gốc giá trị giá trị thặng dư Hàng hóa sức lao động điều kiện để chuyển hóa tiền tệ thành tư Hàng hóa sức lao động chìa khóa để giải thích mâu thuẫn cơng thức chung tư Như vậy, tiền tệ trở thành tư sử dụng làm phương tiện để mang lại giá trị thặng dư cho người có tiền phải tìm loại hàng hóa đặc biệt – hàng hóa sức lao động Câu 4: Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư, so sánh rút ý nghĩa việc nghiên cứu? Bài làm Khái niệm - Giá trị thặng dư phận giá trị dơi ngồi giá trị sức lao động cơng nhân làm th tạo bị nhà tư chiếm khơng - Ngày lao động thời gian lao động ngày + thời gian lao động cần thiết: thời gian người lao động tạo giá trị ngang giá trị sức lao động, + Thời gian lao động thặng dư: thời gian người lao động tạo giá trị ngang giá trị thặng dư Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư - Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối Đây phương pháp nhà tư thu giá trị thặng dư kéo dài ngày lao động, vượt q thời gian lao động tất yếu, nhờ kéo dài thời gian lao động thặng dư, suất lao động thời gian lao động tất yếu khơng thay đổi Tuy nhiên, phương pháp gặp phải giới hạn như: độ dài ngày lao động, thể chất tinh thần người lao động, đấu tranh đòi hỏi ngày lao động tiêu chuẩn (8 giờ),…… nhà tư áp dụng tăng cường độ lao động hiểu theo nghĩa hao phí calo, điều co nghĩa kéo dài thời gian lao động Phương pháp áp dung phổ biến giai đoạn sau CNTB - Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối – Khái niệm: Giá trị thặng dư tương đối giá trị thặng dư thu rút ngắn thời gian lao động tất yếu cách nâng cao suất lao động ngành sản xuất tư liệu sinh hoạt để hạ thấp giá trị sức lao động, nhờ tăng thời gian lao động thặng dư lên điều kiện độ dài ngày lao động, cường độ lao động cũ – Điểm mấu chốt phương pháp phải hạ thấp giá trị sức lao động Điều đồng nghĩa với giảm giá trị tư liệu sinh hoạt dịch vụ cần thiết cho cơng nhân Muốn phải tăng suất lao động xã hội ngành sản xuất tư liệu tiêu dùng ngành sản xuất tư liệu sản xuất để trang bị cho ngành sản xuất tư liệu tiêu dùng – Phương pháp sử dụng rộng rãi giai đoạn chủ nghĩa tư phát triển, lúc đầu số nhà tư làm điều kiện khoa học, kỹ thuật chưa cho phép Khi đó, nhà tư tăng suất lao động nên thu giá trị thặng dư siêu ngạch Khi nhà tư cải tiến kỹ thuật, giá trị thặng dư siêu ngạch khơng Tất thu giá trị thặng dư tương đối Do giá trị thặng dư siêu ngạch biến tướng giá trị thặng dư tương đối Đây phương pháp nhà tư thu giá trị thặng dư rút ngắn thời gian lao động cần thiết, nhờ kéo dài tương ứng thời gian lao động thặng dư, cách hạ thấp giá trị sức lao động, độ dài ngày lao động khơng đổi Để rút ngắn thời gian lao động, tất yếu phải giảm giá trị sức lao động muốn hạ thấp giá trị sức lao động phải giảm giá trị tư liệu sinh hoạt thuộc phạm vi tiêu dùng cơng nhân Điều thực cách tăng suất lao động ngành sản xuất tư liệu sản xuất để sản xuất tư liệu sản xuất Đây phương pháp phổ biến giai đoạn phát triển chủ nghĩa tư Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối tương đối giống mục đích làm cho thời gian lao động thặng dư kéo dài ra; chúng có khác giả thiết, cách thức tiến hành, biện pháp,…… Ý nghĩa việc nghiên cứu vấn đề này: - Nếu gạt bỏ mục đích tính chất chủ nghĩa tư vận dụng phương pháp sản xuất giá trị thặng dư, phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối giá trị thặng dư siêu ngạch doanh nghiệp kích thích sản xuất, tăng suất lao động xã hội, sử dụng kỹ thuật – cơng nghệ mới, cải tiến tổ chức quản lý, tiết kiệm chi phí sản xuất - Gợi mở cách thức làm tăng cải, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nước ta, cần tận dụng triệt để nguồn lực; nguồn lao động sản xuất kinh doanh Về lâu dài , giải pháp quan trọng cần phải coi trọng tăng suất lao động xã hội, phát triển lực lượng sản xuất, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước So sánh phương pháp sản xuất giá trị thặng dư: * Giống nhau: kéo dài thời gian lao động, tạo giá trị thặng dư ngày lớn cho nhà tư bản; thể mâu thuẩn giai cấp nhà tư người lao động * Khác nhau: Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối Sản xuất giá trị thặng dư tương đối Thời điểm Trước TBCN hình thành, Sau CNTB hình thành, áp dụng rộng LLSX chưa phát triển mạnh rãi phổ biến cơng nghệ sản xuất LLSX phất triển mạnh mẽ Biện pháp Tăng thời gian, cường độ lao động Tăng cường trang thiết bị đại làm tăng suất lao động Giới hạn Độ dài ngày tự nhiên khơng đổi, tâm Trình độ người lao động, cần đào tạo phù sinh lý, sức khỏe người lao động hợp với cơng nghệ đại Giai cấp Mâu thuẫn giai cấp gay gắt Xoa dịu mâu thuẫn Câu 5: Thực chất tích luỹ tư bản, quan hệ tích luỹ, tích tụ, tập trung tư bản? Bài làm Tính tất yếu khách quan tích luỹ tư a Khái niệm: Tích luỹ tư q trình biến phần giá trị thặng dư thành tư phụ thêm để mở rộng sản xuất Tích luỹ tư q trình tư hố giá trị thặng dư b Tính tất yếu khách quan tích luỹ tư - Đáp ứng nhu cầu tái sản xuất mở rộng kinh tế TBCN - Để có ưu cạnh tranh - Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, đổi cơng nghệ - Bảo đảm thống trị giai cấp tư sản giai cấp cơng nhân Thực chất tích lũy tư bản: thể thơng qua q trình tái sản xuất tư chủ nghĩa Tái sản xuất q trình sản xuất lặp lặp lại đổi khơng ngừng - Nội dung tái sản xuất: + Tái sản xuất cải vật chất + Tái sản xuất sức lao động + Tái sản xuất quan hệ sản xuất - Loại hình tái sản xuất: Tái sản xuất chia thành tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng + Tái sản xuất giản đơn lặp lại q trình sản xuất với quy mơ cũ Tái sản xuất giản đơn TBCN q trình sản xuất lặp lại với quy mơ tư cũ, nhà tư tiêu dùng hết giá trị thặng dư VÍ dụ: Một nhà tư có lượng tư ứng trước 100 triệu USD (80 dùng để mua tư liệu sản xuất, 20 dùng để mua sức lao động); m’ = 100% - Quy mơ sản xuất năm thứ nhất: 80c + 20v Kết quả: G = 80c + 20v + 20m = 120 (tiêu dùng hết 20m) - Quy mơ sản xuất năm thứ 2: 80c + 20v (như năm I) + Tái sản xuất mở rộng q trình sản xuất lặp lại với quy mơ lớn trước Tái sản xuất mở rộng TBCN q trình sản xuất lặp lại với quy mơ tư lớn trước, nhà tư khơng tiêu dùng hết giá trị thặng dư mà biến phần giá trị thặng dư thành tư phụ thêm để mở rộng sản xuất Ví dụ: Tiếp tục ví dụ trên: (1) Quy mơ tư bản: 100 80c + 20v (m’ = 100%) Kết sản xuất năm thứ nhất: G = 120 = 80c + 20v + 20m Trong 20m, nhà TB tiêu dùng 10m tích luỹ 10m để mở rộng sản xuất (2) Quy mơ tư bản: 110 88c + 22v (theo tỷ lệ cũ, với 10 tr.đơ tư phụ thêm, nhà tư chia thành 8c 2v) Kết sản xuất năm thứ hai: G = 132 = 88c + 22v + 22m Trong 22m, nhà tư tiếp tục tiêu dùng 11m tích luỹ 11m * Thực chất tích lũy tư - Thực chất tích lũy tư tái sản xuất tư với quy mơ ngày lớn - Số tư ứng ban đầu dù tài sản đáng nhà tư qua q trình tích luỹ tư (tái sản xuất mở rộng) vơ nhỏ bé so với số tư tích lũy - Nguồn gốc tích luỹ tư giá trị thặng dư * Phân tích thực chất động tích lũy tư bản? Mối quan hệ khác tích tụ tập trung tư? Vai trò tập trung tư phát triển chủ nghĩa tư bản? Thực chất động tích lũy tư Muốn tái sản xuất mở rộng, nhà tư khơng sử dụng hết giá trị thặng dư làm tư phụ thêm Thực chất tích lũy tư biến phần giá trị thặng dư thành tư phụ thêm; động tích lũy tư nhằm thắng cạnh tranh thu nhiều giá trị thặng dư Mối quan hệ khác tích tụ tập trung tư - Tích tụ tư tăng thêm quy mơ tư cá biệt cách tư hóa phần giá -Là sở khoa học để nhận thức, vận dụng đường lối đổi kinh tế trị nước ta + Khẳng định việc xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN cấp bách có ý nghĩa định + Việc đổi tồn hệ thống KTTT XHCN nước ta quan trọng ( Nghị TW 8) – Xây dựng Đảng- Nhà nước pháp quyền Liên hệ - CSHT KTTT Việt Nam: CSHT VN gồm kinh tế nhiều thành phần, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, KTTT có CN Mác Leenin, tư tưởng HCM, ĐCS, nhà nước, đồn thể trị XH - Đảng ta vận dụng mối quan hệ biện chứng q trình xây dựng CNXH nước ta - Nước ta trải qua hình thái kinh tế - xã hội khác nhau: từ XH cộng sản ngun thuỷ tiến lên XH chiếm hữu nơ lệ, đến XH phong kiến tiến hố lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN đỉnh cao q trình tiến hốc Chủ nghĩa cộng sản - Nước ta giai đoạn xây dựng CNXH theo hướng xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN Do mối quan hệ biện chứng CSHT KTTT q trình đấu tranh lâu dài cũ CNXH q trình xây dựng nên non yếu, muốn xố bỏ hết tàn dư XH cũ- đại diện cho cũ khó tồn lâu dài Tuy nhiên đường lên CNXH nước ta diễn theo quy luật khách quan thời đại khơng phải ý muốn chủ quan người nên hợp quy luật nên ngày phát triền ngược lại cũ khơng hợp quy luật ngày yếu - Đảng ta sức xây dựng CNXH phát triển lực lượng sản xuất đại gắn liền với quan hệ sản xuất phù hợp mặt: sở hữu, quản lý phân phối Q trình xây dựng đòi hỏi phải xây dựng quan điểm trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, tơn giáo , thể chế xã hội tương ứng Nhà nước, đảng phái, giáo hội cho phù hợp với phát triển phương thức sản xuất mà Đảng đề để góp phần xây dựng nước VN dân giàu, nước mạnh, XH cơng bằng, dân chủ, văn minh Câu 14: Từ lý luận chủ nghóa vật lòch sử giai cấp đấu tranh giai cấp, liên hệ đấu tranh giai cấp thời kỳ độ lên chủ nghóa xã hội Việt Nam? Bài làm Phân tích nội dung ý nghóa đònh nghóa giai cấp Lênin: * Đònh nghóa giai cấp Lênin: Quan điểm Lênin giai cấp sau: “Giai cấp tập đoàn người to lớn bao gồm người khác đòa vò họ hệ thống sản xuất xã hội đònh lòch sử, khác quan hệ họ tư liệu sản xuất, vai trò họ tổ chức lao động xã hội, khác cách thức hưởng thụ phần cải xã hội nhiều mà họ hưởng Giai cấp tập đoàn người mà tập đoàn chiếm đoạt lao động tập đoàn khác, chỗ tập đoàn có đòa vò khác chế độ kinh tế xã hội đònh * Phân tích nội dung, ý nghóa: + Nội dung: Sự đời, tồn giai cấp gắn với hệ thống sản xuất xã hộ đònh Sự khác đòa vò giai cấp hệ thống sản xuất đặc trưng sau: Thứ nhất: Trong hệ thống sản xuất, tập đoàn người có đòa vò khác nhau: Tập đoàn thống trò tập đoàn bò trò Thứ hai: Những tập đoàn có khác vềquan hệ việc sở hữu tư liệu sản xuất xã hội (tập đoàn nàychiếm hữu tư liệu sản xuất, tập đoàn có tư liệu sản xuất) => Đây đặc trưng đònh hình thành giai cấp Thứ ba: Những tập đoàn người khác vai trò tổ chức, quản lý sản xuất, tổ chức quản lý lao động xã hội Tập đoàn nắm tư liệu nắm quyền tổ chức lao động quy mô toàn xã hội Tập đoàn tư liệu sản xuất phụ thuộc quyền điều khiển tập đoàn nắm tư liệu sản xuất Thứ tư: Những tập đoàn người khác phương thức quy mô thu nhập sản phẩm lao động xã hội Tập đoàn nắm tư liệu sản xuất thu nhập cách bóc lột tập đoàn tư liệu sản xuất Tập đoàn không nắm tư liệu sản xuất thu nhập cách lao động làm thuê => Đây sở khoa học để xây dựng quan điểm vật giai cấp Trong có đặc trưng QHSX đặc trưng đòa vò xã hội Trong khác đây, khác sở hữu tư liệu sản xuất có ý nghóa đònh Tập đoàn người nắm tư liệu sản xuất trở thành giai cấp thống trò xã hội tất yếu chiếm đoạt sản phẩm lao động tập đoàn khác Đó chất xung đột giai cấp xã hội có giai cấp đối kháng Thực chất quan hệ giai cấp quan hệ giai cấp thống trò giai cấp bò trò, bóc lột, chô khác đòa vò hệ thống sản xuất đònh + Ý nghóa: Những luận điểm chủ nghóa Mác – Lênin giai cấp cung cấp sở khoa học cho việc xem xét phân chia giai cấp xã hội Cơ sở quan hệ kinh tế mà trước hếtquan hệ giai cấp việc sở hữu tư liệu sản xuất chủ yếu xã hội Tuy nhiên, không nên xem giai cấp túy mặt kinh tế, có khác lối sống, tâm lý tư tưởng Những yếu tố nảy sinh từ yếu tố kinh tế phụthuộc vào yếu tố kinh tế Đó luận điểm quan trọng làm sở cho việc hoạch đònh đường lối, sách Đảng cộng sản công nhân quốc tế Vì vậy, sở giúp hiểu thực đường lối, sách Đảng nhà nước * Đònh nghóa đấu tranh giai cấp: Đấu tranh giai cấp đấutranh quần chúng bò tước hết quyền, bò áp lao động chống bọn có đặc quyền, đặc lợi, bọn áp bọn an bám, dấu tranh công nhân làm thuê hay người vô sản chống lại người hữu tư sản hay giai cấp tư sản * Nguyên nhân đấu tranh giai cấp: Nguyên nhân sâu xa: Do mâu thuẫn LLSX mang tính xã hội ngày sâu rộng với QHSX dữa chế độ chiểm hữu tư nhân tư chủ nghóa tư liệu sản xuất Đây nguyên nhân sâu xa g/c bò trò g/c thống trò -> lực lượng lao động lực lượng quan trọng LLSX + Biểu mâu thuẫn phương diện xã hội: Mâu thuẫn bên giai cấp cách mạng, tiến đại diện cho phương thức sản xuất mới, với bên giai cấp thống trò, bóc lột, đại biểu cho lợi ích gắn với quan hệ sản xuất lỗi thời, lạc hậu Nguyên nhân trực tiếp: Do mâu thuẫn lợi ích giai cấp, mâu thuẫn tư tưởng, trò, sắc tộc,… Nguyên nhân gián tiếp: Do mâu thuẫn đối kháng đòa vò g/c bò trò g/c thống trò * Vai trò đấu tranh giai cấp với phát triển xã hội có giai cấp: Đấu tranh giai cấp động lực trực tiếp phát triển xã hội có giai cấp đối kháng Thông qua đấu tranh giai cấp, mà đỉnh cao cách mạng xã hội mà mâu thuẫn LLSX QHSX giải quyết, dẫn đến chuyển biếntừ hình thái kinh tế – xã hội thấp lên hình thái kinh tế – xã hội cao Đấu tranh giai cấp góp phầ xóa bỏ lực lượng xã hội phản động, lỗi thời, đồng thời cải tạo thân giai cấp cách mạng Các thành tựu mặt mà loài người đạt hôm nay, gắn liền với đấu tranh giai cấp cách mạng tiến chống lại lực thù đòch phản động Cuộc đấu tranh giai cấp giai cấp vô sản đấu tranh cuối lòch sử xã hội có giai cấp Nó đấu tranh giai cấp hoàn toàn chất với đấu tranh giai cấp trước Bởi vì, mục đích là, xóa bỏ tận gốc chế độ người bóc lột người, làmthay đổi sở hữu tư nhân sở hữu xã hội + Trước giành quyền, nội dung đấu tranh giai cấp giai cấp vô sản đấu tranh kinh tế, đấu tranh tư tưởng cao đấu tranh trò lật đổ quyền giai cấp tư sản + Sau giành quyền, giai cấp vô sản tiếp tục cố tăng cường chuyên mình, vận dụng linh hoạt hình thức đấu tranh nhằm mục đích giữ vững thành cách mạng, xây dựng thành công xã hội tình trạng người bóc lột người, mang lại hạnh phúc cho toàn thể nhân dân lao động Đấu tranh giai cấp động lực pháttriển xã hội nói chung * Liên hệ đấu tranh giai cấp Việt Nam nay: Trong suốt chiều dài lòch sử, dân tộc Việt Nam dấu tranh chống giặc ngoại xâm, đấu tranh giãi phóng dân tộc Lòch sử dân tộc Việt Nam lòch sử đấu tranh dựng nước giữ nước Ngày nay, ngước ta xây dựng CNXH dấu tranh giai cấp, thời kỳ độ dấu tranh giai cấp giai đoạn tất yếu Đó là: Đấu tranh đường CNXH CNTB Nội dung chủ yếu đấu tranh giai cấp giai đoạn nước ta là: + Đấu tranh thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa để xây dựng sở vật chất CNXH, nhiệm vụ trọng tâm để xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, thực công xã hội + Đấu tranh ngăn chặn, khắc phục tư tưởng hành động tiêu cực, sai trái + Đấu tranh làm thất bại âm mưu hành động chống phá lực thù đòch, làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng nước ta thành nước xã hội chủ nghóa phồn vinh, nhân dân hạnh phúc + Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN Đồng thời Đảng ta xác đònh, động lực thúc đẩy để xây dựng CNXH nước ta nhằm xây dựng nước việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn là: + Động lực chủ yếu tăng cường đại đoàn kết toàn dân sở liên minh công nhân với nông dân trí thức Đảng lãnh đạo + Kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, tập thể xã hội, phát huy tiềm nguồn động lực thành phần kinh tế toàn xã hội + Tăng cường hợp tác quốc tế, làm bạn với tất nước, không liên minh với nước để chống nước khác, tham gia gìn giữ hoàn bình, bảo vê môi trường Câu 15: Phân tích ý nghĩa phương pháp luận rút từ việc nghiên cứu tính độc lập tương đối ý thức xã hội? liên hệ vấn đề xây dựng ý thức xã hội XHCN nước ta nay? Bài làm Ý thức xã hội đời từ tồn xã hội, đời lại có đời sống riêng, quy luật vận động riêng, có tính độc lập tương đối Tính độc lập tương đối ý thức xã hội thể nhiều khía cạnh Ý thức xã hội thường lạc hậu so với tồn xã hội Từ tính độc lập cho thấy đấu tranh vàc cũ, xây chống đời sống YTXH khó khăn lâu dài quan trọng, cấp bách TTXH phát triển YTXH phải phát triển theo YTXH phản ánh TTXH điều kiện định ý thức tư tưởng khoa học phản ánh vượt trước TTXH, xu hướng vận động, biến đổi phát triển tượng tương lại Sự phản ánh vượt trước dựa việc nắm bắt chất quy luật vật, tượng trở thành thực có ý nghĩa to lớn hoạt động tự giác người, phản ánh vượt trước khơng dự đốn vận động, phát triển vật tương lai rơi vào khuynh hướng bị động trơng chờ , khơng tự giác, tâm lí “ nước tới chân nhảy” Đối với nhận thức người việc nắm bắt chất , nắm bắt quy luật khách quan nhờ mà dự báo xác hướng biến đổi vật , việc giúp người chủ động hơn, hoạt động tự giác phát triển có ý nghiã quan trọng thúc đẩy TTXH phát triển theo YTXH ln có tính kế thừa cũ Đối với người, hệ khơng phải tất hiểu biết tìm TTXH mà kế thừa tư tưởng từ người trước, từ hệ trước Điều có ý nghĩa quan trọng Trong q trình đổi mới, mở cửa cần dựng chế kế thừa,chọc lọc giá trị cũ tốt đẹp , phù hợp đặc biệt đời sống tinh thần, xây dựng văn hóa tiên tiến đậm dà sắc dân tộc Các hình thái YTXH ln tác động qua lại lẫn nhau, chi phối ảnh hưởng lẫn cách phổ biến Trong tác động qua lại thơng thường hình thái ý thức trị, hình thái ý thức pháp quyền giữ vai trò quan trọng chi phối hình thái xã hội khác ý thức khoa học, ý thức đạo đức Sự tác động qua lại hình thái giúp thấy việc hiểu sâu sắc lĩnh vực lien quan đến nghề nghiệp quan trọng đồng thời phải cố gắng tìm hiểu, lĩnh hội tất tri thức thể sống, đặc biệt phải nhận thức vận dụng đắn hình thái ý thức trị ý thức pháp quyền YTXH tác động trở lại TTXH theo hai hướng thúc đẩy TTXH phát triển kìm hãm phát triển TTXH.sự tác động có ý nghĩa to lớn Nếu tháy tồn xã hội định ý thưucs xã hội dừng lại vật tầm thường, vật siêu hình máy móc cần loại bỏ Nếu cường điệu hóa , tuyệt đối hóa tính độc lập tương đối ý thức xã hội rơi vào chủ nghĩa tâm, chủ quan ý chí Chúng ta phải thấy vai trò vơ quan trọng ý thức xã hội tác động ngược trở lại tồn xã hội, từ thấy việc học tập tun truyền giáo dục tri thức khoa học, đường lối trị đảng, chủ trương, sách nhà nước đơng đảo quần chúng nhân dân quan trọng Đồng thời đấu tranh loại bỏ ý thức tư tưởng sai lầm, phản khoa học có ý nghĩa c cấp bách, quan trọng Vận dụng: Nhận thức đuwọc yếu tố lạc hậu ý thức xã hội, cần loại bỏ Kế thưà tư tưởng, truyền thống tốt đẹp dân tộc Chú ý xây dựng phẩm chất xã hội tương lai dựa vào tính vượt trước ý thức xã hội Đấu tranh chống ảnh hưởng hệ tư tưởng tư sản tâm lý tư sản đời sống tinh thần nước ta đặc biệt tư tưởng giới trẻ Câu 16: Trình bày điều kiện khách quan điều kiện chủ quan quy định sứ mệnh lịch sử tồn giới giai cấp cơng nhân? Liên hệ với thực tiễn đẩy mạnh cơng nghiệp hóa , đại hóa gắn với kinh tế tri thức VN ?( 285) Bài làm Các vấn đề cần thảo luận : Khái niệm g/c cơng nhân Những điều kiện khách quan chủ quan quy định sứ mệnh lịch sử tồn giới g/c CN Liên hệ với thực tiễn đẩy mạnh cơng nghiệp hóa , đại hóa gắn với kinh tế tri thức VN - Hồn cảnh đời - Mặt mạnh - Hạn chế - Phương hướng xd giai cấp cơng nhân VN ( Nghị TW khóa 10) Khái niệm g/c cơng nhân - Đại CN sản sinh giai cấp cơng nhân G/c cơng nhân có nguồn gốc phần lớn giai cấp nơng dân bị hết rng đất , hay tiểu tư sản hết tư liệu sản xuất làm th cho g/c tư sản trở thành g/c cơng nhân - Giai cấp cơng nhân giai cấp lao động sản xuất vật chất cơng nghiệp đại ngày phát triển, lực lượng sx hàng đầu, đại biểu phương thức sản xuất thời đại ngày nay; g/c bị áp , bó lột CNTB ; người làm chủ, lãnh đạo xã hội XHCN - Giai cấp cơng nhân lao động phương thức cơng nghiệp, lực lượng sx hàng đầu xã hội, ngày chất lượng ln nâng cao có vị trí xã hội định tồn xã hội lồi người đình cơng xảy lồi người xảy chết đói Vì người cơng nhân trực tiếp làm việc với máy móc, với phương tiện đại, với phân cơng lao động, hợp tác lao động nên g/c cơng nhân có phẩm chất : + Đồn kết, hợp tác làm việc + Ý thức tổ chức kỷ luật cao + Trình độ tay nghề ln nâng cao  Đây đức tính mà khơng giai cấp có nên dễ dẫn đến tự thành lập tổ chức ( cơng đồn, liện hiệp, nhóm , hội,…) Từ có ĐCS lãnh đạo lực lượng g/c cơng nhân ngày phát triển Địa vị xã hội g/c cơng nhân chế độ tư : g/c cơng nhân bị thống trị, áp bóc lột trực tiếp CNTB Hiện xã hội CNTB , địa vị g/c cơng nhân khơng thay đổi, dù lực lực lượng tạo cải vật chất nhiểu xã hội phận làm th , bán slđ, chí bóc lột nhiều cơng sức họ Địa vị xã hội g/c cơng nhân chế độ CNXH họ lực lượng sản xuất hàng đầu người làm chủ lãnh đạo xã hội Sứ mệnh lịch sử tồn giới g/c cơng nhân xóa bỏ CNTB , tiền tư bản, xây dựng CNXH ,CNCS g/c cơng nhân VN thực nhiệm vụ xây dựng CNXH Những điều kiện khách quan chủ quan quy định sứ mệnh lịch sử tồn giới g/c CN a) Điều kiện khách quan quy định phát triển phương tiện sản xuất TBCN sản xuất cơng nghiệp + Địa vị kinh tế xã hội g/c cơng nhân quy định: - Sinh đại cơng nghiệp nên rèn luyện phẩm chất, lực, có khả sức mạnh, tri thức, đạo đức, tác phong cơng nghiệp, có tổ chức quản lý, tập hợp, đồn kết lực lượng để giải phóng xã hội khỏi chế độ TBCN - Giai cấp ln ln ngày vươn lên, tổ chức kỷ luật cao ( sản xuất cơng nghiệp) , ý thức tự giác cao  Có khả tập hợp lực lượng, đồn kết, đấu tranh tiêu diệt CNTB + Do mâu thuẫn CNTB khơng thể giải triệt để khn khổ CNTB, g/c TB có chất thế, nên g/c TB tìm cách xoa dịu, giảm mâu thuẫn Bởi g/ c cơng nhân giải mâu thuẫn dẫn đến g/c tư sản phải biến  Giai cấp cơng nhân cần phải đấu tranh giải mâu thuẫn CNTB + Do mâu thuẫn lợi ích CNTB ngày gay gắt - Mâu thuẫn đối lập lợi ích nên dẫn đến mâu thuẫn g/c ,và đối kháng giai cấp , hình thành đấu tranh giai cấp một còn, giai cấp cơng nhân đại diện cho LLSXxã hội hóa cao chiến thắng Lợi ích g/c cơng nhân đấu tranh xóa bỏ sở hữu tư nhân TBCN, khơng tình trạng bóc lột người, áp bất cơng xã hội + u cầu phát triển giới - TB phát triển , phá tự nhiên , hủy diệt xã hội lồi người - u cầu phát triển nhanh phải đảm bảo tính nhân văn xã hội, khai thác tự nhiên hợp lý, mơi trường tự nhiên có chế độ XHCN đảm lợi ích xã hội bảo vệ mơi trường  Sứ mệnh lịch sử thuộc g/c cơng nhân b) Điều kiện chủ quan định để giai cấp cơng nhân thực thành cơng mệnh thành cơng sứ mệnh lịch sử + Sự phát triển giai cấp cơng nhân Sự phát triển lượng g/c cơng nhân bao gồm phát triển số lượng gắn liền với cấu kinh tế đại, chiến lược phát triển kinh tế xã hội chiến lược cơng nghiệp hóa tư chuẩn bị g/c cơng nhân làm sứ mệnh lịch sử Sự phát triển chất thể lực làm chủ cơng nghệ đại ý thức giác ngộ giai cấp, ý thức dân tộc  Cơng nhân phải phát triển tồn diện lượng chất lớn mạnh trở thành giai cấp dân tộc , vươn lên vị lãnh đạo với dân tộc để giải nhiệm vụ lịch sử dân tộc , xây dựng thành cơng CNXH + Đảng cơng sản định lãnh đạo nhân tố chủ quan để định thực thắng lợi sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân - Đảng Cộng sản đời sản phẩm kết hợp CN Mác Lê nin phong trào cơng nhân: Trước có đảng đời phong trào cơng nhân diễn cách lẻ tẻ, tự phát dẫn đến thất bại Giai cấp cơng nhân tổ chức đảng trưởng thành trị, tư tưởng tổ chức dấu hiệu trở thành giai cấp tự giác đủ lực để thực sứ mệnh lịch sử Chính vậy, đảng có vai trò quan trọng, nhân tố chủ quan hàng đầu định hồn thành sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân, thể lĩnh vực: + Thứ nhất, ĐCS đội tiên phong GCCN: tiên phong lí luận, trí tuệ ( tức đội tiền phong lãnh đạo nghiệp CM XHCN tổ chức người ưu tú GCCN nhân dân lao động, có lí luận khoa học dẫn đường; có í chí hành động CM kiên định phù hợp với tư tưởng, lí luận; có tổ chức chặt chẽ, khoa học, dân chủ thống nhất, chủ nghĩa Mác Lenin , từ nhận thức quy luật phát triển xã hội từ XH CXNT XH CHNL  XH PK  XH TBCN  XH CSCN ln tin tưởng vào lãnh đạo đắn đảng.) + Thứ hai, ĐCS lãnh tụ trị GCCN: Đảng tổ chức GCCN, có chức đề đường lối CM đắn sáng tạo, GCCN phải cần đến q trình giáo dục, tun truyền, giác ngộ ĐCS để nâng cao giác ngộ trị, thống tư tưởng có tổ chức chặt chẽ + Thứ ba, ĐCS tham mưu chiến đấu GCCN: ĐCS tổ chức trị cao giai cấp cơng nhân nhân dân lao động: trình độ, trí tuệ ( phận ưu tú giai cấp cơng nhân) , lực lượng tiên phong lý luận , đấu tranh Là tổ chức lãnh đạo, hạt nhân giai cấp cơng nhân, cải tổ đường lối , hướng đắn, ảnh hưởng đến tồn vong thành cơng cách mạng Là phận tham mưu chiến đấu lãnh đạo cách mạng để thành cơng  Đảng Đảng cộng sản phải vững mạnh Liên hệ với thực tiễn đẩy mạnh cơng nghiệp hóa , đại hóa gắn với kinh tế tri thức VN + Hồn cảnh đời : - G/C cơng nhân VN đời sản phẩm sách thuộc địa thực dân Pháp nước ta đầu kỳ 20 Vừa đời gắn với sứ mệnh lịch sử giải phóng dân tộc vừa hồn thành tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo giai đoạn xây dựng CNXH bảo vệ tổ quốc Cơng việc trước mắt xây dựng CNH, HĐH đất nước + Giai cấp cơng nhân V|N nay( mặt mạnh) - G/c cơng nhân lực lượng xã hội to lớn phát triển bao gồm người lao động chân tay, trí óc, làm cơng hường lương loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ cơng nghiệp, sản xuất kinh doanh dịch vụ có tính chất cơng nghiệp - Giai cấp VN có sứ mệnh lịch sử to lớn : + Là g/c lãnh đạo cách mạng thơng qua đội tiên phong ĐCSVN + g/c đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến , giai cấp tiên phong nghiệp xd CNXH + Lực lượng đầu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước mục tiêu dân giàu , nước mạnh , xã hội cơng bằng, dân chủ, văn minh + lực lượng nồng cốt liên minh giai cấp nơng dân đội ngũ tri thức lãnh đạo Đảng Hạn chế : - Số lượng cơng nhân thiếu hụt chưa đáp ứng u cầu phát triển , xây dựng đất nước Yếu chất lượng, trình độ KHKT thấp ( thấp ĐN Á), Năng suất lao động thấp, thiếu nghiêm trọng chun gia kỹ thuật, cán quản lý giỏi, cơng nhân lành nghề Tác phong cơng nghiệp kỷ luật lao động nhiều hạn chế; đa phần cơng nhân từ nơng dân, chưa đào tạo có hệ thống Một phận cơng nhân chậm thích nghi với chế thị trường - - - Địa vị trị g/c cơng nhân chưa thể đầy đủ , giác ngộ giai cấp cơng nhân lĩnh trị thấp hiểu biết sách, pháp luật nhiều hạn chế Một phận cơng nhân chưa thiết tha phấn đấu vào Đảng tham gia hoạt động tổ chức trị - xã hội Đời sống vật chất tinh thần cơng nhân nhiều khó khăn, xúc, đặc biệt phận cơng nhân lao động giản đơn tại doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Phương hướng : xây dựng g/c cơng nhân theo nghị Trung ương khóa X Xây dựng g/c CN lớn mạnh có giác ngộ g/c lĩnh trị vững dàng, có ý thức cơng dân, u nước, u chủ nghĩa xã hội, tiêu biểu cho tinh hoa văn hố dân tộc; nhạy bén vững vàng trước diễn biến phức tạp tình hình giới biến đổi tình hình nước; có tinh thần đồn kết dân tộc, đồn kết, hợp tác quốc tế; thực sứ mệnh lịch sử giai cấp lãnh đạo cách mạng thơng qua đội tiên phong Đảng Cộng sản Việt Nam cách quan tâm giáo dục, đào tạo bồi dưỡng phát triển giai cấp, nâng cao trình độ học vấn, chun mơn, kỹ nghề nghiệp, tác phong cơng nghiệp, kỷ luật lao động cao - Xây dựng g/c cơng nhân lớn mạnh số lượng, nâng cao chất lượng tồn diện, đáp ứng u cầu nghiệp CNH, HĐH, ngày trí thức hố: có trình độ học vấn, chun mơn, kỹ nghề nghiệp cao, có khả tiếp cận làm chủ khoa học - cơng nghệ tiên tiến, đại điều kiện phát triển kinh tế tri thức; thích ứng nhanh với chế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế; có giác ngộ giai cấp, lĩnh trị vững vàng - Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cơng nhân, xây dựng lối sống lành mạnh cơng nhân, cơng nhân trẻ - Giải có hiệu vấn đề xúc giai cấp cơng nhân, tạo bước chuyển biến thật mạnh mẽ rõ rệt tiền lương, đời sống, nhà ở, khu sinh hoạt vui chơi, nhà trẻ Đẩy mạnh phát triển lực lượng Đảng cán lãnh đạo quản lý xuất thân từ cơng nhân Thay đổi nội dung sinh hoạt đảng cho phù hợp với thành phần kinh tế , doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi đơng cơng nhân lao động - Câu 17: Phân tích quan điểm Đảng ta: “đi lên CNXH khát vọng nhân dân ta, phù hợp với đường lối Đảng ta tư tưởng chủ tịch HCM? Phù hợp với xu hướng phát triển thời đại? Bài làm - “Đi lên chủ nghĩa xã hội khát vọng nhân dân ta, lựa chọn đắn Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu phát triển lịch sử” Thật vậy, lịch sử chứng minh để tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH), Việt nam phải trải qua thăng trầm, gian khổ lâu dài Kết đạt bước đầu cơng xây dựng CNXH khẳng định lựa chọn Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng, tất yếu lịch sử để thực khát vọng nhân dân ta: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, cơng bằng, văn minh Đảng ta xác định rõ đặc trưng xã hội xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam - Trong cơng đổi đất nước, Đảng ta nhận thức CNXH đường lên CNXH Việt Nam ngày rõ Trong q trình đổi nhận thức CNXH xây dựng CNXH, Đảng ta nhận thấy việc xác định mơ hình CNXH yếu tố có ý nghĩa định đến thành cơng cơng xây dựng CNXH nước ta Bởi sở, định hướng để Đảng Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, sách pháp luật nhằm thực hóa mục tiêu CNXH nước ta - Để xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, cơng bằng, văn minh Đảng ta xác định: “Mục tiêu tổng qt kết thúc thời kỳ q độ nước ta xây dựng tảng kinh tế chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng trị, tư tưởng, văn hóa phù hợp, tạo sở để nước ta trở thành nước xã hội chủ nghĩa ngày phồn vinh, hạnh phúc” Phấn đấu đến năm 2020, nước ta trở thành nước cơng nghiệp theo hướng đại, phấn đấu đến kỷ XXI xây dựng nước ta trở thành nước cơng nghiệp đại, theo định hướng XHCN Mục tiêu cao CNXH giải phóng người khỏi ách áp bức, bóc lột, bất cơng, người có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển tồn diện, thể phẩm giá Đó giá trị cao cả, nhân văn, nhân đạo CNXH theo tư tưởng C.Mác Hồ Chí Minh - Để đạt mục tiêu Đảng ta xác định đường lên CNXH nước ta sau: … Liên hệ: (xem bổ xung thêm nhé) - Qua học tập, nghiên cứu đường lên CNXH Việt Nam tơi tin tưởng sâu sắc vào đường lên CNXH Việt Nam; đồng thời khẳng định chắn rằng: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đường lối bản, xun suốt cách mạng Việt Nam điểm cốt yếu di sản tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh Bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú kết hợp với lý luận cách mạng, khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa kết luận sâu sắc rằng, có chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản giải triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, đem lại sống tự do, ấm no hạnh phúc thực cho tất người, cho dân tộc - Bản thân ln cố gắng học tập, nâng cao trình độ văn hóa, trình độ chun mơn, nghiệp vụ, học tập nâng cao nhận thức trị, thường xun trau dồi đạo đức lối sống theo quan điểm tiến bộ, lành mạnh, góp phần nhỏ bé vào nghiệp xây dựng bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam XHCN Câu 18: Chứng minh quan điểm Lê nin: “chế độ dân chủ vơ sản so với chế độ dân chủ tư sản tiến dân chủ gấp triệu lần”? Liên hệ với tình hình thực dân chủ nước ta nay? Bài làm Quan niệm dân chủ: Dân chủ thực dân chủ nhu cầu khách quan người từ đầu xã hội ngun thủy, việc cử phế bỏ người đứng đầu quyền lực nhân dân Như vậy, từ buổi sơ khai lịch sử nhân loại, dân chủ hiểu quyền lực thuộc nhân dân Tuy nhiên dân chủ xã hội chưa hình thành với tư cách khái niệm, mà mang tính chất phác, gắn với bình đẳng, tự cách thơ sơ, bắt đầu hình thành tựu phát ngun tắc dân chủ sơ đẳng thiểu số phục tùng đa số chủ nghĩa Mác Lênin Nêu quan điểm dân chủ: • Dân chủ sản phẩm tiến hóa xã hội lồi người • Dân chủ với tư cách phạm trù trị, gắn với kiểu nhà nước giai cấp cầm quyền khơng có dân chủ phi giai cấp, dân chủ chung chung • Dân chủ sản phẩm q trình vươn lên người q trình làm chủ tự nhiên, xã hội thân dân chủ phản ánh trạng thái, mức độ giải phóng người tiến trình phát triển xã hội, thể thực chất mối quan hệ người với người trì theo quan niệm ngun tắc bình đẳng Liên hệ thực tiễn nước ta Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “ nước ta nước dân chủ Bao nhiêu lợi ích dân, quyền lợi dân Nói tóm lại, quyền hành lực lượng nơi dân” a Dân chủ lĩnh vực trị • Hồn thiện nhà nước XHCN Trước hết hồn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường pháp chế XHCN • Hồn thiện chế đảm bảo cho nhân dân • Phải có chế biện pháp kiểm sốt ngăn ngừa tham nhũng • Giải phóng người khỏi áp bóc lột b Dân chủ lĩnh vực văn hóa • Đảm bảo quyền cơng dân • Đảm bảo quyền bình đẳng nghĩa vụ quyền lợi c Các hình thức dân chủ • Dân chủ trực tiếp: tham gia vào hoạt động trị, kinh tế, văn hóa • Tham gia bàn bạc trưng cầu dân ý • Dân chủ đại diện: quyền làm chủ tham gia hoạt động xã hội người đại diện I THEO QUAN ĐIỂM CỦA LENIN – SO SÁNH DÂN CHỦ VƠ SẢN VÀ DÂN CHỦ TƯ SẢN: Sự khác hai dân chủ là; A Dân chủ thuộc ai? Dân chủ xã hội chủ nghĩa dân chủ đại đa số nhân dân lao động, đại diện phục vụ cho lợi ích nhân dân lao động, đại diện phục vụ cho lợi ích nhân dân lao động Còn dân chủ tư sản, hay nển dân chủ diều dân chủ thiểu số giai cấp tư sản hay giai cấp khác có XH, đại diện phục vụ cho giai cấp mà thơi Dân chủ tư sản phục vụ cho lợi ích thiểu số giai cấp tư sản giai cấp nắm quyền hành tay chi phối tồn xã hội B Bản chất giai cấp dân chủ: Dân chủ tư sản phục vụ cho lợi ích thiểu số giai cấp tư sản giai cấp nắm quyền hành tay chi phối tồn xã hội Đó dân chủ số ít, chun số đơng Dân chủ giả hiệu nửa vời: lời hứa sng, lợi ích thứ bánh vẽ Trái lại có đầy đủ, dân chủ xã hội chủ nghĩa, với tư cách chế độ nhà nước đc sáng tạo quần chúng nhân dân lao động lãnh đạo Đảng cộng sản, dân chủ xã hội chủ nghĩa đảm bảo quyền lực thuộc tay nhân dân Nhà nước xã hội chủ nghĩa thiết chế chủ yếu thực thi dân chủ giai cấp nhân dân lãnh đạo thơng qua đảng họ Điều cho thấy, dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa có chất giai cấp cơng nhân, vừa có tính nhân dân rộng rãi tính dân tộc sâu sắc C Cơ sở khách quan quy định chất giai cấp dân chủ: Cơ sở khách quan quy định chất chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa chế độ cơng hữu tư liệu sản xuất chủ yếu, phù hợp với tính chất, trình độ phát triển cao lực lượng sản xuất, cho phép tạo nên bình đẳng quyền lực đại đa số nhân dân lao động Còn sở khách quan quy định chất chế độ dân chủ tư sản chế độ tư hữu tư nhân tư liệu sản xuất, thừa nhận chế độ người bóc lột người, tạo nên bất bình đẳng, đối kháng sâu sắc lợi ích xã hội D Cơ sở trị - xã hội chế độ dân chủ: Cơ sở trị - xã hội chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa chất giai cấp cơng nhân, khối liên minh giai cấp cơng nhân với giai cấp nơng dân, đội ngũ trí thức tầng lớp nhân dân lao động khác lãnh đạo giai cấp cơng nhân thơng qua đảng cộng sản Còn sở trị - xã hội giai cấp tư sản chất giai cấp tư sản E Hình thức , chế thực dân chủ Dân chủ xã hội chủ nghĩa thực thơng qua nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Còn dân chủ tư sản là nhà nước pháp quyền tư sản F Mục tiêu dân chủ: Mục tiêu dân chủ xã hội chủ nghĩa hướng tới giải phóng xã hội, giải phóng người nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, phù hợp với nguyện vọng lợi ích đáng nhân dân Thực dân chủ thật mặt đời sống xã hội Còn mục tiêu dân chủ tư sản nhằm trì thiết lập, bảo vệ lợi ích, áp bóc lột giai cấp tư sản, bất cơng xã hội, bất bình đẳng quốc gia, dân tộc, kìm hãm tiến bộ, văn minh nhân loại Thực dân chủ giả hiệu, giả dối cắt xén II NỀN DÂN CHỦ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY: Dân chủ ln vấn đề lớn đề cập văn kiện Đại hội Đảng ta Suốt q trình đổi đất nước từ 1986 đến nay, nhận thức dân chủ Đảng ta ngày hồn thiện, trở thành chủ trương, sách vào thực tiễn sống Thực đường lối đổi Đảng, dân chủ XHCN nước ta ngày phát triển, mở rộng, trở thành động lực cho phát triển đất nước Trên sở lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm dân chủ Đại hội Đảng qua, thành tựu vấn đề thực tiễn nảy sinh, văn kiện Đại hội XI thể hệ thống quan điểm lý luận dân chủ vừa có tính ngun tắc chung, vừa có tính thực tiễn tầm chủ trương, sách cụ thể, thể số khía cạnh sau: Dân chủ với nghĩa dân chủ, dân làm chủ chất chế độ XHCN mà nhân dân ta xây dựng Dân chủ vừa mục tiêu vừa động lực phát triển xã hội Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ q độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) quan niệm CNXH, dân chủ có vị trí xứng đáng hơn: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng xã hội: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, cơng bằng, văn minh” Với quan điểm đó, Đảng ta chủ trương xây dựng dân chủ nội dung quan trọng q trình phát triển đất nước suốt thời kỳ q độ lên CNXH Trong mối quan hệ dân chủ hệ thống trị, từ Đại hội VII (1991), Đảng ta xác định đổi hệ thống trị hướng tới xây dựng dân chủ XHCN, làm cho dân chủ hệ thống trị phát triển Trong hệ thống trị, nhà nước cơng cụ thực quyền làm chủ nhân dân, thành phần chủ yếu chế dân chủ gián tiếp Các văn kiện Đại hội XI đề cập tới Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam với chất ngun tắc tổ chức nhà nước dân chủ : “Nhà nước ta Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân Tất quyền lực Nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp cơng nhân với giai cấp nơng dân đội ngũ trí thức, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Quyền lực Nhà nước thống nhất; có phân cơng, phối hợp kiểm sốt quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp Nhà nước ban hành pháp luật; tổ chức, quản lý xã hội pháp luật khơng ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa Như vậy, để thể dân chủ, Nhà nước phải hồn thiện mặt pháp lý chế hoạt động máy nhà nước Đó phân cơng, phối hợp, kiểm tra giám sát lẫn quan, thể chế nhà nước Quốc hội, Chính phủ, Tòa án, Viện Kiểm sát Cương lĩnh dùng khái niệm “kiểm sốt” quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp nhằm bảo đảm dân chủ chế vận hành máy nhà nước Đây điểm đáng ghi nhận tư tổ chức nhà nước Đảng ta Nền dân chủ XHCN Việt Nam nhiều thập kỷ khơng tách rời với vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồn thể nhân dân Bên cạnh chức xã hội, tổ chức có chức trị, thể chế dân chủ Thực tiễn đổi nước ta chứng minh, phát triển dân chủ phụ thuộc phần quan trọng vào thực hành dân chủ Đảng Mỗi bước mở rộng dân chủ Đảng nguồn động viên, khích lệ việc mở rộng dân chủ hệ thống trị xã hội nói chung Thắng lợi Đại hội XI Đảng chứng minh tính đắn việc phát huy dân chủ Đảng Câu 19: Phân tích tính tất yếu tầm quan trọngvà nội dung Liên minh Cơng-Nơng-Trí thức thời kì q độ lên CNXH nước ta Bài làm Nội dung trình bày : 1/ Tính tất yếu liên minh cơng- nơng -trí thức thời kỳ q độ lên CNXH ( Chính trị- xã hội , Kinh tế, Kỹ thuật ) 2/ Tầm quan trọng liên minh cơng- nơng -trí thức thời kỳ q độ lên CNXH 3/ Nội dung liên minh cơng- nơng -trí thức thời kỳ q độ lên CNXH 4/ Liên hệ q trình đồn kết cơng -nơng -tri thức VN ( Văn kiện NQ TW 7, khóa X) 1/ Tính tất yếu liên minh cơng- nơng -trí thức thời kỳ q độ lên CNXH ( Chính trị- xã hội , Kinh tế, Kỹ thuật )\ a/ Tính tất yếu trị - xã hội liên minh : Đòi hỏi khách quan của cánh mạng + Xuất phát từ tập hợp lực lượng CM để bảo vệ thành cách mạng Việt Nam sau lật đổ quyền xây dựng xã hội XHCN, liên kết với giai cấp khác, giai cấp nơng dân trí thức xã hội để chống lại giai cấp Tư sản, đồn kết xây dựng xã hội tốt đẹp + Bảo đảm quyền lãnh đạo giai cấp cơng nhân mả lực lượng nồng cốt Đảng Cộng Sản trước tồn xã hội Do giai cấp nơng dân người lao động chân chính, chịu khó,sở hữu tư liệu sản xuất nhỏ, nhiệt tình nhiều hạn chế thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, thiếu đồn kết thiếu nhận thức lý luận nên dễ bị giai cấp tư sản lơi kéo hà hiếp, có liên kết với giai cấp cơng nhân trở thành lực lượng cách mạng khơng thể thiếu đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng đất nước Còn đội ngũ tri thức người lao động sáng tạo chủ yếu lĩnh vực khoa học, tinh thần, họ nhiều hạn chế thiếu đồn kết, thiếu tính kỷ luật nên dễ bị giai cấp tư sản áp tinh thần Giai cấp cơng nhân cần liên kết với giai cấp tri thức, họ trở thành lực lượng cách mạng khơng thể thiếu cho nghiệp chung CM dân tộc + Do Nhu cầu xây dựng bảo vệ hệ thống trị thời mới, hội nhập kinh tế giới gay go nhiều thách thức b/ Tính tất yếu Kinh tế- Kỹ Thuật, phân cơng lao động liên minh : Do đòi khách quan kinh tế XHCN + Cách mạng Vơ sản thực chất cách mạnh kinh tế, kinh tế định quyền lực trị ( vật chất định ý thức, ý thức tác động trở lại vât chất ), Khi quyền lực ổn định quay lại giúp phát triển kinh tế XHCN + Cơng nghiệp, nơng nghiệp , KH & dịch vụ phận quan trọng kinh tế tương ứng với liên kết giai cấp liên minh cơng nơng trí thức, phát huy sức mạnh giai cấp, tạo hệ thống vững dàng( kiềng ba chân ) cho xã hội + Bảo đảm lợi ích phận liên minh Khi liên kết san sẻ khó khăn, lợi ích, phối hợp để giải vấn đề xúc xã hội, xây dựng xã hội ngày tốt đẹp hơn, phục vụ chung cho giai cấp  Kết luận : Giai cấp cơng nhân điều kiện đảm bảo thắng lợi sứ mệnh lịch sử thời kỳ q độ lên CNXH  Giai cấp nơng dân lực lượng cách mạng nồng cốt để đảm bảo nghiệp bảo vệ xây dựng thành cơng CNXH  Giai cấp trí thức giải phóng cơng hiến tài cho đất nước  Liên minh cơng- nơng- tri thức tất yếu thời kỳ q độ lên CNXH nước ta 2/ Tầm quan trọng - LMCNTT lực lượng định thành bại CM vơ sản : Trong thời kỳ q độ lên CNXH , tất yếu tồn thành phần kinh tế dựa hình thức sở hữu khác vận hành theo chế thị trường giai cấp cơng nhân khơng khéo tổ chức, khơng lơi kéo, lãnh đạo tồn dân, giai cấp cơng nhân đội ngũ tri thức tin tưởng, ủng hộ tham gia tích cực vào đường lối cách mạng khơng có kinh tế xã hội vững vàng để tiến hành xây dựng CNXH thành cơng Thậm chí, lực phản động, thù địch tìm cách lơi kéo quần chúng nhân dân, làm rạn nứt khối liên minh chia rẽ khối đại đồn kết dân tộc nhằm phá hoại nghiệp xây dựng CNXH Do vậy, liên minh cơng – nơng – tri thức vấn đề chiến lược có ý nghĩa định thắng lợi q trình cách mạng - LMCNTT ngun tắc tối cao chun vơ sản (có nghĩa lãnh đọ gccn dựa tảng LMCNTT, phải bảo vệ lợi ích LM : Khẳng định điều này, chủ nghĩa Mác – Lê nin rõ : "Ngun tắc cao chun trì khối liên minh giai cấp vơ sản nơng dân để giai cấp vơ sản giữ vai trò lãnh đạo quyền nhà nước" - LMCNTT vấn đề chiến lược CMVS (là mục tiêu, đích CMVS) : Liên minh cơng – nơng – tri thức lực lượng đóng vai trò quan trọng kinh tế, trị, văn hố xã hội Khi sản xuất phát triển đại giai cấp cơng nhân, giai cấp nơng dân cần phải gắn bó chặt chẽ với đội ngũ tri thức để tạo thành tảng vững chế độ sở trị - xã hội đảm bảo lãnh đạo Đảng Cộng sản tồn xã hội khối liên minh - LMCNTT lực lượng bàn, nòng cốt khối Đại đồn kết tồn dân tộc Đại hội X “ Đại đồn kết tồn dân tộc tảng liên minh, gccn với gc nơng dân ĐNTT lãnh đạo Đảng ta đường lối chiến lược CNVN, nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu nhân tố có ý nghĩa định đảm bảo thắng lợi bền vững nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc “ 3/ Nội dung xây dựng khối liên minh cơng nơng a/ Nội dung trị liên minh đạt mục tiêu : + Xây dựng bảo vệ trị + Giữ vững độc lập dân tộc định hướng CNXH Nội dung : - Xây dựng chế phát huy quyền làm chủ nhân dân , làm chủ quyền lực nhà nước - Thỏa mãn nhu cầu trị - Huy động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng hệ thống trị từ trung ương đến sở Những nhu cầu trị cơng nhân, nơng dân, tri thức + Sống hòa bình ổn định + Quyền tự , dân chủ bảo đảm + Tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội b/ Nội dung kinh tế liên minh đạt mục tiêu : + Đồn kết liên minh để phát triển LLSX + Thỏa mãn nhu cầu kinh tế cho nhân dân Nội dung : - Xác định đắn cấu sản xuất, cấu đầu tư xác định cấu kinh tế phù hợp - Tăng cường hình thức hợp tác, giao lưu kinh tế nhân- nơng dân Ví dụ Cơng Ty Vinamilk ( đầu tư cho nơng dân ni bò sữa) Nhu cầu kinh tế cơng nhân, nơng dân, tri thức + Được quyền sở hữu sử dụng TLSX ( mua cổ phần, sử dụng đất đai) + Quyền tham gia tổ chức , quản lý sản xuất , hoạt động kinh tế + Quyền phân phối sản phẩm c/ Nội dung văn hóa- xã hội liên minh đạt mục tiêu + Phát triển giáo dục tồn diện + Xây dựng xã hội dân chủ , cơng bằng, văn minh + Xây dựng văn hóa đậm đà sắc dân tộc Nội dung : - Xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc - Đào tạo nhân lực, nhân tài cho đất nước - Xây dựng khu dân cư mới, nơng thơn - Đáp ứng nhu cầu văn hóa nhân dân 4.Phương hướng nhằm củng cố, tăng cường liên minh GCCN với GCND tầng lớp trí thức nước ta na 5/ Liên hệ q trình đồn kết cơng -nơng -tri thức VN ( Văn kiện NQ TW 7, khóa X) Phần em chưa làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Cương Thảo Luận Triết học MacLênin, Đề Cương Thảo Luận Triết học MacLênin, Đề Cương Thảo Luận Triết học MacLênin, Xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản, 2 – Lý luận tác động trở lại thực tiễn:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay