Đội ngũ cán bộ chủ chốt về kinh tế cấp tỉnh ở Hoà Bình thời kỳ hội nhập quốc tế

27 144 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:10

HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGUYN VN ễNG ĐộI NGũ CáN Bộ CHủ CHốT Về KINH Tế CấP TỉNH HòA BìNH THờI Kỳ HộI NHậP QUốC Tế Chuyờn ngnh : Kinh t chớnh tr Mó s : 62 31 01 01 tóm tắt Luận án tiến sĩ kinh tế Hà Nội - 2015 M U V tớnh cp thit ca ti Cỏn b ch cht v kinh t cp tnh l mt b phn quan trng ca i ng cỏn b lónh o ch cht, l ngun nhõn lc cht lng cao ca b mỏy hnh chớnh nh nc t Trung ng n a phng i ng cỏn b ny gi vai trũ quyt nh vic hon thnh cỏc chc nng, nhim v ca b mỏy qun lý nh nc cỏc lnh vc kinh t, chớnh tr, xó hi núi chung m c bit lnh vc kinh t S vng mnh ca h thng chớnh tr cng nh hiu lc, cht lng ca b mỏy hnh chớnh nh nc c quyt nh bi nhiu yu t Nhng xột cho n cựng c quyt nh bi phm cht, nng lc v hiu qu cụng tỏc ca i ng cỏn b lónh o ch cht S phỏt trin hay trỡ tr ca mt quc gia, mt vựng, mt a phng hay mt lnh vc, mt ngnh no ú ph thuc rt nhiu vo i ng cỏn b ch cht, lc lng lónh o, qun lý ca b mỏy nh nc Nhng thnh tu cụng cuc i mi ton din t nc ta nhng nm qua, ú cú s úng gúp ln lao ca i ng cỏn b ch cht v kinh t vi nhng lp ngi tõm huyt, nng ng, dỏm ngh, dỏm lm Ho Bỡnh l mt tnh nỳi khú khn vi 63% l ngi dõn tc thiu s Bc vo thi k y mnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ ó bc u t c nhng thnh tu ỏng k v kinh t - chớnh tr - hoỏ - xó hi Tc tng trng bỡnh quõn GDP 10,5%/nm; xoỏ gim nghốo, gii quyt vic lm v c bit l s on kt khc phc khú khn, vt qua thi k khng hong kinh t ton cu úng gúp vo thnh tớch chung y, cú s úng gúp quan trng ca i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh vic hon thnh cỏc chc nng, nhim v v hnh b mỏy qun lý nh nc cỏc lnh vc kinh t Tuy nhiờn, so vi yờu cu v tim nng phỏt trin ca thi k cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ v hi nhp kinh t quc t, nhỡn chung, i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh nc ta cũn kộm v nhiu mt: Trỡnh chuyờn mụn, nghip v, nng lc, phm cht o c v c bit nhng kin thc v kinh t th trng v hi nhp kinh t quc t cũn nhiu hn ch v hiu qu s dng thp, cha phỏt huy ht tim nng, th mnh thm cú nhng mt cũn tt hu so vi yờu cu phỏt trin Hin nay, i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Ho Bỡnh khụng nm ngoi tỡnh trng chung ca c nc Thm chớ, l mt tnh nỳi nờn bc l nhng khú khn, yu kộm, hn ch cũn mc cao hn iu ú ang to nờn nhng lc cn i vi quỏ trỡnh phỏt trin kinh t - chớnh tr - hoỏ - xó hi ca tnh Vỡ vy, : i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Ho Bỡnh thi k hi nhp quc t c chn lm ti nghiờn cu lun ỏn Mc ớch v nhim v ca lun ỏn Nghiờn cu c s lý lun v kinh nghim thc tin v xõy dng i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh hi nhp quc t ỏnh giỏ ỳng thc trng i ng cỏn b ch cht v kinh t tnh Ho Bỡnh nhng nm qua Trờn c s ú, xut phng hng v gii phỏp phự hp xõy dng i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh ỏp ng yờu cu hi nhp quc t i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng i tng nghiờn cu ca lun ỏn l quỏ trỡnh xõy dng i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh (do tnh qun lý) v: s lng, cht lng, c cu, hiu qu cụng tỏc, vi t cỏch l lc lng cú vai trũ quyt nh s phỏt trin kinh t - xó hi ca tnh Hũa Bỡnh thi k hi nhp quc t 3.2 Phm vi Lun ỏn khụng nghiờn cu i ng cỏn b ch cht núi chung m ch trung nghiờn cu i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Ho Bỡnh gm: - Giỏm c, phú giỏm c cỏc s, ban, ngnh, kinh t - Giỏm c, phú giỏm c, k toỏn trng, cỏc doanh nghip thuc tnh (Doanh nghip hng II tr lờn) - Ch tch huyn (thnh ph trc thuc tnh), phú ch tch UBND huyn (thnh ph trc thuc tnh) ph trỏch kinh t V thi gian: Giai on 2000 n v xut gii phỏp ngn hn n 2020 v di hn n 2030 C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu Lun ỏn s dng phng phỏp lun nghiờn cu kt hp phộp vt bin chng v vt lch s phõn tớch, ỏnh giỏ ng thi kt hp cỏc quan im, ng li ca ng Cng sn vi t tng H Chớ Minh xuyờn sut ch nghiờn cu ca lun ỏn Cỏc phng phỏp nghiờn cu lun ỏn l kt hp: din gii, phõn tớch, tng hp, h thng húa, thng kờ, iu tra kho sỏt, t chuyờn gia, nghiờn cu Nhng phng phỏp c th ny c ỏp dng phự hp theo mc ớch, yờu cu, nhim v ca tng chng, tit Nhng úng gúp khoa hc ca lun ỏn - Gúp phn lm rừ thờm c s lý lun v xõy dng i ng cỏn b v kinh t cp tnh Nờu bt c im v cỏc nhõn t tỏc ng v v trớ, vai trũ ca i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh V s cn thit nõng cao vai trũ i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh ỏp ng yờu cu hi nhp quc t - Phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh tnh Ho Bỡnh Ch nhng mt mnh, im yu cụng tỏc i ng ny mt cỏch khỏch quan, khoa hc lm tin xõy dng chớnh sỏch phỏt trin i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh hi nhp quc t - xut phng hng v nhng giai phỏp va trc mt, va lõu di xõy dng i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Ho Bỡnh ỏp ng yờu cu hi nhp quc t Kt cu ca lun ỏn Ngoi Li m u, Kt lun, Danh mc ti liu tham kho v Ph lc, ni dung gm 04 chng, 09 tit - Chng 1: Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu cú liờn quan n ti lun ỏn i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Hũa Bỡnh thi k hi nhp quc t - Chng 2: C s lý lun v thc tin i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh iu kin hi nhp kinh t quc t Vit Nam - Chng 3: Thc trng i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Hũa Bỡnh nhng nm qua - Chng 4: Quan im, phng hng v gii phỏp i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Hũa Bỡnh ỏp ng yờu cu hi nhp v phỏt trin Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU Cể LIấN QUAN N TI LUN N I NG CN B CH CHT V KINH T CP TNH HềA BèNH THI K HI NHP QUC T 1.1 TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N I NG CN B CH CHT V KINH T CP TNH 1.1.1 Khỏi quỏt cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ngoi nc cú liờn quan n cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Nn kinh t tri thc cú vai trũ quan trng i vi s thay i cỏch thc iu hnh nn kinh t hay doanh nghip hin i, ú cú t v lónh o, qun lý T lónh o qun lý ngy cng da trờn tri thc hay l phng phỏp tip cn da trờn hot ng qun lý tri thc nhm t chc hiu qu v xõy dng chin lc kinh doanh nn kinh t tri thc Cỏc tỏc gi thụng qua phõn tớch cỏc hot ng t chc da trờn tri thc v vai trũ ca qun lý nhõn s, bi dng, chia s kin thc v cựng sỏng to gia nh lónh o vi cỏc thnh viờn b mỏy qun lý nh nc hay doanh nghip t c cỏc mc tiờu qun lý 1.1.2 Khỏi quỏt cỏc cụng trỡnh nghiờn cu nc cú liờn quan n cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Khai thỏc, s dng cú hiu qu v phỏt trin ti nguyờn nhõn lc ca quc gia l mt nhim v cp bỏch, l mt ni dung, mt gii phỏp trng tõm phỏt trin kinh t - xó hi Vit Nam giai on ti õy l mt cú tớnh quy lut ca mi quc gia, cú ý ngha c bit quan trng i vi nhng nc ang trỡnh phỏt trin thp nh Vit Nam Cng l mt ch trng ln c ng v Nh nc ta v trin khai t nhiu nm qua, ng thi cng tip tc l mt gii phỏp t phỏ, chin lc phỏt trin kinh t - xó hi Vit Nam giai on ti Nhng cụng trỡnh nghiờn cu ó ch vai trũ quan trng ca ngun nhõn lc cht lng cao ú cú i ng cỏn b lónh o ch cht i vi quỏ trỡnh CNH, HH v hi nhp quc t ca t nc ng thi cng thng thn tha nhn nhng yu kộm ca i ng cỏn b ch cht trc yờu cu phỏt trin ca t nc quỏ trỡnh hi nhp quc t 1.2 TNG HP T TNG QUAN NGHIấN CU LIấN QUAN N I NG CN B CH CHT V KINH T CP TNH V VN T RA CN TIP TC NGHIấN CU 1.2.1 Cỏc c nghiờn cu thng nht Tng hp t 10 cụng trỡnh nc ngoi v 16 cụng trỡnh nghiờn cu nc trờn õy, cú th khỏi quỏt ba nhúm ni dung nghiờn cu ó c phõn tớch, lun gii c bn: - Nng lc v k nng lónh o qun lý ca cỏn b ch cht l yu t quyt nh s thnh cụng, c bit lnh vc kinh t - Cn phi xõy dng h tiờu chun ca ngi cỏn b ch cht ỏp ng yờu cu ca thi k hi nhp quc t sõu rng, mnh m - Cụng tỏc xõy dng i ng cỏn b ch cht úng vai trũ quan trng xõy dng b mỏy t chc ca ng v Nh nc ta 1.2.2 Cỏc ang tip tc nghiờn cu Bc vo thi k hi nhp quc t sõu rng trờn tt c cỏc lnh vc kinh t, chớnh tr, húa, xó hi, Vit Nam mun thnh cụng phỏt trin kinh t, gi vng ch chớnh tr, n nh xó hi ph thuc rt ln vo quy mụ v cht lng ngun nhõn lc, ú trc ht phi k n i ng cỏn b lónh o, qun lý ch cht cỏc ngnh, cỏc cp, cỏc on th chớnh tr - xó hi i ng ny phi c o to, bi dng, rốn luyn thng xuyờn ỏp ng yờu cu nhim v phỏt trin kinh t - xó hi, thc hin mc tiờu dõn giu, nc mnh, dõn ch, cụng bng, minh; hi t c nng lc t v nng lc hot ng thc tin, sc gỏnh vỏc nhng nhim v to ln, phc thi k y mnh CNH, HH, hi nhp quc t di tỏc ng mnh m ca cuc cỏch mng khoa hc - cụng ngh gn vi nn kinh t tri thc Vỡ vy, cụng tỏc cỏn b, c bit l cụng tỏc cỏn b vi i ng cỏn b ch cht núi chung, i ng cỏn b ch cht v kinh t núi riờng ang t nhng cn tip tc nghiờn cu, lm rừ: - Thc hin i mi cụng tỏc ỏnh giỏ cỏn b - i mi phng thc xõy dng quy hoch cỏn b - i mi cụng tỏc o to, bi dng cỏn b gúp phn nõng cao cht lng i ng cỏn b ch cht - nh hỡnh t cht ca nh qun lý i vi i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh thi k hi nhp quc t 1.2.3 Cỏc mi cn lm sỏng t lun ỏn - V lý lun: Tỏc gi lun ỏn da trờn c s lý lun ó c nghiờn cu cỏc cụng trỡnh khoa hc v ngoi nc a nhng lý lun liờn quan n i tng nghiờn cu ca lun ỏn l i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh - Lm rừ c thự ca tnh Hũa Bỡnh i vi i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh - Quan im, gii phỏp ca tnh Hũa Bỡnh i vi i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Chng C S Lí LUN V THC TIN I NG CN B CH CHT V KINH T CP TNH TRONG THI K HI NHP QUC T VIT NAM 2.1 KHI NIM, C IM, VAI TRề V CC TIấU CH I NG CN B CH CHT V KINH T CP TNH TRONG THI K HI NHP QUC T 2.1.1 Khỏi nim, c im v vai trũ ca i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh - Cỏc khỏi nim: Cỏn b; Cỏn b ch cht; Cỏn b ch cht v kinh t cp tnh - c im ca i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh - Vai trũ ca i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh quỏ trỡnh hi nhp quc t + Quan im ca ch ngha Mỏc - Lờnin v vai trũ ca i ng cỏn b ch cht + T tng H Chớ Minh v vai trũ ca i ng cỏn b ch cht + Vai trũ ca i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh thi k hi nhp quc t 2.2 NI DUNG CễNG TC XY DNG I NG CN B CH CHT V KINH T CP TNH TRONG THI K HI NHP QUC T 2.2.1 Nhng ni dung yờu cu c bn v xõy dng i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh thi k hi nhp quc t 2.2.1.1 Tiờu chun hoỏ cỏn b Tiờu chun cỏn b ch cht v kinh t thc cht l nhng quy nh v trỡnh , nng lc t chc, qun lý chuyờn mụn nghip v, v phm cht, o c v cỏc tiờu chun cn thit khỏc m ngi cỏn b ch cht v kinh t cp tnh cn cú qun lý v iu hnh t chc v doanh nghip cú hiu qu Nhng tiờu chun i vi i ng cỏn b ch cht v kinh t gm cú: - Tiờu chun chung - Tiờu chun v phm cht - Tiờu chun v nng lc: Nng lc chuyờn mụn; nng lc t chc qun lý - Tiờu chun v sc kho, tui, kinh nghim cụng tỏc 2.2.1.2 Cỏc khõu cụng tỏc cỏn b i vi cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Cụng tỏc cỏn b l nhng cụng vic c th, c tin hnh ng b trờn tt c cỏc khõu nhm xõy dng i ng cỏn b vng mnh, bao gm: tiờu chun, ỏnh giỏ, quy hoch, o to, bi dng, b nhim, bt, b trớ, s dng, luõn chuyn, iu ng, chớnh sỏch, qun lý, kim tra, khen thng, k lut cỏn b m bo i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh s lng, mnh v cht lng v c cu phi ng b, cụng tỏc xõy dng i ng cỏn b ch cht v kinh t phi c coi trng ngang tm vi nhng yờu cu mi, khú khn, phc hn rt nhiu Yờu cu cỏc khõu cụng tỏc cỏn b phi c tin hnh ng b, khụng c coi nh khõu no, gia cỏc khõu cú mi quan h bin chng, rng buc ln nhau, khõu ny l tin , l c s ca khõu 2.2.2 Nhng yờu cu mi t i vi i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh thi k hi nhp quc t hin - Xut phỏt t yờu cu ca quỏ trỡnh xõy dng v hon thin nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha - Xut phỏt t yờu cu y mnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ 12 Chng THC TRNG I NG CN B CH CHT V KINH T CP TNH HO BèNH NHNG NM QUA 3.1 C IM T NHIấN, KINH T - X HI TC NG N I NG CN B CH CHT CP TNH V KINH T HO BèNH 3.1.1 Nhng c im t nhiờn Ho Bỡnh l tnh nỳi, cú a hỡnh nỳi cao, chia ct phc tp, dc ln v theo hng Tõy Bc - ụng Nam, ú gn na din tớch ton tnh l vựng nỳi cao khong 600 - 700m iu kin a hỡnh khú khn, him tr l khú khn ln cho cụng tỏc quy hoch phỏt trin cỏc vựng sn xut nụng nghip trung, cỏc khu cụng nghip quy mụ ln, phỏt trin h thng giao thụng, kt cu h tng kinh t - xó hi ca tnh; nh hng ln n vic ci thin v nõng cao sc hp dn ca mụi trng u t cho cỏc ch th sn xut, kinh doanh; gõy khú khn vic thu hỳt u t phỏt trin kinh t - xó hi trờn a bn tnh; dn n tỡnh trng chy mỏu cht xỏm v ngun Bi toỏn thu hỳt nhõn ti, ngun lc cho phỏt trin kinh t - xó hi tnh Hũa Bỡnh ũi hi i ng cỏn b ch cht v kinh t phi xõy dng c ch, chớnh sỏch kinh t hiu qu, cú tm t chin lc nhm khc phc bt li th trờn 3.1.2 c im kinh t - xó hi ca Hũa Bỡnh nh hng n i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh c im ca Hũa Bỡnh l mt tnh nỳi vi s a dng v cng ng v húa ca cỏc dõn tc õy va l im li th song cng dn n nhng khú khn phỏt trin kinh t - xó hi nhng huyn vựng cao, ũi hi nhng chớnh sỏch kinh t - xó hi cn chỳ trng ti s khỏc bit vựng min, c cu ngun lc ca mi vựng nhm khai thỏc ti 13 a li th ca cỏc a phng ny T ú t yờu cu i vi i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh cn phi thng xuyờn c iu ng, luõn chuyn v cỏc huyn khú khn nhm tng cng cỏn b cho cỏc huyn v nm bt rừ nhng c im kinh t - xó hi ca cỏc huyn tnh, l c s ban hnh v t chc thc hin mt cỏch cú hiu qu cỏc chớnh sỏch phỏt trin kinh t - xó hi ca huyn núi chung v ca tnh Hũa Bỡnh núi riờng 3.2 THC TRNG I NG CN B CH CHT V KINH T CP TNH TNH HềA BèNH TRONG THI K HI NHP QUC T 3.2.1 Thc trng chung v i ng cỏn b ch cht 3.2.1.1 S lng v c cu i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Hũa Bỡnh Nhỡn chung, i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Ho Bỡnh cú bc phỏt trin mi v c cht lng, s lng v c cu, gúp phn quan trng vo thnh tu chung ca s nghip xõy dng v phỏt trin tnh Ho Bỡnh c rốn luyn, th thỏch v trng thnh qua cỏc thi k cỏch mng, i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh cú cht lng khỏ ton din so vi nhng nm trc õy, ó cú bc trng thnh v phỏt trin ngy cng cao hn c v c cu v cht lng Biu 3.8: C cu cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Hũa Bỡnh giai on 2010 - 2013 n v: Ngi C cu gii tớnh tui Dõn tc Kinh Mng Thỏi Tng s 3040 tui 4050 tui 20 11 32 5060 tui 33 30 66 N T l (%) 11 10,34% 11,63% 0% 10,48% Trỡnh chuyờn mụn Trỡnh lý lun i hc Sau H Trun g cp 47 37 88 10 15 C nhõ n 11 13 Ngun: Ban T chc Tnh y Hũa Bỡnh cỏc nm 2010 - 2013 Cao cp 53 29 84 14 3.2.1.2 Cht lng i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Hũa Bỡnh * V trỡnh ca i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Hũa Bỡnh Trong nhng nm qua, Hũa Bỡnh ó chỳ trng cụng tỏc o to, bi dng i ng cỏn b ch cht cp tnh, ú cú i ng cỏn b ch cht v kinh t, vy cht lng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh ó c nõng lờn rừ rt Biu 3.9: Trỡnh o to ca cỏn b ch cht v kinh t cỏc s, ban, ngnh Hũa Bỡnh (2005 - 2013) n v: ngi Trỡnh chuyờn mụn Nm i Thc hc s 2005-2010 50 11 2010-2013 50 14 Trỡnh lý lun Trung C cp nhõn 52 56 Tin s Cao cp Ngun: Ban T chc Tnh u Ho Bỡnh cỏc nm 2005-2013 * V phm cht chớnh tr, o c v li sng ca i ng cỏn b Th mnh v trỡnh chuyờn mụn, kin thc, k nng lónh o qun lý ca i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Hũa Bỡnh ó gúp phn phỏt huy tinh thn on kt, thng nht, tớch cc, ch ng, sỏng to vic lónh o, t chc thc hin thng li cỏc ch trng, chớnh sỏch, phỏp lut ca ng v Nh nc, cỏc chng trỡnh, mc tiờu phỏt trin kinh t xó hi ca tnh nhng nm qua * V nng lc lónh o, qun lý i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Hũa Bỡnh ó cú bc trng thnh khỏ ton din, nờu cao vai trũ trỏch nhim, tớch cc rốn luyn, n lc phn u nõng cao trỡnh , nng lc lónh o, qun lý ỏp 15 ng yờu cu, nhim v c giao Thnh tu ca cụng cuc i mi gn 30 nm qua ca tnh Ho Bỡnh ó chng minh rng, nng lc ca i ng cỏn b lónh o ch cht v kinh t ca tnh ó thc s cú chuyn bin mi 3.2.2 Thc trng thc hin cỏc khõu i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Ho Bỡnh ỏp ng yờu cu hi nhp quc t xõy dng v phỏt trin i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh ỏp ng yờu cu ch ng v tớch cc hi nhp quc t, Tnh u Ho Bỡnh ó quỏn trit v thc hin nghiờm tỳc nguyờn tc ng thng nht lónh o cụng tỏc cỏn b v qun lý i ng cỏn b, ng thi phỏt huy trỏch nhim ca cỏc t chc thnh viờn v ngi ng u ca t chc h thng chớnh tr Cn c vo bn hng dn ca Trung ng v B Chớnh tr v cụng tỏc cỏn b, Tnh u ó nghiờn cu c th hoỏ thnh nhng quy ch, quy trỡnh, quy nh v cụng tỏc cỏn b v thc hin tt c cỏc khõu cụng tỏc cỏn b i vi i ng cỏn b ch cht núi chung v cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Kt qu thc hin cỏc khõu xõy dng i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Ho Bỡnh ỏp ng yờu cu hi nhp quc t c th hin trờn mt s lnh vc sau: - Cụng tỏc xõy dng tiờu chun chc danh cỏn b ch cht v kinh t cp tnh - Cụng tỏc quy hoch i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh - Cụng tỏc xõy dng i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh - Cụng tỏc o to, bi dng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh - Cụng tỏc bt, b nhim, iu ng v luõn chuyn cỏn b - Cụng tỏc ch chớnh sỏch i vi i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh 16 3.2.3 ỏnh giỏ chung v i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh ca Hũa Bỡnh 3.2.3.1 Nhng kt qu ch yu Mt l, vic xõy dng quy hoch cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Hũa Bỡnh ó t c nhng thnh cụng ban u Hai l, vic b nhim, iu ng, luõn chuyn cỏn b c thc hin cụng khai, dõn ch, bo m b trớ s dng ỳng cỏn b cụng chc v trớ khỏc nhau, theo ú hu ht cỏc cỏn b ch cht v kinh t cp tnh ó phỏt huy c nng lc, s trng v chuyờn mụn o to ca mỡnh Ba l, vic o to bi dng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Hũa Bỡnh ó gúp phn quan trng vo vic nõng cao mt bng trỡnh ca i ng cỏn b ch cht cp tnh, ỏp ng yờu cu hi nhp quc t Bn l, mi quan h gia quy hoch cỏn b vi cụng tỏc ỏnh giỏ, o to, bi dng v luõn chuyn cỏn b c m bo v c bn Nm l, cụng tỏc xõy dng v thc hin chớnh sỏch cỏn b ó m bo to ng lc v vt cht v tinh thn i vi cỏn b ch cht v kinh t cp tnh yờn tõm, phn khi, gn bú, tn ty vi cụng vic, hon thnh tt nhim v c giao Sỏu l, cụng tỏc xõy dng i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh thc hin tng i ng b cỏc khõu nờn to s chuyn bin tớch cc 3.2.3.2 Nhng t i vi i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Hũa Bỡnh - V c cu i ng cỏn b, nhỡn chung cha ng b v cũn cú nhng mt bt cp, nh v gii tớnh, tui - Vic lónh o, ch o v t chc thc hin ca mt s cp y, t chc ng cha quỏn trit y v sõu sc quan im cụng tỏc cỏn b 17 ch cht v kinh t cp tnh l khõu then cht cụng tỏc xõy dng ng v thc hin nhim v phỏt trin kinh t - xó hi ca a phng, n v - Khụng ớt cỏn b ch cht v kinh t cũn thiu nhng yờu cu v kin thc, k nng lónh o qun lý iu kin xõy dng v phỏt trin nn kinh t m rng giao lu hp tỏc, ch ng hi nhp kinh t quc t - Cụng tỏc bi dng kin thc qun lý kinh t v phỏp lut theo c ch mi cho cỏn b cha theo kp yờu cu hi nhp v phỏt trin - Nng lc t duy, sỏng to, c bit l t kinh t, nng lc qun lý kinh t th trng, qun lý xó hi, qun lý nh nc ca mt b phn cỏn b ch cht v kinh t cũn hn ch - Mt b phn cỏn b ch cht v kinh t cp tnh cũn hn ch v trỡnh , kin thc, nng lc cụng tỏc 3.2.3.3 Nhng t i vi thc hin cỏc khõu xõy dng i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Hũa Bỡnh Th nht, vic xõy dng tiờu chun chc danh i vi cỏn b ch cht v kinh t cp tnh cũn chung chung, cha c th tng chc danh, tng a phng, c quan, n v Th hai, cụng tỏc quy hoch cỏn b ch cht v kinh t cp tnh mt s a phng, n v cha c coi trng, cht lng, hiu qu cũn thp Th ba, cụng tỏc o to, bi dng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh cha gn vi yờu cu, tiờu chun, quy hoch v s dng cỏn b; cht lng v hiu qu o to, bi dng cũn hn ch Th t, vic iu ng, luõn chuyn, b nhim, b nhim li cỏn b cú lỳc cũn lỳng tỳng, coi nh tiờu chun, cú ni cũn chp vỏ; vic to 18 ngun cỏn b ch cht v kinh t cp tnh mt s a phng, n v cũn hng ht, b ng, cha ỏp ng kp thi yờu cu nhim v Th nm, chớnh sỏch cỏn b cũn nhiu bt cp, nht l i vi cỏn b ch cht v kinh t cp tnh c luõn chuyn, iu ng v c s Th sỏu, cụng tỏc qun lý i ng cỏn b cha tht cht ch 3.2.3.4 Nguyờn nhõn ca nhng tn ti, hn ch - Nguyờn nhõn khỏch quan - Nguyờn nhõn ch quan 19 Chng QUAN IM, PHNG HNG V GII PHP XY DNG I NG CN B CH CHT V KINH T CP TNH HO BèNH THI K HI NHP QUC T 4.1 NHNG QUAN IM, PHNG HNG V MC TIấU I VI I NG CN B CH CHT V KINH T CP TNH HềA BèNH 4.1.1 Quan im, mc tiờu phỏt trin kinh t - xó hi tnh Hũa Bỡnh n nm 2020 Mc tiờu tng quỏt: Phn u kinh t ca tnh phỏt trin nhanh, bn vng, tr thnh tnh cú trỡnh phỏt trin mc trung bỡnh ca c nc, cú mng li kt cu h tng kinh t v xó hi tng bc hin i, h thng ụ th tng i phỏt trin, i sng nhõn dõn c nõng cao, mụi trng c gi vng, bn sc hoỏ c sc cỏc dõn tc c bo tn v phỏt huy, quc phũng an ninh c bo m 4.1.2 Quan im, mc tiờu i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Hũa Bỡnh - Quan im chung ca ng Cng sn Vit Nam v i ng cỏn b - Quan im, mc tiờu i vi i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh ca Ho Bỡnh i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh l nhng cỏn b ng u, cú phm cht v nng lc, cú bn lnh chớnh tr vng vng trờn c s lp trng giai cp cụng nhõn, v s lng, ng b v c cu, m bo s chuyn tip liờn tc v vng vng gia cỏc th h cỏn b nhm thc hin thng li nhim v cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ, gi vng c lp t ch, i lờn ch ngha xó hi 20 Bo m cú ngun cỏn b mi nhim k cú th i mi khong 30 - 40% cỏn b lónh o ng, Nh nc, on th cỏc cp, cỏn b lónh o lc lng v trang Phn u n nm 2020, s ngi cú trỡnh i hc, cao ng tr lờn bng khong 4% dõn s c nc Trc mt chun b tt nhõn s Hi ng nhõn dõn, y ban nhõn dõn, i hi ng cỏc cp v i hi ton quc ln th XII ca ng 4.1.3 Phng hng i vi i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh ca Hũa Bỡnh - Tip tc i mi cụng tỏc cỏn b - Bo m tớnh h thng i vi i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh - Xõy dng i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh phự hp vi yờu cu i mi c ch qun lý kinh t v hi nhp quc t ca tnh Hũa Bỡnh 4.2 NHNG GII PHP I VI I NG CN B CH CHT V KINH T CP TNH P NG YấU CU HI NHP QUC T 4.2.1 Xỏc nh tiờu chun chc danh cỏn b ch cht v kinh t cp tnh ỏp ng yờu cu hi nhp quc t - Tiờu chun chc danh cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Ho Bỡnh phi bo m y cỏc tiờu chun ca Trung ng quy nh; ng thi dng phự hp vi iu kin cụng tỏc, trỡnh cỏn b v c thự ca tnh nỳi Ho Bỡnh - C cu tui hp lý, bo m c s k tha, chuyn tip v phỏt trin gia cỏc th h cỏn b - Cỏc bn v tiờu chun chc danh cỏn b phi quy nh rừ nhng tiờu chun chung cho cỏc chc danh cỏn b ch cht cp tnh v 21 kinh t: nng lc ngoi ng, k nng thng thuyt vi i tỏc nc ngoi, k nng s dng cụng ngh qun lý hin i, 4.2.2 Nõng cao cht lng cụng tỏc quy hoch i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh - Chun b tt vic to ngun cỏn b cho quy hoch, xõy dng c ch, b mỏy, phỏt hin, o to v s dng nhõn ti - Xõy dng cn c quy hoch cỏn b ch cht v kinh t cp tnh ỏp ng yờu cu thi k hi nhp quc t - Xõy dng ni dung quy hoch cỏn b ch cht v kinh t cp tnh phự hp vi yờu cu thi k hi nhp quc t - Thc hin quy hoch cỏn b ch cht v kinh t cp tnh 4.2.3 Hon thin cỏc quy ch, quy trỡnh xõy dng i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh thi k hi nhp quc t Mt l, trung nghiờn cu, b sung, hon chnh quy ch, ỏnh giỏ cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Hai l, xõy dng quy ch tuyn chn cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Ba l, thc hin nghiờm tỳc quy trỡnh, quy ch bu c, b nhim, nhim v s dng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Bn l, thc hin nghiờm tỳc vic iu ng v luõn chuyn cỏn b Nm l, tng cng phi hp gia cỏc c quan thc hin cụng tỏc xõy dng i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh 4.2.4 Nõng cao cht lng cụng tỏc o to, bi dng i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh thi k hi nhp quc t - Nhúm gii phỏp liờn quan n c ch chớnh sỏch - Nhúm gii phỏp nõng cao cht lng o to, bi dng 22 4.2.5 Hon thin h thng chớnh sỏch chng tham nhng, lóng phớ v cỏc biu hin tiờu cc khỏc quỏ trỡnh hi nhp quc t Mt l, tip tc nõng cao vai trũ, trỏch nhim ca cỏc cp y, t chc ng, chớnh quyn, ngi ng u c quan, t chc, n v phũng chng tham nhng, lóng phớ Hai l, qun lý, kim soỏt cht ch vic thu, chi ngõn sỏch; vic chi tiờu cụng, nht l mua sm v u t cụng; kim soỏt cht ch hot ng tớn dng, u t xõy dng l nhng lnh vc nhy cm, im núng dn n tham nhng Ba l, tng cng vai trũ giỏm sỏt ca c quan dõn c v nhõn dõn phũng chng tham nhng, c bit i vi cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Bn l, i mi, nõng cao nng lc lónh o, ch o ca c quan thng trc, tham mu v cụng tỏc phũng chng tham nhng 4.2.6 Hon thin i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh l ngi dõn tc thiu s phự hp vi c im tnh Hũa Bỡnh thi k hi nhp quc t Th nht, lm tt cụng tỏc to ngun cỏn b ngi dõn tc thiu s cho cỏc chc danh cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Th hai, cỏc cp, cỏc ngnh, cỏc n v phi xem cụng tỏc quy hoch cỏn b ch cht v kinh t cp tnh ngi dõn tc thiu s l vic lm thng xuyờn ca mỡnh Th ba, nõng cao cht lng, hiu qu o to, bi dng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh ngi dõn tc thiu s Th t, i mi cn bn chng trỡnh, ni dung v phng phỏp ging dy, o to i vi cỏn b ngi dõn tc thiu s theo hng o to c bn, bi dng theo chc danh, bo m tớnh thit thc 23 KT LUN Trong s nghip xõy dng v bo v T quc ca nhõn dõn ta, ng ta luụn khng nh cỏn b l nhõn t quyt nh s thnh bi ca cỏch mng gn lin vi mnh ca ng, ca t nc v ca ch , l khõu then cht cụng tỏc xõy dng ng t nc ta ang bc vo thi k y mnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ v hi nhp quc t, ũi hi ng ta phi quan tõm i ng cỏn b ch cht ngang tm vi nhim v nng n hin nay, gúp phn thc hin thng li nhim v chớnh tr ca thi k i mi ca t nc Trờn c s phõn tớch khoa hc cỏc quan im ca ch ngha Mỏc Lờnin v t tng H Chớ Minh cng nh t kinh nghim thc tin i vi i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh, lun ỏn trung vo lun gii, khỏi quỏt cỏc c bn: Cỏn b ch cht v kinh t cp tnh, cỏc khỏi nim, phm trự cú liờn quan tip cn v phõn loi ng thi, ch rừ vai trũ ca i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Nhn mnh vai trũ hoch nh ng li, chớnh sỏch, ỏn phỏt trin kinh t ca tnh phự hp vi tỡnh hỡnh, c im tng thi k Ngoi ra, lun ỏn phõn tớch v nhng ni dung c bn i vi i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Cỏc lun gii i t nhng chung nht, sau ú phõn tớch c im c bn riờng T c im tỡnh hỡnh v iu kin t nhiờn, kinh t, xó hi ca tnh Ho Bỡnh v xut phỏt t yờu cu mi t i vi i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Ho Bỡnh Lun ỏn khỏi quỏt nhng kt qu bc u thc hin quy trỡnh cỏc khõu cụng tỏc cỏn b: Tiờu chun, ỏnh giỏ, quy hoch, o to, bi dng, la chn, b nhim, iu 24 ng, luõn chuyn, chớnh sỏch kim tra v qun lý cỏn b ng thi, lun ỏn cng ch nhng khú khn vng mc cng nh nguyờn nhõn khỏch quan v ch quan ca cụng tỏc trờn Chng ca lun ỏn tip cn quan im v phng hng v cụng tỏc cỏn b qua cỏc Ngh quyt i hi ca ng Cng sn Vit Nam t khoỏ VII n khoỏ XXI, t ú dng vo iu kin c th ca tnh Ho Bỡnh Cn c vo mc tiờu phỏt trin kinh t - xó hi ca tnh phng hng v gii phỏp bc u gúp phn hon thin cụng tỏc i vi i ng cỏn b ch cht v kinh t cp tnh Ho Bỡnh ỏp ng yờu cu thi k hi nhp quc t Mc dự cú nhiu c gng, song lun ỏn, vic tỡm hiu cỏc s liu v phõn bit mch lc cỏc chc danh cỏn b ch cht v kinh t cp tnh cũn mang tớnh tng i Bi l cú nhiu s, ban, ngnh, chc nng v kinh t v chc nng chớnh tr, xó hi khú phõn bit Vỡ vy, cỏc phõn tớch, ỏnh giỏ, kho sỏt nghiờn cu ca lun ỏn nhiu ni dung gn vi cỏn b ch cht cp tnh núi chung Tỏc gi lun ỏn kớnh mong c s úng gúp, giỳp t phớa cỏc nh khoa hc bn lun ỏn c hon thin v cht lng tt hn DANH MC CC CễNG TRèNH CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N LUN N Nguyn Vn ụng (2013) Xõy dng i ng cỏn b ch cht v kinh t ca tnh Hũa Bỡnh thi k y mnh cụng nghip húa, hin i húa, Tp Kinh t v Qun lý, (8), tr.59-61 Nguyn Vn ụng (2014) Gii phỏp phỏt trin ngun nhõn lc cht lng cao Vit Nam hi nhp quc t, Tp Kinh t v Qun lý, (9), tr.30-34 Nguyn Vn ụng (2014) o to, nõng cao cht lng i ng cụng nhõn v ngi lao ng hin nay, Tp Lao ng v Cụng on, (545), tr.12-13 Nguyn Vn ụng (2014) Nõng cao cht lng, hiu qu hot ng ca i ng cỏn b cụng on thi k y mnh CNH, HH t nc, Tp Lao ng v Cụng on, (546), tr.12-13
- Xem thêm -

Xem thêm: Đội ngũ cán bộ chủ chốt về kinh tế cấp tỉnh ở Hoà Bình thời kỳ hội nhập quốc tế, Đội ngũ cán bộ chủ chốt về kinh tế cấp tỉnh ở Hoà Bình thời kỳ hội nhập quốc tế, Đội ngũ cán bộ chủ chốt về kinh tế cấp tỉnh ở Hoà Bình thời kỳ hội nhập quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay